ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013"

Transkript

1 231-26/2013 Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního zákoníku. NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , IČ DIČ CZ Jakubská 2, Praha 1, Česká republika T F E

2 Společnost: Téma: Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností, v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního zákoníku. Číslo posudku: /2013 Ocenění provedeno ke dni: Objednatel: Zpracovatel: RWE Gas International N.V. 5211AK s-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemí IČ: NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Jakubská 647/2, Praha 1 IČ: Tel.: Počet výtisků: 5x Počet stránek: 75 stránek včetně příloh V Praze dne 17. dubna 2013 strana 2

3 Obsah 1 Úvod Účel ocenění Obecné předpoklady a omezující podmínky ocenění Podkladové materiály Základní informace o společnosti Identifikace společnosti Vlastnická struktura a majetkové účasti Historický vývoj a předmět činnosti Strategická analýza Tržní analýza Makroekonomické prostředí Vývoj vnějšího okolí Hrubý domácí produkt Ceny zboží a služeb Trh práce Úrokové sazby Měnový kurz Daně Přehled hlavních parametrů Analýza odvětví Vymezení trhu Charakteristika trhu Charakteristiky vývoje energetického hospodářství v ČR po roce Liberalizace trhu s energiemi Plynárenství Charakteristika plynárenství v ČR Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR Spotřeba zemního plynu v ČR Struktura ceny plynu Budoucí cenový vývoj plynu v ČR Trh s elektřinou Závislost ČR na dovozech Celková spotřeba elektrické energie v ČR Ceny elektřiny v ČR Budoucí vývoj na trhu s elektřinou v ČR strana 3

4 Budoucí vývoj na trhu s elektřinou v Evropě Závěr Analýza společnosti Podnikatelská činnost Zemní plyn Elektřina Zaměstnanci Dodavatelsko-odběratelské vztahy Investice Postavení na trhu a konkurence Závěr Finanční analýza Analýza výkazu zisků a ztrát Majetková a finanční struktura Analýza poměrových ukazatelů Analýzy aktuálních výsledků k Závěr Finanční plán Východiska finančního plánu Projekce Tržby z prodeje ZP a EE Náklady spojené s nákupem ZP a EE a hrubá marže Náklady na zaměstnance Ostatní provozní náklady/výnosy Provozní zisk a EBITDA marže Investice a odpisy Plán pracovního kapitálu Ostatní vybrané položky Ocenění Předmět ocenění Pojmy a terminologie Metodologie Výnosový přístup Metody tržní komparace Majetkové metody Výběr metody ocenění Výnosový přístup ocenění Technika propočtu strana 4

5 Způsob výpočtu volných peněžních toků Diskontní míra Pokračující hodnota Model DCF a stanovení výnosové hodnoty společnosti Kalkulace volných peněžních toků pro období 1. fáze Určení diskontní míry Kalkulace pokračující hodnoty Provozní hodnota společnosti Neprovozní majetek Stanovení výnosové hodnoty společnosti Vývoj cen akcií na veřejném trhu Rekapitulace a stanovení hodnoty akcie Závěr Znalecká doložka Přílohy strana 5

6 1 Úvod 1.1 Účel ocenění Tento znalecký posudek byl vypracován za účelem doložení přiměřenosti výše protiplnění pro menšinové akcionáře při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností, IČ: , se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ (dále také SMP ), v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního zákoníku. 1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky ocenění Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: Při ocenění jsme vycházeli z informací a finančních dat poskytnutých managementem společnosti SMP, které jsme považovali za věrohodné, pravdivé a správné. Rovněž se předpokládá, že vlastnická práva k oceňovanému majetku k datu ocenění náleží společnosti SMP. Z tohoto titulu nepřebíráme žádnou odpovědnost. Informace z ostatních zdrojů, které jsou použity ve znaleckém posudku, jsou považovány za věrohodné, avšak nebyly ověřovány ve všech případech. Pokud nebylo uvedeno jinak, při ocenění byly použity informační zdroje vymezené v rámci podkladových materiálů a textové části znaleckého posudku. Znalecký posudek byl zpracován na základě podmínek, které byly známy v době jeho provádění, za případné změny v tržních podmínkách po předání znaleckého posudku nebude převzata žádná odpovědnost. Při ocenění byly respektovány právní předpisy platné v době zpracování. Výsledky ocenění jsou platné pouze ve vztahu k vymezenému účelu a k uvedenému datu ocenění. Při hodnocení společnosti a kalkulaci hodnoty akcií SMP výnosovou metodou byly dostupné poslední známé informace o majetkově finanční struktuře k datu ocenění (předběžná neauditovaná data). Zpracovatel nemá žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem ocenění. Výše odměny za zpracování znaleckého posudku nezávisí na výsledné hodnotě oceňovaného majetku a závěrech uvedených ve znaleckém posudku. 1.3 Podkladové materiály Pro potřeby zpracování ocenění byly použity veřejné informace a dokumentace získaná od zástupců společnosti SMP. Jedná se zejména o následující materiály: Pro potřeby zpracování ocenění byly použity veřejné informace a dokumentace získaná od zástupců společnosti. Jedná se zejména o následující materiály: Profilové informace Identifikace podnikatelské činnosti strana 6

7 Vlastnická struktura k Struktura hlavních výnosů v letech 2008 až 2012, vývoj prodejů a počtu zákazníků Organizační struktura a vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008 až 2012 a stav zaměstnanců k Přehled investic v letech 2008 až 2012 Přehled významných dodavatelů k a k Postavení společnosti na trhu Účetní a finanční informace Výroční zprávy společnosti SMP v letech 2008 až 2011 Účetní závěrky společnosti SMP v letech 2008 až 2011 (IFRS) Předběžné neauditované výkazy společnosti SMP k a k (IFRS) Obratová předvaha k a k Výkazy společnosti SMP v interním systému RACE za období 2010 až 2012 a k (IFRS) Základní principy převodových můstků - převodník statutárního výkazu a výkazu RACE Přehled neprovozního majetku k Specifikace finančních pohledávek, závazků k Střednědobý finanční plán v interním systému RACE za období 2013 až 2015 Ostatní informace: elektronické výpisy z obchodního rejstříku, sbírka listin Makroekonomická predikce MF ČR, leden internetové stránky Československá obchodní banka, a. s. internetové stránky České spořitelny Český statistický úřad - EUROSTAT internetové stránky společnosti Patria Online, a.s. internetové stránky České národní banky internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Burza cenných papírů Praha, a.s. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. Energetický regulační úřad strana 7

8 internetové stránky společnosti OTE, a.s. Český plynárenský svaz statistika FEDu databáze prof. Damodarana internetové stránky skupiny RWE Ostatní informační zdroje uvedené v textu. strana 8

9 2 Základní informace o společnosti 2.1 Identifikace společnosti Obchodní firma: IČ: Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Plynárenská 2748/6, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum zápisu: 1. ledna 1994 Základní kapitál: ,- Kč Akcie: ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě1.000,- Kč ks kmenové akci na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Předmět podnikání: výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw obchod s elektřinou obchod s plynem pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán - představenstvo: Předseda: Místopředseda: Člen: Ing. Jindřich Broukal Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. Ing. David Konvalina Dozorčí rada: Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Martin Friedrich Herrmann JUDr. Josef Benda Ing. Alena Rozsypalová Ing. Tomáš Varcop Ing. Hana Tvrzníková Radmila Kulínská strana 9

10 2.2 Vlastnická struktura a majetkové účasti Majoritním vlastníkem společnosti je RWE Gas International B.V. Přehled o vlastnické struktuře k datu ocenění ilustruje níže přiložená tabulka. AKCIONÁŘ Akcie na majitele Akcie na jméno CELKEM % RWE Gas International B.V ,51 Ostatní ,49 CELKEM ,00 V souvislosti s odprodejem podílu v dceřiné společnosti SMP Net, s.r.o. neeviduje k datu ocenění žádné další vlastnické podíly. 2.3 Historický vývoj a předmět činnosti Společnost vznikla 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě a je společně s dalšími distribučními společnostmi RWE Energie, a.s., (vznikla v důsledku fúze sloučením společnosti Středočeská plynárenská, a.s. a Západočeská plynárenská, a.s. jakožto zanikající společnosti a společnosti Severočeská plynárenská, a.s. jakožto nástupnické společnosti, fúze zapsána do obchodního rejstříku dne ), Východočeská plynárenská, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s. součástí skupiny RWE v ČR. Dne 1. ledna 2007 došlo k oddělení distribuce zemního plynu od těchto společností. Regionální distribuční společnosti se staly obchodníky se zemním plynem a distribuce zemního plynu přešla na dceřiné společnosti SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o. a a společnosti SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o. (nyní RWE GasNet, s.r.o., která vznikla v důsledku fúze sloučením společnosti STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o. jakožto zanikající společnosti a společnosti SČP Net,s r.o. jakožto nástupnické společnosti, fúze zapsána do obchodního rejstříku dne ). Společnost SMP a SMP Net, s.r.o. (provozovatel distribuční soustavy) tvořily konsolidační celek, který vznikl v důsledku právního oddělení činností spojených s obchodem se zemním plynem od distribuce zemního plynu (tzv. unbundling ) v souvislosti s požadavky Evropské unie a novely energetického zákona. V lednu 2013 pak došlo k odprodeji dceřiné společnosti SMP Net, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti SMP je nákup a prodej zemního plynu, od roku 2010 pak společnost rovněž obchoduje s elektřinou. strana 10

11 3 Strategická analýza V rámci tohoto oddílu byly získány a vyhodnoceny informace, které charakterizují podnikatelské prostředí, ve kterém oceňovaný subjekt působí. 3.1 Tržní analýza Makroekonomické prostředí V této části posudku je popsána makroekonomická situace České republiky a jejího okolí včetně predikce budoucího vývoje a očekávání, které determinují rámcové podmínky fungování společností na trhu. V souvislosti s aktuální ekonomickou situací a nejistotou spojenou s procesem postupného zotavování světového hospodářství z globální ekonomické recese si uvědomujeme složitost tvorby aktuálních prognóz vývoje ekonomiky a jejích jednotlivých segmentů v následujících nejbližších letech. Ve střednědobém a dlouhodobém období však očekáváme návrat k dlouhodobým trendům. Z výše uvedeného důvodu jsme se rozhodli pro popis makroekonomiky ČR využít predikce hned několika renomovaných institucí, abychom mohli lépe naznačit trendy vývoje ekonomiky. Pro tyto účely byly využity makroekonomická data a predikce, které zpracovává Česká národní banka (ČNB), Český statistický úřad (CZSO), EUROSTAT, Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) a Česká spořitelna, a.s. (ČS), Raiffeisenbank a.s. (RB), Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (UCB). Historická data byla přejata ze statistik CZSO, EUROSTAT a ČNB Vývoj vnějšího okolí Vzhledem k tomu, že se Česká republika řadí mezi malé otevřené ekonomiky, je její hospodářský vývoj z velké části závislý na vývoji vnějšího okolí. V tomto ohledu je pro nás rozhodující oblast eurozóny, hlavně pak Německa, kam směřuje významná část našeho exportu. Ekonomika eurozóny v roce 2010 vzrostla o 2,0 %, což značí postupné mírné oživení po předchozím výrazném propadu v roce V roce 2011 vzrostlo HDP v eurozóně o 1,4 %, oproti roku 2010 tedy došlo k mírnému zhoršení. Odhady pro rok 2012 poukazují na další pokles reálného produktu eurozóny a jeho meziroční pokles o -0,4 %. Za slabou výkonností eurozóny v první polovině roku 2012 stál zejména pokles spotřeby domácností a klesající investice. Ačkoli se významný pokles spotřeby domácností v třetím čtvrtletí roku 2012 zastavil, dále negativně působily dopady úsporných politik zaměřených na konsolidaci veřejných financí a tím spojený nárůst sklonu k úsporám. Pozitivně k výkonnosti ekonomiky přispíval pouze čistý export, nicméně jeho vliv nebyl schopen vykompenzovat negativní účinky ze strany spotřeby a investic. Hospodářský vývoj je velmi nerovnoměrný a v současnosti zatížen většími nejistotami. Tahounem růstu stále zůstává Německo, avšak zatímco ekonomika Německa v roce 2011 vzrostla o 3,0 %, v roce 2012 se odhaduje, že její růst zpomalil na 0,9 %. S rostoucím německým exportem rostla v roce 2012 i spotřeba domácností. Vývoj Německa do budoucna je však ohrožen zejména z hlediska dynamiky exportu, který je z 60 % orientován na státy EU zatížené slabou výkonností, navíc k poklesu růstu Německa dochází již ve 4. čtvrtletí 2012 v důsledku poklesu exportu (mezičtvrtletně o -0,6 %). Ostatní velcí hráči v eurozóně v roce 2012 spíše stagnovali. V recesi dále setrvávají státy souhrnně označované jako státy jižního křídla eurozóny. strana 11

12 Jedná se zejména o státy, kde se finanční krize projevila nejvýrazněji a kde odhalila i vážnější strukturální problémy jejich hospodářství. Tyto státy musí bojovat s vysokými deficity, rostoucím zadlužením, vysokou nezaměstnaností a poklesem důvěry zahraničních investorů. Pozitivní obrat zaznamenala britská ekonomika, která ve 3. čtvrtletí 2012 vystoupila z recese, k čemuž však jednoznačně přispěl impulz v podobě Olympijských her. V roce 2013 je MF ČR očekáváno setrvání poklesu makroekonomické výkonnosti v eurozóně o - 0,2 %. Pro rok 2014 je pak v eurozóně jako celku očekáváno mírné zlepšení podmínek a růst na úrovni 0,5 %. V nejbližších měsících se však dá očekávat zpřesnění predikcí pod tlakem dokumentované zhoršené výkonnosti Německa ve 4. čtvrtletí Probíhající fiskální restrikce většiny států podvazuje možný výraznější růst ekonomik států eurozóny, i proto jsou aktuální prognózy oživení ekonomik eurozóny velmi opatrné. I v budoucnu se však očekává nerovnoměrný vývoj jednotlivých států. Zejména státy jižní Evropy (Řecko, Portugalsko, Itálie a Španělsko) stále představují vysoké riziko pro růst a stabilitu celé eurozóny a také České republiky. Poslední měsíce roku 2012 byly ve znamení hledání konsensu ohledně záchranného programu pro Řecko a s tím související výměny řeckých státních dluhopisů, pokročilo se v dosažení dohody o vytvoření Jednotného dohledového mechanismu nad bankami a v centru dění byla i pokračující restrukturalizace španělských bank. Ačkoli se ECB podařilo během roku 2012 několik manévrů vedoucích k uklidnění finančních trhů, reálné ekonomiky stále stagnovaly či klesaly. Pro budoucí vývoj lze dokumentovat několik hrozeb, které mohou negativně ovlivnit makroekonomickou situaci v eurozóně. Jsou jimi pokračující fiskální restrikce, nejistota ohledně dluhové krize, která se projevuje u spotřeby domácností a investiční aktivity firem a k utažení podmínek financování, avšak nejhorší dopady dluhové krize byly již dokumentovány v letech 2010 a V prosinci 2012 dochází ke změně ratingu společnosti S & P přiděleného Řecku, který byl po úspěšném odkupu státních dluhopisů zvýšen na úroveň B, přičemž byl ratingu stanoven i stabilní výhled. Tato změna dokládá pomalý obrat vývoje a optimističtější výhledy ohledně řešení dluhové krize po tom, co počátkem roku 2012 (13. ledna 2012) došlo ke snížení ratingového hodnocení agenturou S & P u několika zemí. Došlo ke snížení ratingu Itálie, Kypru, Portugalska a Španělska o dva stupně. O jeden stupeň byl zhoršen rating u Rakouska, Francie, Malty, Slovenska a Slovinska. Dalšího zhoršení ratingu se dočkalo Španělsko, kde mu snížili hodnocení všechny tři renomované agentury a to dokonce ze strany agentury Fitch až o 3 stupně. Nejistoty panující v roce 2012 kolem vysokých cen surovin pravděpodobně nebudou setrvávat i v roce V roce 2013 je očekáván pokles průměrných denních cen ropy na 105 USD/barel především v důsledku zpomalení růstu globální poptávky po ropě, daného zpomalením globální ekonomiky, růstu produkčních kapacit (zejména USA) a možného uvolňování strategických rezerv. Proti výraznějšímu poklesu cen by pak měly působit zvyšující se mezní náklady na produkci a potřeba narovnání rozpočtů ropných ekonomik na Blízkém východě. Výrazný růst cen obilovin na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2012 zapříčiněný nepříznivým počasím byl po zbytek roku korigován směrem dolů. V 1. polovině roku 2013 je očekávána stagnace či mírný pokles cen obilovin v souvislosti s aktualizací stavu globálních zásob. strana 12

13 Americká ekonomika vykazuje od roku 2010 již relativně výrazný růst, který je založený na rostoucí spotřebě domácností, která je podporována zlepšováním situace na trhu práce, ale zejména státními výdaji. V USA pokračuje oživení, nicméně vzhledem k rozsahu fiskálních problémů USA se předpokládá aplikace nepříjemných, pro růst omezujících opatření a zpomalení výkonu ekonomiky USA. V Číně v souvislosti s globálním zpomalením pokleslo tempo růstu, výkon ekonomiky se však drží plánu a posilující domácí spotřeba zřejmě otevírá éru slabšího leč stabilního růstu HDP Hrubý domácí produkt Česká republika se po celý rok 2012 potýkala s mělkou recesí. Oživení české ekonomiky, které započalo v druhé polovině roku 2009 a pokračovalo v roce 2010, v roce 2011 zpomalilo a bylo tedy pouze přechodného charakteru. Již počátkem roku 2013 je však očekáváno mírné zlepšení růstu ekonomiky, který bude tažen především přebytkem výkonové bilance, tedy kladně ovlivněn exportem. Negativně naopak dle očekávání bude působit pokles domácích výdajů, který nejspíše zcela pohltí kladný příspěvek exportu a celkově ekonomika zaznamená nepatrný růst či stagnaci HDP. V roce 2010 česká ekonomika zaznamenala reálný růst ve výši 2,49 %. V roce 2011 ekonomický výkon stále nedosáhl úrovně před recesí a tempo růstu mírně zpomalilo na 1,89 %. V roce 2012 se projevily zejména negativní dopady fiskální konsolidace a omezení státních výdajů a to na snížení výdajů na spotřebu domácností a investiční výdaje firem. Výkon české ekonomiky za rok 2012 dle předběžných odhadů meziročně poklesl o -1,1 %. Protikrizová opatření vlády zaměřená především na udržení deficitu státního rozpočtu a udržitelnosti veřejných financí živená zejména obavami z negativního vývoje jižního křídla eurozóny, nejsou cílena na stimulaci hospodářského růstu. Dle predikcí lze mírné zlepšení podmínek a vystoupení české republiky z mělké recese očekávat již počátkem roku 2013, kdy je odhadován růst HDP na úrovni 0,1 %. Výraznější zlepšení výkonnosti je pak očekáváno v roce 2014, kdy by růst HDP měl být na úrovni 1,4 %. Vývoj ekonomiky již není pod tak významnou hrozbou evropské dluhové krize. Naopak je silně brzděn poklesem spotřeby domácností. Růst HDP ohrožují zejména viditelně slabší růstové vyhlídky eurozóny a tedy potenciální nebezpečí nižšího růstu exportu. V roce 2015 je očekáván růst HDP na úrovni 2,4 % a v roce 2016 pak 2,6 %. V dlouhodobém horizontu lze očekávat mírný stabilní růst české ekonomiky v důsledku postupné konvergence HDP na obyvatele k úrovni západní Evropy (HDP na obyvatele v ČR se v roce 2011 podle předběžných údajů pohybuje přibližně na úrovni 80 % úrovně eurozóny), kde však také dochází k poklesům růstu v důsledku hospodářské krize, nicméně rychlost konvergence se dá jen těžko odhadovat. Důležitým aspektem pro budoucí vývoj ekonomiky ČR bude to, jak bude česká ekonomika schopna čelit krizi. strana 13

14 Na straně poptávky v roce 2011 a 2012 byla změna zásob nejvýznamnějším faktorem snižujícím dynamiku růstu HDP, a to na rozdíl od roku 2010, kdy obnova zásob podnikatelským sektorem přispěla nejvýraznější měrou k celkovému růstu HDP. Míra investic do fixního kapitálu zaznamenala v rámci krize rovněž výrazný propad. V roce 2011 došlo k poklesu tvorby hrubého fixního kapitálu o -0,7 %, v roce 2012 pokles pokračoval a to tempem na úrovni -0,8 % ročně. V roce 2013 je pak očekávána spíše stagnace vývoje investic na úrovni meziročního růstu 0,1 %. Z hlediska struktury investic se očekává významnější pokles zejména ve stavebnictví. Od roku 2014 je očekáváno pomalé zotavování ekonomiky, při kterém lze očekávat i vyšší dynamiku investiční aktivity firem, která je během krize silně omezena. V roce 2014 se předpokládá růst investic na úrovni 3,2 %, v roce ,5 % a v roce 2016 je pak očekáván růst na úrovni 3,2 %. Tato tempa odpovídají pozvolnému zotavování českého hospodářství z krize. Lze tedy očekávat vyšší dynamiku interních zdrojů financování investičních projektů, stejně tak jako oživení poptávky firem po úvěrech. Reálný pokles spotřeby domácností, jako očekávaný dopad krize, se začal projevovat s určitým zpožděním až v druhé polovině roku V roce 2010 spotřeba domácností vzrostla jen velmi mírně o 1 %. V roce 2011 poklesl růst spotřeby domácností na 0,7 %. Spotřeba je tlačena směrem dolů i v roce 2012 zejména kvůli negativnímu vývoji reálného disponibilního důchodu, ale také pozorovanému zvýšení míry úspor. V roce 2012 dochází k meziročnímu poklesu spotřeby domácností o -3 % a určitý vliv na spotřebu je připisován i zvýšení redukované sazby DPH z 10 % na 14 %. V roce 2013 je očekáván další pokles spotřeby, nicméně nepředpokládá se již tak strana 14

15 razantní tempo meziroční změny, která by měla být na úrovni -0,7 %. Tendence více spořit je do budoucna očekávána zejména u domácností s relativně vyššími příjmy. Patrná je i velmi nízká tendence domácností financovat svou spotřebu skrz spotřebitelské úvěry, opatrnost je patrná i ze strany bank. S pozvolným oživováním ekonomiky by se v letech měly dostavit kladné přírůstky spotřeby domácností a to na úrovních 0,9 %, 2,1 % a 2,5 %. Tempa růstů však nedosáhnou takové dynamiky, která byla patrná před finanční krizí v roce 2007 (4,2 %). Vládní výdaje v roce 2010 v důsledku restriktivních opatření reálně vzrostly jen o 0,5 % a nehrály tedy již významnější úlohu v podpoře hospodářského růstu. V roce 2011 došlo k jejich meziročnímu poklesu o cca -2,5 %. V souladu s přijatými stabilizačními opatřeními se i nadále dá očekávat úsporné chování vládních institucí, jak z hlediska snížení počtu zaměstnanců, tak i ostatních výdajů. V roce 2012 vládní výdaje na spotřebu klesly o -0,9 % a s plánovanou strategií fiskální konsolidace se předpokládá další pokles vládních výdajů v roce 2013 o -1 % a ,9 %. V letech lze v souladu s postupným oživením ekonomiky odhadovat růst vládních výdajů na úrovni 0,7 % resp. 0,3 %. Čistý export je jediná složka agregované poptávky, jejíž vývoj v posledním období pozitivně ovlivňuje HDP a udržuje jej alespoň na úrovni stagnace. Zahraniční obchod České republiky má na vývoj HDP dlouhodobě pozitivní vliv. V roce 2011 přispěla hodnota čistého exportu k celkovému růstu HDP cca 2,0 p.b. V roce 2012 meziročně vzrostl export zboží a služeb o 4,5 %, což znamenalo zpomalení tempa růstu z úrovně 9,4 % v roce V roce 2012 příspěvek čistého exportu k růstu HDP 1,4 p.b. nedokázal vykompenzovat negativní vliv poklesu všech položek domácích výdajů. Kladné příspěvky exportu k růstu HDP jsou spojeny zejména s rezistencí Německa vůči krizi, kam většina vývozu směřuje. Obavy ohledně zpomalení růstu nejvýznamnějšího zahraničního partnera negativně ovlivňují predikci pro následující období. Příspěvky čistého exportu v roce 2013 jsou odhadovány na úrovni 0,7 p.b., v roce ,3 p.b. a v letech na úrovni 0,4 p.b. resp. 0,5 p.b Ceny zboží a služeb Průměrná míra inflace v roce 2012 dosáhla úrovně 3,3 %. Meziroční růst spotřebitelských cen byl pak na úrovni 2,4 %, přičemž nejvíce k tomuto meziročnímu přírůstku přispívala administrativní opatření vlády ve výši 2,2 p.b. Administrativní opatření spočívala v růstu snížené sazby DPH a určité deregulaci cen. Rok 2013 by se i přes zvýšení obou sazeb DPH měl vyznačovat mírnou inflací, na jejíž dynamiku nebudou významněji působit ceny ropy ani vývoj směnných kurzů. Hlavními protiinflačními faktory budou slabá domácí poptávka, pozice české ekonomiky v záporné produkční mezeře a situace na trhu práce. Průměrná míra inflace v roce 2013 by měla strana 15

16 být na úrovni 2,1 %. V roce 2014 se již nepředpokládá vliv administrativních faktorů na růst cen a inflace by se měla pohybovat na úrovni 1,8 %. V dlouhodobém horizontu očekáváme oscilaci inflace kolem cílové hodnoty ČNB, tj. 2 % +/-1 p.b Trh práce Trh práce a s ním spojená míra nezaměstnanosti reaguje na celkový ekonomický vývoj s určitým zpožděním. Údaje za první tři čtvrtletí roku 2012 a dostupná data za 4. čtvrtletí ukazují značný vliv hospodářské recese na trh práce, který doposud do značné míry odolával jejím důsledkům. V roce 2012 dosáhla míra nezaměstnanosti 6,9 %, což představuje mírné zhoršení podmínek na trhu práce oproti roku 2011, kdy se míra nezaměstnanosti pohybovala na úrovni 6,7 %. Ačkoli nezaměstnanost na sezónně očištěných datech roste, lze pozorovat paradoxní jev, kdy roste i míra zaměstnanosti. Její růst je však zejména na úkor snížení fondu pracovní doby, produktivity a také reálnému snížení mezd. Dochází i k poklesu počtu hlášených nezaměstnaných, který se v roce 2012 pohybuje na předkrizové úrovni roku Příčinou nárůstu registrované nezaměstnanosti je však prudký pokles tvorby nových pracovních míst a patrně i omezené kapacitní možnosti úřadů práce v oblasti péče o nezaměstnané. Míra nezaměstnanosti by se i v roce 2013 mohla zvýšit na 7,3 %, v důsledku slabého hospodářského růstu by k mírnému zvýšení mohlo dojít i v roce 2014, kdy by míra nezaměstnanosti mohla dosáhnout 7,4 %. Růst objemu mezd dosáhl v roce ,7 %. Predikce na rok 2013 je ovlivněna zejména zhoršením hospodářského výhledu a očekává se, že mzdy v roce 2013 porostou při stagnaci zaměstnanosti pouze o 1,9 %. Zpomalení růstu objemu mezd i průměrné mzdy v zásadě odpovídalo situaci delší ekonomické recese a přesunu preferencí zaměstnavatelů a zaměstnanců k udržení zaměstnanosti. strana 16

17 Úrokové sazby Ačkoli v období od vypuknutí finanční krize, kdy byly významně utaženy úvěrové kanály podnikům i domácnostem, docházelo postupně k zvolnění podmínek, z říjnového šetření ohledně úvěrových podmínek provedeného ČNB vyplývá zpřísnění úvěrových standardů u úvěrů nefinančním podnikům a úvěrů na bydlení. Stále však platí, že banky mají tendenci půjčovat spíše na kratší období, požadují vyšší zajištění a vyšší rizikovou prémii. Zátěžové testy českého bankovního sektoru dlouhodoběji potvrzují dostatečnou odolnost bank vůči případným negativním šokům. Mezibankovní úroková sazba 3M PRIBOR se v roce 2012 pohybovala na průměrné úrovni 1,0 %. S ohledem na očekávanou trajektorii sazeb ČNB lze předpokládat, že v roce 2013 dosáhne 3M PRIBOR průměrné hodnoty 0,5 %. V roce 2014 je pak očekáváno pouze mírné zvýšení sazby na 0,6 %. Průměrné úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům se v roce 2011 pohybovaly okolo 3,9 % a v 1. a 2. čtvrtletí 2012 stagnovaly na této úrovni, mírný pokles úrokových sazeb je pak patrný v 3. čtvrtletí a to na úroveň 3,7 %. Průměrné sazby z vkladů domácností se v roce 2012 pohybovaly okolo 1,2 %. V průběhu roku je patrný spíše mírně klesající trend těchto sazeb. Dlouhodobé úrokové sazby v roce 2012 klesaly a dosahovaly nových historických minim. Průměrný výnos do splatnosti desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,8 %. V roce 2013 se očekává další pokles na úroveň 2,2 % a dále setrvání na těchto nízkých hodnotách Měnový kurz Česká koruna mezi léty 2011 a 2012 vůči euru oslabila o 2,2 % a to na průměrnou hodnotu 25,14 CZK/EUR. Mírná apreciace byla patrná zejména v druhé polovině roku Průměrný kurz by měl v roce 2013 dosáhnout 24,9 CZK/EUR, dále by pak měla koruna apreciovat v průměru o 0,5 % ročně. V posledním čtvrtletí 2016, tedy na horizontu výhledu, by měl kurz v průměru dosáhnout 24,5 CZK/EUR. strana 17

18 Daně Pro účely tržní analýzy budeme vycházet z předpokladu stabilní daňové sazby pro daň z příjmu právnických osob na úrovni 19 %. Od 1. ledna 2012 nabyla účinnost novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu DPH z 10 na 14 %. Od 1. ledna 2013 dochází k navýšení sazeb o 1 p.b. na 15 a 21 % Přehled hlavních parametrů Následující tabulka zobrazuje hlavní makroekonomické ukazatele, které určují rámcové ekonomické prostředí českých společností. Historické údaje za roky jsou převzaté ze statistik Českého statistického úřadu a České národní banky. V rámci predikce budoucího vývoje budeme vycházet z údajů Ministerstva financí ČR a České národní banky, vybrané ukazatele pak z predikcí bankovních institucí Raiffeisenbank a České spořitelny (číselná data viz tabulka). Reálný meziroční růst v %, Zdroj predikce: O 2013P pokud není uvedeno jinak HDP (nominální), mld. Kč MF CR HDP (reálný) MF CR 5,7 3,1-4,5 2,5 1,9-1,1 0,1 1,4 2,4 2,6 Spotřeba domácností MF CR 4,1 3,0 0,2 1,0 0,7-3,0-0,7 0,9 2,1 2,5 Investice MF CR 13,2 4,1-11,0 1,0-0,7-0,8 0,1 1,3 2,6 3,1 Průmyslová výroba RB 14,1-0,3-15,9 9,8 7,2-0,8 0,2 3,2 - - Maloobchodní tržby ČS 10,0 2,7-4,7 1,3 1,8-1,1 0,8 2,6 3,8 - Mzdy, nominální ČNB 7,2 7,8 3,3 2,2 2,4 2,6 2,4 2,9 - - Mzdy, reálné ČNB 4,3 1,4 2,3 0,7 0,5-0,8 0,1 1,2 - - Míra nezaměstnanosti, průměr, % MF CR 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 6,9 7,3 7,4 7,1 6,5 Inflace (CPI), průměr, % MF CR 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2,1 1,8 2,0 1,1 Inflace (PPI), průměr, % ČNB 4,1 4,5-3,1 1,2 5,6 2,1 1,5 1,8 - - Obchodní bilance, b.c., mld. Kč MF CR CZK/EUR, průměr MF CR 27,8 24,9 26,4 25,3 24,6 25,1 24,9 24,8 24,7 24,5 CZK/USD, průměr MF CR 20,3 17,0 19,1 19,1 17,7 19,6 19,2 19,1 19,0 18,9 3M PRIBOR, průměr, % ČNB 3,1 4,0 2,2 1,3 1,2 1,0 0,4 0,5 - - Pozn.: Historické údaje za roky vycházejí z údajů CZSO a ČNB z aktualizace dat k lednu Predikce je převzata z dat MF ČR a ČNB, RB a ČS. 2014P 2015P 2016P 3.2 Analýza odvětví V následující části byla zařazena základní odvětvová analýza Vymezení trhu Zařazení do odvětví strana 18

19 Dle Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva ČR patří společnosti, v rámci klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE do oddílů: CZ NACE Popis 35230: Obchod s plynem prostřednictvím sítí 3530: Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 69200: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 74300: Překladatelské a tlumočnické činnosti 772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 829: Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. Zdroj: Hlavním předmětem činnosti společnosti je nákup a prodej zemního plynu a elektřiny všem kategoriím zákazníků od domácností přes drobné podnikatele a živnostníky až po největší průmyslové podniky. Teritoriální vymezení Skupina RWE patří k největším evropským plynárenským a elektrárenským společnostem. Pokud jde o oceňovanou společnost SMP, působí zejména v regionu severní Moravy v krajích Olomouckém, Moravoslezském a v oblasti Vsetínska v kraji Zlínském. S ohledem na liberalizaci trhu všichni zákazníci mají možnost volby svého dodavatele, za relevantní trh považujeme Českou republiku Charakteristika trhu Charakteristiky vývoje energetického hospodářství v ČR po roce 1990 Energetické hospodářství (dále také EH ) ČR prošlo po roce 1990 zásadními změnami. Došlo k přechodu od řízeného EH směrem k tržnímu hospodářství. Dále byl nově vytvořen legislativní a institucionální rámec. Energetické hospodářství se v průběhu své reformy výrazně změnilo, přičemž můžeme říci, že utváření jeho nové podoby stále trvá. K hlavním změnám v charakteru energetického hospodářství patří: v období centrálního plánování nebylo EH dostatečně kvantitativně rozvinuté, v období tržního hospodářství se dostaly do popředí principy konkurenčního trhu a s tím také dostatečná kvantitativní vybavenost trhu; po roce 1990 došlo ke snížení celkové energetické spotřeby; došlo k významné zdrojové diverzifikaci s významnějším podílem ekologičtějších zdrojů s vyšší energetickou účinností; v rámci dovozů se zvýšila teritoriální diverzifikace; došlo zároveň k výrazné změně v kvalitě energetických zdrojů, čímž došlo ke snížení energetické náročnosti tvorby DPH, s tím je spojeno také zlepšení ekologických parametrů EH a pokles emisí; strana 19

20 PJ ZNALECKÝ POSUDEK postupně došlo k nápravě cen paliv a energie, což se projevilo zejména růstem cen elektřiny a zemního plynu pro domácnosti; v současné době je sektor z velké části privatizován; EH se otevřelo zahraničí, do ČR začaly proudit zahraniční investice v energetických sektorech, stále silněji se projevují procesy globalizace. V letech došlo ke snížení spotřeby energie o 18,4 %, spotřeba byla diverzifikována ve prospěch zdrojů energeticky a ekologicky příznivějších. Snížení výše spotřeby souviselo zejména s kompletní změnou struktury tvorby HDP související s ekonomickou transformací. ČR se přibližovala energetickému profilu zemí EU. Na straně poptávky se prosadily komparativní výhody pro konkrétní užití. Domácnosti a entity malé a střední velikosti začaly odebírat zejména zemní plyn. Elektrárny a velké teplárny odebírají zejména hnědé uhlí. Do popředí se dostává opět dřevo a biomasa a obnovitelné zdroje energie. V roce 2000 česká ekonomika opět vykazuje růst a to vede k nárůstu poptávky po energii. V rámci samotné struktury spotřeby se trvale snižovala váha tuhých paliv (pokles z 64 % na 50,6%), narůstal podíl kapalných paliv (17,1 % na 20,2 %), a to zejména z titulu nárůstu počtu automobilů, dále rostla spotřeba zemního plynu z 11 % na 19,5 %. V ČR v letech klesla spotřeba energie o 15,7 % při 1% poklesu HDP (ve stálých cenách) a v letech klesla spotřeba energie o 1 % při růstu HDP o 9 %, což značí nárůst kvalitativních parametrů v energetických zdrojích. Nejnáročnějším odvětvím z hlediska energetické náročnosti je v ČR doprava a spoje, což je způsobeno zejména stářím vozového parku a přesunem nákladní železniční dopravy na silnice. Dalším odvětvím náročným na energie je průmysl, kde ovšem dlouhodobě dochází spíše ke zlepšení. Odvětví jako je zemědělství a stavebnictví se nachází uprostřed stupnice energetické náročnosti. Nejméně náročná odvětví jsou obchod a služby. Následující graf zobrazuje vývoj výše a struktury spotřeby energetických zdrojů v letech , resp. před spuštěním jaderné elektrárny Temelín. Vývoj výše a struktury spotřeby zdrojů energie (TSPEZ) v PJ: Vývoj výše a struktury TSPEZ (PJ) Hnědé uhlí Černé uhlí + koks Ropa + ropné produkty Zemní plyn Jaderná energie Elektřina (saldo dovozvývoz) Obnovitelné zdroje Zdroj: ČSÚ, energetické bilance ČR, MPO strana 20

21 TJ/rok ZNALECKÝ POSUDEK V letech , poté co došlo ke spuštění jaderné elektrárny Temelín, se struktura spotřeby energetických zdrojů změnila. Trh s tepelnou energií se v ČR trvale snižoval. Důvodem poklesu poptávky byla zejména rostoucí cena tepla, což vedlo spotřebitele k efektivnějšímu využití zdroje. V ČR probíhá zásobování teplem zejména přes tzv. SCZT, resp. systém centrálního zásobování teplem, který má výhody zejména v potenciálu efektivnějšího využití energetického zdroje a také v příznivém dopadu na životní prostředí. Přestože tyto centrální zdroje jsou zpravidla silným místním monopolem, odběratelé mají možnost využití konkurenčních dodavatelů tzv. decentralizované výroby tepla. Výroba tepla v teplárnách a výtopnách v ČR je charakteristická velkými výrobními jednotkami a vysokým podílem napojení obyvatelstva na dálkové vytápění (řádově vyšší než v zemích EU). Energetická účinnost je ovšem v řadě případů nízká a vzhledem k poklesu dodávek tepla je řada systémů naddimenzovaná. Výroba tepla z tepláren má rostoucí tendenci, objem dodávek tepla z výtopen klesající. Vývoj dodávek tepla do sítí CZT Vývoj dodávek tepla Celkem dle met.iea Tuhá paliva Plyn Zdroj: ČSÚ, KONEKO Liberalizace trhu s energiemi Dříve byli dodavatelé energie nejen obchodníky s energií, ale vlastnili také distribuční síť. Proces liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem v České republice byl zahájen energetickým zákonem schváleným parlamentem na podzim roku S otevřením trhu byl zaveden zejména nezávislý Energetický regulační úřad a zákazníci nově získali možnost výběru dodavatele. Liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem probíhala postupně: Elektřina 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh si mohli začít vybírat dodavatele elektřiny cca 60 společností 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh cca 300 firem střední velikosti 1. ledna všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo domácností menší firmy, které byly technicky vybaveny a měly potřebná měřicí zařízení strana 21

22 Plyn 1. ledna všichni koneční zákazníci mimo domácností 1. ledna všichni koneční zákazníci včetně domácností 1. ledna největší tuzemští odběratelé plynu zákazníci s roční spotřebou více než 15 miliónů kubických metrů plynu, elektrárny fungující na plyn a producenti vyrábějící elektřinu a teplo kombinovaným způsobem 1. ledna 2006 všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností 1. ledna všichni koneční zákazníci včetně domácností Plynárenství Charakteristika plynárenství v ČR Zemní plyn po roce 1990 byl palivem s nejvýznamnější dynamikou spotřeby a to zejména díky státem podporované plošné plynofikaci. Až po roce 1996 začala spotřeba stagnovat. Podpora plynu přispěla k ekologičtějšímu EH ČR. Nejvýznamnějším spotřebitelem plynu jsou odvětví průmyslu, domácnosti, dále transformační procesy (teplárny a výtopny) a obchod a služby. Nízkou spotřebu mají výrobci elektřiny, zemědělství, doprava. Plynárenství je trhem, na rozdíl od elektroenergetiky a teplárenství, téměř stoprocentně závislým na cizích zdrojích. ČR je téměř stoprocentně závislá na importu zemního plynu. Exportní ceny plynu a vývoj kurzu pak rozhodujícím způsobem ovlivňují konečné ceny zemního plynu pro spotřebitele (jejich výši a kolísání). Vlastní zdroje zemního plynu v ČR tvoří méně než 1 % domácí spotřeby. Hlavní zdroje se nachází zejména na jižní Moravě a dále tzv. degazační plyn z černouhelných dolů na severní Moravě. Nezbytností je plyn zabezpečit formou dovozu, dovozy jsou realizovány zejména z Ruska a menší měrou z Norska. S producenty zemního plynu v těchto zemích byly ve druhé polovině minulého desetiletí podepsány dlouhodobé kontrakty na dodávky zemního plynu. ČR má dimenzovanou a moderní síť plynovodů. Je důležitou spojnicí mezi východní Evropou, Ruskem a západní Evropou (Německo, Francie), přes území ČR vede Tranzitní plynovod spojující ruská těžební pole s odběrateli na západě. Plynárenská soustava ČR je tak podstatnou měrou založena na tranzitu. Tranzitní soustava je zároveň z části využívána pro domácí přepravu. Spotřeba zemního plynu v průběhu roku fluktuuje a dochází ke zvyšování rozdílu mezi letní a zimní spotřebou. Důležitým požadavkem je nutnost pokrývat špičky ve spotřebě, a to jak denní, tak hodinové, proto se využívá podzemních zásobníků plynu pro uskladnění nadbytečného plynu. V zimních měsících je pak potřebný plyn z těchto zásobníků vytěžen a dodán do sítě Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR Od roku 2005 do 2007 v ČR probíhala liberalizace trhu se zemním plynem. Otevření trhu zákazníkovi přineslo především právo na výběr dodavatele zemního plynu, ale také zásadní změny fungování a budoucího uspořádání celého plynárenského sektoru. Přestože došlo k formálnímu otevření, nebyl trh na konkurenci připraven. Ani dodavatelé plynu, ani ze strany zákazníků, kteří neměli představu, co mají od nových dodavatelů očekávat. strana 22

23 Konkurence se rozvinula teprve postupně. Na trh začali vstupovat noví dodavatele plynu, kteří se věnovali zpočátku zákazníkům s vyšší roční spotřebou. Přelom přinesl rok 2009, na trhu se začali objevovat noví obchodníci, kteří se soustředili na zákazníky z řad domácností a malých podnikatelů. Možnosti změny dodavatele tak začali využívat desítky tisíc zákazníků. Dodavatele plynu v roce 2009 změnilo celkem zákazníků, což představuje ve srovnání s rokem předchozím téměř šestinásobný nárůst. Další změnu pro trh s plynem znamenal rok Vzrostl podíl alternativních dodavatelů a docházelo k hromadným přechodům zákazníků (zejména domácnosti) k novým obchodníkům, a to zejména z důvodu nabídky nižších cen. Dodavatelé začali získávat plyn jednak vzájemným přeprodejem na českém trhu, ale především nákupem plynu ze zahraničí. Růst dovozu plynu byl reakcí na snahu energetického regulačního úřadu podnítit konkurenci na trhu s plynem v ČR. V tomto roce, v souvislosti s přebytkem plynu poklesla cena na tzv. spotových trzích, a to až o 40 % ve srovnání s tradičním nákupem plynu prostřednictvím dlouhodobých kontraktů. Importovaný plyn byl mnohem levnější, a tak umožnil novým obchodníkům nabízet zákazníkům plyn výrazně pod cenou nabízenou tradičními obchodníky. Konkurence sílila, tomu nasvědčuje i to, že v roce 2010 počet zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu, vzrostl na , což představuje ve srovnání s rokem 2009 nárůst o více než 150 %. V roce 2011 bylo evidováno celkem změn dodavatele plynu. V dalších letech se již neočekávají takto výrazné meziroční nárůsty změn dodavatele. Trh je velice nasycen, a noví obchodníci budou mít větší problémy získat zákazníky, než tomu bylo v letech minulých. Z důvodu konsolidace trhu s plynem je očekáváno, že již nebudou přibývat noví dodavatelé, ale spíše bude docházet k mírnému snižování jejich počtu. Na trhu s plynem je tedy do budoucna očekáváno ustálení jak na straně odběratelů, tak na straně dodavatelů. Tento vývoj v letech 2009 až 2011, kdy na trhu s plynem došlo k masivním změnám a zákazníci měnili své dodavatele, koresponduje rovněž se změnami v počtu zákazníků společnosti SMP. Počet odběratelů společnosti SMP mezi koncem roku 2009 a 2012 poklesl o V roce 2013 je předpokládán další pokles ovšem již mírnější než doposud a také v dalších letech je předpokládáno postupné zmírňování dynamiky poklesu Spotřeba zemního plynu v ČR Zemní plyn v ČR nezaujímá v rámci EH tak významnou pozici jako v jiných zemích EU. Česká energetika staví na využívání vlastních zdrojů uhlí, které se na spotřebě podílí cca z 50 %. Energetika zemí EU se naopak dnes zaměřuje na ekologicky příznivé primární zdroje a obnovitelné zdroje právě na úkor uhlí. strana 23

24 ,00 Skutečná spotřeba plynu v ČR (GWh) , , , , Skutečná spotřeba (GWh) Skutečná spotřeba zemního plynu v roce 2012 dosáhla GWh (8.158 mil. m 3 ), jedná se o změnu 0,9 % ve srovnání s rokem Maximální denní spotřeba v roce 2012 byla mil. m 3 a minimální mil. m Vývoz z ČR (GWh) Dovoz do ČR (GWh) Dovoz zemního plynu do ČR byl v roce 2012 uskutečňován z Ruska, Norska a EU ve výši ,6 mil. m3 ( ,4 GWh). Dovoz byl doplněn dodávkami z vnitrostátních zdrojů, které zahrnují povrchovou degazaci a vlastní těžbu zemního plynu. Celkové tuzemské dodávky činily 155,8 mil. m3 (1.691,9 GWh). V roce 2012 proběhla těžba ze zásobníků plynu v celkové výši 2.246,6 mil. m3 ( GWh) ,00 Dovoz plynu do ČR (GWh) , , ,00 Dovoz ,00 0, Vývoz zemního plynu z ČR byl uskutečněn do Polska, Německa, Slovenska a Rakouska ve výši mil. m3 ( GWh). Navýšení dovozu a vývozu plynu přes přepravní soustavu bylo způsobeno přechodem některých starých tranzitních smluv na systém ENTRY/EXIT. strana 24

25 Predikovaný vývoj spotřeby plynu v ČR: Dle prezentačního materiálu zpracovaného OTE, a.s. dojde dle referenčního scénáře a rozvojové varianty výrobní základny elektrizační soustavy označené 2012-Z (základní) k nárůstu celkové roční spotřeby plynu v letech 2011 až 2040 o 37 %, resp. na úroveň 118 TWh. Celková spotřeba plynu pak bude záviset zejména na množství a charakteru provozu elektráren, zejména nově instalovaných PPC elektráren a způsobu náhrady hnědého uhlí u tepláren a závodních elektráren. Do budoucna bude celková spotřeba plynu v ČR narůstat, přičemž se bude jednat zejména o nárůst v segmentu VO (velkoodběratelé) Struktura ceny plynu Následující obrázek znázorňuje procentní skladbu ceny dodávky zemního plynu pro chráněného zákazníka. Je zde patrný podíl regulovaných (přeprava a distribuce) a neregulovaných cen (uskladnění), především již zmíněný dominantní podíl ceny komodity. Složení ceny plynu Přeprava; 0,77% Distribuce; 18,11% Uskladnění; 5,63% Plyn-komodita ; 75,49% Zdroj: ERÚ Ceny komodity mohou být v současnosti upravovány i v průběhu roku a v závislosti na změnách cen komodity s ohledem na vývoj cen topných olejů a měnových kurzů. strana 25

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího "kupovat" na "držet".

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího kupovat na držet. Update: 1.3.2004 ČEZ a.s. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 180 170 160 150 Cena (Kč/akcii) 140 130 120 110 100 90 80 1.1.03 1.2.03 1.3.03 1.4.03 1.5.03 1.6.03 1.7.03 1.8.03 Datum 1.9.03 1.10.03 1.11.03

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.283-11/2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 Účel posudku: Odhad

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více