ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období

2 Část I Textová část O B S A H : 1 ÚVOD údaje o organizaci Hodnocení závazných ukazatelů Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem DZS a jeho čerpání Rozpis příspěvku na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře, resortní projekty a jeho čerpání Přehled rozpočtových úprav Majetek Provedení řádných a mimořádných inventarizací Závazky Pohledávky Finanční prostředky na na výzkum a vývoj a ostatní účelově přidělené prostředky Finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů FM EHP/Norska Program švýcarsko-české spolupráce (Fond na stipendia SCIEX-NMSch) Přehled hospodaření NAEP Přehled příspěvku z Evropské unie na jednotlivé programy NAEP Grantové prostředky na program LLP Pouţití prostředků z mimořádných zdrojů Přehled hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé 17, Praha Hospodářský výsledek Peněţní fondy tvorba, čerpání a jejich krytí Programy reprodukce majetku Spolupráce se zahraničím Mezinárodní konference a semináře Vnější kontroly Vnitřní kontroly Část II Tabulková část Část III Popis aktivit 2

3 ČÁST I - TEXTOVÁ ČÁST 3

4 1 ÚVOD údaje o organizaci Základní informace o organizaci Název: Dům zahraničních sluţeb Sídlo: Na Poříčí 4, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu / 0710 Ředitelka DZS: Ing. Iva Tatarková, (tel , Vedoucí EO: Ing. Martina Rašnerová, (tel: , Dům zahraničních sluţeb (dále jen DZS) je příspěvkovou přímo řízenou organizací v působnosti I. náměstkyně ministra 1. skupiny MŠMT. Základním posláním DZS je plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva a administrace evropských vzdělávacích programů. Součástí DZS je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP). DZS poskytuje ubytovací a stravovací sluţby v rezidenci v Dlouhé 17, Praha 1, kde jsou v rámci hlavní činnosti DZS poskytovány sluţby pro hosty resortu školství. Od byla zahájena jiná činnost, jejímţ předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích sluţeb v uvedeném objektu v době, kdy kapacita tohoto zařízení nebyla vyuţívána v rámci hlavní činnosti. Předkládáme Rozbor hospodaření DZS (dále jen rozbor hospodaření) za období od do Předmětem rozboru hospodaření je přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých DZS zřizovatelem na kmenovou činnost (včetně příspěvku na ubytovací sluţby neplatících delegátů MŠMT), Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP), FM EHP/Norska, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, Evropské školy v Lucemburku a Bruselu (dále jen EŠ Brusel), Program švýcarsko-české spolupráce, resortní projekty, projekt OK EUPRO, konference a semináře a na zabezpečení účelových úkolů. Rozbor hospodaření slouţí k vyhodnocení hospodaření DZS za rok 2010 a je vypracován v souladu s pokynem č.j.: 25542/

5 2 Hodnocení závazných ukazatelů 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem DZS a jeho čerpání Domu zahraničních sluţeb byl na rok 2010 schválen příspěvek (včetně úprav) ve výši ,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na kmenovou činnost, Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, FM EHP/Norska, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, Evropské školy v Lucemburku a Bruselu (dále jen EŠ Brusel), Program švýcarsko-české spolupráce, resortní projekty, konference a semináře a na zabezpečení účelových úkolů, projekt OK EUPRO. Ze schváleného příspěvku bylo určeno tis. Kč na mzdové prostředky (z toho prostředky na platy tis. Kč a na OON ve výši tis. Kč), tis. Kč na zákonné odvody, 610 tis. Kč na příděl do FKSP a tis. Kč na provozní běţné výdaje. Z celkové částky tis. Kč přidělené DZS bylo k čerpáno celkem tis. Kč. Výše příspěvku a jeho čerpání za jednotlivé aktivity DZS vyjadřuje tabulka č.1. Tabulka č. 1 Výše příspěvku a jeho čerpání Přehled příspěvků poskytnutého zřizovatelem a jeho čerpání k (v tis. Kč) Aktivita Úpravy rozpočtu a Roční Příspěvek Vlastní Čerpáno Zůstatek Nedočerpáno financování v gesci schválený k zdroje k k v % odboru příspěvek Kmenová činnost vč. ubytovny (neplatící delegáti MŠMT) a reţie programů Aktion a Ceepus odbor , , , ,00 952,00 2,88 EŠ Brusel odbor , , ,00 0,00 0,00 NAEP odbor , , ,00 0,00 0,00 Účelové prostředky* odbor , , ,00 35,00 1,58 Účelové prostředky** odbor ,00 642,00 638,00 4,00 0,62 Projekty odbor , , ,00 198,00 1,58 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí odbor , , ,00 74,00 0,23 FM EHP Norska odbor 70 0,00 0, ,00 751, ,00 0,00 Program švýcarsko- české spolupráce odbor ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 Projekt OK odbor , , , ,00 28,00 CELKEM , , , , ,00 3,31 * Jedná se o účelové prostředky na CEEPUS, EUN, Pestalozzi, AKTION, seminář Qualirom, letenky k výuce o Holocaustu. ** Jedná se o účelové prostředky na tyto konference a semináře: Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy, konference Evropské vzdělávací programy v oblasti primárního vzdělávání a Vyučování romštiny v základních a středních školách. 5

6 Tabulka č. 2 - Rozpis příspěvku na kmenovou činnost a jeho čerpání Rozpis příspěvku na kmenovou činnost a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek ke Čerpání k Zůstatek k Zůstatek v % DZS celkem (A.1+A.2) A.1 Mzdové prostředky (vč.zákonných odvodů) v tom: platy OON zákonné odvody (34 %) FKSP (2 % z platů) A.2 Provozní běţné výdaje Příspěvek zřizovatele na kmenovou činnost byl plně vyčerpán. Skutečné čerpání finančních prostředků na kmenovou činnost bylo o tis. Kč vyšší neţ poskytnutý příspěvek. Důvody překročení stanoveného rozpočtu jsou následující: Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví státu byl DZS povinen v roce 2010 vytvořit opravné poloţky k pohledávkám ve výši 10 % za kaţdých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba opravných poloţek byla účtována prostřednictvím příslušného účtu nákladů. V roce 2010 musel DZS vytvořit opravné poloţky ve výši ,08 Kč k nedořešeným pohledávkám souvisejícím s provozem areálu Michle a střediskem multilicencí v letech 1992 aţ V roce 2010 byly ukončeny kontroly Finančního úřadu pro Prahu 1 k ověření porušení rozpočtové kázně. Výsledkem kontrol bylo nařízení odvodu do státního rozpočtu ve výši ,00 Kč a vyměření penále ve výši ,00 Kč. (podrobnější vysvětlení viz. bod 16 - vnější kontroly). Tento rozdíl byl kryt z rezervního fondu (1 068 tis. Kč) a částečně z výnosů hlavní činnosti (3 551 tis. Kč). 2.2 Rozpis příspěvku na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře, resortní projekty a jeho čerpání V tabulkách č. 3 a 4 je přehled poskytnutých příspěvků a jejich čerpání na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře a na resortní projekty. Podrobné zdůvodnění čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 7. 6

7 Tabulka č. 3 Rozpis příspěvku a jeho čerpání Rozpis příspěvku a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek ke Čerpáno ke Zůstat Nedočerpáno v % 1. NAEP (A.1+ A.2) , ,00 0,00 0,00 A.1 Mzdové prostředky (vč. zákonných odvodů) , ,00 198,00 1,10 v tom: platy 11844, ,00 0,00 0,00 OON 1 457, ,00 0,00 0,0 odvody (34 %) 4 522, ,0 198,00 4,38 FKSP (2 % z platů) 237,00 237,00 0,00 0,00 A.2 Provozní běţné výdaje , ,00-198,00-0,98 2. Účelovéprostředky 2 859, ,00 39,00 1,36 v tom: příspěvek v síti EUN ,00 0,00 0,00 stipendia Akce 949,0 944,00 5,00 0,53 program CEEPUS 135,00 105,00 30,00 22,22 vyučování romštiny v základních a středních školách 48,00 44,00 4,00 8,33 zajištění semináře Qualirom 10,00 10,00 0,00 0,00 seminář Holocaust 287,0 287,00 0,00 0,00 mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy konference Evropské vzdělávací programy v oblasti.., primárního vzdělávání 234,00 234,00 0,00 0,00 360, ,00 0,00 7

8 Tabulka č.4 Rozpis příspěvku na resortní projekty Projekty Rozpis příspěvku na resortní projekty a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek k Čerpání k Zůstatek k Nedočerpáno v % P1) Cestovní náhrady ZSC cizích pracovníků ve sluţbách MŠMT ,62 P2) Stipendia občanů ČR v zahraničí ,12 P3) Přijetí odborníků krátkodobé ,50 P4) Náklady na podporu mezinárodních smluv ,27 P5) Projekt Pirna ,61 P6) Účast ČR v síti EUN ,50 Celkem , Přehled rozpočtových úprav Tabulka 5 - Rozpočtové úpravy provedené MŠMT do Rozpočtové úpravy provedené MŠMT do (v tis. Kč) A.Kmenová činnost : ,00 schválený rozpočet ,00 Úprava: 11318/ ze dne ,00 odměna ředitelky 11318/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 20110/ ze dne ,00 odměna ředitelky 20110/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 21469/ ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády 30040/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 30529/ ze dne ,00 B.Evropské školy : 5 305,00 schválený rozpočet 4 927,00 navýšení rozpočtu změnou účelovosti nedočerpaných účelových prostředků Úprava: 4570/ z ,00 navýšení prostředků na mzdy C.NAEP : ,00 schválený rozpočet ,00 Úprava: 21469/ ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády D.Účelové prostředky : 2 859,00 8

9 Úprava: 15175/ ze dne ,00 stipendia AKTION 30040/ ze dne ,00 stipendia AKTION 4570/ ze dne ,00 příspěvek v síti EUN 11318/ ze dne ,00 CEEPUS 30529/ ze dne ,00 přípěvek v síti EUN - sníţení 614/ ze dne ,00 Vyučování romštiny v základních a středních školách 4570/ ze dne ,00 zajištění semináře Qualirom 8288/ ze dne ,00 Vyučování romštiny v základních a středních školách 11897/10-I/4 ze dne , / ze dne ,00 Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy 20110/ ze dne ,00 Konference Holocaust 19321/ ze dne ,00 Konference Evropské vzdělávací programy v oblasti primárního vzdělávání 30529/ ze dne ,00 Konference Holocaust E.Projekty : ,00 Úprava: 7286/ ze dne ,00 1. etapa financování 17358/ ze dne ,00 2. etapa financování 30040/ ze dne ,00 3. etapa financování G.1 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí: ,00 Úprava 1384/2010-I/4 ze dne , /2010-1/4-90 ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády G.2 Projekt OK10001: 4 000,00 Úprava 7193/10-33 ze dne ,00 G.3 SCIEX-NMSch: 250,00 Úprava 4443/ ze dne ,00 Úprava rozpočtu k celkem ,00 3 Majetek Organizace hospodaří s nehmotným dlouhodobým majetkem ve výši 2 465,98 tis. Kč a dlouhodobým hmotným majetkem ve výši ,06 tis. Kč, z toho hodnota staveb je ,14 tis. Kč a hodnota pozemků je ,35 tis. Kč. Při odepisování majetku je postupováno podle 30 a 31 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, to znamená rovnoměrné odepisování. V roce 2010 nedošlo k prodeji majetku, byl vyřazen majetek v hodnotě 1 838,51 tis Kč. 9

10 4 Provedení řádných a mimořádných inventarizací Na základě příkazu ředitelky DZS číslo 7/2010 ze dne proběhla v organizaci v termínu od do řádná inventarizace majetku a závazků. Fyzická inventura majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými právními předpisy. Při fyzické inventuře bylo ověřeno, ţe skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventarizací souhlasí s účetním stavem, ţádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 5 Závazky K dosahují celkové závazky do lhůty splatnosti výše tis. Kč. Závazky vůči drţitelům grantů (tj. vyplacené zálohy) z prostředků EU činí tis. Kč, závazky vůči dodavatelům 650 tis. Kč, dále tabulka č. 4 - tabulková část zahrnuje závazky vůči zaměstnancům ve výši tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši tis. Kč, ostatní daně a poplatky ve výši 763,85 tis. Kč a ostatní závazky ve výši 3 462,15 tis. Kč. 6 Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti dosahují k celkové výše ,71 Kč a týkají se jiné činnosti v ubytovacím zařízení v Dlouhé 17 (12 150,00 Kč), jiné činnosti v areálu Michle ( ,78 Kč), v hlavní činnosti pronájmu státního majetku v areálu Michle (75 920,00Kč) a střediska multilicencí (81 197,80 Kč), ostatní pohledávky (14 485,13 Kč). Tyto pohledávky jsou soudně vymáhány právníkem JUDr. Karlem Stečínským. V roce 2010 byly v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., o účetnictví státu vytvořeny opravné poloţky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši ,54 Kč. Pohledávky ve výši ,50 Kč byly odepsány. Na základě schválení ministerstvem financí byl odepsán blok pohledávek ve výši ,94 Kč, MŠMT schválilo odpis pohledávek ve výši ,42 Kč. Zbývající pohledávky ve výši ,14 Kč byly odepsány na základě rozhodnutí ředitelky organizace, protoţe jmenovitá hodnota jednotlivých pohledávek nepřesahuje částku 250. tis. Kč. Všechny tyto pohledávky jsou dále evidovány v účetnictví organizace na podrozvahovém účtu. 7 Finanční prostředky na na výzkum a vývoj a ostatní účelově přidělené prostředky Program OK 1001-EUPRO V roce 2010 byl zahájen projekt s názvem Podpora účasti ČR v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s identifikačním kódem OK Cílem projektu je vysílání expertů na zahraniční vědecké pobyty a tím zajistit předpokládané zvýšení kvality účasti ČR v programech mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky byly čerpány na základě poţadavků a pokynů zřizovatele. Nedočerpáno ve výši tis. Kč tj. 28 % z celkové výše poskytnutého příspěvku. FM EHP/Norska Čerpání a vyuţití finančních prostředků je popsáno v kapitole 8.1. EŠ Brusel Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí zřizovatele na platy, zákonné odvody a FKSP pro 12 učitelů působících na Evropských školách v Bruselu a Lucemburku. Skutečný přepočtený počet učitelů v roce 2010 byl 11,207, důvodem bylo čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Na konci roku byly vyplaceny odměny učitelům Evropských škol. 10

11 NAEP Finanční prostředky na NAEP byly k vyčerpány v plné výši. Limit mzdových prostředků a limit počtu zaměstnanců byl dodrţen. Podrobné čerpání uvedeno v kapitole 8.2 včetně vyhodnocení vynaloţených finančních prostředků. Ostatní účelové prostředky. Příspěvek v síti EUN byl poskytnut na základě ustanovení 7, odst.1, písm. n a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. z poskytnutého příspěvku bylo nedočerpáno 276,44 Kč. Program spolupráce středoevropských univerzit Ceepus vyuţíval poskytnutých finančních prostředků na cestovní náhrady externích pracovníků, na zajišťování propagace a seminářů a z prostředků vyčleněných na OON byly pak vypláceny odměny v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Nedočerpány zůstaly prostředky ve výši ,62 Kč. Akreditační komise finanční prostředky poskytnuté do rozpočtu DZS na tuto aktivitu slouţily v minulých letech k vyplácení cestovních náhrad externím pracovníkům. V současné době dochází k postupnému utlumení financování této činnosti prostřednictvím naší organizace. V roce 2010 nebyly čerpány ţádné prostředky na tuto aktivitu. Vzdělávací seminář o holocaustu pro české pedagogy finanční prostředky poskytnuté do rozpočtu DZS na tuto aktivitu byly pouţity k úhradě letenek účastníků semináře. Nedočerpány byly prostředky ve výši 125,00 Kč. Program AKTION Příspěvek na doplňková stipendia byl do konce roku 2010 čerpán ve výši ,96 Kč, nedočerpáno zůstalo 5 273,04 Kč. Konference a semináře Finanční prostředky na tyto aktivity byly poskytnuty do rozpočtu naší organizace na základě ustanovení čl. 3 a 4, 71 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pracovníci DZS odpovědni za hospodaření s nimi pak v průběhu roku 2010 dbali o jejich účelné a efektivní vyuţití. Rozpočty na jednotlivé akce byly v průběhu roku upravovány na základě skutečného čerpání. Z toho důvodu zůstalo nedočerpáno Kč z celkové výše poskytnutého příspěvku. Projekty Prostřednictvím DZS bylo v roce 2010 rovněţ financováno 6 resortních projektů. Na základě pokynů zřizovatele byly tyto finanční prostředky čerpány a při jejich vyuţití bylo dbáno, aby bylo co nejefektivnější. Na základě čerpání resortních projektů ve třech čtvrtletích 2010 a po konzultaci s odborem 90 MŠMT bylo provedeno jejich vyhodnocení. Konečný rozpočet byl upraven na tis. Kč a nedočerpáno zůstalo ,98 Kč. Přehled je uveden v tabulkách č. 2/12a-2/12f tabulková část. 11

12 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí Usnesením vlády č ze dne 8. října 2008 bylo od roku 2009 změněno financování tohoto programu. Z toho důvodu došlo ke sloučení programů Podpora výuky ČJ a literatury v zahraničí a vysílání učitelů a Krajanského vzdělávacího programu do jednoho za účelem flexibilnějšího a efektivnějšího vyuţití prostředků. V průběhu roku byly tyto prostředky vyuţívány s maximální efektivností na zajištění provozu lektorátů v zahraničí a provozu center a pobytu učitelů u krajanských komunit po celém světě Nedočerpáno ve výši ,91 tis. Kč. Finanční prostředky byly do rozpočtu DZS uvolňovány postupně v průběhu celého roku, a to ve výši 1/12 ročního rozpočtu (kmenová činnost, EŠ, NAEP). Dále pak ve výši 50 % ročního rozpočtu (projekty, program podpory českého kulturního dědictví). Ve výši 100 % ročního rozpočtu jsou uvolňovány prostředky na příspěvek v síti EUN a projekt Pirna (v těchto případech dochází k okamţitému pouţití na úhradu nákladů dle pokynů zřizovatele), u konferencí a seminářů, projektu OK 10001, Programu švýcarsko-české spolupráce. Při administraci aktivit zajišťovaných DZS je postupováno v souladu s metodickými pokyny či dalšími nařízeními zřizovatele a hospodaření s finančními prostředky je v souladu s platnými právními předpisy. 8 Finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů 8.1 FM EHP/Norska Předfinancování Fondu pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska byl v souladu s Memorandem o podmínkách poskytnutí a čerpání peněţních prostředků v souvislosti s realizací blokového grantu z FM EHP/Norska (dále jen Memorandum). Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska byl po celou dobu své existence ( ) předfinancováván MŠMT. Dům zahraničních sluţeb, který Fond spravuje, ţádal o předfinancování na další kalendářní rok vţdy v červenci nebo srpnu předcházejícího roku. Vzhledem k ukončení všech aktivit Fondu pro podporu spolupráce škol v kalendářním roce 2010, byly na jejich financování pouţity pouze nevyčerpané prostředky z předchozích let a nebylo nutné jiţ ţádat o předfinancování na rok Alokace finančních prostředků na předfinancování Fondu na daný kalendářní rok se řídila závazným plánem projektu (tzv. Project Implementation Plan), který je součástí Dohody o udělení grantu a je schválen Kanceláří Finančních mechanismů v Bruselu. Konkrétní výše prostředků vynaloţených v daném kalendářním roce byla dána počtem a kvalitou obdrţených ţádostí. O financování ţádostí rozhodoval Řídící výbor, který zasedal dvakrát ročně v návaznosti na dva konečné termíny pro odevzdání ţádostí. Členy Řídícího výboru byli zástupci MŠMT. Zasedání Řídícího výboru se rovněţ účastnili zástupci MF ČR, případně Norské ambasády. Poslední zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo v roce V roce 2010 byly vynaloţeny peněţní prostředky na všechny dobíhající aktivity Fondu: Aktivita 1 - Mobilita studentů a učitelů, Aktivita 2 - projekty Spolupráce v oblasti vzdělávání, Aktivita 3 - projekty Rozvoje institucí, Aktivita 4 - Výdaje na řízení Fondu. Peněţní prostředky byly čerpány v souladu s Memorandem a plánem projektu (Project Implementation Plan, viz tabulka č. 6). Celková výše finančních prostředků určená na realizaci Fondu dle Project Implementation Plan na celé období realizace činí EUR. Finanční prostředky ve výši EUR určené na realizaci blokového grantu 12

13 Fund for Cooperation among Schools/Scholarship - Fond pro podporu spolupráce škol na období jsou poskytnuty MF z Národního fondu Finanční mechanismy EHP a Norska. Zbývající část prostředků ve výši EUR tvoří spolufinancování Fondu z MŠMT. Celkové finanční prostředky určené na oprávněné výdaje blokového grantu a výdaje na jeho řízení jsou vypláceny MŠMT zprostředkovateli blokového grantu, tj. DZS NAEP, na začátku kalendářního roku. Na rok 2010 nebyly DZS vyplaceny ţádné prostředky z MŠMT, na financování aktivit Fondu byly pouţity nevyčerpané prostředky z předchozích let. V roce 2010 bylo v rámci blokového grantu čerpáno Kč dle průběţných zpráv č. 8 a 9 (tzv. Project Interim Report). Průběţná zpráva č. 8 za období leden červen 2010 byla dne schválena MF ČR a dne byla rovněţ elektronicky zaslána na MŠMT. Průběţná zpráva č. 9 za období červenec prosinec 2010 byla schválena MF ČR a elektronicky zaslána na MŠMT dne V následující tabulce jsou uvedeny vykazované ukazatele za jednotlivé aktivity. Tabulka č. 6 - Přehled čerpání za FM EHP/Norska Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Celkem Přehled čerpání finančních prostředků z blokového grantu Kč Kč Kč Kč Kč V roce 2010 byl blokový grant Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska ukončen. V tomto roce byly podle účetní evidence čerpány pouze nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,79 Kč, které byly v roce 2009 převedeny do rezervního fondu. V únoru 2011 byly nedočerpané prostředky ve výši ,39 Kč vráceny na depozitní účet MŠMT. Rozdíl mezi účetní evidencí a průběţnými zprávami je způsoben tím, ţe v průběţné zprávě jsou uváděny prostředky, které v daném období skutečně odešly z účtu, ale v účetní evidenci jsou do nákladů zaúčtovány dnem uzavření smlouvy s konečným příjemcem grantu. 8.2 Program švýcarsko-české spolupráce (Fond na stipendia SCIEX-NMSch) Fond na stipendia SCIEX-NMS ch je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. Fond je financován v souladu s Programovým dokumentem programu. Financování grantů je plně v kompetenci švýcarské strany a je v souladu s Programovým dokumentem. Dům zahraničních sluţeb, který je MŠMT pověřený k administraci programu v České republice, ţádá MŠMT o prostředky na provoz programu na základě návrhu rozpočtu na roky Dům zahraničních sluţeb je zodpovědný za propagaci programu a ve spolupráci s MŠMT za hodnocení předloţených ţádostí za Českou republiku. Dům zahraničních sluţeb provádí ve spolupráci se švýcarskou stranou formální kontrolu předloţených ţádostí a následně zpracovává hodnocení externích hodnotitelů, které předává ke schválení MŠMT, které následně hodnocení za ČR zasílá švýcarské straně. Členy Řídícího výboru MŠMT jsou zástupci ministerstva. O přidělení grantu následně rozhoduje Řídící výbor ve Švýcarsku, který porovnává výsledky hodnocení české a švýcarské strany. Řídící výbor ve Švýcarsku zasedá jednou ročně v souladu s jedním termínem pro podávání ţádostí. Na základě Programového dokumentu byl Fond na stipendia zahájen k tzv. Pilotní fází. V září 2009 byla vyhlášena 1. oficiální výzva Fondu na stipendia. 13

14 Pro administraci programu Fondu na stipendia SCIEX-NMS ch bylo MŠMT pro období alokováno 250 tis.kč, z toho 199,2 tis. Kč bylo určeno na mzdové prostředky a 50,8 tis. Kč na běţné provozní výdaje. Finanční prostředky pro administraci programu byly v roce 2010 vyuţity především na pokrytí povinností vyplývajících z Memoranda uzavřeného mezi DZS a CRUS 1 a na propagaci programu. Z Memoranda mezi DZS a CRUS vyplývá povinnost vyslat zástupce programu na zasedání Řídícího výboru ve Švýcarsku a na účasti na školení pořádaného CRUS po vyhlášení nové výzvy. V březnu 2010 proběhl monitoring probíhajících projektů z Pilotní fáze. Výstupem monitoringu byl článek, který byl publikován v červencovém vydání časopisu Mozaika. Finanční prostředky byly také pouţity na pořádání informačních seminářů programu. Informační semináře konané na půdě DZS se uskutečnily v rámci vyhlášené výzvy dva v termínu září a říjen V březnu se zástupce programu podílel na konferenci a veletrhu EURODOC ve Vídni. 8.3 Přehled hospodaření NAEP Tabulka č. 7 - Čerpání příspěvku z MŠMT/EU Přehled čerpání příspěvku z MŠMT a EU na NAEP (v tis. Kč) Zdroj Ukazatel MŠMT EU Celkem za NAEP Čerpání mzdových prostředků z toho: Platy OON zákonné odvody (34 %) FKSP (2 %) Čerpání provozních běţných výdajů z toho: spotřeba materiálu 5 518, , ,19 spotřeba energie 894,34 1,25 895,59 cestovné 2 489, , ,09 ostatní sluţby 9 913, , ,63 ostatní sociální pojištění 288,29 37,91 326,2 kurzové ztráty 12, , ,86 jiné ostatní náklady 347, , ,38 odpisy dl. Majetku 838,06 838,06 Příspěvek na provoz celkem RF zůstatek Ostatní (úroky, kurz. Zisky) Čerpání k Zůstatek převeden do RF CRUS = Rectors Conference of the Swiss Universities 14

15 Pozn: Příspěvek z EU nebyl vyčerpán v celé výši z toho důvodu, že 4. splátka na program LLP byla připsána na účet DZS dne Čerpání mzdových prostředků z rozpočtu MŠMT je k ve výši tis. Kč v tomto členění: tis. Kč určených na platy (včetně os. příplatku a příplatku za vedení) 46,26 zaměstnanců NAEP; tis. Kč vyplácených v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr tj. DPČ a DPP externím hodnotitelům všech programů, stálým spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní práce a externím školitelům programu etwinning; tis. Kč vyplacených na zákonné odvody; 237 tis. Kč určených do FKSP. Čerpání mzdových prostředků poskytnutých z EU je k ve výši tis. Kč v následujícím členění: tis. Kč určených na os. příplatky a odměny zaměstnanců NAEP a zaměstnanců DZS, kteří vykonávají činnosti spojené s NAEP (ekonomický odbor, koordinační odbor); tis. Kč vyplacených v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr tj. DPP a DPČ, obdobně jako OON hrazených z příspěvku MŠMT; tis. Kč vyplacených na zákonné odvody; 167 tis. Kč určených do FKSP. Čerpání ostatních běţných výdajů NAEP je uvedeno v následujícím členění: Celková výše ostatních běţných výdajů: tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: tis. Kč; celková částka je součtem následujících 8 poloţek. 1. Spotřeba materiálu Celková výše výdajů 9 309,19 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 5 518,11 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 3 791,08 tis. Kč; kancelářské potřeby; základní vybavení pro konzultace (čaje, káva, voda v barelech nebo lahvích); materiálové vybavení pro konference a semináře (desky, papír atd.); materiálové vybavení pro ukládání sloţek a archivaci (archivační krabice, desky, pořadače atd.); vybavení hardwarové (nakupované přes elektronické trţiště) nové PC stanice, nutné dovybavení PC stanic, rozvodové kabely atd.; nábytek. Celková výše výdajů 895,59 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 894,34 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1,25 tis. Kč. 2. Spotřeba energie 15

16 3. Cestovné Celková výše výdajů: 4 073,09 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno 2 489,19 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1 583,90 tis. Kč; doprava (letecká + MHD) + stravné na schůzky zástupců NAEP a jednotlivých programů; doprava (letecká, vlaková, autobusová + MHD) + stravné na zahraniční veletrhy a semináře, na kontaktní semináře pořádané ostatními národními agenturami a jiné. Celková výše výdajů: ,63 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 9913,87 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 9 945,76 tis. Kč. 4. Ostatní sluţby a) Sluţby spojené s provozem budovy b) Běţné opravy a údrţba nájemné, výdaje za úklid a ostrahu na jednotlivé programy (organizační sloţky NAEP) je rozpočítáno procentuelně podle počtu zaměstnanců v příslušném oddělení. drobné údrţbářské práce kanceláří (těsnění oken, odvzdušňování topení, opravy nábytku, instalace nástěnek a obrazů, sádrování, malování atd.); zámečnické práce (instalace nových zámků vstupy do kanceláří, zamykatelné skříně atd.). c) Telekomunikační sluţby d) Poštovné pevnou linku zajišťuje operátor Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení), vyuţíváno je celkem 68 pevných linek v rámci kanceláří Na Poříčí 1035/4; dále je vyuţíváno 33 mobilních telefonů u operátora Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení); připojení na internet pro 68 uţivatelů je zajišťováno operátorem Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení); vyuţívány jsou 3 připojení notebooků na internet přes SIM karty (obdobné podmínky jako mobilní telefon). poplatky a platby za podatelnu; poštovné za rozesílání zásilek předkladatelům (rozesílání informací všem předkladatelům o obdrţení ţádosti potvrzení čísla ţádosti, rozesílání úspěšné nebo neúspěšné ţádosti, zasílání všech projektů 2x k hodnocení, rozesílání smluv všem úspěšným předkladatelům, rozesílání hodnocení závěrečných zpráv); 16

17 poštovné za rozesílání informačních letáků, broţur, publikací vydaných NAEP (v rámci ČR i do zahraničí). e) Nákup sluţeb, pojištění, školení + učební pomůcky doprava materiálu na semináře a konference v rámci ČR (v případě, ţe je nutné dopravit velké mnoţství materiálu); překladatelské sluţby (vyuţívána je většinou firma Artlingua); kurýrní sluţby (ve výjimečných případech je nutné k dopravě některých dokumentů EK vyuţít kurýrní přepravu, dále v případech časové tísně jsou projekty posílány hodnotitelům kurýrem); pojištění při zahraničních cestách; školení zaměstnanců v oblasti zlepšování počítačové gramotnosti a jazykových dovedností + odborná literatura pro školení. f) Výdaje na konference, občerstvení g) Tisk a propagace pronájem prostor a technické zabezpečení konferencí a seminářů pořádaných NAEP; u kaţdé konference i semináře má NAEP k dispozici jmenný seznam účastníků a podpisy účastníků; náklady na občerstvení v průběhu seminářů a konferencí. tisk letáků (základní NAEP v ČJ a ANJ verzi), tisk informačních broţur jednotlivých programů (příklady dobré praxe, analýzy) a kompendií jednotlivých programů; tisk informačních broţur určených konečným uţivatelům (Guide); tisk publikací (etwinning, Erasmus Mundus; Study in; Euroguidance); tisk hlavičkových papírů, vizitek, papírových desek, tašek atd.; výroba reklamních předmětů (propisky, šňůrky, hrníčky, flashdisky, post-it, atd.); tisk kalendáře NAEP; výroba diářů NAEP; tisk čtvrtletníku Mozaika - bulletin evropských vzdělávacích programů (informace o aktivitách programů NAEP); inzerce v tisku (inzerování výzev pro předkladatele v MF, LN, HN, Učitelské noviny, Respekt atd., informační kampaně k aktivitám programů; informační kampaně ke konferencím, k novým aktivitám programů apod. v médiích. Celková výše výdajů: 326,20 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 288,29 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 37,91 tis. Kč. 5. Ostatní sociální pojištění Celková výše výdajů: 1 759,86 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 12,06 tis. Kč; 6. Kurzové ztráty 17

18 z prostředků EU čerpáno: 1 747,80 tis. Kč. Celková výše výdajů: 2 044,38 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 347,08 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1697,30 tis. Kč. 7. Jiné ostatní náklady Celková výše výdajů: 838,068 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 838,06 tis. Kč; odpisy hmotného majetku. 8. Odpisy dlouhodobého majetku 8.4 Přehled příspěvku z Evropské unie na jednotlivé programy NAEP Níţe je uvedena výše příspěvku z Evropské komise na jednotlivé aktivity NAEP. Tabulka 8 Příspěvek z EU na dané aktivity NAEP Program Číslo kontraktu Trvání kontraktu Příspěvek na období trvání kontraktu PŘÍSPĚVEK v roce 2010 PŘÍSPĚVEK z EK v roce 2010 Částky v EUR Částky v EUR Částky v Kč LLP , , ,41 Comenius Individual Pupil Mobility , , ,19 EMAP / , , ,06 Euroguidance / , , , / , , ,00 Etwinning / , , , / , , ,90 Bologna Experts / ,00 0,00 0,00 CELKEM , , , Grantové prostředky na program LLP V roce 2010 obdrţel DZS grantové prostředky ve výši ,5 Kč ( EUR), z rezervního fondu byly převedeny prostředky ve výši ,38 Kč, pouţity byly prostředky ve výši ,63 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši ,25 Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou pouţity v dalším roce. 18

19 9 Pouţití prostředků z mimořádných zdrojů 9.1 Přehled hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé 17, Praha 1 Celkový výsledek hospodaření v ubytovacím zařízení v Dlouhé 17, Praha 1 skončil za rok 2010 ziskem ve výši ,69 Kč. Přehled nákladů a výnosů v rámci kmenové a jiné činnosti je uveden v tabulkách č. 9, č. 10 a celkový přehled hospodaření v tabulce č. 11. Tabulka č. 9 Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci kmenové činnosti Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové činnosti v roce 2010 A. Celkové náklady ,61 Kč B. Příspěvek MŠMT (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) ,00 Kč Z toho: B.1 Mzdové prostředky ,00 Kč B.2 Zákonné odvody (34 %) ,00 Kč B.3 FKSP (2 %) ,00 Kč B.4 Refundace za 1. pololetí 2010 (neplatící delegáti) ,00 Kč B.5 Refundace za 2. pololetí 2010 (neplatící delegáti) ,00 Kč C. Úroky kladné ,09 Kč D. Trţby z prodeje sluţeb ,26 Kč Tabulka č. 10 Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci jiné činnosti Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci jiné činnosti v roce 2010 E. Celkové náklady ,00 Kč F. Celkové výnosy za kategorie C ,95 Kč Hospodářský výsledek zisk ,95 Kč Tabulka č. 11 Celkové hospodaření ubytovacího zařízení Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové i jiné činnosti celkem Celkové náklady (A.+E.) ,61 Kč Celkové výnosy (B+C + D+F) ,30 Kč Hospodářský výsledek zisk ,69 Kč Rok 2010 byl druhým rokem činnosti ubytovacího zařízení po rekonstrukci, která probíhala v době od do Díky volbě správné marketingové strategie a maximálnímu pracovnímu nasazení zaměstnanců ubytovny se podařilo zvýšit vyuţití ubytovací kapacity a dosáhnout vysokého hospodářského výsledku. 19

20 10 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek po úpravách ve výši ,22 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu a do fondu odměn v tomto členění: Kč do fondu odměn a ,22 Kč do rezervního fondu. 11 Peněţní fondy tvorba, čerpání a jejich krytí V tabulkách č. 8.1 a 9.2 tabulková část je uvedena tvorba fondů k Jedná se o příděly ze zlepšeného HV roku 2009 do rezervního fondu ve výši ,79 Kč. Na tvorbě FKSP se podílel 2 % příděl z vyplacených platů ve výši Kč a na tvorbě FRM odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč. Nesoulad mezi stavem fondů a stavem na běţných účtech k je způsoben u FRM tím, ţe peněţní prostředky za zaúčtované odpisy za 4. čtvrtletí byly převedeny aţ v lednu 2011; u FKSP byl příděl za prosinec uskutečněn aţ po zaúčtování mezd za prosinec. Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) byl čerpán ve výši Kč na úhradu odvodů a penále na základě rozhodnutí finančního úřadu. Je zde zahrnut i odvod ve výši 4 tis. Kč., který se týká probíhající kontroly ze strany FÚ. Kontrola ještě nebyla uzavřena, takţe tato částka není promítnuta do nákladů. Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši ,79 Kč. Rezervní fond z ostatních zdrojů (414) byl čerpán ve výši ,9 a byl tvořen převodem nevyčerpaných prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ve výši ,32 Kč. Tyto prostředky jsou vedeny na účtech v Komerční bance. Protoţe na začátku nového účetního období budou pouţity jako zdroj financování pro rok 2011, nejsou tyto prostředky převáděny na účet rezervního fondu. 12 Programy reprodukce majetku Investiční činnost Nákup investic k byl financován z prostředků FRM. Pohyb na tomto fondu podává níţe uvedený přehled. Tabulka 12 Tvorba a čerpání FRM Popis Tvorba FRM Čerpání FRM Stav k ,62 Příděl z odpisů k ,00 Nákup DHM ,08 Technické zhodnocení ,00 Celkem , ,08 Rekapitulace: A) Tvorba FRM k ,62 Kč B) Čerpání FRM k ,08 Kč STAV FRM k ,54 Kč V roce 2010 byly prostředky FRM pouţity na nákup DHM, a na technické zhodnocení hmotného majetku. 20

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 Část I textová část O B S A H: 1 ÚVOD... 4 2 Hodnocení závazných ukazatelů... 5 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2011 31. 12. 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2011 31. 12. 2011 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2011 31. 12. 2011 Část I textová část O B S A H : 1 ÚVOD údaje o organizaci... 4 2 Hodnocení závazných ukazatelů... 5 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více