AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMUNDI FUNDS Equity Japan Value"

Transkript

1 AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond ), který je zastřešujícím fondem s právní formou société d investissement à capital variable (investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) zaloţeným dle lucemburského práva jako nezapsaný podílový investiční fond ( Fonds commun de Placement ) dne 18. července 1985, a který je způsobilý vystupovat jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) dle části I Lucemburského zákona z 20. prosince Sídlem Fondu je 5 allée Scheffer, L-2520 Lucemburk. Fond je zapsán v obchodním rejstříku lucemburského obvodního soudu pod číslem B Fond zahrnuje velký počet ostatních podfondů, které jsou popsány v rámci úplného statutu Fondu. Pro další informace je nezbytné nahlédnout do aktuálního úplného statutu Fondu. Pokud nejsou termíny s velkým písmenem zde uvedené definovány v tomto dokumentu, jsou definovány v úplném statutu Fondu. Pro informace o majetku Podfondu, viz nejaktuálnější výroční nebo pololetní zpráva. Úplný statut a poslední periodické zprávy jsou dostupné na vyţádání, a to zdarma přímo u společnosti Amundi Luxembourg nebo případně u místního Zástupce v příslušné zemi. Úpisy mohou být zaloţeny pouze na základě posledního statutu a případně na základě místního nabídkového dokumentu, na základě autorizace Úřadu pro dozor v příslušné zemi. V případě jakýchkoliv rozporů, nejasností nebo nesrovnalostí s ohledem na význam jakýchkoliv slov či frází v rámci překladu má přednost anglická verze. 1

2 Amundi Funds Equity Japan Value ČÁST A: VŠEOBECNÉ INFORMACE Datum spuštění: 15. června 2006 Představení akciových Podfondů Investiční politika kaţdého Podfondu systematicky popisuje definované investiční spektrum pro nejméně dvě třetiny aktiv příslušného Podfondu. V případě absence ostatních/jiných informací o alokaci zbývající části aktiv je kaţdý Podfond oprávněn investovat do: - Akcií a nástrojů vázaných na akcie s výjimkou nástrojů uvedených v rámci investiční politiky; - Dluhových nástrojů; - Převoditelných dluhopisů; - Akcií/podílů subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) a/nebo subjektů kolektivního investování (UCI) aţ do výše 10 % svých čistých aktiv; - Hotovosti a/nebo vkladů. - Ostatních převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu uvedených v odstavcích 1.1 a 1.2 Kapitoly XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení v rámci úplného statutu. Podfondy mohou investovat do finančních derivátů za účelem zajištění a za účelem efektivní správy portfolia, přičemţ jsou povinny v souvislosti s podkladovými hodnotami dodrţovat investiční limity stanovené v rámci investiční politiky příslušného Podfondu. Podfondy jsou rovněţ oprávněny vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, a to za podmínek a v rámci limitů stanovených v Kapitole XX Další informace, bod B Další investiční omezení, odstavce 1.3 aţ 1.6 úplného statutu. Investiční cíl a politika Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do japonských akcií. Přístup selekce hodnotových titulů usiluje o výběr společností, které nabízejí divergenci mezi podhodnocenými akciemi a zlepšujícími se výsledky, a to za účelem vyuţití nadprůměrné výkonnosti, která bude výsledkem budoucí korekce v rámci vývoje cen akcií. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části Představení akciových Podfondů. Index Topix Tokyo SE představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou podfondu je JPY. Rizikový profil Obecně mohou být globální/regionální/národní Podfondy vystaveny trţnímu riziku a riziku volatility. Pouţívání derivátů ze strany určitých Podfondů v rámci jejich investičního procesu a specifických investičních strategií můţe vést k ohroţení s ohledem na riziko manaţerské a investiční strategie a rizika spojená s transakcemi s deriváty. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. V závislosti na trţních podmínkách by měli být investoři připraveni nést nerealizované ztráty v čase, případně skutečné ztráty, pokud se rozhodnou zbavit se svých investic za nepříznivých trţních podmínek. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Podfond můţe být vhodný pro investory, kteří: Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu; Nehledají pravidelný výnos ze svých investic (s výjimkou investorů upisujících distribuční akcie); Jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů; a Snesou volatilitu cen svých akcií. Investice do Podfondu nepředstavuje vklad do banky nebo jiné pojištěné vkladové instituce. Investice nemusí být vhodné pro všechny investory. Podfond nemá za cíl nahradit úplný investiční program a investoři by měli v souvislosti s investičním rozhodnutím o Podfondu zváţit své dlouhodobé investiční cíle a finanční potřeby. Investice do Podfondu by měla představovat dlouhodobou investici. Podfond by neměl být vyuţíván jako subjekt pro obchodování. 2

3 Třídy akcií / alokace výnosů Akcie Podfondu jsou rozděleny do několika tříd dostupných investorům dle jejich kvality. Akcie mohou být dále členěny na distribuční a akumulační akcie. U akumulačních akcií jsou všechny alokované výnosy v rámci Podfondu automaticky reinvestovány, zatímco u distribučních akcií jsou alokované výnosy vyplaceny ve formě dividendy. Dividendu lze vyplatit bankovním převodem na váš bankovní účet nebo šekem zaslaným na adresu vašeho bydliště. V obou případech je výplata provedena ve specifikované měně (vezměte na vědomí, ţe náklady na bankovní převod a kurzové převody nese investor). Akumulační akcie ve formě zaknihovaných akcií na majitele se jeví jako nejefektivnější způsob správy investorských účtů. Tyto akcie investorům umoţňují zadávat pokyny k převodu a zpětnému odkupu formou dopisu, faxu, telexu bez potřeby vracet jakékoliv listinné akcie. Třídy akcií Dostupné kategorie akcií* Výplata dividendy u distribučních akcií Oprávnění investoři Minimální počáteční úpis Minimální následný úpis Třída AJ A / D V září Všichni investoři Třída SJ A Všichni investoři. Akcie dostupné pouze v rámci sítě distributorů Třída MJ A Italské GPF a UCITS, UCI nebo mandáty autorizované představenstvem Třída IJ A / D V září Institucionální investoři investující na svůj vlastní účet nebo pro osoby v rámci systému kolektivního spoření nebo podobného systému a dále UCITS. Ekvivalent částky 500,000 USD v JPY Institutional II (I(2)) D Měsíčně Japonské UCI USD ,- Institutional VIII (I(8)) A Vyhrazený institucionální investor ** ,- USD Institutional IX (I(9)) A Japonské UCI výslovně autorizované představenstvem ,- USD Třída MHE A Italské GPF a UCITS, UCI nebo mandáty autorizované představenstvem Třída AE A / D V září Všichni investoři Třída FJ A Všichni investoři. Akcie dostupné pouze v rámci sítě distributorů výslovně autorizovaných představenstvem. * A = Akumulační akcie / D = Distribuční akcie 3

4 Poplatky a náklady Poplatky účtované investorům: Třídy akcií Maximální poplatek za úpis Maximální poplatek za převod Maximální poplatek za zpětný odkup Třída AJ 4.50% 1.00% / Třída SJ 3.00% 1.00% / Třída MJ 2.50% 1.00% / Třída IJ 2,50% 1.00% / Třída I(2) 5,00% 1.00% / Třída I(8) 5.00% 1.00% / Třída I(9) 2.50% 1.00% / Třída MHE 2.50% 1.00% / Třída AE 4.50% 1.00% / Třída FJ / / / Provozní náklady účtované přímo Podfondu s dopadem na hodnotu čistých aktiv (NAV): Třídy akcií Maximální poplatek za správu Maximální administrativní poplatek Maximální distribuční poplatek Daň «Taxe d abonnement»* Odměna za výkonnost Třída AJ 1.50% 0.40% p.a. z NAV / 0.05% p.a. / Třída SJ 1.90% 0.40% p.a. z NAV / 0.05% p.a. / Třída MJ 0.70% 0.35% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída IJ 0.80% 0.25% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída I(2) 0.45% 0.25% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída I(8) 0.45% 0.10% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída I(9) 0.30% 0.25% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída MHE 0.70% 0.35% p.a. z NAV / 0.01% p.a. / Třída AE 1.50% 0.40% p.a. z NAV / 0.05% p.a. / Třída FJ 1.90% 0.40% p.a. z NAV 1.00% 0.05% p.a. / * Viz odstavec Zdanění Fondu. Zdanění Fondu Fond v Lucembursku nepodléhá ţádnému zdanění v souvislosti s výnosy nebo kapitálovými zisky. Fond podléhá pouze dani Taxe d abonnement. Tato daň je splatná čtvrtletně na základě hodnoty čistých aktiv Fondu ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí, a to ve výši 0,05 % per annum, která je sníţena na 0,01 % pro kategorie třídy I, kategorie třídy M, kategorie třídy O, podfondy peněţního trhu a rezervní podfondy. Výnosy z úroků a dividendy přijaté ze strany Fondu mohou podléhat nevratné sráţkové dani v zemi původu. Zdanění akcionářů Dle stávajícího lucemburského práva není na běţné výnosy ani kapitálové zisky uvalena ţádná daň. Lucemburské dani podléhají pouze rezidenti Lucemburska. Avšak v souladu s evropskou směrnicí o zdanění příjmů z úspor ( Směrnice o úsporách ) s účinností od 1. července 2005 podléhají určité podfondy sráţkové dani, pokud lucemburský platební agent provede distribuce v souvislosti s akciemi/zpětný odkup akcií pro investory z jiného členského státu. Pokud příslušný investor jednotlivec výslovně neuvede, ţe si přeje podléhat reţimu výměny informací dle Směrnice o úsporách, budou dané distribuce/zpětné odkupy podléhat sráţkové dani ve výši 20 % do 31/12/2010 a 35 % po tomto datu. Potenciální investoři by se měli informovat nebo případně poradit s ohledem na zákony a předpisy (např. zákony a předpisy týkající se zdanění a devizové kontroly) týkající se úpisu, drţby a zpětného odkupu podílů v zemi své státní příslušnosti, pobytu nebo bydliště. Výpočet NAV a zveřejňování cen 4

5 Hodnota čistých aktiv ( NAV ) na akcii Podfondu se počítá v Lucembursku k jakémukoliv Dni výpočtu, přičemţ se datuje od Dne obchodování, který je Pracovním dnem předcházejícím před Dnem výpočtu. Pracovní den je definován jako jakýkoliv den, kdy jsou v Lucembursku otevřeny v rámci běţného provozu banky. NAV na akcii pro kaţdý Den obchodování bude k dispozici u Správního agenta i na Reuters, přičemţ bude publikována v jakýchkoliv národních novinách v zemi, ve které je Fond autorizován pro veřejnou distribuci, pokud o tom rozhodne představenstvo. Úpisy / zpětné odkupy a převody akcií Akcie mohou být prodávány nebo zpětně nakupovány (a/nebo převáděny) k jakémukoliv Dni obchodování, a to při jejich příslušné Ceně obchodování (hodnota čistých aktiv) v souladu se zakládací smlouvou. Pokyny pro úpis / zpětný odkup nebo převod akcií lze zadávat prostřednictvím faxu, telexu nebo poštou, a to přímo Fondu nebo autorizovanému distributorovi. Přidělení akcií bude provedeno dle níţe uvedeného časového rozvrhu (lucemburský čas). ČASY OBCHODOVÁNÍ Den obchodování D 14:00 Den výpočtu D : D + 2 D + 3 HRANIČNÍ ČAS POTVRZENÍ PENĚŢNÍ VYROVNÁNÍ KOMUNIKACE NAV Přidělení akcií je podmíněno přijetím zúčtované úhrady ze strany Depozitáře, a to do tří Pracovních dnů od příslušného Dne obchodování. V případě, ţe nedojde k včasnému vyrovnání, můţe dojít k propadnutí a zrušení ţádosti. Všechny ţádosti budou řádně potvrzeny závěrkovými listy. Pokud není ze strany investora výslovně uvedeno jinak, budou akcie nakoupeny/zpětně odkoupeny při Ceně obchodování vypočtené v základní měně Podfondu. Pokud nebudou uvedeny jasné pokyny, budou akcie emitovány jako zaknihované akumulační akcie standardní (klasické) třídy. Pokud k jakémukoliv Dni obchodování Fond obdrţí poţadavek na zpětné odkupy (či převody) akcií odpovídající 10 a více procentům celkového počtu akcií nebo aktiv určitého Podfondu, můţe prohlásit, ţe takovéto zpětné odkupy (nebo převody) budou pozdrţeny do Data obchodování, kdy budou prodány všechny či některé investice Podfondu. Převody akcií z jedné třídy akcií určitého Podfondu na akcie jiné třídy v rámci stejného či jiného Podfondu nejsou povoleny. Výjimkou jsou případy, kdy investor splní všechny podmínky poţadované pro třídu, do které je převod realizován. S výjimkou případů pozastavení odloţení nebo práva na zpětný odkup/koupi akcií příslušného Podfondu nelze ţádost o převod po jejím provedení stáhnout. Fond můţe přechodně pozastavit či omezit emisi, zpětný odkup a převod akcií, pokud je to nezbytné za účelem ochrany zájmů akcionářů. Zákaz pozdního obchodování a časování trhu Praktiky pozdního obchodování a časování trhu jsou přísně zakázány viz další informace v úplném statutu Fondu. Výkonnost Podfondu Výkonnost Podfondu je prezentována v části B Statistika, která je přiloţena k tomuto dokumentu. Výkonnost je vyjádřena v souvislosti s účetním rokem Fondu (tj. od 1. července do 30. června). V případě zájmu o aktuálnější informace mohou investoři nahlédnout do posledních dostupných periodických zpráv, případně vyuţít informace na webových stránkách společnosti Amundi Funds, tj. Další důležité informace Právní struktura: Dozorčí úřad: Spravující společnost: Investiční manaţer: Podfond je podfondem společnosti Amundi Funds, tj. zastřešujícího fondu zřízeného jako société d investissement à capital variable dle části I zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko (www.cssf.lu). Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokio , Japonsko 5

6 Garant a distributor: Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie. Depozitář: Registrační, převodní a platební agent: Administrativní agent: Nezávislý auditor: Valná hromada akcionářů: CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, Boulevard Royal L-2449 Lucembursko PricewaterhouseCoopers s.a.r.l., 400 route d Esch, L-1471 Lucembursko. Výroční valná hromada akcionářů Fondu se bude konat v Lucembursku v 11:00, a to poslední říjnový pátek kaţdého roku (nebo pokud takovýto den není v Lucembursku bankovním pracovním dnem následující bankovní pracovní den v Lucembursku). Pro další informace kontaktujte Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucembursko. 6

7 ČÁST B STATISTIKA AMUNDI FUNDS JAPAN VALUE - C Referenční měna: JPY Akumul. akcie VÝKONNOST K 30/06/10 POZOR Dřívější výkonnost negarantuje budoucí výnosy. Hodnota investice může v souvislosti s tržními fluktuacemi stoupat a klesat, přičemž můžete ztratit i původně investovanou částku. Hodnota TER nezahrnuje poplatky za úpis a zpětný odkup. Údaje týkající se transakcí je nezbytné analyzovat v závislosti na investiční strategii Podfondu. Výkonnost se počítá na základě čistých výnosů. VÝKONNOST K 30/06/10 Vý konnos t 1 rok 3 roky 5 let AMUNDI FUNDS JAPAN VALUE - C -7.96% % - 100% TOPIX TOKYO SE -7.93% % - PREZENTACE POPLATKŮÚČTOVANÝCH ZE STRANY UCITS OD 01/07/09 DO 30/06/10 Míra celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost 1.71 Míra celkových nákladů (TER) včetně odměny za výkonnost 1.71 INFORMACE O TRANSAKCÍ CH OD 01/07/09 DO 30/06/10 Míra obratu portfolia (PTR) DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 21/10/10 7

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond")

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více