U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014"

Transkript

1 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č ze dne Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici rady městské části k oběhu účetních dokladů, která je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. zaměstnancům a úředníkům odpovědným na základě Pracovního řádu úřadu městské části a Popisů pracovních činností 1.1. postupovat dle uvedené směrnice 2. vedoucí odboru ekonomického 2.1. zajistit zveřejnění směrnice na intranetu Úřadu městské části 3. vedoucím odborů Úřadu městské části 3.1. seznámit se zněním směrnice zaměstnance a úředníky odpovědné na základě Pracovního řádu úřadu městské části a Popisů pracovních činností Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e rady městské části k oběhu účetních dokladů

3 O b s a h: I. Úvodní ustanovení II. Definice základních pojmů III. Návaznost na vnější předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty 1. Vnější předpisy 2. Interní předpisy 3. Ostatní dokumenty IV. Pravomoc a odpovědnost V. Účetní doklad VI. Oběh účetních dokladů 1. Příkazy k úhradě 2. Bankovní výpisy 3. Objednávky 4. Faktury a) faktury vydané b) faktury přijaté c) faktury zálohové d) faktury penalizační e) dobropisy, refundace nákladů 5. Poukazy výdajové, převodní poukazy 6. Cestovní náhrady 7. Pokladní doklady 8. Pohyby majetku 9. Ceniny 10. Pokutové bloky 11. Platy 12. Inventarizační rozdíly 13. Související účetní práce VII. Kontrola účetních dokladů a operací VIII. Závěrečná ustanovení IX. Účinnost

4 I. Úvodní ustanovení Cílem této směrnice je vymezit a definovat pohyb účetních dokladů a dokladů jim naroveň postavených mezi zúčastněnými zaměstnanci/úředníky a odbory Úřadu městské části (dále jen ÚMČ), stanovit termíny pro jejich předávání a tím naplnit povinnost účetní jednotky vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy s ním souvisejícími II. Definice základních pojmů Účetní období účetní období je shodné s kalendářním rokem Příkaz k úhradě pokyn pro peněžní ústav k provedení pohybu finančních prostředků Bankovní výpis doklad o pohybech a stavech finančních prostředků na účtech, vyhotovený peněžním ústavem Faktura doklad o nákupu a prodeji, který za předpokladu splnění předepsaných náležitostí plní funkci daňového dokladu - vydaná zakládá nárok na příjmy (výnosy) městské části Praha 3 (v případech, kdy městská část Praha 3 prodává zboží, či poskytuje placenou službu atd.) - přijatá je podkladem pro výdaj (náklad) městské části Praha 3 (v případech, kdy městská část Praha 3 zboží, službu atd. nakupuje) Převodní poukaz písemný pokyn na předepsaném formuláři k převodu prostředků mezi jednotlivými účty městské části Praha 3 Poukaz výdajový (poukaz) písemný pokyn na předepsaném formuláři k provedení úhrady cizím příjemcům v případě, kdy podkladem pro úhradu není faktura Předpis pohledávky proúčtování nároku na budoucí plnění zpravidla na základě smlouvy, rozhodnutí, či jiného zpoplatnitelného úkonu Cestovní náhrada náhrada výloh za pracovní cestu Pokladní doklad doklad o příjmu či výdaji hotovosti pokladnou: příjmový, výdajový Pohyby majetku veškeré nakládání s majetkem: zařazení, vyřazení, převod atd. Ceniny ceninami se pro účely této směrnice rozumí stravenky, kolky apod. Pokladní kniha dokument pro vedení evidence pokladních dokladů a pro zobrazení pohybu hotovosti v pokladně, uspořádaný tak, aby věrně zobrazoval uvedené skutečnosti Příkazce operace osoba oprávněná k nakládání s veřejnými prostředky

5 Veřejné prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu, územním samosprávným celkům, či jiným právnickým osobám zřízeným k plnění úkolů veřejné správy Správnost finanční a majetkové operace její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností Hospodárnost použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality Efektivnost použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu ve srovnání s objemem vynaložených prostředků Účelnost použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů Kniha došlých faktur KDF, Kniha odeslaných faktur (KOF), Kniha poukazů (POU), Kniha převodních poukazů (PRE) moduly systému GINIS obsahující zápisy o uvedených dokladech ve stanoveném členění podle jejich charakteru a příslušnosti k jednotlivým útvarům (odborům) ÚMČ uspořádané tak, aby poskytovaly přehled o datu přijetí (vydání), splatnosti, oběhu a následném proplacení (přijetí) platby III. Návaznost na vnější předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty 1. Vnější předpisy a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů b) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů c) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů d) České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky e) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů f) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů g) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů h) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů i) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů j) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů k) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů l) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

6 2. Interní předpisy a) Směrnice Rady městské části b) Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 3 c) Pracovní řád Úřadu městské části Praha 3 d) Organizační řád Úřadu městské části Praha 3 e) Kontrolní řád pro provádění kontrolní činnosti v rámci působnosti Městské části Praha 3 3. Ostatní dokumenty a) Usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části b) Účtový rozvrh c) Kolektivní smlouva d) Metodické pokyny Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) e) Popisy pracovních činností zaměstnanců ÚMČ f) Dohody o hmotné odpovědnosti g) Smlouvy a dohody uzavřené jménem městské části Praha 3 IV. Pravomoc a odpovědnost Odpovědnost za dodržování oběhu účetních dokladů a dokladů jim naroveň postavených mají všichni zaměstnanci/úředníci ÚMČ, kteří s uvedenými písemnostmi pracují. Pravomoc příkazce operace je udělována prostřednictvím pověření k nakládání s veřejnými prostředky (viz Směrnice Rady městské části ke stanovení podpisových vzorů pro nakládání s veřejnými prostředky). Příkazce operace nese plnou odpovědnost za oprávněnost operace a za správnost průběhu skutečností, které ji zakládají. Tj. za přesnou identifikaci partnerské osoby dle IČ, DIČ, adresy sídla, názvu, čísla bankovního účtu, dále za správnost výše prostředků, k nimž se daná operace vztahuje, za jejich rozpočtové určení a určení čísla bankovního účtu městské části, z něhož budou prostředky proplaceny dle jejich charakteru (běžné výdaje, výdaje hospodářské činnosti, výdaje fondů apod.). Na odboru příkazce operace probíhá dvoustupňová kontrola skutečností zakládajících průběh operace a jejich správného uvedení na dokumentech provázejících operaci (průvodky faktur, poukazy výdajové, převodní poukazy a další). V prvním stupni provádí kontrolu osoba zpracovávající průvodku či poukaz (v případě faktur osoba uvedená jako Likvidátor v případě poukazů výdajových a převodních poukazů osoba uvedená jako Za správnost odpovídá ). Ve druhém stupni provádí kontrolu příkazce operace. V případě, že situace na odboru neumožňuje rozdělení pozic likvidátora a příkazce operace mezi dvě osoby (dovolená, nemoc, případně odbor nemá ekonoma), přebírá kontrolu ve druhém stupni oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Toto však neplatí v případě, kdy v rámci přikazujícího odboru existuje možnost zajištění kontroly vlastními silami. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ odpovídá za kontrolu úplnosti a oprávněnosti podpisů uvedených na průvodkách faktur, poukazech výdajových, převodních

7 poukazech, dále za kontrolu výběru kontace likvidací faktur, poukazů výdajových a převodních poukazů v návaznosti na výběr kontace rozpočtového krytí provedený příkazcem operace a je oprávněno upozornit příkazce operace na případnou nesprávnost či nejasnost ve výběru této kontace rozpočtového krytí. Kontrolu úplnosti a oprávněnosti podpisů uvedených na průvodkách faktur, poukazech výdajových a převodních poukazech provádí oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ jako kontrolu ve druhém stupni. V prvním stupni provádí kontrolu příkazce operace. Kontrolu správnosti výběru kontace rozpočtového krytí provádí správce rozpočtu, a to ve druhém stupni kontroly. V prvním stupni provádí kontrolu příkazce operace. Faktury, poukazy výdajové a převodní poukazy vztahující se k hospodářské činnosti nepodléhají ověření správcem rozpočtu, nejsou součástí rozpočtového hospodaření. Tato směrnice uděluje pravomoc odpovědným účetním zaměstnancům odmítnout realizovat finanční a účetní operace na základě účetních a jiných dokladů, u nichž shledají nedostatky proti ustanovením této směrnice či jiných závazných předpisů, nebo pokud jsou jim známy a nevysvětleny skutečnosti, které mohou zakládat nesprávnost operace. V. Účetní doklad Dle ustanovení 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se účetním dokladem rozumí průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (případně jmenné označení této osoby prostřednictvím účetního SW). Uvedené skutečnosti prokazuje účetní jednotka účetním dokladem, účetní doklad je průkazný účetní záznam, který je nejdůležitějším (základním) prvkem průkaznosti účetnictví. Účetní doklad musí být vyhotoven tak, aby na jeho základě bylo možno jednoznačně identifikovat účetní případ, tj. skutečnost, která nastala. Náležitostmi účetních dokladů se rozumí i objednávky, smlouvy, výdejky, příjemky a další záznamy.

8 VI. Oběh účetních dokladů 1. Příkazy k úhradě Na základě vyjádření příkazců operace a po schválení hlavním účetním vypracovávají příkazy k úhradě odpovědní účetní zaměstnanci dle svých popisů pracovní činnosti. Příkazy k úhradě jsou předávány peněžním ústavům předem dohodnutým způsobem prostřednictvím systému GINIS 2. Bankovní výpisy Bankovní výpisy předávají oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ předem dohodnutým způsobem jednotlivé peněžní ústavy, u nichž má městská část Praha 3 vedeny účty. Bankovní výpisy jsou automaticky přenášeny do systému GINIS. Bankovní výpisy slouží jako podklad pro účetní operace o pohybech finančních prostředků na účtech a jsou ukládány v oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ v členění dle oblastí činností svěřených jednotlivým zaměstnancům v rámci jejich popisů pracovní činnosti. 3. Objednávky Všechny písemné objednávky jsou centrálně evidovány v IS. Podrobnosti dále upravuje Nařízení tajemníka ke způsobu vystavování, evidence a zveřejňování objednávek. Objednávky vystavují uvolnění členové Zastupitelstva městské části nebo příslušní příkazci operací (odbory ÚMČ), a to zpravidla písemně prostřednictvím IS. Objednávka je vystavována tak, aby z jejího obsahu bylo zřejmé, čeho se týká, tj. přesné určení osoby dodavatele i odběratele (odběratelem je městská část), uvedení údajů nutných pro správnou fakturaci (správný název městské části včetně adresy, IČ, DIČ), přesná identifikace předmětu objednávky, předpokládaná výše finančního plnění (včetně DPH či bez DPH) a další údaje požadované v rámci IS a určené dalšími interními předpisy. Objednávku podepisuje uvolněný člen Zastupitelstva městské části nebo příslušný příkazce operace (vedoucí odboru ÚMČ, event. jím pověřený zaměstnanec). Osoba, která podepisuje objednávku, je zároveň osobou přebírající budoucí plnění na základě této objednávky a odpovídá za správnost a úplnost budoucího plnění, což potvrzuje svým podpisem na průvodce faktury, případně poukazu výdajovém v kolonce Objednatel před provedením úhrady za plnění. Provede-li objednávku uvolněný člen Zastupitelstva městské části, zajistí, aby bezprostředně po odeslání objednávky dodavateli byla její kopie předána příkazci operace (vedoucímu odboru ÚMČ), z jemuž svěřených rozpočtových prostředků je předpokládána úhrada budoucího plnění. Objednávka musí být označena evidenčním číslem objednávky. Evidenční číslo objednávky je přidělováno centrálně IS a skládá se z následujících údajů - rok/pořadové číslo/organizační jednotka (formát yyyy/9999/zkratka_odbor_oddělení).

9 Objednávku je dále možno provést telefonicky či ústně, pouze však do výše plnění ,- Kč (včetně DPH). Dále je možno odeslat objednávku prostřednictvím internetu. Objednávky provedené prostřednictvím internetu s finančním plněním nad ,- Kč (včetně DPH) jsou rovněž evidovány v IS. 4. Faktury a) faktury vydané Městská část Praha 3 zpravidla prodává zboží, poskytuje služby atd. na základě písemně uzavíraných smluv. V případech, kdy odběratel požádá o vystavení faktury, nebo pokud je toto výslovně uvedeno ve smlouvě, či jedná-li se o povinnost dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaví oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ za účelem zajištění příjmu nebo výnosu fakturu pro odběratele. V případě, kdy o vystavení faktury žádá odběratel, nebo jedná-li se o povinnost dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaví oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ prostřednictvím systému GINIS případně prostřednictvím IS Agendio fakturu na základě písemného požadavku vedoucího odboru, který je v dotčené věci příkazcem operace. Požadavek musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, tj. přesnou identifikaci partnerské osoby (odběratele), tedy jeho přesný název, IČ, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu, dále přesné určení předmětu transakce, výši finančního plnění, datum zdanitelného plnění. V případě, kdy je vystavení faktury výslovně uvedeno ve smlouvě, předá osoba odpovědná dle Organizačního řádu, či dle Popisu pracovní činnosti kopii smlouvy do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ za účelem umožnění vystavení faktury, a to neprodleně po podpisu uvedené smlouvy. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ vystavuje faktury do tří pracovních dnů po předání požadavku. Pro zajištění splnění lhůt je příkazce povinen předat do oddělení účetnictví podklady v takovém předstihu, aby bylo možno dodržet termíny stanovené smlouvami a ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (15 dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění), tedy minimálně tři pracovní dny předem. Faktury se vystavují za předpokladu naplnění ustanovení 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedna kopie zůstává pro evidenci a identifikaci příjmu (výnosu) v oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ odešle fakturu na adresu odběratele. Odeslání probíhá prostřednictvím podatelny ÚMČ, případně datovou zprávou. Vystavené faktury podepisuje vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ nebo jím pověřený zástupce.

10 Vystavené faktury jsou evidovány v systému GINIS a v systému Agendio. Společná evidence tvoří nepřetržitou číselnou řadu s vyznačením účetního období. V případě, kdy nedojde k uhrazení faktury do doby její splatnosti, podá oddělení účetnictví příslušnému odboru (příkazci operace) zprávu o neuhrazení faktury. Příkazce operace je povinen zahájit kroky k vymožení plnění b) faktury přijaté Veškeré faktury přijaté ÚMČ musí být opatřeny v první řadě identifikačním kódem podatelny ÚMČ. To znamená, že není povolen žádný jiný způsob přijetí faktury než prostřednictvím podatelny ÚMČ. Z podatelny ÚMČ odcházejí veškeré faktury do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ, kde jsou zapsány do Knihy došlých faktur (KDF) systému GINIS. Knihy došlých faktur jsou v systému GINIS vedeny odděleně pro jednotlivé odbory a hlavní a vedlejší hospodářskou činnost v nepřetržitých číselných řadách s vyznačením účetního období. Oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ předá zapsané faktury jednotlivým příkazcům operací (odborům ÚMČ) k vyřízení, a to nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení předem dohodnutým způsobem ve formě písemné, zároveň elektronicky prostřednictvím modulu KDF systému GINIS. Příkazce operace (obvykle prostřednictvím podřízených zaměstnanců/úředníků) řádně vyplní v systému GINIS průvodku faktury, vytiskne a opatří podpisy odpovědných zaměstnanců/úředníků ÚMČ dle požadavků uvedených na průvodce. Průvodku faktury zároveň doplní příkazce operace v kolonce Objednávka (záložka Rozšířený profil v KDF) i o označení objednávky, event. smlouvy, na jejímž základě operace probíhá a předá jej zpět do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady. V případě, kdy byla operace zahájena na základě ústní či telefonické objednávky (pouze při plnění do ,- Kč vč. DPH), bude toto uvedeno v kolonce Objednávka v průvodce faktury (záložka Rozšířený profil v KDF), a to včetně údaje o osobě, která objednávku provedla. V případě, že operace byla zahájena na základě celoroční nebo dlouhodobé objednávky bude v kolonce Objednávka uvedeno, že se jedná o celoroční nebo dlouhodobou objednávku. Vzhledem k tomu, že všechny písemné objednávky a smlouvy jsou centrálně evidovány v IS, který je možno zpřístupnit k nahlížení každému odpovědnému zaměstnanci/úředníku, nebudou objednávky (celoroční, dlouhodobé ani jednorázové) a smlouvy přikládány k fakturám. Příkazce operace společně s osobou uvedenou jako Likvidátor nese plnou odpovědnost za správné označení objednávky či smlouvy na průvodce faktury (viz čl. IV. Pravomoc a odpovědnost). Faktury, které nebudou opatřeny odpovídajícími podpisy, informacemi a případnými dalšími podpůrnými dokumenty, nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu, nebude oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ proplácet a bude je do dvou

11 pracovních dnů od předání vracet příkazcům operace, kteří jsou povinni doplnit doklady dle požadavků oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Bude-li účetní doklad splňovat obsahové požadavky, oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ provede úhradu faktury, a to nejpozději do tří pracovních dnů po přijetí od příkazce operace. V případě, kdy termín splatnosti faktury je stanoven v delším časovém období, předá příkazce operace oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ fakturu později, nejpozději však tři pracovní dny před termínem splatnosti. Příkazce operace je dále povinen sledovat datum splatnosti faktur a předkládat je do oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ v takovém termínu, aby oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ mohlo dodržet termín jejich splatnosti, tj. nejpozději tři pracovní dny před termínem splatnosti faktury. Rozhodne-li se příkazce operace vrátit fakturu zpět dodavateli, sdělí toto oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ a předem dohodnutým způsobem provede její storno. c) faktury zálohové Pro přijímání, předávání a zpracování zálohových faktur platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté. Veškeré vyplacené zálohy sleduje příkazce operace ve své evidenci. Při přijetí zúčtovací (závěrečné) faktury prověří správnost uváděných a skutečně vyplacených záloh a zpracuje fakturu v modulu KDF způsobem požadovaným systémem GINIS včetně navázání zálohových plateb před tím, než předá zúčtovací fakturu oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady. Zúčtovací fakturu je příkazce operace povinen zpracovat a předat oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ včetně všech výše popsaných náležitostí i v případě, kdy zbývající částka k úhradě je rovna nule, nebo z ní vyplývá přeplatek. d) faktury penalizační Pro přijímání předávání a zpracování penalizačních faktur platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté s tím, že k faktuře před její úhradou musí být připojeno zdůvodnění penále. Toto zdůvodnění vypracuje příkazce původní, penalizované operace. Zdůvodnění předloží příkazce operace i předsedovi Škodní komise ÚMČ k projednání. Škodní komise projedná případ, zjistí, zda nedošlo k porušení pracovních povinností a vypracuje návrh řešení ve věci stanovení odpovědnosti a event. náhrady škody. Návrh předá k dalšímu rozhodnutí tajemníkovi ÚMČ.

12 e) dobropisy, refundace nákladů Pro přijímání, předávání a zpracování dobropisů platí ustanovení uvedená v písm. b) faktury přijaté s tím, že zpracování dobropisu nepředpokládá úhradu, ale naopak příjem prostředků. Za sledování plnění plynoucích z dobropisů odpovídá příkazce operace. Žádosti o refundace nákladů vystavují příkazci operací. V případě, že refundace probíhá na jiném základě než vystavením faktury, informuje příkazce operace oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ o této skutečnosti a předá do oddělení účetnictví dokument, zakládající příjem prostředků (smlouva, dohoda, dopis apod.). V případě, nutnosti vystavení faktury ze strany městské části se další postup řídí ustanoveními uvedenými v písm. a) faktury vydané. 5. Poukazy výdajové, převodní poukazy Poukazy výdajové a převodní poukazy vyhotovuje příkazce operace v rámci svých kompetencí a platného pověření k nakládání s veřejnými prostředky v systému GINIS, modulu POU (poukazy) a PRE (převodní poukazy). Pokud nejsou odpovědnému útvaru (odboru) přidělena licenční práva k modulu POU nebo PRE, vyhotovuje poukazy výdajové a převodní poukazy oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ na základě požadavku příkazce operace. Náležitosti požadavku odpovídají náležitostem uvedeným pro vystavení faktury viz bod 4. Faktury, písm. a) faktury vydané. Knihy poukazů výdajových a převodních příkazů jsou v systému GINIS vedeny odděleně pro jednotlivé odbory a hlavní a vedlejší hospodářskou činnost v nepřetržitých číselných řadách s vyznačením účetního období. Po řádném vyhotovení poukazu výdajového či převodního poukazu vč. příslušných podpisů, předá příkazce operace poukaz oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ k provedení úhrady, a to předem dohodnutým způsobem ve formě písemné, zároveň elektronicky prostřednictvím modulu POU nebo PRE systému GINIS.. V případě, kdy podkladem pro provedení operace je jakýkoli dokument s výjimkou právních a dalších předpisů, musí být tento dokument k poukazu připojen (dohoda, žádost, rozhodnutí apod.). Vzhledem k tomu, že všechny písemné objednávky a smlouvy jsou centrálně evidovány v IS, který je možno zpřístupnit k nahlížení každému odpovědnému zaměstnanci/úředníku, nebudou objednávky (celoroční, dlouhodobé ani jednorázové) a smlouvy přikládány k poukazům výdajovým a převodním. Příkazce operace společně s osobou uvedenou jako Za správnost odpovídá nese plnou odpovědnost za správné označení objednávky či smlouvy na průvodce faktury (viz čl. IV. Pravomoc a odpovědnost). Bude-li předložený doklad splňovat předepsané požadavky, oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ zrealizuje jeho proplacení do tří pracovních dnů po obdržení. Poukazy výdajové a převodní poukazy, které nebudou opatřeny odpovídajícími podpisy, informacemi a příslušnými dokumenty, nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu, nebude oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ proplácet a bude

13 je do dvou pracovních dnů od předání vracet příkazcům operace, kteří jsou povinni doplnit doklady dle požadavků oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. 6. Předpisy pohledávek smlouvy, rozhodnutí Evidenci pohledávek v oblasti hlavní činnosti vede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ, evidenci pohledávek v oblasti účelových fondů vede oddělení rozpočtu Odboru ekonomického ÚMČ a evidenci pohledávek v oblasti vedlejší hospodářské činnosti vede oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ. Pohledávky jsou zpracovávány v systému Proxio - Agendio v návaznosti na systém GINIS. Další náležitosti ve věci předpisů pohledávek upravují další interní předpisy vydané za tímto účelem. 7. Cestovní náhrady Výplatu cestovních náhrad realizuje oddělení pokladen Odboru správy úřadu ÚMČ na základě řádně vyplněného Výkazu o pracovní cestě, schváleného tajemníkem ÚMČ a řádně vyplněného platebního poukazu podepsaného příkazcem operace. Příkazcem operace v oblasti cestovních náhrad je Oddělení personální práce a mezd ÚMČ. Další náležitosti ve věci cestovních náhrad a náležitostí pokladních dokladů upravují další interní předpisy vydané za tímto účelem. 8. Pokladní doklady Pokladní doklady jsou vedeny v systému GINIS. Postupy práce s pokladními doklady vč. jejich náležitostí upravuje další interní předpis vydaný za tímto účelem. 9. Pohyby majetku Majetek městské části je evidován v systému ENO. Nakládání s ním se řídí příslušnými zákony a interními předpisy vydanými za tímto účelem. 10. Ceniny Jako ceniny jsou vedeny např. stravenky, kolky apod. Ceniny nakupuje v rámci činností oddělení pokladen Odbor správy úřadu ÚMČ na základě písemných žádostí jednotlivých odborů ÚMČ, které s ceninami následně pracují v rámci pracovních činností svěřených jim Organizačním řádem.

14 Zaměstnanci/úředníci ÚMČ, kteří jsou pověřeni hospodařením s ceninami, musí mít za tímto účelem uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. Pověření zaměstnanci/úředníci ÚMČ podávají písemnou zprávu o stavu a pohybu svěřených cenin oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ, a to vždy za každý kalendářní měsíc, nejpozději první pracovní den následující po jeho skončení (tzv. vyúčtování cenin). Vyúčtování musí být opatřeno podpisem pověřeného zaměstnance/úředníka ÚMČ. Na základě těchto vyúčtování provedou odpovědní zaměstnanci oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ účetní záznamy vedoucí k zobrazení skutečného stavu cenin v účetnictví. 11. Pokutové bloky Evidenci pokutových bloků a Sešitů stvrzenek vede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ. Pokutové bloky a Sešity stvrzenek jsou přechovávány v trezoru Odboru ekonomického ÚMČ. Pověřený zaměstnanec oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ vydává bloky pověřeným zaměstnancům ostatních odborů ÚMČ a vyčerpané bloky od nich přijímá zpět. Pověření zaměstnanci dotčených odborů ÚMČ provádějí na konci účetního období celkové vyúčtování pokutových bloků za účetní období. Ve vyúčtování musí být uveden počet převzatých bloků, počet bloků vyčerpaných, event. u nedočerpaných bloků počet vydaných stvrzenek a poslední číslo vydané stvrzenky, dále celková inkasovaná částka. Vyúčtování musí být opatřeno podpisem pověřeného zaměstnance ÚMČ. Na základě předaného vyúčtování provede oddělení poplatků Odboru ekonomického ÚMČ zásahy do evidence tak, aby bylo v účetní evidenci možno přesně vyjádřit skutečnou hodnotu uložených blokových pokut. Každý zaměstnanec ÚMČ, který je pověřen manipulací s pokutovými bloky, musí mít za tímto účelem uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. 12. Platy Záležitosti platů se řídí příslušnými zákony a interními předpisy vydanými za tímto účelem. 13. Inventarizační rozdíly Proúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů a jejich následné vypořádání probíhá dle dalších souvisejících předpisů (směrnice Rady městské části, metodické pokyny MHMP ), vydaných za tímto účelem.

15 14. Související účetní práce Účtování (zápisy do účetní evidence) probíhají na základě pohybů stavu finančních prostředků na účtech městské části Praha 3 a dále na základě účetních dokladů. Účetní zápisy vyjadřují přesný průběh operací a jejich přesné časové určení a zobrazují se v předepsaných účetních knihách. Číselné řady účetních zápisů definují tzv. číselníky, zpracované v systému GINIS. Uvedené číselníky a postupy ukládání a archivace účetních dokladů a záznamů nejsou součástí této směrnice. Opravná účtování: Opravná účtování provádí oddělení účetnictví Odboru ekonomického ÚMČ na základě vlastních zjištění o chybách, nebo na základě písemných požadavků příkazců operací. Příkazci operací v tomto případě nesou odpovědnost za správnost požadovaných oprav. VII. Kontrola účetních dokladů a operací Účetní doklady a operace podléhají kontrole tak, jak je stanoveno Organizačním řádem, popisy pracovních činností zaměstnanců/úředníků, kteří se na nich podílejí a touto směrnicí. Každý účetní doklad, na jehož základě dojde k výplatě finančních prostředků z účtů městské části Praha 3 (s výjimkou účtů, k nimž má oprávnění správcovská firma založená MČ Praha 3 či jiný v souladu se zákonem určený subjekt), musí být před proplacením v rozsahu odpovědností stanovených touto směrnicí zkontrolován zaměstnancem ÚMČ, pověřeným funkcí hlavního účetního a opatřen jeho podpisem, event. podpisem jeho písemně jmenovaného zástupce. Zjistí-li hlavní účetní nedostatky v předepsaných náležitostech, postupuje dle ustanovení čl. VI., oddíl 4., písm. b) této směrnice, tj. dotčený doklad vrátí příkazci operace k doplnění. Do doby odstranění nedostatků nebo jejich vysvětlení je další průběh operace pozastaven. VIII.

16 Závěrečná ustanovení Konkrétní úkony a postupy jejich provádění vč. náležitostí, které nejsou v této směrnici přímo uvedeny, upravují další související dokumenty uvedené v čl. III. této směrnice nebo v jejím textu. Ustanovení této směrnice se nevztahují na oběh účetních dokladů v rámci příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se ustanovení této směrnice nevztahují na část realizace vedlejší hospodářské činnosti, kterou zajišťuje na základě Mandátní smlouvy správcovská firma založená městskou částí Praha 3, s výjimkou úkonů přímo touto směrnicí uložených. Tato směrnice nahrazuje směrnici Rady městské části k oběhu účetních dokladů schválenou usnesením Rady městské části č. 657 ze dne IX. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem

17 Důvodová zpráva Dne byla usnesením č. 657 schválena radou městské části úprava předešlé Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů. Tato změna byla realizována z důvodu spuštění aplikace pro elektronickou evidenci objednávek a smluv, kdy bylo třeba zapracovat do tohoto interního předpisu nové způsoby nakládání s objednávkami a smlouvami, způsob a pravidla pro jejich tvorbu, evidenci a další práci s nimi. Vzhledem k vhodnosti oživení práce především se smlouvami, zakládajícími povinnost plnění ze strany městské části, byl směrnicí stanoven požadavek na přikládání objednávek a smluv ke každé jednotlivé faktuře před jejím proplacením. V současné době je systém pro jednotnou tvorbu a evidenci objednávek a smluv v rámci Úřadu městské části již plně funkční. S ohledem na to, že plnění požadavku přikládání smluv a objednávek ke každé jednotlivé faktuře je z důvodu vysoké pracnosti a náročnosti na potřebu materiálu i ukládacích prostor dlouhodobě neudržitelné, dochází k nové úpravě Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů. Systém elektronické centrální evidence smluv a objednávek je zpřístupnitelný všem odpovědným zaměstnancům/úředníkům. Z toho důvodu není nutné tyto dokumenty přikládat k fakturám.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 333/2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 333/2012 č.j.: 333/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 305 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 81/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 8.12.2010 ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2010 Rada městské

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE 6/2013 Rady města České Budějovice ze dne 20. 11. 2013 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice Vydává

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 306 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k vedení účetnictví a úschově účetních záznamů Rada městské části I. s c h v

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více