PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE ( ) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví"

Transkript

1 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE ( ) Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 0

2 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 1

3 HLAVNÍMI HRÁČI NA TRHU S ELEKTŘINOU JSOU VÝROBCI, OBCHODNÍCI, PŘENOSOVÁ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA A KONCOVÍ ODBĚRATELÉ ELEKTŘINY 2

4 TRH SE SILOVOU ELEKTŘINOU JE DNES V EVROPĚ PLNĚ LIBERALIZOVÁN A ODEHRÁVÁ SE NA TERITORIU VÝZNAMNĚ PROPOJENÝCH PŘENOSOVÝCH SOUSTAV Výroba v regionu střední Evropy 2010, netto Středoevropský trh s elektřinou střední Evropa ČEZ ČEZ podíl TWh ,8 % GW ,3 % 3

5 VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKTŘINY SE UTVÁŘÍ NA TOMTO TRHU NA ZÁKLADĚ MNOHA FAKTORŮ SOUHRNNÉ NABÍDKY A POPTÁVKY ILUSTRATIVNÍ Výrobní náklady dle typu zdrojů Nižší poptávka Vyšší poptávka /MWh Vyšší cena Nižší cena černouhelné paroplynové topné oleje plynové Větší poptávka po elektřině vede k růstu ceny elektřiny Vzrůst provozních nákladů (např. cena paliva) vede k růstu ceny elektřiny vodní větrné jaderné hnědouhelné Faktory poptávky např. spotřeba průmyslu a domácností, kapacity pro přeshraniční přenos elektřiny atd. Dostupná kapacita (MW) 4

6 CENY VSTUPNÍCH KOMODIT JSOU VELMI VOLATILNÍ, PROTO I VÝROBNÍ CENA ELEKTŘINY ZNAČNĚ KOLÍSÁ Oil Brent (USD/bbl) CO 2 allowances NAPII (EUR/t) Coal (USD/t) Power price - EEX Y+1 (EUR/MWh) 5 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7 NAPROTI TOMU POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ JE ZÁVISLÁ NA VÝVOJI CELÉ EKONOMIKY MEZIROČNÍ INDEXY SPOTŘEBY ELEKTŘINY A HDP V ČR 8% 6% 4% Spotřeba elektřiny HDP 2% 21% 0% -2% 4% -4% -6% Propad způsobený hospodářskou krizí 50% -8% zdroj: ČSÚ, ERÚ, ČEZ 6

8 STŘET NABÍDKY A POPTÁVKY NA MIKRO ÚROVNI: VELKOOBCHODNÍ TRH SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ c Odběratel Koncoví odběratelé mají zájem pokrýt očekávanou spotřebu za minimální cenu Typická spotřeba kolísá: vyšší v zimě, nižší v létě, vyšší ve dne, nižší v noci apod. Obchodník 1 Obchodník 2 Obchodníci uspokojují protichůdné zájmy výrobců i odběratelů Berou na sebe riziko otevřené pozice Výrobce 1 Výrobce 2 Výrobce 12 Výrobci mají zájem získat co největší marži při optimálním vytížení svých zdrojů Typická výroba: maximální téměř po celý rok, nulová během odstávek 7

9 A TVOŘÍ TAK CENU ELEKTŘINY PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY V ŘETĚZCI: VÝROBA > VELKOOBCHODNÍ TRH > OBCHODNÍCI > MALOOBCHODNÍ TRH VÝROBA VELKOOBCHODNÍ TRH OBCHODNÍCI MALOOOBCHODNÍ TRH Cena velkoobchodních produktů je ovlivněna: cenou paliv ropa uhlí zemní plyn atd. cenou emisních povolenek CO 2 variabilními náklady zdroje fixními náklady zdroje Futures - standardní produkty: MW Roční produkt 0 MW 0 MW 0 QI Čtvrtletní produkt QII QIII Měsíční produkt QIV SPOT ceny: Denní trh s elektřinou rok rok rok Cena maloobchodních produktů je ovlivněna: vstupní cena velkoobchodních produktů cena odchylky režie obchodní marže cena rizik FX CZK/EUR změna tvaru diagramu atd. Produkty pro tarifní zákazníky: Jednotarif Dvoutarif Produktové řady atd. Produkty pro firemní zákazníky: Individuálně stanovená cena Postupný nákup SPOT atd. PXE, OTC, OKO, Základní ocenění SE Riziko změny diagramu Náklady obchodu Obchodní marže Kalkulovaná cena (online) Náklady na změnu ceny Nabízená cena pro KZ Koncoví zákazníci, obchodníci s EE, 8

10 PRO VĚTŠINU ZÁKAZNÍKŮ JSOU VÝSLEDNÉ PLATBY ZA ELEKTŘINU Z VÝZNAMNÉ ČÁSTI REGULOVANÉ Maloodběratelé (MOO) (domácnosti) Koncoví zákazníci v ČR (počty odběrných míst) MOO ~ 5 mil. OM regulované poplatky 51,9% silová elektřina 48,1% Maloodběratel - podnikatel (MOP) (podnikatelé) MOO ~ 800 tis. OM regulované poplatky 52,6% silová elektřina 47,4% Velkoodběratelé (VO) (velké firmy) VO ~ odběrných míst regulované poplatky 40,3% silová elektřina 59,7% Zdroj: ERÚ a ČEZ, stav v roce 2012; podíly SE a RP jsou kalkulovány z pohledu zákazníků Skupiny ČEZ 9

11 PROČ NELZE PRODÁVAT ZA JINOU NEŽ TRŽNÍ CENU? Příklad: Aktuální tržní cena 50 EUR/MWh, záměr k prodeji za 40 EUR/MWh. poškození zájmů minoritních akcionářů (vědomé a systematické zhoršování výsledku hospodaření firmy prodejem za výrazně ceny nižší než ceny v místě a čase obvyklé) zneužívání dominantního postavení (systematickým prodejem za mimo-tržní cenu) -ostatní výrobci na trhu by realizovali ztrátu zneužívání dominantního postavení (v případě selektivního prodeje určité skupině účastníků trhu), ČEZ by musel by dát stejné podmínky všem, čímž by ničil hodnotu společnosti pro všechny vlastníky (včetně státu). rozpor s evropskou legislativou o volném trhu s elektřinou (viz. řízení Evropské komise proti Francii z důvodu regulovaných cen) 10

12 SIMULACE PRODEJE ZA NETRŽNÍ CENU Simulace ČEZ by nabízel do trhu k prodeji za 40 EUR (ať už na burze či v aukci) Všichni ostatní účastníci trhu vidí, že se jedná o umělou, netržní cenu a tedy příležitost k výdělku Dojde k masivnímu nákupu elektřiny od ČEZ všemi subjekty českého i evropského trhu, kteří si elektřinu podrží a následně ji začnou prodávat zpět do trhu za tržní cenu 50 EUR. Výsledek ČEZ přijde o zisk ve výši 10 EUR/MWh x prodaný objem a poškodí tak své akcionáře ČEZ se vystaví riziku soudních pří ze strany minoritních akcionářů, poškozených výrobců, atd. Stát přijde o související dividendu ze zisku jakož i o část daňových výnosů ze zisku, který realizují ostatní obchodníci s elektřinou (většina je registrovaná v zahraničí!) Zákazník cenu 40 EUR nikdy nedostane, neboť zisk realizují ostatní obchodníci a trh cenu zpět vrátí na aktuální tržní úroveň 50 EUR 11

13 TRŽNĚ ORIENTOVANÉ ŘEŠENÍ: SKUPINA ČEZ NAKUPUJE ELEKTŘINU PRO TARIFNÍ ZÁKAZNÍKY PODLE PŘEDEM OHLÁŠENÉ A TRANSPARENTNÍ METODIKY Metodika jasně stanovuje principy/pravidla pro pořízení elektřiny pro tarifní zákazníky. Potřebný objem elektřiny je rozdělen na 10 shodných objemových dílů a objem elektřiny v každém dílu byl/je postupně nakoupen za aktuální cenu v jednom z měsíců leden-říjen předcházejícího roku. Metodika je definována tak, aby v případě růstu cen byl nákup urychlen a v případě poklesu se vyčkalo až do cenového dna (minimalizace ceny pořízení) Dosažená cena se průběžně zveřejňuje v Kč/MWh na webových stránkách Skupiny ČEZ (www.cez.cz) tak, aby byla pod kontrolou veřejnosti Aplikovaná metodika nákupu elektřiny pro tarifní zákazníky byla nezávislou komisí ERÚ shledána transparentní a prozákaznickou 12

14 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize 13

15 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MAJÍ ROZDĚLENY SVOJE ROLE A KOMPETENCE PŘI REGULACI ENERGETIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad Energetický zákon Státní energetická inspekce Autorizace Licence Regulace cen Kontrola a pokuty Energetické odvětví Ministerstvo životního prostředí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14

16 ENERGETIKU REGULUJÍ HNED V NĚKOLIKA SMĚRECH legislativně stanovená práva a povinnosti obecné legislativní nastavení práv a povinností, které má samozřejmě vliv i na energetiku (například antimonopolní předpisy, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, daňová legislativa, správní právo apod.) možnost vykonávat některé činnosti pouze na základě státního souhlasu licence na výrobu elektřiny licence na přenos elektřiny licence na distribuci elektřiny licence na obchod s elektřinou licence na činnosti operátora trhu cena za dopravu elektřiny (přenos a distribuce) regulace cen za některé činnosti cena za systémové služby cena za decentrální výrobu cena operátorovi trhu cena příspěvku za obnovitelné zdroje a kogeneraci 15

17 ZÁSADNÍ DOPAD NA ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI MÁ LEGISLATIVA EU JEDNÍM Z PŘÍKLADŮ JSOU TZV. LIBERALIZAČNÍ BALÍČKY první liberalizační balíček (1996) směrnice 96/92/ES ustavující pravidla pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny dále stanovuje pravidla organizace a fungování sektoru elektřiny, přístup na trh, kritéria a procedury týkající se tendrů, autorizací a provozování systémů směrnice 2003/54/ES nahrazující předcházející směrnici 96/92/ES druhý liberalizační balíček (2003) kompletní otevření trhu s elektřinou, vytvoření podmínek pro konkurenční prostředí a ustavení jednotného trhu, právní a funkční unbundling povinnost členským státům přijmout opatření k dosažení jasně stanovených cílů ochrana ohrožených skupin zákazníků, ochrana práv spotřebitele, podpora ekonomické a sociální soudržnosti třetí liberalizační balíček (2009) směrnice 2009/72/ES nahrazující předcházející směrnici 2003/54/ES vlastnický unbundling na úrovni přenosu nařízení (ES) 714/2009 posílení přeshraničního obchodu s elektřinou, založení sítě provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E na EU úrovni nařízení (ES) 713/2009 o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulačních úřadů 16

18 EU PŘIJALA TAKÉ KONKRÉTNÍ LEGISLATIVU V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK Politický závazek členských států EU (březen 2007) snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU do roku 2020 o 20-30% oproti roku 1990 zvýšení energetické účinnosti v EU o 20% oproti projekcím do roku 2020 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v EU na 20% do roku 2020 Promítnutí do schválených legislativních opatření (2009) revidovaná směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS směrnice) směrnice o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE směrnice) směrnice o separaci a ukládání CO 2 do geologického podloží (CCS směrnice) rozhodnutí o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS ( Effort Sharing Decision) 17

19 CÍL 20 % SPOTŘEBY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PŘEVEDENÝ DO REALITY Cíl EU je 20% spotřeby z OZE do roku % 20% spotřeby energií v EU z OZE To znamená 34% 34% vyrobené el. a tepla z OZE To znamená ~100% Nová výstavba OZE odpovídá ~100% stávající inst. kapacity konvenčních zdrojů To znamená, že fakticky veškeré nové investice budou realizovány v OZE To znamená, že výrazně poroste regulovaná část ceny elektřiny To znamená, že hrozí propad cen silové elektřiny (neregulované části) na trzích To znamená, že elektrizační soustava bude více nestabilní a může docházet k výpadkům elektrické energie 18

20 TENTO NESMÍRNĚ AMBICIÓZNÍ CÍL JE ALE ZŘEJMĚ REÁLNÝ Nárůst výroby z OZE v EU* TWh/rok ostatní OZE Růst 14% extrapolovaný z vítr potřebná výroba z OZE mimo stávající hydroelektrárny Dosažení cíle EU je reálné Významné OZE projekty se teprve připravují: Instalace větrných elektráren na moři OZE ve východních zemích EU Levnější fotovoltaika Rozvoj biomasových projektů Podpora OZE na národní i evropské úrovni se nemění navzdory krizi Nezávislí analytici odhadující potenciál OZE považují splnění za reálné * po odečtení průměrné roční výroby existujících hydroelektráren 356 TWh 19

21 PLÁNOVANÁ ÚSPORA EMISÍ EU MÁ VŠAK V GLOBÁLNÍ BILANCI VELMI OMEZENÝ DOPAD Změna emisí CO 2 do roku 2020 v mil. tun, srovnání k roku 2008, predikce EIA Ostatní svět (mimo EU) Čína EU Splnění 20ti procentního cíle v EU nezněmí trend výrazného růstu světových emisí, protože se EU podílí na dnešních světových emisích CO 2 pouze z 13% Očekávaný přírůstek emisí mimo EU do roku 2020 je 7x vyšší než plánovaná úspora EU Pro účinné řešení klimatické otázky je potřeba aktivní účasti všech klíčových emitentů Zdroj: EU, Energy Information Agency 20

22 NAVÍC MÁ TATO POLITIKA I NEGATIVA: ROSTOUCÍ PRODUKCE Z OZE VÝRAZNĚ ZVYŠUJE NÁROKY NA SÍTĚ A REGULAČNÍ VÝKON A VEDE K VYŠŠÍ VOLATILITĚ CEN Podíl výroby z větru na celkové spotřebě ve Španělsku během jednoho dne % celkové spotřeby, rok nejvíce větrný den nejméně větrný den S narůstajícím výkonem větrných a fotovoltaických elektráren vzroste potřeba flexibilních zdrojů plynových a vodních elektráren Volatilita výkonu větrných elektráren s sebou přináší vyšší volatilitu spotových cen elektřiny Rozvoj OZE může způsobit distorzi velkoobchodních cen (v 1Q/2010 se cena ve Španělsku pohybovala okolo pouhých 25 Eur/MWh kvůli vysoké velké výrobě z OZE) 21

23 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize 22

24 V ROCE 2004 BYL ČEZ STABILNÍ VÝROBNÍ FIRMOU SE SILNOU POZICÍ NA ČESKÉM TRHU A MAJETKOVÝMI PODÍLY V 5 DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTECH... Regionální distribuční společnosti (tzv. REAS ) Děčín SČE Hradec Králové Praha STE VČE Ostrava ZČE Plzeň a SME České Budějovice Brno 23

25 ... ALE ČELIL NĚKOLIKA ZÁSADNÍM VÝZVÁM, KTERÉ MOHLY SNADNO OHROZIT JEHO POSTAVENÍ Závislost jen na českém trhu Konsolidace energetických trhů Liberalizace trhu s elektřinou Efektivní restrukturalizace a integrace REAS Stárnoucí výrobní portfolio 24

26 PROTO BYLA NA POČÁTKU FORMULOVÁNA VIZE PŘEMĚNIT ČEZ NA VELKOU MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ OBSTOJÍ V EVROPSKÉ KONKURENCI Vize Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Integrace Obnova zdrojů Zahraniční expanze (2004-8) ( ) ( ) Firemní kultura zaměřenánavýkon 25

27 PŘECHOD Z REGULOVANÉHO NA PLNĚ LIBERALIZOVANÝ TRH ČEZ ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDL A ZÁROVEŇ SE PŘITOM ZMĚNIL NA PROCESNĚ ORIENTOVANOU ORGANIZACI Skupina ČEZ ČEZ REAS SČE SME STE ZČE VČE Projekt VIZE 2008 Naplnit požadavky unbundlingu oddělením distribuce a prodeje EE Začlenit REAS do Skupiny ČEZ a vytvořit tak integrovanou, procesně orientovanou organizaci Realizovat úspory využitelné pro mezinárodní expanzi a zvyšování hodnoty společnosti (2 mld Kč ročně) Zvýšit efektivitu zavedením nejlepších praxí Skupina ČEZ Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti 26

28 PROJEKT VIZE 2008 BYL ZAVRŠEN O ROK DŘÍVE, DOSÁHL VÝZNAMNÝCH KVALITATIVNÍCH I KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ Kvalitativní výsledky projektu Kvantitativní výsledky projektu Všech deset nových společností plně funkčních Naplněn právní unbundling Zachován sociální smír Transformace urychlena dokončený projekt tak mohl být nahrazen novým strategickým pilířem Efektivita Uskutečněno 80 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze Převeden majetek ve výši 77 mld. Kč (v přeceněné hodnotě) Vytvořeny předpoklady pro úsporu 2,8 mld. Kč ročně v následujících letech zaměstnanců převedeno do nových procesních společností 27

29 A ČEZ SI DODNES ZACHOVAL STABILNÍ POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM TRHU Těžba uhlí Výroba Přenosová soustava Distribuce Dodávky pro konečnou spotřebu ČEZ 49% 22 milionů tun 74% 63,3 TWh 100% 56,3 TWh 5 z 8 distribučních regionů 61% zákazníků 44% 23,8 TWh Ostatní 51% 22,3 milionů tun 26% 22,6 TWh 39% zákazníků 56% 33,8 TWh ČEZ vlastní 100% podíl v největší české těžební společnosti (Severočeské doly) V kontextu propojené střední Evropy však podíl ČEZ dosahuje jen necelá 4 % a trh je plně konkurenční Českou přenosovou soustavu vlastní a provozuje ČEPS, jejímž 100% vlastníkem je český státu Regulováno ze strany ERÚ Trh je plně konkurenční zdroj: ČEZ, ERÚ,

30 VÝROBU LZE POKRÝT RŮZNÝMI TYPY ELEKTRÁREN, KAŽDÁ MÁ SVÉ VÝHODY A NEVÝHODY Jádro Uhlí Plyn Obnovitelné zdroje Žádné emise CO 2 Stabilita dodávek paliva, možnost předzásobení Nejnižší náklady Jediné palivo, kterého je v našem regionu dostatek Fungující mezinárodní trh s černým uhlím, snadný import Vysoká účinnost (CCGT) Flexibilní regulace výkonu Rychlá výstavba a relativně nízká počáteční investice Žádné emise CO 2 Šetrné k životnímu prostředí Politická podpora Dlouhá doba výstavby Náročnost na kapitál V Evropě politicky citlivé téma Vysoké emise CO 2, technologie na jejich minimalizaci (CCS) ještě nejsou komerčně dostupné Relativně vysoké náklady na palivo Ceny plynu značně kolísají Úplná závislost na importu Omezený potenciál, silně závisí na místních podmínkách Ohrožují stabilitu přenosové sítě Drahé (nároky na veřejnou podporu) 29

31 ČEZ PROTO ZVOLIL VYVÁŽENÉ PORTFOLIO VÝROBNÍCH ZDROJŮ: PŘÍPRAVA A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE Jádro Uhlí Plyn Obnovitelné zdroje Dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín Obnova jaderné elektrárny Dukovany Společný podnik pro dostavbu elektrárny Jaslovské Bohunice na Slovensku Výstavba zdrojů, které poskytují nákladovou výhodu (např. blízkost dolu) Komplexní obnova Tušimic, Prunéřova Nový zdroj v elektrárně Ledvice s nejmodernější komerčně dostupnou technologií Důležitá část výrobního mixu pro špičkový výkon a regulaci soustavy jako protiváha OZE, vysoká účinnost při kombinovaná výrobě elektřiny a tepla Projekty PPC Počerady, Mělník v České republice Výstavba PPC na Slovensku a v Maďarsku (JV se společností MOL) Výstavba největšího větrného parku v Evropě (poblíž rumunských obcí Fantanele a Cogealac; výkon 600 MW) Výstavba dalších větrných parků v zemích, kde jsou příznivé podmínky Spalování či spoluspalování biomasy, fotovoltaické elektrárny a další 30

32 JAKO TŘETÍ PILÍŘ BYLA VYTÝČENA ZAHRANIČNÍ EXPANZE energetická aktiva cíl zahraniční expanze 31

33 BĚHEM 5 LET ČEZ NAPLNIL SVOJI VIZI A STAL SE LEADREM NA TRZÍCH STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu dceřiné společnosti 32

34 GEOGRAFICKÁ PŮSOBNOST SKUPINY ČEZ PO ZAHRANIČNÍ EXPANZI CEZ Group in Poland (100% stake in Skawina, 100% in Elcho) Electricity generation, gross (TWh) 2.3 Market share 1.5% Installed capacity (MW) 730 Market share 2.1% Number of employees 530 Sales (EUR million) 160 CEZ Group in the Czech Republic Electricity generation, gross (TWh) 60.8 Market share 74% Number of connection points (million) 3.5 Market share 61% Installed capacity (MW) 12,405 Number of employees 19,970 Sales (EUR million) 5,847 CEZ Group in Albania (76% stake in OSSH) Number of connection points (million) 1.1 Electricity sales (TWh) 4.1 Number of emplyees 6,086 Zdroj: ČEZ Energy Assets Trading Activities Markets of conditional interest CEZ Group in Romania (100% stakes in CEZ Distributie, CEZ Vanzare) Active subsidiary Electricity sales, net (TWh) 3.3 Number of connection points (million) 1.4 Market share 17% Number of employees 2,151 Sales (EUR million) 367 CEZ Group in Bulgaria (67% stake in CEZ Razpredelenie Bulgaria, CEZ Electro Bulgaria, 100% in TPP Varna ) Electricity sales, net (TWh) 8.7 Number of connection points (million) 2.0 Market share 39% Installed capacity (MW) 1,260 Market share 11% Number of employees 4,154 Sales (EUR million) 730 CEZ Group in Turkey (44.3% stake in SEDAS through AkCez, 37.36% stake in Akenerji) Electricity sales, net (TWh) 8.8 Number of connection points (million) 1.3 Market share 6.5 % Installed capacity (MW) 373 Market share 1.1% 33

35 ČEZ SE DNES ŘADÍ MEZI 10 NEJVĚTŠÍCH ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ V EVROPĚ 10 největších evropských energetik Počet zákazníku v 2010 v miliónech 10 největších evropských energetik Tržní kapitalizace v mld. k Enel 61,0 1 GDF Suez 44,8 2 EdF 37,0 2 EdF 38,2 3 Iberdrola 28,5 3 Enel 30,3 4 E.ON 27,0 4 E.ON 34,3 5 RWE 24,0 5 Iberdrola 28,4 6 GdF Suez 11,3 6 RWE 16,4 7 EdP 11,0 7 CEZ CEZ 9,3 8 Fortum 15,5 9 EnBW 6,0 9 EnBW 8,5 10 PGE 5,0 10 EdP 8,4 Zdroj: Bloomberg, Výroční zprávy 34

36 ZÁKAZNÍCI JSOU SPOKOJENĚJŠÍ, DOSTÁVÁ SE JIM KVALITNĚJŠÍCH SLUŽEB KLÍČOVÉ UKAZATELE Dostupnost call centra (%) Service level call centra Čekací doba na zákaznických centrech Doba na zpracování ů 78% 99% 54% / 30s 88% / 20s 91% / 20min 94% / 10min 41% / 24 hod 94% / 24 hod Skupina ČEZ zvítězila v mezinárodní soutěži European Call Centre Awards 2009 a získává řadu dalších ocenění Vyhrála kategorii The Best Multi Channel Contact Centre a získala tak titul Winner European Contact Centre Awards 2009 (přes silnou konkurenci, včetně bank a telekomunikací). High Commended Award za Best Customer Service v regionu EMEA; 2. místo v kategorii Contact Center v regionu EMEA, 2010; World Quality Commitment Award BID Paříž, říjen SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 96% 94% 94% 92% 92% 90% 89% 88% 87% 86% 86% 84% 83% 82% 80% Call centrum Zákaznická centra

37 V POSLEDNÍCH LETECH SE ČEZ PRAVIDELNĚ UMÍSŤUJE NA PŘEDNÍ PŘÍČKÁCH V ŽEBŘÍČCÍCH NEJŽÁDANĚJŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ The Most Desired Company rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok ČSOB 1 ČSOB 1 ČEZ 1 ČEZ 2 Komerční banka 2 Komerční banka 2 ČSOB 2 Google 3 L Oréal 3 L Oréal 3 Coca-Cola 3 Komerční banka 4 ČEZ 4 Coca-Cola 4 Komerční banka 4 ČSOB 5 PricewaterHouseCoo. 5 ČEZ 5 L Oréal 5 Coca-Cola 6 Coca-Cola 6 Microsoft 6 Česká spořitelna 6 L Oréal 7 Ernst & Young 7 Deloitte 7 KPMG 7 Microsoft 8 KPMG 8 PricewaterHouseCoo. 8 Deloitte 8 IBM 9 Česká spořitelna 9 Ernst & Young 9 Ernst & Young 9 Česká spořitelna 10 Microsoft 10 Česká spořitelna 10 Mars 10 Unilever Kategorie Nejžádanější zaměstnavatel roku je součástí ocenění Zaměstnavatel roku (studenti vybírají společnost, ve které by chtěli po skončení studií pracovat) ČEZ v umístění předčil i řadu významných mezinárodních firem 36

38 STUDENTI EKONOMICKÝCH OBORŮ UVÁDĚJÍ ČEZ NA PRVNÍM MÍSTĚ MEZI SPOLEČNOSTMI, U KTERÝCH BY CHTĚLI PRACOVAT Kde chtějí čeští studenti pracovat rok 2011 ekonomové rok 2010 rok ČEZ (1) 1 ČEZ (1) 2 ČNB (2) 2 Zentiva (2) 3 Komerční banka (6) 3 Google (3) 4 Google (3) 4 IBM (5) 5 Česká spořitelna (5) 5 Nestlé (8) 6 Microsoft (4) 6 Microsoft (4) 7 Apple (7) 7 Plzeňský Prazdroj (7) 8 PricewaterhouseCoo. (8) 8 Škoda Auto (6) rok Ernst & Young (9) 9 BMW (10) 10 ČSOB 10 Apple technici Zdroj: průzkum Trendence Institut Berlin GmbH pro rok

39 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 38

40 AKCIOVÉ TRHY KOPÍRUJÍCÍ VÝVOJ V REÁLNÉ EKONOMICE SE ZAČÍNAJÍ DRAMATICKY PROPADAT, A TO V PODOBNÉM ROZSAHU JAKO PŘI VELKÉ KRIZI VE 30. LETECH 20. STOLETÍ Vývoj akciového indexu S&P 500 vždy od 1. ledna daného roku ROK KRIZE 2. ROK KRIZE Velká hospodářská krize ( ) Finanční krize ( ) Ze svého vrcholu, kterého dosáhl v říjnu 2007, klesl index S&P 500 až o 57%; dna dosáhl v březnu 2009 Míra poklesu je velmi podobná zkušenosti z třicátých let minulého století 39

41 SPOTŘEBA ELEKTŘINY SE PROPADLA ZEJMÉNA POD TÍHOU KLESAJÍCÍHO PRŮMYSLU Česká republika Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo Itálie Francie Polsko Rumunsko Bulharsko 0,4 0,8 1,4 1,8 1,7 1,8 1,8-13,2-7,3-8,3-7,7-7,2-5,3-1,1 Jeden rok krize vymazal růst spotřeby elektřiny za posledních několik let v Polsku 3 roky, v ČR 4 roky, v Itálii 6 let, v Rumunsku 7 let, v Německu 18 let! Srbsko 0,6-3,2 Albanie 3,1-1,9 Turecko 7,8-5,2 Ukrajina 3,4-15,3 Rusko 2,9-5,2 Průměrná roční změna Změna 1. pololetí 2009/2008 * U BG a AL změna v 1.kvartálu 2009/2008 zdroj: IEA, UCTE, ČEZ, Platts 40

42 SNÍŽENÍ POPTÁVKY PO KOMODITÁCH VEDLO K PROPADU JEJICH CEN, KOMODITNÍ BUBLINA SPLASKLA Vývoj ceny elektřiny v Německu EUR/MWh Vývoj ceny ropy 150 USD/bbl Zdroj: EEX, BP Vývoj ceny CO2 EUR/tunu Vývoj ceny uhlí USD/tunu

43 ZÍSKÁVÁNÍ PENĚZ NA INVESTICE VÝRAZNĚ PODRAŽILO Vývoj rizikových přirážek zemí (měřeno rozdíly výnosů vládních dluhopisů vůči USA a Německu) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6/2008 8/ / /2008 2/2009 Maďarsko Polsko Bulharsko Rumunsko Turecko Rusko Ukrajina Rizikové přirážky zemí východní Evropy a Turecku několikanásobně narostly Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se se výrazně prohloubily Rizikové přirážky vzrostly na 2-12%, oproti 0,5-3,6% na začátku roku 2008 ČR Maďarsko Polsko Bulharsko Rumunsko Turecko Srbsko Rusko Ukrajina ,14% 0,61% 0,49% 1,21% 1,78% 2,33% 2,12% 1,26% 3,55% ,17% 0,73% 0,45% 2,06% 2,56% 2,08% 2,87% 1,87% 5,26% ,20% 3,02% 1,88% 6,03% 6,29% 3,64% 6,72% 6,48% 12,08% ,16% 3,02% 2,51% 5,29% 5,19% 3,46% 5,53% 4,48% 11,74% 42

44 -5% -6% -11% PŘESTOŽE VĚTŠINA ENERGETIK VYKÁZALA POKLESY ZISKOVOSTI, ČEZ SE S PRVNÍM ROKEM KRIZE VYROVNAL NAD OČEKÁVÁNÍ DOBŘE. JAK JE TO MOŽNÉ? Růsty/poklesy čistého zisku* v roce % 0% 11% 10% 7% 5% 2% -20% -15% -31% -40% EDP ČEZ Iberdrola RWE Enel E.ON Verbund EDF Fortum GDF SUEZ * Očištěno o mimořádné vlivy Zdroj: Webové stánky jednotlivých společností 43

45 ČEZ VYUŽÍVÁ ZEJMÉNA SCHOPNOSTI VYRÁBĚT ELEKŘINU ZA NÍZKÉ NÁKLADY Cena / Variabilní náklad ( /MWh) 100 PPC Plynové turbíny Mazut ILUSTRAČNÍ Černé uhlí 75 Portfolio ČEZ 50 Biomasa Hnědé uhlí 25 Vítr Hydro Jaderné 0 obnovitelné 3% jaderné 45% klasické 52% Dodávka (GWh) Výroba Skupiny ČEZ v ČR

46 ČEZ ZÁROVEŇ REALIZUJE ZAJIŤOVACÍ STRATEGII, A TÍM FIXUJE BUDOUCÍ VÝSLEDKY NA 3-5 LET DOPŘEDU Podíl zajištěné dodávky ze zdrojů ČEZ, a. s. (ke dni , 100 % odpovídá TWh) ILUSTRAČNÍ ~4 % ~90 % ~4 % ~32 % ~1 % ~8 % ČEZ, a. s., používá standardní koncept zajišťování svých otevřených pozic plynoucích z výrobního portfolia proti cenovým rizikům V rámci této strategie ČEZ, a. s., prodává elektřinu na forwardové bázi pro roky Y+1 až Y+3 a zajišťuje kurz CZK/EUR v horizontu Y+1 až Y+5 transakční měnové zajištění (zajišťovací účetnictví) Celkem zajištěno (z výroby) 94 % 36 % 9 % zajištěný objem od do zajištěný objem k přirozené měnové zajištění dluhy, náklady, investiční a jiné výdaje v EUR (zajišťovací účetnictví) zdroj: ČEZ, a. s. 45

47 TATO DŮSLEDNOST VÝRAZNĚ UTLUMILA VLIV KRIZE NA VÝSLEDKY: ČEZ DÍKY NÍ ZACHRÁNIL 23 MLD. KČ NA ÚROVNI EBITDA JEN NA CENÁCH ELEKTŘINY 90 Vývoj spotových cen elektřiny v ČR a dosažená prodejní cena ČEZ Průměrná prodejní cena ČEZ (BL ) Cena elektřiny (EUR/MWh) Průměrná spotová cena (ČR) Průměrná prodejní cena ČEZ (BL ) /2009 7/2009 1/2010 7/2010 Datum dodávky ELEKTŘINA: ČEZ zahájil střednědobý prodej již na přelomu 2007/2008. Tato změna strategie přispěla do EBITDA kumulativně cca 23 mld. Kč (při prostém porovnání průměrné spotové ceny elektřiny a dosažené ceny ČEZ činí delta 46 mld. Kč). 46

48 A DALŠÍCH 6 MLD. KČ ČEZ ZACHRÁNIL V LETECH DÍKY ZAJIŠTĚNÍ KURZU CZK/EUR 30 Vývoj CZK/EUR a dosažený/zajištěný kurz (vliv na EBITDA ČEZ) Měnový Kurz CZK/EUR Efekt zajištění Průměrný roční spotový kurz Realizovaný zajišťovací kurz ČEZ / Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2011 Kurz CZK/EUR: ČEZ zahájil střednědobé zajišťování tohoto rizika již v roce Tato strategie přispěla do EBITDA kumulativně +6 mld. Kč, na činí aktuální efekt k dalších cca +10 mld. Kč

49 MOHL TAKÉ POMOCI ZMÍRNIT DOPADY KRIZE NA ČESKOU EKONOMIKU PROSTŘEDNICTVÍM INICIATIVY ČEZ PROTI KRIZI Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi Cíl: pomoci domácnostem, firmám i živnostníkům zmírnit dopady krize Tři pilíře iniciativy ČEZ Více práce zaměstnavatelům Uvolnění peněz malým podnikatelům, živnostníkům Pomoc s platbami elektřiny lidem, kteří přijdou o práci 48

50 EKONOMIKA SE ODRAZILA ODE DNA, ALE OPĚT ZPOMALUJE A V EVROPĚ DOKONCE HROZÍ DALŠÍ RECESE GDP Indexováno, 100 = 2005 Průmyslová produkce Indexováno, 100 in EU27 USA JPN? ? EU27 USA JPN Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 Nejhorší recese od Velké hospodářské krize skončila v druhém pololetí roku 2009 Současná eskalace dluhové krize v Evropě hrozí přejít v další finanční a posléze hospodářskou krizi; problém s dluhy situaci i v USA Japonskou ekonomiku poškodilo jarní zemětřesení a následné tsunami Zdroj: Eurostat, IMF, IHS GI 49

51 PŘITOM VŠAK MÁ ČEZ PŘED SEBOU NÁROČNÝ INVESTIČNÍ PROGRAM A ZÁVAZKY K AKCIONÁŘŮM Dividendový výplatní poměr (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% + 78 % 5 49% 40% 32% +33 % + 67 % +13 % % 43% % + 25 % 50% + 6 % 56% 55% 57% -6 % Dividendová politika firmy předpokládá výplatu 50-60% čisté zisku upraveného o mimořádné položky Dividenda na akcii (Kč) Výplatní poměr 50

52 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a strategie 51

53 V MINULÉM ROCE JSME PROTO PŘEDSTAVILI STABILIZAČNÍ INICIATIVU NOVÁ VIZE NOVÁ VIZE Horizont III Horizont I. 0 3 Roky Konsolidace Efektivita Řízení rizik/hedging Divestice Horizont II. 3 5 Let Navýšení podílů regulovaných aktiv Navýšení podílu v tržních aktivech Investice do nových technologií Rozvoj platformy FUTUR/E/MOTION R&D a rozvoj potřebných znalostí Pilotní projekty (smart regions, kogenerace, ) 52

54 HLAVNÍM TÉMATEM INICIATIVY NOVÁ VIZE JE STABILIZACE A KONSOLIDACE SKUPINY ČEZ V OBDOBÍ Přínosy NOVÉ VIZE Stabilizace 2004 Historický růst Budoucí růst 2020 a konsolidace Realizace finanční stabilizace Skupiny ČEZ pro období turbulentních změn na energetickém trhu Redukce investičního programu (CAPEX) v souladu s aktuálními potřebami a možnostmi Skupiny. Razantní optimalizace vnitřního fungování a nákladové struktury Skupiny vyjádřená zvýšením peněžního příjmu Free Cash Flow. Klíčovým cílem je udržet rating A- 53

Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví 0 HLAVNÍMI HRÁČI NA TRHU S ELEKTŘINOU JSOU VÝROBCI, OBCHODNÍCI, PŘENOSOVÁ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Alan Svoboda, ředitel divize obchod 11. 12. 2008 AGENDA Principy fungování trhu s elektřinou

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě SKUPINA ČEZ Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě Kongres Enko 2004 Bratislava, 19.října 2004 Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Zdroj: ČEZ, a.s.

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ČEZ, a. s., ZA ROK 2005 PŘEDBĚŽNÉ NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 28. února 2006 PROGRAM

Více

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Datum: 28.11.2012 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221

Více

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR 21. 9. 2015, Praha AGENDA Situace v energetice Hlavní drivery dalšího vývoje Jaká bude energetika v budoucnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Priority odběratele ve fázi plného otevírání trhu a v současnosti IV. blok. : Obchod s energií PRO-ENERGY CON 2011 Ing. Luděk Popel Mikulov, 15.11.2011

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007 AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020 Tisková konference, 16. března 2007 Program 1. Úvod 2. Zisky z prodeje ušetřených povolenek 3. Akční plán snižování emisí CO 2 4. Příklady projektů

Více

TURBULENCE V ENERGETICE: PŘIPOUJTEJTE SE PROSÍM

TURBULENCE V ENERGETICE: PŘIPOUJTEJTE SE PROSÍM TURBULENCE V ENERGETICE: PŘIPOUJTEJTE SE PROSÍM Petr Míkovec ředitel pro rozvoj 4. ročník konference PR SUMMIT 23. 10. 2012, OREA Hotel Pyramida, Praha SKUPINA ČEZ DNES PATŘÍ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH ENERGETIK

Více

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra 0 LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Elektřina zboží nebo sociální služba? Ladislav Seidler, Amper Market,a.s. Prosinec 2014 1

Elektřina zboží nebo sociální služba? Ladislav Seidler, Amper Market,a.s. Prosinec 2014 1 Elektřina zboží nebo sociální služba? Ladislav Seidler, Amper Market,a.s. Prosinec 2014 1 Amper Market Vize budoucnosti : F PXE CZ BL CAL- 23 1 EUR / MWh Poplatek za obnovitelné zdroje 20 EUR / MWh Kapacitní

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA. DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s.

KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA. DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s. KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s. Konference IVD, Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ?

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ, a.s. (Pavel Řežábek, ŘÚ Analýzy trhu a prognózy) Trendy Evropské Energetiky Praha, 22.10.2012 JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading AUKCE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ V KONTEXTU VÝVOJE ENERGETICKÉHO TRHU V REGIONU Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2015 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2009

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2009 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2009 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY PŘIPRAVENÉ S POUŽITÍM PRINCIPŮ MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha,

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit

Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit Trendy na českém energetickém trhu a jejich dopad na burzovní ceny elektřiny a ziskovost utilit Media breakfast Praha, 23. června 2015 Vliv Německa, regulace, decentralizace a rostoucí konkurence budou

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO PŮVODNÍ ZÁMĚR LIBERALIZACE TRHU BYL SPRÁVNÝ A MĚL VYTVOŘIT PROSTOR PRO TRŽNÍ PROSTŘEDÍ,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 17. května 2007 HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

SKUPINA ČEZ: LEADER NA TRZÍCH S ELEKTŘINOU VE STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPĚ. Jan Brožík, Executive Finance Director

SKUPINA ČEZ: LEADER NA TRZÍCH S ELEKTŘINOU VE STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPĚ. Jan Brožík, Executive Finance Director SKUPINA ČEZ: LEADER NA TRZÍCH S ELEKTŘINOU VE STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPĚ Jan Brožík, Executive Finance Director Investiční den s Patrií, 24. dubna 212 DISCLAIMER Certain statements in the following presentation

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna

Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY ČEZ Praha, 16. dubna 2008 Daniel Beneš, Tomáš Pleskač, Jan Veškrna AGENDA Skupina ČEZ v zahraničí Daniel Beneš Zahraniční majetkové účasti - BULHARSKO Zahraniční majetkové

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014 Pavel Štěpánek pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE - OBSAH PREZENTACE Aktuální situace v energetice v ČR Jaderné lokality ČEZ Stav přípravy

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Využívat energii chytře.

Využívat energii chytře. Firemní prezentace Využívat energii chytře. Přímý přístup na energetické trhy pro průmyslové podniky Vyvážení cenových nabídek a tržní volatility Posílení vašich tržních nástrojů prostřednictvím mezinárodních

Více