MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE future technologies VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB MARKETINGOVÉ VÝSTAVIŠTE BRNO A PRODUKÈNÍ SLUŽBY, BRNO EXHIBITION CENTRE UBYTOVÁNÍ, CATERING

2 OBSAH SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - elektronické vouchery - parkování - montážní prùkazy - vystavovatelské prùkazy - ostraha stánku - konferenèní místnosti OBJEDNÁVKA SLUŽEB MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - tisková zpráva veletrhu - katalog - prezentace ve veletržním prùvodci - veletržní news - propagace firmy mimo stánek - prezentace na informaèním kiosku - prezentaèní robot Advee - prezentace v areálu BVV - pøenosné prezentaèní systémy - pronájem informaèních terminálù - kioskù OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB PREZENTACE V AREÁLU BVV PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ UBYTOVÁNÍ HOSTESKY SPEDICE CATERING SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

3 SLUŽBY NA VELETRHU AMPER ELEKTRONICKÉ VOUCHERY Pro vystavovatele jsme opìt pøipravili e-vouchery, pomocí kterých budete moci rychle, efektivnì a bez jakýchkoliv vícenákladù spojených s distribucí tištìných voucherù pozvat své obchodní partnery na Váš stánek na veletrhu AMPER. Zaèátkem mìsíce února 013 bude modul na generování e-voucherù zprovoznìn a vystavovatelùm zaslán speciální odkaz a unikátní heslo. Toto mùžete spolu s pozvánkou na veletrh elektronicky zaslat svým obchodním partnerùm. Obchodní partner poté vyplní základní kontaktní údaje a vytiskne již platnou celodenní vstupenku na veletrh opatøenou unikátním è. kódem. Využité e-vouchery obchodními partnery Vám nebudou úètovány. Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. str. 4). Vìtší množství e-voucherù si mùžete doobjednat pomocí objednávkového formuláøe OBJEDNÁVKA SLUŽEB bod 1. Objednávku prosím vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy. Toto navýšení je již zpoplatnìno èástkou 10 Kè/ks PARKOVÁNÍ V areálu brnìnského výstavištì lze využít nìkolika možností parkování: - Pøedplacené parkování: tato karta umožòuje parkování po dobu veletrhu na vyznaèených parkovacích místech. Parkovací karta musí být umístìna na viditelném místì za pøedním sklem automobilu. V tìsné blízkosti areálu se nachází i další parkovací kapacity jako je napøíklad Expoparking. - Povolení pro vjezd: umožòuje vjezd a výjezd do areálu ve dnech vlastní akce vèetnì dnù montáže a demontáže. Na kartu je nutno èitelnì zapsat SPZ/RZ vozidla. Povolení pro vjezd lze objednat i pouze na Vámi vybrané dny MONTÁŽNÍ PRÙKAZY Tyto prùkazy umožòují držiteli vstup a vjezd do areálu brnìnského výstavištì ve dnech montáže a demontáže. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 montážních prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet montážních prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY Vstup do areálu brnìnského výstavištì bude ve dnech veletrhu povolen pouze držitelùm vystavovatelských prùkazù. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 vystavovatelských prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet vystavovatelských prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen. 4 OSTRAHA STÁNKU Správa brnìnského výstavištì zajiš uje pouze všeobecnou noèní ostrahu areálu, nejedná se o ostrahu jednotlivých expozic. Pro vìtší bezpeènost a ochranu Vašich exponátù doporuèujeme objednat individuální ostrahu stánku. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Vystavovatelùm, kteøí mají zájem poøádat v prùbìhu veletrhu konference, semináøe èi firemní prezentace, je k dispozici 5 konferenèních místností o rùzných velikostech v pavilonu P. Kapacita menších konferenèních místností je až 30 osob, kapacita støednì velkého konferenèního sálu je až 80 osob. Kapacita velkých sálù se pohybuje max. do 00 osob. Dále jsou k dispozici sály A (94 osob), B (96 osob), C (11 osob), D (56 osob), E (64 osob) a F (4 osob) v Kongresovém centru. Místnosti jsou vybaveny základní prezentaèní technikou (plátno, dataprojektor, poèítaè, v pøípadì velkého sálu ozvuèení). Kongresové haly s kapacitou až 600 osob a salonky (kapacita osob) k uspoøádání meetingù jsou k dispozici k pronájmu i v prostorách hotelu Holiday Inn Brno.

4 OBJEDNÁVKA SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 ELEKTRONICKÉ VOUCHERY (Objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy) Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. tabulka vpravo): Napø. spoleènost ABC, která má objednanou výstavní plochu 5 m bude mít možnost umožnit 15 obchodním partnerùm bezplatný vstup na veletrh AMPER. doobjednávka e-voucherù: ks krytá výstavní plocha Výsledný poèet e-voucherù 6-49 m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x a více plocha x Kè/ks PARKOVÁNÍ parkovací karta ( ) povolení pro vjezd po celou dobu veletrhu povolení pro vjezd od: do: Expoparking pøedplacené po celou dobu veletrhu poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: 550 Kè Kè 1.00 Kè/den Kè 3 PRÙKAZY (Vyplòte pouze v pøípadì, že doobjednáváte prùkazy nad rámec poètu, který vám dle velikosti plochy náleží - viz tabulka níže) MONTÁŽNÍ PRÙKAZY VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY VELIKOST EXPOZICE 6-49 m m m 00 m a více poèet kusù: poèet kusù: MONTÁŽNÍ + VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks 100 Kè/ks 500 Kè/ks ÈESTNÉ VSTUPENKY standardní poèet: 5 ks standardní poèet: 10 ks standardní poèet: 15 ks standardní poèet: 0 ks 4 BEZPEÈNOST - INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA STÁNKU datum: Støežení expozice do 30 m Støežení expozice od 31 do 100 m Støežení expozice od 101 do 150 m Støežení expozice od 151 do 50 m Støežení expozice nad 50 m Støežení expozice se psem do 150 m Støežení expozice se psem nad 150 m doba konání ostrahy - od: do: 150 Kè/hod. 180 Kè/hod. 70 Kè/hod. 300 Kè/hod. 390 Kè/hod. 350 Kè/hod. 450 Kè/hod. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Uvedené údaje jsou pouze orientaèní, neslouží jako objednávka. Po doruèení formuláøe Vám bude obratem zaslána konkrétní nabídka volné konferenèní místnosti dle Vámi vyplnìných požadavkù. datum pronájmu: doba pronájmu - od: ZLATÝ AMPER - VSTUPENKA NA SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ OCENÌNÍ "ZLATÝ AMPER" do: Požadovaná kapacita sálu: Vystavovatel pøihlášený do soutìže obdrží ks vstupenek / exponát zdarma. Pro vystavovatele, kteøí nemají pøihlášený exponát do soutìže je poèet vstupenek limitován. poèet vstupenek: Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: Kè/ks V dne: razítko a podpis objednavatele

5 6B13 6B1 6B 6B7 6B7 6B11 6B3 6B10 Dodavatel elektrotechnického materiálu pro domovní i prùmyslové instalace - domovní vypínaèe a zásuvky, instalaèní krabice a rozvodnice, bodová svìtla, vaèkové spínaèe, odpínaèe, prùmyslové vidlice a zásuvky, svorkovnice, bezšroubové svorky, kabelové vývodky. 6B9 6B6 6B6 6B8 6B5 6C11 6C6 6C1 6C7 6C5 6C9 6C 6C3 6C4 Znaèka Hager je svìtovým pojmem pro moderní elektroinstalaèní systémy a øešení zahrnující domovní rozvadìèe vèetnì jejich pøístrojové náplnì, spolehlivé domovní a modulové elektroinstalaèní pøístroje, systémy pro inteligentní øízení budov, instalaèní parapetní kanály a soklové lišty, elektroinstalaèní sloupky, propojovací kanály do rozvádìèù a prvky pro aktivní bezpeènost a ochranu. Firma Hager Electro s.r.o. patøí k pøedním dodavatelùm systémù a technických øešení pro elektrotechniku v oblastech rezidenèních, komerèních a prùmyslových objektù. 6D17 6D16 6D15 6D14 6D6 6D13 6D1 6D10 6D9 6D5 6D1 6D 6D3 6D4 6D11 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 5 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU Využijte této bezplatné služby a informujte o novinkách a zajímavostech, které Vaše firma pøipravuje pro veletrh. Poskytnuté informace slouží jako podklad pøi komunikaci s médii a jsou souèástí tiskových materiálù veletrhu. KATALOG Záložka do katalogu je výjimeèná možnost, jak se vyèlenit ze stovek vystavovatelù v katalogu veletrhu a upozornit právì na Vaši firmu a dùležité údaje o její èinnosti. Využijte pøíležitost nasmìrovat a snadnìji udržet pozornost potencionálního klienta. 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI Plán veletržního areálu s pøehledným vyznaèením rozložení oborù a dùležitých záchytných bodù umožòuje snadnìjší orientaci v celém komplexu brnìnského výstavištì. Plán bude obsahovat rovnìž rastry jednotlivých hal a seznam vystavujících firem. Každý vystavovatel má kromì inzerce v prùvodci navíc možnost objednat zvýraznìní umístìní vlastní expozice s uvedením loga èi libovolného textu o spoleènosti nebo nabízených produktech. Tento pøehledný zpùsob zviditelnìní bude sloužit k další propagaci klientù, kteøí budou mít o uvedenou službu zájem. Každý vystavovatel a návštìvník obdrží tento navigaèní plán zdarma pøi pøíchodu na veletrh. SEKTOR C SECTOR C SEKTOR D SECTOR D 4 VELETRŽNÍ NEWS Vychází. veletržní den pøi pøíležitosti prezentace výsledkù soutìže ZLATÝ AMPER. Vystavovatelùm umožòuje inzerovat obchodní úspìchy a podrobnìji informovat odbornou veøejnost o èinnosti firmy èi možnostech spolupráce. Veletržní news je distribuován na stánky všech vystavovatelù a návštìvníkùm veletrhu v rámci infostánkù zdarma. 1/1 strana (formát na spad) 70 x 358mm 1/1 strana (èistý formát) 30 x 318 mm 1/ strany (formát na vý šku) 113 x 318 mm 1/ strany (formát na šíøk u) 30 x 15 7 mm 1/4 strany (formát na vý šku) 113 x 15 7 mm 1/4 str any (formát na šíøk u) 30 x 7 6,5 mm MINI inzerce 44 x 70 mm

6 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 6 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK Propagací firmy mimo stánek je myšleno umožnìní roznosu letákù v dobì veletrhu, povolení umístìní poutaèe mimo samotnou výstavní expozici, reklamní panel (960 x 380 mm) a dále veškerá propagace firmy, která zasahuje nad rámec objednané veletržní plochy. Realizaci samotné reklamy zajiš uje firma vlastními prostøedky. (Hostesky, informaèní stojany pro výlep reklamy, èi výrobu grafiky lze po dohodì objednat). Poutaè resp. reklamní panel bude umístìn po celou dobu veletrhu na místech k tomu urèených a na základì dohody s klientem. 6 PREZENTACE NA INFORMAÈNÍM KIOSKU Další z øady nabízených nadstandardních možností prezentace spoleènosti. Informaèní kiosky, umístìné na klíèových místech ve veletržních halách, poskytují základní informace o vystavovatelích a jejich lokaci na veletrhu i oboru èinnosti. Nabízí se zde ovšem pøíležitost objednat pro Vaši firmu nadstandardní formu sdìlení, a to co do obsahu i rozsahu reklamního prostoru. Banner KLASIK (468 x 38 px) Banner DOUBLE (468 x 476 px) Banner GIGANT (468 x 95 px) Logo v posuvném proužku 7 REKLAMNÍ ROBOT ADVEE Chcete se jednoznaènì odlišit od ostatních vystavovatelù a zajistit, že o Vás všichni návštìvníci veletrhu budou vìdìt? Využijte exklusivní nabídky robota Advee, který se bude ve vašich barvách pohybovat v rámci pavilonù a oslovovat Vaše potenciální klienty. Robot Advee je jedineèný reklamní a propagaèní nástroj, který upoutá pozornost, atraktivní a interaktivní formou pøedá reklamní sdìlení a vytiskne reklamní leták dle Vašeho pøání. Adveeho mùže doplnit jeho statická varianta Advee xstatic, který bude Vaše výrobky propagovat pøímo na stánku. Advee je k dispozici v rámci veletrhu exklusivnì pouze pro jediného zákazníka, budete to tedy pouze Vy, kdo touto formou návštìvníky veletrhu osloví. 8 PREZENTACE V AREÁLU BVV Brnìnské výstavištì nabízí možnost vlastní prezentace vystavujících firem formou reklamy v areálu. Tento servis poskytuje kromì služeb spojených s výstavbou expozic, rovnìž možnost využití reklamních prostor v areálu. Jedná se napø. o rùzné typy reklamních nosièù, pronájem reklamních ploch, popøípadì využití veletržního rádia èi reklamních spotù na velkoplošné obrazovce. 9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY Spoleènost Freeboard je pøímým èeským výrobcem mobilních prezentaèních systémù, jsme èleny asociace POPAI CENTRAL EUROPE. Zboží dodáváme do 7 hodin, doprava zdarma, doživotní záruka. Více informací a možnost pøímé objednávky na str PRONÁJEM SAMOOBSLUŽNÝCH INFORMAÈNÍCH KIOSKÙ Produkty spoleènosti POWER products s.r.o. jsou ideálním, elegantním a interaktivním nástrojem pro komunikaci s Vašimi zákazníky. Slouží k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, k zadávání objednávek online na e-shopech, pro internetové veøejné prùzkumy, promítání prezentací apod. Více informací a možnost pøímé objednávky na str. 10.

7 OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU tiskové informace vystavovatelù zpùsob dodání zdarma em KATALOG (Grafický návrh záložky dodává vystavovatel) záložka do katalogu Kè 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI barevná inzerce uvnitø prùvodce barevná inzerce na obálce (. nebo 3. strana) barevná inzerce na zadní stranì prùvodce ZVÝRAZNÌNÍ VLASTNÍ EXPOZICE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI uvedení loga v plánu výstavištì + libovolný text o firmì èi produktu (max. 400 znakù vè. mezer) uvedení loga v plánu výstavištì Kè Kè Kè Kè Kè 4 VELETRŽNÍ NEWS Kompletnì zpracovanou inzerci zašlete ve formátu PDF (rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK, písmo v køivkách) na Rozmìry inzerce viz. strana 5. 1/1 strana (formát na spad) 1/ strany (formát na výšku) 1/4 strany (formát na výšku) "MINI" inzerce 1/1 strana (èistý formát) 1/ strany (formát na šíøku) 1/4 strany (formát na šíøku) Kè Kè Kè 900 Kè 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK datum: vlastní roznos propagaèních materiálù* reklamní panel rozsev letákù na pokladny Veškeré propagaèní materiály a poutaèe musí být dodány do na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Výstavištì 1, Brno, ÈR. *) Distribuce propagaèních materiálù je zakázána v prostoru bezprostøednì pøed a za turnikety u vstupu do haly P..000 Kè/den/osoba Kè Kè/den 6 BANNER (SPOØIÈ) NA INFORMAÈNÍM KIOSKU (Podklady zašlete ve formátech Flash, GIF nebo JPG, v maximální velikosti do 100 kb na banner KLASIK (468 x 38 px) Kè/ks banner DOUBLE (468 x 476 px) Kè/ks banner GIGANT (468 x 95 px) Kè/ks logo v posuvném proužku Kè/ks 7 PREZENTAÈNÍ ROBOT ADVEE 1 Advee, 1 pavilon, 4 dny Kè 1 Advee, 1 Advee x Static, 4 dny Kè Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: V dne: razítko a podpis objednavatele

8 PREZENTACE V AREÁLU BVV 8 Pro objednávky a další možnosti reklamy v areálu BVV prosím kontaktujte: Ivan Zahradníèek, tel.: , fax: , A MOBILNÍ BILLBOARD V AREÁLU Jeden z nejoblíbenìjších podpùrných prostøedkù veletržní úèasti Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Umístìní na travnatých plochách okola komunikací. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè objednávám (zaškrtnìte) B BILLBOARD NA OPLOCENÍ AREÁLU K dispozici je 18 ks nosièù osvìtlených výkonných LED diodami. Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè C MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ Osvìdèený nástroj orientaèního systému na výstavišti. Snadná manipulace vzhledem k velikosti, vhodný variabilní systém. Rozmìr nosièe: 1 x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè D MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ OCTANORM Vhodný orientaèní nástroj zejména u vchodù do pavilonù. Možnost jednostranného i oboustranného polepu. Rozmìr nosièe: 1 x 1 m, 1 x m, x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè E SVÌTELNÁ REKLAMA - CITY LIGHT Umístìní na stìnách chodeb pavilonu G1 a G. Rozmìr nosièe: 1,68 x 1, 13 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè F LAMELOVÁ REKLAMA Reklama na otoèných lamelových lištách. Umístìní na budovì Kongresového centra, pøímo u tramvajové zastávky MHD. Rozmìr nosièe:,80 x 1,80 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè G REKLAMA NA LAVIÈKÁCH Jednostranné i oboustranné využití s aplikací samolepící grafiky. Rozmìr nosièe: 1,36 x 0,81 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè H REKLAMA NA SLOUPECH VEØEJNÉHO OSVÌTLENÍ Oboustranné grafické využití ve výšce,5 m v požadovaných materiálech (banner, grafická deska). Rozmìr nosièe: 0,8 x 1,5 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè I PLOCHA PRO NAFUKOVADLA A JINÁ OBJEMOVÁ TÌLESA Využití rozsáhlých travnatých ploch umožòuje dokonalou vyditelnost veškerých nafukovacích a héliových tìles. Možnost zapùjèení objemových tìles, realizace na zakázku vè. zajištìní obsluhy provozu. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od.900 Kè J PLOCHA PRO UMÍSTÌNÍ VLAJKY MIMO VÝSTAVNÍ PLOCHU Pronájem reklamní plochy, zapùjèení, instalace a demontáž stožáru, montáž a demontáž vlajky. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè

9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY 9 Pro objednávky nás prosím kontaktujte na nebo na telefonu Více zboží na

10 PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ 10 Pro objednávky kontaktujte: POWER products s.r.o., Modøanská 1806/41, Praha 4 Tel.: , Power Products nabízí pronájem samoobslužných informaèních kioskù na veletrh AMPER 013 Samoobslužný informaèní kiosek - ideální interaktivní nástroj pro komunikaci se zákazníky Samoobslužný informaèní kiosek slouží: - k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, - k zadávání objednávek online na e-shopech, - pro internetové veøejné prùzkumy. Samoobslužný informaèní kiosek je osazen: - 19" LCD displejem s dotykovou obrazovkou (touchscreenem), - nerezovou klávesnicí s trackballem, - poèítaèem s operaèním systémem Windows 7, - WiFi adaptérem pro bezdrátové pøipojení do internetu, - sí ovým adaptérem pro pevné pøipojení do internetu, - zabezpeèeným internetovým prohlížeèem SiteKiosk, zajištìným proti proniknutí do operaèního systému a proti zobrazovaní nepovoleného nebo nevhodného obsahu. Cena pronájmu samoobslužného kiosku EAGLE Standard na celou dobu trvání veletrhu Kè/kus bez DPH (tzn Kè bez DPH/den)* Souèástí ceny je: - pronájem kiosku na celou dobu veletrhu AMPER 013, - dovoz a odvoz informaèního kiosku, - instalace informaèního kiosku na stánku zákazníka, - nastavení zabezpeèeného internetového prohlížeèe SiteKiosk na požadovanou web stránku a nastavení úrovnì zabezpeèení. Volitelné služby: - branding informaèního kiosku (návrh a výroba), - doplnìní vybavení infokioskù o další zaøízení (napø. webkameru, èteèku bezkontaktních karet, GPRS modem apod.), - zakázková øešení. * Cena pronájmu informaèního kiosku s konfigurací uvedenou výše Ceny jsou uvedeny bez DPH.

11 UBYTOVÁNÍ 11 Bližší informace o ubytování pro vystavovatele získáte na tel.: , nebo na u: ZÍSKEJTE 10% SLEVU NA JIŽ SJEDNANÉ VELETRŽNÍ CENY UBYTOVÁNÍ V HOTELU VORONÌŽ I. a II. Pøi telefonické objednávce zadejte kód: SPRING nebo proveïte rezervaci pomocí online rezervaèního systému na Hotel Voronìž I. OREA**** OREA Hotel Voronìž I je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Kvalita ubytování splòuje požadavky i tìch nejnároènìjších hostù. Kvalitní stravovací služby jsou zajiš ovány v restauraci Atrium, Grill baru Gurmet a ve špièkové restauraci A LA CARTE. OREA Hotel Voronìž I disponuje kapacitou 368 pokojù, suite a business suite s telefony s pøímou volbou a Wi-Fi pro ubytované hosty zdarma. Televizní pøijímaèe s interaktivním systémem pro kontakt s recepcí, se satelitními programy a Pay-TV, minibary. Pokoje superior jsou vybaveny klimatizací a ubytovaným hostùm jsou poskytovány nadstandardní služby. Hotel nabízí pùjèování aut, saunu, masáže, kadeønictví, suvenýry, Internet terminál. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od:.17 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 458/47, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Voronìž. OREA*** Hotel Voronìž II je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Ve své tøídì nabízí nesrovnatelnì kvalitní ubytování za bezkonkurenèní ceny v novì zrekonstruovaných pokojích. Pokoje a suite tøídy economy nabízí vybavení s koupelnou, WC, telefonem s pøímou volbou a TV se satelitními programy. Pro bezpeènost hostù jsou pokoje vybaveny požárními kouøovými hlásièi. Hotel disponuje 0 lùžky ve 110 pokojích. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 488/49, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Myslivna*** Hotel Myslivna se nachází v krásném pøírodním prostøedí mìstského lesoparku nad areálem brnìnského výstavištì s výhledem na panorama mìsta. Pouhých 10 minut z centra a jednoduchým pøíjezdem z dálnice D1. Na pokoji je možno využít satelitní TV, telefon, vysoušeè vlasù, minibar, župan a pantofle. Hotel nabízí i bezplatné bezdrátové pøipojení k internetu pøes WIFI. Hotel Myslivna Brno Vám nabízí hotelovou restauraci s výbìrem èeských i mezinárodních specialit, denní snack bar s nabídkou míchaných nápojù, letní vyhlídkovou terasu se specialitami z grilu, kongresový sál, salonky pro nejrùznìjší firemní jednání i firemní akce. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 990 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Hotel FONTÁNA BRNO*** Hotel Fontána je ideální místo pro Vaše komfortní ubytování v Brnì, v klidném prostøedí Brnìnské pøehrady. Hotel má kapacitu 34 pokojù a od Výstavištì Brno se nachází pouhých 10 minut jízdy autem. V nedávné minulosti byla v hotelu uskuteènìna rozsáhlá rekonstrukce. Každý pokoj má svùj balkón, ze kterého si mùžete pohledem vychutnat nádhernou pøírodní scenérii vodní hladiny Brnìnské pøehrady a okolních lesù. Souèástí hotelu Fontána na Brnìnské pøehradì je hotelová restaurace. Originalita cihlové klenby a útulné prostøedí vinného sklípku v hotelu pøímo vybízí k ochutnávkám tìch nejlepších vín z bohaté fonotéky. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 84 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Úèastníci akce Amper mají v hotelu Fontana pøípadné parkování aut ZDARMA! Hotel FONTANA *** zajistí ve dnech ZDARMA veletržní autobus pro ubytované hosty. Knínièky 814, Brno, tel.: , fax.: Hotel Holiday Inn Brno***** Hotel nabízí ubytování ve 00 dvoulùžkových pokojích s veškerým komfortem a kongresovou halu až pro 600 osob. Hotel Holiday Inn Brno je tak ideálním místem pro poøádání akcí všech typù od malých semináøù až po velké mezinárodní kongresy, pro které zajiš uje široké spektrum služeb od ubytování a stravování pres kongresovou techniku a zprostøedkování tlumoènických služeb až po uspokojení specifických požadavku poøadatelù akcí. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a bohaté snídanì formou bufetu, internetového pøipojení na všech pokojích, pillow menu, coffee setu, sauny, fitness. Køížkovského 496/0, Brno-Pisárky, tel.: , fax: ,

12 HOSTESKY 1 Agentura Apsara Vám nabízí profesionální služby hostesek, modelek a promotérù na veletrh Amper 013. Již 10 let poskytujeme personální servis na všechny veletrhy spoleènosti Terinvest. Agentura Apsara disponuje databází s více než 5 tisíci hostesek, modelek a promotérù z Èeské republiky i ze Slovenska. Základem naší úspìšné práce je poskytování perfektnì proškolených hostesek a promotérù. Pracujeme s dlouhodobì provìøenými lidmi a klientovi vždy doporuèíme nejvhodnìjší typy zvláštì vybraných dívek pro danou akci. Naše hostesky musí splòovat vysoké požadavky, jako jsou atraktivní vzhled, pøíjemné vystupování, studium VŠ, znalost cizího jazyka (obvykle hovoøící dvìma svìtovými jazyky), zkušenosti s danou prací a další. Pro Vaši expozici zajistíme profesionální hostesky, které Vám pomohou s organizací a chodem stánku a také podpoøí svým vzhledem a vystupováním Vaši prezentaci na veletrhu. Dle Vašich potøeb zajistíme vhodné obleèení (kostýmek, doplòky ve Vašich firemních barvách èi jiný výraznìjší dress). Na základì Vašich požadavkù Vám rádi doporuèíme nejvhodnìjší dívky a nebo mùžete sami vybírat na našich stránkách kde naleznete také naše reference a fotografie z realizovaných akcí. Ceník Agentura Apsara slaví 10 let na trhu a proto vystavovatelùm veletrhu Amper nabízíme veletržní slevu 10% na zajištìní hostesek. Ceny se odvíjí od požadavkù (napø. úroveò znalosti cizího jazyka, náplò práce, množství dívek, další požadavky na konkrétní schopnosti a dovednosti, atd.). Rádi Vám pøipravíme nezávaznou kalkulaci dle Vašich potøeb. Po akci vyúètujme poèet reálnì odpracovaných hodin, na který Vám vystavíme fakturu s domluvenou splatností. Kontaktní informace: Mgr. Klára Nestìrová Kateøina Kašková managing director project koordinator Mob: Agentura Apsara Jindøišská 4, Praha 1 Tel/Fax: Reference: Terinvest od 00 Èeská Miss od 005 Mestrostav od 008 Unilever Landmedia DTM - The Deutsche Tourenwagen Masters H&M American Express Budìjovický Budvar Klasa Adidas Coca Cola Ringier ÈR Tìšíme se na spolupráci s Vámi.

13 SPEDICE 13 DB Schenker je jedním z pøedních svìtových poskytovatelù integrovaných logistických øešení a globálních spedièních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou silnièní, železnièní, letecké a námoøní pøepravy. Jako oficiální spedièní partner spoleèností TERINVEST a Veletrhy Brno a.s. zajistíme kompletní spedièní odbavení Vašich veletržních zásilek, jako jsou vykládka a nakládka exponátù, poskytnutí technických prostøedkù na montážní/demontážní práce, manipulace s prázdnými obaly, zastupování v celním øízení, mezinárodní a vnitrostátní pøeprava a další služby. Nabízíme Vám komfort komplexních služeb, individuální pøístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Celosvìtová sí DB Schenker zahrnuje 130 zemí. V Èeské republice má prostøednictvím SCHENKER spol. s r. o. silné zastoupení 800 kvalifikovaných spolupracovníkù na 18 pracovištích. Díky tomu dokáže být svým zákazníkùm a obchodním partnerùm co nejblíže a pružnì reagovat na jejich požadavky. Vámi zaslané požadavky na spedièní služby budou zpracovány cenovým øešením na míru. Kontaktní informace: SCHENKER spol. s r.o., Oddìlení veletrhù a výstav Brno Tel.: , 836, 837; Fax: Kühne+Nagel, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako èeská poboèka celosvìtové spedièní spoleènosti Kühne+Nagel Group, která s 830 kanceláøemi ve 100 zemích svìta patøí k pøedním poskytovatelùm logistických služeb. Èeská poboèka má v souèasnosti 00 zamìstnancù. Centrála spoleènosti se nachází v Praze 5 - Jinonicích, kde je umístìna divize námoøních pøeprav, prodejní oddìlení a administrativní úseky. Divize leteckých pøeprav je umístìna na letišti v Ruzyni. Divize kontraktní logistiky, sklad s kapacitou m, divize sbìrné a distribuèní služby a kamionových pøeprav jsou umístìny v Hostivicích (na Karlovarské výpadovce, pøímo u letištì). Další sklad s kapacitou 4.500m je provozována v Brnì. Poboèka ve Varnsdorfu zajiš uje konsolidaci exportních námoøních zásilek, exportní a importní kamionové zásilky. Poboèka v Brnì zajiš uje kromì exportních a importních kamionových zásilek i sbìrnou službu do Itálie, námoøní pøepravy a letecké pøepravy. Zároveò poskytuje na výstavišti veškeré veletržní speditérské služby. Poboèka v Olomouci zajiš uje veškeré mezinárodní i tuzemské železnièní pøepravy. V roce 1995 byly všechny èinnosti vykonávané v ÈR certifikovány spoleèností "Bureau Veritas Quality International" v souladu s normou ISO Toto osvìdèení získala spoleènost pravidelnì i v následujících letech až doposud. V roce 007 získala spoleènost certifikát ISO 1400 a OHSAS Brnìnská poboèka na výstavišti zajiš uje veškeré veletržní speditérské služby; vykládky a nakládky exponátù, uskladnìní a pøevozy exponátù, odvoz, uskladnìní a zpìtný návoz prázdných obalù, celní odbavení zásilek atd. Kontaktní informace: Kühne + Nagel, spol. s r.o., Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno Tel.: , Mobil: , Fax:

14 CATERING 14 Nabízíme cateringové služby až do 700 osob na místì Vaši volby na výstavním stánku, Masarykovì okruhu, v zámcích nebo stanech, ve stylu španìlském, asijském, sportovním èi historickém. Gastronomické služby od malých obèerstvení na stánky vystavovatelù, až po bankety a rauty s vytøíbenou kuchyní, drinky a koktejly. Kontaktujte nás se svou poptávkou, rádi Vám pøipravíme catering dle pøání: Holiday Inn Brno, Køížovského 0, Brno Tel.: , , Fax: Firma EXPO restaurace, a. s. zajiš uje pro vystavovatele v prostoru areálu Brnìnského výstavištì, dále zajiš uje obèerstvení pøi tiskových konferencích a firemních prezentacích v jednacích sálech výstavištì i v expozicích vystavovatelù. Své objednávky mùžete zasílat pøímo na níže uvedené kontakty spoleènosti kdykoli pøed veletrhem i v jeho prùbìhu. Nabízený sortiment zásobování do expozic: Obložené chlebíèky, kanapky, chu ovky, obložené náøezové mísy (pro 6 8 osob) Teplá jídla (v termoobalu s plastovým pøíborem, ubrouskem a dochucením) Napø.: 150 g Smažený vepøový øízek, bramborový salát; 150 g Kuøecí prsíèka na žampiónech, vaøené brambory; 150 g Svíèková na smetanì, houskový knedlík; 150 g Veletržní hovìzí guláš, houskový knedlík; 40 g Rizoto s císaøskou zeleninou a sýrem Dezerty a zákusky Další sortiment EXPO restaurace, a.s., Výstavištì 1, Brno Objednávky pøed veletrhem: Mobil: Objednávky v prùbìhu veletrhu: Tel.: , Tel. pøímo v areálu BVV Mobil: , Volat do pro objednávku na následující den

15 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 15 POØADATEL MÍSTO KONÁNÍ ÈASOVÝ HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ TERINVEST, spol. s r. o. - veletržní správa Bruselská 66/ Praha tel.: , 144, 400 fax: internet: VÝSTAVIŠTÌ BRNO Výstavištì 1, Brno, Èeská republika PØÍPRAVA EXPOZIC :30 - :00 hod. VLASTNÍ AKCE - VYSTAVOVATELÉ :30-17:30 hod :00-17:30 hod :00-16:30 hod. VLASTNÍ AKCE - NÁVŠTÌVNÍCI :00-17:00 hod :00-16:00 hod. LIKVIDACE EXPOZIC :30-4:00 hod :30-0:00 hod. HOTEL VORONÌŽ I. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁCE KÓD "SPRING") Køížkovského 458/47, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL VORONÌŽ. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁVCE KÓD "SPRING") Køížkovského 488/49, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL MYSLIVNA Nad Pisárkami 1, Brno CZ tel.: , ; fax: HOTEL FONTÁNA BRNO Knínièky 814, Brno, CZ tel.: , fax.: HOTEL HOLIDAY INN BRNO Køížkovského 496/0, Brno - Pisárky tel.: , fax:

16 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 16 POJIŠTÌNÍ EXPONÁTÙ A EXPOZIC HOSTESKY SPEDICE ÈESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a.s. - zastoupení: SURVEY CZ s.r.o. Sluneèní námìstí 588/15, Praha 5 tel.: , internet: AGENTURA APSARA Agentura Apsara, Jindøišská 4, Praha 1 Mob: , , Tel/Fax: SCHENKER spol. s r.o. Oddìlení veletrhù a výstav tel.: , , ; fax: KÜHNE + NAGEL, spol. s r.o. Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno tel.: , mobil: , fax: CATERING HOLIDAY INN BRNO Køížovského 0, Brno tel.: , ; fax: EXPO RESTAURACE, a.s. Výstavištì 1, Brno tel.: , ; GSM: , REALIZACE EXPOZIC INFORMACE A DOTAZY ADRESA VÝSTAVIŠTÌ TERINVEST, spol. s r.o. Jana Masaryka 5/6, Praha tel.: , ; fax: OBCHODNÍ ODDÌLENÍ tel.: , , fax: VELETRHY BRNO, a.s. Výstavištì Brno Èeská republika

KATALOG SLUŽEB VÝSTAVIŠTÌ BRNO. future technologies. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

KATALOG SLUŽEB VÝSTAVIŠTÌ BRNO. future technologies. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace future technologies Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace KATALOG SLUŽEB MARKETINGOVÉ A PRODUKÈNÍ SLUŽBY UBYTOVÁNÍ CATERING VÝSTAVIŠTÌ BRNO 0. 3. 3. 01 OBSAH 3 4 5-6

Více

KATALOG SLUŽEB 9. 12. 4. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO 18. 21. 3. 2014 MARKETINGOVÉ A PRODUKÈNÍ SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, CATERING BRNO EXHIBITION CENTRE

KATALOG SLUŽEB 9. 12. 4. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO 18. 21. 3. 2014 MARKETINGOVÉ A PRODUKÈNÍ SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ, CATERING BRNO EXHIBITION CENTRE Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvìtlení a zabezpeèení 0 1 4 future technologies www.amper.cz 18. 1. 3. 014 VÝSTAVIŠTE BRNO 9. 1. 4. 013 KATALOG SLUŽEB VÝSTAVIŠTE

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování, catering 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO

KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování, catering 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení www.amper.cz 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování,

Více

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení 2016 future technologies www.amper.cz 15. 18. 3. 2016 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUŽEB MARKETINGOVÉ A PRODUKČNÍ

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA 1 /OBSAH/ PVA EXPO PRAHA...3 BOARDY...4 TRIBOARD PEVNÉ BILLBOARDY MOBILNÍ BILLBOARDY VENKOVNÍ PLOCHA AREÁLU...5 VLAJKY POKLADNY PLOCHY NA OPLOCENÍ

Více

NABÍDKA VELETRŽNÍ REKLAMY pro vystavovatele

NABÍDKA VELETRŽNÍ REKLAMY pro vystavovatele Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno NABÍDKA VELETRŽNÍ REKLAMY pro vystavovatele 2 Internetová reklama na webu BVV.CZ EXKLUZIVNÍ REKLAMNÍ POZICE Reklama na homepage webu BVV Minimální doba

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo Z NOJEMS K É LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE platný od 13. 1. 2015 Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo tel.: 515 216 143 (inzerce) e-mail: lubica.peterkova@muznojmo.cz

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

na konferenci ISSS 2008

na konferenci ISSS 2008 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2008 Dovolujeme si Vám předložit nabídku prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 7. - 8. dubna

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

AUTOMECHANIKA McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci.

AUTOMECHANIKA McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci. McCormick Convention Center, Chicago, Illinois Obor: Automobilový průmysl dodavatelé auto dílů, prodejci. Veletrh je otevřený široké veřejnosti a je zaměřený na nejmodernější trendy způsobu prodeje, distribuce

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

na konferenci ISSS 2014

na konferenci ISSS 2014 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2014 Dovolujeme si vám předložit nabídku možností prezentace vaší firmy na konferenci ISSS, která se koná 7. 8. dubna 2014 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka voucherů a ostrahy 3 Objednávka kontejnerů

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

na konferenci ISSS 2011

na konferenci ISSS 2011 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2011 Dovolujeme si Vám předložit nabídku možností prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 4. 5.

Více

25. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení KATALOG SLUŽEB

25. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení KATALOG SLUŽEB 25. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení 2017 f u t u r e t e c h n o l o g i e s 21. - 24. 3. 2017 BRNO www.amper.cz KATALOG SLUŽEB MARKETINGOVÉ

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí? uvádíte na trh nové výrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu roku se ZaJímavÝmi ProdeJními

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 3. 6. 3. 2016 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

ORGANIZAÈNÍ POKYNY 18. 21. 3. 2014 VÝSTAVIŠTE BRNO ÈESKÁ REPUBLIKA PRO MONTÁŽ, PRÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAÈNÍ POKYNY 18. 21. 3. 2014 VÝSTAVIŠTE BRNO ÈESKÁ REPUBLIKA PRO MONTÁŽ, PRÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAÈNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ IRMY VŠEOBECNÁ PRAVIDLA Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení

Více

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE

KONGRESOVÉ AKCE, INCENTIVNÍ AKCE Hotel Špindlerova bouda, Špindlerův Mlýn 108, 54351 Tel./Fax +420 499 433 342 +420 499 329 200 e-mail: info@spindlerovabouda.cz Hotel Špindlerova bouda *** se nachází v krásném prostředí Krkonoš pod úpatím

Více

REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017

REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017 g marketin idea USPECH REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI 2017 Reklama a její možnosti promotion Outdoor reklama v Průmyslovém paláci (PP) a areálu Výstaviště Holešovice (VH) Mapa outdoorové reklamy v PP a VH Billboardové

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství

MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství MINING INDUSTRY EXPO Kyjev, Ukrajina Sektor důlního strojírenství Mezinárodní důlní veletrh Mining Industry Expo se koná pod záštitou Ministerstva energetiky a uhelného průmysl Ukrajiny a navazuje na tradici

Více

Zámecký hotel Sychrov

Zámecký hotel Sychrov Zámecký hotel Sychrov Kongresová nabídka Zámecký hotel Sychrov je mimo jiné předurčen jako cíl kongresové turistiky. Svým vybavením patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nabízíme komplexní a profesionální

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby fairs exhibitions fairs exhibitions fairs exhibitions fairs Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí Grafický design Kompletní výstaváøské služby Reklamní služby Padochovská 2 664 91 Ivanèice Nabídka

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz 081 Logo sponzora portálu 120 x 60 px 091 Horní banner 728 x 90 px 092 Spodní banner 728 x 90 px Logo sponzora portálu na stránkách Jídelny.cz Na stránky umístíme Vaše logo

Více

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob KONGRESOVÁ NABÍDKA Hotel Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad ze 14. století byl později

Více

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň!

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň! GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003 2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EUROPEAN UTILITY WEE K 2016 Veletrh European Utility Week 2016 je jedním z největších putovních veletrhů v Evropě, se skutečně mezinárodním přesahem. V roce 2015 se ve

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 4. 6. 5. 2017 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INTERIOR FOR DECOR & PRESENT FOR GASTRO & HOTEL OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INTERIOR FOR DECOR & PRESENT FOR GASTRO & HOTEL OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INTERIOR FOR DECOR & PRESENT OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka voucherů,

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika 11. 15. 9. 2017 Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika Mezinárodní odborný veletrh nápojové techniky a technologií pro Liquid Food. Celosvětově největší akce pro prezentaci novinek z oblasti

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. tel.: 267 315 585 fax: 267 315 589 www.eventday.cz

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

VELETRH C.W.I.E.M.E

VELETRH C.W.I.E.M.E f VELETRH C.W.I.E.M.E. Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: navíjecí stroje, elektrické motory, měřicí přístroje, transformátory. Elektromotory a na ně navázané další strojírenské obory

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: název akce: místo konání: PRAGODENT

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN 06.11. - 08.11. 2015 Výstaviště Praha Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EGY ENERGY 2016 Mezinárodní veletrh se zaměřením na energetiku Místo konání: Cairo International Convention Center (CCIC) Obor: energetika Egyptský mezinárodní energický

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 www.vystavabydleni.cz 12. 15. 2. 2009 Vážení vystavovatelé, Výstaviště Holešovice v zájmu

Více

INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY

INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY BEST OF EVENTS INTERNATIONAL MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI LIVE-MARKETING EVENT-MARKETING & KONGRESOVÉ SLUŽBY INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR BUSINESS COMMUNICATIONS LIVE MARKETING EVENT SERVICES

Více

SVĚT KNIHY PRAHA 15. 18. 5. NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2014. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA 15. 18. 5. NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2014. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, s.r.o. Fügnerovo nám. 3 120 00 Praha 2 info@svetknihy.cz MAĎARSKO KOLIK PODOB MÁ KNIHA? ČTEME JEDNÍM DECHEM II. FANTASY & SCI-FI HISTORICKÝ ROMÁN SVĚT KNIHY PRAHA Čestný host: Témata: Jsme

Více

AUTOSTRADA Targi Kielce, Polsko Dopravní infrastruktura

AUTOSTRADA Targi Kielce, Polsko Dopravní infrastruktura Targi Kielce, Polsko Dopravní infrastruktura Veletrh Autostrada je název XXIII. ročníku mezinárodního veletrhu silničního stavitelství, který pořádají Veletrhy Kielce. V roce 2016 se akce účastnilo 471

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: UZÁVĚRKA: 19. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: UZÁVĚRKA: 19. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více