Implementační struktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementační struktura"

Transkript

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

2 Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (od nově zřízená implementační agentura) Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

3 OP PIK Formy veřejné podpory

4 Forma podpory Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů

5 Finanční nástroje jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 10 % alokace OP přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů využití FN se předpokládá v programech Rizikový kapitál, Expanze (Progres, Start, Garance), Úspory energie, Nemovitosti a Proof of Concept Implementaci finančních nástrojů by měla zajišťovat především ČMZRB Harmonogram: duben 2015 dokončení Předběžného posouzení FN OPPIK listopad 2015 předložení programů podpory Expanze, Rizikový kapitál a Proof-of-concept do vlády leden 2016 první výzva OPPIK obsahující finanční nástroje

6 Finanční nástroje II Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: Zvýhodněné úvěry (snížená úroková sazba, prodloužená doba splatnosti) Záruky (pro společnosti bankovně neúvěrovatelné) Rizikový kapitál (kapitálový vstup investičního fondu částečně financovaného z OP PIK s cílem max. zhodnocení, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3-5 letech) Nástroje 1. generace : úvěry a záruky v SC 2.1, 2.3, 3.2 a 3.5 Zaběhlé implementační modely, možnost rychlého nastavení Nástroje 2. generace inovativní finanční nástroje v oblasti rizikového kapitálu, proof-ofconcept, revitalizace brownfieldů Pilotní projekty se složitější implementací a menší alokací, po úspěšném zavedení možno rozšířit

7 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %): Typ podniku Malý 60/Jihozápad Střední 50/Jihozápad Velký 40/Jihozápad Platnost od

8 Podpora de minimis Strop ve výši EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období Nově se podpora sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu propojené podniky tzv. jeden podnik Metodická příručka k pojmu jeden podnik Nařízení č. 1407/2013 Registr de minimis evidence všech udělených podpor malého rozsahu

9 Veřejná podpora Rámec pro státní podporu ve výzkumu, vývoji a inovacích Typ podpory Malý podnik Střední podnik Velký podnik Základní výzkum 100 % 100 % 100 % Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Studie proveditelnosti 70 % 60 % 50 % Výstavba či modernizace výzkumné infrastruktury 50 % 50 % 50 % Inovace pro MSP 50 % 50 % - Procesníči organizační inovace 50 % 50 % 15 % Podpora inovačních klastrů 50 % 50 % 50 %

10 Veřejná podpora - další navýšení veřejné podpory nad rámec regionální mapy podpory Typ podpory Malý podnik Střední podnik Ekologické studie 70 % 60 % 50 % Účast MSP na veletrzích Podpora širokopásmové infrastruktury 50 % 50 % 0 % 70 % 60 % 50 % Velký podnik

11 OP PIK Územní dimenze

12 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Česká republika, mimo území hl. m. Prahy Aplikace územního principu: realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu modifikace souboru hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů

13 Územní dimenze v OP PIK Integrovaná územní investice (ITI) Realizace integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů 7 oblastí (území s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel): pražská, brněnská, ostravská, plzeňská a hradecko-pardubická a ústeckochomutovská a olomoucká V OP PIK zejména projekty propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešené území Vždy bude specifikováno ve vybrané Výzvě

14 Územní dimenze v OP PIK Regionální inovační strategie (RIS3) Krajské RIS3 jsou přílohami Národní inovační strategie - v přípravě (koordinace MŠMT, Úřad Vlády) V jednotlivých krajích bude podpora na VaVaI koncentrována na vymezené domény inteligentní specializace krajských RIS3 strategií Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v příslušné výzvě k tomuto programu podpory Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) týká se Výzvou definovaných projektů v rámci programů PO1

15 OP PIK Projektový cyklus

16 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Předběžná žádost Plná žádost Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring

17 Před podáním žádosti Podrobně prostudovat: 1. Výzvu programu a její přílohy 2. Příručka pro žadatele a příjemce dotace (Pokyny) 3. Vzorové Podmínky pro žadatele -- Konzultovat projekt Regionální kanceláře, Zelená linka -- sledovat harmonogram výzev

18 Druhy výzev Průběžná výzva: Nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva: Soutěžní výzva projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

19 Žádost Dvoustupňové podání žádosti Žádost 1. stupně - Předběžná žádost základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp. Ekonomické hodnocení žadatele a projektu U jednoduchých projektů v programech Technologie, Inovace projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery, Marketing a Poradenství může být proces podání žádosti pouze jednostupňový (Plná žádost)

20 Ekonomické hodnocení Rating Příloha Předběžné žádosti ve formě uzavřeného souboru Excel Min. 5 bodů dle hodnocení U start-upů pouze 2. sloupec nutnost vlastních či vložených aktiv (min. 4 body) n-1 n Zadluženost 85% 1 2 ROA 2% 1 2 Poměr Požadovaná dotace/aktiva 0,6 1 2

21 Ekonomické hodnocení II. Cost-benefit analysis Součást Plné žádosti přímo v systému MS Povinnost pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč: finanční analýza investice čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti. Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku

22 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), v žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem Pro určení konkrétních způsobilých výdajů sledujte Přílohu Výzvy Vymezení způsobilých výdajů

23 Hodnocení Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou přílohou Výzvy Hodnocení provádí v případě formy podpory dotace: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) Hodnotitelé (interní/externí) dle výběrových kritérií Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) V případě formy podpory finanční nástroj provádí hodnocení žádostí a výběr projektů poskytovatel podpory (ČMZRB) Podmínky poskytnutí dotace (lhůta 30 dnů na podpis) Rozhodnutí o poskytnutí dotace

24 Realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatele Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace Pravidla způsobilosti výdajů Řádné účtování o dotaci Archivace dokumentace Udržitelnost Součinnost při finanční kontrole Závazný ukazatel nový název: ukazatel k naplnění Monitorovací ukazatel nový název: ukazatel k vyplnění, k výběru

25 Žádost o platbu ŽoPl se podává stejně jako v OPPI, tedy ex post Elektronické podání žopl v aplikaci ISKP14+; Struktura kritérií pro podání ŽoPl zatím není definována

26 Monitoring v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení elektronicky v aplikaci IS KP14+ Typy monitorovacích zpráv: Zpráva o realizaci projektu (průběžná, závěrečná) podávána vždy spolu s žádostí o platbu Informace o pokroku projektu (zpráva podávaná v pravidelných intervalech v průběhu realizace projektu) různé dle jednotlivých programů Monitorovací zprávy z období udržitelnosti projektu podávány po ukončení realizace projektu (v ročních intervalech)

27 MS Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF ISKP Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Komunikace s projektovým manažerem formou tzv. depeší https://mseu.mssf.cz/index.aspx

28 ISKP Náhled úvodní stránky

29 Elektronický podpis Požadavky na HW a SW čipová karta, USB token (zařízení pro bezpečné uchování soukromého klíče) Operační systém: Windows 98/2000/XP (optimálně Win 2000 a vyšší), Unix/Linux Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 8.5 a vyšší Další potřebný software: Java Runtime Environment a vyšší Kde si lze opatřit elektronický podpis? První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eidentity, a. s. Jak dlouho trvá získání elektronického podpisu? maximálně několik dní

30 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Celková alokace OP PIK je mil. Obsahuje čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc OPPI OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaVve firmách, spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

31 Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

32 Program INOVACE (Inovační projekty) Aktivity: 1) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků 2) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby 3) Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů 4) Marketingová inovace - zvýšení prodeje prostřednictvím změny designu Organizační a marketingová inovace pouze za předpokladu, že bude současně realizována produktová nebo procesní inovace. Příjemci: Způsobilé výdaje: podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu DOTACE Min.: 1 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč Malý podnik 45 % Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

33 Způsobilé výdaje rozpočtové položky Investiční Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti Stavby (max. do výše 20% z celkových způsobilých výdajů na Technologie) Technologie Software a data Práva k užívání duševního vlastnictví (u velkých podniků do výše 50% celkových skutečných investičních výdajů, vazba na transfer technologie) Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Povinná publicita Neinvestiční Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Marketingová inovace Povinná publicita

34 Program INOVACE (Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví) 1. výzva Aktivity: Příjemci: aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví» Přihláška/udělení patentu (vynálezu)» Udělení užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání, MSP Způsobilé výdaje: služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky DOTACE %

35 Program POTENCIÁL Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP též vybrané provozní náklady centra podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, jiná zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, software, ) vybrané provozní náklady (služby poradců a expertů, studie) náklady na povinnou publicitu DOTACE Min.: 3 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč 50 %

36 Způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný majetek nákup pozemků a staveb výstavba nových budov; technické zhodnocení stavby; inženýrské sítě a komunikace ke stavbám; demolice staveb; příprava pozemků; projektová dokumentace a stavební dozor technologické vybavení (stroje; HW a sítě; laboratorní a měřící přístroje; nábytek) Dlouhodobý nehmotný majetek SW; patenty, licence, know-how Provozní náklady osobní náklady; služby expertů, poradců, studie Náklady na publicitu projektu

37 Program APLIKACE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady (nezbytné pro účely projektu) náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené z vnějších zdrojů dodatečné režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Viz následující slide

38 Program APLIKACE KATEGORIE ČINNOSTI MALÝ PODNIK STŘEDNÍ PODNIK VELKÝ PODNIK Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce 80 % 75 % 65 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce 60 % 50 % 40 % ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE = spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií k dosažení společného cíle na základě dělby práce. Účinnou spoluprací se nerozumí smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

39 INOVACE x POTENCIÁL x APLIKACE

40 Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, dovedností a technologií za účasti absolventa přímo v provozovně podniku (zlepšení výrobních procesů, inovace a vývoj produktu, inovace procesu zavádění nového produktu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace) MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady, pořízení HW a SW, služby poradců, studie, účasti na seminářích, dodateční režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 70 % (až 100 %)

41 Program SPOLUPRÁCE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: 1) klastry (kolektivní výzkum, sdílení infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace) 2) technologické platformy (podpora koordinační činnosti platformy) 3) kooperační inovační sítě (vytváření sítí založených na spolupráci MSP) 1) a 2) účelově zřízená zájmová sdružení podnikatelů s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, 3) podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty inovační infrastruktury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady, semináře, studie, DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 75 %

42 Program INOVAČNÍ VOUCHERY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací b) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury a) MSP b) provozovatelé inovační infrastruktury (VTP, inovační centra, ) a) externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí b) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury DOTACE a) tis. Kč b) 0,1 5 mil. Kč 100 %

43 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) Poskytování služeb inovačním podnikům (VTP, inovační centra, ) b) Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení d) Výstavba nové sdílené infrastruktury právnické osoby (provozovatelé VTP), NO, municipality, VŠ, univerzity dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, služby poradců a expertů, náklady na povinnou publicitu DOTACE Stavba: mil. Kč Bez stavby: 1-75 mil. Kč Viz následující slide

44 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivita Míra podpory Poskytování služeb inovačním podnikům 50 % koncový uživatel MSP až 100 % zprostředkovatel Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru 75 % Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení 50 % Malý podnik 45 % Výstavba nové sdílené infrastruktury Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

45 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

46 Program TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: pořízení strojů a technologií MSP v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti dlouhodobý hmotný majetek (stroje, SW pro jejich funkčnost, ) drobný hmotný majetek (moderní ICT) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence s vazbou na zařízení) DOTACE 1 20 mil. Kč 0,1 20 mil. Kč (mikro) 45 % (malý a mikro) 35 (střední)

47 Program PORADENSTVÍ pro začínající podniky Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: podpora poradenských služeb pro začínající MSP (historie do 3 let) poskytovaná provozovateli inovační infrastruktury provozovatelé inovační infrastruktury (a), příjemci podporovaných poradenských služeb pak MSP (b) výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP DOTACE a) 5 20 mil. Kč b) tis. Kč 50 %

48 Program MARKETING Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, ) MSP; pro interní projekty CzechInvest a CzechTrade pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách, propagace a doprava, cizojazyčné materiály, služby odborných poradců, DOTACE Viz následující slide 50 %

49 Program MARKETING Aktivita Minimální dotace Maximální dotace Individuální účast na veletrzích a výstavách Společná účast na veletrzích a výstavách Zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivů podniků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

50 Způsobilé výdaje indiv. účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí Účast na zahraničních veletrzích a výstavách Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí Marketingové propagační materiály Tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu/výstavě, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku. - v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy) - v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) - inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení

51 Program NEMOVITOSTI Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: projekt regenerace zóny, projekt rekonstrukce nájemního objektu, projekt rekonstrukce objektu MSP, v případě formy podpory finančního nástroje i územně samosprávné celky či jimi zřízená organizace či akciová společnost, kde má územně samosprávný celek poddíl vyšší než 50 % dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, modernizace, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technické zařízení budov) vybrané neinvestiční náklady DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ mil. Kč Zvýhodněný úvěr (na 80 % ZV ve výši mil. Kč) Kapitálová investice (na 70 % ZV ve výši mil. Kč) Malý podnik 45 % Střední podnik 35 %

52 Podporované aktivity -- modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury -- rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty Regenerace zóny Rekonstrukce nájemního objektu (územně samosprávní celek) pouze fin. nástroje Rekonstrukce objektu Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.

53 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: Výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících středisek Pořízení vybavení a pomůcek školících prostor, programů, V rámci křížového financování podpořeno i vzdělávání zaměstnanců podniku MSP dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, stavba, ) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, školící programy) drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady školitelů DOTACE 0,5 5 mil. Kč 50 %

54 Podporované aktivity Výstavba nových školicích center Rekonstrukce objektů za účelem vzniku nových školicích center či rekonstrukce stávajících školicích center Pořízení vybavení školicích prostor (IT vybavení, školicí pomůcky) Pořízení vzdělávacích programů Služby školitelů na školení vlastních zaměstnanců žadatele

55 Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

56 Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nutný nehmotný majetek ekologické studie a energetické audity DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

57 Program ÚSPORY ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémy měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

58 Program ÚSPORY ENERGIE Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 250 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Celková míra podpory Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 250 mil. Kč

59 Program SMART GRIDS I distribuční sítě Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi ZV a provozním ziskem z investice.

60 Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita vozidel) zavádění technologií akumulace energie zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách zavádění technologií v oblasti výroby energie z OZ (př. využití biometanu) zavádění off grid systémů, podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

61 Program SMART GRIDS II Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 50 %

62 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

63 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 80 % 70 % --- Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % ---

64 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

65 Program VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace, rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí podnikatelé v elektronických komunikacích (registrovaní na tel. úřadě) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury investiční náklady na stavební a inženýrské práce investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

66 Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotná majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, HW,..) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence, know-how) vybrané provozní náklady (mzdy, služby poradců a expertů, nájem) DOTACE Min.: dle výzvy Max.: ,- Kč Dle regionální mapy

67 Datum Akce regionální kancelářemísto Název Datum Místo Název VTP Plzeň Konference Podpora inovací v Plzeňském regionu Centrum NTIS SONY DADC Seminář OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a možnost spolupráce se ZČU Workshop Setkání personalistů Plz. kraje Agenturní zaměstnávání a návrh novely zákona o zaměstnanosti 67

68 Děkujeme za pozornost. Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

69 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova Plzeň Tel.: http:

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Tereza Suchomelová, Lenka Frieserová, 15. června 2015 Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Liberecký kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Tato

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav příprav Prosinec 2014 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktuální dotační možnosti OP PIK. Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany

Aktuální dotační možnosti OP PIK. Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany Aktuální dotační možnosti OP PIK Jakub Hudec, Pavla Řezníčková, Marta Šindlářová 14. ledna 2016, Dolní Břežany Obsah Představení agentury CI OPPIK Aktuální výzvy: Inovace: ochrana práv průmyslového vlastnictví

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

(výzvy + avízo, červen 2015)

(výzvy + avízo, červen 2015) Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (výzvy + avízo, červen 2015) 1 přehled prvních výzev Op pik vyhlášených v červnu 2015 (+ avízo) POTENCIÁL............................................................

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH 2014-2020 Program APLIKACE, OP PIK výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb osobní náklady náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Zaměření OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnos, malých a středních

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Identifikace Program PODPORA PODNIKÁNÍ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Příjemci Způsobilé výdaje Výše na projekt Specifika programu Program Příjemci Způsobilé výdaje Výše na

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Přehled programů OP PIK Program

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE V OP PIK

FINANČNÍ NÁSTROJE V OP PIK FINANČNÍ NÁSTROJE V OP PIK Stav implementace v říjnu 2015 Finanční nástroje Nedotační podpora ve formě tzv. finančních nástrojů představuje možnost, jak podpořit investiční cíle státu v ekonomice se sníženými

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Programy 2014 2020 OP PIK

Programy 2014 2020 OP PIK Programy 2014 2020 OP PIK Petr Očko, ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů 9. června 2015 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE Průběh vyjednávání OP PIK Dne 9. února 2015 schválila

Více

Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point

Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 2020 (aktuální informace) KB EU Point Programy s vyhlášenou výzvou/avízem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí Program

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020

Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020 Možnosti podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU pro programové období 2014-2020 Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 23.-25.4.2014, Hustopeče u Brna OPPI stručné shrnutí Alokace3,67mld.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Podnikání a inovace program ROZVOJ, III. výzva, III. prodloužení... 3 2. Operační program Podnikání

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více