Implementační struktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementační struktura"

Transkript

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

2 Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (od nově zřízená implementační agentura) Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo financí: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

3 OP PIK Formy veřejné podpory

4 Forma podpory Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů

5 Finanční nástroje jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK a rozdělí se jimi až 10 % alokace OP přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů využití FN se předpokládá v programech Rizikový kapitál, Expanze (Progres, Start, Garance), Úspory energie, Nemovitosti a Proof of Concept Implementaci finančních nástrojů by měla zajišťovat především ČMZRB Harmonogram: duben 2015 dokončení Předběžného posouzení FN OPPIK listopad 2015 předložení programů podpory Expanze, Rizikový kapitál a Proof-of-concept do vlády leden 2016 první výzva OPPIK obsahující finanční nástroje

6 Finanční nástroje II Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: Zvýhodněné úvěry (snížená úroková sazba, prodloužená doba splatnosti) Záruky (pro společnosti bankovně neúvěrovatelné) Rizikový kapitál (kapitálový vstup investičního fondu částečně financovaného z OP PIK s cílem max. zhodnocení, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3-5 letech) Nástroje 1. generace : úvěry a záruky v SC 2.1, 2.3, 3.2 a 3.5 Zaběhlé implementační modely, možnost rychlého nastavení Nástroje 2. generace inovativní finanční nástroje v oblasti rizikového kapitálu, proof-ofconcept, revitalizace brownfieldů Pilotní projekty se složitější implementací a menší alokací, po úspěšném zavedení možno rozšířit

7 Veřejná podpora Maximální míra podpory (v %): Typ podniku Malý 60/Jihozápad Střední 50/Jihozápad Velký 40/Jihozápad Platnost od

8 Podpora de minimis Strop ve výši EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období Nově se podpora sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu propojené podniky tzv. jeden podnik Metodická příručka k pojmu jeden podnik Nařízení č. 1407/2013 Registr de minimis evidence všech udělených podpor malého rozsahu

9 Veřejná podpora Rámec pro státní podporu ve výzkumu, vývoji a inovacích Typ podpory Malý podnik Střední podnik Velký podnik Základní výzkum 100 % 100 % 100 % Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Studie proveditelnosti 70 % 60 % 50 % Výstavba či modernizace výzkumné infrastruktury 50 % 50 % 50 % Inovace pro MSP 50 % 50 % - Procesníči organizační inovace 50 % 50 % 15 % Podpora inovačních klastrů 50 % 50 % 50 %

10 Veřejná podpora - další navýšení veřejné podpory nad rámec regionální mapy podpory Typ podpory Malý podnik Střední podnik Ekologické studie 70 % 60 % 50 % Účast MSP na veletrzích Podpora širokopásmové infrastruktury 50 % 50 % 0 % 70 % 60 % 50 % Velký podnik

11 OP PIK Územní dimenze

12 Územní dimenze v OP PIK Cílové území OP PIK: Česká republika, mimo území hl. m. Prahy Aplikace územního principu: realizace intervencí (projektů) pouze ve vybraných typech území realizace intervencí (projektů) určitým podílem či odlišnou intenzitou podpory pro vybrané typy území na celkové alokaci pro příslušnou prioritní osu modifikace souboru hodnotících či kvalitativních kritérií, např. formou specifikace územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů (podpora projektů z určitého území), případě stanovením kvalitativních kritérií pro výběr projektů

13 Územní dimenze v OP PIK Integrovaná územní investice (ITI) Realizace integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů 7 oblastí (území s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel): pražská, brněnská, ostravská, plzeňská a hradecko-pardubická a ústeckochomutovská a olomoucká V OP PIK zejména projekty propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešené území Vždy bude specifikováno ve vybrané Výzvě

14 Územní dimenze v OP PIK Regionální inovační strategie (RIS3) Krajské RIS3 jsou přílohami Národní inovační strategie - v přípravě (koordinace MŠMT, Úřad Vlády) V jednotlivých krajích bude podpora na VaVaI koncentrována na vymezené domény inteligentní specializace krajských RIS3 strategií Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v příslušné výzvě k tomuto programu podpory Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) týká se Výzvou definovaných projektů v rámci programů PO1

15 OP PIK Projektový cyklus

16 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Předběžná žádost Plná žádost Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring

17 Před podáním žádosti Podrobně prostudovat: 1. Výzvu programu a její přílohy 2. Příručka pro žadatele a příjemce dotace (Pokyny) 3. Vzorové Podmínky pro žadatele -- Konzultovat projekt Regionální kanceláře, Zelená linka -- sledovat harmonogram výzev

18 Druhy výzev Průběžná výzva: Nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují), hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva: Soutěžní výzva projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

19 Žádost Dvoustupňové podání žádosti Žádost 1. stupně - Předběžná žádost základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp. Ekonomické hodnocení žadatele a projektu U jednoduchých projektů v programech Technologie, Inovace projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery, Marketing a Poradenství může být proces podání žádosti pouze jednostupňový (Plná žádost)

20 Ekonomické hodnocení Rating Příloha Předběžné žádosti ve formě uzavřeného souboru Excel Min. 5 bodů dle hodnocení U start-upů pouze 2. sloupec nutnost vlastních či vložených aktiv (min. 4 body) n-1 n Zadluženost 85% 1 2 ROA 2% 1 2 Poměr Požadovaná dotace/aktiva 0,6 1 2

21 Ekonomické hodnocení II. Cost-benefit analysis Součást Plné žádosti přímo v systému MS Povinnost pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč: finanční analýza investice čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba návratnosti. Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku

22 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK), v žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem Pro určení konkrétních způsobilých výdajů sledujte Přílohu Výzvy Vymezení způsobilých výdajů

23 Hodnocení Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou přílohou Výzvy Hodnocení provádí v případě formy podpory dotace: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) Hodnotitelé (interní/externí) dle výběrových kritérií Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) V případě formy podpory finanční nástroj provádí hodnocení žádostí a výběr projektů poskytovatel podpory (ČMZRB) Podmínky poskytnutí dotace (lhůta 30 dnů na podpis) Rozhodnutí o poskytnutí dotace

24 Realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatele Pravidla pro publicitu Pravidla etapizace Pravidla způsobilosti výdajů Řádné účtování o dotaci Archivace dokumentace Udržitelnost Součinnost při finanční kontrole Závazný ukazatel nový název: ukazatel k naplnění Monitorovací ukazatel nový název: ukazatel k vyplnění, k výběru

25 Žádost o platbu ŽoPl se podává stejně jako v OPPI, tedy ex post Elektronické podání žopl v aplikaci ISKP14+; Struktura kritérií pro podání ŽoPl zatím není definována

26 Monitoring v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení elektronicky v aplikaci IS KP14+ Typy monitorovacích zpráv: Zpráva o realizaci projektu (průběžná, závěrečná) podávána vždy spolu s žádostí o platbu Informace o pokroku projektu (zpráva podávaná v pravidelných intervalech v průběhu realizace projektu) různé dle jednotlivých programů Monitorovací zprávy z období udržitelnosti projektu podávány po ukončení realizace projektu (v ročních intervalech)

27 MS Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF ISKP Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Komunikace s projektovým manažerem formou tzv. depeší

28 ISKP Náhled úvodní stránky

29 Elektronický podpis Požadavky na HW a SW čipová karta, USB token (zařízení pro bezpečné uchování soukromého klíče) Operační systém: Windows 98/2000/XP (optimálně Win 2000 a vyšší), Unix/Linux Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší, Firefox 2.0 a vyšší, Opera 8.5 a vyšší Další potřebný software: Java Runtime Environment a vyšší Kde si lze opatřit elektronický podpis? První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eidentity, a. s. Jak dlouho trvá získání elektronického podpisu? maximálně několik dní

30 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Celková alokace OP PIK je mil. Obsahuje čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou pomoc OPPI OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaVve firmách, spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

31 Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

32 Program INOVACE (Inovační projekty) Aktivity: 1) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků 2) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby 3) Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů 4) Marketingová inovace - zvýšení prodeje prostřednictvím změny designu Organizační a marketingová inovace pouze za předpokladu, že bude současně realizována produktová nebo procesní inovace. Příjemci: Způsobilé výdaje: podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu DOTACE Min.: 1 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč Malý podnik 45 % Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

33 Způsobilé výdaje rozpočtové položky Investiční Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti Stavby (max. do výše 20% z celkových způsobilých výdajů na Technologie) Technologie Software a data Práva k užívání duševního vlastnictví (u velkých podniků do výše 50% celkových skutečných investičních výdajů, vazba na transfer technologie) Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Povinná publicita Neinvestiční Certifikace produktů (velké podniky v rámci de minimis) Marketingová inovace Povinná publicita

34 Program INOVACE (Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví) 1. výzva Aktivity: Příjemci: aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví» Přihláška/udělení patentu (vynálezu)» Udělení užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání, MSP Způsobilé výdaje: služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky DOTACE %

35 Program POTENCIÁL Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP též vybrané provozní náklady centra podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, jiná zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, software, ) vybrané provozní náklady (služby poradců a expertů, studie) náklady na povinnou publicitu DOTACE Min.: 3 mil. Kč Max.: 200 mil. Kč 50 %

36 Způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný majetek nákup pozemků a staveb výstavba nových budov; technické zhodnocení stavby; inženýrské sítě a komunikace ke stavbám; demolice staveb; příprava pozemků; projektová dokumentace a stavební dozor technologické vybavení (stroje; HW a sítě; laboratorní a měřící přístroje; nábytek) Dlouhodobý nehmotný majetek SW; patenty, licence, know-how Provozní náklady osobní náklady; služby expertů, poradců, studie Náklady na publicitu projektu

37 Program APLIKACE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady (nezbytné pro účely projektu) náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené z vnějších zdrojů dodatečné režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Viz následující slide

38 Program APLIKACE KATEGORIE ČINNOSTI MALÝ PODNIK STŘEDNÍ PODNIK VELKÝ PODNIK Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce 80 % 75 % 65 % Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce 60 % 50 % 40 % ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE = spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií k dosažení společného cíle na základě dělby práce. Účinnou spoluprací se nerozumí smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

39 INOVACE x POTENCIÁL x APLIKACE

40 Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, dovedností a technologií za účasti absolventa přímo v provozovně podniku (zlepšení výrobních procesů, inovace a vývoj produktu, inovace procesu zavádění nového produktu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace) MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí osobní náklady, pořízení HW a SW, služby poradců, studie, účasti na seminářích, dodateční režijní a ostatní provozní náklady DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 70 % (až 100 %)

41 Program SPOLUPRÁCE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: 1) klastry (kolektivní výzkum, sdílení infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace) 2) technologické platformy (podpora koordinační činnosti platformy) 3) kooperační inovační sítě (vytváření sítí založených na spolupráci MSP) 1) a 2) účelově zřízená zájmová sdružení podnikatelů s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, 3) podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty inovační infrastruktury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady, semináře, studie, DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 75 %

42 Program INOVAČNÍ VOUCHERY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací b) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury a) MSP b) provozovatelé inovační infrastruktury (VTP, inovační centra, ) a) externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí b) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury DOTACE a) tis. Kč b) 0,1 5 mil. Kč 100 %

43 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: a) Poskytování služeb inovačním podnikům (VTP, inovační centra, ) b) Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení d) Výstavba nové sdílené infrastruktury právnické osoby (provozovatelé VTP), NO, municipality, VŠ, univerzity dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, služby poradců a expertů, náklady na povinnou publicitu DOTACE Stavba: mil. Kč Bez stavby: 1-75 mil. Kč Viz následující slide

44 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY Aktivita Míra podpory Poskytování služeb inovačním podnikům 50 % koncový uživatel MSP až 100 % zprostředkovatel Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru 75 % Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení 50 % Malý podnik 45 % Výstavba nové sdílené infrastruktury Střední podnik 35 % Velký podnik 25 %

45 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

46 Program TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: pořízení strojů a technologií MSP v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti dlouhodobý hmotný majetek (stroje, SW pro jejich funkčnost, ) drobný hmotný majetek (moderní ICT) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence s vazbou na zařízení) DOTACE 1 20 mil. Kč 0,1 20 mil. Kč (mikro) 45 % (malý a mikro) 35 (střední)

47 Program PORADENSTVÍ pro začínající podniky Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: podpora poradenských služeb pro začínající MSP (historie do 3 let) poskytovaná provozovateli inovační infrastruktury provozovatelé inovační infrastruktury (a), příjemci podporovaných poradenských služeb pak MSP (b) výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP DOTACE a) 5 20 mil. Kč b) tis. Kč 50 %

48 Program MARKETING Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, ) MSP; pro interní projekty CzechInvest a CzechTrade pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách, propagace a doprava, cizojazyčné materiály, služby odborných poradců, DOTACE Viz následující slide 50 %

49 Program MARKETING Aktivita Minimální dotace Maximální dotace Individuální účast na veletrzích a výstavách Společná účast na veletrzích a výstavách Zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivů podniků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

50 Způsobilé výdaje indiv. účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí Účast na zahraničních veletrzích a výstavách Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí Marketingové propagační materiály Tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu/výstavě, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku. - v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy) - v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) - inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení

51 Program NEMOVITOSTI Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: projekt regenerace zóny, projekt rekonstrukce nájemního objektu, projekt rekonstrukce objektu MSP, v případě formy podpory finančního nástroje i územně samosprávné celky či jimi zřízená organizace či akciová společnost, kde má územně samosprávný celek poddíl vyšší než 50 % dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, modernizace, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technické zařízení budov) vybrané neinvestiční náklady DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ mil. Kč Zvýhodněný úvěr (na 80 % ZV ve výši mil. Kč) Kapitálová investice (na 70 % ZV ve výši mil. Kč) Malý podnik 45 % Střední podnik 35 %

52 Podporované aktivity -- modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury -- rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty Regenerace zóny Rekonstrukce nájemního objektu (územně samosprávní celek) pouze fin. nástroje Rekonstrukce objektu Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.

53 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: Výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících středisek Pořízení vybavení a pomůcek školících prostor, programů, V rámci křížového financování podpořeno i vzdělávání zaměstnanců podniku MSP dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, stavba, ) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, školící programy) drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady školitelů DOTACE 0,5 5 mil. Kč 50 %

54 Podporované aktivity Výstavba nových školicích center Rekonstrukce objektů za účelem vzniku nových školicích center či rekonstrukce stávajících školicích center Pořízení vybavení školicích prostor (IT vybavení, školicí pomůcky) Pořízení vzdělávacích programů Služby školitelů na školení vlastních zaměstnanců žadatele

55 Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

56 Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nutný nehmotný majetek ekologické studie a energetické audity DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

57 Program ÚSPORY ENERGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémy měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

58 Program ÚSPORY ENERGIE Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 250 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Celková míra podpory Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 250 mil. Kč

59 Program SMART GRIDS I distribuční sítě Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi ZV a provozním ziskem z investice.

60 Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita vozidel) zavádění technologií akumulace energie zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách zavádění technologií v oblasti výroby energie z OZ (př. využití biometanu) zavádění off grid systémů, podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

61 Program SMART GRIDS II Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč 50 %

62 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE FINANČNÍ NÁSTROJ Viz následující slide Viz následující slide

63 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Stanoví výzva Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % 50 % Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 350 mil. Kč Cílové výdaje Malý podnik Střední podnik Velký podnik Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 80 % 70 % --- Ekologická studie (max ,- Kč) 70 % 60 % ---

64 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

65 Program VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: modernizace, rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí podnikatelé v elektronických komunikacích (registrovaní na tel. úřadě) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury investiční náklady na stavební a inženýrské práce investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace DOTACE Min.: ,- Kč Max.: ,- Kč Stanoví výzva

66 Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Aktivity: Příjemci: Způsobilé výdaje: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center podnikatelské subjekty dlouhodobý hmotná majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, HW,..) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence, know-how) vybrané provozní náklady (mzdy, služby poradců a expertů, nájem) DOTACE Min.: dle výzvy Max.: ,- Kč Dle regionální mapy

67 Datum Akce regionální kancelářemísto Název Datum Místo Název VTP Plzeň Konference Podpora inovací v Plzeňském regionu Centrum NTIS SONY DADC Seminář OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a možnost spolupráce se ZČU Workshop Setkání personalistů Plz. kraje Agenturní zaměstnávání a návrh novely zákona o zaměstnanosti 67

68 Děkujeme za pozornost. Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

69 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova Plzeň Tel.: http:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač mohou podnikatelé získat dotace? / 4 Doprava / 4 Informační a komunikační technologie / 4 Rozvoj

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 OPPI operační program podnikání a inovace 2007 2013 Alokace pro program Spolupráce klastry

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016

Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016 Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016 Ing. Zuzana Bejó, Ing. Daniel Kolář Polytechna Consulting, a.s. Prezentace ke stažení na http://www.polytechna.eu/prezentacepoc 23. 9. 2015 Polytechna

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách) aktualizováno dne 16. 6. 2015

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách) aktualizováno dne 16. 6. 2015 Článek Regionální podpora Kategorie 14 Regionální investiční podpora Prahová hodnota pro notifikaci velký podnik 18,75 mil. EUR/ střední podnik 26,25 mil. EUR/ malý podnik 33,75 mil. EUR Intenzita/ Výše

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ZÁŘÍ 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Nabízíme Vám jedinečnou šanci získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na pořízení nových informačních systémů, ICT řešení a nástrojů či vytvoření center sdílenych

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více