1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011"

Transkript

1 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 2. novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 410/2010 Sb., 3. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, provedená vyhláškou č. 435/2010 Sb., 4. novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedená vyhláškou č. 365/2010 Sb., 5. změny a doplňky ČÚS a nové 705, 706, 707 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne Změněné právní předpisy

2 str. 2 Aktuální informace Vyhláška č. 270/2010 Sb. ad 1. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Tato vyhláška podrobně vymezuje povinnosti vybraných účetních jednotek při zajištění, provedení a vyhodnocení inventarizací majetku a závazků, které musí provádět od roku Vyhláška doplňuje a upřesňuje ustanovení zákona o účetnictví v platném znění, v 29 a 30 Inventarizace majetku a závazků. Vymezuje a upřesňuje základní pojmy v souvislosti s inventarizacemi, inventurními soupisy a dalšími záznamy souvisejícími s objektivním zjištěním skutečného stavu majetku a závazků a jeho porovnáním se stavy v účetních knihách a posléze i v účetní závěrce. Uvádí i pravidla pro inventarizaci vybraného majetku, kam patří kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické sbírky. Ukládá účetním jednotkám povinnost stanovit požadavky na znalosti členů inventarizačních komisí, aby mohli vizuálně zjistit skutečný stav hmotného a nehmotného majetku a v dokladové inventuře potvrdit skutečný stav majetku a závazků. Dále ukládá, aby účetní jednotky zajistily součinnost ostatních zaměstnanců a vnitřních útvarů vybrané účetní jednotky s inventarizačními komisemi. Uvádí podrobnosti pro plán inventur a podrobnosti pro provedení fyzických i dokladových inventur. Stanoví obsah a náležitosti rozdílové inventury a dodatečného inventurního soupisu. Závěr představuje inventarizační zpráva, která shrnuje všechny podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

3 Aktuální informace str. 3 ad 2. Novela zákona o účetnictví podle zákona č. 410/2010 Sb. V 18 Účetní závěrka se stanoví rozsah účetní závěrky, která tvoří nedílný celek a má tyto části: a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty a uvádí se další požadované informace o závazcích pojistného na zdravotní a sociální pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Vybrané účetní jednotky ještě uvádějí změny v použitých účetních metodách a o skutečnostech o podmínkách, které existovaly ke konci rozvahového dne. Sestavování dalších výkazů o přehledu peněžních toků a o změnách vlastního kapitálu je uvedeno jako možnost, ale znění zákona před touto novelou uvádělo, že vybrané účetní jednotky sestavují tyto výkazy vždy. Tím vznikl rozpor mezi prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., kde je v 9 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu uvedeno, že příspěvkové organizace, jimž zřizovatel určil vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nebudou tyto výkazy k sestavovat. Novela zákona o účetnictví č. 410/2010 Sb. nyní tento rozpor řeší doplněním 18 odkazem na 20, kde jsou uvedena kritéria pro účetní jednotky, které musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenu auditorem. Pro vybrané účetní jednotky vznikne povinnost sestavovat výkaz Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, když současně splní kritéria: 1. aktiva celkem (sloupec 1 rozvahy brutto ) bude vyšší než Kč a 2. roční úhrn čistého obratu (obrat tř. 6) bude vyšší než Kč. Zákon o účetnictví

4 str. 4 Aktuální informace Další kritérium uvedené v bodu 3 20 (průměrný přepočtený stav zaměstnanců) se nebere v úvahu. Z tohoto doplňku se radují malé příspěvkové organizace a případně i malé obce, protože nesplňují současně obě kritéria a nemají povinnost tyto výkazy předávat do CSUIS. Pro vlastní potřebu však mají tyto výkazy k dispozici, protože kvalitní účetní SW má tyto výkazy nadefinovány. Další doplňky textu zákona se většinou netýkají vybraných účetních jednotek. Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. ad 3. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 provedená vyhláškou č. 435/2010 Sb. Zrušené účty Důvody novely Změny se týkají především směrné účtové osnovy, kde byly zrušeny tyto účty: 155 Opravné položky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 156 Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Účty opravných položek k drobnému majetku nemohly být použity, protože drobný majetek vedený na účtech 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a na účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek se stále účtuje se 100% oprávkami. Opravná položka, kterou by se přechodně snižovalo ocenění majetku, nemůže vzniknout, protože pak by se nulová zůstatková cena tohoto majetku dostala do minusu, a to pravidla tvorby opravných položek k majetku nedovolují. Hodnota netto v rozvaze nemůže být záporná.

5 Aktuální informace str. 5 Zrušení dále uvedených účtů vyplývá ze zavedení pojmů: ústřední rozpočty a územní rozpočty, které se uvádějí v přejmenování účtů uvedených dále: 573 Náklady na nároky na prostředky státních fondů 574 Náklady na ostatní nároky 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 Výnosy z ostatních nároků Změna názvu účtů, a tím i položek ve výkazech: 346 Pohledávky za ústředními rozpočty 347 Závazky k ústředním rozpočtům 348 Pohledávky za územními rozpočty 349 Závazky k územním rozpočtům Nové pojmy, přejmenované účty 571 Náklady ústředních rozpočtů na transfery 572 Náklady územních rozpočtů na transfery 671 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů Ústřední rozpočty nyní zahrnují státní rozpočet a rozpočty státních fondů. Územní rozpočty jsou rozpočty obcí, krajů a regionálních rad regionů soudržnosti. Výše uvedené změny se uvádějí i v položkách výkazů. Další zpřesnění je náhrada pojmu dotace označením transfery. Podrobnosti jsou pak v novelizovaném ČÚS 703 Transfery. ad 4) Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedená vyhláškou č. 365/2010 Sb. V novele vyhlášky č. 114/2002 Sb. se především potvrzuje změna základního přídělu do FKSP z objemu nákladů na platy, uvedená v 2, na 1 % místo původních 2 %. Objevil se názor, že zaměstnavatel poskytuje v době do- Vyhláška č. 114/2002 Sb.

6 str. 6 Aktuální informace časné pracovní neschopnosti také náhradu mzdy s odkazem na zákoník práce. Protože se však náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti nezahrnuje do mzdových nákladů, ale podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je to sociální náklad na účtu 528, tak se z těchto nákladů netvoří příděl do FKSP. Současně se však rozšiřuje možnost poskytování příspěvků na rekreaci, a to podle 8 Dovolená a rekreace se může poskytnout příspěvek i na lázeňskou léčbu a rehabilitační pobyty. V 9 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport se připojil bod c), kde se uvádí možnost poskytovat příspěvek i na vzdělávací kurzy. Pro praxi to znamená, že zaměstnavatel musí provést změny v rozpočtu FKSP i v pravidlech pro poskytování příspěvků, aby bylo čerpání fondu přizpůsobeno polovičnímu přídělu. U nových možných příspěvků je zapotřebí vymezit podmínky pro jejich poskytnutí, například stanovit podmínku pro příspěvek na lázeňskou léčbu v tom smyslu, že se poskytne jen na pobyt v lázních a na rehabilitaci, pokud to nehradí zdravotní pojišťovny, ale zaměstnanec. Obdobně by tomu bylo s příspěvkem na vzdělávací kurzy. Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen dbát o to, aby si zaměstnanci doplňovali vzdělání a odborné znalosti spojené s výkonem práce. Z FKSP by pak bylo vhodné přispívat na další vzdělávací kurzy, například na jazykové kurzy nad povinné vzdělávání a na kurzy spojené se zájmovou činností (výtvarné kurzy, sportovní kurzy atd.) Změny ČÚS ad 5. Změny a doplňky ČUS a nové ČÚS 705, 706, 707 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne Standardy 701 Účty a zásady účtování na účtech a 702 Otvírání a uzavírání účtů se nezměnily.

7 Aktuální informace str. 7 ČUS 703 Transfery se doplnil především zavedením nového pojmenování kategorie rozpočtů. Zavádí i přehlednější metodiku účtování o transferech a jejich jednoznačné rozdělení podle účelu: na transfery určené na financování neinvestičních nákladů, investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Podle způsobu vyúčtování: a) transfery, které představují nezpochybnitelný nárok a b) transfery, jejichž výše není předem přesně stanovena, musí být vyúčtovány a nárok tak může být zpochybněn Nové ČUS jsou: 705 Rezervy Upravují pravidla pro tvorbu účetních rezerv, které dříve vybrané účetní jednotky nemohly tvořit. Uvádí se obecná pravidla pro tvorbu rezerv, kdy je účetní jednotce předem známé riziko, tj. očekává vznik budoucích nákladů, které by mohly významně ovlivnit výsledek hospodaření v období jejich vzniku. Rozložením nákladů na tvorbu rezervy do více účetních období se výrazná odchylka nákladů eliminuje. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Upřesňují metodu opravných položek, jimiž se v souladu s 7 zákona o účetnictví zajistí věrný a poctivý obraz majetku a výsledku hospodaření zohledněním přechodného snížení hodnoty majetku v důsledku událostí, které využití majetku ovlivnily. Dále sjednocuje postupy při vyřazení pohledávek, které jsou nevymahatelné, nedobytné a promlčené. Nové ČÚS

8 str. 8 Aktuální informace 707 Zásoby Tento standard upřesňuje metody účtování zásob, tj. použití způsobu A a způsobu B. Uvádí podrobnosti o oceňování zásob. Na rozdíl od dřívější metodické úpravy požaduje ve způsobu A účtování zásob použití účtů 111 Pořízení materiálu a 131 Pořízení zboží a také jejich vyrovnání k převodem aktivního zůstatku na účet 119 Materiál na cestě a na účet 138 Zboží na cestě. Oproti dřívější metodice, která umožňovala vyúčtovat přebytky materiálu jako snížení spotřeby na účtu 501, se uvádí jednoznačně účtování přebytku zásob do výnosů na účet 649 Ostatní výnosy z činnosti. U zásob vlastní výroby se rozlišuje prodej polotovarů do výnosů na účet 609 Jiné výnosy z činnosti a prodej hotových výrobků na účet 601 Výnosy z prodeje výrobků. Uvedené změny se netýkají účetních jednotek, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. Autor: Ing. Olga Hanzlová

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 9788089364572 Zákon o účetnictví po rekodifikaci soukromého práva České účetní standardy Úplné znění prováděcí vyhlášky MF ČR DonauMedia Načtěte QR kód a odešlete

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více