ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2"

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro instituce kolektivního investování (OPC) KBC CLICK M_2005REVERSESPREAD

2 Zjednodušený prospekt obsahuje následující dokumenty: Informace o investiční společnosti Informace o podfondu Přílohu s každoročně revidovanými informacemi V případě odlišností mezi francouzskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje francouzský text. Informace o investiční společnosti 1. Název: KBC Click 2. Datum vzniku: 8. dubna Doba trvání: Neomezená 4. Členský stát, v němž se nachází sídlo společnosti: Belgie 5. Statut : Investiční společnost s několika podfondy, provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS, jejíž fungování se řídí zákonem z 20. července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií, a investice pak zákonem ze 4.prosince 1990, o finančních operacích a finančních trzích. 6. Typ správy: Správu investiční společnosti zajišťuje společnost zabývající se správou institucí kolektivního investování KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, 1080 Brusel. 7. Pověření správou investičního portfolia: Správou investičního portfolia nebyl nikdo pověřen. 8. Finanční služby: Finanční služby v Belgii zajišťují: KBC Bank SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel Centea SA, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antverpy CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel 9. Distributor : KBC Asset Management International Ltd., Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Irsko 10. Depozitář: KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Brusel. 11. Auditor: Deloitte Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, zastoupený panem J. Vlaminckxem, auditorem schváleným Bankovní, finanční a pojišťovací komisí (CBFA), Lange Lozanastraat 270, B-2018 Antverpy. 2

3 12. Promotér : KBC 13. Daňový režim: Pro investiční společnost: Roční daň ve výši 0,07% (0,08% od 1. ledna 2007) z výše čistých částek investovaných v Belgii k 31. prosinci předchozího roku. Vracení u zdroje srážené daně z belgických dividend a zahraničních příjmů získaných společností (v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění). Režim zdanění příjmů a výnosů získaných investorem závisí na legislativě platné pro jeho statut v zemi, kde příjmy a výnosy získal. V případě pochybností o platném daňovém režimu je povinností investora osobně se informovat u příslušných odborníků či poradců. Evropský systém zdanění příjmů z úspor: Příjmy této instituce kolektivního investování (OPC) nepodléhají Evropskému systému zdanění příjmů z úspor platnému v Belgii v souladu se zákonem ze 17. května 2004, který do belgického práva transponoval směrnici Rady Evropské unie 2003/48/ES ze 3. června 2003 týkající se systému zdanění příjmů z úspor ve formě výplaty úroků, a který novelizoval Zákoník pro daně z příjmů z roku 1992 v oblasti srážek z movitého majektu. Zdanění výnosu z odkupu vlastních cenných papírů institucemi kolektivního investování do cenných papírů: Příjmy z této OPC nepodléhají zdanění výnosu získaného odkupem akcií institucemi kolektivního investování do cenných papírů, jak jej zavádí programový zákon z 27. prosince Doplňující informace: Zdroje informací: V institucích zajišťujících finanční služby lze na vyžádání, před nebo po upsání cenných papírů, zdarma získat prospekt, stanovy, výroční a pololetní zprávy i kompletní informace o ostatních podfondech. Informace o celkové výši nákladů na akcie v oběhu a míry rotace portfolia v předchozích obdobích lze získat v sídle společnosti, avenue du Port 2, 1080 Brusel. Na internetových stránkách lze najít následující dokumenty a informace: prospekt, poslední vydaná výroční nebo pololetní zpráva Kompetentní orgán: Bankovní, finanční a pojišťovací komise (Commission Bancaire, Financière et des Assurances- CBFA) Rue du Congrès Brusel Zjednodušený prospekt byl vydán po schválení CBFA v souladu s článkem 53, 1 zákona z 20.července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu: Představenstvo investiční společnosti. Podle informací, které má k dispozici představenstvo investiční společnosti, odpovídají údaje uvedené v prospektu a zjednodušeném prospektu skutečnosti a nechybí v nich žádná informace, která by mohla změnit jejich význam Kontaktní místo, kde lze případně získat další informace: Service Product and Knowledge Management APC. KBC Asset Management SA Avenue du Port Brusel Tel: KBC-Fund Phone (N) (F) (pondělí až pátek 8h 22h, sobota 9h 17h) 3

4 Informace o podfondu ČSOB Reverse Spread 2 1. Představení 1.1. Název: ČSOB Reverse Spread Datum vzniku: 27. července Doba trvání: Omezená do 30. června Kotace na burze: Není Pověření správou investičního portfolia: Správou investičního portfolia nebyl nikdo pověřen. 2. Informace o investicích 2.1. Cíl podfondu: OCHRANA KAPITÁLU: 100%, částka ke dni splatnosti (před odečtením nákladů a poplatků) v poměru k počáteční upisovací hodnotě ve výši 10 CZK : 10 CZK. Podfondu ani jeho akcionářům se neposkytuje žádná formální záruka. Hlavním cílem podfondu je zajistit akcionářům co nejvyšší možný výnos prostřednictvím investic do obchodovatelných cenných papírů a likvidit, jejichž výtěžek bude použit k uzavírání swapů s přední(mi) protistranou(-nami) v rámci možností daných zákonem Investiční politika podfondu: Povolené kategorie aktiv: Podfond může investovat do kotovaných a nekotovaných cenných papírů, pohledávek asimilovatelných do cenných papírů, termínových účtů a jiných likvidních instrumentů. Termínové účty budou rozděleny mezi nejméně tři kvalitní protistrany s maxim. 60% na jednu protistranu. Povolené transakce s deriváty: Operace s finančními deriváty se provádějí v rámci zajištění nebo za účelem realizace investičních cílů. V mezích zákona je podfond oprávněn nakupovat, vydávat, nebo prodávat kupní opce (dále jen calls ) nebo prodejní opce (dále jen puts ), uzavírat termínové kontratky na akciové indexy a obchodovat s opcemi na indexy nebo na podobné kontrakty, uzavírat termínové kontrakty na úrokové sazby a obchodovat s opcemi na podobné kontrakty pod podmínkou, že obchodování s těmito opcemi a/nebo kontrakty bude probíhat na regulovaném trhu, pravidelně fungujícím, uznaném a otevřeném veřejnosti, jehož likvidita je zaručena. Celková výše zaplacených opčních prémií, vztahujících se k zůstatku calls a puts, nesmí překročit 10% čistého jmění podfondu. 4

5 Aby společnost splnila své investiční cíle, bude uzavírat swapy s některou(-ými z) prvotřídní(ch) protistranou v rámci možností daných zákonem. V tomto smyslu se podfond zavazuje během doby svého trvání postoupit část svých budoucích příjmů z investic této protistraně. Protistrana se naproti tomu zavazuje dosáhnout výnosu, který je popsán v oddíle Stanovená strategie. Charakteristika dluhopisů: Aktiva lze částečně investovat do dluhopisů vydaných podniky a veřejnými institucemi. Průměrný rating investic odpovídá stupni AA u Standard&Poor s. Při výběru dluhopisů jsou zvažovány všechny splatnosti. Stanovená strategie: INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA: Podfond usiluje o splnění dvou investičních cílů: zaprvé udržet 100% počáteční upisovací hodnotu ke dni splatnosti a zadruhé dosáhnout případného zhodnocení v závislosti na vývoji koše 20 akcií kvalitních podniků (viz definice níže) s významnou burzovní kapitalizací a nízkým poměrem kurs/zisk, s výpočtem podle struktury Reverse Spread. Struktura Reverse Spread znamená, že od maximálního zhodnocení ve výši 55% odečteme rozdíl mezi průměrem výsledků (= Konečná hodnota minus Počáteční hodnota děleno Počáteční hodnotou) 5 nejvýkonnějších akcií v koši a průměrem výsledků 5 nejslabších akcií v koši. Výsledek výpočtu nad 100% počáteční upisovací hodnoty bude distribuován ke dni splatnosti. SPLATNOST: pondělí 30. června 2008 (Platba s hodnotou k datu J + 1 bankovní pracovní den) MĚNA: CZK, vývoj směnného kursu místních měn akcií v koši vzhledem k CZK není relevantní. POČÁTEČNÍ HODNOTA: Pro každou akcii v koši průměr kursů za prvních deset Dnů ocenění od úterý 21. listopadu 2006 (včetně). KONEČNÁ HODNOTA: Pro každou akcii v koši průměr kursů za posledních deset Dnů ocenění v květnu KURS: Pro všechny akcie, kromě akcií kotovaných na milánské burze, uzavírací kurs, jmenovitě kurs akcie v koši vypočítaný a zveřejněný k uzávěrce burzy odpovědným orgánem burzy, na níž je cenný papír kotován (nebo jeho právním nástupcem). Pro akcie kotované na milánské burze referenční kurs. DEN OCENĚNÍ: Znamená pro každou akcii v koši burzovní den na burze, na níž je akcie kotována a na nejdůležitější burze, kde se hodnotí opce této akcie, pokud v tento den nedojde na trhu k nenadálé události ovlivňující tuto akcii (pozastavení nebo omezení obchodování s tímto cenným papírem) nebo k předčasnému ukončení obchodování (odpovědný orgán ohlásí v tento burzovní den dřívější ukončení obchodování než v jiných burzovních dnech). Dojde-li na trhu k nenadálé události ovlivňující některou akcii v koši nebo k předčasnému ukončení obchodování, je původní Den ocenění dané akcie nahrazen prvním následujícím burzovním dnem, během něhož nedojde na trhu k nenadálé události ani k předčasnému ukončení obchodování a který není původním Dnem ocenění ani prozatím nenahrazuje některý původní Den ocenění v důsledku nenadálé události na trhu nebo předčasného ukončení obchodování. Dojde-li však během každého z osmi burzovních dnů následujících po původním Dni ocenění k nenadálé události nebo k předčasnému ukončení obchodování: 1) bude osmý burzovní den považován za původní Den ocenění, 2) společnost v dobré víře a po dohodě s kvalitní(mi) protistranou(-nami), s níž (nimiž) uzavřela swapovou smlouvu, určí kurs akcie tak, jak by byl zřejmě kotován v tento osmý burzovní den a 3) společnost informuje akcionáře a) o nenadálé události na trhu nebo o předčasném ukončení obchodování ovlivňujících některou nebo více akcií v koši, b) o změně podmínek pro určení Počáteční a/nebo Konečné hodnoty a c) o podmínkách výplaty částek podle realizovaných investičních cílů. 5

6 Níže uvedené příklady slouží k popisu fungování struktury podfondu. Uvedené příklady v žádném případě nenaznačují očekávaný výnos. Skutečný výnos podfondu závisí na jedné straně na skutečném vývoji trhu během doby splatnosti struktury a na straně druhé na konkrétních podmínkách podfondu, a dále zejména na vývoji relevantních cenných papírů, na splatnosti a na míře participace, jak uvádí oddíl Investiční cíle a politika. Následující příklady ilustrují investiční cíle pro strukturu na 1 rok a 6 měsíců s maximálním zhodnocením ve výši 50%. Počáteční upisovací hodnota je 10 CZK. Průměr 5 nejlepších výsledků (*)Zhodnocení je minimálně 0%. Průměr 5 nejhorších výsledků Zhodnocení ke dni splatnosti (*) Pozitivní scénář 30% -10% 50% - [30% - (-10%)] = 10% Neutrální scénář 25% -20% 50% - [25% - (-20%)] = 5% Negativní scénář 30% -20% 50% - [30% - (-20%)] = 0% Hodnota ke dni splatnosti % x 10 = 11 CZK (aktuární výnos : 6,56%, před odečt.nákladů a daní) % x 10 = 10,5 CZK (aktuární výnos: 3,31%, před odečt.nákladů a daní) % x 10 = 10 CZK (aktuární výnos: 0%, před odečt.nákladů a daní) PŘÍSLUŠNÝ KOŠ: V níže uvedené tabulce jsou ve sloupcích zleva doprava uvedeny pořadové číslo akcie, název akcie, její kód Bloomberg, burza, na níž je kotována a její počáteční váha. 1 ALTRIA GROUP INC MO UN Equity New York 5% 2 APPLE COMPUTER INC AAPL UQ Equity Nasdaq 5% 3 BANCO SANTANDER CENTRAL HISP SAN SM Equity Madrid 5% 4 CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ Equity Nas daq 5% 5 GOOGLE GOOG UQ Equity Nasdaq 5% 6 ERICSSON LM-B SHS ERICB SS Equity Stockholm 5% 7 FRANCE TELECOM SA FTE FP Equity Paris 5% 8 HALLIBURTON CO HAL UN Equity New York 5% 9 MICROSOFT CORP MSFT UQ Equity Nasdaq 5% 10 MOTOROLA INC MOT UN Equity New York 5% 11 NOKIA OYJ NOK1V FH Equity Helsinki 5% 12 PFIZER INC PFE UN Equity New York 5% 13 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS Equity Seoul 5% 14 SAP AG SAP GY Equity Frankfurt 5% 15 SCHLUMBERGER LTD SLB UN Equity New York 5% 16 TESCO PLC TSCO LN Equity London 5% 17 TIME WARNER INC TWX UN Equity New York 5% 18 TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT Equity Tokyo 5% 19 VODAFONE GROUP PLC VOD LN Equity London 5% 20 WAL-MART STORES INC WMT UN Equity New York 5% Výběrová kritéria pro zařazení do koše: Akcie může být zařazena do koše pouze pokud 1) je kotována na burze, 2) je součástí významného akciového indexu, 3) má dostatečnou burzovní kapitalizaci a nízký poměr kurs/zisk a 4) představenstvo společnosti schválilo zařazení akcie do koše ( Kritéria výběru ). Úprava koše v případě fúze, akvizice, rozštěpení, znárodnění, bankrotu, nebo diskvalifikace: Fúze nebo akvizice V případě, že se jeden nebo více emitentů akcií v koši zúčastní fúze nebo akvizice během doby trvání podfondu, bude akciím emitentů, kterých se operace týká a kteří po jejím skončení stále splňují Kritéria výběru, přidělena v koši váha odpovídající součtu vah akcií všech emitentů, kterých se operace týká. Pokud po skončení operace nebude žádný z emitentů splňovat Kritéria výběru, bude postupováno v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Znárodnění, bankrot, diskvalifikace. Rozštěpení 6

7 V případě, že u emitenta některé akcie v koši dojde k rozštěpení, bude váha příslušné akcie rovnoměrně rozdělena mezi akcie všech emitentů, kteří z rozštěpení vzešli a kteří splňují Kritéria výběru. Pokud po skončení operace nebude žádný z emitentů vzešlých z rozštěpení splňovat Kritéria výběru, bude postupováno v souladu s pokyny uvedenými v odstavci Znárodnění, bankrot, diskvalifikace. Znárodnění, bankrot, diskvalifikace V případě, že u emitenta některé akcie v koši dojde ke znárodnění, bankrotu, nebo přestane-li splňovat Kritéria výběru ( Diskvalifikace ), bude akcie prodána za poslední kurs známý před vyloučením. Výtěžek z prodeje pak bude investován až do dne splatnosti za tržní sazbu platnou v době vyloučení na peněžním trhu nebo trhu dluhopisů na dobu odpovídající době zbývající do konce splatnosti podfondu. Výtěžek z prodeje spolu s úroky bude ke dni splatnosti zaúčtován jako výsledek akcie pro výpočet konečného nárůstu koše ke dni splatnosti. Volatilita hodnoty čistého obchodního jmění může být v důsledku složení portfolia vysoká Rizikový profil podfondu: Hodnota akcie se může zvyšovat nebo snižovat a investor může získat nižší čásku, než vložil. Posouzení rizikového profilu OPC vychází z doporučení Belgické asociace Asset Managerů, které lze nalézt na internetových stránkách Další informace o veškerých rizicích jsou uvedeny v prospektu. Tabulka shrnující rizika a jejich hodnocení podfondem: Typ rizika Stručná definice rizika Tržní riziko Riziko propadu trhu určité kategorie aktiv, který by mohl ovlivnit ceny a Vysoké hodnotu aktiv v portfoliu Úvěrové riziko Riziko nesplnění závazků emitentem nebo protistranou Nízké Riziko výsledku Riziko, že výsledek operace nedopadne v daném platebním systému Nízké operace podle očekávání Riziko likvidity Riziko nemožnosti prodat určitou pozici ve vhodný čas za přiměřenou Nízké cenu Kurzové riziko Riziko ovlivnění hodnoty investice změnou směnných kursů Nízké Riziko ztráty aktiv Riziko ztráty aktiv, která jsou v držení depozitáře nebo pomocného Nízké depozitáře Riziko koncentrace Riziko spojené s velkou koncentrací investic v určité kategorii aktiv Nízké nebo na určitém trhu Výkonnostní riziko Riziko ohrožující výkonnost Vysoké Kapitálové riziko Riziko ohrožující kapitál Žádné Riziko flexibility Nedostatečná flexibilita produktu jako takového a omezení bránící Nízké přechodu k jiným dodavatelům Riziko inflace Riziko spojené s inflací Nízké Riziko spojené Nejistota ohledně trvalosti určitých prvků prostředí, např. daňového Nízké s vnějšími faktory systému Posouzení kurzového rizika nebere v úvahu volatilitu jednotlivých měn, v nichž jsou denominována aktiva v portfoliu, vzhledem k referenční měně OPC Rizikový profil typického investora: Profil typického investora, pro nějž byl podfond sestaven: velmi dynamický. Tento rizikový profil je vypočítán pro investora z eurozóny a může se lišit od rizikového profilu pro investora z jiné měnové oblasti. Další informace o rizikových profilech najdete na Posouzení profilu typického investora vychází z doporučení Belgické asociace Asset Managerů, které lze nalézt na internetových stránkách 3. Ekonomické informace 3.1. Poplatky a náklady: Jednorázové poplatky a náklady hrazené investorem 7

8 (v měně podfondu, nebo procentem hodnoty čistého obchodního jmění na akcii, není-li uvedeno jinak) Nákup Odprodej Změna podfondu Poplatek za uvedení na trh 2% - Je-li poplatek za uvedení na trh u nového podfondu vyšší než u podfondu předchozího: rozdíl mezi oběma poplatky Administrativní náklady Odměna za dodání listinných akcií Částka určená ke krytí nákladů na koupi/prodej aktiv Částka určená k redukci odprodeje během měsíce následujícího po nákupu Poplatek za dodání listinných akcií * Max. 10 EUR (+ 21% DPH) za dodání pro instituce zajišťující finanční služby Během počátečního upisovacího období: 0% Po počátečním upisovacím období: 1% pro podfond. - Max. 10 EUR (+ 21% DPH) za dodání pro instituce zajišťující finanční služby Ke dni splatnosti : 0% Dříve: Příkazy <= EUR: 1% Příkazy > EUR: 0,5% pro podfond. - Max. 5% pour le compartiment Poplatek za burzovní operace - CAP (kapitalizační akcie) : - Ke dni splatnosti 0% - Jindy : 1,1% (max. 750 EUR) DIS (distribuční akcie): 0% * Poplatek ve výši 0,6% je účtován za dodání listinných akcií v důsledku vyzvednutí akcií z nekrytého účtu nebo přeměny akcií na jméno na akcie na doručitele. Příslušná částka určená ke krytí nákladů na koupi nebo prodej u daných podfondů. - CAP -> CAP/DIS : 1,1% (max.750 EUR) DIS-> CAP/DIS : 0% Pravidelné poplatky a náklady hrazené podfondem (v měně podfondu, nebo procentem hodnoty čistého obchodního jmění na akcii, není-li uvedeno jinak) Poplatek za správu investičního Max. 0,1 CZK na akcii za pololetí. Tento poplatek je splatný na konci každého pololetí a portfolia počítá se z počtu akcií na začátku příslušného pololetí. Poplatek za administrativu Max. 0,1% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu. Tento poplatek je splatný na konci každého pololetí a počítá se z hodnoty akcií uložených u depozitáře na začátku příslušného pololetí. Poplatek za finanční služby - Odměna depozitáři Roční daň Jiné náklady (odhad), včetně odměny auditora a případných odměn administrátorům Max. 0,05% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu. Tento poplatek je splatný na začátku každého kalendářního roku a počítá se z hodnoty akcií uložených u depozitáře poslední bankovní pracovní den předchozího kalendářního roku. 0,07% (0,08% od 1. ledna 2007) čisté výše finančních prostředků investovaných v Belgii k 31.prosinci předchozího roku. Částky, které jsou již zahrnuty do zdanitelného základu relevantních investičních institucí, se do zdanitelného základu nezahrnují. 0,1% ročně z hodnoty čistého jmění podfondu 3.2. Existence tzv. soft commissions a fee-sharing agreements Více informací k tomuto bodu, které nebyly zahrnuty do Zjednodušeného prospektu, naleznete v Doplňujících informacích o podfondu. 4. Informace o akciích a jejich obchodování 4.1. Typy akcií nabízených veřejnosti: V současnosti jsou vydávány pouze kapitalizační akcie. Akcie jsou na jméno nebo na doručitele podle rozhodnutí akcionáře. Akcie na doručitele jsou vydávány v denominacích po 1, 5 a 25 akciích. Pro akcie na jméno nejsou vydávány akciové certifikáty. Na místě je vydáno potvrzení o zápisu do registru akcionářů. 8

9 4.2. Měna výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění: CZK 4.3. Výplata dividend: Po uzavření účetního období stanoví valná hromada část výsledku, která bude vyplacena držitelům cenných papírů s nárokem na dividendy, a to v souladu se zákonem z 20. července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Držitelé kapitalizačních akcií nemají nárok na dividendy. Část čistého zisku, která jim náleží, je kapitalizována připojením k těmto akciím. Valná hromada může, v souladu s ustanoveními zákona, rozhodnout o výplatě dividend v mezidobí. V souladu s ustanoveními stanov a v mezích zákona může představenstvo rozhodnout o výplatě záloh na dividendy Počáteční upisovací období/den: 2. října 2006 až 16. listopadu 2006 (včetně), s výhradou předčasného ukončení; vstupní poplatek: 2%; vyúčtování s uvedením hodnoty: 23. listopadu Počáteční upisovací cena: 10 CZK 4.6. Výpočet hodnoty čistého obchodního jmění: Hodnota čistého obchodního jmění se počítá jednou za čtrnáct dnů první bankovní pracovní den po ukončení příjmu příkazů. První hodnota čistého obchodního jmění po počátečním upisovacím období bude hodnota v pátek 15. prosince 2006, vypočítaná první následující bankovní pracovní den. Pro výpočet hodnoty čistého obchodního jmění akcií spojených s žádostmi o emisi, s odkupem akcií nebo se změnou podfondu v den D budou použity skutečné hodnoty v den D, pokud v okamžiku ukončení příjmu příkazů nebylo známo alespoň 80% skutečných hodnot. Pro výpočet hodnoty čistého obchodního jmění akcií spojených s žádostmi o emisi, s odkupem akcií nebo se změnou podfondu v den D budou použity skutečné hodnoty v den D+1, pokud v okamžiku ukončení příjmu příkazů již bylo známo více než 20% skutečných hodnot Zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění: Hodnota čistého obchodního jmění se zveřejňuje po výpočtu ve finančním tisku (L Echo a De Tijd) a lze ji zjistit u institucí zajišťujících finanční služby Podmínky pro upisování akcií, odkup akcií a změny podfondu: D = datum ukončení příjmu příkazů (16. a poslední den v měsíci v 10.00hod.; jsou-li v tento den banky zavřeny, potom poslední předcházející bankovní pracovní den v 10.00hod.) a datum zveřejnění hodnoty čistého obchodního jmění. Výše uvedený čas ukončení příjmu příkazů platí pro instituce zajišťující finanční služby a distributory uvedené v prospektu. V případě ostatních distributorů prosíme investora, aby se informoval přímo u nich na jimi uplatňovaný čas ukončení příjmu příkazů. D+ 1 bankovní pracovní den = datum výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění. D+ 5 bankovních pracovních dnů = datum platby nebo úhrady žádostí. 9

10 PŘÍLOHA: KAŽDOROČNĚ REVIDOVANÉ INFORMACE KBC CLICK ČSOB REVERSE SPREAD 2 1. syntetický ukazatel rizika IV na stupnici od 0 (nízké riziko) do IV (vysoké riziko). 10

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující dokumenty:

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK 30. 3. 2015 1 Prospekt tvoří

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více