KraJský úřad Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KraJský úřad Zlínského kraje"

Transkript

1 KraJský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele OddělenI kontrolnl Dobrovolný svazek obci OSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Bablcko" Obec Kudlovlce Uherské Hradiště datum pověřená úřednl osoba člslo jednacl spisová značka Věra Burešová 52801/2011/K~ KUSP 52801/2011 K~ Zpráva č. 276/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkournávánl hospodařenl územních samosprávných celků a dobrovolných svazků ober. Misto provedeni přezkoumáni: Obecnl úřad Kudlovice Č. p Uherské Hradiště Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řřzenlrn přezkoumant Věra Burešová Dobrovolný svazek obci OSO Sdružení obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" zastupovali: Josef Hrňa - předseda Marie Fojtlkové - účetní Krajský úřad Zlfnského kraje tř. Tomáše Bati 21, PO Box ZlIn r(;: tel.: , fax:

2 A. Piezkoumané pisemnostj Oruh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednánlm v zastupitelstvech obcí, které jsou členy "Sdružení" a to na úředních deskách obci, a v elektronické podobě způsobem umožňujlcím dálkový přístup:./ v Košíkách od / v Traplicích od / v Huštěnoviclch od / v Kudloviclch od / v Sušíclch od / V Babiclch od v souladu s 39, odst. 4 zákona Č. 250/2000 Sb. Pravidla provizoria rozpočtového Vzhledem k tomu, že rozpočet OSO nebyl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, fídilo se hospodafení OSO stanovenými pravidly rozpočtového provizoria, schválenýml členskou schůzi dne (doloženo Zápisem Č. 5/2010, čerpáni finančnlch prostředků je možné v nejnutnějšlch případech a pro běžné zajištěnl provozu sdružení) - v souladu s 13 zákona Č. 250/2000 Sb. Rozpočtová Rozpočtový Schválený Závěrečný opatření výhled rozpočet účet Změny rozpočtu roku 2011 byly uskutečňovány rozpočtovými opatřeními evidovanými v časové posloupnosti:../ rozpočtové opatřen! č, 1 - schváleno členskou schůzi dne , navýšení prljmů o 54 tis. Kč a výdajů o 54 tis. KČ,../ rozpočtové opatřenl Č. 2 - schváleno členskou schůzi dne , navýšeni příjmů o 25 tis. Kč a výdajů o 25 tis. Kč,../ rozpočtové opatření Č. 3 - schváleno členskou schůzi dne , navýšení přljrnů o 100 tis. Kč a výdajů o 100 tis. Kč,../ rozpočtové opatfenf Č. 4 - schváleno členskou schůzi dne , navýšeni přljmů o ,- Kč a výdajů o ,- Kč - v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. Finančnl hospodaření OSO se řldllo jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem, který byl sestaven dne na roky v souladu s 3 zákona e, 250/2000 Sb. Členskou schůzi byl schválen dne Rozpočtový výhled obsahoval souhrnné základní údaje o přfjmech a výdajích OSO. Rozpočet OSO na rok 2011 byl projednán a schválen členskou schůzi dne (doloženo Zápisem Č , schváleni vyrovnaného rozpočtu v P + V ve výši zapojeni financováni položky 81xx). Rozpočet na rok 2011 byl sestaven na základě rozpočtového výhledu jako přebytkový (celkové přfjmy ,- Kč, celkové výdaje ,- Kč). Pfebytek ve výti ,- Kč a použiti prostfedků z minulých let ve výti ,- Kč (po I. 8115) bude použit na úhradu splátek dlouhodobých pfijatých prostfedků (pol ve výti ,- Kč). Stav finančnlch prostředků k byl vykázán ve výši ,67 Kč. V souladu s 11 zákona Č. 250/2000 Sb., byl zpracován v tffděnl rozpočtové skladby - v souladu s 12 zákona Č. 250/2000 Sb. a vyhlášky MF Č. 323/2002 Sb., ve zněnl pozdějších předpisů. Neprodleně po schváleni rozpočtu byl proveden jeho rozpis. Závěrečný účet OSO za rok 2010 byl zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy na úředních deskách a v elektronické podobě způsobem umožr'íujlclm dálkový přístup: 3

3 Bankovnf Evidence Evidence Faktura výpis majetku pohledávek ~ v Sušlclch od ~ v Košlkách od ~ v Trapliclch od / v Huštěnoviclch od ~ v Babicfch od ~ v Kudlovicích od ij. nejméně 15 dnů před jeho projednán lm v OSO - v souladu s 39 odst. 6 zákona č, 250/2000 Sb. V ZÚ byly obsaženy potřebné údaje o plněnf rozpočtu přljmů a výdajů a údaje o dalších finančnlch operacfch, vč. tvorby a použitl fondů, vyúčtovánf přlslašných finančních vztahů - v souladu s 17, odst. 2 a 3 zákona č, 250/2000 Sb. Projednáni Závěrečného účtu OSO za rok 2010 bylo uzavřeno pflsluěným vyjádfenlm s výhradou a schváleno členskou schůzi dne Součásti ZU byla i Zpráva o přezkoumán! hospodarenl za rok 2010 v souladu s 39 odst. 7 zákona e. 250/2000 Sb. Bankovnf výpisy byly zakládány v samostatných složkách podle jednotlivých bankovnlch účtů. V roce 2011 vedla obec následuilcl účty: C.účtu SÚAÚ stavk31, /0800, zřízeny u Ceské spořltelny, , /0800, zřízený u České spořitelny (úvěrový účet), O, K byl úvěr splacen /0800, zřízený u Ceské spořitelny (úvěrový účet), , K byl úvěr splacen /0800, zrrzený u Ceské spořitelny (úvěrový účet), ,- Majetek byl evidován v inventárnf knize (seěltě) podle rozvahových účtů (OOHM, pozemky, ONM a operativnl evidence). Majetek HIM (budovy, stavby a samostatné movité věc) byl veden na majetkových kartách s uváděnlm data zarazeni majetku do odpisové skupiny a zůstatkové ceny ke konci účetnlho obdobl. Pro přípravu dooprávkovánl byla vyhotovena pomocná tabulka. Seiit i karty obsahovaly údaje k určeni zafazeného majetku - tj. IC, název, počet kusů, cenu, datum pořízení a člslo dokladu, kterým byl majetek zakoupen. Ke konci účetnlho obdobf byl sešit i karty uzavřeny. Pohledávky byly evidovány v tabulce a v hlavni knize měla každá členská obec přiděleno analytické členěni. Podrobnou evidenci pohledávek sl vede členská obec sama. Ke konci účetního obdobf byla vyhotovena tabulka vodného za rok 2011, ve které byl uveden převod nedoplatků v jednotlivých obcích z minulých let, předpis a platby v roce 2011 a vyčlslenl nedoplatků v jednotlivých obclch k Oodavatelské faktury byly zakládány v samostatném šanonu, Namátková kontrola byla provedena v návaznosti na úhradu z bankovnlho účtu a náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnlctvt a zákona č, 320/2001 Sb., o finančnf kontrole u dodavatelských faktur za leden -prosinec Každá faktura byla opatřena razltkem, ve kterém byly uvedeny údaje o zaevidovánf v knize došlých faktur, částka, položky rozpočtové skladby a podpisy oprávněných osob. Prl úhradě faktur byly prikládány hromadné příkazy k úhradě. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vystavené faktury byly zakládány v samostatné složce. V převážné většině byly vystaveny za zhotoveni vodovodnf přlpojky. Hlavni kniha Kniha účetnictvr byla sestavena programem Gordic, zůstatky syntetických účtů odpovldaly zůstatkům syntetických účtů v rozvaze k

4 Inventurní soupis S účinnostl od byla vydána "Směrnice ě " pro provedení majetku a závazků inventarlzace. OSO sestavil plán inventur, který obsahoval údaje o předpokládaném okamžiku zahájeni a ukončeni jednotlivých inventur a okamžiku, ke kterému se zjišťuji skutečné stavy (termln zahájeni dne , ukončeni dne ). U OHM byl stanoven termín provedeni prvotnl inventury ke dni , zahájeni a ukončeni do Zpracování dodatečných inv. soupisů bude zahájeno a ukončeno U zásob, peněz a cenin bude provedena k , zahájeni a ukončení U ostatnlho majetku a závazků provedena k , zahájeni a ukončeni Plán dále obsahoval seznam účtů, u kterých bude provedena inventarizace. Ke všem pouiitým účtům Rozvahy byly vypracovány Inventurní soupisy, které měly veěkeré předepsané náležitosti. Inventarizační zpráva za rok 2011 byla vyhotovena dne Ole zprévy nebyly zjiltěny inventarizační rozdily. Součásti zprávy byla srovnávací tabulka účetnl evidence a inventurnlch soupisů. Kniha doělých faktur Pro evidenci pfijatých faktur byl programem MRP Slušovice vyhotoven seznam "Pfijatých faktur". Oodavatelské faktury byly zaevldovány v roce 2011 pod člsly za celkem ,09 Kč. Neuhrazeno ke konci účetnlho obdob I bylo 14 faktur za celkem ,44 Kč. Částka byla souhlasná s rozvahovým účtem 321. Kniha odeslaných faktur Odeslané faktury byly evidovány na sestavě "Seznam vydaných faktur" vyhotovené programem MRP Slušovice. Za rok 2011 bylo vystaveno celkem 101 faktur pod člslem za celkem ,49 Kč. Ke konci účetního období nebylo uhrazeno celkem 6 faktur za ,- Kč. Částka byla započítána a vykázána na rozvahovém účtu 311 ve správné výši. Pokladní doklad Pfijmy a výdaje finančních prostfedků v hotovosti byly doloženy příjmovýml a výdajovými pokladníml doklady vyhotovovanýml programem MRP Slulovice. Pro člslovánl dokladů byly zavedeny člselné rady - příjmová P, výdajová V. Namétková kontrola byla provedena za měsice leden - líjen a prosinec 2011 v návaznosti na zápisy v pokladně. Všechny účetnl přfpady byly zaznamenány, byly doloženy prvotnlmi doklady. Účetnl doklady obsahovaly náležitosti dané zákonem o účetnicm a zákonem o finančnl kontrole. Nebylo zjiltěno neoprávněné ěerpánl finančních prostfedků ani nehospodárné výdaje. Namátkové kontrola odvodů pfíjmů vyblraných v hotovosti od obcí na účet OSO byla provedena za obec Babice a Trapllce za období od do Účetnrm v jednotlivých členských obcích byly předány člslované prljmové pokladnl doklady vyhotovované 3x. Jejich evidence byla vedena v evidenčnl knize stvrzenek vedené u DSO. Vystavené pfljmové pokladnl doklady byly zakládány v samostatné složce, k vybraným PPD byl za obec vyhotoven seznam s uveden lm člsla PPO, jména odběratele, stavu vodoměru a částky. Kontrolou dle kopii PPO bylo v Babiclch vybráno za kontrolované obdobl celkem ,- Kč a v Trapliclch celkem ,- Kč. Odvody vybraných přljrnů na účet OSO byly ověřeny na bankovnl výpisy - nebyl zjištěn rozdíl. Pokladn! kniha (deník) Pokladní kniha byla zpracována programem MRP Slušovlce na pfrjmy vyblrané v hotovosti a výdaje na drobný nákup. K byl vykázán nulový zůstatek, který byl souhlasný s rozvahovým účtem 261. Ctvrtletně byla prováděna kontrola 5

5 Pfiloha rozvahy pokladnl hotovosti doloženo "Záznamem o provedeni kontroly pokladny". Ve vedenf pokladny nebyly zjištěny nedostatky. Součástí účetnl závěrky k byla I předepsaná Prlloha za obdobl 12/2011, která byla vyhotovena programem Gordlc. Rozvaha K OSO sestavil "Rozvahu" jako součást fádně účetnl závěrky. Kontrolou předloženě rozvahy za 12/2011 bylo zjittěno, že obsahovala všechny předepsaně náležitosti a byla sestavena dle nabídky účetnfho programu Gordlc. Aktiva celkem ve výši ,50 Kč (netto) se rovnala pasivům celkem. Stálá aktiva byla vykázána ve výši ,93 Kč (netto). Namátkově byly kontrolovány zůstatky na rozvahových účtech:./ účet Základ nf běžný účet ÚSC - vykázaný zůstatek ve výši ,90 Kč byl ověřen na výpis z bankovnlho účtu Č /0800, zřtzeného u Ceské spořitelny pořadové č. A bez rozduu../ účet Pokladna - vykázaný nulový zůstatek byl ověřen na zápis v pokladně- bez rozdllu. Poslednlm dokladem V 108 byla uhrazena oprava auta S Felicie ve výši 2.255, Kč - bez rozdílu./ účet Dlouhodobé úvěry - nulový zůstatek k Vykázaný zůstatek k ve výši ,60 Kč se týkal zůstatků poskytnutých úvěrů: na financováni koupě nakladače JCB. a na financováni projektu.prodlouženl vodovodu Kudlovice - U družstva, Sušice S3 1". V průběhu roku 2011 byly úvěry v plné výši splaceny../ účet Krátkodobé úvěry vykázáno ,- Kč. Jednalo se o čerpáni úvěru, poskytnutého čs na základě uzavřené úvěrové smlouvy Č ze dne Ve výše uvedené částce byla uhrazena 20% OPH z faktury vystavené dodavatelem Vodnl zdroje Holešov a. s. Holešov, Č. fa dne za hydrogeologícký průzkum (fa na celkovou částku , Kč)./ účet Přilaté návratné finančnf výpomoci krátkodobé - vykázaná částka ve výši ,- Kč se týkala půjčených prostředků od obce Košlky na základě uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne Půjčka bude vrácena jednorázově nejpozději do / účet Odběratelé vykazoval zůstatek ,- Kč. Týkal se neuhrazených vystavených faktur ve výši , Kč a nedoplatků v jednotlivých členských obclch za vodné v celkové výši , Kč (do fljna 2011 vč.) a pfedpisu vodného od října 2011 do v celkové výši za jednotlivé obce , Kč../ účet Dodavatelé vykázaný v celkové výši ,44 Kč se týkal neuhrazených dodavatelských faktur Č. KOF Účetnf deník Očetnl denlk úplný byl vyhotoven programem Gordic a ke kontrole předložen za leden- prosinec Účtový rozvrh Očtový rozvrh roku 2011 byl vyhotoven programem GOROIC a přizpůsoben pro potřeby OJ. 6

6 Výkaz pro hodnocení l;3ylzpracován programem Gordic předložen za obdobl Skutečné celkové plněni rozpočtu prljmy OSO po konsolidaci dosi\hly ,12 Kč, což je 99,99% UR (z toho nedaňové prljmy ,12 Kč a prijaté transfery ,- Kč). Skutečné celkové výdaje po konsolidaci činily ,29 Kč, což bylo 99,72% UR (z toho běžné výdaje ve vý~i ,29 Kč a kapitálové výdaje ve vý~i Kč). K skončilo hospodařen! OSO plusovým saldem po konsolidaci ve vý~i Kč + počáteční stav účtů k Kč - uhrazené splátky půjček (pol. 8114) ,- Kč + krátkodobé půjčené prostfedky (pol. 8113) Kč - uhrazené splátky půjček (pol. 8124) Kč = konečný zůstatek účtů k ,90 Kč byl souhlasný s účtováním na rozvahovém účtu 231 a se zůstatkem účtu u es. Na položku 8113 bylo celkem zaúčtováno , Kč. Jednalo se o:../ půjčku od obce Košlky (Dne byla uzavřena "Smlouva o půjčce" mezi obci Ko~lky (věřitel) a Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužník) na částku 200 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do ).../ zůstatek úvěru poskytnutého es k ve výši , Kč. Smlouva o úvěru ě, byla uzavřena dne na částku až do výše ,. Kč na projekt hydrogeologlckého průzkumu. Byl vyhotoven splátkový kalendář prvnl splátka ve výši Kč, druhá splátka dne ve výši ,- Kč. Banka a klientse dohodli na způsobu zajlitěnl peněžitých závazků klienta vzniklých na základě úvěrové smlouvy: blankosměnkou vlastni vystavenou Klientem na rad Banky s doložkou "bez protestu". Smlouva o vyplňovaclm právu srněnečnérn č, byla uzavřena dne Na položku 8114 byla zaúčtována celková částka , Kč../ splátka poskytnuté půjčky od obce Kudlovice ve výšl 100 tis. Kč - z účtu OSO byly finančnl prostředky vráceny dne ,../ splátka půjčky od obce Sušice ve výši ,- Kč, z účtu uhrazeno dne , Na položku 8124 byly zaúčtovány splátky poskytnutých úvěrů v celkové výši ,60 Kč (97.999,60 Kč ,- Kč) a ( , Kč). Výkaz zisku a ztráty Byl předložen za obdobl 12/2011 se stavem k Náklady celkem byly vykázány ve výši ,57 Kč a výnosy celkem ve výši ,37 Kč. Celkem hospodáfský výsledek OSO k před I po zdaněni zisk ve výši ,80 Kč, odpovldal vykázané hodnotě syntetického účtu 493 ve výkazu Rozvaha. Smlouva o dobrovolných obci vytvořeni.sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko" se sldlem svazků v Kudloviclch č. p. 39. ICO , bylo založeno na základě zakladatelské smlouvy dne Předmětem činnosti "Sdruženf" je provozováni skupinového vodovodu, rozšlřovánl stávajlcf sftě a správa obecnlch kanalizaci. Smlouva o vytvořeni.sdruženr' byla změněna dne a.sdruženř podniká na základě živnostenského listu ze dne který byl vydán Městským úřadem Uherské Hradiště - obecnlm živnostenským úřadem. Jako předmět podnikáni je uvedeno vodoinstalatérstvr. topenáfstvl. 7

7 Stanovy a osvědčeni o registraci dobrovolných svazků obci Krajským úřadem lllnského kraje - odborem životnlho prostředí a zemědělstvf jako vodoprávnlm úřadem bylo dne vydáno Rozhodnuti Č. 19 o povoleni k provozováni vodovodu pro veřejnou potřebu v obcich Babice, Huštěnovice, Košlky, Kudlovice, Sušice a Trapllce. Stanovy zájmového sdružení obci - svazku obcí, byly vyhotoveny dne Osahujl: název svazku, sldlo členů svazku obci, sldlo svazku, předmět činnosti, vznik a zánik členstvf, práva a povinnosti členů, orgány svazku, zdroje pfljmů svazku a závěrečná ustanoveni. Registr zájmových sdružení právnických osob byl vyhotoven dne lllnským krajem, krajským úřadem llln, evidenčnl člslo DSO Výpis z registru ekonomických subjektů byl vydán esú dne pod č. j. 1306/99. Výpis z živnostenského rejstřfku byl vyhotoven dne Finančnlm úřadem v Uherském Hradišti bylo dne vydáno osvědčeni o registraci. Na pracovnl schůzi, která se konala dne , informoval předseda o problhajfclm jednáni o úpravě stanov, které problhá na Krajském úřadu ve lllně. Smlouvy a dalšl materiály k přijatým účelovým dotacím V roce 2011 zaúčtovalo OSO na položkách: částka ,- Kč a částka ,- Kč. Na těchto položkách byl zaúčtován příjem poskytnuté dotace ze Státnlho fondu žlvotnlho prostředl ČR na projekt hydrogeologického průzkumu. Smlouva ě, o poskytnuti podpory v rámci Operačnlho programu ŽP byla uzavřena dne Ve smlouvě se Fond zavazuje poskytnout prljemci dotaci ve výši ,95 Kč. Dotace pfedstavuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činl ,- Kč a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které činl ,- Kč. L:ádost o platbu - požadavek na proplaceni způsobilých vefejných výdajů byla podána dne (výdaje SF/CF ,- Kč a ze SF ,- Kč). Ministerstvo ŽP ČR vydalo dne Rozhodnuti o poskytnuti dotace na projekt. Souhrn finančnlch potřeb projektu v roce 2011 ve výši ,- Kč, souhrn částek ,15 Kč. Kontrola byla provedena na předložené dodavatelské faktury vystavené firmou Vodnl zdroje Holešov Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne ), fakturu Regionálnf rozvojové agentury VM llln, Č. fa FV na částku ,- Kč (uhrazeno dne ), fakturu Vodnlch zdrojů Holešov Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne částkou ,- Kč, dne částkami ,- Kč a ,- Kč), fakturou firmy EPS, s. r. o. Kunovice Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne ) celkem Kč. Jednalo se o:./ financováni 10% podllu ( ,- Kč, z toho Huštěnovice ,- Kč, Sušice ,- Kč, Košlky ,- Kč, Babice ,- Kč, Traplice ,- Kč a Kudlovice ,- Kč) průzkumných vrtů v lokalitě Kudlovice - Kůtlky - schváleno členskou schůzi dne / Dále na základě žádosti DSO ze dne byla obci Kudlovlce uhrazena částka ,- Kč za práce a dodávky na akci prodlouženi vodovodu Kudlovice - U družstva. Jedná se o individuálnl příspěvek z rozpočtu obce na investiční výstavbu v souladu se stanovami DSO (uhrazeno na účet DSO dne ). Na základě žádosti OSO ze dne byla obci Suěice uhrazena částka ,- Kč za práce a dodávky na akci prodlouženi vodovodu Sučice-Chaloupky. Jedná se o individuálnf příspěvek z rozpočtu obce na investiční výstavbu v souladu se stanovami OSO (uhrazeno na účet OSO dne 8

8 Smlouvy nájemnr ). Dne byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi obci Kudlovice (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem nájmu jsou nebytové prostory (kanceláf) v budově OÚ v I. nadzemním podlažl v rozsahu cca 20 m2. Nájemné je sjednáno dohodou smluvnlch stran ve výši 800,- Kč/měslc. Bude hrazeno čtvrtletně předem, Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Dne byla uzavřena Nájemnl smlouva Č. 29N11/60 mezi Pozemkovým fondem CR (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pronajlmatel přenechává nájemci nemovitosti (pozemky, parcely a výměry uvedeny) do užívání za účelem nezemědělského využiti - provedeni průzkumného hlubinného vrtu. Smlouva je uzavřena od na dobu neurčitou. Nájemné se platl ročně dopředu, je stanoveno dohodou ve výši 2.695,- Kč. Dne s účinnosti od byla uzavřena "Nájemnl smlouva" mezi Marcelou a Vladimlrem Ulmanovými (pronajlmatelé) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem je pronájem pozemku za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Dne byla uzavřena "Nájemnl smlouva" mezi Jaromlrem Hammerem (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem je pronájem pozemku za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Smlouvy o přijetí úvěru Ceská spořitelna uzavřela se Sdruženlm obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko'' Kudlovlce dne úvěrovou smlouvu č, , na základě které se zavazuje poskytnout peněžnl prostředky až do výše ,- Kč na financováni koupě nakladače JCB. V roce 2011 byl úvěr v celé výši splacen. Na základě uzavřené Smlouvy o úvěru Č ze dne byl Ceskou spofitelnou poskytnut úvěr až do výše ,- Kč (poskytnuto ,60 Kč) na financováni projektu.prodlouženl vodovodu Kudlovice - U družstva, Sušice S3-1". V roce 2011 byl úvěr v celé výši splacen. Česká spořitelna uzavřela se Sdruženlm obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" Kudlovlce dne úvěrovou smlouvu č , na základě které se zavazuje poskytnout peněžnf prostfedky až do výti 600,000,- Kč na financováni projektu hydrogeologlckého průzkumu. Splatnost ve dvou splátkách a to dne ve výši ,- Kč a dne ve výši ,- Kč. ZajištěnI pohledávek - blankosměnkou. Smlouvy Smlouvy o pujčce zástavnl Dne byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi obci Kudlovice (věfitel) a Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužnlk) na částku 100 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do Členskou schůzí byla půjčka schválena dne Z účtu DSO byly finančnl prostředky vráceny dne ověřeno na bankovnl výpis pořadové Č. 73. Dne byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi obci Košlky (věřitel) a Sdruženl obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužník) na částku 200 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do Členskou schůzí byla půjčka schválena dne Ceskou spořitelnou byla uzavřena dne "Smlouva o vyplňovacím právu směnečném Č S". Předmětem smlouvy Je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto ,- Kč). Úvěr byl v celé výši splacen. 9

9 Ceskou spořitelnou byla uzavřena Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č S dne Předmětem smlouvy je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto ,60 Kč). Úvěr byl v celé výši splacen. Českou spořitelnou byla uzavřena dne "Smlouva o vyplňovaclm právu směnečném ě, S". Předmětem smlouvy je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto až do výše , Kč). Hmotný majetek nemá OSO zastaven. Dokumentace k veřejným zakázkám Vzhledem k tomu, že hodnota výše uvedené verejné zakázky nepřesáhla hranice dle 12 odst. 2 zákona ě, Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějěích pfedplsů, jednalo se o veřejné zakázky malého rozsahu (dle zadávací dokumentace byla vyčíslena na částku , Kč bez DPH). Dle 18 odst 3 zákona Č Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnl pozdějších předpisů, nenl zadavatel povinen postupovat dle výše uvedeného zákona, je však povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podánl nabídky byla podána dne Plsemně byli osloveni 3 uchazeči, o zadávací dokumentaci požádal 1 uchazeč. Vnitinl směrnice pfedpls Dne byli jmenováni členové komise pro otevřrant obálek, dne bylo vydáno rozhodnuti o jmenováni členů hodnotlcř komise. Na základě vyhotovené Zprávy o posouzeni a hodnoceni nabldek ve výběrovém řízenl určila komise jako vltěznou nabidku uchazeče Vodni zdroje Holeěov a. s., Továrni 1423,76901 Holeiov. Smlouva o dílo Č /11 s vybraným uchazečem byla uzavřena dne na celkovou maximální částku vč. DPH , Kč. Ke smlouvě byl dne uzavřen Dodatek Č. 1. a -/ Směrnice Č o oběhu účetnich dokladů byla vydána a je platná od / Směrnice ě, pro provedeni inventarizace nabývá účinnosti od / Směrnice Č. 3/2011 pro odepisováni dlouhodobého majetku, účinnost dnem / Směrnice ě, pro evidenci účtováni majetku a ostatnl, účinnost od Zápisy z Jednání orgánů dobrovolných svazků obci -./ Za rok 2011 bvly předloženy zápisy z pracovních schůzi zástupců "Sdružen(": -/ Č ze dne (úprava nájmu za poskytnuti vhodné lokality pro šlření internetu, financováni průzkumných vrtů v lokalitě Kudlovice - Kůtfky, úprava platů pracovnlkům OSO, jednáni o úpravě stanov, schváleni půjčky aj.) 10

10 Peně!nf fondy obce (sociální) pravidla tvorby a použltf./ č. 2/2011 ze dne (schválen rozpočet OSO, vyřazení majetku, zakoupeni přlstroje notebook, odměny pracovnlkům OSO za rok 2010 aj.)./ Č. 3/2011 ze dne (závěrečný účet obce za rok 2010, změna rozpočtu č. 1, zakoupeni kamerového systému pro opravy vod. řádů aj.)./ Č. 4/2011 ze dne (změna rozpočtu Č. 2, diskutováno o rozpočtu na rok 2012, o změně OPH a jejlho dopadu na cenu vodného. výběr nového pracovnfka, aj.)./ Č. 5/2011 ze dne (změna rozpočtu Č. 3, aj.)./ Č. 6/2011 ze dne (zpráva o výsledku přezkoumánl, financováni průzkumných vrtů, projednána a schválena koupě půdy, návrh rozpočtu na rok 2012, aj.)./ Tvorba a čerpáni fondu se fldilo.zásadaml pro hospcdařenl se sociálnfm fondem, které byly vyhotoveny dne a byly v platnosti i v roce Příspěvek byl stanoven ve výši 3% rozpočtových nákladů na mzdy, minimálně však částkou ,- Kč. Pro tvorbu a čerpáni nebyl založen samostatný účet, příjmy I výdaje byly účtovány pomoci rozvahového účtu 419 s příslušným analytickým členěním (účet počátečnt stav celkem ,- Kč, prfjmy celkem , Kč, účet výdaje celkem 8.726, Kč). Zůstatek účtu 419 k byl vykázán v hlavni knize ve výěi20.969, Kč a byl souhlasný se zůstatkem rozvahového účtu vykázaného ve výkazu Rozvaha. Účetnl doklady byly součást! účetnlch dokladů hlavnlho účetnictvl, obsahovaly předepsané náležitosti, výdaje byly čerpány v souladu s uzavfenými zásadami. B. Zjištění z konečného dilčího přezkoumání B. I. Pfezkoumané předměty Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. a) plněni přljmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch operaci, týkajlclch se rozpočtových prostředků Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. b) finančnl operace, týkajlcl se tvorby a použiti peněžnlch fondů Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. OSO neúčtovalo o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti. Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. d) peněžnl operace, týkajlcl se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a vlce územnlmi celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. e) finančnl operace, týkajlcf se cizlch zdrojů ve smyslu právnlch předpisů o účetnictvl Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. f) hospodařen! a nakládáni s prostredky poskytnutými z Národnlho fondu a s dalšlmi prostředky ze zahraničl poskytnutými na základě mezinárodnlch smluv Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. g) vyúčtováni a vypořádán! finančnlch vztahů ke státnlmu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcl, k jiným rozpočtům, ke státnim fondům a k dalším osobám Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. a) nakládáni a hospodafenl s majetkem ve vlastnictvl územnlho celku Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. b) nakládáni a hospodařen! s majetkem státu, s nimž hospodaří územnl celek Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. c) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů pfezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnlho právniho předpisu Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob OSO neručil za závazky fyzických a právnických osob. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. f) zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob OSO nezastavil movité a nemovité věci ve prospěch třetfch osob. 11

11 Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pfsm. g) zřizován! věcných břemen k majetku územnlho celku OSO nezfidll věcná bfemena k majetku. Předmět; Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pfsm. h) účetnictvl vedené územnlm celkem B. II. Pň pfezkoumání nebyly zji~těny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona s. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňováni chyb a nedostatků 1. Pti dfl61mptezkoumánl hospodatenl nebvly zji~tény chyby a nedostatky. 2. Pti ptezkoumánl hospodafenl za ptedchozl roky nebyly zji~tény chyby a nedostatky. pflpadně Mo_ chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Pf! pfezkoumáni hospodafení dobrovolného svazku obcí DSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko za rok 2011 nebyly zmtény chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 plsm. aj zákona /2004 Sb.'. C. III. Nebyla zji~těna rizika dle 10 odst. 4 písmo aj zákona Č. 420/2004 Sb. C. IV. PIi pfezkoumánl hospodafení dobrovolného svazku obci DSO Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Bablcko za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 pfsm. b) následujlcl ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územnfho celku b) podll závazků na rozpočtu územnlho celku c) pod II zastaveného majetku na celkovém majetku územnfho celku 16,41 % 21,41 % 0% Kudlovice dne Věra Burešová kontrolor pověfený ffzenfm pfezkoumánf podpis 12

12 Tato zpráva o výsledku přezkoumán! hospodařen! obsahuje přezkoumánt. výsledky konečného dílčlho Josef Hrňa, předseda dobrovolného svazku obci OSO Sdruženl obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti.babicko", prohlašuje, že v kontrolovaném obdobl úzernnl celek neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajlcl se nemovitého majetku, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupenl k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné pap Iry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Josef Hrňa předseda SDRUŽENf OBci pro Výstavbu Skup/novIno 1 x obdrží: Dobrovolný svazek obci OSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovo'd(jlrl/.,." '.vodovodu v oblasti.babicko.,. J,. : ::; 1 x obdržl: Krajský úřad ZlInského kraje, odbor Kancelář fedltele, odděleni kontrolnl 13

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 095034/2013/KUSK 102700/20 13/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ IČ: 70805253 za rok 2013 Přezkoumání

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obci Východní Moravy tfida Tomáše Bati 5146 76001 Zlin datum 10 dubna

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce podle 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 podkladem k jeho zpracování byly následující

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více