edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice"

Transkript

1 Organizační přípravy pravy českého předsednictvp edsednictví v Radě EU Sekce pro předsednictvp edsednictví ČR R v Radě EU Úřad vlády ČR Mgr. Jana Urbánkov nková Ing. Zuzana Matějovsk jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice

2 Rada Evropské unie (Rada ministrů) Mezivládn dní exekutivní a legislativní orgán n Evropské unie Koordinuje hlavní směry hospodářsk ské politiky členských států Uzavírá jménem EU mezinárodn rodní smlouvy s jinými zeměmi mi či i mezinárodn rodními organizacemi Sdílí s EP rozpočtov tové pravomoci a přijp ijímá rozpočet EU Přijímá rozhodnutí nezbytná pro vytvářen ení a provádění společné zahraniční a bezpečnost ností politiky na základz kladě všeobecných vodítek Evropské rady. Zastoupení vlád členských zemí na úrovni ministrů pro jednotlivé tématické oblasti 9 hlavních formací Rady EU

3 9 formací Rady EU Všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) Hospodářstv ství a finance (ECOFIN) Spravedlnost a vnitřní věci (JHA) Zaměstnanost a sociáln lní věci (EPSCO) Konkurenceschopnost (COCOM) Doprava, telekomunikace a energetika (TTE) Zemědělstv lství a rybolov (AGRIFISH) Životní prostřed edí (ENV) Školství,, mláde dež a kultura (EYC)

4 Předsednictví v Radě EU (nejen CZ PRES) Úkol spočívá zejména v obsahové a organizační přípravě a vedení zasedání Rady EU a jejích pracovních ch orgánů,, vyjednávání,, mediace, reprezentace Rady EU (vnější i vnitřní) Stanovení obsahových priorit a agendy předsednictví na základz kladě národních zájmz jmů a vývoje unijních politik Organizační,, logistické,, finanční,, personáln lní a mediáln lní zajištění zasedání zejména v Bruselu a na území ČR

5 Předsednictví v Radě EU (nejen CZ PRES) Předsednická země svolává Radu EU určuje uje její agendu, podepisuje záznam z znam z jednání. Velvyslanec předsednickp edsednické země vede jednání COREPERu a obdobně i jednání pracovních ch skupin Rady EU vedou zástupci z předsednickp edsednické země Předsednictví určuje, uje, jaký je časový rozvrh schůzek pracovních ch skupin Předsednictví je v kontaktu s ostatními unijními institucemi, zejména s EK a s EP.

6 Výhody plynoucí z předsednictvp edsednictví Prestižní postavení Předsednický stát t leží v centru evropského dění Předseda vlády a ministr zahraničí budou předními mezinárodn rodními státn tníky, jež budou jednat jménem EU Zájem médim dií pozitivní vnímání ČR R v mezinárodn rodním m děníd Vliv na evropskou politiku

7 Nevýhody vyplývající z předsednictví Krátk tká doba předsednictvp edsednictví pouhých 6 měsíců Obrovské zatížen ení státn tní administrativy Omezení prosazování národních zájmz jmů s ohledem na prioritu dosažen ení kompromisu mezi členskými státy ty EU Negativní vnímání země v případp padě neúsp spěšného předsednictvp edsednictví

8 Pořad adí předsednictví Rakousko Finsko Německo Portugalsko Slovinsko Francie Česká republika Švédsko Španělsko Belgie 1. pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 2010

9 Prostřed edí pro předsednictvp edsednictvíčr ČR R bude teprve druhou zemí z nových členských států,, která bude předsedat EU Konec funkčního období Evropského parlamentu (EP) a Evropské komise (EK) Předvolební kampaň,, volby do EP

10 Institucionáln lní zajištění přípravy pravy a výkonu předsednictvp edsednictvíčr R v Radě EU Místopředseda vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandr Vondra Místopředseda Výboru pro EU na úrovni ministrů Předseda výboru pro EU na pracovní úrovni Řízení Sekce pro evropské záležitosti a Sekce pro předsednictví ČR R v Radě EU na Úřadu vlády Rámcová koordinace organizační a obsahové stránky přípravy p pravy a výkonu předsednictví Přímé komunikační vazby se Stálým zastoupením ČR R při p i EU a institucemi EU

11 Institucionáln lní zajištění přípravy pravy a výkonu předsednictvp edsednictvíčr R v Radě EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády náměstek sekce Ing. Marek Mora Sekretariát t Výboru pro EU Koordinace vytvářen ení a formulování obsahových priorit a agendy předsednictvp edsednictví Koordinace a metodické vedení ústředních orgánů státn tní správy při p i vypracování sektorových priorit a agendy předsednictví v jejich věcnv cné odpovědnosti dnosti

12 Institucionáln lní zajištění přípravy pravy a výkonu předsednictvp edsednictvíčr R v Radě EU Sekce pro předsednictvp edsednictví ČR R v Radě EU Úřadu vlády náměstkyně sekce PhDr. Jana Hendrichová Vedení Centráln lní organizační skupiny pro přípravu p pravu předsednictví (zástupci ústředních orgánů státn tní správy, smluvní poskytovatelé konferenčních služeb, zástupci z regionů) Koordinace organizační a logistické stránky přípravy p pravy a výkonu předsednictvp edsednictví Komunikace a prezentace předsednictví

13 Organizačníčlen lenění sekce pro Odbory: předsednictví (SPP) Odbor logistiky a organizace (OLO) Odbor rozpočtu a veřejných ejných zakázek zek (ORZ) Odbor komunikace (OKU)

14 OLO V čele odboru: Ing. Mgr. Radomír r Karlík Koordinace programu přípravy p pravy a výkon CZ PRES (kalendář akcí) Koordinace přípravy p pravy neformáln lního zasedání ministrů EU a jednání na nižší politické úrovni Koordinace práce Centráln lní organizační skupiny pro předsednictví Příprava podkladů pro výběrov rová řízení Spolupráce s Ministerstvem vnitra na realizaci NárodnN rodního programu vzdělávání a na vedení Centráln lního registru pracovníků,, kteří zajišťuj ují CZ PRES a další šími institucemi, regiony

15 ORZ V čele odboru Mgr. David Mlíčko Odbor vede centráln lní rozpočet SPP pro akce konané v ČR a vybrané akce v zahraničí (sleduje čerpání,, dělád změny) Odbor spravuje rozpočet určený GS Rady pro podporu PRES akcí v ČR Odbor zajišťuje zadávac vací řízení SPP na dodavatele týkající se centráln lní koordinace CZ PRES Odbor monitoruje průběh h akcí a plnění úkolů dodavatelů služeb Odbor zajišťuje právn vní služby související s působnostp sobností SPP

16 OKU V čele odboru:mgr. Gabriela Švecová Realizace koncepce a strategie medializace a propagace CZ PRES Příprava věcných v podkladů pro výběr r dodavatelů Logo, webová stránka CZ PRES (www.eu2009.( překlady, doprovodné kulturní akce v ČR, dekorace prostor v ČR R a budovách Rady (Brusel/Lucemburk), tiskoviny, PR předmp edměty, dary, protokolárn rní materiál Detailnější agenda OKU Ing. Zuzana Matějovsk jovská

17 Předsednické akce na územíčr (k ) Neformáln lní zasedání ministrů Celkem 12 ( 6 v Praze, 6 v regionech) Setkání vlády s Konferencí předsedů Evropského parlamentu, Setkání vlády s Evropskou komisí,, Ministerské jednání EU- Skupina Rio Celkem cca 300 zasedání a konferencí v ČR R na nižší politické úrovni

18 Předsednické akce v regionech ČR Cíl: využít t předsednictvp edsednictví k propagaci a zviditelnění regionů ČR R v Evropě Podpořit cestovní ruch a příliv p finančních prostředk edků do regionů ČR Kritéria: ria: Provázanost zaměř ěření akce s charakteristickými rysy regionu Reprezentativnost regionu Logistické zázemí regionu Vhodné a kapacitně dostatečné konferenční prostory Dopravní obslužnost (letiště,, rychlostní komunikace) Vhodné ubytovací možnosti Zázemí pro doprovodné společensk enské a kulturní akce

19 Finanční zajištění : 1,9 mld. Kč K (koordinace, bezpečnost, příprava p prava úředníků,, posílen lení státn tní správy)+ další prostředky v rámci r rozpočtů jednotlivých ministerstev (státn tní rozpočet) Podíl l GS Rady EU tlumočen ení 5 neformáln lních zasedání Rady EU; cestovní náklady delegátů na 15 zasedání pracovních ch skupin a výborů Rady EU Zapojení privátn tního sektoru formou sponzorství

20 Organizační zajištění předsednických akcí na vládn dní a ministerské úrovni v ČR Centráln lní zajištění: Kalendář akcí Zajištění a pronájem konferenčních sálůs a budov v ČR Technické vybavení konferenčních prostor (konferenční,, výpočetn etní a telekomunikační technika a zařízen zení) Doprava Akreditace Koordinace ubytování Liaison officers,, hostesky Občerstven erstvení a stravování delegací Bezpečnostn nostní opatřen ení Konferenční tlumočen ení a překladyp Mediáln lní propagace Tiskoviny Protokolárn rní materiál, dárkovd rkové a propagační předměty Decentralizované zajištění: Doprovodný společenský enský a kulturní program

21 Odbor komunikace Internetové stránky: Logo CZ PRES a jednotný vizuáln lní styl Propagační předměty a dary Dekorace jednacích ch prostor Tiskoviny Práce s médiim Doprovodné kulturní a společensk enské akce v ČR R i v zahraničí

22 Webová stránka Klíčový prostředek pro komunikaci v ČR R i v zahraničí Hlavní cíle webové stránky Cílové skupiny: média, m odborná veřejnost, ejnost, pracovníci ci státn tní správy všech v členských států EU i třett etích zemí, široká veřejnost ejnost Jazykové verze: česká,, anglická, francouzská

23 Co na webu najdete Aktuality a dokumenty - tiskové zprávy, prohláš ášení, projevy a rozhovory, programy jednání,, závěry z Rady atd. Kalendář akcí informace o všech v politických i kulturních akcích ch CZ PRES Informace o českém m předsednictvp edsednictví - priority a motto, program, logo, partneři i atd. Servis pro novináře - akreditace, fotografie, audio, video, tiskové centrum, brožury, logistika, kontakty atd. Informace o EU a Politikách EU Multimediáln lní prezentace České republiky

24 Logo a jednotný vizuáln lní styl Vítězné logo bylo vybráno ve veřejn ejné soutěž ěži; je moderní,, hravé a origináln lní Logo tematizuje motto Evropa bez bariér a motto EU Jednota v rozmanitosti Logo bude odhaleno v polovině listopadu 2008

25 Propagační předměty a dary Budou distribuovány v ČR, Bruselu, na zastupitelských úřadech, v rámci r jednání mezinárodn rodních organizací Součást jednotné vizuáln lní prezentace Protokolárn rní dary důraz na tradiční značky v moderním m designu Propagační praktičnost předměty důraz na

26 Dekorace prostor předsenictví Součást jednotného vizuáln lního stylu Stálé konferenční prostory v Praze a v regionech VIP vchod vstupní lobby, hlavní jednací sál, sál s l pro tiskové konference, zázemz zemí pro novináře, family foto, orientační systém m apod. Výzdoba budovy Rady v Bruselu i v Lucemburku Prostory SZB v Bruselu Strakova akademie, Černínský nský palác

27 Tiskoviny Informační Kalendář českého předsednictvp edsednictví Publikace Kdo je kdo Kulturní kalendář českého předsednictvp edsednictví Průvodce pro novináře Průvodce pro delegáty - Prezentační ČR R v kostce

28 Média Veškerý servis pro novináře e v rámci r tzv. press centra Akreditace novinářů Koordinace ubytování Koordinace dopravy Informační materiály (programy, letáky, tiskové zprávy apod.) Občerstven erstvení Doprovodný program pro novináře

29 Děkujeme vám v m za pozornost

Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU

Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU Organizace, logistika a komunikace 1. ledna 30. června 2009 Předkládá: Útvar ministra pro evropské záležitosti

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů II. V Praze dne 19. května 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízena dne 10. října 2001 usnesením vlády č. 1033,

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky Vít Beneš, Jan Karlas Evropský rozměr české zahraniční politiky v hlavních programových dokumentech Česká republika (ČR) v roce 2007 postrádala jak

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU

AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU Obsah I. Pracovní program pro rok 2007 1.1 Servis Zastoupení Prahy v Bruselu 1.1.1 Servis pro primátora HMP 1.1.2. Servis pro členy české národní delegace 1.1.3. Servis

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007 Možnosti financování projektů z EU Hana Janatová Státn tní zdravotní ústav 14. února 2007 Národní seminář Strategické iniciativy k otázk zkám m nerovností ve zdraví Zdroje Finance EU pro využit ití v členských

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2010 Příloha č. 1 Obsah Realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice v roce 2010. 3 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 3 1.1 Spolupráce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1. Rozsah platnosti. str. 2 2. Organizační jednotky a pracoviště RS ČR. str. 2-3 3. Dělba kompetencí a odpovědnosti vedoucích představitelů RS

Více

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 1. Projekt Zdravé město WHO / Místní Agenda 21........................................................ 2 2. Statut a poslání NSZM ČR............................................................................

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více