8. Úvod do fyziky pevných látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Úvod do fyziky pevných látek"

Transkript

1 8. Úvod do fyziky pevných látek V předchozích kapitolách jsme se seznámili s kvantově mechanickým popisem jednotlivých atomů. V této kapitole si ukážeme, že kvantová teorie umí stejně dobře popsat i seskupení atomů tvořících pevné látky. Pevné látky můžeme popsat pomocí celé řady parametrů, jako je krystalický stav látky, tepelné, optické, dielektrické či magnetické vlastnosti. My se zaměříme především na vlastnosti elektrické. 8.1 Elektrické vlastnosti pevných látek V následujícím textu se budeme věnovat především krystalickým pevným látkám, tj. pevným látkám, které mají atomy uspořádány do pravidelně se opakující trojrozměrné struktury nazývané krystalová mřížka. Z hlediska elektrických vlastností můžeme pevné látky popsat pomocí koncentrace nosičů elektrického náboje n, měrného elektrického odporu ρ a součinitele teplotní závislosti elektrického odporu α. Příklady přibližných hodnot měrného odporu vybraných materiálů jsou uvedeny v tab Tab. 8.1: Přibližné hodnoty měrného odporu některých materiálů při teplotě místnosti Materiál ρ [Ω m] polystyren teflon sklo Si 10 3 Sn, Fe 10-7 Cu, Al, Ag 10-8 Na základě zjištění měrného odporu při pokojové teplotě můžeme látky rozdělit na izolanty a vodivé látky. Pomocí koncentrace nosičů elektrického náboje n a součinitele teplotní závislosti odporu α můžeme pak vodivé látky rozlišit na kovy a polovodiče (viz. Tab. 8.2). Tab Koncentrace nosičů elektrického náboje n, měrný elektrický odpor ρ a součinitel teplotní závislosti odporu α pro měď a křemík materiál Typ vodivosti n [m -3 ] ρ [Ω m] α [K -1 ] měď kov křemík polovodič V polovodiči je koncentrace nosičů náboje podstatně nižší než v kovech a součinitel teplotní závislosti odporu je na rozdíl od kovů záporný. 3

2 8.2 Energetické hladiny krystalických pevných látek Atomy téměř všech krystalických pevných látek jsou tak těsně u sebe, že jejich valenční elektrony tvoří jednotný systém elektronů, společných krystalu jako celku energetické stavy vnějších elektronových slupek atomů jsou všechny v důsledku vzájemné interakce poněkud pozměněny. Místo každé přesně definované charakteristické energetické hladiny jednotlivého atomu má celý krystal pás energií, složený z mnoha samostatných hladin rozložených velmi těsně u sebe. Protože těchto hladin je tolik, kolik je atomů v krystalu, nelze pás odlišit od spojitého oboru dovolených energií. Energetické pásy pevné látky jsou obdobou energetických hladin atomu a elektron v pevné látce může mít jen ty energie, které leží uvnitř těchto energetických pásů. Energetické pásy se v některých pevných látkách překrývají, v jiných pevných látkách se překrývat nemusí a intervaly mezi nimi představují energie, které elektrony nemohou mít. Takové intervaly se nazývají zakázané pásy (pásy zakázaných energií). Typický pás má šířku pouze několik elektronvoltů. Elektrické vlastnosti krystalické pevné látky jsou určeny jak její pásovou strukturou, tak způsobem obsazení energetických pásů elektrony. zakázaný pás překrývající se energetické pásy a) b) Obr. 8.1 Pásová struktura pevné látky a) zakázaný pás odděluje dva nepřekrývající se energetické pásy b) překrývající se energetické pásy Pásy s nižší energií jsou užší než pásy s vyšší energií. To je dáno tím, že vlnové funkce vnitřních elektronů se nepřekrývají tolik jako vlnové funkce vnějších elektronů. Rozštěpení vnitřních hladin proto není tak velké jako u vyšších energetických hladin, které jsou obsazeny vnějšími elektrony. 8.3 Izolanty Pevná látka se nazývá izolant, jestliže po přiložení elektrického napětí nevede elektrický proud. U izolantu je nejvyšší pás obsahující elektrony plně obsazen, elektrony se v něm nemohou přesouvat. V energetickém pásu nad zaplněným pásem jsou prázdné hladiny, aby ale elektron obsadil jednu z těchto hladin, musí získat dostatečnou energii na překonání širokého pásu zakázaných energií, který odděluje oba uvedené pásy. Například u 4

3 diamantu je energie potřebná na jeho překonání asi 5,5eV, což je asi 140krát víc, než je střední kinetická energie volné částice při pokojové teplotě. Diamant je tedy velmi dobrý izolant. Eg zakázaný pás Obr. 8.2 Schematické znázornění pásové struktury izolantu 8.4 Kovy Pro kovy je charakteristické, že se nejvyšší obsazená hladina energie nachází v blízkosti středu energetického pásu. Jestliže na kovový vzorek přiložíme elektrické napětí, může vzorkem protékat proud, protože je v něm velmi mnoho prázdných hladin o vyšších energiích, na které mohou elektrony přecházet. Kov tedy může vést elektřinu, protože elektrony v nejvyšším obsazeném pásu se mohou snadno přesunovat na vyšší energetické hladiny téhož pásu. Obr. 8.3 Pásová struktura kovu Ve skriptech Fyzika A jsme v kapitole 8 pro kov zavedli zjednodušený model volných elektronů, podle kterého se mohou vodivostní elektrony volně pohybovat v objemu vzorku podobně jako molekuly plynu v uzavřené nádobě. V této kapitole použijeme stejný model pro objasnění chování elektronů, zvaných vodivostní elektrony, v částečně zaplněném pásu znázorněném na obr Podle zákonů kvantové fyziky však budeme předpokládat, že energie těchto elektronů jsou kvantovány a že platí Pau- 5

4 liho vylučovací princip. Předpokládejme rovněž, že potenciální energie vodivostního elektronu má stejnou konstantní hodnotu ve všech bodech uvnitř mřížky. Pokud si tuto hladinu potenciální energie zvolíme za nulovou, pak je celková energie vodivostních elektronů rovna kinetické energii. Nejnižší hladina částečně zaplněného pásu na obrázku odpovídá energii E = 0. Nejvyšší obsazená hladina v tomto pásu při absolutní nule T = 0 K se nazývá Fermiho hladina a odpovídající energie pak Fermiho energie. Při teplotách vyšších než absolutní nula mohou ty elektrony, které jsou blízko Fermiho hladiny, najít volné hladiny o vyšší energii a mohou na ně přejít tepelným vybuzením. Schopnost kovů vést elektrický proud závisí na tom, kolik kvantových stavů mohou elektrony obsadit a jaké jsou energie těchto stavů. Zavedeme veličinu N(E) hustotu stavů pro energii E, počet stavů s energií v intervalu E až E de pak můžeme psát jako N(E)dE. Výraz pro hustotu stavů můžeme určit z počtu stojatých vln elektronů, které lze vměstnat do krabice o rozměrech studovaného kovového vzorku. Lze ukázat, že výsledkem tohoto výpočtu je kde m je hmotnost elektronů a E je energie, pro kterou má být N(E) určena. (8.1) N ( E) (10 m ev ) energie (ev) Obr. 8.4 Hustota stavů jako funkce energie elektronů Hustota stavů vyjadřuje počet stavů, které jsou k dispozici. Neříká nic o tom, zda stavy jsou nebo nejsou obsazeny elektrony. Schopnost kovů vést elektrický proud závisí na pravděpodobnosti, že dostupné prázdné hladiny budou skutečně obsazeny. Při teplotě T = 0 K je P(E) = 1 pro všechny stavy s energiemi nižšími, než je Fermiho energie a P(E) = 0 pro všechny stavy s energiemi vyššími, než je Fermiho energie. Abychom našli P(E) pro teploty vyšší než absolutní nula, musíme použít soubor pravidel kvantové fyziky pro výpočet pravděpodobnosti obsazení, nazývaných Fermi-Diracova statistika. Použitím těchto pravidel lze ukázat, že pravděpodobnost obsazení P(E) je 6 (8.2)

5 kde je Fermiho energie. Pro kontrolu můžeme dosadit T = 0 K, dostaneme výsledky uvedené v předchozím textu. 1 P ( E ) 0,5 T = energie (ev) (a) P ( E ) 1 0,5 T = 1000 K energie (ev) (b) Obr. 8.5 Pravděpodobnost obsazení energetické hladiny E a) pro T = 0 K b) pro T = 1000 K Pro E = je nezávisle na teplotě P(E) = 0,5, tedy Fermiho energii můžeme definovat také takto: Fermiho energie daného materiálu je energie kvantového stavu, který má pravděpodobnost 0,5, že bude zaplněn elektronem. Abychom našli hustotu obsazených stavů N 0 (E) musíme vynásobit hustotu stavů odpovídající pravděpodobností obsazení, tedy Na obr. 8.6 je grafické vyjádření této rovnice pro měď a T = 0 K a T = 1000 K. (8.3) 7

6 N ( E) (10 m ev ) T = energie (ev) (a) N ( E) (10 m ev ) T = 1000 K Výpočet Fermiho energie energie (ev) (b) Obr. 8.6 Hustota obsazených stavů pro měď a) T = 0 K b) T = 1000 K Zintegrujeme-li počet obsazených stavů pro T = 0 K pro všechny energie mezi E = 0 a E =, musíme dostat n, tj. počet vodivostních elektronů v jednotkovém objemu kovu. (8.4) Protože P(E) = 1 pro všechny energie menší než Fermiho energie, můžeme dosadit N(E) místo N 0 (E): (8.5) Pokud známe koncentraci vodivostních elektronů, můžeme nalézt Fermiho energii pro kov: 8

7 (8.6) 8.5 Polovodiče Pásová struktura polovodičů je podobná pásové struktuře izolantů. Hlavní rozdíl je v tom, že polovodič má mnohem užší pás zakázaných energií mezi vrcholem nejvyššího zaplněného pásu (nazývaného valenční pás) a dnem prázdného pásu nad ním (nazývaného vodivostní pás). V polovodičích tedy, na rozdíl od izolantů, může při pokojové teplotě docházet vlivem tepelné aktivace k přechodům elektronů z valenčního pásu do pásu vodivostního. vodivostní pás Eg valenční pás Obr. 8.7 Pásová struktura polovodiče Koncentrace nosičů náboje je v polovodičích podstatně menší než v kovech, protože nosiče náboje vznikají v polovodiči pouze v důsledku tepelné aktivace, která vyvolává přeskoky malého množství elektronů z valenčního do vodivostního pásu. Tyto přeskoky zároveň vedou ke vzniku stejného množství neobsazených energetických stavů ve valenčním pásu, které nazýváme díry. Jak elektrony ve vodivostním pásu, tak díry ve valenčním pásu slouží jako nosiče náboje. Díry jsou nosiče náboje proto, že umožňují jistou volnost pohybům elektronu ve valenčním pásu. Pohyb děr se jeví jako pohyb kladných částic s nábojem e. Z kapitoly 8 skript Fyzika A víme, že měrný odpor materiálu je dán vztahem (8.7) kde m je hmotnost elektronu, e elementární náboj, n koncentrace nosičů náboje a τ střední doba, která uběhne mezi srážkami nosičů náboje. Měrný odpor polovodičů je podstatně vyšší než měrný odpor kovů hlavně vlivem rozdílné koncentrace nosičů náboje. Měrný odpor kovů se zvyšuje s teplotou, protože srážky nosičů náboje nastávají častěji při vyšších teplotách. Součinitel teplotní závislosti odporu kovů je tedy kladný. Srážková frekvence se zvyšuje s teplotou i v případě polovodičů, jejich odpor se však ve 9

8 skutečnosti s teplotou snižuje, protože počet nosičů náboje elektronů ve vodivostním a děr ve valenčním pásu - se s teplotou zvyšuje rychleji. Součinitel teplotní závislosti odporu polovodičů je tedy záporný. 8.6 Dotované polovodiče Užitečnost polovodičů pro technologické účely se může významně zvýšit přidáním malého množství vhodných příměsových atomů do polovodičové mřížky. Tento proces se nazývá dotování. Existují dva typy dotovaných materiálů typ n a typ p. Uvažme vliv příměsí na vlastnosti germania a křemíku. Tyto prvky krystalizují v diamantové struktuře. Každý atom má čtyři kovalentní vazby s nejbližšími sousedními atomy, což odpovídá chemické valenci čtyři (obr. 8.8a) Polovodiče typu n a) b) c) Obr. 8.8 a) rovinné zobrazení mřížky čistého křemíku b) jeden atom křemíku je nahrazen atomem s pěti valenčními elektrony c) jeden atom křemíku je nahrazen atomem s třemi valenčními elektrony Je-li do mřížky místo atomu křemíku či germania vestavěn pětimocný atom příměsi, např. fosfor, arsen či antimon, zabuduje se do mřížky tak, aby ji co nejméně narušil. Vytvářejí se přitom čtyři kovalentní vazby s nejbližšími sousedy a jeden valenční elektron zůstane navíc (obr. 8.8b). Tento elektron je pouze slabě vázán k iontu příměsi. Popisujeme-li energii v pásové struktuře, říkáme, že tento elektron zaujímá lokalizovaný stav, který leží v pásu zakázaných energií ve vzdálenosti E d pod dnem vodivostního pásu. Protože E d << E g, je energie potřebná pro excitaci elektronů z těchto hladin do vodivostního pásu mnohem menší než energie nutná pro excitaci valenčních elektronů křemíku či germania do vodivostního pásu (obr. 8.9a). Příměsový atom se v tomto případě nazývá donor (tj. dárce), protože snadno daruje elektron do vodivostního pásu. Přidáním atomů donorů můžeme tedy podstatně zvýšit počet elektronů ve vodivostním pásu. Polovodiče dotované atomy donorů se nazývají polovodiče typu n (negativní). V tomto typu polovodiče jsou elektrony majoritními, tj. většinovými nosiči náboje, zatímco díry jsou minoritními, tj. menšinovými nosiči náboje. 10

9 vodivostní pás E g E d E g valenční pás E a Polovodiče typu p a) b) Obr. 8.9 Schéma dotovaného polovodiče a) typ n b) typ p Nahradíme-li jeden atom křemíku atomem se třemi valenčními elektrony, např. hliníkem, borem či indiem, může se tento příměsový atom vázat pomocí kovalentních vazeb pouze ke třem atomům křemíku nebo germania. V jedné vazbě mezi atomem příměsi a základního materiálu tedy chybí elektron. Na toto místo může přeskočit elektron ze sousední vazby, který po sobě zanechá díru. Tento typ příměsových atomů se nazývá akceptor (tj. příjemce), protože snadno přijímá elektron ze sousední vazby, tedy z valenčního pásu křemíku či germania. Tento elektron se nachází v lokalizovaném stavu ve vzdálenosti E a nad vrcholem valenčního pásu. Přidáním atomů akceptoru můžeme výrazně zvýšit počet děr ve valenčním pásu. Polovodiče dotované atomy akceptorů se nazývají polovodiče typu p (pozitivní). V tomto typu polovodiče jsou díry majoritními, tj. většinovými nosiči náboje, zatímco elektrony jsou minoritními, tj. menšinovými nosiči náboje. 8.7 Přechod p-n Podíváme se, co se stane, dáme-li do vzájemného kontaktu dva kusy polovodiče, z nichž jeden je typu n a druhý typu p. Takové uspořádání nazýváme přechodem p-n a je základním stavebním prvkem téměř všech polovodičových součástek. Předpokládejme, že rozhraní mezi materiálem typu n a materiálem typu p leží v rovině. Majoritními nosiči jsou na straně p přechodu díry a na straně n elektrony. Elektrony z části n, které jsou blízko roviny přechodu, difundují přes tuto rovinu do části p, kde je velmi málo volných elektronů. Podobně díry na straně p, které jsou blízko roviny přechodu, difundují do části n, kde je velmi málo děr. Pohyby elektronů a děr vytvářejí difuzní proud I dif. Jakmile se difuzí uskuteční přechod malého množství náboje, zůstane na straně p přebytek záporně ionizovaných akceptorových příměsových atomů a na straně n přebytek kladných ionizovaných atomů donorů. Difuze nábojů přes rovinu přechodu tedy vede ke vzniku oblasti prostorového náboje na každé straně roviny přechodu (obr. 8.10).Tato oblast tvoří ochuzenou zónu (téměř v ní nejsou pohyblivé nosiče náboje) šířky d 0 (viz. obr. 8.10). Prostorový náboj vytváří kontaktní napětí U 0, které brání další difuzi elektronů a děr přes rovinu přechodu. Pro minoritní nosiče, tedy elektrony 11

10 na straně p a díry na straně n, je situace opačná jsou unášeny kontaktním napětím přes rovinu přechodu a vytváří driftový proud I drift. p-n přechod bez přiloženého vnějšího napětí je v rovnovážném stavu, I dif = I drift. p n a) p n d 0 b) U () x U 0 x d 0 c) I dif I drift d) Obr Přechod p-n bez přiloženého napětí a) vzorek typu p a vzorek typu n tvoří přechod p-n b) pohyb majoritních nosičů náboje vede ke vzniku oblasti prostorového náboje c) kontaktní napětí U 0 a šířka ochuzené oblasti d 0 d) difuzní a driftový proud 12

11 8.8 p-n přechod s vnějším napětím Přiložíme-li na p-n přechod napětí tak, že je zdroj připojen kladným pólem k části p (zapojení v propustném směru), stává se část p kladnější než před připojením napětí, a část n zápornější. Tím se sníží výška potenciálové bariéry U 0. Sníženou bariéru může překonávat více majoritních nosičů a difuzní proud se proto výrazně zvýší. Minoritní nosiče bariérou ovlivněny nejsou, obvodem začne protékat velký propustný proud I F (forward current) (obr. 8.11a). Ochuzená zóna se zužuje, snižuje se její odpor, což vede ke vzniku velkého propustného proudu. Obr. 8.11b ukazuje zapojení v závěrném směru, kdy záporný pól zdroje je přiložen na p část p-n přechodu. Kontaktní napětí se v tomto případě zvyšuje, difuzní proud se výrazně snižuje, zatímco driftový se nemění, výsledkem je relativně malý proud v nepropustném směru, závěrný proud I B (back current). Ochuzená zóna se rozšiřuje a její velký odpor má za následek malý závěrný proud I B. Na obr je závislost proudu na napětí pro p-n přechod v propustném i závěrném směru. p n d F I F I dif I drift a) p n d B I B I dif I drift b) Obr a) zapojení p-n přechodu v propustném směru b) zapojení p-n přechodu v závěrném směru 13

12 6 proud (ma) napětí (V) závěrný směr propustný směr Obr Závislost proudu na napětí pro p-n přechod 8.9 Kontakt kov polovodič Chování přechodu kov polovodič je závislé na poměru výstupních prací kovu a polovodiče. Může vzniknout přechod s malým odporem a lineární voltampérovou charakteristikou ohmický kontakt, nebo výrazně usměrňující přechod Schottkyho kontakt. vakuum e V i = Φ Φ m - s X s Φ m Φ s X s Φ m Φ b ev i w Φ n a) před spojením b) po vytvoření kontaku Obr Pásové schéma kontaktu kov polovodič Φ m > Φ s, polovodič typu n 14

13 Na obr je znázorněno pásové schéma kovu o výstupní práci Φ m a polovodiče typu n s výstupní prací Φ s pro případ, že výstupní práce kovu je větší než výstupní práce polovodiče Φ m > Φ s. Důležitým parametrem kromě výstupní práce je elektronová afinita Χ s, což je rozdíl mezi energií elektronu na hladině vakua a dnem vodivostního pásu. Obr. 8.13b představuje pásové schéma po vytvoření kontaktu a dosažení rovnováhy. Část volných elektronů přejde z polovodiče do kovu, na straně polovodiče vznikne kladný prostorový náboj, což se projeví zakřivením pásů. Vzhledem k dobré vodivosti se v kovu oblast prostorového náboje vytvořit nemůže, pásy se nezakřivují. V termodynamické rovnováze je Fermiho energie konstantní v celém kontaktu. Vodivostní elektrony, které přešly z polovodiče do kovu, za sebou zanechaly kladné náboje ionizovaných donorů v polovodiči tak vzniká ochuzená vrstva. Výsledkem rozdělení nábojů je vznik elektrického pole mezi polovodičem a kovem. Ohyb pásů je dán rozdílem mezi vakuovou hladinou kovu a polovodiče a je dán rozdílem výstupních prací: kde V i je kontaktní potenciál přechodu. (8.8) Φ b e V i w a) m Φ b e V - U ) ( i s s eu s m Φ b eu s w e V U ) ( i s s w b) c) Obr Schottkyho kontakt a) v termodynamické rovnováze; b) s vnějším napětím propustného směru; c) s vnějším napětím závěrného směru Obr. 8.14a reprezentuje pásové schéma kontaktu kov polovodič v termodynamické rovnováze. Připojené vnější napětí změní rovnovážné pásové schéma. Je-li polovodič vzhledem ke kovu záporný, pro elektrony v polovodiči se sníží bariéra, teče proud elektronů z polovodiče do kovu a elektrický proud má opačný směr, jeho velikost roste exponenciálně s napětím podobně jako u p n přechodu. Opačnou situaci znázorňuje pásové schéma na obr. 8.14b. Polovodič je kladný vzhledem ke kovu. Tok elektronů 15

14 z polovodiče směrem ke kovu se zmenší pod svoji rovnovážnou hodnotu, tok z kovu zůstane prakticky stejný. Elektrický proud, který má opačný směr než tok elektronů, tj. z polovodiče do kovu, je malý ve srovnání s předchozím případem. Kontakt má tedy usměrňující účinek. V případě znázorněném na obr. 8.14b se jedná o propustný směr, v případě na obr. 8.14c o závěrný směr. Výše uvedený popis odpovídá polovodiči typu n, jehož výstupní práce je menší než výstupní práce kovu. Pásové schéma kontaktu kov polovodič typu n s výstupní prací větší než výstupní práce kovu je znázorněn na obr vakuum Φ m Φ s X s Φ m Φ s X s Φ n Φ n a) b) Obr Pásové schéma kontaktu kov polovodič Φ m < Φ s, polovodič typu n a) před spojením b) po vytvoření kontaktu Na obr.8.15a jsou znázorněny energetické pásy oddělených materiálů. Po realizaci kontaktu tečou elektrony z kovu do vodivostního pásu polovodiče a zanechávají po sobě kladný náboj v kovu a způsobují akumulaci elektronů na straně polovodiče. Na obr.15b je znázorněna situace po dosažení rovnováhy. Je zřejmé, že se nevytvoří žádná bariéra pro elektrony ani v jednom směru. V blízkosti přechodu se naopak zvýší koncentrace elektronů a největší odpor v celém systému má samotný polovodič. Proud je při vloženém vnějším napětí dán pouze odporem polovodiče a je nezávislý na polaritě napětí. Takový kontakt označujeme jako ohmický. U polovodiče typu p je situace opačná. Při Φ m < Φ s (obr. 8.16a) tečou elektrony z kovu do polovodiče, dokud se Fermiho hladiny nevyrovnají. Elektrony jsou v polovodiči p minoritními nosiči, a jakmile přejdou z kovu do polovodiče, začnou rekombinovat s dírami, čímž vzniká vrstva prostorového náboje ionizovaných akceptorů (obr.8.16b). 16

15 vakuum Φ m Φ s X s Φ p Φ m Φ s X s Φ p Φ b e V i = Φ Φ s - m w a) b) Obr Pásové schéma kontaktu kov polovodič Φ m < Φ s, polovodič typu p a) před spojením b) po vytvoření kontaktu Na straně polovodiče vznikne oblast prostorového náboje ochuzená vrstva. Protože proud u polovodiče p je děrový, vznikne na kontaktu bariéra pro díry. Podobnými úvahami nalezneme, že přechod kov polovodič p při Φ m > Φ s je neusměrňující. 17

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu. POLOVODIČE Vlastní polovodiče Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intrinsické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči volného náboje jsou elektrony)

Více

7. Elektrický proud v polovodičích

7. Elektrický proud v polovodičích 7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.

Více

7. Elektrický proud v polovodičích

7. Elektrický proud v polovodičích 7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 8. Polovodiče - nevlastní vodivost, PN přechod Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy. Metodický návod: 1. Spuštění souborem a.4.3_p-n.exe. Zobrazeny jsou oddělené polovodiče P a N, majoritní nositelé náboje (elektrony červené, díry modré), ionty příměsí (čtverečky) a Fermiho energetické

Více

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Polovodiče, dioda. Richard Růžička Polovodiče, dioda Richard Růžička Motivace... Chceme součástku, která propouští proud jen jedním směrem. I + - - + Takovou součástkou může být polovodičová dioda. Schematická značka polovodičové diody

Více

Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický

Více

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Více

2.6. Koncentrace elektronů a děr

2.6. Koncentrace elektronů a děr Obr. 2-11 Rozložení nosičů při poloze Fermiho hladiny: a) v horní polovině zakázaného pásu (p. typu N), b) uprostřed zakázaného pásu (vlastní p.), c) v dolní polovině zakázaného pásu (p. typu P) 2.6. Koncentrace

Více

1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o.

1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o. . Kvantové jámy Pokročilé metody růstu krystalů po jednotlivých vrstvách (jako MBE) dovolují vytvořit si v krystalu libovolný potenciál. Jeden z hojně používaných materiálů je: GaAs, AlAs a jejich ternární

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Polovodiče Mezi polovodiče patří velké množství pevných látek. Často se využívá

Více

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Elektřina a magnetizmus polovodiče DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: polovodiče Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus polovodiče Obsah POLOVODIČ...

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Základní pojmy elektroniky Přednáška č. 1 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Základní pojmy elektroniky 1 Model atomu průměr

Více

Obr Teplotní závislost intrinzické koncentrace nosičů n i [cm -3 ] pro GaAs, Si, Ge Fermiho hladina Výpočet polohy Fermiho hladiny

Obr Teplotní závislost intrinzické koncentrace nosičů n i [cm -3 ] pro GaAs, Si, Ge Fermiho hladina Výpočet polohy Fermiho hladiny Obr. 2-12 Teplotní závislost intrinzické koncentrace nosičů n i [cm -3 ] pro GaAs, Si, Ge 2.7. Fermiho hladina 2.7.1. Výpočet polohy Fermiho hladiny Z Obr. 2-11. a ze vztahů ( 2-9) nebo ( 2-14) je zřejmá

Více

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích 5. Vedení elektrického proudu v polovodičích - zápis výkladu - 26. až 27. hodina - A) Stavba látky a nosiče náboje Atom: základní stavební částice; skládá se z atomového jádra (protony a neutrony) a atomového

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií Polovodiče To jestli nazýváme danou látku polovodičem, závisí především na jejích vlastnostech ve zvoleném teplotním oboru. Obecně jsou to látky s 0 ev < Eg < ev. KOV POLOVODIČ E g IZOLANT Zakázaný pás

Více

1 Polovodiče základní pojmy, vlastnosti. Přechody, diody, jejich struktura, vlastnosti a aplikace.

1 Polovodiče základní pojmy, vlastnosti. Přechody, diody, jejich struktura, vlastnosti a aplikace. 1 Polovodiče základní pojmy, vlastnosti. Přechody, diody, jejich struktura, vlastnosti a aplikace. Vypracoval: Vojta Polovodiče: Rozdělení pevných látek na základě velikosti zakázaného pásu. Zakázaný pás

Více

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů 1897: J.J. Thomson - elektron jako částice 1900: P. Drude: kinetická teorie plynů - kov jako plyn elektronů Drudeho model elektrony se mezi srážkami

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

3.5. Vedení proudu v polovodičích

3.5. Vedení proudu v polovodičích 3.5. Vedení proudu v polovodičích 1. Umět klasifikovat látky podle vodivosti. 2. Seznámit se s fyzikálními vlastnostmi polovodičů, jejíž poznání vedlo k bouřlivému pokroku v elektronickém průmyslu. 3.5.1.

Více

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Ve vašich mobilních zařízeních je polovodičů mraky. Jak ale fungují? Otestujte své znalosti po zhlédnutí dílu. Kontrolní otázky 1. Kde najdeme polovodičové součástky?

Více

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4.. Zadání úlohy. Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí 20 80 C. 2. Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí 20 80 C. 3. Vyneste graf

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_127 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 3. 11. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E Ročník: II. ZÁKLADY TECHNIKY Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Jaké znáte polovodiče? Jaké znáte polovodiče? - Např. křemík, germanium, selen, Struktura křemíku Křemík (Si) má 4 valenční elektrony. Valenční elektrony

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách) Úvod do moderní fyziky lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách) krystalické pevné látky pevné látky, jejichž atomy jsou uspořádány do pravidelné 3D struktury zvané mřížka, každý

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek 17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek Polovodiče se od kovů liší především tím, že mají větší rezistivitu (10-2 Ω m až 10 9 Ω m), (kovy 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Tato rezistivita

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Polovodičové zdroje fotonů Přehledový učební text Roman Doleček Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Téma: Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Téma: Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 Polovodiče Co je polovodič? 4 Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 10 Ω m. Je tedy mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje intervalu 6 10

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Tato otázka přepokládá znalost otázky č. - polovodiče. Doporučuji ujasnit

Více

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Úkol : 1. Určete šířku zakázaného pásu ze spektrální citlivosti fotorezistoru pro šterbinu 1,5 mm. Na monochromátoru nastavujte vlnovou délku od 200 nm po 50 nm

Více

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au Polovodičové diody Dioda definice: Elektronická dvojpólová součástka, která při své činnosti využívá přechod, který vykazuje usměrňující vlastnosti (jednosměrnou vodivost). Vlastnosti se liší způsobem

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚNÝ POUD Elektrický odpor TENTO POJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPUBLIKY. Elektrický odpor Mějme uzavřený proudový obvod skládající se ze zdroje a delšího

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství Teoretická elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Léto 2017 8. Nelineární obvody nesetrvačné dvojpóly 1 Obvodové veličiny nelineárního dvojpólu 3. 0 i 1 i 1 1.5

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D16_Z_ELMAG_Polovodicove_soucastky_PL Člověk a příroda Fyzika Elektřina a magnetismus

Více

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika Ing. Viera Nouzová Rozdělení látek z hlediska vodivosti vodiče měď (Cu), stříbro (Ag), zlato(au)-vedou dobře elektrický proud izolanty sklo, porcelán

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním

Více

Kovy - model volných elektronů

Kovy - model volných elektronů Kovy - model volných elektronů Kovová vazba 1. Preferuje ji většina prvků vyskytujících se v přírodě. Kov je tvořen kladně nabitými ionty (s konfigurací vzácného plynu) a relativně velmi volnými elektrony.

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Měření charakteristik fotocitlivých prvků Měření charakteristik fotocitlivých prvků Úkol : 1. Určete voltampérovou charakteristiku fotoodporu při denním osvětlení a při osvětlení E = 1000 lx. 2. Určete voltampérovou charakteristiku fotodiody při

Více

Polovodičové diody Definice

Polovodičové diody Definice Polovodičové diody Definice Toto slovo nemám rád. Navádí k puntičkářskému recitování, které často doprovází totální nepochopení podstaty. Jemnější je obrat vymezení pojmu. Ještě lepší je obyčejné: Co to

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t. ELEKTRICKÝ PROUD Stacionární elektrické pole je charakterizováno konstantním elektrickým proudem Elektrický proud I je usměrněný pohyb elektrických nábojů. Jednotkou je ampér, I A. K vzniku elektrického

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

Transportní vlastnosti polovodičů

Transportní vlastnosti polovodičů doc. Ing. Eduard Belas,..20 tel: 229334 e-mail: belas@karlov.mff.cuni.cz Transportní vlastnosti polovodičů Při studiu transportních jevů v pevných látkách vycházíme z pásové teorie pevných látek. Podle

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

Transportní vlastnosti polovodičů 1

Transportní vlastnosti polovodičů 1 doc. Ing. Eduard Belas, 2.9.206 tel: 229334 e-mail: belas@karlov.mff.cuni.cz www: semiconductors.mff.cuni.cz Transportní vlastnosti polovodičů Při studiu transportních jevů v pevných látkách vycházíme

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Struktura a vlastnosti kovů I.

Struktura a vlastnosti kovů I. Struktura a vlastnosti kovů I. Vlastnosti fyzikální (teplota tání, měrný objem, moduly pružnosti) Vlastnosti elektrické (vodivost,polovodivost, supravodivost) Vlastnosti magnetické (feromagnetika, antiferomagnetika)

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 7. Polovodiče, P-N přechod, diody Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Fyzika pro chemiky II

Fyzika pro chemiky II Fyzika pro chemiky II P. Klang, J. Novák, R. Štoudek, Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU Brno 18. února 2004 1 Optika 1. Rovinná elektromagnetická vlna o frekvenci f = 5.45 10 14 Hz polarizovaná

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. Jiří Oswald Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. I. Úvod Polovodiče Zákládní pojmy Kvantově-rozměrový jev II. Luminiscence Si nanokrystalů III. Luminiscence polovodičových nanostruktur A III B V IV. Aplikace Pásová

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

Elektronová struktura

Elektronová struktura Elektronová struktura Přiblížení pohybu elektronů v periodickém potenciálu dokonalého krystalu. Blochůvteorémpak říká, že řešení Schrödingerovy rovnice pro elektron v periodickém potenciálu je ve tvaru

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, v elektronice nejčastěji křemík Si, vykazuje vysokou čistotu (10-10 ) a bezchybnou strukturu atomové mřížky v monokrystalu.

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více