ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jiřina Baroňová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 Zadání bakalářské práce

3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou státní správy v rámci příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem práce je analyzovat fungování vztahů mezi Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády České republiky, centrálního koordinátora organizační a logistické podpory rezortů (ministerstev) při pořádání předsednických akcí na území České republiky, dodavateli služeb a věcně odpovědnými rezorty. První část práce je zaměřena na teoretická východiska pro praktickou část. Praktická část se zabývá vyhodnocením nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu, srovnáním výsledků výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění o informovanosti občanů České republiky o předsednictví České republiky v Radě Evropské unie před a po jeho začátku, a poté navržením možných změn a vylepšení. Abstract This bachelor s thesis deals with the organisational structure of the state administration during preparations and implementation of the Czech Presidency of the Council of the EU. The aim of the thesis is to analyze the functionning of relationships between the Presidency Section of the Office of the Government of the Czech Republic, being the central co-ordinator of the organisational and logistical support to the individual Ministries for the organisation of Presidential events in the Czech Republic, the suppliers and the relevant Ministries. The first part of the paper focuses on theoretical background for the following practical part. The practical part discusses the evaluation of the national co-ordination mechanism, comparison of results of the research implemented by the Centre for the Public Opinion Research on how Czech citizens had been informed about the Czech Presidency in the Council of the EU before its beginning and after it. It also proposes possible changes and improvements.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Organizační struktura na úrovni státní správy v rámci příprav předsednictví ČR v Radě EU vypracovala samostatně pod vedením Ing. Věry Plhoňové, Ph.D., s použitím literárních a informačních zdrojů uvedených v seznamu použité literatury. Ve Znojmě dne 27. dubna vlastnoruční podpis autorky

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce paní Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce velmi pomohly.

6 Obsah: ÚVOD...8 Cíl práce a metodika TEORETICKÁ ČÁST Organizační vymezení veřejné správy Ústřední státní správa Vláda České republiky Úřad vlády České republiky Ministerstva Evropská integrace Zvláštnosti evropské integrace Evropská společenství Evropská unie První pilíř EU Druhý a třetí pilíř EU Členské státy EU Kandidátské a potenciální kandidátské země Historie vztahu České republiky k EU Instituce ES/EU Evropská komise Evropský parlament Evropská rada Rada EU Předsednictví Evropské unie Historie Předsednictví Nároky kladené na předsednickou zemi PRAKTICKÁ ČÁST České předsednictví v Radě Evropské unie Etapy předsednictví v ČR Model organizace předsednictví ČR v Radě EU Struktura vnitrostátního koordinačního mechanismu Role jednotlivých orgánů a institucí během českého předsednictví Místopředseda vlády pro evropské záležitosti a jemu podřízené sekce Ministerstvo zahraničních věcí ČR Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu Výbor pro Evropskou unii Centrální organizační skupina Sektorová ministerstva (rezorty) Parlament České republiky Prezident České republiky Finanční a personální zajištění předsednictví ČR v Radě EU Medializace a prezentace českého předsednictví Výzkum veřejného mínění Analýza z pohledu organizačního zajištění českého předsednictví v Radě EU na Ministerstvu spravedlnosti ČR Organizace příprav a výkon předsednictví ČR v Radě EU Úsporná opatření týkající se výdajů centrálního koordinátora českého předsednictví v Radě EU...64

7 2.7.3 Návrh změn v modelu vnitrostátního koordinačního mechanismu předsednictví ČR v Radě EU Současná politická situace...68 ZÁVĚR...69 POUŽITÉ ZDROJE...71 PŘÍLOHY

8 ÚVOD Česká republika se od 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie. Přijetí České republiky do Evropské unie je jednou z nejvýznamnějších událostí v dějinách naší země, ovlivňující život každého občana. Česká republika, jako druhá v pořadí z členských zemí Evropské unie, které přistoupily k EU od 1. května 2004, převzala od 1. ledna 2009 předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictvím se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie a střídající se po šesti měsících. Předsednictví České republiky navazuje na předsednictví vykonávané Francií a tuto funkci bude Česká republika k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Předsednickou roli Česká republika vykonává poprvé, po pouze čtyřleté zkušenosti s členstvím v Evropské unii. Je zřejmé, že výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu České republiky, jak z hlediska volby priorit, tak po stránce personální, finanční, logistické, komunikační a bezpečnostní. Hlavně v předsedající zemi, ale i po celém světě, je zapotřebí koordinovat velký počet setkání a konferencí. Proto je nutná dokonalá příprava státní správy, která je zpravidla zahajována přibližně dva roky před samotným začátkem výkonu předsednictví v Radě EU. Česká republika se během předsedání Radě Evropské unie bude nepochybně těšit mimořádnému zájmu domácích i světových médií. Z tohoto důvodu je třeba komunikaci a prezentaci českého předsednictví pečlivě koordinovat s jednotlivými subjekty podílejícími se na přípravách a samotném průběhu předsednictví ČR v Radě EU. Předsednictví je provázeno jednotným vizuálním stylem a jsou využívány nejrůznější prostředky propagace a medializace. Předsednictví v Radě Evropské unie představuje pro Českou republiku významnou příležitost ke své prezentaci a zviditelnění i po stránce kulturní a turistické. Způsob, jakým se tohoto úkolu zhostí, ovlivní image České republiky na dlouhou dobu po skončení předsednictví. 8

9 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je popsat organizační strukturu státní správy v rámci příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, analyzovat fungování nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu předsednictví ČR v Radě EU a poté navrhnout případné možné změny a zlepšení. Cíle: 1. definování základních pojmů z oblasti státní správy a pojmů týkajících se EU 2. zhodnocení fungování nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu 3. navržení případných možných změn ke zlepšení spolupráce jednotlivých aktérů zodpovědných za bezproblémový průběh českého předsednictví v Radě EU Metodika: Cíl č. 1 Pro naplnění tohoto cíle (teoretickou část) využiji široké nabídky dostupné literatury a další dostupné informační zdroje, které by měly položit základ hlubšímu pochopení dané problematiky a seznámit s obecně platnými informacemi a mechanismy, které se týkají Evropské unie a předsednictví členských zemí. Cíl č. 2 Pro zhodnocení fungování nastaveného koordinačního mechanismu předsednictví ČR v Radě EU budu vycházet z daného modelu organizace českého předsednictví a ze způsobu finančního a personálního zajištění činností v rámci příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU. Na základě výsledků výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění na téma Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie, provedu srovnání informovanosti občanů České republiky o předsednictví ČR v Radě EU před a po jeho začátku. Cíl č. 3 Na základě získaných poznatků a vlastních zkušeností získaných během působení v týmu zodpovědného za organizační stránku příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU na Ministerstvu spravedlnosti ČR navrhnu případná možná zlepšení, která by mohla vést k efektivnějšímu využití finančních prostředků i personálních zdrojů. 9

10 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Organizační vymezení veřejné správy Z organizačního hlediska můžeme veřejnou správu charakterizovat jako formální instituci nebo také soubor institucí. Dá se říci, že veřejná správa je instituce, která je založena na právu. Právo ji vytváří, mění, ruší a stanoví sankce. Veřejná správa jako správa veřejných záležitostí ve státě se pak člení na státní správu a veřejnou samosprávu a ostatní veřejnou správu. Státní správa může být vykonávána orgány přímo nebo nepřímo a jsou pro ni typické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Organizační struktura státní správy se neustále mění v závislosti na etapách historického vývoje společnosti, na vnitřních a vnějších podmínkách vývoje, na požadavcích společnosti apod. 1 Základními subjekty veřejné správy jsou stát a veřejnoprávní korporace obce, kraje, profesní komory, které jsou ve veřejné správě představitelé a nositelé veřejné moci. Oba tyto subjekty realizují svoje postavení ve veřejné správě navenek prostřednictvím svých orgánů ministerstva, jiné ústřední správní úřady, orgány územní samosprávy, fyzické osoby. Každý vykonavatel veřejné správy je samostatnou organizační jednotkou, která je částí subsystému a ten součástí organizace veřejné správy jako celku Ústřední státní správa Soustavu ústřední státní správy tvoří ministerstva a jiné ústřední správní úřady s celostátní působností, jako přímí vykonavatelé státní správy. Výše uvedené orgány jsou organizační složky státu, které mají působnost a pravomoc na celém území státu. 3 Ministerstva a ústřední správní úřady jsou zpravidla vnitřně členěny na sekretariáty, organizační, personální, ekonomické, technické, informační a další útvary, dále na sekce, odbory, oddělení apod. Vykonávají zákonem svěřenou působnost, jsou odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších správních orgánů a také kontrolují činnost podřízených orgánů. 4 1 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN tamtéž 3 tamtéž 4 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. přepracované vyd. Praha: ASPI, a. s., s. ISBN

11 1.2.1 Vláda České republiky Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky a na jeho návrh jsou jmenováni ostatní členové vlády a jsou pověřeni řízením ministerstev a jiných úřadů. Vláda rozhoduje ve sboru formou usnesení. Organizace činnosti vlády a řízení schůzí přísluší jejímu předsedovi, kterého pak zastupuje místopředseda vlády nebo jím pověřený člen vlády Úřad vlády České republiky Úkoly týkající se odborného, organizačního a technického zabezpečení vlády plní Úřad vlády České republiky, který má postavení správního úřadu a je ústředním orgánem státní správy. V čele Úřadu vlády stojí vedoucí jmenovaný a odvolávaný vládou. Vláda si také může zřizovat poradní orgány, složené z členů vlády a dalších odborníků, které plní koordinační, konzultační nebo odborné úkoly. Poradními orgány jsou např. Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada pro výzkum a vývoj, Výbor pro Evropskou unii, Vládní dislokační komise a další. Stálým poradním orgánem vlády je Legislativní rada vlády, v jejímž čele stojí člen vlády Ministerstva V současnosti máme v České republice tato ministerstva: Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy. 7 V čele ministerstva stojí ministr, jako člen vlády. Řídí ministerstvo a odpovídá za jeho činnost vládě. Vnitřní organizace ministerstva je ponechána v pravomoci ministra. Ten si zřizuje různé poradní orgány ministerstva, nejen z řad pracovníků ministerstva, 5 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN tamtéž 7 tamtéž 11

12 ale i jiných orgánů, případně i z řad soukromých osob, podle jejich odbornosti. Vedle těchto orgánů jsou zřizovány i různé pracovní skupiny Evropská integrace Integrace se začala výrazně prosazovat po druhé světové válce. Hospodářskou integrací se rozumí proces spojený s odstraňováním bariér, které ztěžují vzájemné obchodní styky (cla a jiné překážky) mezi státy. Dochází ke slučování oddělených národních trhů, vzniká tak větší, rozsáhlejší trh přinášející výhody všem zúčastněným státům, které si však ponechávají svou samostatnost. Stejný význam má pro rozvoj integračního procesu politický zájem zúčastněných zemí o těsnější spolupráci. Politická vůle je rozhodujícím faktorem obzvláště při přechodu od nižšího integračního stupně k vyššímu, dále i při rozšiřování integračního seskupení o další země. 9 Ekonomický přínos integračního spojení zemí je nepřehlédnutelný. Při existenci většího trhu lze vyrábět větší objem produkce, podniky mohou dosahovat optimálního rozsahu výroby. Na takovém trhu se současně zvětšuje počet jeho účastníků, čímž se zostřuje konkurence. Ve výsledku to prospívá konečnému uživateli nebo spotřebiteli, rychleji postupuje inovace výrobků, zvyšuje se kvalita, zvětšuje se výběr zboží a služeb a zpravidla dochází k poklesu cen. 10 V západní Evropě byly po druhé světové válce podnětem k rozvoji integrace také politické pohnutky, snaha odstranit ekonomický základ a příčiny konfliktů mezi velkými zeměmi, které v tomto století přerostly do dvou světových válek. Jednalo se především o nalezení cest a prostředků, které by nahradily dřívější soupeření dvou významných zemí Evropy, Francie a Německa, mírovou spoluprací. K rozvoji integrace dále přispěl i výsledek druhé světové války. Pozice západní Evropy byly oslabeny, neboť ve světě začaly dominovat dvě supervelmoci Spojené státy americké a Sovětský svaz. Proces integrace měl stmelit a posílit postavení západoevropských zemí v Evropě (vůči Sovětskému svazu) a přispět 8 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN tamtéž 12

13 k upevnění jejich ekonomické váhy ve světě (vůči Spojeným státům a později i Japonsku) Zvláštnosti evropské integrace Jedinečnost evropské integrace tkví v tom, že jejím cílem je sdružit země s dlouhou vlastní historií, kulturou a tradicemi, které sice mají celou řadu společných rysů, ale zároveň se v mnoha ohledech odlišují. Nejdůležitějším a politicky nejambicióznějším cílem evropské integrace je vytvořit z Evropy kontinent míru, vyloučit válku jako prostředek řešení sporů mezi členskými státy a přispět k mírovému vývoji na celém evropském kontinentu. Neoddělitelnou součástí uvedeného cíle je zajištění hospodářské prosperity a růstu životní úrovně obyvatel členských států. 12 Západoevropská integrace vznikla a největší rozvoj zaznamenala v období tzv. studené války. Vojenská a ideologická hrozba sovětského komunismu a naproti tomu podpora Spojených států působily jako důležité stmelující a sjednocující faktory urychlující integrační proces. 13 Integrační proces po druhé světové válce je kompromisem mezi dvěma přístupy k integraci. První přístup (prosazovaný od počátku státy kontinentální Evropy, zejména státy Beneluxu, Francie, SRN a Itálie) usiluje o integraci vedoucí k jednotné Evropě, o větší sdílení suverenity a vytvoření nadstátních institucí až po hospodářskou a měnovou unii se společnou měnou v oblasti ekonomické a politickou unii v oblasti zahraniční politiky a obrany. Naproti tomu druhý přístup (tradičně prosazovaný Velkou Británií s podporou některých menších, zejména skandinávských zemí) klade důraz na vytvoření oblasti volného obchodu v oblasti ekonomické a na mezivládní spolupráci v oblasti politické, při zachování státní suverenity členských států HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN tamtéž 13 tamtéž 14 tamtéž 13

14 1.3.2 Evropská společenství Tyto dva přístupy k integraci vyústily ve vytvoření dvou typů integračních organizací struktur s nadnárodními institucemi a sdílenou suverenitou: Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EUROATOM). 15 ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) bylo založeno tzv. Pařížskou smlouvou, podepsanou v roce 1951 a jeho činnost byla ukončena v roce EHS (Evropské hospodářské společenství) a EUROATOM (Evropské společenství pro atomovou energii) byly založeny příslušnými Smlouvami (zvanými Římské), podepsanými v r Smlouva o založení EHS byla v r přejmenována na Smlouvu o založení ES (SES). 1.4 Evropská unie Evropská unie (EU) vznikla v roce 1993 na základě podpisu Smlouvy o Evropské unii (SEU, zvané též Maastrichtská, vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 po ratifikaci členskými zeměmi). 16 Cíle Evropské unie byly smlouvou charakterizovány takto: - podporovat vyvážený a dlouhodobý hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální soudržnosti a zavedením hospodářské a měnové unie, která v dlouhodobější perspektivě zahrnuje i jednotnou měnu, - upevňovat identitu Unie na mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), - rozvíjet úzkou spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí, - účinněji chránit práva a zájmy obyvatel členských států zavedením občanství Unie HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN tamtéž 14

15 Smlouva o EU je předělem ve vývoji integračního procesu. Novým cílem integračního procesu v ekonomické oblasti je vytvoření hospodářské a měnové unie a ten je doplněn o spolupráci v oblasti politické. Spojuje dva odlišné modely mezinárodní spolupráce: integrační model Evropských společenství (ES) s nadstátními prvky, rozvíjený na základě sdílené suverenity, a model založený na tradiční mezivládní spolupráci, založený na respektování státní suverenity členských států. Tyto modely zahrnují tři oblasti: první vychází ze smluv o ES, zahrnující převážně oblast ekonomickou, druhá zahrnuje oblast zahraniční a bezpečnostní politiky a třetí oblast justice a vnitřních věcí. Zmíněné tři oblasti jsou označovány za pilíře EU. 18 Evropská unie tyto oblasti spolupráce někdy přirovnává ke společnému domu, ve kterém evropské národy žijí pod společnou střechou. Struktura této stavby se často přirovnává antickému chrámu (tzv. Maastrichtský chrám), kde základ tvoří členské státy a zakládající smlouvy. Z nich pak vyrůstají tři pilíře coby oblasti spolupráce a jejich svorníkem - střechou, pod níž se odehrává život ve společném evropském domě, jsou instituce EU První pilíř EU První pilíř tvoří nejvýznamnější část Evropské unie, Evropská společenství. Jsou subjektem mezinárodního práva a ve stanovených oblastech mohou uzavírat mezinárodní smlouvy, které zavazují členské státy. V rámci ES fungují instituce nadstátního charakteru a platí v nich právo ES, zvané též komunitární právo, které je za daných okolností nadřazené právu jednotlivých členských zemí. 20 Jádro ES tvoří vnitřní trh se svými svobodami (volný pohyb zboží, volný pohyb pracovních sil, svoboda usazování, volný pohyb služeb a kapitálu, volný platební styk) a dále pravidla jeho hospodářské soutěže. V rámci prvního pilíře jsou politiky EU rozděleny na společné (náleží do výlučné pravomoci EU), sdílené (postupuje se podle kontextu problematiky, kdy se posuzuje, zda výsledky příslušné činnosti budou efektivněji dosaženy na nadnárodní úrovni nebo v rámci členských států a členské státy zde mohou vydávat vlastní legislativu pouze tehdy, neexistuje-li již společná evropská úprava) a doplňující (zde EU respektuje suverenitu 18 HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, ISBN HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN

16 rozhodování členských států a do provádění činností vstupuje jen jako doplňující a koordinační subjekt, neharmonizuje však zde nijak legislativu členských států). 21 Rozhodování v prvním pilíři má nadnárodní charakter, protože členské státy se zavázaly respektovat opatření navržená, přijatá a posuzovaná nadnárodními institucemi. Jedná se o Evropskou komisi (EK), Evropský parlament (EP) a Evropský soudní dvůr (ESD). Evropská rada (ER) a Rada EU mají mezivládní charakter, protože jsou složeny ze zástupců členských zemí hájících ryze národní zájmy Druhý a třetí pilíř EU Druhý a třetí pilíř EU mají odlišný charakter, jsou budovány na principu mezivládní spolupráce. Instituce EU jsou do činnosti druhého a třetího pilíře zapojeny, nejsou však tvůrci legislativy zavazující členské země. 23 Druhý pilíř společná zahraniční a bezpečností politika (SZBP) se týká oblasti, která je považována tradičně za důležitou součást suverenity států. Integrace v této oblasti postupuje ve srovnání s oblastí ekonomickou pomaleji a rozvíjí se na bázi mezivládní spolupráce, která vyžaduje souhlasný přístup všech zúčastněných států a nevede k vytváření nadstátních orgánů a institucí. Společné orgány vytvořené pro ES, tj. Evropská komise a Evropský parlament, jsou sice do SZBP zapojeny, hrají zde však omezenou úlohu. 24 Třetí pilíř policejní a justiční spolupráce v trestních věcech se týká zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro všechny občany EU společným postupem, a to zejména prevencí a bojem proti kriminalitě (obzvláště proti terorismu, obchodu s lidmi, ilegálnímu obchodu se zbraněmi a drogami, proti korupci a podvodům), proti rasismu a xenofobii. V justiční oblasti jde o ulehčení a urychlení spolupráce při soudních procesech, při výkonu rozhodnutí, usnadnění vydávání osob mezi členskými státy, určení minimálních pravidel 21 ABC práva Evropských společenství. Praha: Informační centrum Evropské unie, [2004]. 116 s. ISBN X 22 LACINA, L. a kol. Minimum o regionální a strukturální politice EU. Praha: Úřad vlády ČR, s. ISBN HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. ISBN tamtéž 16

17 vztahujících se k základním charakteristikám skutkových podstat trestných činů a dále k trestům na poli organizovaného zločinu, terorismu a obchodu s drogami Členské státy EU Evropská unie má v současnosti 27 členských států s celkovou rozlohou km², přibližně 496 miliónů obyvatel a HDP stejně vysoké jako USA 26. Počet členů Evropského společenství/evropské unie se postupně rozrůstal z původních šesti na současných sedmadvacet členských států: - zakládající státy: Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie, Německo a Nizozemí (1951), - první rozšíření: Dánsko, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (1973), - druhé rozšíření: Řecko (1981), - třetí rozšíření: Portugalsko a Španělsko (1986), - čtvrté rozšíření: Finsko, Rakousko a Švédsko (1995), - páté rozšíření: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko (2004), - šesté rozšíření: Rumunsko a Bulharsko (2007). 27 Kompetence členských zemí nejsou Evropskou unií nijak dotčeny v těchto oblastech: - veřejná správa, - vnitřní organizace státu, - ozbrojené síly, - národní identita, - veřejný pořádek a bezpečnost, - trestní justice, - mzdová politika, - zdravotnictví, lékařská péče ABC práva Evropských společenství. Praha: Informační centrum Evropské unie, [2004]. 116 s. ISBN X 26 Wikipedia [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/evropsk%c3%a1_unie> 27 LACINA, L. a kol. Minimum o předsednictví vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, ISBN LACINA, L. a kol. Minimum o regionální a strukturální politice EU. Praha: Úřad vlády ČR, s. ISBN

18 1.4.4 Kandidátské a potenciální kandidátské země V současnosti jsou tři země, které získaly oficiální statut kandidátské země - Chorvatsko, Turecko a Makedonie. Jako potencionální kandidátské země pro vstup do EU jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo Historie vztahu České republiky k EU Po pádu železné opony se československá reprezentace zaměřila na vztah s Evropským společenstvím (ES), který považovala za jednu z hlavních priorit. Výsledkem nového směřování zahraniční politiky bylo sjednání asociační dohody s ES (a jeho členskými státy) na konci roku Z důvodu rozdělení státu však nebyla tato smlouva nikdy ratifikována a Česká republika musela vyjednat novou dohodu, která vstoupila v platnost po ratifikaci v únoru 1995 a upravovala vztahy mezi Českou republikou a EU až do konce roku V roce 1996 podala Vláda České republiky přihlášku do EU a o rok později na lucemburském summitu rozhodla Evropská rada o zahájení přístupových rozhovorů se skupinou šesti kandidátských států, která zahrnovala i Českou republiku. 30 Vyjednávání o vstupu České republiky do EU byla koordinována Výborem pro evropskou integraci a ustavenými odbory na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV ČR). Pro samotné vyjednávání byl založen na MZV ČR vyjednávací tým pod vedením státního tajemníka Pavla Teličky. Přístupovou smlouvu dojednali zástupci České republiky na kodaňském summitu v prosinci roku 2002 a v červnu následujícího roku byla předložena občanům ke schválení v celostátním referendu, prvním v historii země. Při 55% účasti se více než 77 % hlasujících občanů České republiky vyjádřilo kladně. Členem EU se tak Česká republika stala k 1. květnu Instituce ES/EU Již na počátku integrace bylo rozhodnuto, že Evropská společenství budou řízena vlastními institucemi, z nichž některé budou působit nezávisle na členských zemích. Toto pojetí je odlišné od většiny ostatních mezinárodních organizací, ve kterých obvykle funguje 29 Wikipedia [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/evropsk%c3%a1_unie> 30 ROVNÁ, L., KASÁKOVÁ, Z., VÁŠKA, J. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia; VIP Books, s. ISBN (Eurolex Bohemia) a ISBN (VIP Books) 31 tamtéž 18

19 pouze sekretariát a mezivládní konference, která se schází dle potřeby. Vlastní soustava orgánů se pak stává jedním z nejvýraznějších znaků EU, který přispívá k jejímu unikátnímu charakteru (sui generis = svého druhu, mající svérázný charakter). 32 Evropská unie není federací. Dokazuje to, mimo jiné, ponechání suverenity na úrovni členských států. V zakládajících smlouvách státy však i přesto některé vymezené části své suverenity přenášejí na nadnárodní úroveň (např. evropská měnová politika společná měna euro), v ostatních oblastech alespoň koordinují svoji činnost (např. společná zahraniční a bezpečnostní politika). 33 Evropská unie je založená na institucionálním systému, v jehož rámci členské země pro řešení vymezených otázek delegují část své svrchovanosti na nezávislé instituce, které reprezentují zájmy EU jako celku, členských států a jejich občanů. Evropská komise sleduje společné zájmy EU jako celku, naproti tomu k národním zájmům zemí přihlíží ve své činnosti Rada EU a Evropský parlament. Zmíněný institucionální trojúhelník je doprovázen dalšími dvěma institucemi: Evropským soudním dvorem a Účetním dvorem Evropská komise Evropská komise (EK) představuje exekutivní složku EU a dá se připodobnit k vládě stejně jako vláda, i EK má ministry (komisaře), kteří spravují svůj resort (generální ředitelství DG) 35. EK je nezávislá na vnitrostátních vládách jednotlivých členských států. Jejím úkolem je zastupovat a chránit zájmy EU jako celku. Jako výkonná složka EU odpovídá za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU, tzn. řízení každodenních 32 ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha: Linde, s. ISBN LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, ISBN CIHELKOVÁ, E. a kol. Evropská integrace Evropská unie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, ISBN

20 činností EU - provádění jejích politik, řízení jejích programů a vydávání jejích finančních prostředků. 36 Nová Evropská komise je jmenována každých pět let, a to do šesti měsíců po volbách do Evropského parlamentu. Nejbližší volby proběhnou v letošním roce. Neformálně jsou členové EK nazýváni komisaři (každá země má jednoho komisaře, je jich tedy 27) a jako členové EK musí jednat v zájmu EU jako celku a nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Každodenní práci EK vykonávají administrativní úředníci, odborníci, překladatelé, tlumočníci a pracovníci sekretariátu, celkem se jedná o evropských úředníků Evropský parlament Evropský parlament (EP) zastupuje občany EU a je jednou z nejdůležitějších institucí EU, od roku 1979 jsou jeho poslanci voleni v přímých volbách 38. EP je jedinou přímo volenou institucí, poslanci jsou voleni v jednotlivých členských státech přímo na pětileté období. Zastoupení v EP se řídí počtem obyvatel jednotlivých členských zemí, přičemž zastoupení malých a středních států je zvýhodněno oproti státům velkým. Členové EP se nesdružují podle národnosti, ale zasedají podle politické příslušnosti. Současný parlament má 785 členů ze všech 27 členských států EU Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit ]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm> 37 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit ]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm> 38 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, ISBN HAD, M. a kol. Česká republika v Evropské unii: členství, přínosy, výzvy. Praha: Linde, s. ISBN

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Eurocentrum Pardubice

Eurocentrum Pardubice Eurocentrum Pardubice 4. března, Pardubice PředsednictvíČR v Radě EU Struktura Rady EU Rada EU představuje víceúrovňovou strukturu Každá úroveň má v systému Rady EU své úkoly. Generální sekretariát Rady

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org

VY_12_INOVACE_66. Pro 9. ročník ZŠ. Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org VY_12_INOVACE_66 Historie EU Pro 9. ročník ZŠ Člověk a společnost Výchova k občanství - Právo v Evropě září 2012 Mgr. Dana Kubínková Materiál slouží k opakování učiva Evropská unie Evropská unie je ekonomické

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 1.

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice

edsednictví v Sekce pro předsednictvp ČR nková Ing. Zuzana Matějovsk Mgr. Jana Urbánkov jovská 6.Listopadu 2008 Eurocentrum Pardubice Organizační přípravy pravy českého předsednictvp edsednictví v Radě EU Sekce pro předsednictvp edsednictví ČR R v Radě EU Úřad vlády ČR Mgr. Jana Urbánkov nková Ing. Zuzana Matějovsk jovská 6.Listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY Vyučovací

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více