Implementační struktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementační struktura"

Transkript

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

2 Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (od nově zřízená implementační agentura) Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

3 OP PIK Formy veřejné podpory

4 Forma podpory Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů

5 Finanční nástroje jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 10 % alokace OP přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů využití FN se předpokládá v programech Rizikový kapitál, Expanze (Progres, Start, Garance), Úspory energie, Nemovitosti a Proof of Concept Implementaci finančních nástrojů by měla zajišťovat především ČMZRB Harmonogram: duben 2015 dokončení Předběžného posouzení FN OPPIK listopad 2015 předložení programů podpory Expanze, Rizikový kapitál a Proof-of-concept do vlády leden 2016 první výzva OPPIK obsahující finanční nástroje

6 Finanční nástroje II Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: Zvýhodněné úvěry (snížená úroková sazba, prodloužená doba splatnosti) Záruky (pro společnosti bankovně neúvěrovatelné) Rizikový kapitál (kapitálový vstup investičního fondu částečně financovaného z OP PIK s cílem max. zhodnocení, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3-5 letech) Nástroje 1. generace : úvěry a záruky v SC 2.1, 2.3, 3.2 a 3.5 Zaběhlé implementační modely, možnost rychlého nastavení Nástroje 2. generace inovativní finanční nástroje v oblasti rizikového kapitálu, proof-ofconcept, revitalizace brownfieldů Pilotní projekty se složitější implementací a menší alokací, po úspěšném zavedení možno rozšířit

7 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %): Typ podniku Malý 60/Jihozápad Střední 50/Jihozápad Velký 40/Jihozápad Platnost od

8 Podpora de minimis Strop ve výši EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období Nově se podpora sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu propojené podniky tzv. jeden podnik Metodická příručka k pojmu jeden podnik Nařízení č. 1407/2013 Registr de minimis evidence všech udělených podpor malého rozsahu

9 Veřejná podpora Rámec pro státní podporu ve výzkumu, vývoji a inovacích Typ podpory Malý podnik Střední podnik Velký podnik Základní výzkum 100 % 100 % 100 % Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Studie proveditelnosti 70 % 60 % 50 % Výstavba či modernizace výzkumné infrastruktury 50 % 50 % 50 % Inovace pro MSP 50 % 50 % - Procesníči organizační inovace 50 % 50 % 15 % Podpora inovačních klastrů 50 % 50 % 50 %

10 Veřejná podpora - další navýšení veřejné podpory nad rámec regionální mapy podpory Typ podpory Malý podnik Střední podnik Ekologické studie 70 % 60 % 50 % Účast MSP na veletrzích Podpora širokopásmové infrastruktury 50 % 50 % 0 % 70 % 60 % 50 % Velký podnik

11 OP PIK Územní dimenze

12 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Česká republika, mimo území hl. m. Prahy Aplikace územního principu: realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu modifikace souboru hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů

13 Územní dimenze v OP PIK Integrovaná územní investice (ITI) Realizace integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů 7 oblastí (území s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel): pražská, brněnská, ostravská, plzeňská a hradecko-pardubická a ústeckochomutovská a olomoucká V OP PIK zejména projekty propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešené území Vždy bude specifikováno ve vybrané Výzvě

14 Územní dimenze v OP PIK Regionální inovační strategie (RIS3) Krajské RIS3 jsou přílohami Národní inovační strategie - v přípravě (koordinace MŠMT, Úřad Vlády) V jednotlivých krajích bude podpora na VaVaI koncentrována na vymezené domény inteligentní specializace krajských RIS3 strategií Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v příslušné výzvě k tomuto programu podpory Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) týká se Výzvou definovaných projektů v rámci programů PO1

15 OP PIK Projektový cyklus

16 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Předběžná žádost Plná žádost Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring

17 Před podáním žádosti Podrobně prostudovat: 1. Výzvu programu a její přílohy 2. Příručka pro žadatele a příjemce dotace (Pokyny) 3. Vzorové Podmínky pro žadatele -- Konzultovat projekt Regionální kanceláře, Zelená linka -- sledovat harmonogram výzev

18 Druhy výzev Průběžná výzva: Nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva: Soutěžní výzva projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

19 Žádost Dvoustupňové podání žádosti Žádost 1. stupně - Předběžná žádost základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp. Ekonomické hodnocení žadatele a projektu U jednoduchých projektů v programech Technologie, Inovace projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery, Marketing a Poradenství může být proces podání žádosti pouze jednostupňový (Plná žádost)

20 Ekonomické hodnocení Rating Příloha Předběžné žádosti ve formě uzavřeného souboru Excel Min. 5 bodů dle hodnocení U start-upů pouze 2. sloupec nutnost vlastních či vložených aktiv (min. 4 body) n-1 n Zadluženost 85% 1 2 ROA 2% 1 2 Poměr Požadovaná dotace/aktiva 0,6 1 2

21 Ekonomické hodnocení II. Cost-benefit analysis Součást Plné žádosti přímo v systému MS Povinnost pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč: finanční analýza investice čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti. Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku

22 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), v žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem Pro určení konkrétních způsobilých výdajů sledujte Přílohu Výzvy Vymezení způsobilých výdajů

23 Hodnocení Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou přílohou Výzvy Hodnocení provádí v případě formy podpory dotace: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) Hodnotitelé (interní/externí) dle výběrových kritérií Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) V případě formy podpory finanční nástroj provádí hodnocení žádostí a výběr projektů poskytovatel podpory (ČMZRB) Podmínky poskytnutí dotace (lhůta 30 dnů na podpis) Rozhodnutí o poskytnutí dotace

24 Realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatele Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace Pravidla způsobilosti výdajů Řádné účtování o dotaci Archivace dokumentace Udržitelnost Součinnost při finanční kontrole Závazný ukazatel nový název: ukazatel k naplnění Monitorovací ukazatel nový název: ukazatel k vyplnění, k výběru

25 Žádost o platbu ŽoPl se podává stejně jako v OPPI, tedy ex post Elektronické podání žopl v aplikaci ISKP14+; Struktura kritérií pro podání ŽoPl zatím není definována

26 Monitoring v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení elektronicky v aplikaci IS KP14+ Typy monitorovacích zpráv: Zpráva o realizaci projektu (průběžná, závěrečná) podávána vždy spolu s žádostí o platbu Informace o pokroku projektu (zpráva podávaná v pravidelných intervalech v průběhu realizace projektu) různé dle jednotlivých programů Monitorovací zprávy z období udržitelnosti projektu podávány po ukončení realizace projektu (v ročních intervalech)

27 MS Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF ISKP Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Komunikace s projektovým manažerem formou tzv. depeší https://mseu.mssf.cz/index.aspx

28 ISKP Náhled úvodní stránky

29 Elektronický podpis Požadavky na HW a SW čipová karta, USB token (zařízení pro bezpečné uchování soukromého klíče) Operační systém: Windows 98/2000/XP (optimálně Win 2000 a vyšší), Unix/Linux Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 8.5 a vyšší Další potřebný software: Java Runtime Environment a vyšší Kde si lze opatřit elektronický podpis? První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eidentity, a. s. Jak dlouho trvá získání elektronického podpisu? maximálně několik dní

30 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Celková alokace OP PIK je mil. Obsahuje čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc OPPI OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaVve firmách, spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

31 Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

32 Program INOVACE (Inovační projekty) Aktivity: 1) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků 2) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby 3) Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů 4) Marketingová inovace - zvýšení prodeje prostřednictvím změny designu Organizační a marketingová inovace pouze za předpokladu, že bude současně realizována produktová nebo procesní inovace. Příjemci: Způsobilé výdaje: podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu DOTACE Min.: 1 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč Malý podnik 45 % Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

33 Způsobilé výdaje rozpočtové položky Investiční Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti Stavby (max. do výše 20% z celkových způsobilých výdajů na Technologie) Technologie Software a data Práva k užívání duševního vlastnictví (u velkých podniků do výše 50% celkových skutečných investičních výdajů, vazba na transfer technologie) Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Povinná publicita Neinvestiční Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Marketingová inovace Povinná publicita

34 Program INOVACE (Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví) 1. výzva Aktivity: Příjemci: aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví» Přihláška/udělení patentu (vynálezu)» Udělení užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání, MSP Způsobilé výdaje: služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky DOTACE %

35 Program POTENCIÁL Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP též vybrané provozní náklady centra podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, jiná zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, software, ) vybrané provozní náklady (služby poradců a expertů, studie) náklady na povinnou publicitu DOTACE Min.: 3 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč 50 %

36 Způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný majetek nákup pozemků a staveb výstavba nových budov; technické zhodnocení stavby; inženýrské sítě a komunikace ke stavbám; demolice staveb; příprava pozemků; projektová dokumentace a stavební dozor technologické vybavení (stroje; HW a sítě; laboratorní a měřící přístroje; nábytek) Dlouhodobý nehmotný majetek SW; patenty, licence, know-how Provozní náklady osobní náklady; služby expertů, poradců, studie Náklady na publicitu projektu

37 Program APLIKACE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady (nezbytné pro účely projektu) náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené z vnějších zdrojů dodatečné režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Viz následující slide

38 Program APLIKACE KATEGORIE ČINNOSTI MALÝ PODNIK STŘEDNÍ PODNIK VELKÝ PODNIK Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce 80 % 75 % 65 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce 60 % 50 % 40 % ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE = spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií k dosažení společného cíle na základě dělby práce. Účinnou spoluprací se nerozumí smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

39 INOVACE x POTENCIÁL x APLIKACE

40 Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, dovedností a technologií za účasti absolventa přímo v provozovně podniku (zlepšení výrobních procesů, inovace a vývoj produktu, inovace procesu zavádění nového produktu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace) MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady, pořízení HW a SW, služby poradců, studie, účasti na seminářích, dodateční režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 70 % (až 100 %)

41 Program SPOLUPRÁCE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: 1) klastry (kolektivní výzkum, sdílení infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace) 2) technologické platformy (podpora koordinační činnosti platformy) 3) kooperační inovační sítě (vytváření sítí založených na spolupráci MSP) 1) a 2) účelově zřízená zájmová sdružení podnikatelů s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, 3) podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty inovační infrastruktury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady, semináře, studie, DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 75 %

42 Program INOVAČNÍ VOUCHERY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací b) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury a) MSP b) provozovatelé inovační infrastruktury (VTP, inovační centra, ) a) externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí b) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury DOTACE a) tis. Kč b) 0,1 5 mil. Kč 100 %

43 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) Poskytování služeb inovačním podnikům (VTP, inovační centra, ) b) Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení d) Výstavba nové sdílené infrastruktury právnické osoby (provozovatelé VTP), NO, municipality, VŠ, univerzity dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, služby poradců a expertů, náklady na povinnou publicitu DOTACE Stavba: mil. Kč Bez stavby: 1-75 mil. Kč Viz následující slide

44 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivita Míra podpory Poskytování služeb inovačním podnikům 50 % koncový uživatel MSP až 100 % zprostředkovatel Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru 75 % Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení 50 % Malý podnik 45 % Výstavba nové sdílené infrastruktury Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

45 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

46 Program TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: pořízení strojů a technologií MSP v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti dlouhodobý hmotný majetek (stroje, SW pro jejich funkčnost, ) drobný hmotný majetek (moderní ICT) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence s vazbou na zařízení) DOTACE 1 20 mil. Kč 0,1 20 mil. Kč (mikro) 45 % (malý a mikro) 35 (střední)

47 Program PORADENSTVÍ pro začínající podniky Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: podpora poradenských služeb pro začínající MSP (historie do 3 let) poskytovaná provozovateli inovační infrastruktury provozovatelé inovační infrastruktury (a), příjemci podporovaných poradenských služeb pak MSP (b) výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP DOTACE a) 5 20 mil. Kč b) tis. Kč 50 %

48 Program MARKETING Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, ) MSP; pro interní projekty CzechInvest a CzechTrade pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách, propagace a doprava, cizojazyčné materiály, služby odborných poradců, DOTACE Viz následující slide 50 %

49 Program MARKETING Aktivita Minimální dotace Maximální dotace Individuální účast na veletrzích a výstavách Společná účast na veletrzích a výstavách Zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivů podniků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

50 Způsobilé výdaje indiv. účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí Účast na zahraničních veletrzích a výstavách Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí Marketingové propagační materiály Tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu/výstavě, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku. - v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy) - v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) - inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení

51 Program NEMOVITOSTI Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: projekt regenerace zóny, projekt rekonstrukce nájemního objektu, projekt rekonstrukce objektu MSP, v případě formy podpory finančního nástroje i územně samosprávné celky či jimi zřízená organizace či akciová společnost, kde má územně samosprávný celek poddíl vyšší než 50 % dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, modernizace, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technické zařízení budov) vybrané neinvestiční náklady DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ mil. Kč Zvýhodněný úvěr (na 80 % ZV ve výši mil. Kč) Kapitálová investice (na 70 % ZV ve výši mil. Kč) Malý podnik 45 % Střední podnik 35 %

52 Podporované aktivity -- modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury -- rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty Regenerace zóny Rekonstrukce nájemního objektu (územně samosprávní celek) pouze fin. nástroje Rekonstrukce objektu Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.

53 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: Výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících středisek Pořízení vybavení a pomůcek školících prostor, programů, V rámci křížového financování podpořeno i vzdělávání zaměstnanců podniku MSP dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, stavba, ) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, školící programy) drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady školitelů DOTACE 0,5 5 mil. Kč 50 %

54 Podporované aktivity Výstavba nových školicích center Rekonstrukce objektů za účelem vzniku nových školicích center či rekonstrukce stávajících školicích center Pořízení vybavení školicích prostor (IT vybavení, školicí pomůcky) Pořízení vzdělávacích programů Služby školitelů na školení vlastních zaměstnanců žadatele

55 Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

56 Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nutný nehmotný majetek ekologické studie a energetické audity DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

57 Program ÚSPORY ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémy měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

58 Program ÚSPORY ENERGIE Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 250 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Celková míra podpory Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 250 mil. Kč

59 Program SMART GRIDS I distribuční sítě Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi ZV a provozním ziskem z investice.

60 Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita vozidel) zavádění technologií akumulace energie zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách zavádění technologií v oblasti výroby energie z OZ (př. využití biometanu) zavádění off grid systémů, podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

61 Program SMART GRIDS II Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 50 %

62 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

63 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 80 % 70 % --- Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % ---

64 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

65 Program VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace, rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí podnikatelé v elektronických komunikacích (registrovaní na tel. úřadě) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury investiční náklady na stavební a inženýrské práce investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

66 Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotná majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, HW,..) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence, know-how) vybrané provozní náklady (mzdy, služby poradců a expertů, nájem) DOTACE Min.: dle výzvy Max.: ,- Kč Dle regionální mapy

67 Datum Akce regionální kancelářemísto Název Datum Místo Název VTP Plzeň Konference Podpora inovací v Plzeňském regionu Centrum NTIS SONY DADC Seminář OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a možnost spolupráce se ZČU Workshop Setkání personalistů Plz. kraje Agenturní zaměstnávání a návrh novely zákona o zaměstnanosti 67

68 Děkujeme za pozornost. Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

69 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova Plzeň Tel.: http:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Aktuální stav čerpání OPPI OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více