ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období

2 Část I Textová část O B S A H : 1 ÚVOD údaje o organizaci Hodnocení závazných ukazatelů Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem DZS a jeho čerpání Rozpis příspěvku na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře, resortní projekty a jeho čerpání Přehled rozpočtových úprav Majetek Provedení řádných a mimořádných inventarizací Závazky Pohledávky Finanční prostředky na na výzkum a vývoj a ostatní účelově přidělené prostředky Finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů FM EHP/Norska Program švýcarsko-české spolupráce (Fond na stipendia SCIEX-NMSch) Přehled hospodaření NAEP Přehled příspěvku z Evropské unie na jednotlivé programy NAEP Grantové prostředky na program LLP Pouţití prostředků z mimořádných zdrojů Přehled hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé 17, Praha Hospodářský výsledek Peněţní fondy tvorba, čerpání a jejich krytí Programy reprodukce majetku Spolupráce se zahraničím Mezinárodní konference a semináře Vnější kontroly Vnitřní kontroly Část II Tabulková část Část III Popis aktivit 2

3 ČÁST I - TEXTOVÁ ČÁST 3

4 1 ÚVOD údaje o organizaci Základní informace o organizaci Název: Dům zahraničních sluţeb Sídlo: Na Poříčí 4, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu / 0710 Ředitelka DZS: Ing. Iva Tatarková, (tel , Vedoucí EO: Ing. Martina Rašnerová, (tel: , Dům zahraničních sluţeb (dále jen DZS) je příspěvkovou přímo řízenou organizací v působnosti I. náměstkyně ministra 1. skupiny MŠMT. Základním posláním DZS je plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva a administrace evropských vzdělávacích programů. Součástí DZS je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP). DZS poskytuje ubytovací a stravovací sluţby v rezidenci v Dlouhé 17, Praha 1, kde jsou v rámci hlavní činnosti DZS poskytovány sluţby pro hosty resortu školství. Od byla zahájena jiná činnost, jejímţ předmětem je poskytování ubytovacích a stravovacích sluţeb v uvedeném objektu v době, kdy kapacita tohoto zařízení nebyla vyuţívána v rámci hlavní činnosti. Předkládáme Rozbor hospodaření DZS (dále jen rozbor hospodaření) za období od do Předmětem rozboru hospodaření je přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých DZS zřizovatelem na kmenovou činnost (včetně příspěvku na ubytovací sluţby neplatících delegátů MŠMT), Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP), FM EHP/Norska, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, Evropské školy v Lucemburku a Bruselu (dále jen EŠ Brusel), Program švýcarsko-české spolupráce, resortní projekty, projekt OK EUPRO, konference a semináře a na zabezpečení účelových úkolů. Rozbor hospodaření slouţí k vyhodnocení hospodaření DZS za rok 2010 a je vypracován v souladu s pokynem č.j.: 25542/

5 2 Hodnocení závazných ukazatelů 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem DZS a jeho čerpání Domu zahraničních sluţeb byl na rok 2010 schválen příspěvek (včetně úprav) ve výši ,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na kmenovou činnost, Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, FM EHP/Norska, Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, Evropské školy v Lucemburku a Bruselu (dále jen EŠ Brusel), Program švýcarsko-české spolupráce, resortní projekty, konference a semináře a na zabezpečení účelových úkolů, projekt OK EUPRO. Ze schváleného příspěvku bylo určeno tis. Kč na mzdové prostředky (z toho prostředky na platy tis. Kč a na OON ve výši tis. Kč), tis. Kč na zákonné odvody, 610 tis. Kč na příděl do FKSP a tis. Kč na provozní běţné výdaje. Z celkové částky tis. Kč přidělené DZS bylo k čerpáno celkem tis. Kč. Výše příspěvku a jeho čerpání za jednotlivé aktivity DZS vyjadřuje tabulka č.1. Tabulka č. 1 Výše příspěvku a jeho čerpání Přehled příspěvků poskytnutého zřizovatelem a jeho čerpání k (v tis. Kč) Aktivita Úpravy rozpočtu a Roční Příspěvek Vlastní Čerpáno Zůstatek Nedočerpáno financování v gesci schválený k zdroje k k v % odboru příspěvek Kmenová činnost vč. ubytovny (neplatící delegáti MŠMT) a reţie programů Aktion a Ceepus odbor , , , ,00 952,00 2,88 EŠ Brusel odbor , , ,00 0,00 0,00 NAEP odbor , , ,00 0,00 0,00 Účelové prostředky* odbor , , ,00 35,00 1,58 Účelové prostředky** odbor ,00 642,00 638,00 4,00 0,62 Projekty odbor , , ,00 198,00 1,58 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí odbor , , ,00 74,00 0,23 FM EHP Norska odbor 70 0,00 0, ,00 751, ,00 0,00 Program švýcarsko- české spolupráce odbor ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 Projekt OK odbor , , , ,00 28,00 CELKEM , , , , ,00 3,31 * Jedná se o účelové prostředky na CEEPUS, EUN, Pestalozzi, AKTION, seminář Qualirom, letenky k výuce o Holocaustu. ** Jedná se o účelové prostředky na tyto konference a semináře: Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy, konference Evropské vzdělávací programy v oblasti primárního vzdělávání a Vyučování romštiny v základních a středních školách. 5

6 Tabulka č. 2 - Rozpis příspěvku na kmenovou činnost a jeho čerpání Rozpis příspěvku na kmenovou činnost a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek ke Čerpání k Zůstatek k Zůstatek v % DZS celkem (A.1+A.2) A.1 Mzdové prostředky (vč.zákonných odvodů) v tom: platy OON zákonné odvody (34 %) FKSP (2 % z platů) A.2 Provozní běţné výdaje Příspěvek zřizovatele na kmenovou činnost byl plně vyčerpán. Skutečné čerpání finančních prostředků na kmenovou činnost bylo o tis. Kč vyšší neţ poskytnutý příspěvek. Důvody překročení stanoveného rozpočtu jsou následující: Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví státu byl DZS povinen v roce 2010 vytvořit opravné poloţky k pohledávkám ve výši 10 % za kaţdých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba opravných poloţek byla účtována prostřednictvím příslušného účtu nákladů. V roce 2010 musel DZS vytvořit opravné poloţky ve výši ,08 Kč k nedořešeným pohledávkám souvisejícím s provozem areálu Michle a střediskem multilicencí v letech 1992 aţ V roce 2010 byly ukončeny kontroly Finančního úřadu pro Prahu 1 k ověření porušení rozpočtové kázně. Výsledkem kontrol bylo nařízení odvodu do státního rozpočtu ve výši ,00 Kč a vyměření penále ve výši ,00 Kč. (podrobnější vysvětlení viz. bod 16 - vnější kontroly). Tento rozdíl byl kryt z rezervního fondu (1 068 tis. Kč) a částečně z výnosů hlavní činnosti (3 551 tis. Kč). 2.2 Rozpis příspěvku na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře, resortní projekty a jeho čerpání V tabulkách č. 3 a 4 je přehled poskytnutých příspěvků a jejich čerpání na NAEP, specifické úkoly, konference a semináře a na resortní projekty. Podrobné zdůvodnění čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 7. 6

7 Tabulka č. 3 Rozpis příspěvku a jeho čerpání Rozpis příspěvku a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek ke Čerpáno ke Zůstat Nedočerpáno v % 1. NAEP (A.1+ A.2) , ,00 0,00 0,00 A.1 Mzdové prostředky (vč. zákonných odvodů) , ,00 198,00 1,10 v tom: platy 11844, ,00 0,00 0,00 OON 1 457, ,00 0,00 0,0 odvody (34 %) 4 522, ,0 198,00 4,38 FKSP (2 % z platů) 237,00 237,00 0,00 0,00 A.2 Provozní běţné výdaje , ,00-198,00-0,98 2. Účelovéprostředky 2 859, ,00 39,00 1,36 v tom: příspěvek v síti EUN ,00 0,00 0,00 stipendia Akce 949,0 944,00 5,00 0,53 program CEEPUS 135,00 105,00 30,00 22,22 vyučování romštiny v základních a středních školách 48,00 44,00 4,00 8,33 zajištění semináře Qualirom 10,00 10,00 0,00 0,00 seminář Holocaust 287,0 287,00 0,00 0,00 mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy konference Evropské vzdělávací programy v oblasti.., primárního vzdělávání 234,00 234,00 0,00 0,00 360, ,00 0,00 7

8 Tabulka č.4 Rozpis příspěvku na resortní projekty Projekty Rozpis příspěvku na resortní projekty a jeho čerpání (v tis. Kč) Příspěvek k Čerpání k Zůstatek k Nedočerpáno v % P1) Cestovní náhrady ZSC cizích pracovníků ve sluţbách MŠMT ,62 P2) Stipendia občanů ČR v zahraničí ,12 P3) Přijetí odborníků krátkodobé ,50 P4) Náklady na podporu mezinárodních smluv ,27 P5) Projekt Pirna ,61 P6) Účast ČR v síti EUN ,50 Celkem , Přehled rozpočtových úprav Tabulka 5 - Rozpočtové úpravy provedené MŠMT do Rozpočtové úpravy provedené MŠMT do (v tis. Kč) A.Kmenová činnost : ,00 schválený rozpočet ,00 Úprava: 11318/ ze dne ,00 odměna ředitelky 11318/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 20110/ ze dne ,00 odměna ředitelky 20110/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 21469/ ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády 30040/ ze dne ,00 ubytovna - neplatící delegáti 30529/ ze dne ,00 B.Evropské školy : 5 305,00 schválený rozpočet 4 927,00 navýšení rozpočtu změnou účelovosti nedočerpaných účelových prostředků Úprava: 4570/ z ,00 navýšení prostředků na mzdy C.NAEP : ,00 schválený rozpočet ,00 Úprava: 21469/ ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády D.Účelové prostředky : 2 859,00 8

9 Úprava: 15175/ ze dne ,00 stipendia AKTION 30040/ ze dne ,00 stipendia AKTION 4570/ ze dne ,00 příspěvek v síti EUN 11318/ ze dne ,00 CEEPUS 30529/ ze dne ,00 přípěvek v síti EUN - sníţení 614/ ze dne ,00 Vyučování romštiny v základních a středních školách 4570/ ze dne ,00 zajištění semináře Qualirom 8288/ ze dne ,00 Vyučování romštiny v základních a středních školách 11897/10-I/4 ze dne , / ze dne ,00 Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy Mezinárodní konference k problematice ústavní ochranné výchovy 20110/ ze dne ,00 Konference Holocaust 19321/ ze dne ,00 Konference Evropské vzdělávací programy v oblasti primárního vzdělávání 30529/ ze dne ,00 Konference Holocaust E.Projekty : ,00 Úprava: 7286/ ze dne ,00 1. etapa financování 17358/ ze dne ,00 2. etapa financování 30040/ ze dne ,00 3. etapa financování G.1 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí: ,00 Úprava 1384/2010-I/4 ze dne , /2010-1/4-90 ze dne ,00 sníţení v rámci úsporných opatření vlády G.2 Projekt OK10001: 4 000,00 Úprava 7193/10-33 ze dne ,00 G.3 SCIEX-NMSch: 250,00 Úprava 4443/ ze dne ,00 Úprava rozpočtu k celkem ,00 3 Majetek Organizace hospodaří s nehmotným dlouhodobým majetkem ve výši 2 465,98 tis. Kč a dlouhodobým hmotným majetkem ve výši ,06 tis. Kč, z toho hodnota staveb je ,14 tis. Kč a hodnota pozemků je ,35 tis. Kč. Při odepisování majetku je postupováno podle 30 a 31 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, to znamená rovnoměrné odepisování. V roce 2010 nedošlo k prodeji majetku, byl vyřazen majetek v hodnotě 1 838,51 tis Kč. 9

10 4 Provedení řádných a mimořádných inventarizací Na základě příkazu ředitelky DZS číslo 7/2010 ze dne proběhla v organizaci v termínu od do řádná inventarizace majetku a závazků. Fyzická inventura majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými právními předpisy. Při fyzické inventuře bylo ověřeno, ţe skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventarizací souhlasí s účetním stavem, ţádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 5 Závazky K dosahují celkové závazky do lhůty splatnosti výše tis. Kč. Závazky vůči drţitelům grantů (tj. vyplacené zálohy) z prostředků EU činí tis. Kč, závazky vůči dodavatelům 650 tis. Kč, dále tabulka č. 4 - tabulková část zahrnuje závazky vůči zaměstnancům ve výši tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši tis. Kč, ostatní daně a poplatky ve výši 763,85 tis. Kč a ostatní závazky ve výši 3 462,15 tis. Kč. 6 Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti dosahují k celkové výše ,71 Kč a týkají se jiné činnosti v ubytovacím zařízení v Dlouhé 17 (12 150,00 Kč), jiné činnosti v areálu Michle ( ,78 Kč), v hlavní činnosti pronájmu státního majetku v areálu Michle (75 920,00Kč) a střediska multilicencí (81 197,80 Kč), ostatní pohledávky (14 485,13 Kč). Tyto pohledávky jsou soudně vymáhány právníkem JUDr. Karlem Stečínským. V roce 2010 byly v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., o účetnictví státu vytvořeny opravné poloţky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši ,54 Kč. Pohledávky ve výši ,50 Kč byly odepsány. Na základě schválení ministerstvem financí byl odepsán blok pohledávek ve výši ,94 Kč, MŠMT schválilo odpis pohledávek ve výši ,42 Kč. Zbývající pohledávky ve výši ,14 Kč byly odepsány na základě rozhodnutí ředitelky organizace, protoţe jmenovitá hodnota jednotlivých pohledávek nepřesahuje částku 250. tis. Kč. Všechny tyto pohledávky jsou dále evidovány v účetnictví organizace na podrozvahovém účtu. 7 Finanční prostředky na na výzkum a vývoj a ostatní účelově přidělené prostředky Program OK 1001-EUPRO V roce 2010 byl zahájen projekt s názvem Podpora účasti ČR v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s identifikačním kódem OK Cílem projektu je vysílání expertů na zahraniční vědecké pobyty a tím zajistit předpokládané zvýšení kvality účasti ČR v programech mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky byly čerpány na základě poţadavků a pokynů zřizovatele. Nedočerpáno ve výši tis. Kč tj. 28 % z celkové výše poskytnutého příspěvku. FM EHP/Norska Čerpání a vyuţití finančních prostředků je popsáno v kapitole 8.1. EŠ Brusel Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí zřizovatele na platy, zákonné odvody a FKSP pro 12 učitelů působících na Evropských školách v Bruselu a Lucemburku. Skutečný přepočtený počet učitelů v roce 2010 byl 11,207, důvodem bylo čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Na konci roku byly vyplaceny odměny učitelům Evropských škol. 10

11 NAEP Finanční prostředky na NAEP byly k vyčerpány v plné výši. Limit mzdových prostředků a limit počtu zaměstnanců byl dodrţen. Podrobné čerpání uvedeno v kapitole 8.2 včetně vyhodnocení vynaloţených finančních prostředků. Ostatní účelové prostředky. Příspěvek v síti EUN byl poskytnut na základě ustanovení 7, odst.1, písm. n a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. z poskytnutého příspěvku bylo nedočerpáno 276,44 Kč. Program spolupráce středoevropských univerzit Ceepus vyuţíval poskytnutých finančních prostředků na cestovní náhrady externích pracovníků, na zajišťování propagace a seminářů a z prostředků vyčleněných na OON byly pak vypláceny odměny v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Nedočerpány zůstaly prostředky ve výši ,62 Kč. Akreditační komise finanční prostředky poskytnuté do rozpočtu DZS na tuto aktivitu slouţily v minulých letech k vyplácení cestovních náhrad externím pracovníkům. V současné době dochází k postupnému utlumení financování této činnosti prostřednictvím naší organizace. V roce 2010 nebyly čerpány ţádné prostředky na tuto aktivitu. Vzdělávací seminář o holocaustu pro české pedagogy finanční prostředky poskytnuté do rozpočtu DZS na tuto aktivitu byly pouţity k úhradě letenek účastníků semináře. Nedočerpány byly prostředky ve výši 125,00 Kč. Program AKTION Příspěvek na doplňková stipendia byl do konce roku 2010 čerpán ve výši ,96 Kč, nedočerpáno zůstalo 5 273,04 Kč. Konference a semináře Finanční prostředky na tyto aktivity byly poskytnuty do rozpočtu naší organizace na základě ustanovení čl. 3 a 4, 71 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pracovníci DZS odpovědni za hospodaření s nimi pak v průběhu roku 2010 dbali o jejich účelné a efektivní vyuţití. Rozpočty na jednotlivé akce byly v průběhu roku upravovány na základě skutečného čerpání. Z toho důvodu zůstalo nedočerpáno Kč z celkové výše poskytnutého příspěvku. Projekty Prostřednictvím DZS bylo v roce 2010 rovněţ financováno 6 resortních projektů. Na základě pokynů zřizovatele byly tyto finanční prostředky čerpány a při jejich vyuţití bylo dbáno, aby bylo co nejefektivnější. Na základě čerpání resortních projektů ve třech čtvrtletích 2010 a po konzultaci s odborem 90 MŠMT bylo provedeno jejich vyhodnocení. Konečný rozpočet byl upraven na tis. Kč a nedočerpáno zůstalo ,98 Kč. Přehled je uveden v tabulkách č. 2/12a-2/12f tabulková část. 11

12 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí Usnesením vlády č ze dne 8. října 2008 bylo od roku 2009 změněno financování tohoto programu. Z toho důvodu došlo ke sloučení programů Podpora výuky ČJ a literatury v zahraničí a vysílání učitelů a Krajanského vzdělávacího programu do jednoho za účelem flexibilnějšího a efektivnějšího vyuţití prostředků. V průběhu roku byly tyto prostředky vyuţívány s maximální efektivností na zajištění provozu lektorátů v zahraničí a provozu center a pobytu učitelů u krajanských komunit po celém světě Nedočerpáno ve výši ,91 tis. Kč. Finanční prostředky byly do rozpočtu DZS uvolňovány postupně v průběhu celého roku, a to ve výši 1/12 ročního rozpočtu (kmenová činnost, EŠ, NAEP). Dále pak ve výši 50 % ročního rozpočtu (projekty, program podpory českého kulturního dědictví). Ve výši 100 % ročního rozpočtu jsou uvolňovány prostředky na příspěvek v síti EUN a projekt Pirna (v těchto případech dochází k okamţitému pouţití na úhradu nákladů dle pokynů zřizovatele), u konferencí a seminářů, projektu OK 10001, Programu švýcarsko-české spolupráce. Při administraci aktivit zajišťovaných DZS je postupováno v souladu s metodickými pokyny či dalšími nařízeními zřizovatele a hospodaření s finančními prostředky je v souladu s platnými právními předpisy. 8 Finanční prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů 8.1 FM EHP/Norska Předfinancování Fondu pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska byl v souladu s Memorandem o podmínkách poskytnutí a čerpání peněţních prostředků v souvislosti s realizací blokového grantu z FM EHP/Norska (dále jen Memorandum). Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska byl po celou dobu své existence ( ) předfinancováván MŠMT. Dům zahraničních sluţeb, který Fond spravuje, ţádal o předfinancování na další kalendářní rok vţdy v červenci nebo srpnu předcházejícího roku. Vzhledem k ukončení všech aktivit Fondu pro podporu spolupráce škol v kalendářním roce 2010, byly na jejich financování pouţity pouze nevyčerpané prostředky z předchozích let a nebylo nutné jiţ ţádat o předfinancování na rok Alokace finančních prostředků na předfinancování Fondu na daný kalendářní rok se řídila závazným plánem projektu (tzv. Project Implementation Plan), který je součástí Dohody o udělení grantu a je schválen Kanceláří Finančních mechanismů v Bruselu. Konkrétní výše prostředků vynaloţených v daném kalendářním roce byla dána počtem a kvalitou obdrţených ţádostí. O financování ţádostí rozhodoval Řídící výbor, který zasedal dvakrát ročně v návaznosti na dva konečné termíny pro odevzdání ţádostí. Členy Řídícího výboru byli zástupci MŠMT. Zasedání Řídícího výboru se rovněţ účastnili zástupci MF ČR, případně Norské ambasády. Poslední zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo v roce V roce 2010 byly vynaloţeny peněţní prostředky na všechny dobíhající aktivity Fondu: Aktivita 1 - Mobilita studentů a učitelů, Aktivita 2 - projekty Spolupráce v oblasti vzdělávání, Aktivita 3 - projekty Rozvoje institucí, Aktivita 4 - Výdaje na řízení Fondu. Peněţní prostředky byly čerpány v souladu s Memorandem a plánem projektu (Project Implementation Plan, viz tabulka č. 6). Celková výše finančních prostředků určená na realizaci Fondu dle Project Implementation Plan na celé období realizace činí EUR. Finanční prostředky ve výši EUR určené na realizaci blokového grantu 12

13 Fund for Cooperation among Schools/Scholarship - Fond pro podporu spolupráce škol na období jsou poskytnuty MF z Národního fondu Finanční mechanismy EHP a Norska. Zbývající část prostředků ve výši EUR tvoří spolufinancování Fondu z MŠMT. Celkové finanční prostředky určené na oprávněné výdaje blokového grantu a výdaje na jeho řízení jsou vypláceny MŠMT zprostředkovateli blokového grantu, tj. DZS NAEP, na začátku kalendářního roku. Na rok 2010 nebyly DZS vyplaceny ţádné prostředky z MŠMT, na financování aktivit Fondu byly pouţity nevyčerpané prostředky z předchozích let. V roce 2010 bylo v rámci blokového grantu čerpáno Kč dle průběţných zpráv č. 8 a 9 (tzv. Project Interim Report). Průběţná zpráva č. 8 za období leden červen 2010 byla dne schválena MF ČR a dne byla rovněţ elektronicky zaslána na MŠMT. Průběţná zpráva č. 9 za období červenec prosinec 2010 byla schválena MF ČR a elektronicky zaslána na MŠMT dne V následující tabulce jsou uvedeny vykazované ukazatele za jednotlivé aktivity. Tabulka č. 6 - Přehled čerpání za FM EHP/Norska Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Celkem Přehled čerpání finančních prostředků z blokového grantu Kč Kč Kč Kč Kč V roce 2010 byl blokový grant Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska ukončen. V tomto roce byly podle účetní evidence čerpány pouze nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,79 Kč, které byly v roce 2009 převedeny do rezervního fondu. V únoru 2011 byly nedočerpané prostředky ve výši ,39 Kč vráceny na depozitní účet MŠMT. Rozdíl mezi účetní evidencí a průběţnými zprávami je způsoben tím, ţe v průběţné zprávě jsou uváděny prostředky, které v daném období skutečně odešly z účtu, ale v účetní evidenci jsou do nákladů zaúčtovány dnem uzavření smlouvy s konečným příjemcem grantu. 8.2 Program švýcarsko-české spolupráce (Fond na stipendia SCIEX-NMSch) Fond na stipendia SCIEX-NMS ch je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. Fond je financován v souladu s Programovým dokumentem programu. Financování grantů je plně v kompetenci švýcarské strany a je v souladu s Programovým dokumentem. Dům zahraničních sluţeb, který je MŠMT pověřený k administraci programu v České republice, ţádá MŠMT o prostředky na provoz programu na základě návrhu rozpočtu na roky Dům zahraničních sluţeb je zodpovědný za propagaci programu a ve spolupráci s MŠMT za hodnocení předloţených ţádostí za Českou republiku. Dům zahraničních sluţeb provádí ve spolupráci se švýcarskou stranou formální kontrolu předloţených ţádostí a následně zpracovává hodnocení externích hodnotitelů, které předává ke schválení MŠMT, které následně hodnocení za ČR zasílá švýcarské straně. Členy Řídícího výboru MŠMT jsou zástupci ministerstva. O přidělení grantu následně rozhoduje Řídící výbor ve Švýcarsku, který porovnává výsledky hodnocení české a švýcarské strany. Řídící výbor ve Švýcarsku zasedá jednou ročně v souladu s jedním termínem pro podávání ţádostí. Na základě Programového dokumentu byl Fond na stipendia zahájen k tzv. Pilotní fází. V září 2009 byla vyhlášena 1. oficiální výzva Fondu na stipendia. 13

14 Pro administraci programu Fondu na stipendia SCIEX-NMS ch bylo MŠMT pro období alokováno 250 tis.kč, z toho 199,2 tis. Kč bylo určeno na mzdové prostředky a 50,8 tis. Kč na běţné provozní výdaje. Finanční prostředky pro administraci programu byly v roce 2010 vyuţity především na pokrytí povinností vyplývajících z Memoranda uzavřeného mezi DZS a CRUS 1 a na propagaci programu. Z Memoranda mezi DZS a CRUS vyplývá povinnost vyslat zástupce programu na zasedání Řídícího výboru ve Švýcarsku a na účasti na školení pořádaného CRUS po vyhlášení nové výzvy. V březnu 2010 proběhl monitoring probíhajících projektů z Pilotní fáze. Výstupem monitoringu byl článek, který byl publikován v červencovém vydání časopisu Mozaika. Finanční prostředky byly také pouţity na pořádání informačních seminářů programu. Informační semináře konané na půdě DZS se uskutečnily v rámci vyhlášené výzvy dva v termínu září a říjen V březnu se zástupce programu podílel na konferenci a veletrhu EURODOC ve Vídni. 8.3 Přehled hospodaření NAEP Tabulka č. 7 - Čerpání příspěvku z MŠMT/EU Přehled čerpání příspěvku z MŠMT a EU na NAEP (v tis. Kč) Zdroj Ukazatel MŠMT EU Celkem za NAEP Čerpání mzdových prostředků z toho: Platy OON zákonné odvody (34 %) FKSP (2 %) Čerpání provozních běţných výdajů z toho: spotřeba materiálu 5 518, , ,19 spotřeba energie 894,34 1,25 895,59 cestovné 2 489, , ,09 ostatní sluţby 9 913, , ,63 ostatní sociální pojištění 288,29 37,91 326,2 kurzové ztráty 12, , ,86 jiné ostatní náklady 347, , ,38 odpisy dl. Majetku 838,06 838,06 Příspěvek na provoz celkem RF zůstatek Ostatní (úroky, kurz. Zisky) Čerpání k Zůstatek převeden do RF CRUS = Rectors Conference of the Swiss Universities 14

15 Pozn: Příspěvek z EU nebyl vyčerpán v celé výši z toho důvodu, že 4. splátka na program LLP byla připsána na účet DZS dne Čerpání mzdových prostředků z rozpočtu MŠMT je k ve výši tis. Kč v tomto členění: tis. Kč určených na platy (včetně os. příplatku a příplatku za vedení) 46,26 zaměstnanců NAEP; tis. Kč vyplácených v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr tj. DPČ a DPP externím hodnotitelům všech programů, stálým spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní práce a externím školitelům programu etwinning; tis. Kč vyplacených na zákonné odvody; 237 tis. Kč určených do FKSP. Čerpání mzdových prostředků poskytnutých z EU je k ve výši tis. Kč v následujícím členění: tis. Kč určených na os. příplatky a odměny zaměstnanců NAEP a zaměstnanců DZS, kteří vykonávají činnosti spojené s NAEP (ekonomický odbor, koordinační odbor); tis. Kč vyplacených v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr tj. DPP a DPČ, obdobně jako OON hrazených z příspěvku MŠMT; tis. Kč vyplacených na zákonné odvody; 167 tis. Kč určených do FKSP. Čerpání ostatních běţných výdajů NAEP je uvedeno v následujícím členění: Celková výše ostatních běţných výdajů: tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: tis. Kč; celková částka je součtem následujících 8 poloţek. 1. Spotřeba materiálu Celková výše výdajů 9 309,19 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 5 518,11 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 3 791,08 tis. Kč; kancelářské potřeby; základní vybavení pro konzultace (čaje, káva, voda v barelech nebo lahvích); materiálové vybavení pro konference a semináře (desky, papír atd.); materiálové vybavení pro ukládání sloţek a archivaci (archivační krabice, desky, pořadače atd.); vybavení hardwarové (nakupované přes elektronické trţiště) nové PC stanice, nutné dovybavení PC stanic, rozvodové kabely atd.; nábytek. Celková výše výdajů 895,59 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 894,34 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1,25 tis. Kč. 2. Spotřeba energie 15

16 3. Cestovné Celková výše výdajů: 4 073,09 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno 2 489,19 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1 583,90 tis. Kč; doprava (letecká + MHD) + stravné na schůzky zástupců NAEP a jednotlivých programů; doprava (letecká, vlaková, autobusová + MHD) + stravné na zahraniční veletrhy a semináře, na kontaktní semináře pořádané ostatními národními agenturami a jiné. Celková výše výdajů: ,63 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 9913,87 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 9 945,76 tis. Kč. 4. Ostatní sluţby a) Sluţby spojené s provozem budovy b) Běţné opravy a údrţba nájemné, výdaje za úklid a ostrahu na jednotlivé programy (organizační sloţky NAEP) je rozpočítáno procentuelně podle počtu zaměstnanců v příslušném oddělení. drobné údrţbářské práce kanceláří (těsnění oken, odvzdušňování topení, opravy nábytku, instalace nástěnek a obrazů, sádrování, malování atd.); zámečnické práce (instalace nových zámků vstupy do kanceláří, zamykatelné skříně atd.). c) Telekomunikační sluţby d) Poštovné pevnou linku zajišťuje operátor Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení), vyuţíváno je celkem 68 pevných linek v rámci kanceláří Na Poříčí 1035/4; dále je vyuţíváno 33 mobilních telefonů u operátora Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení); připojení na internet pro 68 uţivatelů je zajišťováno operátorem Telefónica O2 (operátor byl vybrán na základě výběrového řízení); vyuţívány jsou 3 připojení notebooků na internet přes SIM karty (obdobné podmínky jako mobilní telefon). poplatky a platby za podatelnu; poštovné za rozesílání zásilek předkladatelům (rozesílání informací všem předkladatelům o obdrţení ţádosti potvrzení čísla ţádosti, rozesílání úspěšné nebo neúspěšné ţádosti, zasílání všech projektů 2x k hodnocení, rozesílání smluv všem úspěšným předkladatelům, rozesílání hodnocení závěrečných zpráv); 16

17 poštovné za rozesílání informačních letáků, broţur, publikací vydaných NAEP (v rámci ČR i do zahraničí). e) Nákup sluţeb, pojištění, školení + učební pomůcky doprava materiálu na semináře a konference v rámci ČR (v případě, ţe je nutné dopravit velké mnoţství materiálu); překladatelské sluţby (vyuţívána je většinou firma Artlingua); kurýrní sluţby (ve výjimečných případech je nutné k dopravě některých dokumentů EK vyuţít kurýrní přepravu, dále v případech časové tísně jsou projekty posílány hodnotitelům kurýrem); pojištění při zahraničních cestách; školení zaměstnanců v oblasti zlepšování počítačové gramotnosti a jazykových dovedností + odborná literatura pro školení. f) Výdaje na konference, občerstvení g) Tisk a propagace pronájem prostor a technické zabezpečení konferencí a seminářů pořádaných NAEP; u kaţdé konference i semináře má NAEP k dispozici jmenný seznam účastníků a podpisy účastníků; náklady na občerstvení v průběhu seminářů a konferencí. tisk letáků (základní NAEP v ČJ a ANJ verzi), tisk informačních broţur jednotlivých programů (příklady dobré praxe, analýzy) a kompendií jednotlivých programů; tisk informačních broţur určených konečným uţivatelům (Guide); tisk publikací (etwinning, Erasmus Mundus; Study in; Euroguidance); tisk hlavičkových papírů, vizitek, papírových desek, tašek atd.; výroba reklamních předmětů (propisky, šňůrky, hrníčky, flashdisky, post-it, atd.); tisk kalendáře NAEP; výroba diářů NAEP; tisk čtvrtletníku Mozaika - bulletin evropských vzdělávacích programů (informace o aktivitách programů NAEP); inzerce v tisku (inzerování výzev pro předkladatele v MF, LN, HN, Učitelské noviny, Respekt atd., informační kampaně k aktivitám programů; informační kampaně ke konferencím, k novým aktivitám programů apod. v médiích. Celková výše výdajů: 326,20 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 288,29 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 37,91 tis. Kč. 5. Ostatní sociální pojištění Celková výše výdajů: 1 759,86 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 12,06 tis. Kč; 6. Kurzové ztráty 17

18 z prostředků EU čerpáno: 1 747,80 tis. Kč. Celková výše výdajů: 2 044,38 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 347,08 tis. Kč; z prostředků EU čerpáno: 1697,30 tis. Kč. 7. Jiné ostatní náklady Celková výše výdajů: 838,068 tis. Kč; z prostředků MŠMT čerpáno: 838,06 tis. Kč; odpisy hmotného majetku. 8. Odpisy dlouhodobého majetku 8.4 Přehled příspěvku z Evropské unie na jednotlivé programy NAEP Níţe je uvedena výše příspěvku z Evropské komise na jednotlivé aktivity NAEP. Tabulka 8 Příspěvek z EU na dané aktivity NAEP Program Číslo kontraktu Trvání kontraktu Příspěvek na období trvání kontraktu PŘÍSPĚVEK v roce 2010 PŘÍSPĚVEK z EK v roce 2010 Částky v EUR Částky v EUR Částky v Kč LLP , , ,41 Comenius Individual Pupil Mobility , , ,19 EMAP / , , ,06 Euroguidance / , , , / , , ,00 Etwinning / , , , / , , ,90 Bologna Experts / ,00 0,00 0,00 CELKEM , , , Grantové prostředky na program LLP V roce 2010 obdrţel DZS grantové prostředky ve výši ,5 Kč ( EUR), z rezervního fondu byly převedeny prostředky ve výši ,38 Kč, pouţity byly prostředky ve výši ,63 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši ,25 Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou pouţity v dalším roce. 18

19 9 Pouţití prostředků z mimořádných zdrojů 9.1 Přehled hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé 17, Praha 1 Celkový výsledek hospodaření v ubytovacím zařízení v Dlouhé 17, Praha 1 skončil za rok 2010 ziskem ve výši ,69 Kč. Přehled nákladů a výnosů v rámci kmenové a jiné činnosti je uveden v tabulkách č. 9, č. 10 a celkový přehled hospodaření v tabulce č. 11. Tabulka č. 9 Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci kmenové činnosti Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové činnosti v roce 2010 A. Celkové náklady ,61 Kč B. Příspěvek MŠMT (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) ,00 Kč Z toho: B.1 Mzdové prostředky ,00 Kč B.2 Zákonné odvody (34 %) ,00 Kč B.3 FKSP (2 %) ,00 Kč B.4 Refundace za 1. pololetí 2010 (neplatící delegáti) ,00 Kč B.5 Refundace za 2. pololetí 2010 (neplatící delegáti) ,00 Kč C. Úroky kladné ,09 Kč D. Trţby z prodeje sluţeb ,26 Kč Tabulka č. 10 Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci jiné činnosti Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci jiné činnosti v roce 2010 E. Celkové náklady ,00 Kč F. Celkové výnosy za kategorie C ,95 Kč Hospodářský výsledek zisk ,95 Kč Tabulka č. 11 Celkové hospodaření ubytovacího zařízení Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové i jiné činnosti celkem Celkové náklady (A.+E.) ,61 Kč Celkové výnosy (B+C + D+F) ,30 Kč Hospodářský výsledek zisk ,69 Kč Rok 2010 byl druhým rokem činnosti ubytovacího zařízení po rekonstrukci, která probíhala v době od do Díky volbě správné marketingové strategie a maximálnímu pracovnímu nasazení zaměstnanců ubytovny se podařilo zvýšit vyuţití ubytovací kapacity a dosáhnout vysokého hospodářského výsledku. 19

20 10 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek po úpravách ve výši ,22 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu a do fondu odměn v tomto členění: Kč do fondu odměn a ,22 Kč do rezervního fondu. 11 Peněţní fondy tvorba, čerpání a jejich krytí V tabulkách č. 8.1 a 9.2 tabulková část je uvedena tvorba fondů k Jedná se o příděly ze zlepšeného HV roku 2009 do rezervního fondu ve výši ,79 Kč. Na tvorbě FKSP se podílel 2 % příděl z vyplacených platů ve výši Kč a na tvorbě FRM odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč. Nesoulad mezi stavem fondů a stavem na běţných účtech k je způsoben u FRM tím, ţe peněţní prostředky za zaúčtované odpisy za 4. čtvrtletí byly převedeny aţ v lednu 2011; u FKSP byl příděl za prosinec uskutečněn aţ po zaúčtování mezd za prosinec. Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) byl čerpán ve výši Kč na úhradu odvodů a penále na základě rozhodnutí finančního úřadu. Je zde zahrnut i odvod ve výši 4 tis. Kč., který se týká probíhající kontroly ze strany FÚ. Kontrola ještě nebyla uzavřena, takţe tato částka není promítnuta do nákladů. Fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši ,79 Kč. Rezervní fond z ostatních zdrojů (414) byl čerpán ve výši ,9 a byl tvořen převodem nevyčerpaných prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ve výši ,32 Kč. Tyto prostředky jsou vedeny na účtech v Komerční bance. Protoţe na začátku nového účetního období budou pouţity jako zdroj financování pro rok 2011, nejsou tyto prostředky převáděny na účet rezervního fondu. 12 Programy reprodukce majetku Investiční činnost Nákup investic k byl financován z prostředků FRM. Pohyb na tomto fondu podává níţe uvedený přehled. Tabulka 12 Tvorba a čerpání FRM Popis Tvorba FRM Čerpání FRM Stav k ,62 Příděl z odpisů k ,00 Nákup DHM ,08 Technické zhodnocení ,00 Celkem , ,08 Rekapitulace: A) Tvorba FRM k ,62 Kč B) Čerpání FRM k ,08 Kč STAV FRM k ,54 Kč V roce 2010 byly prostředky FRM pouţity na nákup DHM, a na technické zhodnocení hmotného majetku. 20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2011 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 1 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 5 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 5 1.1.2 Schválený

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Technologická agentura České republiky. Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2013

Technologická agentura České republiky. Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2013 Technologická agentura České republiky Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2013 V Praze dne 15. března 2014 Obsah Obsah... 2 Technologická agentura České republiky...

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více