Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007 Města Litoměřice Ověřované město Příjemce Ověření provedla : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo osvědčení KAČR 1345 Datum kontroly : , , , , , , 21., , , Místo kontroly : Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Datum projednání zprávy : Místo projednání zprávy : Litoměřice Datum vyhotovení zprávy : Místo vyhotovení zprávy : Litoměřice Přílohy: Výkazy k Počet stejnopisů: 5 Fin 2 12 M Rozdělovník: 4 x město Úč OÚPO x auditor Úč OÚPO 4 02 Úč OÚPO 5 02

2 Obsah Oddíl I Smlouva 3 Oddíl II Vstupní údaje o městu 3 Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření 3 Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření 5 Oddíl V Bilanční kontinuita 6 Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 6 Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu 9 Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby 9 Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání 9 Oddíl X Hospodářská činnost 11 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace 11 Oddíl XII Sdružování finančních prostředků 12 Oddíl XIII Významné soudní spory 12 Oddíl XIV Účetní závěrka 12 Oddíl XV Inventarizace (vč.zástav, věcných břemen a závazků vůči třetím osobám 13 Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém 16 Oddíl XVII Veřejné zakázky 17 Oddíl XVIII Riziková aktiva 17 Oddíl XIX Závěr 17 Přezkum hospodaření za r 2

3 Oddíl I Smlouva Dle smlouvy ze dne o přezkoumání hospodaření Města Litoměřice a dodatku ze dne uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 10 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok Oddíl II Vstupní údaje o městu Název subjektu: Město Litoměřice Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Právní forma: obec Datum vzniku: IČ: Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., zákona o účetnictví 563/1991 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 Sb., zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zákona o auditorech a Komoře auditorů České republiky 254/2000 Sb., platných auditorských směrnic, z hlediska rozpočtu schváleného zastupitelstvem města. 1. Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle 17 zákona 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu : Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů 6 odst. 1 Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti 6 odst. 3 Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků 6 odst. 2 Údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků 6 odst 2 2. Předmětem přezkoumání je dále nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků, včetně majetku, který byl předán do správy jimi zřizovaných příspěvkových organizací, popřípadě i majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí. Ověřuje se: Přezkum hospodaření za r 3

4 Dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Dodržování souladu vedení účetnictví územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení Dodržování souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. 3. Předmětem přezkoumání je dále i účetní závěrka. Jedná se o následující výkazy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 12 M Rozvaha Úč OÚPO 3 02 Výsledovka Úč OÚPO 4 02 Příloha Úč OÚPO Předmětem přezkoumání je dle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí: 2,3 (1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu, a to a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. (2) Předmětem přezkoumání dále je a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, Přezkum hospodaření za r 4

5 c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření, dalších kontrolních zprávách a zjištěních V rámci průběžného ověřování jednotlivých okruhů byly zpracovány 3 dílčí zprávy z celkem 13 okruhů a dalších 19 zpráv z dalších kontrolních okruhů.. Nebyla uložena významná opatření. Dílčí doporučení byla provedena. Doplnění záznamů bylo zajištěno. Připomínky vyplývající z dalších zjištění : 1. Centrální školní jídelna Litoměřice, příspěvková organizace města vyčíslila k ztrátu Kč 2, ,26 Kč. Útvar interního auditu provedl ve dnech veřejnosprávní kontrolu uvedené organizace, ze které vyplynulo 19 doporučení. Ředitel v zápisu o seznámení s výsledky veřejnoprávní kontroly ze dne uvedl termín pro přijetí vlastních nápravných opatření a oznámení o jejich plnění zřizovateli na Útvar interního auditu provedl následnou kontrolu přijatých vlastních opatření. Výsledek: číslo doporučení splnění doporučení l,2,3,5,6,7,8,9,10,11,15,19 splněno 4,17,18 splněno částečně 12,13,14,16 nesplněno Doporučení splněná částečně: číslo obsah nesplněných části doporučení splněných částečně doporučení 4 provádět finanční kontrolu a nastavit systém finanční kontroly ve vztahu k financování jednotlivých činností organizace 17,18 vypracovat kalkulace na jednotlivé činnosti a do kalkulací zahrnout i zisk Přezkum hospodaření za r 5

6 Nesplněná doporučení: číslo obsah doporučení doporučení 12 Zajistit řádné vedení účetnictví a daňové evidence ve vazbě na jednotlivé knihy jízd dle zákona a s tím souvisejícími normami 13 V případě používání služebního vozu k osobnímu užití ředitelem postupovat dle zákona o dani z příjmu 14 zajistit, aby finanční kontrola nebyla prováděna formálním způsobem s přihlédnutím k organizační rozmanitosti organizace 16 zvážit využití paušálních služeb právního poradenství Dle výše uvedeného rozboru ředitel příspěvkové organizace nepřijal v závažných bodech vlastní nápravná opatření k nápravě zjištěného stavu. Nepřijetím vlastních nápravných opatřeni ředitel příspěvkové organizace vytváří rizikový faktor při hospodaření s veřejnými prostředky města i v období roku Další rizikový faktor spočívá v nečinění. Upozorňujeme zřizovatele, že uvedený stav může vyústit v opětovnou ztrátu hospodaření i v roce Doporučení: Auditor doporučuje vedení města uložit příspěvkové organizaci Centrální školní jídelna Litoměřice nápravná opatření k nápravě zjištěného stavu s termíny splnění. Upozorňujeme organizaci na povinnost dodržování 4 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 2. Kontrolou inventarizací příspěvkových organizací k bylo zjištěno u následujících příspěvkových organizací : Porušení 34 odst.9 vyhl.505/2002 Sb. Citace Nezajistí-li PO ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce krýt finančními prostředky. Dále uvedené příspěvkové organizace nevykázaly plné krytí investičního fondu finančními prostředky, ani neprovedly snížení o nekrytou finanční částku výsledkově, tj.zúčtování nekryté finanční částky do výnosů organizace a okomentování příčiny v příloze, jak je uloženo v citované vyhlášce. Název příspěvkové organizace Výše investičního fondu k v Kč Výše krytí investičního fondu finančními prostředky z jištěná z účetnictví (analytický účet k účtu 241) Finanční stav účtu 241 celkem Městská kulturní zařízení 1, , ,54 Litoměřicích Základní umělecká škola ,78 0 1, ,12 Litoměřice Základní škola ,80 0 1, ,76 Přezkum hospodaření za r 6

7 Litoměřice, B.Němcové 2 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Centrální školní jídelna Litoměřice ,98 0 1, , ,00 0 2, ,10 1, ,60 0 4, ,53 Doporučení: Auditor doporučuje, aby vedení města upozornilo příspěvkové organizace na povinnost dodržování 34 odst.9 vyhl.505/2002 Sb. s tím, aby jednotlivé příspěvkové organizace podaly zprávu o zajištění finančního krytí investičního fondu k Oddíl V Bilanční kontinuita Při porovnání počátečních zůstatků v rozvaze k a konečných zůstatků k nebylo zjištěno porušení bilanční kontinuity. Bilanční kontinuita byla dodržena. Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 1. Plnění rozpočtu podle finančního výkazu Tabulka č. 1 Příjmy Třída Typ příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňový , , ,98 2 Nedaňový , , ,47 3 Kapitálové , , ,06 4 Dotace , , ,66 Celkem , , ,17 konsolidace ,76 Celkem po konsolidaci , , ,41 Přezkum hospodaření za r 7

8 Tabulka č. 2 Výdaje Třída Typ výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné , , ,75 6 Kapitálové , , ,72 Celkem , , ,47 Konsolidace ,76 Celkem po konsolidaci , , ,71 Tabulka č. 3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Typ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Příjmy celkem po konsolidaci , , ,41 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,71 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,70 Tabulka č. 4 Financující operace Č. Typ Položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity příjmy Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k , , , Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity výdaje 8127 Aktiv.dlouh.operace řízení ,00 likv.-př Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8902 Nerealizované kurz.rozdíly Financování celkem , , ,70 Rozpočet města za rok 2007 byl sestaven jako schodkový před vlivem financujících operací. Skutečnost přebytku před vlivem financujících operací ve výši Kč ,70 Kč je proti rozpočtovanému schodku po změnách před vlivem financujících operací ve výši Kč ,00 Kč vyšší o ,70 Kč. Příjmy byly vyšší o ,41 Kč a výdaje byly nižší o ,29 Kč. Přezkum hospodaření za r 8

9 Rozpočet byl sestaven v předepsaném členění dle rozpočtové skladby. Rozborem struktury plnění příjmů a výdajů rozpočtu lze konstatovat, že rozpočet byl sestaven dle reálných předpokladů a skutečnost se od něj vzhledem k nastalým skutečnostem výrazným způsobem neodlišovala. Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu Rozpočet byl zveřejněn a projednán v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Rozpočet byl schválen dne na 1.zasedání ZM. Rozpočtové provizorium bylo schváleno dne na 3.jednání ZM. Všechna rozpočtová opatření provedená městem byla schválená a zapojená do rozpočtu. Celkem byla schváleno 8 rozpočtových opatření, které obsahovaly celkem 580 úprav rozpočtu v následující výši: Příjmy Výdaje Financování ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Organizace zpracovala rozpočtový výhled na období roku Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby Dluhová služba vyjadřuje závazek obce plnit svými příjmy závazky z úvěrů a půjček (úroky, splátky jistin, leasingu). Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl splátek jistin úvěrů, půjček, leasingů, zaplacených úroků k daňovým, nedaňovým příjmům a dotacím. Ukazatel dluhové služby za rok 2007 činí 0 %, což v porovnání s doporučenou mezí (za doporučenou mez se považuje hodnota do 30 %) dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání Zdroj ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl +/- ÚV , , ,00 MPSV , ,00,-, MPSV , , ,00 MPSV , , ,50 MPSV , ,00,-, Přezkum hospodaření za r 9

10 MŽP , ,00,-, MMR , ,00,-, MMR , , , ,00 MZ , ,00,-, MZ , ,00,-, MZ , ,00,-, MZ , ,80,-. MŠMT , ,00,-, MŠMT , ,37,-, MK , ,00,-, MK , ,00,-, SFDI , ,00,-, SFRB ,20,-, MF , , ,80 VPS , , ,80 MF , ,90 MF , , , ,00 VPS , ,00,-,,-,,-,,-, 1.049,70 Přechází do roku 2008: Kč , Kč , Kč , Kč 1 049,70 Ve finančním vypořádání vráceno: Kč ,00 vráceno dne Kč ,00 vráceno dne Kč ,50 vráceno dne Kč 9 753,80 vráceno dne Ve finančním vypořádání požadováno: 0 Prověřena účelovost čerpání finančních prostředků u vybraných pěti dotačních titulů. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Přezkum hospodaření za r 10

11 Oddíl X Hospodářská činnost Město provozuje hospodářskou činnost. Náklady celkem Kč ,64 Výnosy celkem Kč ,36 Výsledek hospodaření před zdaněním Kč ,72 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace, organizační složky 1. Seznam příspěvkových organizací Výše příspěvku celkem Název Založena Město Ostatní celkem Knihovna K.H.Máchy v Lit , , ,00 Městs.kulturní zař.v Lit , ,00 Městs.sportovní zař. V Lit , ,00 Základní škola Lit.Na Valech , , ,00 ZŠ Lit.Boženy Němcové , , ,00 ZŠ Masarykova Lit.Svojsíkova , , ,00 ZŠ Lit. U stadionu , , ,00 ZŠ Lit. Havlíčkova , , ,00 ZŠ Lit. Ladova , , ,00 ZUŠ Lit.Masarykova , ,00 MŠ Lit. Masarykova , , ,00 Centrální školní jídelna,svoj , ,00 DDAM Rozmarýn Lit , ,00 Centrum pro postižené Srdíčko , , ,00 TS města Litoměřice , , ,00 Celkem poskytnuté příspěvky , , ,00 2. Zřizovací listiny Zřizovací listiny vč. Živnostenských listů na povolenou podnikatelskou činnost jednotlivých příspěvkových organizací založeny v sídle města. 1. Seznam organizačních složek Typ organizace Název Založena Organizační složka Jídelna pro důchodce Organizační složka Lesní hospodářství Přezkum hospodaření za r 11

12 . AUDIT KORREKT s.r.o., Dubečská 43, Praha 10,OR MěS Praha oddíl C, vložka Oddíl XII Sdružování finančních prostředků V roce 2007 nebyla realizována akce formou sdružování finančních prostředků. Oddíl XIII Významné soudní spory Město nevedlo v roce 2007 žádný zásadní soudní spor, kde by byla žalována větší finanční částka nebo se jednalo o určení majetku a dopadem na hospodaření města. Oddíl XIV Účetní závěrka 1.Ověření závěrkových prací dle harmonogramu. Závěrkové práce byly prováděny v souladu s vnitřní ekonomicko-organizační směrnicí. 2. Účetní doklady Ověření z hlediska formálních náležitostí, vazba na hlavní knihu, kontrola účtování a náležitosti účetních dokladů bylo prováděno při průběžných kontrolách, dále byla prověřována správnost účtování i na položkách a paragrafech rozpočtové skladby. Nebyly zjištěny nedostatky z hlediska předepsaných náležitostí. 3. Faktury přijaté a vydané Kontrola přijatých a vydaných faktur byla provedena při průběžných kontrolách.byla prováděna kontrola formálních náležitostí, správnosti účtování i na položky rozpočtové skladby a paragrafy. 4. Evidence a způsob vymáhání nedoplatků Organizace pravidelně vyhodnocuje a vymáhá pohledávky po lhůtě splatnosti. Postup při evidenci a vymáhání pohledávek je upraven ve vnitřní směrnici. Přezkum hospodaření za r 12

13 Oddíl XV Inventarizace Inventarizace majetku a závazků probíhala dle vnitřní ekonomicko-organizační směrnice a plánu činnosti ústřední inventarizační komise. Fyzické inventury byly prováděny k datu Dokladové inventarizace byly prováděny k Majetek třídy 0 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 013 Software , DDNM , Ostatní dlouh.nehm.maj , PDNM , Pozemky , Umělecká díla a předměty , Stavby , Samost.mov.věci a soub. mv , Pěstitelské celky trv.porostů , Drobný dlou.hm.majetek , Ostatní dlouh.hmotný majetek , Nedokončený dlou.hmot.maj ,98 Nebyly zjištěny rozdíly u fyzických inventarizací třídy Posk.zál.na DHM , Majet.účasti rozhod.vliv ODFM ,25 Finanční aktiva: k mělo město následující účasti a podíly: Česká spořitelna, a.s. ČSOB Asset Management, a.s. C e l k e m ,41 Kč ,84 Kč ,25 Kč Česká spořitelna, a.s.: složení portfolia k : 85 % dluhopisové fondy 8 % dluhopisy 3 % hotovost (běžný účet) 4 % akcie ČSOB Asset Management, a.s.: Přezkum hospodaření za r 13

14 - k původním 25 mil. Kč bylo koncem ledna 2007 přidáno dalších 45 mil. Kč, tj. celkem 70 mil. Kč - v září 2007 bylo přidáno dalších 20 mil. Kč (výnos z prodeje akcií United Energy, a.s.) složení portfolia k : 2 % hotovost (běžný účet) 94 % dluhopisy 4 % akcie Z poskytnutých informací se jeví portfolio jako konzervativní. Nebyly zjištěny rozdíly u dokladových inventarizací třídy 0. Celkem Stálá aktiva ,53 2. Majetek třídy 1 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 112 Materiálna skladě , Zboží na skladě ,84 Celkem Zásoby ,94 Nebyly zjištěny nedostatky u fyzických inventarizací třídy Zástavní právo,věcná břemena, ručení za závazky třetích osob Organizace nemá zastavený majetek. Věcná břemena vedena v podrozvahové evidenci na účtě 973. Celková hodnota věcných břemen činí Kč ,40. Organizace neručí za závazky třetích osob. 4. Prostředky rozpočtového hospodaření Prostředky rozpočtového hospodaření Účet Částka Základní běžný účet ,24 Vkladový výdajový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů ,58 Poskyt.přech.výpomoci podnik.subjektům ,00 Poskyt.přech.výpomoci ost.org ,00 Poskyt.přech.výpomoci fyzic.osobám ,00 Přezkum hospodaření za r 14

15 Konečné zůstatky odsouhlaseny dle bankovních výpisů k a dle dokladové inventarizace. Nebyly zjištěny rozdíly. 5. Ostatní běžné účty, finanční majetek Pokladna Ceniny ,00 Běžný účet ,62 Depozitní účet ,64 Majetkové cenné pap Konečný zůstatek odsouhlasen dle bankovních výpisu k a dle dokladové inventarizace. Nebyly zjištěny rozdíly. 6. Pohledávky 311 Odběratelé , Poskytnuté zálohy , Pohledávky za rozpočtové příjmy , Ostatní pohledávky , Pohledávky za zaměstnanci , Ostatní pohledávky ,00 Celkem Pohledávky ,63 7. Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé , Přijaté zálohy , Ostatní závazky , Zaměstnanci , Zúčtování se SP a ZP , Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Jiné závazky ,75 Celkem Závazky ,69 Zůstatky závazků byly ověřeny dle doložených inventarizačních soupisů. Nebyly zjištěny rozdíly. 8. Fondy, HV, dlouhodobé úvěry a půjčky Majetkové fondy 901 Fond dlouhodobého majetku ,28 Stálá aktiva ,53 Přezkum hospodaření za r 15

16 Rozdíl ,25 Rozdíl ve výši Kč se skládá: 909 oceňovací rozdíl k CP ,25 Kč fondy 917 Peněžní fondy , Zůstatek finančních prostředků ,58 Rozdíl ,00 Rozdíl ve výši Kč ,00 se skládá : účet 277 Kč ,00 Výsledek hospodaření 933 Převod zúčt. Příjmů a výdajů min. let ,24 Dlouhodobé závazky, úvěry 951 Dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky 0 Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém 1. Vnitřní ekonomicko-organizační směrnice Kontrolní prostředí organizace zajistila souborem organizačně-ekonomických směrnic. V organizaci funguje vnitřní kontrolní systém a jeho fungování je zajištěno přes řídící a kontrolní pracovníky, kontrolní a finanční výbor, zřízený zastupitelstvem dále přes útvar interního auditu. Organizace v rámci kontrolní činnosti v průběhu roku aplikovala do svých kontrolních postupů vyhl.416/2004 Sb. 2. Činnost výborů Auditor se seznámil se třinácti zápisy z jednání finančního výboru. Auditor se seznámil s devíti zápisy z jednání kontrolního výboru Přezkum hospodaření za r 16

17 Oddíl XVII Veřejné zakázky V organizaci proběhlo 11 výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb, 12, odst.6 a 3 výběrová řízení dle zákona 137/2006 Sb, 27,38..Auditor se seznámil s průběhem 1 výběrového řízení. Nebyly zjištěny nedostatky. Oddíl XVII Riziková aktiva Při prověřování okruhu aktiv auditor nezjistil riziková aktiva. Oddíl XIX Závěr 1. Auditor obdržel všechny požadované informace, vysvětlení, písemnosti. 2. Datum konání ověření : , , , , , , 21., , , Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností bylo provedeno přezkoumání hospodaření, účetní závěrky dle platných právních předpisů. Závěry: ověření bylo provedeno dle obecně platných právních předpisů, uvedených ve zprávě Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně vedených účtech. Účetní závěrka je v souladu s platnými právními předpisy pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obce, kraje, příspěvkové organizace v ČR za rok Účetnictví je vedeno v souladu s metodikou platnou pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací ČR za rok Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 4. Podíl pohledávek na rozpočtu 15,0 % Podíl závazků na rozpočtu 6,3 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 % Přezkum hospodaření za r 17

18 5. AUDIT KORREKT s.r.o., Dubečská 43, Praha 10,OR MěS Praha oddíl C, vložka Provedli jsme přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření.za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán. Naši úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskou směrnicí Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost, za sestavení účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán. Podepsaní zástupci města berou na vědomí, že provedený přezkum hospodaření nezbavuje organizaci odpovědnosti za vykázané údaje. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol. 6. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech v podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a s dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření USC, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Přezkum hospodaření za r 18

19 Závěrečné vyjádření Při přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 10 odst.3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí c) nebyly zjištěny nedostatky, spočívající 1. v porušení rozpočtové kázně, 2. v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, 3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, 4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, 5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo 6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v 2 a auditor starosta auditorská společnost Přezkum hospodaření za r 19

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Litoměřice Příjemce Ověření provedla Ověřované město : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KAMA-AUDIT, spol s ro, Spojovací 658, 69661 Vnorovy, osvedcení KA CR c 316 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ~Obec Mutenice Zpráva o výsledku prezkoumání hospodafení za úcetní období roku 2006 POCET LISTU: 8

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 ------- XCRGBZUCIZUC (20012011/01012011) &12012 DSO Mikroregion Jižní Haná, v v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2012 --------------- Údaje o organizaci identifikační číslo název

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315 334 52 Merklín ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku obcí MIKROREGION RADBUZA za rok 2013 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název účetní

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více