Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne v malém sále sokolovny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 1. 7. 2015 v malém sále sokolovny."

Transkript

1 Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne v malém sále sokolovny. Přítomni : Ing. Martin Beneš, Ing. Tomáš Pliska, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová, Dáša Majerová, Ing. Ladislav Trčka, Ing. Jan Jadrníček, Tomáš Folvarčný, Jaroslav Urban (18:45) Omluveni: Ing. Igor Dobeš, Ing. Pavel Gerla, Vladislav Vaněk, Bc. Kateřina Dobešová Zahájení : 18:30 hod Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 8. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že je přítomna nadpoloviční většina členů a že je Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Žlebčíková Volba návrhové komise : zvoleni byli Ing. Jan Jadrníček, Tomáš Folvarčný Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová, 1.Schválení programu 8. zasedání ZO : Program : 1) Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva obce 2) Kontrola usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce 3) Změna rozpočtu č. 7/2015 4) Změna rozpočtu č. 8/2015 5) Majetkoprávní záležitosti 6) Stavební záležitosti 7) Informace o zasedání Rady obce 8) Různé 8/1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 8. zasedání Zastupitelstva obce. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 2. Kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce. 8/2/ 2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce. 3. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2015 V příjmové části navýšení o ,-- Kč (tř tis., tř tis. Kč), ve výdajové části navýšení o ,-- Kč (tř. 5), financování beze změny Kč. Jedná se o změnu rozpočtu ZBÚ. Hodnoty rozpočtu po VII. změně: třída Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2015 po návrhu VII.změny skládá se z rozpočtu ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou Schválený Schválený Rozp.ZBÚ Rozpočet rozpočet celkem Schválený ZBÚ FRR po návrhu VII.změny celkem po návrhu VII.zm. 1 Daňové příjmy

2 2 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci (153 tis. tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 4) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci (153 tis. převod na FRR VO Střítež n.b. tř.5) Splátky úvěrů Zapojení části zůstatku BÚ k Financování celkem /3/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí VII. změnu rozpočtu obce na rok ) Změna rozpočtu č. 8/2015 Příjmová část rozpočtu: beze změny Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o ,-- Kč (neinvestiční výdaje tř.5) Financování: tis.-navýšení zapojení zůstatku fin.prostředků k VIII. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto navýšením zapojení fin.rezervy. Rozpočet FRR Vo Střítež n.b. se nemění. Hodnoty rozpočtu po VIII. změně: třída Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2015 po návrhu VIII.změny skládá se z rozpočtu ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou Schválený Schválený Rozp.ZBÚ Rozpočet rozpočet celkem Schválený ZBÚ FRR po návrhu VIII.změny celkem po návrhu VIII.zm. 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci (153 tis. tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 4) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci (153 tis. převod na FRR VO Střítež n.b. tř.5) Splátky úvěrů Zapojení části zůstatku BÚ k Financování celkem /4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje VIII. změnu rozpočtu obce na rok 2015 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

3 5. Majetkoprávní záležitosti 5.1. Smlouva o bezúplatném převodu díla,,rozšíření vodovodní sítě obce Střítež nad Bečvou, stavební lokalita Vahala, lokální vodovod, řad 3-10 s umístěním na pozemcích p. č. 843/1, 1596/3, 927/25, k. ú. Střítež nad Bečvou. 8/5.1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu díla darovací smlouvou uzavřenou podle ustanovení 2055 a násl. nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi obcí Střítež nad Bečvou jako nabyvatelem obdarovaným a převodci a dárci: Manželé Jan Mikuda a Dana Mikudová, bytem Vidče 33, 75653, Martin Říha, Nad Fojstvím 766, Zubří 75654, Ivana Veličková a Tomáš Brázdil, Havlíčkova 24/870, Valašské Meziříčí, Radomíra Goldová a Patrik Dostál, Hranická 25, Odry , Hana Sanderse, Střítež nad Bečvou 150, , Rudolf Vaculín, Střítež nad Bečvou 150, a Pavla Vaculínová, bytem Hážovice 2151, Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem smlouvy je vodní dílo,,rozšíření vodovodní sítě obce Střítež nad Bečvou, stavební lokalita Vahala, lokální vodovod, řad 3-10 s umístěním na pozemcích p. č. 843/1, 1596/3, 927/25, k. ú. Střítež nad Bečvou. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: Směna pozemků mezi obcí Střítež nad Bečvou a panem Josefem Kratinou. Na stavebním pozemku č. 55 ve vlastnictví pana Kratiny vázne zástavní právo České spořitelny k zajištění pohledávky. Byl poslán vysvětlující dopis. Česká spořitelna trvá na tom, že se zatížené nemovitosti musí znovu ocenit a na základě tohoto znaleckého odhadu se rozhodne, jestli se prodávaná část nemovitosti vyjme ze zástavního práva. Pan Kratina se zatím nerozhodl, jestli nechá znovu ocenit svoje nemovitosti. V této věci bylo navrženo, aby pan starosta zjistil na Katastru nemovitostí podmínky smlouvy mezi bankou a panem Kratinou. Na základě tohoto šetření by se na příštím zastupitelstvu mohlo rozhodovat o případné koupi dotčeného pozemku. 8/5.2./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí situaci ohledně zástavního práva na parcelu st. č. 55 v k. ú. Střítež nad Bečvou Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti Jedná se o p.č. 1497/ m2 a p.č.1497/28 5m2, pozemek mezi panem Kopřivou a Škrobákovými. Služebnost je bezúplatná. Cena za prodej pozemku je stanovena na 2.420,- za 121m2. V této souvislosti vznesl dotaz Ing. Trčka, zda má zřízenu služebnost rodina Škrobákova, jestli ne, mělo by se to dořešit. 8/5.3./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Střítež nad Bečvou a Tomášem Štůskem a Janou Mizerovou oba bytem Střítež nad Bečvou č. 8 na p. č. 1497/27 o výměře 116 m2 a p.č. 1497/28 o výměře 5 m za celkovou kupní cenu 2420,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: Smlouva mezi obcí a Českou Poštou s.p. na zajištění služeb č Od zástupců České Pošty jsme obdrželi novou smlouvu na poskytování služeb v rámci Pošty Partner. Změny nastaly hlavně v příloze odměny za jednotlivé transakce, snížena byla i výše penalizace za strany České Pošty. 8/5.4./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mezi obcí a Českou Poštou s.p. na zajištění služeb č na provoz Pošty Partner. Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 6. Stavební záležitosti Studie rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ing. arch. Chvílová předložila architektonickou studii,,rekonstrukce hasičské zbrojnice a přilehlého okolí včetně technické zprávy v pondělí Nákresy s řešením opravy HZ a úpravy dvora včetně přilehlého okolí jsou k nahlédnutí na dnešním zasedání. Byl proveden mykologický průzkum krovu budovy, závěrem je zjištění, že krov není napadený plísní a je v podstatě zdravý.

4 8/6.1./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání s Ing. Arch. Kateřinou Chvílovou o architektonické studii,,rekonstrukce hasičské zbrojnice a přilehlého okolí a závěr mykologického průzkumu krovu budovy Rekonstrukce budovy Obecního úřadu a přilehlého veřejného prostranství. Studie rekonstrukce budovy Obecního úřadu a revitalizace veřejného prostranství kolem Obecního úřadu byla dodána včetně variantních řešení a přibližné cenové kalkulace. 8/6.2./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o postupu řešení rekonstrukce budovy Obecního úřadu a revitalizace veřejného prostranství kolem Obecního úřadu Ing. Vinklárkem Oprava omítky Mateřské školy Jsou dodány dvě nabídky první od firmy RENO a druhá nabídka od firmy Mézl Janíček. Bylo dohodnuto v radě obce oslovit ještě další firmy o vypracování nabídky. Osloveni byli p. Kramoliš s panem Porubou a Pavel Molek. Jedná se také s p. Rudolfem Vaculínem, zástupcem firmy Weber o návrhu nejlepšího a nejlevnějšího technologického postupu. Pan Vaculín dodal nabídku na technologický postup. Nabídkové ceny jsou velmi rozdílné a liší se i rozměry fasády. Nabídky se budou ještě upřesňovat a výběr nejvhodnější provede Rada obce. 8/6.3./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o přípravě opravy omítky na západní a severní straně Mateřské školy Oprava plochy před obecním úřadem. Byla provedena dne firmou Alpine, přípravné práce provedla firma Cobbler. Cena ,-Kč, včetně DPH za položení asfaltobetonového koberce. 8/6.4./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o opravě plochy před obecním úřadem. 7. Informace o zasedání Rady obce 8/7/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o 12. zasedání Rady obce dne Různé T. Folvarčný stočné DSO se stalo plátci DPH a podle provozně monitorovací zprávy bychom měli za stočné platit 21,05 Kč/m3. M. Hlaváčová v jaké fázi je záležitost s nepřipojenými na kanalizaci? Pan starosta dostal na MěÚ ve V.M. na vodoprávní úřadu vzor výzvy, na konečné verzi výzvy se pracuje. Pochůzka (dolní konec) připomínky: Hospodárka u domovního čísla 164. V období dešťů nečistoty stékají po cestě dolů. Cesta do Rače (k panu Fojtíkovi) parkování u cesty. V zimě se špatně cesta udržuje. Naproti č.215 je rozbitý rozvaděč Telecomu U lípy zvážit možnost zasadit hrací prvky v klidové zóně, lavičky U lípy posunout kontejnery na tříděný odpad od příkopy aby bylo možné vhazovat odpad oboustranně. Bytovka 242 svod Písemně vyzvat pana Kořenka o vyklizení příkopy a následně ji obnovit. Při deštích voda stéká až ke vchodu bytovky. Písemně vyzvat pana Kubešu o posečení svého zarostlého pozemku Posekat příkopu v úseku od Malíků k paní Dibelkové Písemně vyzvat pana Procházku o zvětšení propustku. Průměr propustku je pouze 10 cm u ostatních propustků jsou průměry 30 cm. Posekat trávu kolem cukrárny a elektrikářů. Zatáčka u posezení - hotel Květoň. Nepřehledná z důvodu porostu (obecní pozemek)

5

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 17. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více