Usnesení z 9. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí"

Transkript

1 Usnesení z 9. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise RM 15/009/005/01/00 - Zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne /009/005/02/00 - Zápis z jednání Komise sportovní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sportovní ze dne /009/005/03/00 - Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne /009/005/04/00 - Zápis z jednání Komise pro rozvoj města RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne Návrhy opatření pro město Zábřeh 15/009/201/01/00 - Návrhy opatření pro posílení bezpečnosti občanů ve městě Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru Odbor sociálních věcí 15/009/991/01/00 - Sociální byt, Tunklova, Zábřeh RM schvaluje přidělení sociálního bytu na ulici Tunklova, Zábřeh xxxx, trvale bytem xxxx Zábřeh, a to na dobu 1 roku, tj. od do Výše měsíční úhrady za pronájem sociálního bytu činí 5.347,00 Kč měsíčně. 15/009/991/02/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Sociální služby Šumperk, p.o.- Domov důchodců Šumperk RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 příspěvkové organizaci Domov důchodců Šumperk, xxxx, Šumperk, xxxx, která je určena na její činnost v poskytování pečovatelské služby občanům města Zábřeh a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Domov důchodců Šumperk, xxxx, Šumperk, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování pečovatelské služby občanům města Zábřeh s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /009/991/03/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Svaz tělesně postižených v ČR RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., xxxx, Zábřeh, xxxx, která je určena na krytí nákladů provozu Střediska pro zdravotně postižené v Zábřehu a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, xxxx, Zábřeh, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na krytí nákladů provozu Střediska pro zdravotně postižené v Zábřehu s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do

2 15/009/991/04/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Fond ohrožených dětí RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Fondu ohrožených dětí pobočce Zábřeh, xxxx, Praha 1, xxxx, která je určena na jeho činnost v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území města Zábřeh a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Fond ohrožených dětí pobočka Zábřeh, xxxx, Praha 1, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území města Zábřeh s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /009/991/05/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 občanskému sdružení Hnízdo, Mateřskému a rodinnému centru Zábřeh, xxxx, Zábřeh, xxxx, která je určena na jeho činnost v poskytování programů určených k posílení funkcí rodiny ve společnosti a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s., xxxx, Zábřeh, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování programů určených k posílení funkcí rodiny ve společnosti s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do Odbor školství, kultury a tělovýchovy 15/009/952/01/00 - Zhodnocení farmářských trhů za rok 2014 Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/009/951/02/00 - Konkursní komise ZŠ Severovýchod Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor finanční 15/009/931/01/00 - Hospodářská činnost stav k RM bere na vědomí stav hospodaření v rámci hospodářské činnosti města Zábřeh k /009/931/02/00 - Aktualizace odpisového plánu pro rok 2015 RM schvaluje změnu v textu Odpisového plánu pro rok 2015 v části druhé, odst. 2 rozšíření majetku s jinou dobou používání než dle příloh č. 1, 2 a 3 Českého účetního standardu č. 708, a to následovně: dlouhodobý hmotný majetek na účtu 022/0003 počítače, servery, multifunkční zařízení apod. výpočetní technika doba odepisování 10 let, dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 013/0000 software doba odepisování 10 let. Oddělení majetkoprávní 15/009/902/01/00 - xxxx, Domovinka prodloužení doby nájmu RM schvaluje prodloužení nájmu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě pozemku p. č. 3135, jehož součástí je budova č. p. 907, Zábřeh, xxxx a pozemku p. č do Charitě Zábřeh se sídlem Zábřeh, xxxx za účelem poskytování sociálních a charitativních služeb, za podmínky zvýšení nájemného od r na Kč/rok s valorizací v textu předloženého znění dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne /009/902/02/00 - Budovy Farní a Sušilova - využití 15/009/902/02/01 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě - pozemku p. č. 2, jehož součástí je budova č.p. 57 (Farní, Zábřeh) Římskokatolické farnosti Zábřeh, xxxx se sídlem xxxx, Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, k církevním účelům. 15/009/902/02/02 2

3 RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky nemovitostí v k.ú. Zábřeh na Moravě - pozemku p. č. 1082, jehož součástí je budova č. p (Sušilova, Zábřeh) Charitě Zábřeh se sídlem xxxx, Zábřeh, xxxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pro sociální a charitativní využití. 15/009/902/03/00 - xxxx majetkoprávní vypořádání RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 5457/45 (dle GP č /2013 se jedná o p. č. 5457/54 o vým. 35 m2) a části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 120 m2 do společného jmění xxxx, oba trvalým pobytem xxxx, Zábřeh. 15/009/902/04/00 - nám. Osvobození, Úřad práce rozšíření nájmu RM schvaluje pronájem místnosti č. 116 o podlahové ploše 15,6 m2 v 1. PP budovy č. p. 345 Zábřeh, nám. Osvobození, která je součástí pozemku p. č k. ú. Zábřeh na Moravě ČR Úřadu práce České republiky se sídlem xxxx, Praha 2, PSČ , xxxx za účelem zajištění výkonu státní správy na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením a příspěvku na péči, za podmínek stávající nájemní smlouvy ze dne ve znění dodatků a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č /009/902/05/00 - xxxx žádost o snížení nájemného RM schvaluje snížení nájemného z nebytového prostoru v budově č. p. 281, Žižkova v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104 v k.ú. Zábřeh na Moravě, jehož nájemcem je xxxx, trvale bytem Zábřeh, xxxx na Kč/m2/rok s valorizací a pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě ze dne /009/902/06/00 - AQUA, a.s. žádost o umístění antén pro poskytování internetu v bytových domech města RM souhlasí se zveřejněním pronájmu části zdi v přízemí budov 17. listopadu, Kosmonautů, Na Výsluní a nám. Osvobození v Zábřehu společnosti AQUA a.s., Centrum Zábřeh, xxxx, xxxx za účelem umístění plastového rozvaděče o rozměrech 40X30x30 cm s technologií pro společný rozvod internetu. 15/009/902/07/00 - xxxx prodloužení nájemní smlouvy RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č.1550/6, 1625/1, 1640, 1652/1, 1810/14 a 2204/1 pro účely umístění 7 ks reklamních panelů, uzavřené dne s xxxx, trvalým pobytem xxxx, Leština, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za cenu Kč/m2 reklamní plochy/rok + DPH, tj. celkem Kč/rok + DPH s podmínkou, že nájemce přenechá 1 a půl reklamní vitríny celoročně bezplatně k dispozici městu nebo městem pověřené osobě a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č /009/902/08/00 - LUCKY Plus, s. r. o. pronájem pozemku RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 5459/2 o vým. 20 m2 společnosti LUCKY Plus, s. r. o. se sídlem xxxx, Šumperk, xxxx, na dobu určitou od do , za cenu 35 Kč/m2/měsíc + DPH, celkem Kč + DPH, za účelem umístění letní restaurační předzahrádky, s povinností odstranit konstrukci předzahrádky na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s probíhající stavbou rekonstrukce kanalizace, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/009/902/09/00 - xxxx žádost o pronájem pozemku pro předzahrádku, kavárna Stres café xxxx žádost o pronájem pozemku pro předzahrádku, klub Ve zdi 15/09/902/09/01 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1520/2 o vým. 35 m2 xxxx, trvalým pobytem xxxx, Dubicko, xxxx, za účelem umístění a provozování letní restaurační předzahrádky u kavárny Stres café. 15/09/902/09/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 171 o vým. 12 m2 xxxx, trvalým pobytem xxxx, Zábřeh, xxxx, za účelem umístění a provozování letní restaurační předzahrádky u klubu Ve zdi. 15/009/902/10/00 - Česká spořitelna a.s. žádost o pronájem pozemku, právo provést stavbu RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1980/1 o vým. 273 m2 České spořitelně a. s., se sídlem xxxx, Praha 4, xxxx, na dobu určitou od do , za účelem umístění mobilního pracoviště ČS a. s.. 3

4 15/009/902/11/00 - VNŘ pronájem parkovacího stání Nerudova 15/009/902/11/01 RM bere na vědomí výpověď xxxx, bytem xxxx, Zábřeh, z nájmu parkovacího stání č. 22 v budově Nerudova, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě, k s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájem skončí /009/902/11/02 RM souhlasí s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání č. 22 v budově Nerudova, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě za podmínek: min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou a jistota ve výši Kč. 15/009/902/12/00 - ARWETY PRO s. r. o. žádost o pozastavení plateb za pronájem RM schvaluje pozastavení plateb nájemného z nebytového prostoru v budově č. p. 23, Masarykovo náměstí v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 66 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jehož nájemcem je ARWETY PRO s. r. o., se sídlem xxxx, Praha 3, xxxx, na dva měsíce (03,04/2015) za podmínky úhrady dlužného nájemného včetně příslušenství do a zároveň schvaluje zkrácení výpovědní doby na tříměsíční a pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě. 15/009/902/13/00 - Věcná břemena : 1. O2 Czech Republic a.s. telekomunikační kabel (Lidická-Na Výsluní) 2. O2 Czech Republic a.s. telekomunikační kabel (Bezručova) 15/009/902/13/01 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 509, 539, 564, 4928/1, 4928/72 a 4928/78 (Lidická Na Výsluní) ve prospěch O2 Czech Republic a.s., se sídlem xxxx, Praha, xxxx spočívající v uložení dvou trubek pro optický kabel a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/009/902/13/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 2024/4 (Bezručova) ve prospěch O2 Czech Republic a.s., se sídlem xxxx, Praha, xxxx spočívající v uložení dvou trubek pro optický kabel a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Odbor technické správy 15/009/981/01/00 - Nákup služebního vozidla RM schvaluje na základě poptávkového řízení v rámci interní směrnice o zadávání VZ malého rozsahu uzavření kupní smlouvy na nákup nového služebního vozidla pro MěÚ Zábřeh (typ Škoda Fabia Ambition 1,2 TSI 66 kw) se společností AUTO Hégr, a. s., xxxx, Olomouc, xxxx, za kupní cenu Kč ,-- vč. DPH, v předloženém znění. 15/009/981/02/00 - Oprava bytových jednotek č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 vel v domě Postřelmovská RM souhlasí s provedením oprav původních bytových jednotek č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 o velikosti v bytovém domě Postřelmovská v Zábřehu v celkové ceně Kč vč. DPH. 15/009/981/03/00 - xxxx - podnět k řešení situace prostoru před stadionem RM bere na vědomí podnět Mgr. Aleny Bajerové k řešení dopravní situace prostoru před stadionem a ukládá OTS na návrh komise dopravy a BESIP pro částečné zklidnění dopravní situace zde uzavřít vjezd na odstavnou plochu z ul. ČSA. 15/009/981/04/00 - KAVOPLYN s.r.o. žádost o snížení finanční jistiny u smlouvy o výpůjčce RM souhlasí na základě doručené žádosti se snížením finanční jistiny firmě KAVOPLYN s.r.o., xxxx, a to v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku nebo stavby k účelu provedení stavby rekonstrukce plynovodu Reko MS Zábřeh, Na Hejtmance + 3, na částku Kč. 15/009/981/05/00 - Prodloužení smluv o nájmu bytu 15/009/981/05/01 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13/II v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do

5 15/009/981/05/02 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxxo dva roky od do /009/981/05/03 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/04 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7/III v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/05 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 33 v bytovém domě Československé armády v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/06 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2/I v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/07 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/08 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 10/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/09 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 4/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/10 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13/III v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do Oddělení životního prostředí 15/009/943/01/00 - Změna přílohy č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ELEKTROWIN a.s. RM bere na vědomí předloženou přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení spočívající ve vypuštění přílohy č. EW5 a úpravě přílohy č. EW3 a její platnost od /009/943/02/00 - Zpráva o hospodaření v městských lesích za období od do RM bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření v městských lesích za rok /009/943/03/00 - Škodní událost EKO-KOM a.s. kontejner na papír RM souhlasí se započtením částky 5.689,- Kč vůči nejbližší splatné pohledávce EKO-KOMu, a.s. vůči městu z titulu vyúčtování čtvrtletní odměny za separaci odpadů jako podíl na škodní události z spočívající v totální likvidaci kontejneru na plasty. Odbor rozvoje a územního plánování 15/009/971/01/00 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh RM schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh. 15/009/971/02/00 - Dotace na opravu kříže ve Václavově RM bere na vědomí, že žádosti o dotaci z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015 na opravu kamenného kříže ve Václavově nebylo vyhověno. V bodě Různé nebyla přijata žádná usnesení. Různé 5

6 RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v.r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v.r. místostarosta 6

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 32. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 32. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 32. jednání RM konané dne 19. 01. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/032/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 28. jednání RM konané dne 03. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/028/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 15/028/005/01/00 - Zápis z jednání Komise prevence kriminality

Více

Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 12. jednání RM konané dne 14. 04. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/012/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 35. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Zpráva o činnosti MěP Zábřeh. Bezpečnostní zpráva OOP ČR Zábřeh

Usnesení z 35. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Zpráva o činnosti MěP Zábřeh. Bezpečnostní zpráva OOP ČR Zábřeh Usnesení z 35. jednání RM konané dne 23. 02. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/035/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Zpráva

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z 36. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení RM. Komise RM

Usnesení z 36. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení RM. Komise RM Usnesení z 36. jednání RM konané dne 15. 03. 2016 Kontrola plnění usnesení RM 16/036/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Usnesení ze 40. jednání RM konané dne Kontrola usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 40. jednání RM konané dne Kontrola usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 40. jednání RM konané dne 24. 05. 2016 Kontrola usnesení 16/040/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 16/040/005/01/00 - Zápis z jednání Komise životního prostředí

Více

Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/015/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Usnesení z 34. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 34. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Odbor sociálních věcí Usnesení z 34. jednání RM konané dne 09. 02. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/034/009/01/00 Kontrola plnění usnesení RM Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise RM 16/034/005/01/00

Více

Usnesení z 51. jednání rady města konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor finanční. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 51. jednání rady města konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor finanční. Odbor sociálních věcí Usnesení z 51. jednání rady města konané dne 20.12.2016 Kontrola plnění usnesení 16/051/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru.

Více

Usnesení z 38. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 38. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 38. jednání RM konané dne 12. 04. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/038/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 83. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení RM. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 83. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení RM. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 83. jednání RM konané dne 23. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení RM 14/083/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru.

Více

Usnesení z 41. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 41. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 41. jednání RM konané dne 07. 06. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/041/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 č. 123 u p r a v e n á v e r z e zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 42. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 42. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 42. jednání RM konané dne 28. 06. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/042/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

Usnesení 6. jednání RM konané dne 20. 01. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení 6. jednání RM konané dne 20. 01. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení 6. jednání RM konané dne 20. 01. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/006/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Odbor sociálních věcí 15/006/991/01/00 - Pověření uzavíráním smluv

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 07.10.2015 č. 796-17/2015/RM až 822-17/2015/RM USNESENÍ č. 796-17/2015/RM ze dne 07.10.2015 výpověď z nájmu bytu č. 27 v č. p. 1254, Bezručova, Benešov v souladu

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Usnesení ze 47. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení ze 47. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení ze 47. jednání RM konané dne 27. 09. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/047/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne 29. 4 2015 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 54/9.1/2013 s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku č. 01/2013 mezi městem a příspěvkovou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 84. jednání RM konané dne 14. 10. 2014. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 84. jednání RM konané dne 14. 10. 2014. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 84. jednání RM konané dne 14. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/084/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 05.10.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

Usnesení ze 44. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Městská policie. Odbor sociálních věcí

Usnesení ze 44. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Městská policie. Odbor sociálních věcí Usnesení ze 44. jednání RM konané dne 23. 08. 2016 Kontrola plnění usnesení 16/044/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Městská

Více

Usnesení z 81. jednání RM konané dne 19.08.2014. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 81. jednání RM konané dne 19.08.2014. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 81. jednání RM konané dne 19.08.2014 Kontrola plnění usnesení 14/081/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 14/081/005/01/00 - Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 105833/2009 Č.j.: 107632/2009 USNESENÍ z 87. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více