MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE future technologies VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB MARKETINGOVÉ VÝSTAVIŠTE BRNO A PRODUKÈNÍ SLUŽBY, BRNO EXHIBITION CENTRE UBYTOVÁNÍ, CATERING

2 OBSAH SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - elektronické vouchery - parkování - montážní prùkazy - vystavovatelské prùkazy - ostraha stánku - konferenèní místnosti OBJEDNÁVKA SLUŽEB MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - tisková zpráva veletrhu - katalog - prezentace ve veletržním prùvodci - veletržní news - propagace firmy mimo stánek - prezentace na informaèním kiosku - prezentaèní robot Advee - prezentace v areálu BVV - pøenosné prezentaèní systémy - pronájem informaèních terminálù - kioskù OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB PREZENTACE V AREÁLU BVV PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ UBYTOVÁNÍ HOSTESKY SPEDICE CATERING SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

3 SLUŽBY NA VELETRHU AMPER ELEKTRONICKÉ VOUCHERY Pro vystavovatele jsme opìt pøipravili e-vouchery, pomocí kterých budete moci rychle, efektivnì a bez jakýchkoliv vícenákladù spojených s distribucí tištìných voucherù pozvat své obchodní partnery na Váš stánek na veletrhu AMPER. Zaèátkem mìsíce února 013 bude modul na generování e-voucherù zprovoznìn a vystavovatelùm zaslán speciální odkaz a unikátní heslo. Toto mùžete spolu s pozvánkou na veletrh elektronicky zaslat svým obchodním partnerùm. Obchodní partner poté vyplní základní kontaktní údaje a vytiskne již platnou celodenní vstupenku na veletrh opatøenou unikátním è. kódem. Využité e-vouchery obchodními partnery Vám nebudou úètovány. Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. str. 4). Vìtší množství e-voucherù si mùžete doobjednat pomocí objednávkového formuláøe OBJEDNÁVKA SLUŽEB bod 1. Objednávku prosím vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy. Toto navýšení je již zpoplatnìno èástkou 10 Kè/ks PARKOVÁNÍ V areálu brnìnského výstavištì lze využít nìkolika možností parkování: - Pøedplacené parkování: tato karta umožòuje parkování po dobu veletrhu na vyznaèených parkovacích místech. Parkovací karta musí být umístìna na viditelném místì za pøedním sklem automobilu. V tìsné blízkosti areálu se nachází i další parkovací kapacity jako je napøíklad Expoparking. - Povolení pro vjezd: umožòuje vjezd a výjezd do areálu ve dnech vlastní akce vèetnì dnù montáže a demontáže. Na kartu je nutno èitelnì zapsat SPZ/RZ vozidla. Povolení pro vjezd lze objednat i pouze na Vámi vybrané dny MONTÁŽNÍ PRÙKAZY Tyto prùkazy umožòují držiteli vstup a vjezd do areálu brnìnského výstavištì ve dnech montáže a demontáže. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 montážních prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet montážních prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY Vstup do areálu brnìnského výstavištì bude ve dnech veletrhu povolen pouze držitelùm vystavovatelských prùkazù. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 vystavovatelských prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet vystavovatelských prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen. 4 OSTRAHA STÁNKU Správa brnìnského výstavištì zajiš uje pouze všeobecnou noèní ostrahu areálu, nejedná se o ostrahu jednotlivých expozic. Pro vìtší bezpeènost a ochranu Vašich exponátù doporuèujeme objednat individuální ostrahu stánku. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Vystavovatelùm, kteøí mají zájem poøádat v prùbìhu veletrhu konference, semináøe èi firemní prezentace, je k dispozici 5 konferenèních místností o rùzných velikostech v pavilonu P. Kapacita menších konferenèních místností je až 30 osob, kapacita støednì velkého konferenèního sálu je až 80 osob. Kapacita velkých sálù se pohybuje max. do 00 osob. Dále jsou k dispozici sály A (94 osob), B (96 osob), C (11 osob), D (56 osob), E (64 osob) a F (4 osob) v Kongresovém centru. Místnosti jsou vybaveny základní prezentaèní technikou (plátno, dataprojektor, poèítaè, v pøípadì velkého sálu ozvuèení). Kongresové haly s kapacitou až 600 osob a salonky (kapacita osob) k uspoøádání meetingù jsou k dispozici k pronájmu i v prostorách hotelu Holiday Inn Brno.

4 OBJEDNÁVKA SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 ELEKTRONICKÉ VOUCHERY (Objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy) Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. tabulka vpravo): Napø. spoleènost ABC, která má objednanou výstavní plochu 5 m bude mít možnost umožnit 15 obchodním partnerùm bezplatný vstup na veletrh AMPER. doobjednávka e-voucherù: ks krytá výstavní plocha Výsledný poèet e-voucherù 6-49 m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x a více plocha x Kè/ks PARKOVÁNÍ parkovací karta ( ) povolení pro vjezd po celou dobu veletrhu povolení pro vjezd od: do: Expoparking pøedplacené po celou dobu veletrhu poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: 550 Kè Kè 1.00 Kè/den Kè 3 PRÙKAZY (Vyplòte pouze v pøípadì, že doobjednáváte prùkazy nad rámec poètu, který vám dle velikosti plochy náleží - viz tabulka níže) MONTÁŽNÍ PRÙKAZY VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY VELIKOST EXPOZICE 6-49 m m m 00 m a více poèet kusù: poèet kusù: MONTÁŽNÍ + VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks 100 Kè/ks 500 Kè/ks ÈESTNÉ VSTUPENKY standardní poèet: 5 ks standardní poèet: 10 ks standardní poèet: 15 ks standardní poèet: 0 ks 4 BEZPEÈNOST - INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA STÁNKU datum: Støežení expozice do 30 m Støežení expozice od 31 do 100 m Støežení expozice od 101 do 150 m Støežení expozice od 151 do 50 m Støežení expozice nad 50 m Støežení expozice se psem do 150 m Støežení expozice se psem nad 150 m doba konání ostrahy - od: do: 150 Kè/hod. 180 Kè/hod. 70 Kè/hod. 300 Kè/hod. 390 Kè/hod. 350 Kè/hod. 450 Kè/hod. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Uvedené údaje jsou pouze orientaèní, neslouží jako objednávka. Po doruèení formuláøe Vám bude obratem zaslána konkrétní nabídka volné konferenèní místnosti dle Vámi vyplnìných požadavkù. datum pronájmu: doba pronájmu - od: ZLATÝ AMPER - VSTUPENKA NA SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ OCENÌNÍ "ZLATÝ AMPER" do: Požadovaná kapacita sálu: Vystavovatel pøihlášený do soutìže obdrží ks vstupenek / exponát zdarma. Pro vystavovatele, kteøí nemají pøihlášený exponát do soutìže je poèet vstupenek limitován. poèet vstupenek: Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: Kè/ks V dne: razítko a podpis objednavatele

5 6B13 6B1 6B 6B7 6B7 6B11 6B3 6B10 Dodavatel elektrotechnického materiálu pro domovní i prùmyslové instalace - domovní vypínaèe a zásuvky, instalaèní krabice a rozvodnice, bodová svìtla, vaèkové spínaèe, odpínaèe, prùmyslové vidlice a zásuvky, svorkovnice, bezšroubové svorky, kabelové vývodky. 6B9 6B6 6B6 6B8 6B5 6C11 6C6 6C1 6C7 6C5 6C9 6C 6C3 6C4 Znaèka Hager je svìtovým pojmem pro moderní elektroinstalaèní systémy a øešení zahrnující domovní rozvadìèe vèetnì jejich pøístrojové náplnì, spolehlivé domovní a modulové elektroinstalaèní pøístroje, systémy pro inteligentní øízení budov, instalaèní parapetní kanály a soklové lišty, elektroinstalaèní sloupky, propojovací kanály do rozvádìèù a prvky pro aktivní bezpeènost a ochranu. Firma Hager Electro s.r.o. patøí k pøedním dodavatelùm systémù a technických øešení pro elektrotechniku v oblastech rezidenèních, komerèních a prùmyslových objektù. 6D17 6D16 6D15 6D14 6D6 6D13 6D1 6D10 6D9 6D5 6D1 6D 6D3 6D4 6D11 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 5 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU Využijte této bezplatné služby a informujte o novinkách a zajímavostech, které Vaše firma pøipravuje pro veletrh. Poskytnuté informace slouží jako podklad pøi komunikaci s médii a jsou souèástí tiskových materiálù veletrhu. KATALOG Záložka do katalogu je výjimeèná možnost, jak se vyèlenit ze stovek vystavovatelù v katalogu veletrhu a upozornit právì na Vaši firmu a dùležité údaje o její èinnosti. Využijte pøíležitost nasmìrovat a snadnìji udržet pozornost potencionálního klienta. 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI Plán veletržního areálu s pøehledným vyznaèením rozložení oborù a dùležitých záchytných bodù umožòuje snadnìjší orientaci v celém komplexu brnìnského výstavištì. Plán bude obsahovat rovnìž rastry jednotlivých hal a seznam vystavujících firem. Každý vystavovatel má kromì inzerce v prùvodci navíc možnost objednat zvýraznìní umístìní vlastní expozice s uvedením loga èi libovolného textu o spoleènosti nebo nabízených produktech. Tento pøehledný zpùsob zviditelnìní bude sloužit k další propagaci klientù, kteøí budou mít o uvedenou službu zájem. Každý vystavovatel a návštìvník obdrží tento navigaèní plán zdarma pøi pøíchodu na veletrh. SEKTOR C SECTOR C SEKTOR D SECTOR D 4 VELETRŽNÍ NEWS Vychází. veletržní den pøi pøíležitosti prezentace výsledkù soutìže ZLATÝ AMPER. Vystavovatelùm umožòuje inzerovat obchodní úspìchy a podrobnìji informovat odbornou veøejnost o èinnosti firmy èi možnostech spolupráce. Veletržní news je distribuován na stánky všech vystavovatelù a návštìvníkùm veletrhu v rámci infostánkù zdarma. 1/1 strana (formát na spad) 70 x 358mm 1/1 strana (èistý formát) 30 x 318 mm 1/ strany (formát na vý šku) 113 x 318 mm 1/ strany (formát na šíøk u) 30 x 15 7 mm 1/4 strany (formát na vý šku) 113 x 15 7 mm 1/4 str any (formát na šíøk u) 30 x 7 6,5 mm MINI inzerce 44 x 70 mm

6 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 6 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK Propagací firmy mimo stánek je myšleno umožnìní roznosu letákù v dobì veletrhu, povolení umístìní poutaèe mimo samotnou výstavní expozici, reklamní panel (960 x 380 mm) a dále veškerá propagace firmy, která zasahuje nad rámec objednané veletržní plochy. Realizaci samotné reklamy zajiš uje firma vlastními prostøedky. (Hostesky, informaèní stojany pro výlep reklamy, èi výrobu grafiky lze po dohodì objednat). Poutaè resp. reklamní panel bude umístìn po celou dobu veletrhu na místech k tomu urèených a na základì dohody s klientem. 6 PREZENTACE NA INFORMAÈNÍM KIOSKU Další z øady nabízených nadstandardních možností prezentace spoleènosti. Informaèní kiosky, umístìné na klíèových místech ve veletržních halách, poskytují základní informace o vystavovatelích a jejich lokaci na veletrhu i oboru èinnosti. Nabízí se zde ovšem pøíležitost objednat pro Vaši firmu nadstandardní formu sdìlení, a to co do obsahu i rozsahu reklamního prostoru. Banner KLASIK (468 x 38 px) Banner DOUBLE (468 x 476 px) Banner GIGANT (468 x 95 px) Logo v posuvném proužku 7 REKLAMNÍ ROBOT ADVEE Chcete se jednoznaènì odlišit od ostatních vystavovatelù a zajistit, že o Vás všichni návštìvníci veletrhu budou vìdìt? Využijte exklusivní nabídky robota Advee, který se bude ve vašich barvách pohybovat v rámci pavilonù a oslovovat Vaše potenciální klienty. Robot Advee je jedineèný reklamní a propagaèní nástroj, který upoutá pozornost, atraktivní a interaktivní formou pøedá reklamní sdìlení a vytiskne reklamní leták dle Vašeho pøání. Adveeho mùže doplnit jeho statická varianta Advee xstatic, který bude Vaše výrobky propagovat pøímo na stánku. Advee je k dispozici v rámci veletrhu exklusivnì pouze pro jediného zákazníka, budete to tedy pouze Vy, kdo touto formou návštìvníky veletrhu osloví. 8 PREZENTACE V AREÁLU BVV Brnìnské výstavištì nabízí možnost vlastní prezentace vystavujících firem formou reklamy v areálu. Tento servis poskytuje kromì služeb spojených s výstavbou expozic, rovnìž možnost využití reklamních prostor v areálu. Jedná se napø. o rùzné typy reklamních nosièù, pronájem reklamních ploch, popøípadì využití veletržního rádia èi reklamních spotù na velkoplošné obrazovce. 9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY Spoleènost Freeboard je pøímým èeským výrobcem mobilních prezentaèních systémù, jsme èleny asociace POPAI CENTRAL EUROPE. Zboží dodáváme do 7 hodin, doprava zdarma, doživotní záruka. Více informací a možnost pøímé objednávky na str PRONÁJEM SAMOOBSLUŽNÝCH INFORMAÈNÍCH KIOSKÙ Produkty spoleènosti POWER products s.r.o. jsou ideálním, elegantním a interaktivním nástrojem pro komunikaci s Vašimi zákazníky. Slouží k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, k zadávání objednávek online na e-shopech, pro internetové veøejné prùzkumy, promítání prezentací apod. Více informací a možnost pøímé objednávky na str. 10.

7 OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU tiskové informace vystavovatelù zpùsob dodání zdarma em KATALOG (Grafický návrh záložky dodává vystavovatel) záložka do katalogu Kè 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI barevná inzerce uvnitø prùvodce barevná inzerce na obálce (. nebo 3. strana) barevná inzerce na zadní stranì prùvodce ZVÝRAZNÌNÍ VLASTNÍ EXPOZICE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI uvedení loga v plánu výstavištì + libovolný text o firmì èi produktu (max. 400 znakù vè. mezer) uvedení loga v plánu výstavištì Kè Kè Kè Kè Kè 4 VELETRŽNÍ NEWS Kompletnì zpracovanou inzerci zašlete ve formátu PDF (rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK, písmo v køivkách) na Rozmìry inzerce viz. strana 5. 1/1 strana (formát na spad) 1/ strany (formát na výšku) 1/4 strany (formát na výšku) "MINI" inzerce 1/1 strana (èistý formát) 1/ strany (formát na šíøku) 1/4 strany (formát na šíøku) Kè Kè Kè 900 Kè 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK datum: vlastní roznos propagaèních materiálù* reklamní panel rozsev letákù na pokladny Veškeré propagaèní materiály a poutaèe musí být dodány do na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Výstavištì 1, Brno, ÈR. *) Distribuce propagaèních materiálù je zakázána v prostoru bezprostøednì pøed a za turnikety u vstupu do haly P..000 Kè/den/osoba Kè Kè/den 6 BANNER (SPOØIÈ) NA INFORMAÈNÍM KIOSKU (Podklady zašlete ve formátech Flash, GIF nebo JPG, v maximální velikosti do 100 kb na banner KLASIK (468 x 38 px) Kè/ks banner DOUBLE (468 x 476 px) Kè/ks banner GIGANT (468 x 95 px) Kè/ks logo v posuvném proužku Kè/ks 7 PREZENTAÈNÍ ROBOT ADVEE 1 Advee, 1 pavilon, 4 dny Kè 1 Advee, 1 Advee x Static, 4 dny Kè Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: V dne: razítko a podpis objednavatele

8 PREZENTACE V AREÁLU BVV 8 Pro objednávky a další možnosti reklamy v areálu BVV prosím kontaktujte: Ivan Zahradníèek, tel.: , fax: , A MOBILNÍ BILLBOARD V AREÁLU Jeden z nejoblíbenìjších podpùrných prostøedkù veletržní úèasti Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Umístìní na travnatých plochách okola komunikací. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè objednávám (zaškrtnìte) B BILLBOARD NA OPLOCENÍ AREÁLU K dispozici je 18 ks nosièù osvìtlených výkonných LED diodami. Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè C MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ Osvìdèený nástroj orientaèního systému na výstavišti. Snadná manipulace vzhledem k velikosti, vhodný variabilní systém. Rozmìr nosièe: 1 x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè D MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ OCTANORM Vhodný orientaèní nástroj zejména u vchodù do pavilonù. Možnost jednostranného i oboustranného polepu. Rozmìr nosièe: 1 x 1 m, 1 x m, x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè E SVÌTELNÁ REKLAMA - CITY LIGHT Umístìní na stìnách chodeb pavilonu G1 a G. Rozmìr nosièe: 1,68 x 1, 13 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè F LAMELOVÁ REKLAMA Reklama na otoèných lamelových lištách. Umístìní na budovì Kongresového centra, pøímo u tramvajové zastávky MHD. Rozmìr nosièe:,80 x 1,80 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè G REKLAMA NA LAVIÈKÁCH Jednostranné i oboustranné využití s aplikací samolepící grafiky. Rozmìr nosièe: 1,36 x 0,81 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè H REKLAMA NA SLOUPECH VEØEJNÉHO OSVÌTLENÍ Oboustranné grafické využití ve výšce,5 m v požadovaných materiálech (banner, grafická deska). Rozmìr nosièe: 0,8 x 1,5 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè I PLOCHA PRO NAFUKOVADLA A JINÁ OBJEMOVÁ TÌLESA Využití rozsáhlých travnatých ploch umožòuje dokonalou vyditelnost veškerých nafukovacích a héliových tìles. Možnost zapùjèení objemových tìles, realizace na zakázku vè. zajištìní obsluhy provozu. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od.900 Kè J PLOCHA PRO UMÍSTÌNÍ VLAJKY MIMO VÝSTAVNÍ PLOCHU Pronájem reklamní plochy, zapùjèení, instalace a demontáž stožáru, montáž a demontáž vlajky. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè

9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY 9 Pro objednávky nás prosím kontaktujte na nebo na telefonu Více zboží na

10 PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ 10 Pro objednávky kontaktujte: POWER products s.r.o., Modøanská 1806/41, Praha 4 Tel.: , Power Products nabízí pronájem samoobslužných informaèních kioskù na veletrh AMPER 013 Samoobslužný informaèní kiosek - ideální interaktivní nástroj pro komunikaci se zákazníky Samoobslužný informaèní kiosek slouží: - k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, - k zadávání objednávek online na e-shopech, - pro internetové veøejné prùzkumy. Samoobslužný informaèní kiosek je osazen: - 19" LCD displejem s dotykovou obrazovkou (touchscreenem), - nerezovou klávesnicí s trackballem, - poèítaèem s operaèním systémem Windows 7, - WiFi adaptérem pro bezdrátové pøipojení do internetu, - sí ovým adaptérem pro pevné pøipojení do internetu, - zabezpeèeným internetovým prohlížeèem SiteKiosk, zajištìným proti proniknutí do operaèního systému a proti zobrazovaní nepovoleného nebo nevhodného obsahu. Cena pronájmu samoobslužného kiosku EAGLE Standard na celou dobu trvání veletrhu Kè/kus bez DPH (tzn Kè bez DPH/den)* Souèástí ceny je: - pronájem kiosku na celou dobu veletrhu AMPER 013, - dovoz a odvoz informaèního kiosku, - instalace informaèního kiosku na stánku zákazníka, - nastavení zabezpeèeného internetového prohlížeèe SiteKiosk na požadovanou web stránku a nastavení úrovnì zabezpeèení. Volitelné služby: - branding informaèního kiosku (návrh a výroba), - doplnìní vybavení infokioskù o další zaøízení (napø. webkameru, èteèku bezkontaktních karet, GPRS modem apod.), - zakázková øešení. * Cena pronájmu informaèního kiosku s konfigurací uvedenou výše Ceny jsou uvedeny bez DPH.

11 UBYTOVÁNÍ 11 Bližší informace o ubytování pro vystavovatele získáte na tel.: , nebo na u: ZÍSKEJTE 10% SLEVU NA JIŽ SJEDNANÉ VELETRŽNÍ CENY UBYTOVÁNÍ V HOTELU VORONÌŽ I. a II. Pøi telefonické objednávce zadejte kód: SPRING nebo proveïte rezervaci pomocí online rezervaèního systému na Hotel Voronìž I. OREA**** OREA Hotel Voronìž I je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Kvalita ubytování splòuje požadavky i tìch nejnároènìjších hostù. Kvalitní stravovací služby jsou zajiš ovány v restauraci Atrium, Grill baru Gurmet a ve špièkové restauraci A LA CARTE. OREA Hotel Voronìž I disponuje kapacitou 368 pokojù, suite a business suite s telefony s pøímou volbou a Wi-Fi pro ubytované hosty zdarma. Televizní pøijímaèe s interaktivním systémem pro kontakt s recepcí, se satelitními programy a Pay-TV, minibary. Pokoje superior jsou vybaveny klimatizací a ubytovaným hostùm jsou poskytovány nadstandardní služby. Hotel nabízí pùjèování aut, saunu, masáže, kadeønictví, suvenýry, Internet terminál. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od:.17 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 458/47, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Voronìž. OREA*** Hotel Voronìž II je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Ve své tøídì nabízí nesrovnatelnì kvalitní ubytování za bezkonkurenèní ceny v novì zrekonstruovaných pokojích. Pokoje a suite tøídy economy nabízí vybavení s koupelnou, WC, telefonem s pøímou volbou a TV se satelitními programy. Pro bezpeènost hostù jsou pokoje vybaveny požárními kouøovými hlásièi. Hotel disponuje 0 lùžky ve 110 pokojích. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 488/49, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Myslivna*** Hotel Myslivna se nachází v krásném pøírodním prostøedí mìstského lesoparku nad areálem brnìnského výstavištì s výhledem na panorama mìsta. Pouhých 10 minut z centra a jednoduchým pøíjezdem z dálnice D1. Na pokoji je možno využít satelitní TV, telefon, vysoušeè vlasù, minibar, župan a pantofle. Hotel nabízí i bezplatné bezdrátové pøipojení k internetu pøes WIFI. Hotel Myslivna Brno Vám nabízí hotelovou restauraci s výbìrem èeských i mezinárodních specialit, denní snack bar s nabídkou míchaných nápojù, letní vyhlídkovou terasu se specialitami z grilu, kongresový sál, salonky pro nejrùznìjší firemní jednání i firemní akce. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 990 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Hotel FONTÁNA BRNO*** Hotel Fontána je ideální místo pro Vaše komfortní ubytování v Brnì, v klidném prostøedí Brnìnské pøehrady. Hotel má kapacitu 34 pokojù a od Výstavištì Brno se nachází pouhých 10 minut jízdy autem. V nedávné minulosti byla v hotelu uskuteènìna rozsáhlá rekonstrukce. Každý pokoj má svùj balkón, ze kterého si mùžete pohledem vychutnat nádhernou pøírodní scenérii vodní hladiny Brnìnské pøehrady a okolních lesù. Souèástí hotelu Fontána na Brnìnské pøehradì je hotelová restaurace. Originalita cihlové klenby a útulné prostøedí vinného sklípku v hotelu pøímo vybízí k ochutnávkám tìch nejlepších vín z bohaté fonotéky. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 84 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Úèastníci akce Amper mají v hotelu Fontana pøípadné parkování aut ZDARMA! Hotel FONTANA *** zajistí ve dnech ZDARMA veletržní autobus pro ubytované hosty. Knínièky 814, Brno, tel.: , fax.: Hotel Holiday Inn Brno***** Hotel nabízí ubytování ve 00 dvoulùžkových pokojích s veškerým komfortem a kongresovou halu až pro 600 osob. Hotel Holiday Inn Brno je tak ideálním místem pro poøádání akcí všech typù od malých semináøù až po velké mezinárodní kongresy, pro které zajiš uje široké spektrum služeb od ubytování a stravování pres kongresovou techniku a zprostøedkování tlumoènických služeb až po uspokojení specifických požadavku poøadatelù akcí. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a bohaté snídanì formou bufetu, internetového pøipojení na všech pokojích, pillow menu, coffee setu, sauny, fitness. Køížkovského 496/0, Brno-Pisárky, tel.: , fax: ,

12 HOSTESKY 1 Agentura Apsara Vám nabízí profesionální služby hostesek, modelek a promotérù na veletrh Amper 013. Již 10 let poskytujeme personální servis na všechny veletrhy spoleènosti Terinvest. Agentura Apsara disponuje databází s více než 5 tisíci hostesek, modelek a promotérù z Èeské republiky i ze Slovenska. Základem naší úspìšné práce je poskytování perfektnì proškolených hostesek a promotérù. Pracujeme s dlouhodobì provìøenými lidmi a klientovi vždy doporuèíme nejvhodnìjší typy zvláštì vybraných dívek pro danou akci. Naše hostesky musí splòovat vysoké požadavky, jako jsou atraktivní vzhled, pøíjemné vystupování, studium VŠ, znalost cizího jazyka (obvykle hovoøící dvìma svìtovými jazyky), zkušenosti s danou prací a další. Pro Vaši expozici zajistíme profesionální hostesky, které Vám pomohou s organizací a chodem stánku a také podpoøí svým vzhledem a vystupováním Vaši prezentaci na veletrhu. Dle Vašich potøeb zajistíme vhodné obleèení (kostýmek, doplòky ve Vašich firemních barvách èi jiný výraznìjší dress). Na základì Vašich požadavkù Vám rádi doporuèíme nejvhodnìjší dívky a nebo mùžete sami vybírat na našich stránkách kde naleznete také naše reference a fotografie z realizovaných akcí. Ceník Agentura Apsara slaví 10 let na trhu a proto vystavovatelùm veletrhu Amper nabízíme veletržní slevu 10% na zajištìní hostesek. Ceny se odvíjí od požadavkù (napø. úroveò znalosti cizího jazyka, náplò práce, množství dívek, další požadavky na konkrétní schopnosti a dovednosti, atd.). Rádi Vám pøipravíme nezávaznou kalkulaci dle Vašich potøeb. Po akci vyúètujme poèet reálnì odpracovaných hodin, na který Vám vystavíme fakturu s domluvenou splatností. Kontaktní informace: Mgr. Klára Nestìrová Kateøina Kašková managing director project koordinator Mob: Agentura Apsara Jindøišská 4, Praha 1 Tel/Fax: Reference: Terinvest od 00 Èeská Miss od 005 Mestrostav od 008 Unilever Landmedia DTM - The Deutsche Tourenwagen Masters H&M American Express Budìjovický Budvar Klasa Adidas Coca Cola Ringier ÈR Tìšíme se na spolupráci s Vámi.

13 SPEDICE 13 DB Schenker je jedním z pøedních svìtových poskytovatelù integrovaných logistických øešení a globálních spedièních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou silnièní, železnièní, letecké a námoøní pøepravy. Jako oficiální spedièní partner spoleèností TERINVEST a Veletrhy Brno a.s. zajistíme kompletní spedièní odbavení Vašich veletržních zásilek, jako jsou vykládka a nakládka exponátù, poskytnutí technických prostøedkù na montážní/demontážní práce, manipulace s prázdnými obaly, zastupování v celním øízení, mezinárodní a vnitrostátní pøeprava a další služby. Nabízíme Vám komfort komplexních služeb, individuální pøístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Celosvìtová sí DB Schenker zahrnuje 130 zemí. V Èeské republice má prostøednictvím SCHENKER spol. s r. o. silné zastoupení 800 kvalifikovaných spolupracovníkù na 18 pracovištích. Díky tomu dokáže být svým zákazníkùm a obchodním partnerùm co nejblíže a pružnì reagovat na jejich požadavky. Vámi zaslané požadavky na spedièní služby budou zpracovány cenovým øešením na míru. Kontaktní informace: SCHENKER spol. s r.o., Oddìlení veletrhù a výstav Brno Tel.: , 836, 837; Fax: Kühne+Nagel, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako èeská poboèka celosvìtové spedièní spoleènosti Kühne+Nagel Group, která s 830 kanceláøemi ve 100 zemích svìta patøí k pøedním poskytovatelùm logistických služeb. Èeská poboèka má v souèasnosti 00 zamìstnancù. Centrála spoleènosti se nachází v Praze 5 - Jinonicích, kde je umístìna divize námoøních pøeprav, prodejní oddìlení a administrativní úseky. Divize leteckých pøeprav je umístìna na letišti v Ruzyni. Divize kontraktní logistiky, sklad s kapacitou m, divize sbìrné a distribuèní služby a kamionových pøeprav jsou umístìny v Hostivicích (na Karlovarské výpadovce, pøímo u letištì). Další sklad s kapacitou 4.500m je provozována v Brnì. Poboèka ve Varnsdorfu zajiš uje konsolidaci exportních námoøních zásilek, exportní a importní kamionové zásilky. Poboèka v Brnì zajiš uje kromì exportních a importních kamionových zásilek i sbìrnou službu do Itálie, námoøní pøepravy a letecké pøepravy. Zároveò poskytuje na výstavišti veškeré veletržní speditérské služby. Poboèka v Olomouci zajiš uje veškeré mezinárodní i tuzemské železnièní pøepravy. V roce 1995 byly všechny èinnosti vykonávané v ÈR certifikovány spoleèností "Bureau Veritas Quality International" v souladu s normou ISO Toto osvìdèení získala spoleènost pravidelnì i v následujících letech až doposud. V roce 007 získala spoleènost certifikát ISO 1400 a OHSAS Brnìnská poboèka na výstavišti zajiš uje veškeré veletržní speditérské služby; vykládky a nakládky exponátù, uskladnìní a pøevozy exponátù, odvoz, uskladnìní a zpìtný návoz prázdných obalù, celní odbavení zásilek atd. Kontaktní informace: Kühne + Nagel, spol. s r.o., Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno Tel.: , Mobil: , Fax:

14 CATERING 14 Nabízíme cateringové služby až do 700 osob na místì Vaši volby na výstavním stánku, Masarykovì okruhu, v zámcích nebo stanech, ve stylu španìlském, asijském, sportovním èi historickém. Gastronomické služby od malých obèerstvení na stánky vystavovatelù, až po bankety a rauty s vytøíbenou kuchyní, drinky a koktejly. Kontaktujte nás se svou poptávkou, rádi Vám pøipravíme catering dle pøání: Holiday Inn Brno, Køížovského 0, Brno Tel.: , , Fax: Firma EXPO restaurace, a. s. zajiš uje pro vystavovatele v prostoru areálu Brnìnského výstavištì, dále zajiš uje obèerstvení pøi tiskových konferencích a firemních prezentacích v jednacích sálech výstavištì i v expozicích vystavovatelù. Své objednávky mùžete zasílat pøímo na níže uvedené kontakty spoleènosti kdykoli pøed veletrhem i v jeho prùbìhu. Nabízený sortiment zásobování do expozic: Obložené chlebíèky, kanapky, chu ovky, obložené náøezové mísy (pro 6 8 osob) Teplá jídla (v termoobalu s plastovým pøíborem, ubrouskem a dochucením) Napø.: 150 g Smažený vepøový øízek, bramborový salát; 150 g Kuøecí prsíèka na žampiónech, vaøené brambory; 150 g Svíèková na smetanì, houskový knedlík; 150 g Veletržní hovìzí guláš, houskový knedlík; 40 g Rizoto s císaøskou zeleninou a sýrem Dezerty a zákusky Další sortiment EXPO restaurace, a.s., Výstavištì 1, Brno Objednávky pøed veletrhem: Mobil: Objednávky v prùbìhu veletrhu: Tel.: , Tel. pøímo v areálu BVV Mobil: , Volat do pro objednávku na následující den

15 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 15 POØADATEL MÍSTO KONÁNÍ ÈASOVÝ HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ TERINVEST, spol. s r. o. - veletržní správa Bruselská 66/ Praha tel.: , 144, 400 fax: internet: VÝSTAVIŠTÌ BRNO Výstavištì 1, Brno, Èeská republika PØÍPRAVA EXPOZIC :30 - :00 hod. VLASTNÍ AKCE - VYSTAVOVATELÉ :30-17:30 hod :00-17:30 hod :00-16:30 hod. VLASTNÍ AKCE - NÁVŠTÌVNÍCI :00-17:00 hod :00-16:00 hod. LIKVIDACE EXPOZIC :30-4:00 hod :30-0:00 hod. HOTEL VORONÌŽ I. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁCE KÓD "SPRING") Køížkovského 458/47, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL VORONÌŽ. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁVCE KÓD "SPRING") Køížkovského 488/49, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL MYSLIVNA Nad Pisárkami 1, Brno CZ tel.: , ; fax: HOTEL FONTÁNA BRNO Knínièky 814, Brno, CZ tel.: , fax.: HOTEL HOLIDAY INN BRNO Køížkovského 496/0, Brno - Pisárky tel.: , fax:

16 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 16 POJIŠTÌNÍ EXPONÁTÙ A EXPOZIC HOSTESKY SPEDICE ÈESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a.s. - zastoupení: SURVEY CZ s.r.o. Sluneèní námìstí 588/15, Praha 5 tel.: , internet: AGENTURA APSARA Agentura Apsara, Jindøišská 4, Praha 1 Mob: , , Tel/Fax: SCHENKER spol. s r.o. Oddìlení veletrhù a výstav tel.: , , ; fax: KÜHNE + NAGEL, spol. s r.o. Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno tel.: , mobil: , fax: CATERING HOLIDAY INN BRNO Køížovského 0, Brno tel.: , ; fax: EXPO RESTAURACE, a.s. Výstavištì 1, Brno tel.: , ; GSM: , REALIZACE EXPOZIC INFORMACE A DOTAZY ADRESA VÝSTAVIŠTÌ TERINVEST, spol. s r.o. Jana Masaryka 5/6, Praha tel.: , ; fax: OBCHODNÍ ODDÌLENÍ tel.: , , fax: VELETRHY BRNO, a.s. Výstavištì Brno Èeská republika

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY, JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah:

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu b/ Jednodenní parkovací karta c/ Parkovací lístek pro partnery d/

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah:

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah: 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 OBJEDNÁVKA 2 PREZENTACE PRO NEVYSTAVOVATELE 2a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 3 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 3a NABÍDKA

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Vážení obchodní pøátelé a partneøi.

Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäå INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS Âîçâðàùåíèå Návrat ê ïðèðîäå k pøírodì Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Vodní hospodáøství je pro každou ekonomiku jednou z nejvíce strategických a významných

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více