KraJský úřad Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KraJský úřad Zlínského kraje"

Transkript

1 KraJský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele OddělenI kontrolnl Dobrovolný svazek obci OSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Bablcko" Obec Kudlovlce Uherské Hradiště datum pověřená úřednl osoba člslo jednacl spisová značka Věra Burešová 52801/2011/K~ KUSP 52801/2011 K~ Zpráva č. 276/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko", IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkournávánl hospodařenl územních samosprávných celků a dobrovolných svazků ober. Misto provedeni přezkoumáni: Obecnl úřad Kudlovice Č. p Uherské Hradiště Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řřzenlrn přezkoumant Věra Burešová Dobrovolný svazek obci OSO Sdružení obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" zastupovali: Josef Hrňa - předseda Marie Fojtlkové - účetní Krajský úřad Zlfnského kraje tř. Tomáše Bati 21, PO Box ZlIn r(;: tel.: , fax:

2 A. Piezkoumané pisemnostj Oruh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednánlm v zastupitelstvech obcí, které jsou členy "Sdružení" a to na úředních deskách obci, a v elektronické podobě způsobem umožňujlcím dálkový přístup:./ v Košíkách od / v Traplicích od / v Huštěnoviclch od / v Kudloviclch od / v Sušíclch od / V Babiclch od v souladu s 39, odst. 4 zákona Č. 250/2000 Sb. Pravidla provizoria rozpočtového Vzhledem k tomu, že rozpočet OSO nebyl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, fídilo se hospodafení OSO stanovenými pravidly rozpočtového provizoria, schválenýml členskou schůzi dne (doloženo Zápisem Č. 5/2010, čerpáni finančnlch prostředků je možné v nejnutnějšlch případech a pro běžné zajištěnl provozu sdružení) - v souladu s 13 zákona Č. 250/2000 Sb. Rozpočtová Rozpočtový Schválený Závěrečný opatření výhled rozpočet účet Změny rozpočtu roku 2011 byly uskutečňovány rozpočtovými opatřeními evidovanými v časové posloupnosti:../ rozpočtové opatřen! č, 1 - schváleno členskou schůzi dne , navýšení prljmů o 54 tis. Kč a výdajů o 54 tis. KČ,../ rozpočtové opatřenl Č. 2 - schváleno členskou schůzi dne , navýšeni příjmů o 25 tis. Kč a výdajů o 25 tis. Kč,../ rozpočtové opatření Č. 3 - schváleno členskou schůzi dne , navýšení přljrnů o 100 tis. Kč a výdajů o 100 tis. Kč,../ rozpočtové opatfenf Č. 4 - schváleno členskou schůzi dne , navýšeni přljmů o ,- Kč a výdajů o ,- Kč - v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. Finančnl hospodaření OSO se řldllo jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem, který byl sestaven dne na roky v souladu s 3 zákona e, 250/2000 Sb. Členskou schůzi byl schválen dne Rozpočtový výhled obsahoval souhrnné základní údaje o přfjmech a výdajích OSO. Rozpočet OSO na rok 2011 byl projednán a schválen členskou schůzi dne (doloženo Zápisem Č , schváleni vyrovnaného rozpočtu v P + V ve výši zapojeni financováni položky 81xx). Rozpočet na rok 2011 byl sestaven na základě rozpočtového výhledu jako přebytkový (celkové přfjmy ,- Kč, celkové výdaje ,- Kč). Pfebytek ve výti ,- Kč a použiti prostfedků z minulých let ve výti ,- Kč (po I. 8115) bude použit na úhradu splátek dlouhodobých pfijatých prostfedků (pol ve výti ,- Kč). Stav finančnlch prostředků k byl vykázán ve výši ,67 Kč. V souladu s 11 zákona Č. 250/2000 Sb., byl zpracován v tffděnl rozpočtové skladby - v souladu s 12 zákona Č. 250/2000 Sb. a vyhlášky MF Č. 323/2002 Sb., ve zněnl pozdějších předpisů. Neprodleně po schváleni rozpočtu byl proveden jeho rozpis. Závěrečný účet OSO za rok 2010 byl zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy na úředních deskách a v elektronické podobě způsobem umožr'íujlclm dálkový přístup: 3

3 Bankovnf Evidence Evidence Faktura výpis majetku pohledávek ~ v Sušlclch od ~ v Košlkách od ~ v Trapliclch od / v Huštěnoviclch od ~ v Babicfch od ~ v Kudlovicích od ij. nejméně 15 dnů před jeho projednán lm v OSO - v souladu s 39 odst. 6 zákona č, 250/2000 Sb. V ZÚ byly obsaženy potřebné údaje o plněnf rozpočtu přljmů a výdajů a údaje o dalších finančnlch operacfch, vč. tvorby a použitl fondů, vyúčtovánf přlslašných finančních vztahů - v souladu s 17, odst. 2 a 3 zákona č, 250/2000 Sb. Projednáni Závěrečného účtu OSO za rok 2010 bylo uzavřeno pflsluěným vyjádfenlm s výhradou a schváleno členskou schůzi dne Součásti ZU byla i Zpráva o přezkoumán! hospodarenl za rok 2010 v souladu s 39 odst. 7 zákona e. 250/2000 Sb. Bankovnf výpisy byly zakládány v samostatných složkách podle jednotlivých bankovnlch účtů. V roce 2011 vedla obec následuilcl účty: C.účtu SÚAÚ stavk31, /0800, zřízeny u Ceské spořltelny, , /0800, zřízený u České spořitelny (úvěrový účet), O, K byl úvěr splacen /0800, zřízený u Ceské spořitelny (úvěrový účet), , K byl úvěr splacen /0800, zrrzený u Ceské spořitelny (úvěrový účet), ,- Majetek byl evidován v inventárnf knize (seěltě) podle rozvahových účtů (OOHM, pozemky, ONM a operativnl evidence). Majetek HIM (budovy, stavby a samostatné movité věc) byl veden na majetkových kartách s uváděnlm data zarazeni majetku do odpisové skupiny a zůstatkové ceny ke konci účetnlho obdobl. Pro přípravu dooprávkovánl byla vyhotovena pomocná tabulka. Seiit i karty obsahovaly údaje k určeni zafazeného majetku - tj. IC, název, počet kusů, cenu, datum pořízení a člslo dokladu, kterým byl majetek zakoupen. Ke konci účetnlho obdobf byl sešit i karty uzavřeny. Pohledávky byly evidovány v tabulce a v hlavni knize měla každá členská obec přiděleno analytické členěni. Podrobnou evidenci pohledávek sl vede členská obec sama. Ke konci účetního obdobf byla vyhotovena tabulka vodného za rok 2011, ve které byl uveden převod nedoplatků v jednotlivých obcích z minulých let, předpis a platby v roce 2011 a vyčlslenl nedoplatků v jednotlivých obclch k Oodavatelské faktury byly zakládány v samostatném šanonu, Namátková kontrola byla provedena v návaznosti na úhradu z bankovnlho účtu a náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnlctvt a zákona č, 320/2001 Sb., o finančnf kontrole u dodavatelských faktur za leden -prosinec Každá faktura byla opatřena razltkem, ve kterém byly uvedeny údaje o zaevidovánf v knize došlých faktur, částka, položky rozpočtové skladby a podpisy oprávněných osob. Prl úhradě faktur byly prikládány hromadné příkazy k úhradě. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vystavené faktury byly zakládány v samostatné složce. V převážné většině byly vystaveny za zhotoveni vodovodnf přlpojky. Hlavni kniha Kniha účetnictvr byla sestavena programem Gordic, zůstatky syntetických účtů odpovldaly zůstatkům syntetických účtů v rozvaze k

4 Inventurní soupis S účinnostl od byla vydána "Směrnice ě " pro provedení majetku a závazků inventarlzace. OSO sestavil plán inventur, který obsahoval údaje o předpokládaném okamžiku zahájeni a ukončeni jednotlivých inventur a okamžiku, ke kterému se zjišťuji skutečné stavy (termln zahájeni dne , ukončeni dne ). U OHM byl stanoven termín provedeni prvotnl inventury ke dni , zahájeni a ukončeni do Zpracování dodatečných inv. soupisů bude zahájeno a ukončeno U zásob, peněz a cenin bude provedena k , zahájeni a ukončení U ostatnlho majetku a závazků provedena k , zahájeni a ukončeni Plán dále obsahoval seznam účtů, u kterých bude provedena inventarizace. Ke všem pouiitým účtům Rozvahy byly vypracovány Inventurní soupisy, které měly veěkeré předepsané náležitosti. Inventarizační zpráva za rok 2011 byla vyhotovena dne Ole zprévy nebyly zjiltěny inventarizační rozdily. Součásti zprávy byla srovnávací tabulka účetnl evidence a inventurnlch soupisů. Kniha doělých faktur Pro evidenci pfijatých faktur byl programem MRP Slušovice vyhotoven seznam "Pfijatých faktur". Oodavatelské faktury byly zaevldovány v roce 2011 pod člsly za celkem ,09 Kč. Neuhrazeno ke konci účetnlho obdob I bylo 14 faktur za celkem ,44 Kč. Částka byla souhlasná s rozvahovým účtem 321. Kniha odeslaných faktur Odeslané faktury byly evidovány na sestavě "Seznam vydaných faktur" vyhotovené programem MRP Slušovice. Za rok 2011 bylo vystaveno celkem 101 faktur pod člslem za celkem ,49 Kč. Ke konci účetního období nebylo uhrazeno celkem 6 faktur za ,- Kč. Částka byla započítána a vykázána na rozvahovém účtu 311 ve správné výši. Pokladní doklad Pfijmy a výdaje finančních prostfedků v hotovosti byly doloženy příjmovýml a výdajovými pokladníml doklady vyhotovovanýml programem MRP Slulovice. Pro člslovánl dokladů byly zavedeny člselné rady - příjmová P, výdajová V. Namétková kontrola byla provedena za měsice leden - líjen a prosinec 2011 v návaznosti na zápisy v pokladně. Všechny účetnl přfpady byly zaznamenány, byly doloženy prvotnlmi doklady. Účetnl doklady obsahovaly náležitosti dané zákonem o účetnicm a zákonem o finančnl kontrole. Nebylo zjiltěno neoprávněné ěerpánl finančních prostfedků ani nehospodárné výdaje. Namátkové kontrola odvodů pfíjmů vyblraných v hotovosti od obcí na účet OSO byla provedena za obec Babice a Trapllce za období od do Účetnrm v jednotlivých členských obcích byly předány člslované prljmové pokladnl doklady vyhotovované 3x. Jejich evidence byla vedena v evidenčnl knize stvrzenek vedené u DSO. Vystavené pfljmové pokladnl doklady byly zakládány v samostatné složce, k vybraným PPD byl za obec vyhotoven seznam s uveden lm člsla PPO, jména odběratele, stavu vodoměru a částky. Kontrolou dle kopii PPO bylo v Babiclch vybráno za kontrolované obdobl celkem ,- Kč a v Trapliclch celkem ,- Kč. Odvody vybraných přljrnů na účet OSO byly ověřeny na bankovnl výpisy - nebyl zjištěn rozdíl. Pokladn! kniha (deník) Pokladní kniha byla zpracována programem MRP Slušovlce na pfrjmy vyblrané v hotovosti a výdaje na drobný nákup. K byl vykázán nulový zůstatek, který byl souhlasný s rozvahovým účtem 261. Ctvrtletně byla prováděna kontrola 5

5 Pfiloha rozvahy pokladnl hotovosti doloženo "Záznamem o provedeni kontroly pokladny". Ve vedenf pokladny nebyly zjištěny nedostatky. Součástí účetnl závěrky k byla I předepsaná Prlloha za obdobl 12/2011, která byla vyhotovena programem Gordlc. Rozvaha K OSO sestavil "Rozvahu" jako součást fádně účetnl závěrky. Kontrolou předloženě rozvahy za 12/2011 bylo zjittěno, že obsahovala všechny předepsaně náležitosti a byla sestavena dle nabídky účetnfho programu Gordlc. Aktiva celkem ve výši ,50 Kč (netto) se rovnala pasivům celkem. Stálá aktiva byla vykázána ve výši ,93 Kč (netto). Namátkově byly kontrolovány zůstatky na rozvahových účtech:./ účet Základ nf běžný účet ÚSC - vykázaný zůstatek ve výši ,90 Kč byl ověřen na výpis z bankovnlho účtu Č /0800, zřtzeného u Ceské spořitelny pořadové č. A bez rozduu../ účet Pokladna - vykázaný nulový zůstatek byl ověřen na zápis v pokladně- bez rozdllu. Poslednlm dokladem V 108 byla uhrazena oprava auta S Felicie ve výši 2.255, Kč - bez rozdílu./ účet Dlouhodobé úvěry - nulový zůstatek k Vykázaný zůstatek k ve výši ,60 Kč se týkal zůstatků poskytnutých úvěrů: na financováni koupě nakladače JCB. a na financováni projektu.prodlouženl vodovodu Kudlovice - U družstva, Sušice S3 1". V průběhu roku 2011 byly úvěry v plné výši splaceny../ účet Krátkodobé úvěry vykázáno ,- Kč. Jednalo se o čerpáni úvěru, poskytnutého čs na základě uzavřené úvěrové smlouvy Č ze dne Ve výše uvedené částce byla uhrazena 20% OPH z faktury vystavené dodavatelem Vodnl zdroje Holešov a. s. Holešov, Č. fa dne za hydrogeologícký průzkum (fa na celkovou částku , Kč)./ účet Přilaté návratné finančnf výpomoci krátkodobé - vykázaná částka ve výši ,- Kč se týkala půjčených prostředků od obce Košlky na základě uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne Půjčka bude vrácena jednorázově nejpozději do / účet Odběratelé vykazoval zůstatek ,- Kč. Týkal se neuhrazených vystavených faktur ve výši , Kč a nedoplatků v jednotlivých členských obclch za vodné v celkové výši , Kč (do fljna 2011 vč.) a pfedpisu vodného od října 2011 do v celkové výši za jednotlivé obce , Kč../ účet Dodavatelé vykázaný v celkové výši ,44 Kč se týkal neuhrazených dodavatelských faktur Č. KOF Účetnf deník Očetnl denlk úplný byl vyhotoven programem Gordic a ke kontrole předložen za leden- prosinec Účtový rozvrh Očtový rozvrh roku 2011 byl vyhotoven programem GOROIC a přizpůsoben pro potřeby OJ. 6

6 Výkaz pro hodnocení l;3ylzpracován programem Gordic předložen za obdobl Skutečné celkové plněni rozpočtu prljmy OSO po konsolidaci dosi\hly ,12 Kč, což je 99,99% UR (z toho nedaňové prljmy ,12 Kč a prijaté transfery ,- Kč). Skutečné celkové výdaje po konsolidaci činily ,29 Kč, což bylo 99,72% UR (z toho běžné výdaje ve vý~i ,29 Kč a kapitálové výdaje ve vý~i Kč). K skončilo hospodařen! OSO plusovým saldem po konsolidaci ve vý~i Kč + počáteční stav účtů k Kč - uhrazené splátky půjček (pol. 8114) ,- Kč + krátkodobé půjčené prostfedky (pol. 8113) Kč - uhrazené splátky půjček (pol. 8124) Kč = konečný zůstatek účtů k ,90 Kč byl souhlasný s účtováním na rozvahovém účtu 231 a se zůstatkem účtu u es. Na položku 8113 bylo celkem zaúčtováno , Kč. Jednalo se o:../ půjčku od obce Košlky (Dne byla uzavřena "Smlouva o půjčce" mezi obci Ko~lky (věřitel) a Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužník) na částku 200 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do ).../ zůstatek úvěru poskytnutého es k ve výši , Kč. Smlouva o úvěru ě, byla uzavřena dne na částku až do výše ,. Kč na projekt hydrogeologlckého průzkumu. Byl vyhotoven splátkový kalendář prvnl splátka ve výši Kč, druhá splátka dne ve výši ,- Kč. Banka a klientse dohodli na způsobu zajlitěnl peněžitých závazků klienta vzniklých na základě úvěrové smlouvy: blankosměnkou vlastni vystavenou Klientem na rad Banky s doložkou "bez protestu". Smlouva o vyplňovaclm právu srněnečnérn č, byla uzavřena dne Na položku 8114 byla zaúčtována celková částka , Kč../ splátka poskytnuté půjčky od obce Kudlovice ve výšl 100 tis. Kč - z účtu OSO byly finančnl prostředky vráceny dne ,../ splátka půjčky od obce Sušice ve výši ,- Kč, z účtu uhrazeno dne , Na položku 8124 byly zaúčtovány splátky poskytnutých úvěrů v celkové výši ,60 Kč (97.999,60 Kč ,- Kč) a ( , Kč). Výkaz zisku a ztráty Byl předložen za obdobl 12/2011 se stavem k Náklady celkem byly vykázány ve výši ,57 Kč a výnosy celkem ve výši ,37 Kč. Celkem hospodáfský výsledek OSO k před I po zdaněni zisk ve výši ,80 Kč, odpovldal vykázané hodnotě syntetického účtu 493 ve výkazu Rozvaha. Smlouva o dobrovolných obci vytvořeni.sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko" se sldlem svazků v Kudloviclch č. p. 39. ICO , bylo založeno na základě zakladatelské smlouvy dne Předmětem činnosti "Sdruženf" je provozováni skupinového vodovodu, rozšlřovánl stávajlcf sftě a správa obecnlch kanalizaci. Smlouva o vytvořeni.sdruženr' byla změněna dne a.sdruženř podniká na základě živnostenského listu ze dne který byl vydán Městským úřadem Uherské Hradiště - obecnlm živnostenským úřadem. Jako předmět podnikáni je uvedeno vodoinstalatérstvr. topenáfstvl. 7

7 Stanovy a osvědčeni o registraci dobrovolných svazků obci Krajským úřadem lllnského kraje - odborem životnlho prostředí a zemědělstvf jako vodoprávnlm úřadem bylo dne vydáno Rozhodnuti Č. 19 o povoleni k provozováni vodovodu pro veřejnou potřebu v obcich Babice, Huštěnovice, Košlky, Kudlovice, Sušice a Trapllce. Stanovy zájmového sdružení obci - svazku obcí, byly vyhotoveny dne Osahujl: název svazku, sldlo členů svazku obci, sldlo svazku, předmět činnosti, vznik a zánik členstvf, práva a povinnosti členů, orgány svazku, zdroje pfljmů svazku a závěrečná ustanoveni. Registr zájmových sdružení právnických osob byl vyhotoven dne lllnským krajem, krajským úřadem llln, evidenčnl člslo DSO Výpis z registru ekonomických subjektů byl vydán esú dne pod č. j. 1306/99. Výpis z živnostenského rejstřfku byl vyhotoven dne Finančnlm úřadem v Uherském Hradišti bylo dne vydáno osvědčeni o registraci. Na pracovnl schůzi, která se konala dne , informoval předseda o problhajfclm jednáni o úpravě stanov, které problhá na Krajském úřadu ve lllně. Smlouvy a dalšl materiály k přijatým účelovým dotacím V roce 2011 zaúčtovalo OSO na položkách: částka ,- Kč a částka ,- Kč. Na těchto položkách byl zaúčtován příjem poskytnuté dotace ze Státnlho fondu žlvotnlho prostředl ČR na projekt hydrogeologického průzkumu. Smlouva ě, o poskytnuti podpory v rámci Operačnlho programu ŽP byla uzavřena dne Ve smlouvě se Fond zavazuje poskytnout prljemci dotaci ve výši ,95 Kč. Dotace pfedstavuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činl ,- Kč a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které činl ,- Kč. L:ádost o platbu - požadavek na proplaceni způsobilých vefejných výdajů byla podána dne (výdaje SF/CF ,- Kč a ze SF ,- Kč). Ministerstvo ŽP ČR vydalo dne Rozhodnuti o poskytnuti dotace na projekt. Souhrn finančnlch potřeb projektu v roce 2011 ve výši ,- Kč, souhrn částek ,15 Kč. Kontrola byla provedena na předložené dodavatelské faktury vystavené firmou Vodnl zdroje Holešov Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne ), fakturu Regionálnf rozvojové agentury VM llln, Č. fa FV na částku ,- Kč (uhrazeno dne ), fakturu Vodnlch zdrojů Holešov Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne částkou ,- Kč, dne částkami ,- Kč a ,- Kč), fakturou firmy EPS, s. r. o. Kunovice Č. fa na částku ,- Kč (uhrazeno dne ) celkem Kč. Jednalo se o:./ financováni 10% podllu ( ,- Kč, z toho Huštěnovice ,- Kč, Sušice ,- Kč, Košlky ,- Kč, Babice ,- Kč, Traplice ,- Kč a Kudlovice ,- Kč) průzkumných vrtů v lokalitě Kudlovice - Kůtlky - schváleno členskou schůzi dne / Dále na základě žádosti DSO ze dne byla obci Kudlovlce uhrazena částka ,- Kč za práce a dodávky na akci prodlouženi vodovodu Kudlovice - U družstva. Jedná se o individuálnl příspěvek z rozpočtu obce na investiční výstavbu v souladu se stanovami DSO (uhrazeno na účet DSO dne ). Na základě žádosti OSO ze dne byla obci Suěice uhrazena částka ,- Kč za práce a dodávky na akci prodlouženi vodovodu Sučice-Chaloupky. Jedná se o individuálnf příspěvek z rozpočtu obce na investiční výstavbu v souladu se stanovami OSO (uhrazeno na účet OSO dne 8

8 Smlouvy nájemnr ). Dne byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi obci Kudlovice (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem nájmu jsou nebytové prostory (kanceláf) v budově OÚ v I. nadzemním podlažl v rozsahu cca 20 m2. Nájemné je sjednáno dohodou smluvnlch stran ve výši 800,- Kč/měslc. Bude hrazeno čtvrtletně předem, Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Dne byla uzavřena Nájemnl smlouva Č. 29N11/60 mezi Pozemkovým fondem CR (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pronajlmatel přenechává nájemci nemovitosti (pozemky, parcely a výměry uvedeny) do užívání za účelem nezemědělského využiti - provedeni průzkumného hlubinného vrtu. Smlouva je uzavřena od na dobu neurčitou. Nájemné se platl ročně dopředu, je stanoveno dohodou ve výši 2.695,- Kč. Dne s účinnosti od byla uzavřena "Nájemnl smlouva" mezi Marcelou a Vladimlrem Ulmanovými (pronajlmatelé) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem je pronájem pozemku za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Dne byla uzavřena "Nájemnl smlouva" mezi Jaromlrem Hammerem (pronajlmatel) a Sdruženlm (nájemce). Pfedmětem je pronájem pozemku za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Smlouvy o přijetí úvěru Ceská spořitelna uzavřela se Sdruženlm obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko'' Kudlovlce dne úvěrovou smlouvu č, , na základě které se zavazuje poskytnout peněžnl prostředky až do výše ,- Kč na financováni koupě nakladače JCB. V roce 2011 byl úvěr v celé výši splacen. Na základě uzavřené Smlouvy o úvěru Č ze dne byl Ceskou spofitelnou poskytnut úvěr až do výše ,- Kč (poskytnuto ,60 Kč) na financováni projektu.prodlouženl vodovodu Kudlovice - U družstva, Sušice S3-1". V roce 2011 byl úvěr v celé výši splacen. Česká spořitelna uzavřela se Sdruženlm obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" Kudlovlce dne úvěrovou smlouvu č , na základě které se zavazuje poskytnout peněžnf prostfedky až do výti 600,000,- Kč na financováni projektu hydrogeologlckého průzkumu. Splatnost ve dvou splátkách a to dne ve výši ,- Kč a dne ve výši ,- Kč. ZajištěnI pohledávek - blankosměnkou. Smlouvy Smlouvy o pujčce zástavnl Dne byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi obci Kudlovice (věfitel) a Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužnlk) na částku 100 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do Členskou schůzí byla půjčka schválena dne Z účtu DSO byly finančnl prostředky vráceny dne ověřeno na bankovnl výpis pořadové Č. 73. Dne byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi obci Košlky (věřitel) a Sdruženl obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko" (dlužník) na částku 200 tis. Kč jako finančnl výpomoc na provoz vodovodu. Cerpánl půjčky jednorázově, splaceni nejpozději do Členskou schůzí byla půjčka schválena dne Ceskou spořitelnou byla uzavřena dne "Smlouva o vyplňovacím právu směnečném Č S". Předmětem smlouvy Je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto ,- Kč). Úvěr byl v celé výši splacen. 9

9 Ceskou spořitelnou byla uzavřena Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č S dne Předmětem smlouvy je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto ,60 Kč). Úvěr byl v celé výši splacen. Českou spořitelnou byla uzavřena dne "Smlouva o vyplňovaclm právu směnečném ě, S". Předmětem smlouvy je ujednáni o způsobu doplněni Blankosměnky, kterou Výstavce vystavil ve prospěch Banky za účelem zajištěni řádného a včasného plněni Zajištěných pohledávek, vzniklých ze smlouvy o úvěru Č (poskytnuto až do výše , Kč). Hmotný majetek nemá OSO zastaven. Dokumentace k veřejným zakázkám Vzhledem k tomu, že hodnota výše uvedené verejné zakázky nepřesáhla hranice dle 12 odst. 2 zákona ě, Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějěích pfedplsů, jednalo se o veřejné zakázky malého rozsahu (dle zadávací dokumentace byla vyčíslena na částku , Kč bez DPH). Dle 18 odst 3 zákona Č Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnl pozdějších předpisů, nenl zadavatel povinen postupovat dle výše uvedeného zákona, je však povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Výzva k podánl nabídky byla podána dne Plsemně byli osloveni 3 uchazeči, o zadávací dokumentaci požádal 1 uchazeč. Vnitinl směrnice pfedpls Dne byli jmenováni členové komise pro otevřrant obálek, dne bylo vydáno rozhodnuti o jmenováni členů hodnotlcř komise. Na základě vyhotovené Zprávy o posouzeni a hodnoceni nabldek ve výběrovém řízenl určila komise jako vltěznou nabidku uchazeče Vodni zdroje Holeěov a. s., Továrni 1423,76901 Holeiov. Smlouva o dílo Č /11 s vybraným uchazečem byla uzavřena dne na celkovou maximální částku vč. DPH , Kč. Ke smlouvě byl dne uzavřen Dodatek Č. 1. a -/ Směrnice Č o oběhu účetnich dokladů byla vydána a je platná od / Směrnice ě, pro provedeni inventarizace nabývá účinnosti od / Směrnice Č. 3/2011 pro odepisováni dlouhodobého majetku, účinnost dnem / Směrnice ě, pro evidenci účtováni majetku a ostatnl, účinnost od Zápisy z Jednání orgánů dobrovolných svazků obci -./ Za rok 2011 bvly předloženy zápisy z pracovních schůzi zástupců "Sdružen(": -/ Č ze dne (úprava nájmu za poskytnuti vhodné lokality pro šlření internetu, financováni průzkumných vrtů v lokalitě Kudlovice - Kůtfky, úprava platů pracovnlkům OSO, jednáni o úpravě stanov, schváleni půjčky aj.) 10

10 Peně!nf fondy obce (sociální) pravidla tvorby a použltf./ č. 2/2011 ze dne (schválen rozpočet OSO, vyřazení majetku, zakoupeni přlstroje notebook, odměny pracovnlkům OSO za rok 2010 aj.)./ Č. 3/2011 ze dne (závěrečný účet obce za rok 2010, změna rozpočtu č. 1, zakoupeni kamerového systému pro opravy vod. řádů aj.)./ Č. 4/2011 ze dne (změna rozpočtu Č. 2, diskutováno o rozpočtu na rok 2012, o změně OPH a jejlho dopadu na cenu vodného. výběr nového pracovnfka, aj.)./ Č. 5/2011 ze dne (změna rozpočtu Č. 3, aj.)./ Č. 6/2011 ze dne (zpráva o výsledku přezkoumánl, financováni průzkumných vrtů, projednána a schválena koupě půdy, návrh rozpočtu na rok 2012, aj.)./ Tvorba a čerpáni fondu se fldilo.zásadaml pro hospcdařenl se sociálnfm fondem, které byly vyhotoveny dne a byly v platnosti i v roce Příspěvek byl stanoven ve výši 3% rozpočtových nákladů na mzdy, minimálně však částkou ,- Kč. Pro tvorbu a čerpáni nebyl založen samostatný účet, příjmy I výdaje byly účtovány pomoci rozvahového účtu 419 s příslušným analytickým členěním (účet počátečnt stav celkem ,- Kč, prfjmy celkem , Kč, účet výdaje celkem 8.726, Kč). Zůstatek účtu 419 k byl vykázán v hlavni knize ve výěi20.969, Kč a byl souhlasný se zůstatkem rozvahového účtu vykázaného ve výkazu Rozvaha. Účetnl doklady byly součást! účetnlch dokladů hlavnlho účetnictvl, obsahovaly předepsané náležitosti, výdaje byly čerpány v souladu s uzavfenými zásadami. B. Zjištění z konečného dilčího přezkoumání B. I. Pfezkoumané předměty Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. a) plněni přljmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch operaci, týkajlclch se rozpočtových prostředků Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. b) finančnl operace, týkajlcl se tvorby a použiti peněžnlch fondů Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. OSO neúčtovalo o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti. Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. d) peněžnl operace, týkajlcl se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a vlce územnlmi celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. e) finančnl operace, týkajlcf se cizlch zdrojů ve smyslu právnlch předpisů o účetnictvl Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. f) hospodařen! a nakládáni s prostredky poskytnutými z Národnlho fondu a s dalšlmi prostředky ze zahraničl poskytnutými na základě mezinárodnlch smluv Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 plsm. g) vyúčtováni a vypořádán! finančnlch vztahů ke státnlmu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcl, k jiným rozpočtům, ke státnim fondům a k dalším osobám Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. a) nakládáni a hospodafenl s majetkem ve vlastnictvl územnlho celku Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. b) nakládáni a hospodařen! s majetkem státu, s nimž hospodaří územnl celek Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. c) zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů pfezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnlho právniho předpisu Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob OSO neručil za závazky fyzických a právnických osob. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 plsm. f) zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob OSO nezastavil movité a nemovité věci ve prospěch třetfch osob. 11

11 Předmět Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pfsm. g) zřizován! věcných břemen k majetku územnlho celku OSO nezfidll věcná bfemena k majetku. Předmět; Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pfsm. h) účetnictvl vedené územnlm celkem B. II. Pň pfezkoumání nebyly zji~těny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona s. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňováni chyb a nedostatků 1. Pti dfl61mptezkoumánl hospodatenl nebvly zji~tény chyby a nedostatky. 2. Pti ptezkoumánl hospodafenl za ptedchozl roky nebyly zji~tény chyby a nedostatky. pflpadně Mo_ chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Pf! pfezkoumáni hospodafení dobrovolného svazku obcí DSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko za rok 2011 nebyly zmtény chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 plsm. aj zákona /2004 Sb.'. C. III. Nebyla zji~těna rizika dle 10 odst. 4 písmo aj zákona Č. 420/2004 Sb. C. IV. PIi pfezkoumánl hospodafení dobrovolného svazku obci DSO Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Bablcko za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 pfsm. b) následujlcl ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územnfho celku b) podll závazků na rozpočtu územnlho celku c) pod II zastaveného majetku na celkovém majetku územnfho celku 16,41 % 21,41 % 0% Kudlovice dne Věra Burešová kontrolor pověfený ffzenfm pfezkoumánf podpis 12

12 Tato zpráva o výsledku přezkoumán! hospodařen! obsahuje přezkoumánt. výsledky konečného dílčlho Josef Hrňa, předseda dobrovolného svazku obci OSO Sdruženl obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti.babicko", prohlašuje, že v kontrolovaném obdobl úzernnl celek neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajlcl se nemovitého majetku, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupenl k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné pap Iry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Josef Hrňa předseda SDRUŽENf OBci pro Výstavbu Skup/novIno 1 x obdrží: Dobrovolný svazek obci OSO Sdruženl obci pro výstavbu skupinového vodovo'd(jlrl/.,." '.vodovodu v oblasti.babicko.,. J,. : ::; 1 x obdržl: Krajský úřad ZlInského kraje, odbor Kancelář fedltele, odděleni kontrolnl 13

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obci Východní Moravy tfida Tomáše Bati 5146 76001 Zlin datum 10 dubna

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště IČO: 750 40 425 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv

Více