Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od do (neauditovaná)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010. (neauditovaná)"

Transkript

1 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od do (neauditovaná)

2 OBSAH 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU HLAVNÍ UDÁLOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI A JEJÍ MANAGEMENT VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI CPI DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI CPI PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CPI VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CPI ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI ÚDAJE O SPOLEČNOSTI CPI AKCIE, AKCIONÁŘI A CENNÉ PAPÍRY Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech PROFIL SPOLEČNOSTI CPI CPI RESIDENCE CPI RETAIL CPI HOSPITALITY CPI OFFICE CPI LOGISTIC VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S SKUPINA CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM

3 Zpráva představenstva 1 Zpráva představenstva za první pololetí roku 2010 Váţení akcionáři, dovolte mi, abych zde krátce shrnul činnost a strategii CPI Group v prvním pololetí roku 2010, který se pro Skupinu CPI ukazuje být velmi důleţitým a zásadním. Šest měsíců trvající jedno pololetí roku 2010 se můţe zdát jako krátká doba na významné změny, kdy řada hráčů na realtním trhu omezuje své akvitivity v oblasti developmentu a investic. Počátek roku 2010 volně navazaloval na ustálené aktivity Skupiny CPI loňského roku a nenaznačoval tak významné odchýlení od pomyslného pásma stabilního růstu. Následně však Skupina CPI s ohledem na situaci na trhu s nemovitostmi a na zdroje, kterými disponuje, přehodnotila svou strategii, která pak dostala expanzivní charakter. Tato staronová strategie, jejímţ hnacím motorem jsou nové akvizice, byla opět zaloţena na 4 pilířích 4P, kterými jsou: - People Lidé stávající zaměstnanci jsou kvalitní základnou, o kterou se můţe Skupina CPI opřít při nových akvizicích. Naplánovaný růst si však také vyţádal rozšíření řady pracovníků o nové pozice, tak aby CPI Group byla schopna kvalifikovaně zajistit veškeré akviziční procesy právní, finanční, účetní, daňové i v oblasti facility managementu. - Project Projekt současná situace naskýtá mnoho příleţitostí pro expanzi a tak se Skupina CPI zaměřila zejména na oblast retailových a kancelářských ploch a také na segment nájemního bydlení. - Place Lokalita CPI Group i nadále preferuje orientaci na český trh, i kdyţ v prvním pololetí hodnotila několik zajímavých projektů na Slovensku. - Profit Zisk orientace na rentabilitu je primárním cílem veškerých aktivit Skupiny CPI a i nová expanzivní strategie má vést ke zhodnocování investovaného kapitálu a přinášet tak hodnotu pro ackionáře. Jelikoţ je proces nových akvizic náročný nejen na zdroje, ale také i na čas, úplný dopad všech dokončených expanzivních kroků bude jasně vyditelný aţ při ročním zhodnocení hospodaření Skupiny CPI. Převáţná část akvizic totiţ bude řádně dokončena aţ v druhém pololetí roku Skupina CPI tak za první pololetí vykázala zisk ve výši tis. Kč a bilanční suma dosáhla hodnoty necelých 23,6 mld. Kč. Z dokončených projektů v prvním pololetí roku 2010 bych zde zmínil otevření 4* hotelu Clarion Hotel Prague CITY v Praze na Tylově náměstí, který realizovala dceřiná společnost Carpenter Invest, a.s. Dále byla k 1. lednu 2010 zapsána fúze společnosti CPI BYTY, a.s. jako nástupnické společnosti se společností SPOBYT, a.s., Byty Česká Lípa, a.s. a BYTY TŘINEC, a.s., jejímţ rozhodným dnem byl 1. leden Veškeré bytové portfolio Skupiny CPI je tak koncentrováno do této jediné společnosti. Věřím, ţe uvedený popis vývoje CPI Group a její strategie, povedou v následujících šesti měsících k upevnění pozice skupiny na trhu s nemovitosmi a k tomu, aby přinášely maximální hodnotu Vám, našim akcionářům. Ing. Zdeněk Havelka předseda představenstva 3

4 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od Hlavní události v prvním pololetí roku 2010 Leden 2010 Zápis fúze společnosti CPI BYTY, a.s. jako nástupnické společnosti se společností SPOBYT, a.s., Byty Česká Lípa, a.s. a BYTY TŘINEC, a.s. jako zanikajícími společnostmi do obchodního rejstříku s rozhodným dnem 1. leden Únor 2010 Navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč na celkovou hodnotu tis. Kč. Navýšení základního kapitálu společnosti CPI Štupartská, a.s. o tis. Kč na celkovou hodnotu tis. Kč. Březen 2010 Dokoupení zbývajících 50 % ackií společnosti Novegro, a.s. Dokončení projektu a otevření 4* Clarion Hotel Prague CITY (společnost Carpenter Invest, a.s.). Duben 2010 Dokončení hrubé stavby víceúčelového komplexu CPI City Center Ústí nad Labem (společnost Hraničář, a.s.). Květen 2010 Představenstva společností a Prague Development Holding, a.s. rozhodla o nerealizování záměru fúze těchto společností s rozhodným dnem 1. leden Červen 2010 Nákup 100 % akcií společnosti C KAPITAL INWEST a.s., která je jediným společníkem ve společnosti HAINES s.r.o. Statutární orgány společností CPI BYTY, a.s. a RLRE Tellmer Property s.r.o. rozhodly o záměru fúze sloučením těchto dvou společností s rozhodným dnem 1. července 2010, kdy nástupnickou společností bude společnost CPI BYTY, a.s. 4

5 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od Orgány Společnosti CPI a její management V souladu se stanovami jsou orgány společnosti valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, přičemţ valná hromada jako nejvyšší orgán volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady. Výkonným orgánem je vrcholové vedení Společnosti CPI. Společnost CPI nemá zřízeny další výkonné či kontrolní orgány ani výbory. 3.1 Valná hromada Společnosti CPI Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti CPI. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy Společnosti CPI svěřují do její působnosti. 3.2 Dozorčí rada Společnosti CPI Dozorčí rada jako kontrolní orgán dohlíţí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Dozorčí rada je volena valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti nebo jiných fyzických osob, a to na návrh akcionářů Společnosti. Dozorčí rada Společnosti má 3 členy a funkční období jejích členů činí pět let. Pokud má Společnost v době volby dozorčí rady více neţ 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, volí 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci Společnosti a zbývající 2/3 volí valná hromada Společnosti. Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeb Společnosti. V působnosti dozorčí rady je zejména dohlíţet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, kontrolovat hospodaření, přezkoumávat zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, roční závěrky včetně návrhů na rozdělení zisku a udělovat předchozí souhlas k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. Členy dozorčí rady k 30. červnu 2010 byli: Ing. Pavel Semrád (* 13. června 1974), člen dozorčí rady od 12. února Osobní údaje jsou uvedeny v části Vrcholové vedení Společnosti. JUDr. Vladimír Sup (* 18. května 1948), člen dozorčí rady od 12. února Absolvent Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Ing. Radan Kamenický (* 3. října 1960), člen dozorčí rady od 28. prosince Absolvent Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve Společnosti je zaměstnán jako projektový manaţer. Členy dozorčí rady k 31. prosinci 2009 byli: Alain Joseph Charbit (* 14. listopadu 1975), člen dozorčí rady od 27. září Ing. Vojtěch Karas (* 9. července 1971), člen dozorčí rady od 6. února Absolvent Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Ing. Radan Kamenický (* 3. října 1960), člen dozorčí rady od 28. prosince Absolvent Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve Společnosti je zaměstnán jako projektový manaţer. 5

6 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od Představenstvo Společnosti CPI Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenţ řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti či jiných fyzických osob. Představenstvo Společnosti má tři členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Předseda představenstva řídí činnost představenstva a běţnou činnost Společnosti. V současné době je výkon funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti spojen v jedné osobě. Zasedání představenstva se konají podle potřeby Společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záleţitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách schválených valnou hromadou. Představenstvo zabezpečuje podnikatelské vedení Společnosti, stanovuje její strategii a obchodní politiku, řídí plány významných investic a politiku vůči rizikům. Členy představenstva k 30. červnu 2010 byli: Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978), předseda představenstva od 11. ledna 2007, člen představenstva od 26. března Osobní údaje jsou uvedeny v části Vrcholové vedení Společnosti. Milan Trněný (* 26. srpna 1974), člen představenstva od 22. června Osobní údaje jsou uvedeny v části Vrcholové vedení Společnosti. Mgr. Josef Štolba (* 5. července 1967), člen představenstva od 22. června Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 3.4 Vrcholové vedení Společnosti CPI Vrcholové vedení Společnosti je odpovědné za řízení jednotlivých organizačních jednotek Společnosti. Organizační struktura je zaloţena na specializaci podle podnikových funkcí a má následující podobu: GENERÁLNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO FINANČNÍ ŘEDITEL DEVELOPMENTU KONSOLIDACE ŘEDITEL A SPRÁVY A VÝKAZNICTVÍ NEMOVITOSTÍ Členy vrcholového vedení, kteří jsou osobami s řídící pravomocí, k 30. červnu 2010 byli: Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978), generální ředitel Absolvent Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2002 zastával ve Společnosti funkci finančního ředitele, od roku 2005 je generálním ředitelem. Generální ředitel přímo řídí Společnost CPI. Vykonává rozhodnutí představenstva, jedná jménem Společnosti CPI, činí právní úkony a podepisuje dokumenty za Společnost CPI. Přímými podřízenými generálního ředitele jsou: obchodní ředitel, ředitel developmentu, ředitel pro konsolidace a výkaznictví a finanční ředitel. 6

7 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od Milan Trněný (* 26. srpna 1974), obchodní ředitel Absolvent Střední elektrotechnické školy. Od roku 2005 vykonává ve Společnosti funkci ředitele obchodního oddělení. Jako ředitel obchodního oddělení je odpovědný za obchodní činnost Skupiny CPI a řízení obchodního oddělení. Ing. Pavel Semrád (* 13. června 1974), ředitel developmentu a správy nemovitostí Absolvent Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech zastával ve Společnosti funkci projektového manaţera, od roku 2005 je ředitelem oddělení developmentu, od roku 2008 také ředitelem správy nemovitostí. Jako ředitel developmentu a správy nemovitostí je odpovědný za přípravu a realizaci developerských projektů Skupiny CPI, řízení oddělení developmentu, správu veškerých nemovitostí ve vlastnictví Skupiny CPI a řízení oddělení správy. Ing. Erik Morgenstern (* 20. října 1980), ředitel pro konsolidace a výkaznictví Absolvent Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech zastával ve Společnosti funkci finančního analytika a manaţera controllingu. Jako ředitel pro konsolidace a výkaznictví je odpovědný za účetnictví Skupiny CPI, řízení účetního oddělení a oddělení vyúčtování. Ing. Miloš Hladík (* 30. listopadu 1982), finanční ředitel Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech zastával ve Společnosti funkci finančního analytika a ekonomického manaţera. Jako finanční ředitel je odpovědný za finanční řízení Skupiny CPI, controlling a řízení finančního oddělení. 7

8 Pololetní konsolidovaná zpráva za období od Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti CPI 4.1 Údaje o Společnosti CPI Společnost, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ , byla zaloţena 17. prosince 1991 na dobu neurčitou. Svou činnost provádí v souladu s českým právním řádem, podle právního předpisu 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání je dle 4 stanov Společnosti CPI platných k 30. červnu 2010: - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - provádění veřejných draţeb dobrovolných, - výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Společnost CPI je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka Dokumenty jsou uloţeny ve sbírce listin a ve Společnosti. Kontaktní údaje: Václavské náměstí 1601/ Praha 1 tel.: , fax: , Od 1. ledna 2005 Společnost vykazuje svoje výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Mezinárodními účetními standardy (IAS). Součástí konsolidačního celku Společnosti CPI (dále jen Skupina CPI nebo CPI Group ) jsou k 30. červnu 2010 následující společnosti, ve kterých Společnost CPI vykonává přímo či nepřímo rozhodující nebo podstatný vliv. Společnost CPI není závislá na jiných subjektech ve Skupině CPI. 8

9 CPI Group k ,00 % CPI - Facility, a.s. 100,00 % CPI - Horoměřice, a.s. 100,00 % CPI - Real Estate, a.s. 100,00 % CPI - Residential, a.s. 100,00 % CPI - Štupartská, a.s. 100,00 % CPI - Zbraslav, a.s. 100,00 % CPI Finance, a.s. 100,00 % CPI Park Mlýnec, a.s. 100,00 % CPI Reality, a.s. 100,00 % CPI Services, a.s. 100,00 % Druţstvo Reality "v likvidaci" 100,00 % FL Property Development, a.s. 100,00 % Krč Property Development, a.s. "v likvidaci" 100,00 % MUXUM, a.s. 100,00 % Novegro, a.s. 100,00 % Prague Property Development, s.r.o. 100,00 % RealCore s.r.o. 100,00 % Strakonice Property Development, a.s. 100,00 % Svitavy Property Development, a.s. 100,00 % U Svatého Michala, a.s. 100,00 % VM Property Development, a.s. 100,00 % Vyškov Property Development, a.s. 100,00 % Balvinder, a.s. 100,00 % SHEMAR INVESTMENTS LIMITED 100,00 % Hotel SPVAlfa a.s. 100,00 % C KAPITAL INWEST a.s. 100,00 % HAINES s.r.o. 100,00 % Carpenter Invest, a.s. 100,00 % První MAC spol. s r.o. 100,00 % Conradian, a.s. 100,00 % GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s. 100,00 % CPI City Center ÚL, a.s. 100,00 % Hraničář, a.s. 100,00 % Prague Development Holding, a.s. 100,00 % Trenčín Property Development, a.s. 100,00 % CPI Slovakia, a.s. 24,00 % CPI - Statenice, a.s. 20,00 % CPI BYTY, a.s. 100,00 % BPT Development, a.s. 99,45 % Březiněves, a.s. 100,00 % Ústí nad Labem Property Development, a.s. 0,57 % Druţstvo Land 100,00 % CPI Park Ţďárek, a.s. 100,00 % CPI - Krásné Březno, a.s. 99,39 % Druţstvo Land 100,00 % CPI Park Ţďárek, a.s. 100,00 % CPI - Krásné Březno, a.s. 80,00 % CPI BYTY, a.s. 100,00 % BPT Development, a.s. 99,45 % Březiněves, a.s. 80,00 % CPI - Bor, a.s. 75,91 % CPI - Statenice, a.s. 50,00 % M.T.J. Consulting, a.s. 100,00 % P.V.Trading cz s.r.o. 9

10 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Akcie, akcionáři a cenné papíry Údaje o základním kapitálu Základní kapitál Společnosti CPI je rozdělen na kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč. Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši, nepodléhá ţádným opčním ani výměnným právům. Společnost není přímým drţitelem ţádných vlastních účastnických cenných papírů. Společnost se v březnu 2008 stala 100% akcionářem společnosti Včela, a.s., která drţí 31,84% podíl na základním kapitálu Společnosti. Dne 16. března 2009 byla v obchodním rejstříku vymazána společnost Včela, a.s., která zanikla na základě projektu rozdělení sloučením a část jejího obchodního jmění byla převedena na Společnost CPI. V souvislosti s tím Společnost CPI nabyla kusů vlastních akcií v celkové nominální hodnotě tis. Kč. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií uvedených ve stanovách Společnosti jsou v souladu se zákonem. Dnes 8. února 2010 bylo do obchodního rejstříku zapsáno navýšení základního kapitálu o tis. Kč, přičemţ akcie byly upsány majoritním akcionářem společností Gandolf Consultancy Limited. Akcionářská struktura Společnosti k 30. červnu 2010 byla následující: Akcionář Podíl na základním kapitálu Gandolf Consultancy Limited, Larnakos 60, flat/office 301, Aglantzia, P.C. 2101, Nicosia, Cyprus 74,28 % Akcie ve vlastnictví Společnosti CPI 21,85 % Ostatní 3,87 % Celkem 100,00% Údaje o cenných papírech AKCIE Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele, nejsou kótovanými cennými papíry, o nominální hodnotě 800,- Kč za akcii. Celková jmenovitá hodnota emise tak činí tis. Kč. Výnos z akcie je zdaňován podle Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá sráţkou při výplatě dividendy. Akcie Společnosti jsou převoditelné bez jakéhokoliv omezení. Změny osoby majitele listinných akcií se provádějí jejich předáním a rubopisem v souladu se zákonem o cenných papírech. Majitel akcie nemá ţádné výměnné či předkupní právo, akcie nemají omezená hlasovací práva ani jiná zvláštní práva. Při hlasování akcionáře na valné hromadě představuje kaţdá akcie jeden hlas. Výplatu dividend zabezpečuje představenstvo Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady, která určuje místo výplaty a den výplaty dividend. Nejzazším termínem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro oprávněnost k účasti na valné hromadě. Nejpozdějším dnem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro výplatu dividend. Neurčí-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcie Společnosti nejsou obchodovány na ţádném veřejném ani regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. 10

11 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od DLUHOPISY Dluhopis CPI VAR/12 Dluhopisy na doručitele jsou vedeny v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč za kus. Celkový objem emise činí tis. Kč s výnosovým úrokem 3M PRIBOR + marţe 2% p.a. Splatnost dluhopisů je v roce ISIN dluhopisů je CZ a zkrácený název CPI VAR/12. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem, jejichţ emitentem je Společnost, byly vydávány ve čtyřech tranších v průběhu emisní lhůty v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Jmenovitá hodnota dluhopisu a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která je stanovována vţdy pololetně a vypočtena v souladu s emisními podmínkami ve výši rovnající se šestiměsíční sazbě PRIBOR plus 2% ročně. Úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vţdy k 22. březnu a k 22. září příslušného roku. Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů jsou prováděny bez sráţky daní. Vlastníci dluhopisu mohou za určitých podmínek poţadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Platby z dluhopisu jsou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby v ČR. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s. Dluhopis CPI2021 Společnost emitovala k 8. únoru 2007 dluhopisy s názvem Dluhopis CPI2021. Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na doručitele, jsou vydány v celkovém počtu kusů, kaţdý o nominální hodnotě tis. Kč. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování dluhopisů je 18 měsíců od data emise. Emisní kurz dluhopisů vydaných k datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Po datu emise bude připočten k nominální hodnotě odpovídající alikvotní úrokový výnos. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je tis. Kč. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokové výnosy jsou splatné vţdy k 8. únoru a k 8. srpnu příslušného roku zpětně. Roční úroková sazba je rovna součtu sazby 6M PRIBOR stanovené dle Emisních podmínek a marţe ve výši 3,5 % p.a. Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů jsou prováděny bez sráţky daní. Vlastníci dluhopisu mohou za určitých podmínek poţadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Platby z dluhopisu jsou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby v ČR. Emisní podmínky Dluhopisů CPI2021 byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/175/2006/4, které nabylo právní moci 22. ledna Dluhopisy nejsou obchodovány na veřejném ani na jiném regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. 11

12 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Profil Společnosti CPI 5.1 CPI Residence Skupina CPI se v rámci segmentu CPI Residence zaměřuje na provoz a správu nájemního bydlení a rezidenční development. V prvním pololetí roku 2010 Skupina CPI nazahájila ţádný projekt rezidenčního developmentu. V oblasti nájemního bydlení se Skupina zaměřila na akvizici bytového portfolia v Litvínově s celkovým počtem nájemních bytů. První kvartál roku 2010 byl stále ještě silně ovlivněn dozníváním stagnace na trhu s rezidenčními nemovitostmi. Cenové představy poptávajících po nových bytech odpovídaly trendu posledního roku - vyčkávání za vidiny dalšího sniţování cen nových bytů. S novými prognózami a faktickým příchodem oţivení globální ekonomiky ovšem došlo k zastavení propadů cen nových nemovitostí a po stabilizaci k drobnému oţivení poptávky po stále převyšující nabídce nových bytů dostavených v minulých obdobích. V polovině roku tak trh rezidenčního developmentu zaznamenává mírné oţivení, kde první investoři z řad developerů nezasaţení příliš krizí, zahajují odkládané realizace nových projektů. Nová nabídka však zatím nejeví známky masovosti, jde spíše o menší zajímavé projekty, které nabízí výraznou konkurenční výhodu v podobě exkluzivní lokality nebo dalších charakteristik projektů, tyto projekty vzhledem ke své jedinečnosti zastavují propad cen nových nemovitostí. Co se však v krátké budoucnosti negativně projeví do cen nových nemovitostí je další faktor, kterým je postupující deregulace nájemného, která aţ na výjimky ve vybraných regionech, uvolní od roku 2011 byty dosud zatíţené regulovaným nájemným. 5.2 CPI Retail Do portfolia Společnosti CPI dlouhodobě spadají komerční objekty po celé České republice. Síť hypermarketů různých potravinářských řetězců se stala základem expanzivní politiky v oblasti maloobchodu a budování obchodních areálů pod značkou CPI Retail Park. V prvním pololetí roku 2010 se Skupina zaměřila na akvizice nových retailových objektů, jejichţ vlastníky by se měla stát do konce roku CPI Hospitality Skupina CPI se dlouhodobě věnuje rozvoji segmentu hotelnictví. V prvím pololetí roku 2010 byl dokončen a otevřen projekt Clarion Hotel Prague CITY (společnost Carpenter Invest, a.s.). A dále také probíhala výstavba 4* Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem. Oţivení segmentu hotelnictví zejména v únoru a dubnu roku 2010 vyplývající z celonárodních statistik přispělo k dosaţení lepší, neţ očekávané výše obsazenosti, zejména pak právě u nově otevřených hotelů. V roce 2010 totiţ proti roku 2009 došlo ke zvýšení návštěvnosti zařízení nejvyšších kategorií (5*, 4*), do kterých nově otevřené hotely spadají, a ty tak dokázaly narůstající poptávku úspěšně vyuţt. Do Prahy v prvním pololetí roku 2010 zavítalo 1,7 milionů zahraničních návštěvníků, coţ představuje nárůst o 6,7 % oproti prvnímu pololetí roku Přesto tito turisté tvoří 63,6 % ze všech zahraničních návštěvníků v České republice. V první polovině roku 2010 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v ČR 2,8 milionů zahraničních turistů, coţ představuje meziroční nárůst o 2,9%. Oproti Praze tak můţeme konstatovat, ţe ve zbytku republiky situace na trhu zatím spíše stagnuje a nedochází k výraznějšímu oţivení cestovního ruchu, jak se na první pohled zdá. Pouze mírně se také navýšil počet přenocování zahraničních hostů, a to o 1,3 % (celkem 17,8 milionů), kdy o navýšení opět můţeme hovořit zejména u hlavního města Prahy. 12

13 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Clarion Hotel Prague City **** V dubnu 2010 otevřela Skupina CPI v Praze další hotel značky Clarion. Útulný čtyřhvězdičkový hotel na Tylově náměstí na Vinohradech zahrnuje 64 pokojů a pestrou škálu kvalitních sluţeb. Hoteloví i běţní návštěvníci ocení příjemnou restauraci Benada, kombinující moderní českou kuchyni s mezinárodními pokrmy. V letním období je k dispozici restaurační zahrádka. Hotel je umístěn v historickém objektu a jeho rekonstrukce probíhala v součinnosti s památkáři. Zájem o hotel se projevil jiţ v prvních dnech po otevření, kdy měl 100% obsazenost. Ideální poloha v centru města, příjemná atmosféra a kvalitní zázemí sluţeb předurčuje hotel k úspěšnému provozu. Více informací o hotelu na 5.4 CPI Office Segment CPI Office zahrnuje v portfoliu Skupiny CPI polyfunkční projekty, jejichţ cílem je vybudovat administrativně-obchodní centra s dokonalým logistickým a sociálním zázemím. I na tento segment Skupina CPI v první polovině roku 2010 zaměřila své avkiziční aktivity. Dále také probíhala výstavba projektu CPI City Center Ústí nad Labem. Podle dostupných údajů bylo v druhém čtvrtletí roku 2010 v ČR pronajato o 21 % více administrativních ploch oproti prvnímu čtvrtletí 2009, ale jde o pokles o více neţ polovinu v porovnání s čtvrtým čtvrtletím roku Přesto neobsazenost ploch se drţí na téměř 12 %. Vzhledem k očekávanému nárůstu nových ploch oproti roku 2009 na téměř dvojnásobek se dá očekávat rostoucí tendence. Téměř dvě třetiny pronájmů ovšem tvořily renegociace stávajících smluv a podpronájmy. Jen v Praze bylo v prvním čtvrtletí roku 2010 evidováno m 2 neobsazených kancelářských ploch. CPI City Center Ústí nad Labem Komplex CPI City Center, umístěný nedaleko centra města, sdruţuje na celkové ploše m 2 rozsáhlé kancelářské prostory s komerčním zázemím, čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým centrem a potřebné sluţby. Čtyřpatrová budova nabízí celkem m 2 obchodních a administrativních ploch typu A. Čtyřhvězdičkový hotel Clarion, určený převáţeně business klientele, nabídne více jak osm desítek pokojů a odpovídající kongresové centrum s moderním technických vybavením. Součástí komplexu jsou také podzemní garáţe s kapacitou 160 vozů. Záměrem architekta je zachovat díky průchodům a přirozeným pěším trasám charakter městského rázu v rámci celého komplexu. Více o projektu na 13

14 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od CPI Logistic Výstavba průmyslových areálů představuje zatím nejmladší segment v portfoliu aktivit Skupiny. Příprava vůbec prvního projektu začala v roce 2007 v oblasti Severních Čech, kde Skupina CPI vlastní více neţ m 2 ploch, určené pro lehkou výrobu a logistiku. V prvním pololetí roku 2010 však v tomto segmentu Skupina neprovedla ţádné významné kroky a aktivity. 14

15 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Výsledky hospodaření Tržby Trţby z pronájmu nemovitostí Skupiny CPI za první pololetí roku 2010 činily tis. Kč. Oproti srovnatelnému období roku 2009 tyto trţby vzrostly o 12 %. Tento nárůst byl především ovlivněn zvýšením regulovaného nájemného z pronájmu bytového portfolia. Celkové trţby v prvním pololetí roku 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 klesly o 14 %, a to z důvodu poklesu trţeb z developerských projektů, neboť Skupina CPI v první polovině roku 2010 nerealizovala ţádný nový developerský projekt. EBIT Ukazatel EBIT za Skupinu CPI dosáhl k 30. červnu 2010 hodnoty tis. Kč, přičemţ za srovnatelné období roku 2009 činila jeho hodnota tis. Kč. V prvním pololetí roku 2010 totiţ nedošlo k ţádným prodejům společností mimo Skupinu CPI, které byly realizovány ve srovnatelném období roku Bilanční suma Bilanční suma na konci prvního pololetí roku 2010 dosáhla hodnoty tis. Kč. Nárůst oproti stavu k 30. prosinci 2009 ( tis. Kč) byl způsoben akvizicemi nových společností. Nejvyšší podíl na aktivech Skupiny CPI stále zaujímají investice do nemovitostí v hodnotě tis. Kč (tj. 55 % celkových aktiv). Nárůst oproti stavu ke konci roku 2009 byl způsoben především dokončením projektu Clarion Hotel Prague City. Přehled základních finančních ukazatelů obsahují následující tabulky: Ukazatel (v tis. Kč) Bilanční suma Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Ukazatel Trţby z pronájmu nemovitostí (v tis. Kč) Čistý zisk (v tis. Kč) EBIT (tis. Kč) EPS (na 800 Kč nominální hodnoty) 37,89 319,53 EBIT / Aktiva 1,25% 3,04% ROE 0,78% 1,61% 15

16 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Předpokládaný vývoj činnosti Ve druhém pololetí roku 2010 dojde k dokončení akvizičních projektů a rozšíření Skupiny CPI: - v segmentu CPI Residence o bytové portofilio v Litvínově, které zahrnuje bytových jednotek někdejší společnosti Chemopetrol. Na tuto akvizici bude následovat fúze sloučením společnosti CPI BYTY, a.s. jako nástupnickou společností se současným vlastníkem příslušných nemovitostí společností RLRE Tellmer Property s.r.o. jako zanikající společností; - v segmentu CPI Retail o obchodní plochy zahrnující hypermarkety TESCO, INTERSPAR, Albert, Hypernova, Penny Market, hobby markety OBI a další maloobchodní řetězce (např. Okay) v různých městech české i slovenské republiky (např. Praha, Litoměřice, Mladá Boleslav); - v segmentu CPI Office o administrativní budovu Nestlé v Praze. Výše uvedené akvizice budou realizovány formou nákupu společností vlastnící příslušné nemovitosti. Dále se v druhém pololetí předpokládá zahájení plánované rekonstrukce stávajících pokojů a dostavba kongresového sálu v hotelu Černigov v Hradci Králové (společnost Balvinder, a.s.). Rekonstrukce bude rovněţ zahrnovat výměnu oken a dveří objektu. V rámci bytového portfolia společnosti CPI BYTY, a.s. budou na podzim zahájeny stavební práce, při kterých dojde k výměně oken a dveří většiny objektů. Rekonsturce bude probíhat do roku Na podzim roku 2010 bude zahájena kompletní rekonstukce historické budovy v Praze 1 Pohořelci (společnost U Svatého Michala, a.s.). Budoucí vyuţití budovy je plánováno pro nájemní bydlení, případně pronájem kancelářských ploch. Dále se také očekává rozšíření segmentu CPI Hospitality o několik objektů zahrnující v současné době lůţek. 16

17 Konsolidovaná pololetní zpráva za období od Ostatní 8.1 Prohlášení Prohlašuji, ţe konsolidovaná pololetní zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti CPI a jejího konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Společnosti CPI a jejího konsolidačního celku. V Praze, 31. srpna 2010 Ing. Zdeněk Havelka předseda představenstva 17

18 9 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Czech Property Investments, a.s. zpracovaná za období od do v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií Konsolidovaná rozvaha tis. Kč Pozn. 30. června prosince 2009 AKTIVA Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva R Investice do přidruţených společností R Investice do nemovitostí R Pozemky, budovy a zařízení R Dlouhodobé poskytnuté půjčky R Ostatní dlouhodobá aktiva R Odloţená daňová pohledávka V Krátkodobá aktiva Krátkodobé pohledávky R Zásoby R Ostatní aktiva Krátkodobý finanční majetek R Peníze a peněţní ekvivalenty R Aktiva určená k prodeji R AKTIVA CELKEM Základní kapitál Vlastní akcie Fondy Nerozdělené zisky a ztráty Vlastní kapitál vztahující se k aktivům určeným k prodeji a v likvidaci R Vlastní kapitál přiřaditelný mateřskému podniku Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky R12-R Ostatní dlouhodobé závazky a rezervy R Odloţený daňový závazek V

19 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry a půjčky R12-R Obchodní a ostatní závazky R Splatné daňové závazky V Ostatní pasiva R VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

20 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty tis. Kč za pololetí končící Pozn. 30. červnem červnem 2009 Trţby V Změna stavu zásob - developerské projekty Sniţení (zrušení sníţení) hodnoty aktiv V Přecenění investice do nemovitostí R Zisk (ztráta) z prodeje investic do nemovitostí a dlouhodobého majetku Osobní náklady V Odpisy R1,R Čisté provozní výnosy (náklady) V Tvorba rezerv Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy V Finanční náklady V Čistý finanční výsledek Zisk/ztráta z přidruţených společností Zisk z pokračujících činností před zdaněním Daň z příjmů V Čistý zisk z pokračujících činností včetně nekontrolních podílů Nekontrolní podíly na zisku z pokračujících činností V Čistý zisk z pokračujících činností bez menšin. podílů Zisk z ukončovaných činností aktiv určených k prodeji před zdaněním Související daň z příjmů V Čistý zisk z ukončovaných činností a aktiv určených k prodeji ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ z toho přiřaditelný: - akcionářům mateřské společnosti nekontrolním podílům Zisk na akcii (EPS) v Kč EPS z pokračujících činností EPS z ukončovaných činností EPS V9 37,89 107, ,20 37,89 319,53 20

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2008 Zpráva představenstva Zpráva představenstva za první pololetí roku 2008 Společnost (dále také jen Společnost CPI nebo Společnost ) je investorem a developerem na trhu

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI BYTY A JEJÍ MANAGEMENT... 4 2.1 VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) ; CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. v číslech pololetí 2015 16,593

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. včetně podfondů První podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Druhý podfond,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více