Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 NEWSLETTER MŠMT 7. číslo květen 2014 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EDITORIAL Vážení přátelé, na úvod tohoto newsletteru bych vás ráda pozdravila jako nová náměstkyně ministra pro Řízení programů EU a popřála vám mnoho úspěchů, o které se společně snažíme. S potěšením vám mohu oznámit, že Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl vyřazen ze seznamu vysoce rizikových operačních programů v ČR. Je to velmi pozitivní signál všem zainteresovaným stranám o snížení rizika nedočerpání veřejných finančních prostředků. Za to patří dík všem, kteří se podílejí na úspěšném fungování programu tedy nejen týmu pracovníků řídicího orgánu, ale především vám, příjemcům za aktivní spolupráci a podporu. Abychom ovšem udrželi nastavené tempo, pak nadále apeluji na vaši aktivitu při uskutečňování plánovaných výdajů. Mohu vás ubezpečit, že v oblasti efektivní administrace a kontroly výdajů děláme maximum, nicméně vaše součinnost, je k úspěšnému čerpání programu nezbytná Ostatně opatření řídicího orgánu učiněná za účelem naplnění závazných limitů čerpání byla jedním z bodů jednání s eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění Lázsló Andorem, který navštívil ministerstvo školství v předposledním březnovém týdnu. Pan eurokomisař mimo jiné konstatoval spokojenost EK se stavem příprav budoucího operačního programu na MŠMT, v němž oblast vzdělávání dostane opět velký prostor. Mezi kroky, které plánujeme realizovat v blízké době k dočerpání OP VK, patří i vyhlášení několika nových výzev. O nich se více dozvíte na dalších stranách tohoto newsletteru. Hodnocení kvality výstupů projektů nebo dopady na způsobilost výdajů při podezření na porušení rozpočtové kázně jsou pro všechny příjemce velmi důležitými tématy, a proto se jim v tomto čísle věnujeme podrobněji. U hodnocení kvality výstupů pak přinášíme informace nejen o postupu hodnotitelů, ale přikládáme i jejich otázky, které jsou během celého procesu aplikovány. Pokud chcete vědět více o jiných zajímavých projektech z OP VK, věnujte pozornost našemu seriálu rozhovorů, tentokrát se zástupkyní Transparency InternationaI Česká republika, která realizuje projekt zabývající se možnostmi občanské obrany proti korupci. V dnešní době je to stále jedno z ústředních témat veřejné diskuse a mediálního zájmu. Inspirativní čtení vám přeje Petra Bartáková, MSc. náměstkyně ministra pro Řízení programů EU 1

2 Podpora řádného čerpání prostředků přidělených na realizaci projektů Poděkování příjemcům od vrchní ředitelky sekce řízení OP VK Petry Bartákové, MSc. Je mi ctí vás informovat, že Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl vyřazen ze seznamu vysoce rizikových operačních programů, ohrožených rizikem vysoké míry nedočerpání prostředků v důsledku zpoždění a problémů při administraci. Zároveň bych vám všem ráda poděkovala za součinnost a podporu implementační struktury při snižování tohoto rizika. S tejně jako v loňském roce, kdy jste výrazně přispěli ke zvýšení tempa čerpání prostředků z OP VK, bych na vás ráda apelovala, abychom ve společném úsilí nepolevili a minimalizovali tak ztrátu finančních prostředků určených pro rozvoj školství a vzdělávací soustavy ČR. Aktuální odhady čerpání prostředků OP VK pro letošní rok poukazují na možnost splnění pravidla n+2 pro rok 2014, skutečné čerpání prostředků a naplnění těchto předpokladů však leží z velké míry právě na vás. Dovolte mi proto připomenout typy výdajů, jejichž včasným uskutečněním a vyúčtováním se v loňském roce podařilo přispět k rychlejšímu čerpání a požádat vás, abyste jim i letos věnovali zvýšenou pozornost. Jedná se především o případy, kdy je možné ovlivnit dobu realizace výdaje. Žádám vás proto o včasné uskutečnění plánovaných významných nákupů tak, aby k jejich nárokování v žádosti o platbu došlo ještě v letošním roce. Jde zejména o výdaje čerpané z kapitoly rozpočtu 3 Zařízení a kapitoly 6 Stavební úpravy. Dále bych ráda poukázala na další případy, kdy lze uspíšit uskutečnění výdaje. Jedná se o situace, kdy v průběhu realizace nejsou některé výdaje průběžně vykazovány, nebo z nejrůznějších důvodů (mezi které patří např. nedostatek času, opomenutí nebo obava ze správné aplikace pravidel OP VK) nejsou některé výdaje uplatněny vůbec, případně nejsou při závěrečném vyúčtování dostatečně doloženy a nemohou pak být uznány za způsobilé. Rezervy pro plynulé, včasné a řádné vyčerpání prostředků ještě v roce 2014 vidím především v oblasti zálohových plateb, cestovních výdajů či výdajů uskutečněných krátce po ukončení monitorovacího období, dále pak v oblasti nepřímých nákladů či při vyúčtování projektů uplatňujících jednotkové náklady. Jednotlivým typům těchto výdajů se věnuje několik navazujících odkazů. Zároveň mi dovolte upozornit na riziko nedočerpání rozpočtu projektu v důsledku nedodržování harmonogramu realizace či nereálně nastaveného harmonogramu. Včasná realizace plánovaných výdajů a na ně navazující včasné zahájení aktivit je správným úvodním krokem ke společnému cíli maximalizace čerpání prostředků OP VK. Děkuji za spolupráci a přeji úspěšnou realizaci projektů. Poznámka: Petra Bartáková je od letošního dubna náměstkyní ministra pro Řízení programů EU. Jednotlivé typy výdajů a několik navazujících odkazů Zálohové platby Jedná se zejména o náklady na projektový servis, ubytování a cestovné cílové skupiny hrazené hromadně zálohovou fakturou, nájemné za pronájem školicích prostor, předplatné novin a časopisů, licence, poplatky za přístupy do databází a další. Zálohové platby je možné uplatňovat na základě zálohových faktur, uhrazených z projektového účtu již v průběhu realizace projektu, vyúčtovány pak musí být nejpozději v závěrečné žádosti o platbu (provedením vratky či doplatku). Výdaje na zahraniční cesty Výdaje na zahraniční cesty (u příjemců, kteří realizují projekty bez tzv. nepřímých nákladů i výdaje na tuzemské cesty) týkající se nákupu letenek, úhrady ubytování, úhrady konferenčních poplatků, záloh na zahraniční cesty poskytnuté zaměstnanci apod. lze vyúčtovat po uhrazení částky z projektového účtu již před samotným uskutečněním cesty v nejbližší žádosti o platbu. Výdaje související s monitorovaným obdobím, jejichž úhrada proběhla v době přípravy monitorovací zprávy (tato možnost se týká pouze příjemců realizujících dle Příručky pro příjemce verze 5 a vyšší). Jedná se o situace, kdy monitorovací období končí např a monitorovací zpráva (MZ) má být předložena do , příjemce si může v žádosti o platbu nárokovat výdaje uhrazené z projektových prostředků do , pokud je v monitorovací zprávě řádně doloží. Nejčastěji se jedná o mzdové náklady, jejichž úhrada probíhá kolem 15. dne následujícího měsíce nebo objemově významnější nákupy, které by jinak byly poskytovateli předloženy k vyúčtování až v další MZ, tedy až o půl roku později. Nepřímé náklady Nepřímé náklady jsou další skupinou výdajů, kde Řídicí orgán (ŘO) identifikoval nedostatky v řádném čerpání prostředků. Nepřímé náklady byly zavedeny z důvodu ulehčení vykazování výdajů i jejich kontroly a spočívají v tzv. zjednodušeném vykazování těchto výdajů, což znamená, že se automaticky uplatňují ve výši odpovídající příslušnému podílu na způsobilých přímých výdajích (snížených o položky křížového financování). Na základě analýzy zahrnující všechny ESF programy v ČR je nepochybné, že tyto výdaje příjemcům podpory vznikají ve stanovených procentních výších. Oblastí výdajů, kde nacházejí uplatnění, je mnoho. Patří sem např. nákup kancelářských a dalších výukových materiálů (papíry, sešity, tonery, datové nosiče, psací potřeby a další spotřební materiál), čisticí prostředky, předměty pro zajištění publicity projektu, dále úklid, nákup vody, paliv a energie či nájemné v prostorách používaných pro realizaci projektu, nákup služeb na kopírování, tisk, poštovné, správu sítí, úklid či náklady spojené s využíváním externích poradců (např. pro realizaci výběrových řízení na zadávání zakázek). Oblast použití těchto prostředků je velmi široká a možnosti jsou podrobně vyjmenovány v Příručce pro příjemce v kapitole Nepřímé náklady. Ne všichni příjemci si však s jejich využitím vědí rady. I když to není předmětem kontroly ze strany poskytovatele, někteří příjemci mají problém tyto prostředky správně přiřadit ke vzniklým výdajům a projevují snahu tyto nepřiřazené prostředky vracet, což jde proti smyslu jejich aplikace v OP VK. ŘO by tímto chtěl apelovat na příjemce, aby v rámci realizace svých projektů využívali nepřímých nákladů v plné výši pro účely realizace ve smyslu Příručky pro příjemce, kapitoly (Nepřímé náklady) za dodržení pravidla 3E. Případné vratky nepřímých nákladů je třeba předem konzultovat s příslušným projektovým manažerem ŘO/ZS OP VK, který poskytne odpovídající metodickou podporu pro využití těchto nepřímých nákladů. Jednotkové náklady EU peníze školám Obdobný problém jako u nepřímých nákladů vzniká u některých příjemců při dočerpávání prostředků v projektech v rámci programu EU peníze školám (oblast podpory 1.4 a 1.5 OP VK). ŘO považuje za důležité zde znovu vysvětlit princip financování těchto projektů, aby se předešlo nedorozumění při závěrečném vyúčtování projektů, spočívajícím ve vracení prostředků, které jsou považovány za řádně vyčerpané. V těchto projektech se jedná o další způsob zjednodušeného vykazování výdajů prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (unit costs). V projektech založených na jednotkových nákladech je předpokladem způsobilosti výdajů naplnění příslušného množství jednotek výstupů v šablonách klíčových aktivit, ze kterých je projekt sestaven. K naplnění účelu projektu je tře- 2

3 ba, aby příjemce naplnil alespoň tolik jednotek výstupů, jejichž souhrnná hodnota, vyjádřená v Kč, činí alespoň 50 % celkové částky dotace. Veškeré prostředky využité k naplnění těchto výstupů jsou příjemcem vykazovány jako paušální (v souladu s ustanovením 14 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) a skutečná výše výdajů není prokazována. Jedinou ověřovanou skutečností je dodržování postupů pro zadávání veřejných zakázek v případě nákupu zařízení či služeb z projektových prostředků. V rámci závěrečného vypořádání projektu příslušný projektový manažer ověří množství doložených dosažených jednotek výstupů a jejich ekvivalent v Kč vypočtený na základě jednotkových cen. Financování projektů probíhá v režimu ex-ante, kdy příjemce veškeré prostředky obdrží zálohově předem. V případě, že není dosaženo 100 % hodnoty plánovaných výstupů, je příjemce v rámci vypořádání závěrečné monitorovací zprávy vyzván k vrácení finančních prostředků ve výši odpovídající jednotkovým cenám výstupů, které nebyly naplněny. Příklad: Příjemce obdržel dotaci ve výši Kč. V rámci realizace projektu naplnil jednotkové výstupy (jednotky), jejichž hodnota vyjádřená v Kč odpovídá Kč. Při uzavírání projektu je příjemce vyzván k vrácení Kč. Částka ve výši Kč je paušál, který příjemci přísluší za realizaci projektu, bez dalšího ověřování způsobilosti vynaložených prostředků (s výjimkou výběrových řízení na veřejné zakázky). Obdobně jako v případě nepřímých výdajů musí být tyto prostředky správně přiřazeny ke vzniklým výdajům, které škole v souvislosti s realizací projektu vznikly. Například se jedná o výdaje na platy učitelů a dalších zapojených pracovníků včetně odměn, cestovní náhrady, nákup IT techniky a dalšího zařízení pro vybavení učeben, studijních materiálů, výukových pomůcek, spotřebního materiálu, vzdělávacích kurzů atd. Je třeba brát v úvahu i takové výdaje, které nejsou na první pohled patrné, jako spotřební materiál (papíry, psací prostředky, tonery apod.), který škola pro projekt využívala i z dříve nakoupených zásob. Musí být v zájmu každé školy tyto prostředky řádně využít a přiřadit, pravidla OP VK nenastavují mechanismus jejich automatického navracení poskytovateli. Výzva v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů na Podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Hlavní podporovaná aktivita obsahuje 3 povinné aktivity: Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky Aktivita C: Evaluace Obecněji je výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. V průběhu posledních tří let došlo ze strany OP VK nejen díky projektům EU peníze školám (oblast podpory 1.4 a 1.5) a grantovým projektům k mimořádné finanční podpoře základních a středních škol při vybavování novými informačními technologiemi a navazujícímu dalšímu vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP). Tato podpora se však dosud neprojevuje v efektivním využívání dostupných zařízení a celkové integraci ICT ze strany učitelů do výuky. Uvedenou skutečnost potvrzuje i výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/2013. Záměrem výzvy je směřovat podporu primárně do menších základních škol s méně než 200 žáky, kterých je v ČR více než 50 %. Možnost těchto škol zapojit se do DVPP je z různých důvodů omezená. Cílem podpory proto nebudou stále tytéž nejaktivnější (obvykle větší školy), záměrem je aktivizovat a podpořit i školy s horším přístupem ke zdrojům. Začátek realizace projektů se předpokládá ve třetím čtvrtletí letošního roku, ukončení projektů je pak stanoveno na Celkový objem finančních prostředků na tuto výzvu je 600 mil. Kč. Vyhlášení nových výzev v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Řídicí orgán OP VK dále vyhlásil tři výzvy v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Realizace projektů z těchto výzev by měla začít v září 2014, ukončení realizace je pak stanoveno na Výzva s pořadovým číslem 53 je zaměřena na podporu rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol a na zlepšení školního klimatu. Výzva je zaměřena na následující podporovanou aktivitu: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí k implementaci změn v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a Školním vzdělávacím programu v základním vzdělávání (ŠVP ZV) ve výuce na školách a inovaci těchto témat ve výuce na středních školách. Dále je cílem výzvy podpora zavádění nástrojů primární prevence, jejich evaluace a tvorba dalších nástrojů primární prevence v souladu s RVP ZV, což jsou aktuální témata, která s výchovou a vzděláváním ke zdravému životnímu stylu velmi úzce souvisejí. Celkový objem finančních prostředků na tuto výzvu je 300 mil. Kč. Výzva číslo 54 je zaměřena na podporu realizace odborné praxe žáků středních škol u zaměstnavatelů a podporu takových aktivit na školách, při kterých žáci získají praktické zkušenosti a budou rozvíjet své podnikatelské dovednosti. Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity: Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje 3

4 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí k získání nových zaměstnavatelů pro realizaci odborných praxí a odborného výcviku pro žáky škol, popř. vytvoření středisek vlastní praxe ve školách. Dále je cílem výzvy podpora aktivit, které budou rozvíjet podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti žáků např. prostřednictvím vytvoření studentských minipodniků a podobných aktivit (fiktivní firmy, virtuální firmy, studentské společnosti, žákovské minipodniky a podobně). Důraz je ve výzvě kladen mimo jiné i na tematiku sociálního podnikání a podporu hendikepovaných žáků. Třetí výzva číslo 55 je zaměřena na podporu jazykového vzdělávání žáků základních škol, ale také pedagogických pracovníků základních škol. Podporovaná aktivita ve výzvě je: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních Cílem výzvy je podpořit zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků na školách a dále podpora aktivit souvisejících se zaváděním metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky a podpora přípravy projektů internacionalizace škol (například projekty Erasmus). Součástí aktivit je navíc vzdělávání pedagogů související s těmito aktivitami. Celková alokace na výzvu je 240 mil. Kč. Celkový objem finančních prostředků na tuto výzvu je 250 mil. Kč. Hodnocení kvality výstupů projektů V souvislosti s ukončováním realizace projektů a dokládáním vytvořených výstupů těchto projektů považuje ŘO OP VK za přínosné podělit se o své postupy v rámci hodnocení výstupů a zkušenosti z administrativních kontrol monitorovacích zpráv a z realizovaných kontrol na místě. K valita doložených výstupů jednotlivých projektů je posuzována především na základě schválené projektové žádosti. Důležité je, zda měl v projektu vzniknout výstup zcela nový nebo mělo dojít k inovaci již existujícího materiálu či vzdělávacího programu. Dále je posuzován soulad s autorským zákonem, zda výstup odpovídá cílové skupině, pro kterou byl v projektu určen a dále, zda finanční prostředky vynaložené na tvorbu výstupu jsou odpovídající. V průběhu posuzování doloženého výstupu dochází také ke kontrole, zda daný výstup již nebyl doložen jako výstup jiného projektu financovaného v rámci OP VK a zda vznikl v době realizace daného projektu. Pokud je výstup akreditován (např. vzdělávací program), recenzován nebo oponován (osobou nezávislou na realizátorovi projektu nebo v souladu s interními předpisy příjemce), nedochází k jeho dalšímu posouzení z hlediska kvality, neboť všechny tyto uvedené postupy považuje ŘO OP VK za dostatečné potvrzení kvality výstupu. Postup při hodnocení kvality výstupů lze shrnout do následujících otázek: Platí, že doložený výstup není plagiát? Při administrativních kontrolách monitorovacích zpráv nebo při realizaci kontrol na místě jsou odhalovány případy, kdy materiály, doložené jako výstupy daného projektu, pocházejí ve skutečnosti z jiného, dříve realizovaného projektu financovaného z fondů EU, z internetového portálu rvp.cz, nebo jiných vzdělávacích portálů. Jsou také dokládány vzdělávací materiály, jejichž obsah je pouhou kopií jiných veřejně dostupných materiálů, např. vydaných publikací, ze sbírek testů; nápadníků do výuky; pracovních listů pro žáky, které byly vytvořeny k výukovým programům nebo materiálů z různých internetových stránek, diplomových a rigorózních prací apod. V takových případech není možné doložený materiál uznat jako výstup projektu. Odpovídá výstup cílům a klíčovým aktivitám projektu a samotnému popisu výstupu v projektové žádosti? Cílem projektu je např. vzdělávání pedagogů ve formách a metodách práce se žáky s vývojovou poruchou učení dyslexií. Dle projektové žádosti měla v projektu vzniknout metodika pro pedagogy, zaměřená na tuto problematiku. Doložen je však materiál, který obsahuje statistické informace a obecně známé základní postupy, vztahující se k ucelené problematice vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení. Takový výstup není možné uznat, protože není v souladu s cíli a obsahem uvedeným v projektové žádosti. Vznikl výstup v době realizace projektu? Výstupy musejí vzniknout v průběhu realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu, pokud není v právním aktu stanoveno jinak. Jako výstup projektu nelze např. uznat materiál, který vznikl jako součást vědecké či jiné práce člena realizačního týmu projektu již před zahájením realizace projektu. Jsou kvalita a rozsah výstupu dostatečné vzhledem k charakteru výstupu popsanému v projektové žádosti? Při hodnocení výstupů se vždy vychází ze schválené projektové žádosti, z toho, jak je v ní daný výstup popsán, k jakému účelu má být vytvořen/inovován, co má obsahovat, o jaký druh výstupu se má jednat, jaký má být jeho rozsah. Např. v projektu má vzniknout analýza v rozsahu 100 stran s vyčíslením finančních nákladů ve výši Kč, a to na základě smlouvy o dílo. Doložen je však výstup, jehož obsahem je analýza v rozsahu pouze 50 stran, další strany obsahují veřejně dostupné statistiky a informace. Materiál bude sice uznán jako výstup projektu, protože však nebyl dodržen deklarovaný rozsah analýzy, budou výdaje na tvorbu tohoto materiálu kráceny na částku odpovídající danému rozsahu, v tomto případě na částku Kč. Odpovídá výstup svým zpracováním cílové skupině, pro kterou je určen? Příjemce uvádí jako výstup vzdělávací materiál k semináři, který má být určen široké laické veřejnosti, avšak obsahová část je natolik odborná, že je možné ji využít pouze u úzce profilovaných účastníků. Je výstup konkrétní, jasný, přehledný a strukturovaný? Příjemce např. doloží výstup, který po obsahové stránce splňuje požadavky na daný typ výstupu, odpovídá svému popisu ve schválené projektové žádosti, svým zpracováním odpovídá cílové skupině, pro kterou je určen. Formální a logická stránka výstupu však vyžaduje přepracování (např. z důvodů stylistických, pravopisných, formátování, návaznosti jednotlivých kapitol). V takových případech je výstup vrácen k dopracování příjemci. Odpovídají vynaložené finanční prostředky kvalitě výstupu (odborné úrovni)? Příjemce např. doloží jako výstup multimediální opory, přičemž finanční prostředky čerpané na tyto opory překračují ceny v místě, daném oboru a čase obvyklé. Výdaje na doložený výstup budou tedy kráceny na odpovídající úroveň. V případech, kdy některá z výše uvedených otázek nemůže být kompetentně posouzena pracovníky implementační struktury, jsou výstupy odesílány k posouzení a vyhodnocení externímu panelu odborníků. 4

5 Z Daňová kontrola na základě podezření na porušení rozpočtové kázně a možné dopady na způsobilost výdajů důvodu častých dotazů se ŘO OP VK rozhodl přiblížit situace a další postup ŘO v případech, kdy je při kontrole projektu zjištěno pochybení, které je orgánu finanční správy či krajskému úřadu (dále jen finanční/krajský úřad) oznámeno jako podezření na porušení rozpočtové kázně. Finanční/krajský úřad, v jehož pravomoci je prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně, rozhodne na základě své kontroly o potvrzení či nepotvrzení porušení rozpočtové kázně a výsledek kontroly zpracuje do protokolu o kontrole/zprávy z kontroly. Dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále MFTK) odpovídá za potvrzení nesrovnalosti ŘO OP VK. ŘO OP VK k výsledku kontroly následně zaujme stanovisko: 1) Ukončenou kontrolou finančního úřadu bylo potvrzeno porušení rozpočtové kázně Příslušný finanční/krajský úřad rozhodne, že se jedná o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, resp. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vymáhání odvodu a případného penále je zcela v kompetenci finančního/krajského úřadu. 2) Ukončenou kontrolou finančního úřadu nebylo potvrzeno porušení rozpočtové kázně Pokud příslušný finanční/krajský úřad podezření na porušení rozpočtové kázně nepotvrdí, ŘO OP VK v souladu s MFTK může trvat na svých zjištěních a stanovisku, že k nesrovnalosti nezpůsobilému výdaji došlo. Rozhodnutí finančního/krajského úřadu nemá vliv na samotný vznik nesrovnalosti a nezpůsobilé výdaje. ŘO OP VK v návaznosti na rozhodnutí finančního/krajského úřadu přezkoumá, zda byly při daňové kontrole zjištěny nové skutečnosti s dopadem na další šetření nesrovnalosti a může předmětnou nesrovnalost následně označit za nepotvrzenou (postup A viz níže). Pokud ŘO OP VK shledá, že důvody pro vznik nesrovnalosti a nezpůsobilých výdajů trvají, prostředky neproplatí, popř. vymáhá prostředky na příjemci (postup B viz níže). A.) ŘO OP VK na základě opětovného posouzení souhlasí se závěry příslušného finančního úřadu Podezření na nesrovnalost není potvrzeno a postup ze strany poskytovatele je následující: Poskytovatel prostředky dále nevymáhá, případně, došlo-li ke krácení žádosti o platbu (ŽoP) a prostředky nebyly proplaceny: V případě projektu, který je dosud v realizaci, vyzve poskytovatel příjemce, aby příslušný výdaj nárokoval v následující žádosti o platbu. K žádosti o platbu je nutné doložit kopii Zprávy o daňové kontrole a k výdaji uvést do soupisky účetních dokladů, že se jedná o výdaj, který byl uznán jako způsobilý na základě daňové kontroly. Výdaj bude po schválení žádosti o platbu proplacen. V případě projektu, který je již ukončen, bude po souhlasu Ministerstva financí ČR poskytovatelem vystavena nová žádost o platbu a finanční prostředky budou zaslány na bankovní účet příjemce. Pokud nebyly finanční prostředky ze strany příjemce v žádné ŽoP nárokovány a následně ze strany poskytovatele kráceny, není možné finanční prostředky po ukončení realizace projektu příjemci proplatit. B.) ŘO OP VK na základě opětovného posouzení nesouhlasí se závěry příslušného finančního/krajského úřadu Výdaj bude i nadále považován za nezpůsobilý k financování z OP VK. Příjemce je informován prostřednictvím Oznámení příjemci podpory rozhodnutí Řídicího orgánu OP VK ve věci posouzení ne/způsobilosti výdaje projektu o konečném zamítnutí financování daného výdaje z OP VK. V případě, že byl výdaj krácen v ŽoP, jedná se o konečné rozhodnutí ŘO OP VK o neproplacení tohoto výdaje. V případě, že byl výdaj již proplacen a následně označen za nezpůsobilý na základě následné kontroly, bude příjemce vyzván k provedení vratky ve výši tohoto výdaje. Příjemce je povinen vratku provést ve stanoveném termínu. Nedojde-li k vrácení prostředků ve stanoveném termínu, poskytovatel učiní další zákonné kroky k vymožení těchto prostředků, např. podáním k soudu. Jedná-li se o nálezy vyplývající z ukončených kontrol jiných příslušných kontrolních či auditních orgánů (audit Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise či Evropského účetního dvora nebo kontrola Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí ČR), jedná se vždy o potvrzenou nesrovnalost, ŘO OP VK tedy postupuje jako při nesouhlasu s rozhodnutím finančního/krajského úřadu (viz B). V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi ŘO OP VK doporučuje vyčkat na výzvu a pokyny poskytovatele a nezařazovat výdaje, u kterých nebylo prokázáno finančním/krajským úřadem porušení rozpočtové kázně, svévolně do následující žádosti o platbu. Udržitelnost projektu N a webových stránkách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (www.op-vk.cz) byl zveřejněn materiál určený příjemcům, kteří jsou povinni po ukončení realizace projektu zachovat výstupy/aktivity projektu po stanovenou dobu. Uveřejněný dokument poskytuje přehled základních informací a pravidel pro období udržitelnosti a je dostupný zde: op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/udrzitelnost.html Dokument je využitelný pro všechny typy projektů, které měly výzvou/ právním aktem o poskytnutí dotace stanovenu dobu udržitelnosti. 5

6 Ř Novinky ve formuláři monitorovací zprávy webové aplikace Benefit7 O OP VK si dovoluje informovat příjemce o novinkách ve formuláři monitorovací zprávy (MZ) webové aplikace Benefit7. Uvedené úpravy se týkají všech typů projektů, tedy individuálních i grantových, pokud není výslovně uvedeno jinak. 1. Průběžná/mimořádná/závěrečná monitorovací zpráva nová záložka»partner projektu«příjemce je povinen u každého záznamu partnera vyplnit informace v polích»partner s finančním podílem na projektu«(fajfka ANO/křížek NE) a»typ financování partnera«(ex ante/ex post). Pole»Typ financování partnera«je pro Individuální projekty národní a ostatní údajem povinným, pro grantové projekty se jedná o údaj nepovinný. Toto pole je editovatelné v každé MZ. Záložka»partner projektu«má pouze informativní charakter. V další MZ je záznam automaticky načten, ale může být příjemcem upraven dle aktuální situace. Ve formuláři monitorovací zprávy u projektů EU peníze školám oblasti podpory 1.4 a 1.5, tato záložka není. 2. Závěrečná monitorovací zpráva nová pole V souvislosti s přípravou veřejně přístupné Databáze projektových výstupů, o které ŘO stručně informoval již v předchozích číslech newsletteru, a která bude sloužit k prezentaci projektů a zejména pak projektových výstupů, bylo nezbytné implementovat nová datová pole v závěrečné monitorovací zprávě tak, aby databáze veřejnosti poskytla aktuální a přesné informace o realizovaných projektech.»webová stránka projektu«(nepovinné pole) pokud existuje webová stránka s přímou vazbou na realizovaný projekt, příjemce ji zde uvede.»webová stránka příjemce«(povinné pole) příjemce zde uvede adresu své webové stránky. V případě, že ji příjemce uvedl již v projektové žádosti, údaj se vyplní automaticky a bude dále editovatelný. Pokud příjemce nemá vlastní webovou stránku, do pole uvede adresu, kde sdílí výukové materiály vytvořené v projektu.»souhrnné informace o realizaci projektu«(povinné pole) příjemce zde stručně popíše průběh realizace projektu a vyhodnotí naplnění cílů projektu (bude následně zveřejněno v Databázi výstupů). Informace v tomto poli může odpovídat údajům uvedeným v příloze závěrečné MZ»Sou- hrnné informace o realizaci projektu«oblast Stručný popis průběhu realizace projektu. Ve formuláři závěrečné MZ u projektů oblasti podpory 1.4 a 1.5 toto pole neexistuje. V rámci těchto oblastí podpory slouží stejnému účelu pole»další informace o realizaci projektu«. V případě dotazů ohledně nových polí doporučuje ŘO OP VK příjemcům, aby se obraceli na příslušného projektového manažera ŘO/ZS OP VK nebo na (pro dotazy k aplikaci Benefit7). ROZHOVOR S PŘÍJEMCEM Protikorupční sebeobrana efektivní boj s úplatkářstvím v Čechách V minulém čísle newsletteru se představil individuální projekt národní MŠMT»Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy«spolu s jeho hlavními výstupy. V tomto čísle naváže další úspěšný a zajímavý projekt, podpořený z prostředků OP VK, pod názvem Kurzy občanské protikorupční sebeobrany, jehož řešitelem byla nezisková organizace Transparency International Česká republika (TI). Realizace projektu probíhala od srpna 2012 do října 2013 s cílem občany jednak motivovat k aktivnímu odporu vůči korupci a současně je vybavit odpovídajícími odbornými znalostmi, jak v konkrétních případech postupovat. Záměrem TI tak bylo především podpořit účastníky projektu v aktivním přístupu v prosazování svých občanských práv zejména ve vztahu k orgánům veřejné moci a posílit jejich pocit spoluzodpovědnosti za nakládání s veřejnými prostředky. Zjednodušeně řečeno tedy bylo snahou celého projektu docílit toho, aby lidé přestali být k této problematice lhostejní, aby si začali uvědomovat, že dění ve svém regionu či městě mohou sami aktivně ovlivnit a nečekali, až to za ně udělá někdo druhý. Na konkrétní přínosy projektu jsme se zeptali jeho koordinátorky Terezy Zběžkové, zástupkyně TI ČR. Proč takto zaměřený projekt vůbec vznikl? Impulsem byla dlouholetá zkušenost Transparency International Česká republika v oblasti boje proti korupci a snaha do něj více zapojit i širokou veřejnost. Řada lidí se s korupcí osobně či zprostředkovaně setkala, ale buď nevěděli, jakým způsobem se bránit, nebo byly jejich snahy marné. 6

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Tereza Vavrečková Praha (únor 2015) Kde jsou podmínky stanoveny? ROPD/dopis NM Deklaratorní právní akt Navazuje na Dopis

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu 2007 Seminář je spolufinancován EU Realizace

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Oponentury k projektům. Metodický pokyn pro projekty

Oponentury k projektům. Metodický pokyn pro projekty Oponentury k projektům Metodický pokyn pro projekty Upozornění Je nepřípustné zpracovávat oponenturu projektu předkladatele, u něhož jste v pracovním nebo jiným obdobném poměru Nesmíte být podjatí vůči

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Příloha č. 7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 7. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Příloha č. 7 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23. března 2008 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce:

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015

Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více