PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE ( ) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví"

Transkript

1 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE ( ) Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 0

2 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 1

3 HLAVNÍMI HRÁČI NA TRHU S ELEKTŘINOU JSOU VÝROBCI, OBCHODNÍCI, PŘENOSOVÁ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA A KONCOVÍ ODBĚRATELÉ ELEKTŘINY 2

4 TRH SE SILOVOU ELEKTŘINOU JE DNES V EVROPĚ PLNĚ LIBERALIZOVÁN A ODEHRÁVÁ SE NA TERITORIU VÝZNAMNĚ PROPOJENÝCH PŘENOSOVÝCH SOUSTAV Výroba v regionu střední Evropy 2010, netto Středoevropský trh s elektřinou střední Evropa ČEZ ČEZ podíl TWh ,8 % GW ,3 % 3

5 VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKTŘINY SE UTVÁŘÍ NA TOMTO TRHU NA ZÁKLADĚ MNOHA FAKTORŮ SOUHRNNÉ NABÍDKY A POPTÁVKY ILUSTRATIVNÍ Výrobní náklady dle typu zdrojů Nižší poptávka Vyšší poptávka /MWh Vyšší cena Nižší cena černouhelné paroplynové topné oleje plynové Větší poptávka po elektřině vede k růstu ceny elektřiny Vzrůst provozních nákladů (např. cena paliva) vede k růstu ceny elektřiny vodní větrné jaderné hnědouhelné Faktory poptávky např. spotřeba průmyslu a domácností, kapacity pro přeshraniční přenos elektřiny atd. Dostupná kapacita (MW) 4

6 CENY VSTUPNÍCH KOMODIT JSOU VELMI VOLATILNÍ, PROTO I VÝROBNÍ CENA ELEKTŘINY ZNAČNĚ KOLÍSÁ Oil Brent (USD/bbl) CO 2 allowances NAPII (EUR/t) Coal (USD/t) Power price - EEX Y+1 (EUR/MWh) 5 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7 NAPROTI TOMU POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ JE ZÁVISLÁ NA VÝVOJI CELÉ EKONOMIKY MEZIROČNÍ INDEXY SPOTŘEBY ELEKTŘINY A HDP V ČR 8% 6% 4% Spotřeba elektřiny HDP 2% 21% 0% -2% 4% -4% -6% Propad způsobený hospodářskou krizí 50% -8% zdroj: ČSÚ, ERÚ, ČEZ 6

8 STŘET NABÍDKY A POPTÁVKY NA MIKRO ÚROVNI: VELKOOBCHODNÍ TRH SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ c Odběratel Koncoví odběratelé mají zájem pokrýt očekávanou spotřebu za minimální cenu Typická spotřeba kolísá: vyšší v zimě, nižší v létě, vyšší ve dne, nižší v noci apod. Obchodník 1 Obchodník 2 Obchodníci uspokojují protichůdné zájmy výrobců i odběratelů Berou na sebe riziko otevřené pozice Výrobce 1 Výrobce 2 Výrobce 12 Výrobci mají zájem získat co největší marži při optimálním vytížení svých zdrojů Typická výroba: maximální téměř po celý rok, nulová během odstávek 7

9 A TVOŘÍ TAK CENU ELEKTŘINY PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY V ŘETĚZCI: VÝROBA > VELKOOBCHODNÍ TRH > OBCHODNÍCI > MALOOBCHODNÍ TRH VÝROBA VELKOOBCHODNÍ TRH OBCHODNÍCI MALOOOBCHODNÍ TRH Cena velkoobchodních produktů je ovlivněna: cenou paliv ropa uhlí zemní plyn atd. cenou emisních povolenek CO 2 variabilními náklady zdroje fixními náklady zdroje Futures - standardní produkty: MW Roční produkt 0 MW 0 MW 0 QI Čtvrtletní produkt QII QIII Měsíční produkt QIV SPOT ceny: Denní trh s elektřinou rok rok rok Cena maloobchodních produktů je ovlivněna: vstupní cena velkoobchodních produktů cena odchylky režie obchodní marže cena rizik FX CZK/EUR změna tvaru diagramu atd. Produkty pro tarifní zákazníky: Jednotarif Dvoutarif Produktové řady atd. Produkty pro firemní zákazníky: Individuálně stanovená cena Postupný nákup SPOT atd. PXE, OTC, OKO, Základní ocenění SE Riziko změny diagramu Náklady obchodu Obchodní marže Kalkulovaná cena (online) Náklady na změnu ceny Nabízená cena pro KZ Koncoví zákazníci, obchodníci s EE, 8

10 PRO VĚTŠINU ZÁKAZNÍKŮ JSOU VÝSLEDNÉ PLATBY ZA ELEKTŘINU Z VÝZNAMNÉ ČÁSTI REGULOVANÉ Maloodběratelé (MOO) (domácnosti) Koncoví zákazníci v ČR (počty odběrných míst) MOO ~ 5 mil. OM regulované poplatky 51,9% silová elektřina 48,1% Maloodběratel - podnikatel (MOP) (podnikatelé) MOO ~ 800 tis. OM regulované poplatky 52,6% silová elektřina 47,4% Velkoodběratelé (VO) (velké firmy) VO ~ odběrných míst regulované poplatky 40,3% silová elektřina 59,7% Zdroj: ERÚ a ČEZ, stav v roce 2012; podíly SE a RP jsou kalkulovány z pohledu zákazníků Skupiny ČEZ 9

11 PROČ NELZE PRODÁVAT ZA JINOU NEŽ TRŽNÍ CENU? Příklad: Aktuální tržní cena 50 EUR/MWh, záměr k prodeji za 40 EUR/MWh. poškození zájmů minoritních akcionářů (vědomé a systematické zhoršování výsledku hospodaření firmy prodejem za výrazně ceny nižší než ceny v místě a čase obvyklé) zneužívání dominantního postavení (systematickým prodejem za mimo-tržní cenu) -ostatní výrobci na trhu by realizovali ztrátu zneužívání dominantního postavení (v případě selektivního prodeje určité skupině účastníků trhu), ČEZ by musel by dát stejné podmínky všem, čímž by ničil hodnotu společnosti pro všechny vlastníky (včetně státu). rozpor s evropskou legislativou o volném trhu s elektřinou (viz. řízení Evropské komise proti Francii z důvodu regulovaných cen) 10

12 SIMULACE PRODEJE ZA NETRŽNÍ CENU Simulace ČEZ by nabízel do trhu k prodeji za 40 EUR (ať už na burze či v aukci) Všichni ostatní účastníci trhu vidí, že se jedná o umělou, netržní cenu a tedy příležitost k výdělku Dojde k masivnímu nákupu elektřiny od ČEZ všemi subjekty českého i evropského trhu, kteří si elektřinu podrží a následně ji začnou prodávat zpět do trhu za tržní cenu 50 EUR. Výsledek ČEZ přijde o zisk ve výši 10 EUR/MWh x prodaný objem a poškodí tak své akcionáře ČEZ se vystaví riziku soudních pří ze strany minoritních akcionářů, poškozených výrobců, atd. Stát přijde o související dividendu ze zisku jakož i o část daňových výnosů ze zisku, který realizují ostatní obchodníci s elektřinou (většina je registrovaná v zahraničí!) Zákazník cenu 40 EUR nikdy nedostane, neboť zisk realizují ostatní obchodníci a trh cenu zpět vrátí na aktuální tržní úroveň 50 EUR 11

13 TRŽNĚ ORIENTOVANÉ ŘEŠENÍ: SKUPINA ČEZ NAKUPUJE ELEKTŘINU PRO TARIFNÍ ZÁKAZNÍKY PODLE PŘEDEM OHLÁŠENÉ A TRANSPARENTNÍ METODIKY Metodika jasně stanovuje principy/pravidla pro pořízení elektřiny pro tarifní zákazníky. Potřebný objem elektřiny je rozdělen na 10 shodných objemových dílů a objem elektřiny v každém dílu byl/je postupně nakoupen za aktuální cenu v jednom z měsíců leden-říjen předcházejícího roku. Metodika je definována tak, aby v případě růstu cen byl nákup urychlen a v případě poklesu se vyčkalo až do cenového dna (minimalizace ceny pořízení) Dosažená cena se průběžně zveřejňuje v Kč/MWh na webových stránkách Skupiny ČEZ (www.cez.cz) tak, aby byla pod kontrolou veřejnosti Aplikovaná metodika nákupu elektřiny pro tarifní zákazníky byla nezávislou komisí ERÚ shledána transparentní a prozákaznickou 12

14 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize 13

15 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MAJÍ ROZDĚLENY SVOJE ROLE A KOMPETENCE PŘI REGULACI ENERGETIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad Energetický zákon Státní energetická inspekce Autorizace Licence Regulace cen Kontrola a pokuty Energetické odvětví Ministerstvo životního prostředí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14

16 ENERGETIKU REGULUJÍ HNED V NĚKOLIKA SMĚRECH legislativně stanovená práva a povinnosti obecné legislativní nastavení práv a povinností, které má samozřejmě vliv i na energetiku (například antimonopolní předpisy, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, daňová legislativa, správní právo apod.) možnost vykonávat některé činnosti pouze na základě státního souhlasu licence na výrobu elektřiny licence na přenos elektřiny licence na distribuci elektřiny licence na obchod s elektřinou licence na činnosti operátora trhu cena za dopravu elektřiny (přenos a distribuce) regulace cen za některé činnosti cena za systémové služby cena za decentrální výrobu cena operátorovi trhu cena příspěvku za obnovitelné zdroje a kogeneraci 15

17 ZÁSADNÍ DOPAD NA ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI MÁ LEGISLATIVA EU JEDNÍM Z PŘÍKLADŮ JSOU TZV. LIBERALIZAČNÍ BALÍČKY první liberalizační balíček (1996) směrnice 96/92/ES ustavující pravidla pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny dále stanovuje pravidla organizace a fungování sektoru elektřiny, přístup na trh, kritéria a procedury týkající se tendrů, autorizací a provozování systémů směrnice 2003/54/ES nahrazující předcházející směrnici 96/92/ES druhý liberalizační balíček (2003) kompletní otevření trhu s elektřinou, vytvoření podmínek pro konkurenční prostředí a ustavení jednotného trhu, právní a funkční unbundling povinnost členským státům přijmout opatření k dosažení jasně stanovených cílů ochrana ohrožených skupin zákazníků, ochrana práv spotřebitele, podpora ekonomické a sociální soudržnosti třetí liberalizační balíček (2009) směrnice 2009/72/ES nahrazující předcházející směrnici 2003/54/ES vlastnický unbundling na úrovni přenosu nařízení (ES) 714/2009 posílení přeshraničního obchodu s elektřinou, založení sítě provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E na EU úrovni nařízení (ES) 713/2009 o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulačních úřadů 16

18 EU PŘIJALA TAKÉ KONKRÉTNÍ LEGISLATIVU V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK Politický závazek členských států EU (březen 2007) snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU do roku 2020 o 20-30% oproti roku 1990 zvýšení energetické účinnosti v EU o 20% oproti projekcím do roku 2020 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v EU na 20% do roku 2020 Promítnutí do schválených legislativních opatření (2009) revidovaná směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS směrnice) směrnice o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE směrnice) směrnice o separaci a ukládání CO 2 do geologického podloží (CCS směrnice) rozhodnutí o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS ( Effort Sharing Decision) 17

19 CÍL 20 % SPOTŘEBY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PŘEVEDENÝ DO REALITY Cíl EU je 20% spotřeby z OZE do roku % 20% spotřeby energií v EU z OZE To znamená 34% 34% vyrobené el. a tepla z OZE To znamená ~100% Nová výstavba OZE odpovídá ~100% stávající inst. kapacity konvenčních zdrojů To znamená, že fakticky veškeré nové investice budou realizovány v OZE To znamená, že výrazně poroste regulovaná část ceny elektřiny To znamená, že hrozí propad cen silové elektřiny (neregulované části) na trzích To znamená, že elektrizační soustava bude více nestabilní a může docházet k výpadkům elektrické energie 18

20 TENTO NESMÍRNĚ AMBICIÓZNÍ CÍL JE ALE ZŘEJMĚ REÁLNÝ Nárůst výroby z OZE v EU* TWh/rok ostatní OZE Růst 14% extrapolovaný z vítr potřebná výroba z OZE mimo stávající hydroelektrárny Dosažení cíle EU je reálné Významné OZE projekty se teprve připravují: Instalace větrných elektráren na moři OZE ve východních zemích EU Levnější fotovoltaika Rozvoj biomasových projektů Podpora OZE na národní i evropské úrovni se nemění navzdory krizi Nezávislí analytici odhadující potenciál OZE považují splnění za reálné * po odečtení průměrné roční výroby existujících hydroelektráren 356 TWh 19

21 PLÁNOVANÁ ÚSPORA EMISÍ EU MÁ VŠAK V GLOBÁLNÍ BILANCI VELMI OMEZENÝ DOPAD Změna emisí CO 2 do roku 2020 v mil. tun, srovnání k roku 2008, predikce EIA Ostatní svět (mimo EU) Čína EU Splnění 20ti procentního cíle v EU nezněmí trend výrazného růstu světových emisí, protože se EU podílí na dnešních světových emisích CO 2 pouze z 13% Očekávaný přírůstek emisí mimo EU do roku 2020 je 7x vyšší než plánovaná úspora EU Pro účinné řešení klimatické otázky je potřeba aktivní účasti všech klíčových emitentů Zdroj: EU, Energy Information Agency 20

22 NAVÍC MÁ TATO POLITIKA I NEGATIVA: ROSTOUCÍ PRODUKCE Z OZE VÝRAZNĚ ZVYŠUJE NÁROKY NA SÍTĚ A REGULAČNÍ VÝKON A VEDE K VYŠŠÍ VOLATILITĚ CEN Podíl výroby z větru na celkové spotřebě ve Španělsku během jednoho dne % celkové spotřeby, rok nejvíce větrný den nejméně větrný den S narůstajícím výkonem větrných a fotovoltaických elektráren vzroste potřeba flexibilních zdrojů plynových a vodních elektráren Volatilita výkonu větrných elektráren s sebou přináší vyšší volatilitu spotových cen elektřiny Rozvoj OZE může způsobit distorzi velkoobchodních cen (v 1Q/2010 se cena ve Španělsku pohybovala okolo pouhých 25 Eur/MWh kvůli vysoké velké výrobě z OZE) 21

23 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize 22

24 V ROCE 2004 BYL ČEZ STABILNÍ VÝROBNÍ FIRMOU SE SILNOU POZICÍ NA ČESKÉM TRHU A MAJETKOVÝMI PODÍLY V 5 DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTECH... Regionální distribuční společnosti (tzv. REAS ) Děčín SČE Hradec Králové Praha STE VČE Ostrava ZČE Plzeň a SME České Budějovice Brno 23

25 ... ALE ČELIL NĚKOLIKA ZÁSADNÍM VÝZVÁM, KTERÉ MOHLY SNADNO OHROZIT JEHO POSTAVENÍ Závislost jen na českém trhu Konsolidace energetických trhů Liberalizace trhu s elektřinou Efektivní restrukturalizace a integrace REAS Stárnoucí výrobní portfolio 24

26 PROTO BYLA NA POČÁTKU FORMULOVÁNA VIZE PŘEMĚNIT ČEZ NA VELKOU MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ OBSTOJÍ V EVROPSKÉ KONKURENCI Vize Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Integrace Obnova zdrojů Zahraniční expanze (2004-8) ( ) ( ) Firemní kultura zaměřenánavýkon 25

27 PŘECHOD Z REGULOVANÉHO NA PLNĚ LIBERALIZOVANÝ TRH ČEZ ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDL A ZÁROVEŇ SE PŘITOM ZMĚNIL NA PROCESNĚ ORIENTOVANOU ORGANIZACI Skupina ČEZ ČEZ REAS SČE SME STE ZČE VČE Projekt VIZE 2008 Naplnit požadavky unbundlingu oddělením distribuce a prodeje EE Začlenit REAS do Skupiny ČEZ a vytvořit tak integrovanou, procesně orientovanou organizaci Realizovat úspory využitelné pro mezinárodní expanzi a zvyšování hodnoty společnosti (2 mld Kč ročně) Zvýšit efektivitu zavedením nejlepších praxí Skupina ČEZ Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti 26

28 PROJEKT VIZE 2008 BYL ZAVRŠEN O ROK DŘÍVE, DOSÁHL VÝZNAMNÝCH KVALITATIVNÍCH I KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ Kvalitativní výsledky projektu Kvantitativní výsledky projektu Všech deset nových společností plně funkčních Naplněn právní unbundling Zachován sociální smír Transformace urychlena dokončený projekt tak mohl být nahrazen novým strategickým pilířem Efektivita Uskutečněno 80 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze Převeden majetek ve výši 77 mld. Kč (v přeceněné hodnotě) Vytvořeny předpoklady pro úsporu 2,8 mld. Kč ročně v následujících letech zaměstnanců převedeno do nových procesních společností 27

29 A ČEZ SI DODNES ZACHOVAL STABILNÍ POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM TRHU Těžba uhlí Výroba Přenosová soustava Distribuce Dodávky pro konečnou spotřebu ČEZ 49% 22 milionů tun 74% 63,3 TWh 100% 56,3 TWh 5 z 8 distribučních regionů 61% zákazníků 44% 23,8 TWh Ostatní 51% 22,3 milionů tun 26% 22,6 TWh 39% zákazníků 56% 33,8 TWh ČEZ vlastní 100% podíl v největší české těžební společnosti (Severočeské doly) V kontextu propojené střední Evropy však podíl ČEZ dosahuje jen necelá 4 % a trh je plně konkurenční Českou přenosovou soustavu vlastní a provozuje ČEPS, jejímž 100% vlastníkem je český státu Regulováno ze strany ERÚ Trh je plně konkurenční zdroj: ČEZ, ERÚ,

30 VÝROBU LZE POKRÝT RŮZNÝMI TYPY ELEKTRÁREN, KAŽDÁ MÁ SVÉ VÝHODY A NEVÝHODY Jádro Uhlí Plyn Obnovitelné zdroje Žádné emise CO 2 Stabilita dodávek paliva, možnost předzásobení Nejnižší náklady Jediné palivo, kterého je v našem regionu dostatek Fungující mezinárodní trh s černým uhlím, snadný import Vysoká účinnost (CCGT) Flexibilní regulace výkonu Rychlá výstavba a relativně nízká počáteční investice Žádné emise CO 2 Šetrné k životnímu prostředí Politická podpora Dlouhá doba výstavby Náročnost na kapitál V Evropě politicky citlivé téma Vysoké emise CO 2, technologie na jejich minimalizaci (CCS) ještě nejsou komerčně dostupné Relativně vysoké náklady na palivo Ceny plynu značně kolísají Úplná závislost na importu Omezený potenciál, silně závisí na místních podmínkách Ohrožují stabilitu přenosové sítě Drahé (nároky na veřejnou podporu) 29

31 ČEZ PROTO ZVOLIL VYVÁŽENÉ PORTFOLIO VÝROBNÍCH ZDROJŮ: PŘÍPRAVA A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE Jádro Uhlí Plyn Obnovitelné zdroje Dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín Obnova jaderné elektrárny Dukovany Společný podnik pro dostavbu elektrárny Jaslovské Bohunice na Slovensku Výstavba zdrojů, které poskytují nákladovou výhodu (např. blízkost dolu) Komplexní obnova Tušimic, Prunéřova Nový zdroj v elektrárně Ledvice s nejmodernější komerčně dostupnou technologií Důležitá část výrobního mixu pro špičkový výkon a regulaci soustavy jako protiváha OZE, vysoká účinnost při kombinovaná výrobě elektřiny a tepla Projekty PPC Počerady, Mělník v České republice Výstavba PPC na Slovensku a v Maďarsku (JV se společností MOL) Výstavba největšího větrného parku v Evropě (poblíž rumunských obcí Fantanele a Cogealac; výkon 600 MW) Výstavba dalších větrných parků v zemích, kde jsou příznivé podmínky Spalování či spoluspalování biomasy, fotovoltaické elektrárny a další 30

32 JAKO TŘETÍ PILÍŘ BYLA VYTÝČENA ZAHRANIČNÍ EXPANZE energetická aktiva cíl zahraniční expanze 31

33 BĚHEM 5 LET ČEZ NAPLNIL SVOJI VIZI A STAL SE LEADREM NA TRZÍCH STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu dceřiné společnosti 32

34 GEOGRAFICKÁ PŮSOBNOST SKUPINY ČEZ PO ZAHRANIČNÍ EXPANZI CEZ Group in Poland (100% stake in Skawina, 100% in Elcho) Electricity generation, gross (TWh) 2.3 Market share 1.5% Installed capacity (MW) 730 Market share 2.1% Number of employees 530 Sales (EUR million) 160 CEZ Group in the Czech Republic Electricity generation, gross (TWh) 60.8 Market share 74% Number of connection points (million) 3.5 Market share 61% Installed capacity (MW) 12,405 Number of employees 19,970 Sales (EUR million) 5,847 CEZ Group in Albania (76% stake in OSSH) Number of connection points (million) 1.1 Electricity sales (TWh) 4.1 Number of emplyees 6,086 Zdroj: ČEZ Energy Assets Trading Activities Markets of conditional interest CEZ Group in Romania (100% stakes in CEZ Distributie, CEZ Vanzare) Active subsidiary Electricity sales, net (TWh) 3.3 Number of connection points (million) 1.4 Market share 17% Number of employees 2,151 Sales (EUR million) 367 CEZ Group in Bulgaria (67% stake in CEZ Razpredelenie Bulgaria, CEZ Electro Bulgaria, 100% in TPP Varna ) Electricity sales, net (TWh) 8.7 Number of connection points (million) 2.0 Market share 39% Installed capacity (MW) 1,260 Market share 11% Number of employees 4,154 Sales (EUR million) 730 CEZ Group in Turkey (44.3% stake in SEDAS through AkCez, 37.36% stake in Akenerji) Electricity sales, net (TWh) 8.8 Number of connection points (million) 1.3 Market share 6.5 % Installed capacity (MW) 373 Market share 1.1% 33

35 ČEZ SE DNES ŘADÍ MEZI 10 NEJVĚTŠÍCH ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ V EVROPĚ 10 největších evropských energetik Počet zákazníku v 2010 v miliónech 10 největších evropských energetik Tržní kapitalizace v mld. k Enel 61,0 1 GDF Suez 44,8 2 EdF 37,0 2 EdF 38,2 3 Iberdrola 28,5 3 Enel 30,3 4 E.ON 27,0 4 E.ON 34,3 5 RWE 24,0 5 Iberdrola 28,4 6 GdF Suez 11,3 6 RWE 16,4 7 EdP 11,0 7 CEZ CEZ 9,3 8 Fortum 15,5 9 EnBW 6,0 9 EnBW 8,5 10 PGE 5,0 10 EdP 8,4 Zdroj: Bloomberg, Výroční zprávy 34

36 ZÁKAZNÍCI JSOU SPOKOJENĚJŠÍ, DOSTÁVÁ SE JIM KVALITNĚJŠÍCH SLUŽEB KLÍČOVÉ UKAZATELE Dostupnost call centra (%) Service level call centra Čekací doba na zákaznických centrech Doba na zpracování ů 78% 99% 54% / 30s 88% / 20s 91% / 20min 94% / 10min 41% / 24 hod 94% / 24 hod Skupina ČEZ zvítězila v mezinárodní soutěži European Call Centre Awards 2009 a získává řadu dalších ocenění Vyhrála kategorii The Best Multi Channel Contact Centre a získala tak titul Winner European Contact Centre Awards 2009 (přes silnou konkurenci, včetně bank a telekomunikací). High Commended Award za Best Customer Service v regionu EMEA; 2. místo v kategorii Contact Center v regionu EMEA, 2010; World Quality Commitment Award BID Paříž, říjen SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 96% 94% 94% 92% 92% 90% 89% 88% 87% 86% 86% 84% 83% 82% 80% Call centrum Zákaznická centra

37 V POSLEDNÍCH LETECH SE ČEZ PRAVIDELNĚ UMÍSŤUJE NA PŘEDNÍ PŘÍČKÁCH V ŽEBŘÍČCÍCH NEJŽÁDANĚJŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ The Most Desired Company rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok ČSOB 1 ČSOB 1 ČEZ 1 ČEZ 2 Komerční banka 2 Komerční banka 2 ČSOB 2 Google 3 L Oréal 3 L Oréal 3 Coca-Cola 3 Komerční banka 4 ČEZ 4 Coca-Cola 4 Komerční banka 4 ČSOB 5 PricewaterHouseCoo. 5 ČEZ 5 L Oréal 5 Coca-Cola 6 Coca-Cola 6 Microsoft 6 Česká spořitelna 6 L Oréal 7 Ernst & Young 7 Deloitte 7 KPMG 7 Microsoft 8 KPMG 8 PricewaterHouseCoo. 8 Deloitte 8 IBM 9 Česká spořitelna 9 Ernst & Young 9 Ernst & Young 9 Česká spořitelna 10 Microsoft 10 Česká spořitelna 10 Mars 10 Unilever Kategorie Nejžádanější zaměstnavatel roku je součástí ocenění Zaměstnavatel roku (studenti vybírají společnost, ve které by chtěli po skončení studií pracovat) ČEZ v umístění předčil i řadu významných mezinárodních firem 36

38 STUDENTI EKONOMICKÝCH OBORŮ UVÁDĚJÍ ČEZ NA PRVNÍM MÍSTĚ MEZI SPOLEČNOSTMI, U KTERÝCH BY CHTĚLI PRACOVAT Kde chtějí čeští studenti pracovat rok 2011 ekonomové rok 2010 rok ČEZ (1) 1 ČEZ (1) 2 ČNB (2) 2 Zentiva (2) 3 Komerční banka (6) 3 Google (3) 4 Google (3) 4 IBM (5) 5 Česká spořitelna (5) 5 Nestlé (8) 6 Microsoft (4) 6 Microsoft (4) 7 Apple (7) 7 Plzeňský Prazdroj (7) 8 PricewaterhouseCoo. (8) 8 Škoda Auto (6) rok Ernst & Young (9) 9 BMW (10) 10 ČSOB 10 Apple technici Zdroj: průzkum Trendence Institut Berlin GmbH pro rok

39 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 38

40 AKCIOVÉ TRHY KOPÍRUJÍCÍ VÝVOJ V REÁLNÉ EKONOMICE SE ZAČÍNAJÍ DRAMATICKY PROPADAT, A TO V PODOBNÉM ROZSAHU JAKO PŘI VELKÉ KRIZI VE 30. LETECH 20. STOLETÍ Vývoj akciového indexu S&P 500 vždy od 1. ledna daného roku ROK KRIZE 2. ROK KRIZE Velká hospodářská krize ( ) Finanční krize ( ) Ze svého vrcholu, kterého dosáhl v říjnu 2007, klesl index S&P 500 až o 57%; dna dosáhl v březnu 2009 Míra poklesu je velmi podobná zkušenosti z třicátých let minulého století 39

41 SPOTŘEBA ELEKTŘINY SE PROPADLA ZEJMÉNA POD TÍHOU KLESAJÍCÍHO PRŮMYSLU Česká republika Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo Itálie Francie Polsko Rumunsko Bulharsko 0,4 0,8 1,4 1,8 1,7 1,8 1,8-13,2-7,3-8,3-7,7-7,2-5,3-1,1 Jeden rok krize vymazal růst spotřeby elektřiny za posledních několik let v Polsku 3 roky, v ČR 4 roky, v Itálii 6 let, v Rumunsku 7 let, v Německu 18 let! Srbsko 0,6-3,2 Albanie 3,1-1,9 Turecko 7,8-5,2 Ukrajina 3,4-15,3 Rusko 2,9-5,2 Průměrná roční změna Změna 1. pololetí 2009/2008 * U BG a AL změna v 1.kvartálu 2009/2008 zdroj: IEA, UCTE, ČEZ, Platts 40

42 SNÍŽENÍ POPTÁVKY PO KOMODITÁCH VEDLO K PROPADU JEJICH CEN, KOMODITNÍ BUBLINA SPLASKLA Vývoj ceny elektřiny v Německu EUR/MWh Vývoj ceny ropy 150 USD/bbl Zdroj: EEX, BP Vývoj ceny CO2 EUR/tunu Vývoj ceny uhlí USD/tunu

43 ZÍSKÁVÁNÍ PENĚZ NA INVESTICE VÝRAZNĚ PODRAŽILO Vývoj rizikových přirážek zemí (měřeno rozdíly výnosů vládních dluhopisů vůči USA a Německu) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6/2008 8/ / /2008 2/2009 Maďarsko Polsko Bulharsko Rumunsko Turecko Rusko Ukrajina Rizikové přirážky zemí východní Evropy a Turecku několikanásobně narostly Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se se výrazně prohloubily Rizikové přirážky vzrostly na 2-12%, oproti 0,5-3,6% na začátku roku 2008 ČR Maďarsko Polsko Bulharsko Rumunsko Turecko Srbsko Rusko Ukrajina ,14% 0,61% 0,49% 1,21% 1,78% 2,33% 2,12% 1,26% 3,55% ,17% 0,73% 0,45% 2,06% 2,56% 2,08% 2,87% 1,87% 5,26% ,20% 3,02% 1,88% 6,03% 6,29% 3,64% 6,72% 6,48% 12,08% ,16% 3,02% 2,51% 5,29% 5,19% 3,46% 5,53% 4,48% 11,74% 42

44 -5% -6% -11% PŘESTOŽE VĚTŠINA ENERGETIK VYKÁZALA POKLESY ZISKOVOSTI, ČEZ SE S PRVNÍM ROKEM KRIZE VYROVNAL NAD OČEKÁVÁNÍ DOBŘE. JAK JE TO MOŽNÉ? Růsty/poklesy čistého zisku* v roce % 0% 11% 10% 7% 5% 2% -20% -15% -31% -40% EDP ČEZ Iberdrola RWE Enel E.ON Verbund EDF Fortum GDF SUEZ * Očištěno o mimořádné vlivy Zdroj: Webové stánky jednotlivých společností 43

45 ČEZ VYUŽÍVÁ ZEJMÉNA SCHOPNOSTI VYRÁBĚT ELEKŘINU ZA NÍZKÉ NÁKLADY Cena / Variabilní náklad ( /MWh) 100 PPC Plynové turbíny Mazut ILUSTRAČNÍ Černé uhlí 75 Portfolio ČEZ 50 Biomasa Hnědé uhlí 25 Vítr Hydro Jaderné 0 obnovitelné 3% jaderné 45% klasické 52% Dodávka (GWh) Výroba Skupiny ČEZ v ČR

46 ČEZ ZÁROVEŇ REALIZUJE ZAJIŤOVACÍ STRATEGII, A TÍM FIXUJE BUDOUCÍ VÝSLEDKY NA 3-5 LET DOPŘEDU Podíl zajištěné dodávky ze zdrojů ČEZ, a. s. (ke dni , 100 % odpovídá TWh) ILUSTRAČNÍ ~4 % ~90 % ~4 % ~32 % ~1 % ~8 % ČEZ, a. s., používá standardní koncept zajišťování svých otevřených pozic plynoucích z výrobního portfolia proti cenovým rizikům V rámci této strategie ČEZ, a. s., prodává elektřinu na forwardové bázi pro roky Y+1 až Y+3 a zajišťuje kurz CZK/EUR v horizontu Y+1 až Y+5 transakční měnové zajištění (zajišťovací účetnictví) Celkem zajištěno (z výroby) 94 % 36 % 9 % zajištěný objem od do zajištěný objem k přirozené měnové zajištění dluhy, náklady, investiční a jiné výdaje v EUR (zajišťovací účetnictví) zdroj: ČEZ, a. s. 45

47 TATO DŮSLEDNOST VÝRAZNĚ UTLUMILA VLIV KRIZE NA VÝSLEDKY: ČEZ DÍKY NÍ ZACHRÁNIL 23 MLD. KČ NA ÚROVNI EBITDA JEN NA CENÁCH ELEKTŘINY 90 Vývoj spotových cen elektřiny v ČR a dosažená prodejní cena ČEZ Průměrná prodejní cena ČEZ (BL ) Cena elektřiny (EUR/MWh) Průměrná spotová cena (ČR) Průměrná prodejní cena ČEZ (BL ) /2009 7/2009 1/2010 7/2010 Datum dodávky ELEKTŘINA: ČEZ zahájil střednědobý prodej již na přelomu 2007/2008. Tato změna strategie přispěla do EBITDA kumulativně cca 23 mld. Kč (při prostém porovnání průměrné spotové ceny elektřiny a dosažené ceny ČEZ činí delta 46 mld. Kč). 46

48 A DALŠÍCH 6 MLD. KČ ČEZ ZACHRÁNIL V LETECH DÍKY ZAJIŠTĚNÍ KURZU CZK/EUR 30 Vývoj CZK/EUR a dosažený/zajištěný kurz (vliv na EBITDA ČEZ) Měnový Kurz CZK/EUR Efekt zajištění Průměrný roční spotový kurz Realizovaný zajišťovací kurz ČEZ / Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2011 Kurz CZK/EUR: ČEZ zahájil střednědobé zajišťování tohoto rizika již v roce Tato strategie přispěla do EBITDA kumulativně +6 mld. Kč, na činí aktuální efekt k dalších cca +10 mld. Kč

49 MOHL TAKÉ POMOCI ZMÍRNIT DOPADY KRIZE NA ČESKOU EKONOMIKU PROSTŘEDNICTVÍM INICIATIVY ČEZ PROTI KRIZI Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi Cíl: pomoci domácnostem, firmám i živnostníkům zmírnit dopady krize Tři pilíře iniciativy ČEZ Více práce zaměstnavatelům Uvolnění peněz malým podnikatelům, živnostníkům Pomoc s platbami elektřiny lidem, kteří přijdou o práci 48

50 EKONOMIKA SE ODRAZILA ODE DNA, ALE OPĚT ZPOMALUJE A V EVROPĚ DOKONCE HROZÍ DALŠÍ RECESE GDP Indexováno, 100 = 2005 Průmyslová produkce Indexováno, 100 in EU27 USA JPN? ? EU27 USA JPN Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 Nejhorší recese od Velké hospodářské krize skončila v druhém pololetí roku 2009 Současná eskalace dluhové krize v Evropě hrozí přejít v další finanční a posléze hospodářskou krizi; problém s dluhy situaci i v USA Japonskou ekonomiku poškodilo jarní zemětřesení a následné tsunami Zdroj: Eurostat, IMF, IHS GI 49

51 PŘITOM VŠAK MÁ ČEZ PŘED SEBOU NÁROČNÝ INVESTIČNÍ PROGRAM A ZÁVAZKY K AKCIONÁŘŮM Dividendový výplatní poměr (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% + 78 % 5 49% 40% 32% +33 % + 67 % +13 % % 43% % + 25 % 50% + 6 % 56% 55% 57% -6 % Dividendová politika firmy předpokládá výplatu 50-60% čisté zisku upraveného o mimořádné položky Dividenda na akcii (Kč) Výplatní poměr 50

52 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 51

53 V MINULÉM ROCE JSME PROTO PŘEDSTAVILI STABILIZAČNÍ INICIATIVU NOVÁ VIZE NOVÁ VIZE Horizont III Horizont I. 0 3 Roky Konsolidace Efektivita Řízení rizik/hedging Divestice Horizont II. 3 5 Let Navýšení podílů regulovaných aktiv Navýšení podílu v tržních aktivech Investice do nových technologií Rozvoj platformy FUTUR/E/MOTION R&D a rozvoj potřebných znalostí Pilotní projekty (smart regions, kogenerace, ) 52

54 HLAVNÍM TÉMATEM INICIATIVY NOVÁ VIZE JE STABILIZACE A KONSOLIDACE SKUPINY ČEZ V OBDOBÍ Přínosy NOVÉ VIZE Stabilizace 2004 Historický růst Budoucí růst 2020 a konsolidace Realizace finanční stabilizace Skupiny ČEZ pro období turbulentních změn na energetickém trhu Redukce investičního programu (CAPEX) v souladu s aktuálními potřebami a možnostmi Skupiny. Razantní optimalizace vnitřního fungování a nákladové struktury Skupiny vyjádřená zvýšením peněžního příjmu Free Cash Flow. Klíčovým cílem je udržet rating A- 53

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading AUKCE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ V KONTEXTU VÝVOJE ENERGETICKÉHO TRHU V REGIONU Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2013 AUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 27. února 2014 PROGRAM Hlavní

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY? Napětí na straně dodávky zabezpečenost

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2013 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle par.

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte, abych Vás

Více

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení 12.11.2012 ČEZ Fio banka, a.s. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 780 Kč Předchozí doporučení: Koupit Předchozí cílová cena: 930 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti: ČEZ, a.s. Duhová

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

OBCHOD S ELEKTŘINOU V ROCE 2007 a 2008 ČEZ, a. s.

OBCHOD S ELEKTŘINOU V ROCE 2007 a 2008 ČEZ, a. s. OBCHOD S ELEKTŘINOU V ROCE 2007 a 2008 ČEZ, a. s. Tisková konference - hotel Radisson SAS Praha, 19. dubna 2007 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Michal Skalka, ředitel úseku Trading, ČEZ,

Více

Analýzy a doporučení ČEZ. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 558 Kč 14. 6. 2013

Analýzy a doporučení ČEZ. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 558 Kč 14. 6. 2013 Analýzy a doporučení ČEZ Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 558 Kč 14. 6. 2013 S ohledem na aktuální pokles tržní ceny akcie energetické společnosti ČEZ o zhruba 9 % pod naší cílovou cenu ve výši 558

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Nabízí pražská burza dostatek investičních příležitostí?

Nabízí pražská burza dostatek investičních příležitostí? Nabízí pražská burza dostatek investičních příležitostí? 23. dubna 2014 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1,

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva 13. 6. 2013 Energetika Most Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis: Operátor

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2006

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2006 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu PROGRAM Hlavní

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2015

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2015 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2015 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

Čtvrté čtvrtletí2008. Během roku 2008 nárůst tržeb o +17% Potvrzený cíl růstu EBITDA během roku 2008

Čtvrté čtvrtletí2008. Během roku 2008 nárůst tržeb o +17% Potvrzený cíl růstu EBITDA během roku 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA 2. února 2009 Čtvrté čtvrtletí2008 Během roku 2008 ná tržeb o +17% Potvrzený cíl u EBITDA během roku 2008 GDF SUEZ zveřejňuje své neauditované pro forma hodnoty výnosů za rok, které zahrnují

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II 70-90 %*) PARTICIPACE NA RŮSTU CEN EL. ENERGIE GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II Získejte zpět své peníze za Účty za elektřinu! 100 % KAPITÁLOVÁ GARANCE 3 ROKY 8 MĚSÍCŮ CZK BEZ MĚNOVÉHO

Více