Využití technické analýzy při obchodování s akciovými tituly na BCPP, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití technické analýzy při obchodování s akciovými tituly na BCPP, a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využití technické analýzy při obchodování s akciovými tituly na BCPP, a.s. Bakalářská práce Autor: Oldřich Synovec Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Krabec, Ph.D, C.F.A Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Oldřich Synovec

3 Poděkování: Tímto bych velmi rád poděkoval panu Ing. Jaroslavu Krabcovi, Ph.D, C.F.A za vedení při zpracování této bakalářské práce. Především bych rád zmínil jeho praktické nápady a připomínky, které pro mne byly velkou inspirací. Zároveň bych mu rád poděkoval za čas, který si na mne i v tomto nelehkém období turbulencí na finančních trzích vždy udělal.

4 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích s využitím technické analýzy. Rozhodnutí o vstupu či výstupu z pozice nemůže být činěno náhodně. Aby bylo obchodování úspěšné, musí být každý vstup a výstup pečlivě naplánován. Jednou z možností jak dosáhnout profitabilního obchodování, je obchodovat na základě technické analýzy. Hlavní myšlenka je založena na předpokladu, že investor je na základě historických dat schopen předpovídat budoucí směr vývoje kursů. V práci budu stručně popisovat základní principy technické analýzy a představím několik uskutečněných obchodů s akciemi obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s., které byly realizovány na základě signálů technické analýzy. Klíčová slova: akcie, burza, technická analýza, graf, SPAD, indikátor, investice ANNOTATION OF BACHELOR WORK This bachelor thesis is focused on investment in capital markets with the aid of Technical Analysis. The decision if to enter or exit the position can not be done randomly. To make our trading successfull our trades have to be carefully prepared. One of the ways of getting profitable investment is to trade on the basis of Technical Analysis. The point is that the trader who uses historical data is able to predict the future trend with high probability. In this thesis I am decsribing the basic principles of Technical Analysis and I am introducing a few real trades with stocks traded on Prague Stock Exchange executed with the aid of Technical Analysis s signals. Keywords: Shares, Stock Exchange, Technical Analysis, graph, SPAD, investment

5 Obsah ÚVOD Investování Technická analýza podkladového aktiva Typy grafů Čárový Bar chart Japonské svíce Renko Kagi Three line break Trend, trendové linie, trendové kanály, oblasti návratů Trend Rostoucí trend Klesající trend Postranní trend Trendové linie Trendová linie v rostoucím trendu Trendová linie v klesajícím trendu Zakreslování trendových linií Trendové kanály Úrovně návratů Fibonnaciho návraty Supporty a rezistence Proražení supportů a rezistencí Pravidla pro obchodování supportů a rezistencí Cenová rozpětí Klouzavé průměry Indikátory Relative strenght index MACD Stochastic oscillator Momentum Použití technické analýzy na akciových titulech obchodovaných ve SPADu SPAD Praktická ukázka realizovaných obchodů uskutečněných na základě technické analýzy Unipetrol Télefonica O2 ČR, a.s Komerční banka, a.s Orco Erste bank NWR Tvorba profitabilního obchodního systému Obchodování ve směru trendu Výběr indikátoru Money management Risk Reward Ratio Ukončení obchodu

6 4.6 Přeobchodovanost Počet současně otevřených pozic Reálné zhodnocení kapitálu ZÁVĚR Seznam použité literatury:

7 ÚVOD V této bakalářské práci se budu zabývat popisem a aplikací základních nástrojů technické analýzi při obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, a.s. Téma této práce jsem si zvolil proto, že aktivní obchodování na finančních a kapitálových trzích je mi velmi blízké. Jako investor jsem několikrát stál před rozhodnutím kdy, resp. za jakou cenu mám danou akcii koupit či prodat. V počátcích mého obchodování to byl v podstatě náhodný výběr a jakýsi druh loterie. Teprve s postupujícím časem a vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku jsem začal objevovat zákonitosti profitabilního obchodování. Otevřely se přede mnou nové obzory. Zjistil jsem, že obchodování není založeno na náhodě a štěstí. Uvědomil jsem si, že profitabilní obchodování je složitý a seriózní proces. Aby se investor mohl správně rozhodnout kdy a jaký cenný papír koupí nebo prodá, musí strávit spoustu časou analyzováním trhu. K tomuto rozhodnutí mu můžou významně pomoci dvě základní metody analýz cenných papírů. První z nich je fundamentální analýza. Tato metoda je založená na sledování hospodářských výsledků konkrétní společnosti. Fundamentální analytik porovnává výsledky jím sledované společnosti s hospodářskými výsledky jiných společností působících ve stejném oboru. Dále používá tzv. poměrové ukazatele. Jeho cílem je pomocí poměrových ukazatelů stanovit vnitřní hodnotu akcie, kterou následně porovná s aktuální tržní cenou a rozhodne, zda-li je akcie nadhodnocená, podhodnocená a nebo správně oceněná. Druhá metoda, která připadá v úvahu a o které budu v této práci psát je technická analýza. Technický analytik nepoužívá pro rozhodnutí o vstupu nebo výstupu z pozice finanční výsledky společností. Jeho rozhodnutí je založeno na sledování vývoje kursu cenného papíru. Technická analýza se tedy věnuje především čtení grafu. V průběhu času analytici vypozorovali, že na grafu můžeme vyčíst určité formace které se opakují a po jejichž dokončení se v převážné většině případů kurs vydá určitým směrem. Postupem času své metody zlepšovali a došlo k vytvoření indikátorů. Jejich hlavním přínosem je schopnost vypovídat o náladě investorů a o síle jejich rozhodnutí kupovat nebo prodávat. Z výše uvedeného stručného popisu vyplývá, že technickou analýzu nelze, narozdíl od hospodářských výsledků společností falšovat, popř. nějak upravovat. Na základě tohoto zjištění, jsem se rozhodl při svých obchodních rozhodnutích upřednostnit metodu založenou na technické analýze, před klasickou fundamentální analýzou společností

8 Jelikož je problematika technické analýzy velice obšírná a rozsah této práce nedovoluje věnovat se detailněji jednotlivým aspektům, rozhodl jsem se popisovat pouze elementární věci týkající se technické analýzy. Tato metoda je v současné době natolik sofistikovaná a obsáhlá, že její kompletní popis by zabral stovky stran. V první čási práce se zaměřím na popis problematiky investování. Zejména na skutečnost proč investovat a jaké způsoby zhodnocení finančních prostředků má investor k dispozici. Pokusím se popsat jejich klady a zápory. Ve druhé části představím základy technické analýzy. Zaměřím se především na typy grafů, popis nejčastěji používaných indikátorů. Určitý prostor věnuji i představení nejvíce vypovýdajících metod trendům a trendovým liniím. Třetí část práce věnuji ukázce několika obchodů realizovaných na Burze cennýc papírů Praha, a.s. k jejichž uskutečnění byla použita technická analýza. Poslední část bakalářské práce je věnována, jak již její nadpis napovídá, tvorbě profitabilního obchodního systému. Ovšem ne v tom smyslu, že bych představoval nějaký přesně nadefinovaný systém na jehož základě lze okamžitě začít úspěšně obchodovat. Půjde spíše o popis jednotlivých pravidel a skutečností na které musí brát analytik při tvorbě obchodního systému zřetel. Tato práce má tedy tři cíle. Prvním je popsat problematiku investování a představit možnosti, kterých může aktivní nebo pasivní investor při zhodnocování volných finančních prostředků využít. Druhým cílem je stručný popis technické analýzy. Posledním cílem je ukázka obchodů realizovaných na BCPP, a.s., k jejichž uskutečnění byla využita TA

9 1. Investování Inflace tento celosvětově přítomný ekonomický jev je nejčastějším důvodem investování. Mnoho ekonomických subjektů si klade následující otázky. Co mohu udělat pro to, aby mé volné finanční prostředky neztrácely svoji hodnotu, aby mých dnešních Kč mělo i za rok tutéž hodnotu? Jak zajistit abych si mohl koupit za rok stejné množství zboží a služeb jako dnes, bez nutnosti platit za ně ceny navýšené o inflaci? Na tuto otázku existuje množství rozličných odpovědí a rad. Jedna z nich určitě bude investujte. Investujte, aby jste zajistili reálný růst hodnoty svých úspor. Tj. takový růst, který v procentním vyjádření bude minimálně roven, v ideálním případě větší, než procentní vyjádření inflace v příslušném fiskálním roce. Ale jak a kam investovat? I když v současné době každodenně vidíme a slyšíme v médiích a televizním zpravodajství z burzovních parketů celého světa, tipy analytiků a makléřů na nákup nebo prodej akcií. Máme možnost číst rozsáhlé komentáře zabývající se snahou o detailní analýzy hospodářských výsledků jednotlivých firem i celých odvětví, není jednoduché se v těchto ekonomických zpravodajstvích orientovat. Ne každý z nás je totiž odborníkem na finance, akcie, deriváty, komodity a mnoho dalších finančních instrumentů, které jsou spojeny s finančními trhy a světem investování jako takovým. Zjednodušeně se dá říci, že existuje přímá úměrnost mezi mírou naší ekonomické gramotnosti a mírou zhodnocení našich disponibilních finančních prostředků. Začněme tedy u těch instrumentů, které vyžadují minimální finanční gramotnost. Většina z nás má alespoň minimální povědomí o bankovních depozitních produktech. Zejména pak o běžných, spořících a termínovaných účtech, na kterých nám banky zhodnocují naše volné finanční prostředky. Ale zároveň také všichni dobře víme za jakých podmínek a zejména jaké procentní zhodnocení nám banky na těchto produktech nabízejí. Jsou to podmínky, které jsou pro nás, jako pro subjekty požadující reálné zhodnocení svěřených finančních prostředků, naprosto nepřijatelné. Abychom dosáhli alespoň trochu lepšího zhodnocení, musíme peníze uložit na dlouhé období, popřípadě musíme uložit částky převyšující milión korun. Jen za těchto podmínek je možno dosáhnout relativně kladného zhodnocení, nicméně i tak po roce většinou zjistíme, že inflace nejenže - 9 -

10 znehodnotila částku, kterou nám banka vyplatila na úrocích, ale že se jí i úspěšně podařilo znehodnotit část z původně uložené částky. A to nemluvě o fenoménu zdanění. Tento dodatečný náklad, se kterým musíme při zhodnocování financí počítat, nám na ústech také mnoho úsměvu nevykouzlí. V ČR se konkrétně jedná o daň z úrokových příjmů, která v současné době dosahuje výše 15%. Formu zhodnocování finančních prostředků na depozitních produktech osobně považuji za nejméně vhodný druh investice, pro který se může potencionální investor rozhodnout. Další možnost jak vyzrát nad inflací, je investovat prostřednictvím investičních fondů. Tento typ investic již vyžaduje více znalostí o investování a o světě investic jako takovém. Především proto, že si sami můžeme vybrat do jakého fondu a instrumentu budeme investovat. Tato možnost volby nám dává relativně velkou příležitost pro ovlivnění budoucího zhodnocení vložených prostředků. Ačkoliv nám depozitní produkty bank nabízejí minimální zhodnocení, musíme jim přiznat jednu nespornou výhodu. Nominální zhodnocení, i když je minimální, je vždy kladné. To se o zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím fondů v některých případech říci nedá. Nicméně jak jsem již zmínil, investor má možnost si vybrat fond jehož podílové listy nakoupí. Takže je čistě na něm, jestli si zvolí fond u kterého je zajištěno jen o něco lepší zhodnocení než na bankovním vkladu, ale s velkou pravděpodobností kladného výsledku, nebo fond který se zaměřuje na rizikovější druh investic, které ovšem mohou přinést několikanásobně větší zhodnocení, ale také ztrátu. Podstata tohoto způsobu investování je založena na tom, že fond shromažďuje finanční prostředky od investorů a následně je investuje na finančních trzích podle svého zaměření resp. podle statutu investičního fondu, ve kterém musí být uvedeno do jakých finančních instrumentů může fond investovat. Případný investor musí před vstupem do fondu, přesněji řečeno před nákupem podílových listů příslušného fondu, zvážit hlavní výhody a nevýhody takovéhoto způsobu investování

11 Výhody: Vzhledem k velkému množství finančních prostředků, které má portfolio manager fondu k dispozici, je schopen dosahovat lepších nákupních a prodejních cen při operacích na finančním trhu. Při zhodnocování finančních prostředků na peněžním trhu má portfolio manager možnost dojednat lepší úrokové sazby, než individuální investor. Portfolio manager a jeho tým jsou profesionálové. Mají dostatek znalostí, vědomostí a zkušeností, které by jim měli umožnit dosahovat nadstandardního zhodnocení. Fond má ideální předpoklady k tomu, aby efektivně diverzifikoval svěřené prostředky. Díky množství peněz, které má ve správě si může dovolit vytvořit takové portfolio, které je lépe chráněno před turbulencemi na fin. trzích. Nedaněný zisk.v případě, že mezi nákupem a prodejem podílového listu uplyne doba delší než 6 měsíců, nemusí daňový rezident v ČR platit daň z kapitálových příjmů. Nevýhody: Nutnost platit vstupní, popřípadě výstupní poplatek. Většinou 2% z investované částky. U některých fondů se platí ještě tzv. poplatek za správu. Nemožnost ovlivnit výběr konkrétních cenných papírů do kterých bude fond investovat. Toto rozhodnutí je výlučně v pravomoci portfolio managera. Finanční nedostupnost podílového listu. Některé podílové listy je možno koupit za 0,3 Kč za kus, jiné ale stojí i několik desítek tisíc korun. Informační embargo. Některé fondy neinformují své podílníky o tom v jakých titulech mají zainvestováno, popřípadě informují jen o stavu k nějakému datu (konec měsíce, čtvrtletí, roku apod.) Konkrétní případ takovéhoto informačního embarga jsme mohli vidět v průběhu roku 2008 při probíhající finanční krizi. Fondy odmítly informovat své podílníky o pozicích s odůvodněním, že to není jejich povinnost

12 Fondy nejsou dlouhodobě schopny dosahovat nadprůměrných výnosů a ve většině případů ani nejsou schopni překonat benchmark 1. Toto je velmi zajímavá informace, když si uvědomíme jaké možnosti při investování mají a jaké prostředky vynakládají na různé analytiky, software apod. Při nečekaných výkyvech trhů, musejí fondy investovat podle statutu i když zrovna není vhodná doba na nákup nebo prodej cenných papírů. Popřípadě musejí prodávat cenné papíry, aby mohli odkoupit podílové listy od podílníků, kteří se rozhodli požádat o zpětný odkup svých podílových listů. Prodeje které se uskutečňují za aktuální tržní cenu jsou často velmi ztrátové a za normálních situací by je fond nikdy neuskutečnil, ale pozici by držel a tzv. vyseděl. Svědky takovýchto výprodejů jsme byly opět v letošním roce, kdy fondy byly nuceny vyprodávat svá portfolia hluboko pod nákupními cenami a přispívali tak k ještě větším propadům akciových trhů. Podle Asociace pro kapitálový trh České republiky můžeme členit investiční fondy podle těchto kritérií: Podle rizika trhu (typu rizika příslušných aktiv) Akciové trvale investuje na akciovém trhu minimálně 66% aktiv. Akciové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na akciové indexy. Doplňkově se může stanovit, zda fond patří do kategorie sektorových fondů, která zahrnuje akciové fondy investující výhradně do určitého ekonomického sektoru. Dluhopisové fondy investující na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl nesmí překročit 10% aktiv fondu. Dluhopisové fondy zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na obligační indexy. Peněžního trhu fond trvale investuje na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1. (při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako dluhopisový) Smíšené fondy investující do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. 1 Index vybraný podle investičního zaměření fondu. Slouží pro měření výkonosti podílových fondů, nebo správců aktiv

13 Fondy fondů fond trvale investuje minimálně 66% aktiv do podílových listů a akcií fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, na převážně akciové, dluhopisové a smíšené. Speciální fond nemovitostí fond má povolení od České národní banky k činnosti nemovitosntího fondu, tzn. fond trvale investuje do nemovitostí nebo nemovitostních společností minimálně 51% hodnoty majetku fondu. Speciální fond kvalifikovaných investorů fond má povolení od České národní banky k činnosti fondu kvalifikovaných investorů. Správce fondu může tento typ fondu dále identifikovat ve vztahu k převažujícím aktivům fondu jako například fond rizikového kapitálu, fond nemovitostních investic, fond pohledávkový, fond komoditní, fond derivátový nebo další dle uvážení správce. 2 Podle geografického rizika: Česká republika Země zóny EURO Evropa (včetně zóny EURO) Severní Amerika Asie a Pacifik Ostatní regiony Globální částečně nebo zcela investující mimo uvedené regiony a nebo investující do více regionů 2 Investor má samozřejmě možnost zvolit i jiné možnosti pro zhodnocení svých volných finančních prostředků než investování na finančních trzích. V úvahu připadá například nákup nemovitostí, pozemků, obrazů, poštovních známek, drahých kovů apod. Tento druh investic ovšem nebudu brát v této bakalářské práci jako stěžejní. To však neznamená, že bych ho jako vhodný způsob zhodnocování zavrhoval. Naopak. Považuji jej za vhodnou a často velmi výnosnou formu zhodnocování. Neoddiskutovatelnou nevýhodou ovšem je skutečost, že investor který se rozhodl pro tento druh investování si může dovolit dlouhodobě postrádat takto investované prostředky. Kromě nutnosti disponovat velkou finanční částkou musí ještě případný investor brát v úvahu časovou náročnost takovéto

14 investice. Obraz se nezhodnotí ze dne na den o 10%, jak jsme tomu často svědky u akcií. Dosahuje spíše stabilnějsího zhodnocení v delším časovém horizontu. Navíc s sebou nese dodatečné náklady, které musí investor započítat oproti případnému zisku z prodeje. Těmi mohou být např. poplatek za bankovní trezor, instalace zabezpečovacího zařízení, poplatek za napojení na pult centrální ochrany bezpečnostní služby, provize aukční síni za realizovanou aukci apodobně. Z výše uvedeného jedoznačně vyplývá, že takovýto druh investování je bohužel přístupný pouze pro velmi bonitní individuální investory a není určen pro širokou investorskou veřejnost. Dalším bodem, který musíme brát při našem rozhodování o investicích v úvahu je tzv. Magický trojůhelník. Tento pojem zahrnuje výnos, likviditu, riziko. Výnos: tímto termínem rozumíme požadovanou míru zhodnocení investované částky. Likvidita: znamená jak rychle je investor schopen přeměnit nakoupené aktivum do disponibilních prostředků. Popř. ještě jak velké transakční náklady jsou s touto přeměnou spojeny. Riziko: pro mnoho investorů nejdůležitější část při zvažování investice. Riziko v podstatě znamená jak velká je pravděpodobnost, že investice skončí v plusu, na nule nebo ztrátou. Bohužel, jako ve většině jiných ostatních případů i zde platí nepřímá úměrnost mezi těmito stranami trojůhelníku. Tzn. čím vyššího chci dosáhnout zhodnocení, tím vyšší musím postoupit riziko a naopak. Čím menší je likvidita investice, tím větší by měl investor požadovat zhodnocení. Vztah mezi těmito faktory je logický a vyplývá ze samotné podstaty investování. Jak je vidět z tohoto krátkého popisu investičních možností, každý z nás má nejednu příležitost sám rozhodnout o tom jakým způsobem, kde a s podstoupením jakého rizika a za jakých transakčních nákladů se rozhodne pro zhodnocování svých, leckdy těžce ušetřených peněz. Každý z nás tedy sice má možnost rozhodnout o tom, jak a kde by měli být jeho finanční prostředky zhodnocovány, málokdo z nás má ovšem možnost aktivně se podílet na samotném procesu zhodnocování. Tj. sám rozhodovat o tom do čeho konkrétně budou jeho peníze investovány. Jaká akcie nebo dluhopis se koupí. Jestli se bude spekulovat na růst nebo pokles trhu. Jestli se nakoupí dnes, zítra, pozítří apod. Je to celkem pochopitelné. Naše společnost je uspořádána tak, že každý je specialistou na něco jiného

15 Někdo umí vyrábět auta, jiný umí projektovat a stavět domy, další umí složit skvělou píseň atd. Ne všichni umíme a hlavně můžeme umět všechno. U každého z nás však existuje možnost najít si ve svém volném čase alespoň chvilku na správu svých peněz. Není pravdou, že investování je jen záležitostí bohatých a chytrých lidí. Každý se může alespoň pokusit udělat pro své peníze více, než jen podepsat smlouvu o termínovaném vkladu v bance, nebo komisionářskou smlouvu s Investiční společností. Ti, kteří si tuto chvilku neumějí, nebo nechtějí najít se musí při zhodnocování prostředků spolehnout na profesionály. V tento okamžik se však stávají pasivními investory, kteří jen čekají až jim na konci čtvrtletí přijde výpis z jejich účtu (ať již termínovaného nebo investičního). Ti, kteří jsou ochotni a schopni, najít si čas na své peníze se stanou aktivními investory se všemi klady i zápory, které tento způsob investování přináší. Všechny případné prohry nebo výhry jsou závislé čistě na jejich investičním rozhodnutí. Nemohou nikoho obviňovat ze zatajování informací. Nemohou nikoho vinit za špatná investiční rozhodnutí. Za případné neúspěchy mohou vinit jen sami sebe. Toto je ovšem vyváženo možností dosáhnout mnohem většího zhodnocení, než má pasivní investor. Opomenout nemůžeme ani ono sladké opojení, které se dostaví v okamžiku, kdy investor uzavře ziskový obchod. A je jedno jestli to je obchod první nebo tisící. Tyto endorfiny, které lidský mozek uvolňuje bývají jakousi třešničkou na investorském dortu, jehož podstavou je zisk. Toto všechno a ještě mnoho dalších věcí se nám honí hlavou, když přemýšlíme o tom jakým způsobem zajistit zhodnocení uspořených prostředků. Investor, který dospěje k rozhodnutí, že aktivní způsob správy peněz není jeho šálek kávy jednoduše zajde do banky a podepíše smlouvu. Investor, který má trochu větší povědomí o světě investic, avšak není ochoten se správě financí věnovat soustavněji, zřejmě dospěje k názoru, že bude investovat pomocí investičních fondů. Investor, který dospěje k názoru, že je schopen a ochoten zajistit zhodnocení svých peněz sám a lépe než portfolio manageři investičních fondů si začne klást otázku Jak na to?. Pravděpodobně začne tím, že si vybere finanční instrumenty do jakých bude investovat. Vybere si trh na jakém bude obchodovat. A v neposlední řadě si vybere prostřednictvím koho bude své investice realizovat brokera. Takovýto investor většinou zrealizuje pár prvních obchodů, často se smíšeným výsledkem, a brzo se dostaví určité rozčarování. Ne každý obchod je ziskový, ne každá reakce trhu je taková jakou by investor očekával nebo jakou plánoval. Začne mít pochybnosti, začne si uvědomovat, že trh má své zákonitosti o kterých nevěděl. Že to tení

16 tak jak si plánoval. Skutečnost je jiná než mu ukazovali ve filmu, nebo vyprávěli na různých akvizičních fórech organizovaných makléřskými společnostmi. V tento okamžik má takovýto investor v podstatě dvě možnosti. Buď si uvědomí, že aktivní správa investic není pro něj to pravé a zařadí se zpět do většinového chování společnosti a nebo se ještě víc zatvrdí a začne studovat podstatu a zákonitosti finančních trhů. Začne studovat chování ostatních investorů, rozšíří své obzory o jemu dosud utajené nástroje a možnosti, které mu pomohou dosáhnout lepšího zhodnocení, nebo mu pomohou ochránit jeho prostředky před neočekávanými a zničujícími ztrátami. Když mluvím s investory, kteří začali spravovat své finanční prostředky svépomocí, často se nestačím divit s jakými povrchními znalostmi do obchodování jdou. Výrazy jako stoploss, trailing profit, money management, RRR jsou pro ně naprosto neznámým pojmem a koukají na mne jakým jazykem a hlavně o čem že to vlastně mluvím. Zde musím přiznat, že i já jsem v počátcích své investiční kariéry vstupoval na trhy nepřipraven. Před sebou jsem měl jen vidinu snadného, rychlého a bezpracného zisku. Otázkami typu kdy vstupovat a kdy vystupovat z trhu, jak ochránit mou investici v případě, že se trh nebude vyvíjet předpokládaným směrem jsem se vůbec nezajímal a ani mi v tu chvíli nepřipadali důležité. Proč taky že? Já jsem přece mistr světa. Jsem tu a trhy třeste se. Co následovalo se dá asi tušit. Abych to shrnul, prošel jsem přesně tím procesem na jehož konci jsem stál před rozhodnutím jestli se vrátím zpět mezi pasivní investory, nebo začnu rozšiřovat své znalosti, zkušenosti a zůstanu u aktivního investování. Investor, který se rozhodne nevzdat to a jít dál cestou aktivní správy finančních prostředků, je dále postaven před zodpovězení otázek typu jakou metodou si budu vědomosti rozšiřovat, na základě čeho budu vstupovat a vystupovat z pozic? Zatímco zodpovězení první otázky je vcelku jednoduché. V úvahu přichází v podstatě jen samostudium nebo návštěva různých školení a kursů zaměřených na obchodování. Toto rozhodnotí je čistě individuální a každému člověku může vyhovovat jiný způsob. Zodpovězení druhé otázky již není tak jednoznačné a lehké. Při výběru obchodního systému si investor nemůže řici mě víc vyhovuje tato metoda tak budu použivat přesně tohle. Jde o to, že zatímco v prvním případě investor dospěje ke stejnému cíli ať bude postupovat formou samostudia nebo formou návštěvy specializovaných kursů, při výběru obchodního systému musí jít individuální pocity a názory stranou. Může se totiž snadno stát, že investorovi sice vyhovuje taková a taková metoda, nicméně tato metoda je buď zcela nefunkční jako celek, a nebo je nefunkční na tom trhu, na kterém se investor rozhodl obchodovat. V tomto případě tedy musí jít jeho názory a osobní preference stranou a měl by se zaměřit jen na

17 ten obchodní systém, který již v minulosti prokázal svou životaschopnost. V současné době patří mezi takovéto více či méně ziskové obchodní metody technická a fundamentální analýza. Následující kapitola bude věnována popisu metody založené na čtení grafů technické analýze

18 2. Technická analýza podkladového aktiva Technická analýza patří mezi jedny z nejstarších analytických přístupů zabývajících se prognozováním budoucího vývoje kurzů cenných papírů nebo komodit. Prvopočátky můžeme vysledovat již v 17. století ve starém Japnsku při obchodování s rýží. Tam vznikaly prvopočátky dodnes známých japonských svící. V západním světě byl průkopníkem technické analýzy Charles H. Dow. Jeho nejznámějším dílem se stala tzv. Dow Theory popisující základní principy technické analýzy. Charles H. Dow je tvůrcem nejstarších akciových indexů Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Rail Average. Stanovil rovněž tři základní charakteristiky pro trend primární, sekundární a terciální. Nejcharakterističtějším znakem technické analýzy je skutečnost, že nebere v úvahu fundamentální faktory, ale svou pozornost zaměřuje zejména na čtení grafů. To znamená, že se zaměřuje na aktivitu na finančních trzích. Příznivci této teorie jsou přesvědčeni o skutečnosti, že na kursy akcií a komodit působí nejen funadementální faktory, ale i faktory iracionálního chování investorů a jejich psychologických nálad. Příznivci technické analýzy soudí, že fundamentální analýza, která určuje vnitřní hodnotu akcie, nedokáže správně určit tuto hodnotu a takto stanovená vnitřní hodnota akcie je chybná a neodpovídá skutečnosti. Jak ukázala minulost, trhy ne vždy správně a efektivně vyhodnotí všechny dostupné a relevantní informace, natož aby byly schopny vyhodnotit informace, které nejsou veřejné. Techničtí analytici jsou přesvědčeni, že historie se opakuje a snaží se z historických grafů vyčíst a nalézt v nich takové grafické formace, které se opakují a po jejichž vyplnění či proražení nastává pohyb ceny akcie určitým směrem. Úspěšné používání technické analýzy je do značné míry subjektivní činností a je čistě na znalostech a zkušenostech konkrétního analytika jakým způsobem použije své vědomosti a aplikuje je na konkrétní situaci na grafu. Stejně tak jako platí, že pět advokátů bude mít na jednu kauzu minimálně pět různých pohledů, tak i v případě technické analýzy se vám velmi často stane, že když ukážete jeden a ten samý graf třem analytikům, můžete dostat tři různé názory jakým způsobem se bude kurs podkladového aktiva vyíjet. Proč jen tři? To je velmi jednoduché. Kurs může buď klesat, růst a nebo stagnovat

19 Techničtí analytici vycházejí z těchto základních pravidel: Historie se opakuje protože je lidská psychika neměná, grafické vzory a formace, které se vytvářejí dnes, mají stejnou vypovídací hodnotu jako formace vytvořené na grafech před sedmdesáti nebo sty lety. Proto například věří, že formace Hlava a ramena předznamenává budoucí pokles akcie, zatímco dvojité dno za splnění definovaných podmínek znamená dosažení cenového minima a budoucí růst kursu. Ceny podléhají trendům tato myšlenka je založena na principu klesajícího nebo rostoucího trendu. Při znalosti definic trendů a jejich úspěšné aplikaci na trhy je technický investor schopen rozpoznat, zda-li se trh nachází v rostoucím, klesajícím nebo stagnujícím trendu a na základě toho činí svá investiční rozhodnutí. Trh diskontuje vše toto pravidlo předpokládá, že kurzy na finančních trzích v sobě již zahrnují všechny dostupné informace, jak ty které jsou známé, tak ty které jsou neveřejné tzv. insider information. Příznivci technické analýzy jsou přesvědčení, že obchodnící obchodující na základě neveřejných informací nechávají na trhu stopu a zkušený analytik dokáže jejich obchody rozpoznat a obchodovat podle nich. Věří, že reakce trhu na tyto informace (veřejné i neveřejné) je pomalá a postupná. Toto přizpůsobování kurzu novým informacím zakládá vznik trendů ve vývoji kurzů, které trvají úrčitý čas. Resp. do doby, než trh absorvuje novou informaci. Technický analytik se nezajímá o důvody pohybu kursů, svou pozornost zaměřuje pouze na aktuální grafy z nichž se snaží predikovat budoucí vývoj ceny podkladového aktiva. Podstatu technické analýzy tedy můžeme shrnout do následujících bodů: TA se používá pro relativně krátký investiční horizont (minuty, dny, měsíce) Pomáhá nám načasovat vstup nebo výstup z pozice, odpovídá nám na otázku kdy je nejlepší okamžik pro vstup do obchodu a kdy je vhodná situace realizovat profit a opustit trh. Nesnaží se stanovit vnitřní hodnotu podkladového aktiva, nesleduje finanční a poměrové ukazatele společnosti. Ve svých analýzách se opírá o grafické zobrazení vývoje cen aktiv a o veřejné historické informace. Věří, že lidská psychika je neměnná a historie se opakuje

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní je zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 denního klouzavého průměru.

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 18/05/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 18/05/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX překonal hranici úzkého sideway (1080 1200) a vyrazil směrem vzhůru. Trendový kanál dává prostor poměrně vysoko. Nicméně, hranice 1300 bodů růst zastavila

Více

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 25.6.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. 1-letý EUR Reuters benchmark: spekulace na korekci long @ 97,, cíl @ 99,6, stop-loss 96,8, otevřeno

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Technická Analýza Analýza společnosti Ford 10.06.2008 Ukončení doporučení krátké pozice: Vývoj kurzu akcií Ford naplnil očekávání. Hodnota akcií se prudce propadla o cca 25% a dostala se na 1. support

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 opravdu dotvořil formaci hlavy a ramena s dvojitým pravým ramenem. Cílová cena byla dosažena rychleji, než se dalo očekávat. Nyní se konsoliduje index

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s. Technická Analýza Fio, burzovní společnost, a.s. S&P 500: Hranice 50% fibo retracement předchozího poklesu byla již pokořena o více bodů než by bvlo zdrávo. Nicméně přesný odraz od 50% fibo není nutný

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 17.12.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. Koruna k euru: short @ 26,3. Cíl @ 28, stop-loss @ 26,15. Změnit stop-loss při překročení 26,55/26,5,

Více

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge)

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge) OBCHODNÍ PLÁN Obchodní systém Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů Slouží nám pro volbu správného momentu, kdy do trhu vstoupit a následně z něj vystoupit Dává nám výhodu před ostatními

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček

1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček od Admiral Markets 1. Japonské svíčky 2. Použití 3. Svíčkový graf 4. Popis svíček 5. Svíčkové formace 6. Skládání svíček Svíčky hoří, aby nám svítily. Promluv si o trhu s trhem. Styl technické analýzy

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fibonacci retracement 2. Nastavení 3. Použití v praxi Autorem tohoto mocného nástroje je matematik Leonardo Pisano Fibonacci. Nástroj vychází z přírody konkrétně z vypozorování

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Fio, burzovní společnost, a.s. Technická Analýza Fio, burzovní společnost, a.s. S&P 500: Prolomení 50% fibo retracement (1120) je jen o pouhých pár bodů a bez potřebné razance. Zůstává neprolomena i trendová linie na MACD, která drží

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9 MetaTrader 4 Builder Vzorové strategie 1/9 Obsah Otevření strategie... 3 Vzorové strategie... 6 Klouzavý průměr (MA.xtb)... 6 Moving Average (MA_Cross.xtb)... 6 RSI (RSI_positions_in_canal.xtb)... 6 RSI

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Lze vydělat na burze?

Lze vydělat na burze? Lze vydělat na burze? (aneb neortodoxní úvod do matematických financí) Martin Šmíd, ÚTIA AV ČR, smid@utia.cas.cz 16. 4. 2013 Finanční trhy dnes Akcie Microsoftu na Google finance Finanční trhy dnes Akcie,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Technická analýza v praxi

Technická analýza v praxi Technická analýza v praxi Praha, 17. dubna 2013 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více