ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM."

Transkript

1 9 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. Právní úprava: ZoÚ 18 (obsah účetní závěrky), 19 23a (rozvahový den, audit) Vyhláška - zejména její druhá část ( 3 44) se zabývá účetní závěrkou a obsahuje: - rozsah a způsob sestavování účetní závěrky - obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty - uspořádání a obsah. vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vl. kapitálu - přílohy obsahují přesnou strukturu a obsah rozvahy a výkazu zisku a ztráty ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích (obsah a postup při jeho sestavování) 9. 1 CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sestavením účetní závěrky vrcholí účetní práce za celé účetní období, které lze znázornit takto: BĚŽNÉ ÚČETNICTVÍ Účetní doklady Kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů Zápisy do účetních knih (deník, hlavní kniha, analytická evidence) Kontrola věcné správnosti - inventarizace ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - uzavření účetních knih ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - sestavení účetních výkazů Účelem účetní závěrky je podávat věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví (majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření) a finanční situaci účetní jednotky, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (tzv. uživatelé), činit ekonomická rozhodování. Uživateli účetních informací jsou kromě podnikového managementu i tzv. vnější uživatelé, např. finanční úřady, banky, odběratelé, dodavatelé, burzy, akcionáři. Druhy účetních závěrek Řádná účetní závěrka - sestavují ji účetní jednotky k poslednímu dni účetního období (tj. k 31. prosinci, příp. k poslednímu dni hospodářského roku). Mimořádná účetní závěrka - sestavují ji účetní jednotky v mimořádných situacích (např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace). Mezitímní účetní závěrka sestavují ji účetní jednotky v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Důvody pro sestavení mezitímní účetní závěrky uvádí zejména ZOK, např. v případě rozhodnutí o výplatě záloh na podíly na zisku nebo v případě rozhodnutí o zvýšení ZK z vlatních zdrojů. Při sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění. Poznámka: V dalším výkladu se budeme zabývat řádnou účetní závěrkou. 204

2 Charakteristika účetní závěrky ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 9 Složky účetní závěrky Účetní závěrku tvoří tyto výkazy: 1. Rozvaha obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o aktivech a pasivech účetní jednotky 2. Výkaz zisku a ztráty - informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém výsledku hospodaření. 3. Příloha - vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty Součástí účetní závěrky může být také Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz tabulka části účetní závěrky ). Kolik částí účetní závěrky a v jaké podrobnosti musí účetní jednotka vyhovovit, stanovuje zákon o účetnictví, a to dle kategorií účetních jednotek. Od roku 2016 jsou nově zavedeny čtyři kategorie účetních jednotek, a to: mikro účetní jednotka malá účetní jednotka střední účetní jednotka velká účetní jednotka Začlenění účetní jednotky do příslušné kategorie závisí na dosažení nebo překročení alespoň dvou ze tří kritérií (hodnota aktiv - netto, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců) k rozvahovému dni. Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem (netto) Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zam. Mikro účetní jednotka 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10 zaměstnanců Malá účetní jednotka 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50 zaměstnanců Střední účetní jednotka 500 mil. Kč mil. Kč 250 zaměstnanců Mikro, malá a střední účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje dvě z výše uvedených kritérií. Velkou účetní jednotkou je jednotka, která překračuje alespoň dvě kritéria pro střední účetní jednotku. V následující tabulce jsou uvedeny části účetní závěrky, které musí účetní jednotka sestavit a to podle své kategorie. Kategorie účetní jednotky Části účetní závěrky Mikro účetní jednotky Malé účetní jednotky bez povinnosti auditu Malé účetní jednotky s povinným auditem Střední a velké účetní jednotky Rozvaha, Příloha Rozsah účetní závěrky Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Výkaz o peněžních tocích, Výkaz o změnách vlastního kapitálu Účetní závěrka může být sestavena buď v plném nebo zkráceném rozsahu, a to v závislosti na tom, do jaké kategorie je zařazena účetní jednotka. Zda se jedná o velkou, střední, malou nebo mikro účetní jednotku ( u malých a mikro účetních jednotek je také důležité, zda mají povinnost auditu) a dále jde-li o obchodní společnost nebo ostatní účetní jednotku). 205

3 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky Rozvaha a příloha v plném rozsahu - sestavují všechny střední a velké účetní jednotky a dále mikro a malé účetní jednotky, které mají povinnost auditu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - musí sestavovat všechny obchodní společnosti, z ostatních účetních jednotek (např. fyzické osoby) pak všechny velké a střední a dále mikro a malé s povinností auditu Výkazy ve zkráceném rozsahu - sestavují všechny ostatní účetní jednotky, které nemají povinnost sestavovat výkazy v plném rozsahu a pokud se sami dobrovolně nerozhodnou sestavit je v plném rozsahu. Pravidla pro vyplňování účetních výkazů Jednotlivé položky se v účetních výkazech vykazují v celých tisicích Kč. Účetní jednotky s výší aktiv netto nad 10 miliard mohou jednotlivé položky vykazovat v celých milionech Kč. Položky v nulové výši se neuvádějí. Vykazy musí být podepsány odpovědnou osobou, tj. u právnických osob statutárním orgánem, u fyzických osob pak touto osobou. Společně s přiznáním k dani z příjmů se účetní výkazy předkládají místně příslušnému finančnímu úřadu a musí se také uložit do sbírky listin v obchodním rejstříku. Struktura účetních výkazů Účetní výkazy mají předepsanou strukturu a vyhláška č. 500 určuje správné zařazení jednotlivých účtů do položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Od roku 2016 došlo k podstatným změnám ve struktuře účetních výkazů (viz kapitoly 9.2 Rozvaha, 9.3 Výkaz zisku a ztráty). Ověření účetní závěřky auditorem Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem: a) velké a střední účetní jednotky, a to bez ohledu na dosažení nebo překročení hraničních hodnot b) malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi, pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročilay alespoň jedno z níže uvedených kritérií, - aktiva celkem překročila Kč (hodnota aktiva se uvádí snížená o případné oprávky a opravné položky, tedy v tzv. netto hodnotě) - roční čistý obrat byl vyšší než Kč - průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50 c) ostatní malé účetní jednotky (např. společnosti s ručením omezeným), pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročily minimálně dvě z kritérií uvedených v bodě b. 206

4 Rozvaha ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA Rozvaha je základním zdrojem informací o celkovém stavu a struktuře majetku účetní jednotky, dále pak o tom, kolik majetku vlastníci do firmy vložili, jaký zisk (ztrátu) firma vytvořila a kolik dluhů má. To vše za běžný rok a pro porovnání ještě za rok předchozí. Rozvaha může být sestavována buď v plném nebo zkráceném rozsahu. 1. Rozvaha v plném rozsahu, která obsahuje všechny položky uvedené v příloze č. 1 Vyhlášky (jednotlivé položky jsou označeny písmeny a římskými i arabskými číslicemi). Sestavují ji jednak velké a střední účetní jednotky a dále malé a mikro účetní jednotky s povinností auditu. 2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu, která může být základní a rozšířená. Rozvaha ve zkráceném rozsahu rozšířená - sestavují ji malé účetní jednotky bez povinnosti auditu. Obsahuje položky označené písmeny a římskými číslicemi (s výjimkou pohledávek, které obsahují navíc i arabské číslice) Rozvaha ve zkráceném rozsahu základní - sestavují ji mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu. Obsahuje jen položky označené písmeny V dalším výkladu budeme používat rozvahu ve zkráceném rozsahu rozšířenou, tj. obsahující písmena a římské číslice. Poznámka: Rozvaha v plném rozsahu je uvedena ve Sbírce příkladů - 2. díl Základní struktura AKTIV v rozvaze Číslo řádku Název položky 01 Aktiva celkem (ř ) 02 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 03 B. Dlouhodobý majetek 04 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 05 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 06 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 07 C. Oběžná aktiva 08 C.I. Zásoby 09 C.II. Pohledávky 10 C.II.1 Dlouhodobé pohledávky 11 C.II.2 Krátkodobé pohledávky 12 C.III. Krátkodobý finanční majetek 13 C.IV. Peněžní prostředky 14 D. Časové rozlišení aktiv Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Obsah sloupců rozvahy v běžném účetním období: - brutto = výše aktiv podle jednotlivých položek neupravená o opravné položky a oprávky - korekce = výše opravných položek a oprávek k příslušným aktivům - netto = výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky Minulé období 207

5 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha b & ÚLOHA 9. 1 Úkol: Uveďte, z kterých účtových tříd směrné účtové osnovy pro podnikatele budou uvedeny účty v jednotlivých částech rozvahy. Část rozvahy A Pohledávky za upsaný základní kapitál B Dlouhodobý majetek C Oběžná aktiva D Časové rozlišení aktiv Základní struktura PASIV v rozvaze Účtová třída Číslo Běžné účetní Název položky řádku období 15 Pasiva celkem (ř ) 16 A. Vlastní kapitál (ř. 17 až 22) 17 A. I. Základní kapitál 18 A.II. Ážio a kapitálové fondy 19 A.III. Fondy ze zisku 20 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 A.V. VH běžného účetního období (+/-) *** 22 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-) 23 B.+C. Cizí zdroje (ř ) 24 B. Rezervy 25 C. Závazky 26 C.I. Dlouhodobé závazky 27 C.II. Krátkodobé závazky 28 D. Časové rozlišení pasiv Při sestavení rozvahy musí platit: AKTIVA CELKEM (netto) = PASIVA CELKEM Minulé účetní období Poznámky: 1. Obsahové vymezení některých položek rozvahy je uvedeno ve vyhlášce 500/2002 Sb. ( 5-19) 2. Dlouhodobost nebo krátkodobost pohledávek a závazků se v rozvaze posuzuje podle zůstatkové doby jejich splatnosti (doby která uplyne od rozvahového dne do sjednaného dne splatnosti), ne tedy od vzniku pohledávky nebo závazku do doby splatnosti! Tak např. dlouhodobý úvěr v účetnictví zaznamenaný v účtové třídě č. 4 (účet 461), který bude splatný v průběhu následujícího účetního období, se v rozvaze uvede jako závazek krátkodobý. PŘÍKLAD Závazek vůči obchodnímu partnerovi vznikl v dubnu 2016 a je splatný v listopadu Jedná se o dlouhodobý závazek, ale ke dni účetní závěrky ( ) bude vykázán v rozvaze jako krátkodobý. 208

6 Rozvaha ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 9 ÚLOHA 9. 2 Úkol: Proveďte správné zatřídění jednotlivých rozvahových položek do níže uvedeného schématu Budovy Základní kapitál Odběratelé Dodavatelé Ceniny Výnosy příštích období Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM Přijaté zálohy Pokladna Rezervy zákonné Software Bankovní úvěry Příjmy příštích období Závazky vůči zaměstnancům Zboží na skladě a v prodejnách Ostatní přímé daně Bankovní účty Ostatní kapitálové fondy Poskytnuté provozní zálohy Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zjednodušená struktura rozvahy: AKTIVA PASIVA B. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál C. Oběžná aktiva B.+C. Cizí zdroje C.I. Zásoby C.II Pohledávky C.III Krátkodobý finanční majetek C.IV Peněžní prostředky B. Rezervy C. Závazky D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv b 209

7 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výkaz zisku a ztráty 9. 3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření, tzn. že jeho úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Podle stávající právní úpravy může být sestavován v druhovém nebo účelovém členění (tato členění nemají nic společného s plným a zkráceným rozsahem výkazů). V praxi většina účetních jednotek používá výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky uvedené ve vyhlášce - výnosy jsou zde označeny římskou číslicí, náklady velkým písmenem latinské abecedy, podrobnější členění u nákladů i výnosů je zajištěno arabskými číslicemi. Sestavují jej všechny obchodní společnosti a z ostatních účetních jednotek ty, které jsou buď velkou a střední ÚJ nebo malé a mikro ÚJ s povinností auditu. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi a velkými písmeny, tzn. není zde označení nákladů a výnosů arabskými číslicemi. Může jej sestavit malá nebo mikro účetní jendotka, která není obchodní společností a která nemá povinnost auditu. Poznámka: V následujících příkladech budeme používat Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - druhové členění. Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření před zdaněním součet provozního a finančního výsledku hospodaření Výsledek hospodaření po zdanění vyjadřuje tzv. disponibilní (čistý) zisk, tj. zisk po zdanění, popř. ztrátu Výsledek hospodaření za účetní období - ve většině účetních jednotek bývá totožný jako výsledek hospodaření po zdanění, pouze u v.o.s. a k.s. je ještě upraven o převod podílu na VH společníkům Čistý obrat za účetní období - součet veškerých výnosových položek obsažených ve výkazu Poznámky: 1. Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty v druhovém členění je uvedeno v Vyhlášky 500/2002 Sb. 2. Částka v položce Výsledek hospodaření za účetní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat částce v položce rozvahy Výsledek hospodaření běžného účtního období ÚLOHA 9. 3 Úkol : Sestavte Výkaz zisku a ztráty na základě níže uvedených údajů Náklady Kč Výnosy Kč Spotřeba materiálu Tržby za vlastní výrobky Spotřeba energie Tržby za zboží Prodané zboží Úroky Opravy a udržování Ostatní služby Smluvní pokuty a penále Odpisy DNM a DHM Úroky Ostatní finanční náklady Aktivace DHM Daň z příjmů Celkem Celkem

8 Výkaz zisku a ztráty ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 9 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - druhové členění: Řádek Název položky Běžné obd. Minulé obd. 01 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 02 II. Tržby za prodej zboží 03 A. Výkonová spotřeba 04 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 05 C. Aktivace (-) 06 D. Osobní náklady 07 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 08 III. Ostatní provozní výnosy 09 F. Ostatní provozní náklady 10 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 11 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 12 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 13 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 14 H. Náklady související s dlouhodobým finančním majetkem 15 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 16 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 17 J. Nákladové úroky a podobné náklady 18 VII. Ostatní finanční výnosy 19 K. Ostatní finanční náklady 20 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 21 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 22 L. Daň z příjmů 23 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 24 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 25 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 26 * Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. Vysvětlivky k vyplnění vybraných položek výkazu: Výkonová spotřeba - účty ve skupinách 50 a 51 Úpravy hodnot v provozní oblasti - účty 551, 557, 558, 559 Ostatní provozní náklady - účty ve skupinách 53 a 54 a dále účty 552, 554,

9 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výkaz zisku a ztráty b ÚLOHA 9. 4 Společnost TRIO, s.r.o., neplátce DPH měla k na účtech tyto počáteční stavy: Zboží na skladě Peníze v pokladně Běžný účet Odběratelé Dodavatelé Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkol č. 1: Zapište na účty počáteční stavy a zaúčtujte níže uvedené účetní případy. Vypočítejte na účtech konečné zůstatky. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za nákup materiálu FAP za nákup zboží Výpis z BÚ úhrada faktury za nákup zboží Výdej materiálu ze skladu do spotřeby FAV za prodej zboží Úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách Výpis z BÚ úhrada faktury od odběratele z minulého roku Přijetí dlouhodobého bankovního úvěru *) FAP za nákup technologické linky Výpis z BÚ úhrada faktury za nákup technologické linky Odpis technologické linky *) K dispozici jsou oba výpisy (z běžného i úvěrového účtu). 212

10 Výkaz zisku a ztráty ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 9 Úkol č. 2: Sestavte výkaz Rozvaha. Číslo řádku Název položky 01 Aktiva celkem (ř ) 02 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 03 B. Dlouhodobý majetek 04 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 05 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 06 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 07 C. Oběžná aktiva 08 C.I. Zásoby 09 C.II. Pohledávky 10 C.II.1 Dlouhodobé pohledávky 11 C.II.2 Krátkodobé pohledávky 12 C.III. Krátkodobý finanční majetek 13 C.IV. Peněžní prostředky 14 D. Časové rozlišení aktiv Číslo řádku Název položky 15 Pasiva celkem (ř ) 16 A. Vlastní kapitál (ř. 17 až 22) 17 A. I. Základní kapitál 18 A.II. Ážio a kapitálové fondy 19 A.III. Fondy ze zisku 20 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 A.V. VH běžného účetního období (+/-) 22 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-) 23 B.+C. Cizí zdroje (ř ) 24 B. Rezervy 25 C. Závazky 26 C.I. Dlouhodobé závazky 27 C.II. Krátkodobé závazky 28 D. Časové rozlišení pasiv Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Běžné účetní období Minulé období Minulé účetní období 213

11 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výkaz zisku a ztráty Úkol č. 3: Sestavte Výkaz zisku a ztráty. Řádek Název položky Běžné obd. Minulé obd. 01 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 02 II. Tržby za prodej zboží 03 A. Výkonová spotřeba 04 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 05 C. Aktivace (-) 06 D. Osobní náklady 07 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 08 III. Ostatní provozní výnosy 09 F. Ostatní provozní náklady 10 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 11 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 12 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 13 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 14 H. Náklady související s dlouhodobým finančním majetkem 15 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 16 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 17 J. Nákladové úroky a podobné náklady 18 VII. Ostatní finanční výnosy 19 K. Ostatní finanční náklady 20 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 21 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 22 L. Daň z příjmů 23 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 24 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 25 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 26 * Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 214

12 Příloha k účetním výkazům ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM Zatímco rozvaha a výkaz zisku a ztráty mají kromě obsahu pevně stanovenou i formu (sestavují se do předepsaných formulářů), příloha má stanovený pouze obsah, formální úprava je plně v kompetenci účetní jednotky (mohou ji sestavovat buď v popisné formě nebo s pomocí tabulek). Příloha má za úkol vysvětlit a doplnit informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Obsah přílohy je stanoven 39 vyhlášky. Tato část je povinná pro všechny kategorie účetních jednotek a obsahuje zejména: 1. Obecné údaje o účetní jednotce - popis účetní jednotky (název a sídlo, identifikační číslo osoby, právní forma podnikání) - předmět podnikání - rozvahový den - okamžik sestavení účetní závěrky 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách - způsob oceňování jednotlivých složek majetku a závazků - způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody - způsob stanovení opravných položek - způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč - způsob stanovení reálné hodnoty (pokud byla při ocenění použita) 3. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty - výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let - výši zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídích, kontrolních a popřípadě správních orgánů - výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období Vyhláška č. 500 ještě stanoví další informace, které musí uvádět v příloze pouze některé účetní jednotky. Obsah těchto informací je uveden v 39a, 39b, 39c. 215

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Nová struktura účetních výkazů

Nová struktura účetních výkazů Nová struktura účetních výkazů Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních České republiky 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady, 2. prosince 2016, Vencovského aula VŠE v Praze Kategorie účetních

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ROZVAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ROZVAHA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Rozvaha Autor Ing. Jana Šustrová Datum 10. 10. 2013 Stupeň atypvzdělávání

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017

Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017 Vision Praha s.r.o. strana 1 Ukončení roku 2016 a přechod na účtování v roce 2017 V dokumentaci k Vision 32 jsou informace k ukončení roku v nápovědě http://www2.vision.cz/help32/tch_ukonceni_a_zahajeni_ucetniho_roku.htm

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY

STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY STRUKTURA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Struktura výkazu zisků a ztráty Autor Ing.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl.

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. Občanské sdružení BUBEC Strana:1 Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2011-31.12.2011 Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. ***** 1-Hl.M.Praha 50110 Kancelářské potřeby 0,00 4541,00

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 2 Účetní výkaznictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více