MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE future technologies VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB MARKETINGOVÉ VÝSTAVIŠTE BRNO A PRODUKÈNÍ SLUŽBY, BRNO EXHIBITION CENTRE UBYTOVÁNÍ, CATERING

2 OBSAH SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - elektronické vouchery - parkování - montážní prùkazy - vystavovatelské prùkazy - ostraha stánku - konferenèní místnosti OBJEDNÁVKA SLUŽEB MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER - tisková zpráva veletrhu - katalog - prezentace ve veletržním prùvodci - veletržní news - propagace firmy mimo stánek - prezentace na informaèním kiosku - prezentaèní robot Advee - prezentace v areálu BVV - pøenosné prezentaèní systémy - pronájem informaèních terminálù - kioskù OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB PREZENTACE V AREÁLU BVV PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ UBYTOVÁNÍ HOSTESKY SPEDICE CATERING SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

3 SLUŽBY NA VELETRHU AMPER ELEKTRONICKÉ VOUCHERY Pro vystavovatele jsme opìt pøipravili e-vouchery, pomocí kterých budete moci rychle, efektivnì a bez jakýchkoliv vícenákladù spojených s distribucí tištìných voucherù pozvat své obchodní partnery na Váš stánek na veletrhu AMPER. Zaèátkem mìsíce února 013 bude modul na generování e-voucherù zprovoznìn a vystavovatelùm zaslán speciální odkaz a unikátní heslo. Toto mùžete spolu s pozvánkou na veletrh elektronicky zaslat svým obchodním partnerùm. Obchodní partner poté vyplní základní kontaktní údaje a vytiskne již platnou celodenní vstupenku na veletrh opatøenou unikátním è. kódem. Využité e-vouchery obchodními partnery Vám nebudou úètovány. Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. str. 4). Vìtší množství e-voucherù si mùžete doobjednat pomocí objednávkového formuláøe OBJEDNÁVKA SLUŽEB bod 1. Objednávku prosím vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy. Toto navýšení je již zpoplatnìno èástkou 10 Kè/ks PARKOVÁNÍ V areálu brnìnského výstavištì lze využít nìkolika možností parkování: - Pøedplacené parkování: tato karta umožòuje parkování po dobu veletrhu na vyznaèených parkovacích místech. Parkovací karta musí být umístìna na viditelném místì za pøedním sklem automobilu. V tìsné blízkosti areálu se nachází i další parkovací kapacity jako je napøíklad Expoparking. - Povolení pro vjezd: umožòuje vjezd a výjezd do areálu ve dnech vlastní akce vèetnì dnù montáže a demontáže. Na kartu je nutno èitelnì zapsat SPZ/RZ vozidla. Povolení pro vjezd lze objednat i pouze na Vámi vybrané dny MONTÁŽNÍ PRÙKAZY Tyto prùkazy umožòují držiteli vstup a vjezd do areálu brnìnského výstavištì ve dnech montáže a demontáže. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 montážních prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet montážních prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY Vstup do areálu brnìnského výstavištì bude ve dnech veletrhu povolen pouze držitelùm vystavovatelských prùkazù. Každý vystavovatel automaticky obdrží minimálnì 5 vystavovatelských prùkazù (poèet závisí na velikosti objednané plochy). Pøiloženou objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet vystavovatelských prùkazù, než Vám byl na základì velikosti objednané plochy pøidìlen. 4 OSTRAHA STÁNKU Správa brnìnského výstavištì zajiš uje pouze všeobecnou noèní ostrahu areálu, nejedná se o ostrahu jednotlivých expozic. Pro vìtší bezpeènost a ochranu Vašich exponátù doporuèujeme objednat individuální ostrahu stánku. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Vystavovatelùm, kteøí mají zájem poøádat v prùbìhu veletrhu konference, semináøe èi firemní prezentace, je k dispozici 5 konferenèních místností o rùzných velikostech v pavilonu P. Kapacita menších konferenèních místností je až 30 osob, kapacita støednì velkého konferenèního sálu je až 80 osob. Kapacita velkých sálù se pohybuje max. do 00 osob. Dále jsou k dispozici sály A (94 osob), B (96 osob), C (11 osob), D (56 osob), E (64 osob) a F (4 osob) v Kongresovém centru. Místnosti jsou vybaveny základní prezentaèní technikou (plátno, dataprojektor, poèítaè, v pøípadì velkého sálu ozvuèení). Kongresové haly s kapacitou až 600 osob a salonky (kapacita osob) k uspoøádání meetingù jsou k dispozici k pronájmu i v prostorách hotelu Holiday Inn Brno.

4 OBJEDNÁVKA SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 ELEKTRONICKÉ VOUCHERY (Objednávku vyplòte pouze v pøípadì, že požadujete vìtší poèet e-voucherù, nežli který Vám byl pøidìlen na základì velikosti objednané plochy) Každý vystavovatel bude mít rezervován pøedem stanovený poèet e-voucherù s pøíslušným è. kódem dle kritérií plynoucích z velikosti objednané plochy (viz. tabulka vpravo): Napø. spoleènost ABC, která má objednanou výstavní plochu 5 m bude mít možnost umožnit 15 obchodním partnerùm bezplatný vstup na veletrh AMPER. doobjednávka e-voucherù: ks krytá výstavní plocha Výsledný poèet e-voucherù 6-49 m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x m plocha x a více plocha x Kè/ks PARKOVÁNÍ parkovací karta ( ) povolení pro vjezd po celou dobu veletrhu povolení pro vjezd od: do: Expoparking pøedplacené po celou dobu veletrhu poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: poèet kusù: 550 Kè Kè 1.00 Kè/den Kè 3 PRÙKAZY (Vyplòte pouze v pøípadì, že doobjednáváte prùkazy nad rámec poètu, který vám dle velikosti plochy náleží - viz tabulka níže) MONTÁŽNÍ PRÙKAZY VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY VELIKOST EXPOZICE 6-49 m m m 00 m a více poèet kusù: poèet kusù: MONTÁŽNÍ + VYSTAVOVATELSKÉ PRÙKAZY standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks standardní poèet: ks 100 Kè/ks 500 Kè/ks ÈESTNÉ VSTUPENKY standardní poèet: 5 ks standardní poèet: 10 ks standardní poèet: 15 ks standardní poèet: 0 ks 4 BEZPEÈNOST - INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHA STÁNKU datum: Støežení expozice do 30 m Støežení expozice od 31 do 100 m Støežení expozice od 101 do 150 m Støežení expozice od 151 do 50 m Støežení expozice nad 50 m Støežení expozice se psem do 150 m Støežení expozice se psem nad 150 m doba konání ostrahy - od: do: 150 Kè/hod. 180 Kè/hod. 70 Kè/hod. 300 Kè/hod. 390 Kè/hod. 350 Kè/hod. 450 Kè/hod. 5 KONFERENÈNÍ MÍSTNOSTI Uvedené údaje jsou pouze orientaèní, neslouží jako objednávka. Po doruèení formuláøe Vám bude obratem zaslána konkrétní nabídka volné konferenèní místnosti dle Vámi vyplnìných požadavkù. datum pronájmu: doba pronájmu - od: ZLATÝ AMPER - VSTUPENKA NA SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ OCENÌNÍ "ZLATÝ AMPER" do: Požadovaná kapacita sálu: Vystavovatel pøihlášený do soutìže obdrží ks vstupenek / exponát zdarma. Pro vystavovatele, kteøí nemají pøihlášený exponát do soutìže je poèet vstupenek limitován. poèet vstupenek: Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: Kè/ks V dne: razítko a podpis objednavatele

5 6B13 6B1 6B 6B7 6B7 6B11 6B3 6B10 Dodavatel elektrotechnického materiálu pro domovní i prùmyslové instalace - domovní vypínaèe a zásuvky, instalaèní krabice a rozvodnice, bodová svìtla, vaèkové spínaèe, odpínaèe, prùmyslové vidlice a zásuvky, svorkovnice, bezšroubové svorky, kabelové vývodky. 6B9 6B6 6B6 6B8 6B5 6C11 6C6 6C1 6C7 6C5 6C9 6C 6C3 6C4 Znaèka Hager je svìtovým pojmem pro moderní elektroinstalaèní systémy a øešení zahrnující domovní rozvadìèe vèetnì jejich pøístrojové náplnì, spolehlivé domovní a modulové elektroinstalaèní pøístroje, systémy pro inteligentní øízení budov, instalaèní parapetní kanály a soklové lišty, elektroinstalaèní sloupky, propojovací kanály do rozvádìèù a prvky pro aktivní bezpeènost a ochranu. Firma Hager Electro s.r.o. patøí k pøedním dodavatelùm systémù a technických øešení pro elektrotechniku v oblastech rezidenèních, komerèních a prùmyslových objektù. 6D17 6D16 6D15 6D14 6D6 6D13 6D1 6D10 6D9 6D5 6D1 6D 6D3 6D4 6D11 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 5 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU Využijte této bezplatné služby a informujte o novinkách a zajímavostech, které Vaše firma pøipravuje pro veletrh. Poskytnuté informace slouží jako podklad pøi komunikaci s médii a jsou souèástí tiskových materiálù veletrhu. KATALOG Záložka do katalogu je výjimeèná možnost, jak se vyèlenit ze stovek vystavovatelù v katalogu veletrhu a upozornit právì na Vaši firmu a dùležité údaje o její èinnosti. Využijte pøíležitost nasmìrovat a snadnìji udržet pozornost potencionálního klienta. 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI Plán veletržního areálu s pøehledným vyznaèením rozložení oborù a dùležitých záchytných bodù umožòuje snadnìjší orientaci v celém komplexu brnìnského výstavištì. Plán bude obsahovat rovnìž rastry jednotlivých hal a seznam vystavujících firem. Každý vystavovatel má kromì inzerce v prùvodci navíc možnost objednat zvýraznìní umístìní vlastní expozice s uvedením loga èi libovolného textu o spoleènosti nebo nabízených produktech. Tento pøehledný zpùsob zviditelnìní bude sloužit k další propagaci klientù, kteøí budou mít o uvedenou službu zájem. Každý vystavovatel a návštìvník obdrží tento navigaèní plán zdarma pøi pøíchodu na veletrh. SEKTOR C SECTOR C SEKTOR D SECTOR D 4 VELETRŽNÍ NEWS Vychází. veletržní den pøi pøíležitosti prezentace výsledkù soutìže ZLATÝ AMPER. Vystavovatelùm umožòuje inzerovat obchodní úspìchy a podrobnìji informovat odbornou veøejnost o èinnosti firmy èi možnostech spolupráce. Veletržní news je distribuován na stánky všech vystavovatelù a návštìvníkùm veletrhu v rámci infostánkù zdarma. 1/1 strana (formát na spad) 70 x 358mm 1/1 strana (èistý formát) 30 x 318 mm 1/ strany (formát na vý šku) 113 x 318 mm 1/ strany (formát na šíøk u) 30 x 15 7 mm 1/4 strany (formát na vý šku) 113 x 15 7 mm 1/4 str any (formát na šíøk u) 30 x 7 6,5 mm MINI inzerce 44 x 70 mm

6 MARKETINGOVÉ SLUŽBY NA VELETRHU AMPER 6 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK Propagací firmy mimo stánek je myšleno umožnìní roznosu letákù v dobì veletrhu, povolení umístìní poutaèe mimo samotnou výstavní expozici, reklamní panel (960 x 380 mm) a dále veškerá propagace firmy, která zasahuje nad rámec objednané veletržní plochy. Realizaci samotné reklamy zajiš uje firma vlastními prostøedky. (Hostesky, informaèní stojany pro výlep reklamy, èi výrobu grafiky lze po dohodì objednat). Poutaè resp. reklamní panel bude umístìn po celou dobu veletrhu na místech k tomu urèených a na základì dohody s klientem. 6 PREZENTACE NA INFORMAÈNÍM KIOSKU Další z øady nabízených nadstandardních možností prezentace spoleènosti. Informaèní kiosky, umístìné na klíèových místech ve veletržních halách, poskytují základní informace o vystavovatelích a jejich lokaci na veletrhu i oboru èinnosti. Nabízí se zde ovšem pøíležitost objednat pro Vaši firmu nadstandardní formu sdìlení, a to co do obsahu i rozsahu reklamního prostoru. Banner KLASIK (468 x 38 px) Banner DOUBLE (468 x 476 px) Banner GIGANT (468 x 95 px) Logo v posuvném proužku 7 REKLAMNÍ ROBOT ADVEE Chcete se jednoznaènì odlišit od ostatních vystavovatelù a zajistit, že o Vás všichni návštìvníci veletrhu budou vìdìt? Využijte exklusivní nabídky robota Advee, který se bude ve vašich barvách pohybovat v rámci pavilonù a oslovovat Vaše potenciální klienty. Robot Advee je jedineèný reklamní a propagaèní nástroj, který upoutá pozornost, atraktivní a interaktivní formou pøedá reklamní sdìlení a vytiskne reklamní leták dle Vašeho pøání. Adveeho mùže doplnit jeho statická varianta Advee xstatic, který bude Vaše výrobky propagovat pøímo na stánku. Advee je k dispozici v rámci veletrhu exklusivnì pouze pro jediného zákazníka, budete to tedy pouze Vy, kdo touto formou návštìvníky veletrhu osloví. 8 PREZENTACE V AREÁLU BVV Brnìnské výstavištì nabízí možnost vlastní prezentace vystavujících firem formou reklamy v areálu. Tento servis poskytuje kromì služeb spojených s výstavbou expozic, rovnìž možnost využití reklamních prostor v areálu. Jedná se napø. o rùzné typy reklamních nosièù, pronájem reklamních ploch, popøípadì využití veletržního rádia èi reklamních spotù na velkoplošné obrazovce. 9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY Spoleènost Freeboard je pøímým èeským výrobcem mobilních prezentaèních systémù, jsme èleny asociace POPAI CENTRAL EUROPE. Zboží dodáváme do 7 hodin, doprava zdarma, doživotní záruka. Více informací a možnost pøímé objednávky na str PRONÁJEM SAMOOBSLUŽNÝCH INFORMAÈNÍCH KIOSKÙ Produkty spoleènosti POWER products s.r.o. jsou ideálním, elegantním a interaktivním nástrojem pro komunikaci s Vašimi zákazníky. Slouží k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, k zadávání objednávek online na e-shopech, pro internetové veøejné prùzkumy, promítání prezentací apod. Více informací a možnost pøímé objednávky na str. 10.

7 OBJEDNÁVKA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB , VÝSTAVIŠTÌ BRNO Termín uzávìrky: vystavovatel: kontaktní osoba: GSM: tel.: fax: 1 TISKOVÁ ZPRÁVA VELETRHU tiskové informace vystavovatelù zpùsob dodání zdarma em KATALOG (Grafický návrh záložky dodává vystavovatel) záložka do katalogu Kè 3 PREZENTACE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI barevná inzerce uvnitø prùvodce barevná inzerce na obálce (. nebo 3. strana) barevná inzerce na zadní stranì prùvodce ZVÝRAZNÌNÍ VLASTNÍ EXPOZICE VE VELETRŽNÍM PRÙVODCI uvedení loga v plánu výstavištì + libovolný text o firmì èi produktu (max. 400 znakù vè. mezer) uvedení loga v plánu výstavištì Kè Kè Kè Kè Kè 4 VELETRŽNÍ NEWS Kompletnì zpracovanou inzerci zašlete ve formátu PDF (rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK, písmo v køivkách) na Rozmìry inzerce viz. strana 5. 1/1 strana (formát na spad) 1/ strany (formát na výšku) 1/4 strany (formát na výšku) "MINI" inzerce 1/1 strana (èistý formát) 1/ strany (formát na šíøku) 1/4 strany (formát na šíøku) Kè Kè Kè 900 Kè 5 PROPAGACE FIRMY MIMO STÁNEK datum: vlastní roznos propagaèních materiálù* reklamní panel rozsev letákù na pokladny Veškeré propagaèní materiály a poutaèe musí být dodány do na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Výstavištì 1, Brno, ÈR. *) Distribuce propagaèních materiálù je zakázána v prostoru bezprostøednì pøed a za turnikety u vstupu do haly P..000 Kè/den/osoba Kè Kè/den 6 BANNER (SPOØIÈ) NA INFORMAÈNÍM KIOSKU (Podklady zašlete ve formátech Flash, GIF nebo JPG, v maximální velikosti do 100 kb na banner KLASIK (468 x 38 px) Kè/ks banner DOUBLE (468 x 476 px) Kè/ks banner GIGANT (468 x 95 px) Kè/ks logo v posuvném proužku Kè/ks 7 PREZENTAÈNÍ ROBOT ADVEE 1 Advee, 1 pavilon, 4 dny Kè 1 Advee, 1 Advee x Static, 4 dny Kè Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka Uvedené ceny jsou bez DPH. TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 66/14, Praha, tel.: , 144, 400, fax: , DIÈ: CZ , IÈO: V dne: razítko a podpis objednavatele

8 PREZENTACE V AREÁLU BVV 8 Pro objednávky a další možnosti reklamy v areálu BVV prosím kontaktujte: Ivan Zahradníèek, tel.: , fax: , A MOBILNÍ BILLBOARD V AREÁLU Jeden z nejoblíbenìjších podpùrných prostøedkù veletržní úèasti Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Umístìní na travnatých plochách okola komunikací. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè objednávám (zaškrtnìte) B BILLBOARD NA OPLOCENÍ AREÁLU K dispozici je 18 ks nosièù osvìtlených výkonných LED diodami. Rozmìr nosièe: 5,04 x,38 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè C MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ Osvìdèený nástroj orientaèního systému na výstavišti. Snadná manipulace vzhledem k velikosti, vhodný variabilní systém. Rozmìr nosièe: 1 x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè D MOBILNÍ REKLAMNÍ POUTAÈ OCTANORM Vhodný orientaèní nástroj zejména u vchodù do pavilonù. Možnost jednostranného i oboustranného polepu. Rozmìr nosièe: 1 x 1 m, 1 x m, x m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè E SVÌTELNÁ REKLAMA - CITY LIGHT Umístìní na stìnách chodeb pavilonu G1 a G. Rozmìr nosièe: 1,68 x 1, 13 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè F LAMELOVÁ REKLAMA Reklama na otoèných lamelových lištách. Umístìní na budovì Kongresového centra, pøímo u tramvajové zastávky MHD. Rozmìr nosièe:,80 x 1,80 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè G REKLAMA NA LAVIÈKÁCH Jednostranné i oboustranné využití s aplikací samolepící grafiky. Rozmìr nosièe: 1,36 x 0,81 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè H REKLAMA NA SLOUPECH VEØEJNÉHO OSVÌTLENÍ Oboustranné grafické využití ve výšce,5 m v požadovaných materiálech (banner, grafická deska). Rozmìr nosièe: 0,8 x 1,5 m (šíøka x výška) Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè I PLOCHA PRO NAFUKOVADLA A JINÁ OBJEMOVÁ TÌLESA Využití rozsáhlých travnatých ploch umožòuje dokonalou vyditelnost veškerých nafukovacích a héliových tìles. Možnost zapùjèení objemových tìles, realizace na zakázku vè. zajištìní obsluhy provozu. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od.900 Kè J PLOCHA PRO UMÍSTÌNÍ VLAJKY MIMO VÝSTAVNÍ PLOCHU Pronájem reklamní plochy, zapùjèení, instalace a demontáž stožáru, montáž a demontáž vlajky. Cena pro vystavovatele veletrhu Amper: od Kè

9 PØENOSNÉ PREZENTAÈNÍ SYSTÉMY 9 Pro objednávky nás prosím kontaktujte na nebo na telefonu Více zboží na

10 PRONÁJEM INFORMAÈNÍCH TERMINÁLÙ - KIOSKÙ 10 Pro objednávky kontaktujte: POWER products s.r.o., Modøanská 1806/41, Praha 4 Tel.: , Power Products nabízí pronájem samoobslužných informaèních kioskù na veletrh AMPER 013 Samoobslužný informaèní kiosek - ideální interaktivní nástroj pro komunikaci se zákazníky Samoobslužný informaèní kiosek slouží: - k zprostøedkování informací o produktech a o firmì návštìvníkùm, - k zadávání objednávek online na e-shopech, - pro internetové veøejné prùzkumy. Samoobslužný informaèní kiosek je osazen: - 19" LCD displejem s dotykovou obrazovkou (touchscreenem), - nerezovou klávesnicí s trackballem, - poèítaèem s operaèním systémem Windows 7, - WiFi adaptérem pro bezdrátové pøipojení do internetu, - sí ovým adaptérem pro pevné pøipojení do internetu, - zabezpeèeným internetovým prohlížeèem SiteKiosk, zajištìným proti proniknutí do operaèního systému a proti zobrazovaní nepovoleného nebo nevhodného obsahu. Cena pronájmu samoobslužného kiosku EAGLE Standard na celou dobu trvání veletrhu Kè/kus bez DPH (tzn Kè bez DPH/den)* Souèástí ceny je: - pronájem kiosku na celou dobu veletrhu AMPER 013, - dovoz a odvoz informaèního kiosku, - instalace informaèního kiosku na stánku zákazníka, - nastavení zabezpeèeného internetového prohlížeèe SiteKiosk na požadovanou web stránku a nastavení úrovnì zabezpeèení. Volitelné služby: - branding informaèního kiosku (návrh a výroba), - doplnìní vybavení infokioskù o další zaøízení (napø. webkameru, èteèku bezkontaktních karet, GPRS modem apod.), - zakázková øešení. * Cena pronájmu informaèního kiosku s konfigurací uvedenou výše Ceny jsou uvedeny bez DPH.

11 UBYTOVÁNÍ 11 Bližší informace o ubytování pro vystavovatele získáte na tel.: , nebo na u: ZÍSKEJTE 10% SLEVU NA JIŽ SJEDNANÉ VELETRŽNÍ CENY UBYTOVÁNÍ V HOTELU VORONÌŽ I. a II. Pøi telefonické objednávce zadejte kód: SPRING nebo proveïte rezervaci pomocí online rezervaèního systému na Hotel Voronìž I. OREA**** OREA Hotel Voronìž I je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Kvalita ubytování splòuje požadavky i tìch nejnároènìjších hostù. Kvalitní stravovací služby jsou zajiš ovány v restauraci Atrium, Grill baru Gurmet a ve špièkové restauraci A LA CARTE. OREA Hotel Voronìž I disponuje kapacitou 368 pokojù, suite a business suite s telefony s pøímou volbou a Wi-Fi pro ubytované hosty zdarma. Televizní pøijímaèe s interaktivním systémem pro kontakt s recepcí, se satelitními programy a Pay-TV, minibary. Pokoje superior jsou vybaveny klimatizací a ubytovaným hostùm jsou poskytovány nadstandardní služby. Hotel nabízí pùjèování aut, saunu, masáže, kadeønictví, suvenýry, Internet terminál. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od:.17 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 458/47, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Voronìž. OREA*** Hotel Voronìž II je umístìn v tìsné blízkosti brnìnského výstavištì ve støedu mìsta. Ve své tøídì nabízí nesrovnatelnì kvalitní ubytování za bezkonkurenèní ceny v novì zrekonstruovaných pokojích. Pokoje a suite tøídy economy nabízí vybavení s koupelnou, WC, telefonem s pøímou volbou a TV se satelitními programy. Pro bezpeènost hostù jsou pokoje vybaveny požárními kouøovými hlásièi. Hotel disponuje 0 lùžky ve 110 pokojích. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou studeného a teplého bufetu a všech místních poplatkù. Køížkovského 488/49, Brno-Pisárky, tel.: , fax: , Hotel Myslivna*** Hotel Myslivna se nachází v krásném pøírodním prostøedí mìstského lesoparku nad areálem brnìnského výstavištì s výhledem na panorama mìsta. Pouhých 10 minut z centra a jednoduchým pøíjezdem z dálnice D1. Na pokoji je možno využít satelitní TV, telefon, vysoušeè vlasù, minibar, župan a pantofle. Hotel nabízí i bezplatné bezdrátové pøipojení k internetu pøes WIFI. Hotel Myslivna Brno Vám nabízí hotelovou restauraci s výbìrem èeských i mezinárodních specialit, denní snack bar s nabídkou míchaných nápojù, letní vyhlídkovou terasu se specialitami z grilu, kongresový sál, salonky pro nejrùznìjší firemní jednání i firemní akce. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 990 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Hotel FONTÁNA BRNO*** Hotel Fontána je ideální místo pro Vaše komfortní ubytování v Brnì, v klidném prostøedí Brnìnské pøehrady. Hotel má kapacitu 34 pokojù a od Výstavištì Brno se nachází pouhých 10 minut jízdy autem. V nedávné minulosti byla v hotelu uskuteènìna rozsáhlá rekonstrukce. Každý pokoj má svùj balkón, ze kterého si mùžete pohledem vychutnat nádhernou pøírodní scenérii vodní hladiny Brnìnské pøehrady a okolních lesù. Souèástí hotelu Fontána na Brnìnské pøehradì je hotelová restaurace. Originalita cihlové klenby a útulné prostøedí vinného sklípku v hotelu pøímo vybízí k ochutnávkám tìch nejlepších vín z bohaté fonotéky. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: 84 Kè vèetnì 14% DPH a snídanì formou švédských stolù. Úèastníci akce Amper mají v hotelu Fontana pøípadné parkování aut ZDARMA! Hotel FONTANA *** zajistí ve dnech ZDARMA veletržní autobus pro ubytované hosty. Knínièky 814, Brno, tel.: , fax.: Hotel Holiday Inn Brno***** Hotel nabízí ubytování ve 00 dvoulùžkových pokojích s veškerým komfortem a kongresovou halu až pro 600 osob. Hotel Holiday Inn Brno je tak ideálním místem pro poøádání akcí všech typù od malých semináøù až po velké mezinárodní kongresy, pro které zajiš uje široké spektrum služeb od ubytování a stravování pres kongresovou techniku a zprostøedkování tlumoènických služeb až po uspokojení specifických požadavku poøadatelù akcí. Vystavovatelé veletrhu AMPER 013 mohou získat ubytování od: Kè vèetnì 14% DPH a bohaté snídanì formou bufetu, internetového pøipojení na všech pokojích, pillow menu, coffee setu, sauny, fitness. Køížkovského 496/0, Brno-Pisárky, tel.: , fax: ,

12 HOSTESKY 1 Agentura Apsara Vám nabízí profesionální služby hostesek, modelek a promotérù na veletrh Amper 013. Již 10 let poskytujeme personální servis na všechny veletrhy spoleènosti Terinvest. Agentura Apsara disponuje databází s více než 5 tisíci hostesek, modelek a promotérù z Èeské republiky i ze Slovenska. Základem naší úspìšné práce je poskytování perfektnì proškolených hostesek a promotérù. Pracujeme s dlouhodobì provìøenými lidmi a klientovi vždy doporuèíme nejvhodnìjší typy zvláštì vybraných dívek pro danou akci. Naše hostesky musí splòovat vysoké požadavky, jako jsou atraktivní vzhled, pøíjemné vystupování, studium VŠ, znalost cizího jazyka (obvykle hovoøící dvìma svìtovými jazyky), zkušenosti s danou prací a další. Pro Vaši expozici zajistíme profesionální hostesky, které Vám pomohou s organizací a chodem stánku a také podpoøí svým vzhledem a vystupováním Vaši prezentaci na veletrhu. Dle Vašich potøeb zajistíme vhodné obleèení (kostýmek, doplòky ve Vašich firemních barvách èi jiný výraznìjší dress). Na základì Vašich požadavkù Vám rádi doporuèíme nejvhodnìjší dívky a nebo mùžete sami vybírat na našich stránkách kde naleznete také naše reference a fotografie z realizovaných akcí. Ceník Agentura Apsara slaví 10 let na trhu a proto vystavovatelùm veletrhu Amper nabízíme veletržní slevu 10% na zajištìní hostesek. Ceny se odvíjí od požadavkù (napø. úroveò znalosti cizího jazyka, náplò práce, množství dívek, další požadavky na konkrétní schopnosti a dovednosti, atd.). Rádi Vám pøipravíme nezávaznou kalkulaci dle Vašich potøeb. Po akci vyúètujme poèet reálnì odpracovaných hodin, na který Vám vystavíme fakturu s domluvenou splatností. Kontaktní informace: Mgr. Klára Nestìrová Kateøina Kašková managing director project koordinator Mob: Agentura Apsara Jindøišská 4, Praha 1 Tel/Fax: Reference: Terinvest od 00 Èeská Miss od 005 Mestrostav od 008 Unilever Landmedia DTM - The Deutsche Tourenwagen Masters H&M American Express Budìjovický Budvar Klasa Adidas Coca Cola Ringier ÈR Tìšíme se na spolupráci s Vámi.

13 SPEDICE 13 DB Schenker je jedním z pøedních svìtových poskytovatelù integrovaných logistických øešení a globálních spedièních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou silnièní, železnièní, letecké a námoøní pøepravy. Jako oficiální spedièní partner spoleèností TERINVEST a Veletrhy Brno a.s. zajistíme kompletní spedièní odbavení Vašich veletržních zásilek, jako jsou vykládka a nakládka exponátù, poskytnutí technických prostøedkù na montážní/demontážní práce, manipulace s prázdnými obaly, zastupování v celním øízení, mezinárodní a vnitrostátní pøeprava a další služby. Nabízíme Vám komfort komplexních služeb, individuální pøístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Celosvìtová sí DB Schenker zahrnuje 130 zemí. V Èeské republice má prostøednictvím SCHENKER spol. s r. o. silné zastoupení 800 kvalifikovaných spolupracovníkù na 18 pracovištích. Díky tomu dokáže být svým zákazníkùm a obchodním partnerùm co nejblíže a pružnì reagovat na jejich požadavky. Vámi zaslané požadavky na spedièní služby budou zpracovány cenovým øešením na míru. Kontaktní informace: SCHENKER spol. s r.o., Oddìlení veletrhù a výstav Brno Tel.: , 836, 837; Fax: Kühne+Nagel, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako èeská poboèka celosvìtové spedièní spoleènosti Kühne+Nagel Group, která s 830 kanceláøemi ve 100 zemích svìta patøí k pøedním poskytovatelùm logistických služeb. Èeská poboèka má v souèasnosti 00 zamìstnancù. Centrála spoleènosti se nachází v Praze 5 - Jinonicích, kde je umístìna divize námoøních pøeprav, prodejní oddìlení a administrativní úseky. Divize leteckých pøeprav je umístìna na letišti v Ruzyni. Divize kontraktní logistiky, sklad s kapacitou m, divize sbìrné a distribuèní služby a kamionových pøeprav jsou umístìny v Hostivicích (na Karlovarské výpadovce, pøímo u letištì). Další sklad s kapacitou 4.500m je provozována v Brnì. Poboèka ve Varnsdorfu zajiš uje konsolidaci exportních námoøních zásilek, exportní a importní kamionové zásilky. Poboèka v Brnì zajiš uje kromì exportních a importních kamionových zásilek i sbìrnou službu do Itálie, námoøní pøepravy a letecké pøepravy. Zároveò poskytuje na výstavišti veškeré veletržní speditérské služby. Poboèka v Olomouci zajiš uje veškeré mezinárodní i tuzemské železnièní pøepravy. V roce 1995 byly všechny èinnosti vykonávané v ÈR certifikovány spoleèností "Bureau Veritas Quality International" v souladu s normou ISO Toto osvìdèení získala spoleènost pravidelnì i v následujících letech až doposud. V roce 007 získala spoleènost certifikát ISO 1400 a OHSAS Brnìnská poboèka na výstavišti zajiš uje veškeré veletržní speditérské služby; vykládky a nakládky exponátù, uskladnìní a pøevozy exponátù, odvoz, uskladnìní a zpìtný návoz prázdných obalù, celní odbavení zásilek atd. Kontaktní informace: Kühne + Nagel, spol. s r.o., Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno Tel.: , Mobil: , Fax:

14 CATERING 14 Nabízíme cateringové služby až do 700 osob na místì Vaši volby na výstavním stánku, Masarykovì okruhu, v zámcích nebo stanech, ve stylu španìlském, asijském, sportovním èi historickém. Gastronomické služby od malých obèerstvení na stánky vystavovatelù, až po bankety a rauty s vytøíbenou kuchyní, drinky a koktejly. Kontaktujte nás se svou poptávkou, rádi Vám pøipravíme catering dle pøání: Holiday Inn Brno, Køížovského 0, Brno Tel.: , , Fax: Firma EXPO restaurace, a. s. zajiš uje pro vystavovatele v prostoru areálu Brnìnského výstavištì, dále zajiš uje obèerstvení pøi tiskových konferencích a firemních prezentacích v jednacích sálech výstavištì i v expozicích vystavovatelù. Své objednávky mùžete zasílat pøímo na níže uvedené kontakty spoleènosti kdykoli pøed veletrhem i v jeho prùbìhu. Nabízený sortiment zásobování do expozic: Obložené chlebíèky, kanapky, chu ovky, obložené náøezové mísy (pro 6 8 osob) Teplá jídla (v termoobalu s plastovým pøíborem, ubrouskem a dochucením) Napø.: 150 g Smažený vepøový øízek, bramborový salát; 150 g Kuøecí prsíèka na žampiónech, vaøené brambory; 150 g Svíèková na smetanì, houskový knedlík; 150 g Veletržní hovìzí guláš, houskový knedlík; 40 g Rizoto s císaøskou zeleninou a sýrem Dezerty a zákusky Další sortiment EXPO restaurace, a.s., Výstavištì 1, Brno Objednávky pøed veletrhem: Mobil: Objednávky v prùbìhu veletrhu: Tel.: , Tel. pøímo v areálu BVV Mobil: , Volat do pro objednávku na následující den

15 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 15 POØADATEL MÍSTO KONÁNÍ ÈASOVÝ HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ TERINVEST, spol. s r. o. - veletržní správa Bruselská 66/ Praha tel.: , 144, 400 fax: internet: VÝSTAVIŠTÌ BRNO Výstavištì 1, Brno, Èeská republika PØÍPRAVA EXPOZIC :30 - :00 hod. VLASTNÍ AKCE - VYSTAVOVATELÉ :30-17:30 hod :00-17:30 hod :00-16:30 hod. VLASTNÍ AKCE - NÁVŠTÌVNÍCI :00-17:00 hod :00-16:00 hod. LIKVIDACE EXPOZIC :30-4:00 hod :30-0:00 hod. HOTEL VORONÌŽ I. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁCE KÓD "SPRING") Køížkovského 458/47, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL VORONÌŽ. OREA (PRO SLEVU ZADEJTE PØI OBJEDNÁVCE KÓD "SPRING") Køížkovského 488/49, Brno - Pisárky tel.: , fax: HOTEL MYSLIVNA Nad Pisárkami 1, Brno CZ tel.: , ; fax: HOTEL FONTÁNA BRNO Knínièky 814, Brno, CZ tel.: , fax.: HOTEL HOLIDAY INN BRNO Køížkovského 496/0, Brno - Pisárky tel.: , fax:

16 SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 16 POJIŠTÌNÍ EXPONÁTÙ A EXPOZIC HOSTESKY SPEDICE ÈESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a.s. - zastoupení: SURVEY CZ s.r.o. Sluneèní námìstí 588/15, Praha 5 tel.: , internet: AGENTURA APSARA Agentura Apsara, Jindøišská 4, Praha 1 Mob: , , Tel/Fax: SCHENKER spol. s r.o. Oddìlení veletrhù a výstav tel.: , , ; fax: KÜHNE + NAGEL, spol. s r.o. Výstavištì 1 (U brány è. 9), Brno tel.: , mobil: , fax: CATERING HOLIDAY INN BRNO Køížovského 0, Brno tel.: , ; fax: EXPO RESTAURACE, a.s. Výstavištì 1, Brno tel.: , ; GSM: , REALIZACE EXPOZIC INFORMACE A DOTAZY ADRESA VÝSTAVIŠTÌ TERINVEST, spol. s r.o. Jana Masaryka 5/6, Praha tel.: , ; fax: OBCHODNÍ ODDÌLENÍ tel.: , , fax: VELETRHY BRNO, a.s. Výstavištì Brno Èeská republika

KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování, catering 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO

KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování, catering 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení www.amper.cz 24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTĚ BRNO KATALOG SLUŽEB marketingové a produkční služby, ubytování,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

20. 21. 10. 2015 PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA:

20. 21. 10. 2015 PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

ORGANIZAÈNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO ÈESKÁ REPUBLIKA

ORGANIZAÈNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO ÈESKÁ REPUBLIKA ORGANIZAÈNÍ OKYNY RO MONTÁŽ, RÙBÌH A DEMONTÁŽ DÙLEŽITÉ INFORMACE RO YSTAOATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ŠEOBECNÁ RAIDLA jezdy do areálu výstavištì doporuèujeme vystavovatelùm používat brány è. 8 a 9. Branou è.

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Akce SLAVNOSTI PIVA 2015 konané 5.6. 6.6.2015 Otevírací doba pro veřejnost: Pátek 12.00 24.00 hod. Sobota 10.00 24.00 hod. Servis výstavy: Tel.:

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: Místo konání: Termín

Více

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013 Clarion Hotel Prague Old Town* Konferenční nabídka 2013 Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel - člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Praha 1, v poklidné části historického centra

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámecký hotel Sychrov

Zámecký hotel Sychrov Zámecký hotel Sychrov Kongresová nabídka Zámecký hotel Sychrov je mimo jiné předurčen jako cíl kongresové turistiky. Svým vybavením patří mezi nejlepší v Libereckém kraji. Nabízíme komplexní a profesionální

Více

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby

Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí. Kompletní výstaváøské služby. Reklamní služby fairs exhibitions fairs exhibitions fairs exhibitions fairs Realizace výstavních expozic v ÈR i zahranièí Grafický design Kompletní výstaváøské služby Reklamní služby Padochovská 2 664 91 Ivanèice Nabídka

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4. INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 11.-12.4.2014 9.00 18.00 hod. 13.4.2014

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu FAKUMA 2015 v Německu, Friedrichshafen.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Největší mezinárodní veletrh průmyslových subdodávek v severských zemích Místo konání: Jönköping, Švédsko Datum konání: Obor: strojírenské subdodávky (odlitky, výkovky,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy)

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy) CELOVOZOVÁ REKLAMA Tramvaje 1. rok 2. rok 3. a další roky T3 125 000.- 115 000.- 105 000.- Souprava 2 x T3 220 000.- 208 000.- 195 000.- Astra (nízkopodlažní) 180 000.- 160 000.- 140 000.- Trio (nízkopodlažní)*

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 28.8. 1.9.2014 od 9.00 hod. 18.00 hod. 2.9.2014 od 9.00 hod. 17.00 hod.

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory 1. Obecné informace ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Sály/prostory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2 Kongresový sál Kongresové přepážky Část veřejné odletové haly Terminál 2 1 Umíst stění Kongresového sálus Letiště Praha / Ruzyně, Terminál 1 Spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, 2. NP nad služebním vchodem

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více