Evropské fondy : Jednoduše pro lidi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi"

Transkript

1 Evropské fondy : Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha

2 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu: dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích ALOKACE OP PIK: cca 116 mld. Kč 4,3 mld. EUR (celkově strukturální fondy pro ČR cca 600 mld. Kč, 21,9 mld. EUR) ÚZEMNÍ VYMEZENÍ: celá ČR kromě Prahy, u některých programů vymezené regiony ŽADATELÉ obchodní společnosti všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích nejvíce malé a střední podniky MSP (do 249 zaměstnanců) orientace na VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH, ICT SEKTOR

3 VÝŠE A FORMA PODPORY VÝŠE PODPORY předpokládaná míra podpory dle prioritní osy a velikosti žadatele míra podpory nižší oproti minulému období obecně velký/ střední/ malý podnik 25/ 35/ 45 % v některých programech odlišnosti (viz dále) FORMA PODPORY Dotace Finanční nástroje zvýhodněné úvěry, záruky, rizikový kapitál Nebudou min. 2 roky chybí legislativa Kombinace dotací a finančních nástrojů DE MINIMIS: nové nařízení v legislativním procesu: hranice EUR zůstává, nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky

4 ÚZEMNÍ URČENÍ OP PIK Cílové území OP PIK: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy a s územím HMP v případě výjimky dle č. 70 obecného nařízené (internacionalizace firem, klastry, některé typy VaV projektů) Strategie regionálního rozvoje ČR definuje základní typy území: rozvojová území (metropolitní oblasti, sídelní aglomerace, regionální centra a jejich zázemí), stabilizovaná území periferní území

5 HARMONOGRAM PŘÍPRAV OP PIK (MILNÍKY) 17. duben 2014 Předložení Dohody o partnerství Evropské komisi 18. červen 2014 Veřejné projednání SEA 14. červenec 2014 schválení 8. verze OP PIK Vládou ČR, usnesením č červenec 2014 předložení OP PIK Evropské komisi Červenec - Leden 2014 Formální dialog EK a MPO 26. srpen 2014 Schválení Dohody o partnerství Evropskou komisí Říjen 2014 Listopad 2014 Leden 2015 Přelom 1. a 2. čtvrtletí 2015 Připomínky EK k 8. verzi OP PIK Schválení programů podpory Vládou ČR Schválení OP PIK Evropskou komisí 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu

6 PRIORITNÍ OSY PROGRAMU, ALOKACE JEDNOTLIVÝCH OS Prioritní osa 1 - rozvoj výzkumu a vývoje 31 % nejvíce z programu OP PIK Prioritní osa 2 - podpora podnikání malých a středních firem 21 % Prioritní osa 3 - efektivnější nakládání energií 28 % Prioritní osa 4 - rozvoj informačních a komunikačních technologií 17 % Prioritní osa 5 - technická pomoc 3 % CELKEM 25 PODPROGRAMŮ

7 Programy podpory Prioritní osy 1 INOVACE EUR (29,5 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb zavedení nových metod organizace firemních procesů *zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje) aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek provozní náklady náklady na publicitu projektu mil. Kč na projekt Intenzita podpory 25/35/45 % (čl. 14 GBER - reg. mapa) podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací) a fyzické osoby

8 Programy podpory Prioritní osy 1 INOVAČNÍ VOUCHERY EUR (1,05 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, apod.) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelé inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod tis. Kč na projekt Intenzita podpory až 100 % (de minimis) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace

9 Programy podpory Prioritní osy 1 POTENCIÁL EUR (14,75 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, provoz centra v případě MSP ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) mil. Kč na projekt Intenzita podpory 50 % (čl. 26 GBER-Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu) podniky

10 Programy podpory Prioritní osy 1 APLIKOVANÝ VÝZKUM (TIP2) EUR (22,61 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ZPŮSOBILÉ VÝDAJE osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál; náklady na nástroje a vybavení formou odpisů; náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby; provozní náklady mil. Kč na projekt Průmyslový výzkum 50/60/70, Experimentální vývoj 25/35/45, (čl. 25 GBER - Podpora na výzkumné a vývojové projekty, průmyslový výzkum) podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy

11 EUR (5,23 % na PO 1) Programy podpory Prioritní osy 1 SPOLUPRÁCE PODPOROVANÉ AKTIVITY podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace podpora technologických platforem podpora kooperačních inovačních sítí ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, *smluvní výzkum, semináře, konference, marketing 0,5 80 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 50 % (čl. 27 GBER - Podpora určená inovačním klastrům) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace

12 Programy podpory Prioritní osy 1 PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU EUR (3,14 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup ZPŮSOBILÉ VÝDAJE osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu 0,5 4 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 70 % (de minimis) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace

13 Programy podpory Prioritní osy 1 SLUŽBY INFRASTRUKTURY EUR (15,68 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY zakládání a rozvoj VTP, CTT, PI poskytování služeb inovačním podnikům. realizace aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek provozní náklady náklady na publicitu projektu mil. Kč na projekt, n mil. Kč na projekt Intenzita podpory 25/35/45 % (čl. 14 GBER - reg. mapa) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace

14 Programy podpory Prioritní osy 1 PROOF-OF-CONCEPT EUR (3,14 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti: činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy ZPŮSOBILÉ VÝDAJE studie proveditelnosti, marketingové studie apod. podpůrné služby pro V&V dotace Intenzita podpory 50 % (Rámec VVI) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace

15 Programy podpory Prioritní osy 1 PRE-COMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT EUR (4,92 % na PO 1) PODPOROVANÉ AKTIVITY fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru dotace Intenzita podpory až 100 % podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy

16 Programy podpory Prioritní osy 2 TECHNOLOGIE EUR (24,75 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí 0,5 20 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 35/45 % (čl. 14 GBER - reg. mapa) Mikropodniky, malé a střední podniky

17 Programy podpory Prioritní osy 2 PROGRES EUR (34,41 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti) mil. Kč na projekt Intenzita podpory 35/45 % (čl. 14 GBER - reg. mapa) Mikropodniky, malé a střední podniky

18 Programy podpory Prioritní osy 2 RIZIKOVÝ KAPITÁL EUR (8,19 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY scouting exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál projekty následných investic v dalších kolech financování Max. 10 mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 21 GBER - podpora rizikového financování) Mikropodniky, malé a střední podniky

19 Programy podpory Prioritní osy 2 PORADENSTVÍ 1 (PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY) EUR (0,97 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra ZPŮSOBILÉ VÝDAJE poradenské a expertní služby tis. Kč (pro MSP), 5 10 mil. Kč (pro provozovatele in. infrastruktury) na projekt Intenzita podpory 50 % (čl. 18 GBER - podpora na poradenské sužby ve prospěch MSP) provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR (koneční příjemci MSP)

20 Programy podpory Prioritní osy 2 PORADENSTVÍ EUR (1,5 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.) služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů služby související s realizací projektů náklady na administraci projektů 0,5 1 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 50 % (čl. 18 GBER - podpora na poradenské sužby ve prospěch MSP) MSP, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci MSP)

21 Programy podpory Prioritní osy 2 MARKETING EUR (4,84 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy ZPŮSOBILÉ VÝDAJE pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP marketingové propagační materiály, služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích. 0,3 150 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 50 % (čl. 19 GBER - Podpora na účast MSP na veletrzích) MSP, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci MSP)

22 Programy podpory Prioritní osy 2 NEMOVITOSTI EUR (15,87 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt regenerace zóny rekonstrukce nájemního objektu rekonstrukce objektu ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov) neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost) 1 50 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 35/45 % (čl. 14 GBER reg. mapa) Malé a střední podniky, municipality

23 Programy podpory Prioritní osy 2 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA EUR (9,48 % na PO 2) PODPOROVANÉ AKTIVITY výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data) 0,5 50 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 35/45 % (čl. 14 GBER reg. mapa) Malé a střední podniky

24 Programy podpory Prioritní osy 3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE EUR (4,4 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 41, 46, 49 GBER) podniky

25 Programy podpory Prioritní osy 3 ÚSPORY ENERGIE EUR (61,31 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla zavádění a modernizace systémů měření a regulace, zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, využití odpadní energie ve výrobních procesech zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie 0,5 250 mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 41, 46, 49 GBER) podniky

26 Programy podpory Prioritní osy 3 SMART GRIDS I. (DISTRIBUČNÍ SÍTĚ) EUR (3,05 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie mil. Kč na projekt Intenzita podpory variabilní (čl. 48, 49 GBER) podniky

27 Programy podpory Prioritní osy 3 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE EUR (3,1 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie, zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií v budovách, zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE, zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek ekologické studie 0,5-100 mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 36, 38, 41, 47, 49 GBER) podniky

28 Programy podpory Prioritní osy 3 ÚSPORY ENERGIE V SZT EUR (11,7 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie 0,5 250 mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 40, 46, 49 GBER) podniky

29 Programy podpory Prioritní osy 3 SMART GRIDS II. (PŘENOSOVÉ SÍTĚ) EUR (16,4 % na PO 3) PODPOROVANÉ AKTIVITY výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie mil. Kč na projekt Intenzita podpory variabilní (čl. 48, 49 GBER) podniky

30 Programy podpory Prioritní osy 4 VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET EUR (70,11 % na PO 4) PODPOROVANÉ AKTIVITY modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; (u pevného připojení až 100 Mbit/s), vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu ZPŮSOBILÉ VÝDAJE investiční náklady na vybudování infrastruktury mil. Kč na projekt Intenzita podpory % (čl. 52 GBER - Podpora na širokopásmovou infrastrukturu) FO nebo PO podnikající v oblasti elektronických komunikací

31 Programy podpory Prioritní osy 4 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY EUR (29,89 % na PO 4) PODPOROVANÉ AKTIVITY tvorba nových sofistikovaných ICT řešení; zřizování a provoz center sdílených služeb; budování a modernizace Datových center ICT řešení - tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace ZPŮSOBILÉ VÝDAJE dlouhodobý hmotný majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, hardware a sítě, stroje a zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know-how); vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor) Max. 200 mil. Kč na projekt Intenzita podpory 25/35/45 % (čl. 14 GBER reg. mapa) podniky

32 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OPVVV se zaměřuje na rozvoj lidského potenciálu. OPVVV navazuje na program OP VaVpI

33 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Určení typů příjemců, kteří budou podporováni: výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů orgány státní správy orgány pověřené řízením a implementací S3 strategií na národní a regionální úrovni fakultní nemocnice soukromé podniky jsou podporovány pouze u některých PO či SC, proto jsou tyto možnosti vždy uvedeny v textu prezentace.

34 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Oblasti: o Věda a výzkum o Terciální vzdělávání o Předškolní až sekundární vzdělávání Specifikace cílového území: Aktivity budou probíhat na celém území ČR, vč. Prahy. Celková alokace na OP VVV: 2,773 mld.

35 Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Alokace na PO1: 1 mld. Investiční priorita 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. Určení typů příjemců, kteří budou podporováni: další subjekty provádějící výzkum,

36 Prioritní osa 1, Investiční priorita 1, Specifický cíl 1: Posílení excelence ve výzkumu Podporované aktivity: Výzkumná zařízení pro strategicky významné infrastuktury VaV, Budování a modernizace infrastruktury VaV v Praze, Rozvoj kapacity výzkumných týmů a zajištění souvisejících materiálních a provozních podmínek Otevřený přístup k V informacím Navázání strategických partnerství a V spolupráce Zapojení do mezinárodních programů, kofinancování projektů z HORIZONT 2020 Návštěvnická centra ve VV centrech Výsledky intervencí: Posílení kvality výzkumných týmů, Větší otevřenost a dostupnost infrastruktur VaV, Posílení interdisciplinarity výzkumu, Zkvalitnění výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely, Zvýšení kvality strategického řízení výzkumu na národní úrovni s důrazem na zavedení motivačního systému hodnocení a financování výzkumných organizací.

37 Prioritní osa 1, Investiční priorita 1, Specifický cíl 2: Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost Podporované aktivity: Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v předaplikační (předobchodní) fázi, na základě dlouhodobých potřeb trhu a společnosti. Navázání a rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na všech úrovních Kofinancování a financování úspěšně hodnocených projektů v Horizon 2020 Výsledky intervencí: Vytvoření mezioborových výzkumných týmů realizujících výzkum v průlomových oblastech Posílení orientace výzkumu na společenské výzvy Zlepšení komunikace a spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru

38 Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Alokace na PO2: 765 mil. Investiční priorita 1: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

39 Prioritní osa 2, Investiční priorita 1 Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Určení typů příjemců, kteří budou podporováni: - u IP1, SC5 další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/popularizace výsledků VaVaI).

40 Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční priorita 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Specifický cíl 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

41 Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Alokace na PO3: 900 mil. Určení typů příjemců, kteří budou podporováni: - Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání - Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

42 Investiční priorita 1: Prioritní osa 3: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí Specifický cíl 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků Investiční priorita 2: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

43 Prioritní osa 3: Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Investiční priorita 2 Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Prioritní osa 4: Technická pomoc - Alokace na PO4: 108 mil.

44 Programy TAČR Alfa Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zaměřený především na oblast progresivních technologií, materiálů a služeb. Podprogram 1: Progresivní technologie, materiály a systémy Snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií; Zlepšení užitných vlastností materiálů; Zvýšení bezpečnosti, rychlosti, kapacity a kvality systémů pro přenos informací.

45 Alfa Podprogram 2: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Snížení dopadu antropogenních vlivů na životní prostředí; Omezení negativních následků živelních pohrom a jejich předcházení; Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů; Zajištění vyšší efektivity energetického využívání paliv; Zefektivnění a zvýšení kapacity přenosu energie.

46 Alfa Podprogram 3: Udržitelný rozvoj dopravy Snížení negativních vlivů dopravních prostředků a infrastrukturních staveb na životní prostředí; Zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a snížení nehodovosti; Zvýšení bezpečnosti a životnosti dopravní infrastruktury; Zvýšení plynulosti dopravy s využitím dopravní telematiky.

47 Epsilon Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů Prostředí pro kvalitní život

48 Epsilon Podprogram 1: Znalostní ekonomika Podprogram 2: Energetika a materiály Podprogram 3: Životní prostředí

49 Gama Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen VaV ) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

50 Gama Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace. Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.

51 Programy Evropské unie Informační síť s názvem Enterprise europe network se všemi výzvami všech programů. PROGRAM HORIZON 2020 navazuje na 7. RP nejvýznamnější celoevropský program pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a zaměstnanosti v ČS EU pro malé a střední podniky Horizont 2020 běží od roku 2014 do roku 2020 rozpočet bude tvořit více než 70 miliard.

52 Program Horizon 2020 První priorita: VYNIKAJÍCÍ VĚDA Evropská výzkumná rada Budoucí a vznikající technologie Akce Marie Skłodowska-Curie Výzkumné infrastruktury Druhá priorita: VEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU Rozpočet druhé priority 17,938 mld. Míra podpory: Výzkum 100% Demonstrace 70% Paušální režie 20% Podporované oblasti o Průlomové a průmyslové technologie o Přístup k rizikovému financování

53 Program Horizon 2020 Druhá priorita: VYNIKAJÍCÍ VĚDA Podporuje Inovace v MSP Při implementaci programu bude kladen důraz zejména na snižování spotřeby energie, nové materiály, bezpečnost, interoperabilitu systémů a vytváření norem. Priorita podpoří průlomové a průmyslové technologie v těchto směrech: informační a komunikační technologie,nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie,pokročilé výrobní systémy, vesmírné aplikace. Příklad projektu: Vývoj nano-diamantových částic pro monitoring biomolekulárních procesů v živých buňkách

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Mezinárodní projekty VaV

Mezinárodní projekty VaV Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Mezinárodní projekty VaV www.comtesfht.cz OBSAH 1.

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více