Usnesení z 9. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí"

Transkript

1 Usnesení z 9. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise RM 15/009/005/01/00 - Zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne /009/005/02/00 - Zápis z jednání Komise sportovní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sportovní ze dne /009/005/03/00 - Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní RM bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne /009/005/04/00 - Zápis z jednání Komise pro rozvoj města RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne Návrhy opatření pro město Zábřeh 15/009/201/01/00 - Návrhy opatření pro posílení bezpečnosti občanů ve městě Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru Odbor sociálních věcí 15/009/991/01/00 - Sociální byt, Tunklova, Zábřeh RM schvaluje přidělení sociálního bytu na ulici Tunklova, Zábřeh xxxx, trvale bytem xxxx Zábřeh, a to na dobu 1 roku, tj. od do Výše měsíční úhrady za pronájem sociálního bytu činí 5.347,00 Kč měsíčně. 15/009/991/02/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Sociální služby Šumperk, p.o.- Domov důchodců Šumperk RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 příspěvkové organizaci Domov důchodců Šumperk, xxxx, Šumperk, xxxx, která je určena na její činnost v poskytování pečovatelské služby občanům města Zábřeh a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Domov důchodců Šumperk, xxxx, Šumperk, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování pečovatelské služby občanům města Zábřeh s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /009/991/03/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Svaz tělesně postižených v ČR RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., xxxx, Zábřeh, xxxx, která je určena na krytí nákladů provozu Střediska pro zdravotně postižené v Zábřehu a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, xxxx, Zábřeh, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na krytí nákladů provozu Střediska pro zdravotně postižené v Zábřehu s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do

2 15/009/991/04/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Fond ohrožených dětí RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Fondu ohrožených dětí pobočce Zábřeh, xxxx, Praha 1, xxxx, která je určena na jeho činnost v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území města Zábřeh a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Fond ohrožených dětí pobočka Zábřeh, xxxx, Praha 1, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na území města Zábřeh s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do /009/991/05/00 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum RM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 občanskému sdružení Hnízdo, Mateřskému a rodinnému centru Zábřeh, xxxx, Zábřeh, xxxx, která je určena na jeho činnost v poskytování programů určených k posílení funkcí rodiny ve společnosti a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s., xxxx, Zábřeh, xxxx, na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč, která je určena na jeho činnost v poskytování programů určených k posílení funkcí rodiny ve společnosti s tím, že příjemce je povinen doručit na podatelnu Městského úřadu Zábřeh vyúčtování nejpozději do Odbor školství, kultury a tělovýchovy 15/009/952/01/00 - Zhodnocení farmářských trhů za rok 2014 Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/009/951/02/00 - Konkursní komise ZŠ Severovýchod Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor finanční 15/009/931/01/00 - Hospodářská činnost stav k RM bere na vědomí stav hospodaření v rámci hospodářské činnosti města Zábřeh k /009/931/02/00 - Aktualizace odpisového plánu pro rok 2015 RM schvaluje změnu v textu Odpisového plánu pro rok 2015 v části druhé, odst. 2 rozšíření majetku s jinou dobou používání než dle příloh č. 1, 2 a 3 Českého účetního standardu č. 708, a to následovně: dlouhodobý hmotný majetek na účtu 022/0003 počítače, servery, multifunkční zařízení apod. výpočetní technika doba odepisování 10 let, dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 013/0000 software doba odepisování 10 let. Oddělení majetkoprávní 15/009/902/01/00 - xxxx, Domovinka prodloužení doby nájmu RM schvaluje prodloužení nájmu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě pozemku p. č. 3135, jehož součástí je budova č. p. 907, Zábřeh, xxxx a pozemku p. č do Charitě Zábřeh se sídlem Zábřeh, xxxx za účelem poskytování sociálních a charitativních služeb, za podmínky zvýšení nájemného od r na Kč/rok s valorizací v textu předloženého znění dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne /009/902/02/00 - Budovy Farní a Sušilova - využití 15/009/902/02/01 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě - pozemku p. č. 2, jehož součástí je budova č.p. 57 (Farní, Zábřeh) Římskokatolické farnosti Zábřeh, xxxx se sídlem xxxx, Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, k církevním účelům. 15/009/902/02/02 2

3 RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky nemovitostí v k.ú. Zábřeh na Moravě - pozemku p. č. 1082, jehož součástí je budova č. p (Sušilova, Zábřeh) Charitě Zábřeh se sídlem xxxx, Zábřeh, xxxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pro sociální a charitativní využití. 15/009/902/03/00 - xxxx majetkoprávní vypořádání RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 5457/45 (dle GP č /2013 se jedná o p. č. 5457/54 o vým. 35 m2) a části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 120 m2 do společného jmění xxxx, oba trvalým pobytem xxxx, Zábřeh. 15/009/902/04/00 - nám. Osvobození, Úřad práce rozšíření nájmu RM schvaluje pronájem místnosti č. 116 o podlahové ploše 15,6 m2 v 1. PP budovy č. p. 345 Zábřeh, nám. Osvobození, která je součástí pozemku p. č k. ú. Zábřeh na Moravě ČR Úřadu práce České republiky se sídlem xxxx, Praha 2, PSČ , xxxx za účelem zajištění výkonu státní správy na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením a příspěvku na péči, za podmínek stávající nájemní smlouvy ze dne ve znění dodatků a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č /009/902/05/00 - xxxx žádost o snížení nájemného RM schvaluje snížení nájemného z nebytového prostoru v budově č. p. 281, Žižkova v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104 v k.ú. Zábřeh na Moravě, jehož nájemcem je xxxx, trvale bytem Zábřeh, xxxx na Kč/m2/rok s valorizací a pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě ze dne /009/902/06/00 - AQUA, a.s. žádost o umístění antén pro poskytování internetu v bytových domech města RM souhlasí se zveřejněním pronájmu části zdi v přízemí budov 17. listopadu, Kosmonautů, Na Výsluní a nám. Osvobození v Zábřehu společnosti AQUA a.s., Centrum Zábřeh, xxxx, xxxx za účelem umístění plastového rozvaděče o rozměrech 40X30x30 cm s technologií pro společný rozvod internetu. 15/009/902/07/00 - xxxx prodloužení nájemní smlouvy RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č.1550/6, 1625/1, 1640, 1652/1, 1810/14 a 2204/1 pro účely umístění 7 ks reklamních panelů, uzavřené dne s xxxx, trvalým pobytem xxxx, Leština, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za cenu Kč/m2 reklamní plochy/rok + DPH, tj. celkem Kč/rok + DPH s podmínkou, že nájemce přenechá 1 a půl reklamní vitríny celoročně bezplatně k dispozici městu nebo městem pověřené osobě a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č /009/902/08/00 - LUCKY Plus, s. r. o. pronájem pozemku RM schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 5459/2 o vým. 20 m2 společnosti LUCKY Plus, s. r. o. se sídlem xxxx, Šumperk, xxxx, na dobu určitou od do , za cenu 35 Kč/m2/měsíc + DPH, celkem Kč + DPH, za účelem umístění letní restaurační předzahrádky, s povinností odstranit konstrukci předzahrádky na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s probíhající stavbou rekonstrukce kanalizace, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/009/902/09/00 - xxxx žádost o pronájem pozemku pro předzahrádku, kavárna Stres café xxxx žádost o pronájem pozemku pro předzahrádku, klub Ve zdi 15/09/902/09/01 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1520/2 o vým. 35 m2 xxxx, trvalým pobytem xxxx, Dubicko, xxxx, za účelem umístění a provozování letní restaurační předzahrádky u kavárny Stres café. 15/09/902/09/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 171 o vým. 12 m2 xxxx, trvalým pobytem xxxx, Zábřeh, xxxx, za účelem umístění a provozování letní restaurační předzahrádky u klubu Ve zdi. 15/009/902/10/00 - Česká spořitelna a.s. žádost o pronájem pozemku, právo provést stavbu RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1980/1 o vým. 273 m2 České spořitelně a. s., se sídlem xxxx, Praha 4, xxxx, na dobu určitou od do , za účelem umístění mobilního pracoviště ČS a. s.. 3

4 15/009/902/11/00 - VNŘ pronájem parkovacího stání Nerudova 15/009/902/11/01 RM bere na vědomí výpověď xxxx, bytem xxxx, Zábřeh, z nájmu parkovacího stání č. 22 v budově Nerudova, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě, k s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájem skončí /009/902/11/02 RM souhlasí s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání č. 22 v budově Nerudova, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě za podmínek: min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou a jistota ve výši Kč. 15/009/902/12/00 - ARWETY PRO s. r. o. žádost o pozastavení plateb za pronájem RM schvaluje pozastavení plateb nájemného z nebytového prostoru v budově č. p. 23, Masarykovo náměstí v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 66 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jehož nájemcem je ARWETY PRO s. r. o., se sídlem xxxx, Praha 3, xxxx, na dva měsíce (03,04/2015) za podmínky úhrady dlužného nájemného včetně příslušenství do a zároveň schvaluje zkrácení výpovědní doby na tříměsíční a pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě. 15/009/902/13/00 - Věcná břemena : 1. O2 Czech Republic a.s. telekomunikační kabel (Lidická-Na Výsluní) 2. O2 Czech Republic a.s. telekomunikační kabel (Bezručova) 15/009/902/13/01 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 509, 539, 564, 4928/1, 4928/72 a 4928/78 (Lidická Na Výsluní) ve prospěch O2 Czech Republic a.s., se sídlem xxxx, Praha, xxxx spočívající v uložení dvou trubek pro optický kabel a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/009/902/13/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh na Moravě p.č. 2024/4 (Bezručova) ve prospěch O2 Czech Republic a.s., se sídlem xxxx, Praha, xxxx spočívající v uložení dvou trubek pro optický kabel a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Odbor technické správy 15/009/981/01/00 - Nákup služebního vozidla RM schvaluje na základě poptávkového řízení v rámci interní směrnice o zadávání VZ malého rozsahu uzavření kupní smlouvy na nákup nového služebního vozidla pro MěÚ Zábřeh (typ Škoda Fabia Ambition 1,2 TSI 66 kw) se společností AUTO Hégr, a. s., xxxx, Olomouc, xxxx, za kupní cenu Kč ,-- vč. DPH, v předloženém znění. 15/009/981/02/00 - Oprava bytových jednotek č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 vel v domě Postřelmovská RM souhlasí s provedením oprav původních bytových jednotek č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 o velikosti v bytovém domě Postřelmovská v Zábřehu v celkové ceně Kč vč. DPH. 15/009/981/03/00 - xxxx - podnět k řešení situace prostoru před stadionem RM bere na vědomí podnět Mgr. Aleny Bajerové k řešení dopravní situace prostoru před stadionem a ukládá OTS na návrh komise dopravy a BESIP pro částečné zklidnění dopravní situace zde uzavřít vjezd na odstavnou plochu z ul. ČSA. 15/009/981/04/00 - KAVOPLYN s.r.o. žádost o snížení finanční jistiny u smlouvy o výpůjčce RM souhlasí na základě doručené žádosti se snížením finanční jistiny firmě KAVOPLYN s.r.o., xxxx, a to v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku nebo stavby k účelu provedení stavby rekonstrukce plynovodu Reko MS Zábřeh, Na Hejtmance + 3, na částku Kč. 15/009/981/05/00 - Prodloužení smluv o nájmu bytu 15/009/981/05/01 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13/II v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do

5 15/009/981/05/02 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 1/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxxo dva roky od do /009/981/05/03 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/04 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7/III v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/05 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 33 v bytovém domě Československé armády v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/06 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2/I v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/07 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/08 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 10/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/09 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 4/I v bytovém domě 17. listopadu v Zábřehu s xxxx o dva roky od do /009/981/05/10 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13/III v bytovém domě Kosmonautů v Zábřehu s xxxx o dva roky od do Oddělení životního prostředí 15/009/943/01/00 - Změna přílohy č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ELEKTROWIN a.s. RM bere na vědomí předloženou přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení spočívající ve vypuštění přílohy č. EW5 a úpravě přílohy č. EW3 a její platnost od /009/943/02/00 - Zpráva o hospodaření v městských lesích za období od do RM bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření v městských lesích za rok /009/943/03/00 - Škodní událost EKO-KOM a.s. kontejner na papír RM souhlasí se započtením částky 5.689,- Kč vůči nejbližší splatné pohledávce EKO-KOMu, a.s. vůči městu z titulu vyúčtování čtvrtletní odměny za separaci odpadů jako podíl na škodní události z spočívající v totální likvidaci kontejneru na plasty. Odbor rozvoje a územního plánování 15/009/971/01/00 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh RM schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh. 15/009/971/02/00 - Dotace na opravu kříže ve Václavově RM bere na vědomí, že žádosti o dotaci z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015 na opravu kamenného kříže ve Václavově nebylo vyhověno. V bodě Různé nebyla přijata žádná usnesení. Různé 5

6 RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v.r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v.r. místostarosta 6

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více