Podniková informatika a její role v českém zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková informatika a její role v českém zemědělství"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Katedra informačních technologií Informační management Doktorský studijní program Think Together 2014 Podniková informatika a její role v českém zemědělství Autor: Ing. Karel Kubata Školitel: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D. 2013

2 1 Obsah 1 Obsah Abstrakt Klíčová slova Abstract Keywords Úvod Použité metody Výsledky a diskuze Závěr Dedikace příspěvku Seznam použité literatury Seznam obrázků, tabulek a grafů

3 2 Abstrakt Cílem článku je analyzovat využívání podnikové informatiky dále (PI) v zemědělských podnicích v České republice. Článek vznikl na základě výzkumu IGA v roce 2013 (grantový projekt PEF ČZU v Praze č.: ). V rámci provedeného průzkumu bylo získáno 135 odpovědí od zemědělských podniků z různých regionů České republiky. Výzkum byl založen na využití vědeckých metod analýzy, syntézy dedukce a komparace. Celkem bylo zkoumáno 7 otázek v přímé vazbě na využívání PI. Účastníci šetření hodnotili otázky týkajících se PI na jednoduché ordinální stupnici z hlediska četnosti využití, užitečnosti a důležitosti služeb. V úvodu tohoto článku je provedeno vymezení PI v zemědělství v závislosti na specifičnost tohoto odvětví v hospodářství. Dalším účelem článku je zkoumání úrovně využívání PI v resortu zemědělství včetně poskytnutí přehledu o řešené problematice a identifikace jejích silných a slabých stránek. 3 Klíčová slova Podniková informatika, zemědělství, Česká republika, informační systém, hodnocení kvality, HW, SW. 4 Abstract This article aims to analyze further the use of business intelligence (PI) on farms in the Czech Republic. The article was based on research IGA in 2013 (grant project of University of Agriculture in Prague No ). Based on the survey drew responses from 135 farms from different regions of the Czech Republic. The research was based on the use of scientific methods of analysis, synthesis, deduction and comparison. A total of 7 questions examined in direct relation to the use of PI. Participants rated the survey questions relating to PI on a simple ordinal scale in terms of frequency of use, usefulness and importance of services. At the beginning of the article is done in the definition of PI agriculture depending on the specificity of this sector in the economy. Another purpose of this article is to investigate the level of use of PI in the agricultural sector, including the provision survey of solved problems and identify their strengths and weaknesses. 3

4 5 Keywords Business informatics, agriculture, Czech Republic, information systems, quality assessment, HW, SW. 4

5 6 Úvod Informace jsou nedílnou součástí fungování dnešní společnosti a firem. Agrární sektor v ČR v současnosti funguje na principech společné zemědělské politiky v zemích EU. Toto prostředí poskytuje zemědělským podnikům určité jistoty v podobě dotačních programů a přístupů k nim. I když provozní podmínky jsou příhodné, mnohdy dochází ke špatným manažerským rozhodnutím, při kterých může hrát významnou roli neplnohodnotné využití podnikové informatiky (dále PI), nebo špatné interpretování jejích výstupů. PI zahrnuje způsob vyjádření informací, jejich zpracování, přenos a jejich využití v podniku. (Gála, Pour, & Šedivá, 2009, str. 34). Dostatek finančních prostředků a podpor přicházejících od roku 2004 do zemědělského sektoru z EU a českých zdrojů učinil zemědělství perspektivnějším a umožnil zemědělským subjektům vymanit se z neúspěšných hospodářských výsledků v období transformace zemědělství. Z tohoto důvodu mohou zemědělské podniky modernizovat své zázemí (Věžník, Konečný, & Svobodová, 2009). Z předešlého textu rovněž vyplývá, že v zemědělství je možno využívat vedle vlastních výrobních kapacit také dotační programy, díky kterým není tento resort v posledních letech ve ztrátě. Dále lze rovněž konstatovat, že zdroje pro vybudování a provoz kvalitní PI v zemědělství je možno získat ze současného účelného zemědělského podnikání. Na základě zjištěných proporcionalit ve vybavení HW/SW a úrovně vzdělanosti vedoucích zemědělských pracovníků je oblast zkoumání této předkládané práce zaměřena především na fyzické osoby (SHR) hospodařící v českém zemědělství. PI představuje principy a postupy aplikací informačních a komunikačních technologií v řízení, provozu a rozvoji ekonomického subjektu (podniku). Zahrnuje interní část, tj informatiku pro interní činnost podniku a externí část informatiku pro řešení obchodu. V praxi je vedle již uvedeného termínu informatika nebo PI běžné používat IS/ICT (Pour, 2006) Podmínky pro uplatnění efektů PI se samozřejmě mezi podniky diametrálně liší a současně se různí i názory reprezentantů těchto podniků na informatiku, její možnosti a omezení (Pour, a další, 2010). Lze vyvozovat, že PI v zemědělském podniku by měla být jednoznačně přínosná pro jeho ziskovost, přičemž záleží především na jejím vhodném 5

6 nasazení a využívání. Ne vždy se však tak v praxi děje a cílem tohoto článku je především analýza momentálního stavu využívání PI v resortu zemědělství a identifikace relevantních předpokladů její kvality v zemědělských podnicích. Toto vymezení lze rovněž podpořit i dalším názorem: Podobně jako v oblasti výroby se společnosti snaží zefektivnit využití informačních technologií samotných. Problémem z pohledu investic do informačních technologií není pouze výše investic či jejich určení, ale také nemožnost - objektivní i neobjektivní - jejich efektivního zhodnocení. (Kocan, 2004). Podniková informatika v zemědělství zajištuje veškeré informační potřeby podniku spojených s vykonáváním a řízením aktivit (procesů) podniku. Podniková informatika v zemědělství je specifická svojí akceptací proměnlivostí klimatických, místních podmínek a z toho plynoucí dopředu přesně nenaplánovatelnou délku výroby. Další aspekt, který je nutné brát na zřetel je to, že problematika potřeby PI v různých typech zemědělských podniků se liší v závislosti na jejich velikosti a výrobním zaměření. U subjektů fyzických osob - malých soukromě hospodařících rolníků (SHR) může tyto potřeby dostatečně zabezpečovat jeden účetní program a vše ostatní je pak otázkou zkušenosti dotyčného hospodáře. Ve středních podnicích je tato problematika řešena existujícími informačními systémy (dále IS) s moduly dle výrobního zaměření vlastního podniku (např. RV - rostlinná výroba, ŽV - živočišná výroba). Třetí skupinu podniků tvoří velké podniky (kapitálové skupiny), které podnikají v resortu zemědělství, ve kterých se využívají všechny běžně dostupné IS a nástroje Business Intelligence (BI). 7 Použité metody V počáteční fázi výzkumu byl sestaven seznam relevantních oblastí týkajících se PI. Seznam vznikl po konzultaci se zástupci Asociace soukromého zemědělství a z řad farmářů. Stav využití a ohodnocení PI v zemědělství byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření. Získaná data byla statisticky zpracována formou popisných statistik. V šetření bylo dotázáno přes 500 respondentů, kteří mohli odpovědět na papírový formulář, zaslat odpověď em, nebo prostřednictvím on-line formuláře na adrese 6

7 Získáno bylo 135 relevantních dotazníků pro další zpracování. Pro tyto účely hodnocení PI v tomto článku jsou použity vhodné techniky, metody, popisné statistiky, analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Účelem tohoto článku je zkoumání kvality a úrovně využívání PI v resortu zemědělství včetně poskytnutí přehledu o řešené problematice a identifikace jejích silných a slabých stránek. 8 Výsledky a diskuze Podle Šilerové většina řídicích pracovníků považuje záležitost efektivního využití ICT jako primární pro další rozvoj svého podniku. Využití informačních a komunikačních technologií v zemědělských podnicích kopíruje ekonomickou situaci zemědělských podniků. V zemědělství jsou rozšířeny jednotlivé dílčí aplikace, které navzájem nekomunikují, a proto využití dat, informací a znalostí z těchto systémů je velmi individuální. Situace v zemědělských podnicích byla zmapována na základě dotazníkového šetření. Níže uvedený graf č. 2. znázorňuje momentální stav využití informačních systémů v zemědělské výrobě. Respondenti tohoto dotazníkového šetření odpovídali na otázky využívání IS podle původu: vlastní aplikace (tj. aplikace vytvořené v zemědělském podniku útvarem informatiky), aplikace dodané na zakázku (tj. aplikace vytvořené na zakázku pro konkrétního zadavatele), dílčí aplikace (aplikace podporující jednotlivé výrobní činnosti jako RV, ŽV, ekonomika atd., které nejsou vzájemně integrované), aplikace dodané systémovým integrátorem. 7

8 Graf 1: Typy aplikací používané v resortu zemědělství Zdroj: (Šilerová & Švarcová, 2005) Z tohoto šetření vyplývá, že nejvíce respondentů využívá dílčí aplikace, ačkoliv od roku 2000 nastal pokles rozšíření těchto aplikací, který ale není nijak razantní. Rovněž tak se začíná v resortu zemědělství rozšiřovat využití aplikací od systémových integrátorů, včetně modulů pro řízení, ale tento typ aplikací se týká velkých podniků (tj. s výměrou nad 1000 ha) (Šilerová & Švarcová, 2005). Problematika podniků s výměrou obhospodařované půdy do 500 ha dosud nebyla řešena, a proto je jedním z cílů tohoto článku. Důvody, proč neexistuje jedna optimální varianta řízení podnikové informatiky, jsou dány celou řadou objektivních i subjektivních okolností, které řízení podnikové informatiky ovlivňují. Úlohou ICT managementu je toto lokální optimum nalézt a realizovat (Voříšek, 2009). V průběhu roku 2013 bylo realizováno dotazníkové šetření v rámci projektu IGA (grantový projekt PEF ČZU v Praze č.: : Analýza a návrh modelu hodnocení kvality e- služeb v sektoru zemědělství), který tématicky navázal na výstupy článku Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic (Rysová, a další, 2013). Otázky v tomto dotazníkovém šetření byly přednostně zaměřeny na zkoumání úrovně PI. Celkem bylo získáno 135 vyplněných dotazníkových formulářů od subjektů zemělské prvovýroby, přičemž 88% těchto dotazníků bylo získáno od subjektů s výměrou do 500 ha, jak je uvedeno v následujícím grafu č. 3. Lze tedy konstatovat, že objektem tohoto šetření 8

9 byly především soukromě hospodařící rolníci (SHR). Dílčí výsledky tohoto šetření prezentují následující grafy. Graf 2: Struktura podniků podle výměry zemědělské půdy. Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.: Dále bylo zjištěno, že z celkového počtu dotazovaných SHR mělo 91% výrobní zaměření na RV, 51% na ŽV a 15% ostatní viz graf č. 4.. Graf 3: Výrobní struktura podniků. Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.:

10 Další otázkou tohoto dotazníku bylo: Kdo na vaší farmě obsluhuje PC? a zde opět z celkového počtu odpovědí bylo 85 % ve smyslu, že PC obsluhuje samotný majitel firmy, 26 % účetní a zbývajících 26 % ostatní zaměstnanaci. Z těchto čísel je zřejmé, že majitelé nebo vedoucí pracovníci farem chtějí mít dostatečný přehled o vlastním fungování své farmy. Dále z údajů AGC 2010 vyplývá, že cca 69 % vedoucích pracovníků u fyzických osob má pouze praktické zkušenosti nebo výuční list. Na základě těchto faktů lze spatřovat určité rezervy ve využívání PI a v kvalitní interpretaci získaných dat a jejich lepší využití. Graf 4: Struktura obsluhy PC v podnicích. Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.: Následující graf č. 6 znázorňuje odpovědi na otázku Jaké informace nejčastěji využíváte z internetu. Pokud zemědělský podnikatelský subjekt tuto komunikaci využívá v plném rozsahu, lze vyvozovat, že disponuje kvalitním přehledem o informačních zdrojích využitelných pro svoji PI. 10

11 Graf 5: Struktura informací nejčastěji využívaných z internetu Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.: V otázce technické vybavenosti (HW) lze konstatovat, že díky ziskovosti sektoru zemědělství nejsou výraznější problémy s investicemi do této oblasti. V rámci šetření bylo navíc zjištěno, že investice v současnosti směřují v daleko větší míře do využití mobilních technologií (viz. graf č.7). Graf 6: Struktura nákupu HW za poslední období Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.:

12 Další oblast šetření výše zmiňovaného dotazníku se týkala typů používaného programového vybavení (SW) v dotyčných zemědělských podnicích. Zde jednoznačně nejčastější odpovědí bylo využití IS pro účetnictví, skladové hospodářství a dále specializované programy pro RV a ŽV. Tato zjištění korespondují se strukturou výroby specifikované grafem č. 4. Neméně užitečné je rovněž i následuijící zjištění, že zemědělci využívají i další specializovanější IS jako například ERP, EDI, SAS, nástroje BI včetně programů pro precizní zemědělství. Zde se již jedná o sofistikovanější komponenty provozovaných PI. Tyto aplikace musí obsahovat komunikační rozhraní mezi jednotlivými prvky PI a jsou implementovány na základě důkladné anylýzy pro jejich využívání a pro kvalitní interpretaci dat (typy, formáty dat, a podobně). Tyto prvky budou předmětem dalšího zkoumání v rámci autorovy závěrečné disertační práce. Graf 7: Struktura programů (SW) používaných pro výkon činnosti v oblasti zemědělství. Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č.:

13 Jedno z podstatných východisek pro další zkoumání a dosažení cílů této práce je zjištění, že Informatika je vnímána jako nutné technologické řešení k realizaci cílů podniku. Takto odpovědělo 68% respondentů. 19 % respondentů si myslí, že informatika má zásadní vliv na realizaci cílů jejich podnikání a pouze 14 % je toho názoru, že informatika nemá žádný vliv na realizaci cílů podniku. Tyto skutečnosti prezentuje níže uvedený graf č. 9 a lze je považovat za relevantní důvod pro další zkoumání, proč tomu tak je. Graf 8: Struktura názorů vlivu informatiky na zemědělskou činnost (podnikání) Zdroj: projekt IGA, PEF ČZU v Praze č:

14 9 Závěr Cílem článku bylo ukázat současný stav využívání PI v zemědělských podnicích. Na základě zjištění z provedeného šetření je zřetelné, že v 19% mají respondenti takový názor, že informatika má zásadní vliv na realizaci cílů jejich podnikání a u ostatních je informatika nutným technologickým řešením nebo nemá na realizaci cílů podstatný vliv. Toto zjištění potvrzuje původní tvrzení Šilerové V zemědělství jsou rozšířeny jednotlivé dílčí aplikace, které navzájem nekomunikují, a proto využití dat, informací a znalostí z těchto systémů je velmi individuální (Šilerová, a další, 2005). Zde lze na základě komparace těchto dvou zjištění říci, že stav je stále neutěšený a prostor pro kvalitnější využití PI je široký a bude předmětem dalšího podrobnějšího zkoumání. V ostatních ukazatelích využití informací je podstatné a logické zjištění, že u soukromých zemědělců převážně v rámci PI pracuje především majitel farmy. Dalším zjištěním je, že nejvíce jsou využívány zdroje informací v rámci PI pro příjem dotací, vedení účetnictví a skladového hospodářství. Jako neomezující prvek se ukázal nákup HW a SW prostředků. V úvodu článku je pojednáno o zemědělské PI a její odlišnosti od ostatních odvětví hospodářství a právě tento aspekt lze považovat za dosti limitující pro širší uplatnění PI nad rámec nutného technologického řešení. Další výzkumné úsilí bude dále zaměřeno na lepší uplatnění PI s ohledem na operativnější využívání mobility HW (tablety, smartphone a další). Hlavním účelem je poskytovat přátelské a efektivní prostředí PI, které přinesou úspory a vyšší produktivitu práce na straně soukromých zemědělců a podniků. 10 Dedikace příspěvku Dílčí části poznatků představené v tomto příspěvku jsou výsledkem řešení interního grantu na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské university v Praze, (grantový projekt PEF ČZU v Praze č.: : Analýza a návrh modelu hodnocení kvality e-služeb v sektoru zemědělství). 11 Seznam použité literatury Gála, Libor, Pour, Jan a Šedivá, Zuzana Podniková informatika 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, ISBN , Kocan, M Technologiemi k úsporám. [Online]

15 Pour, Jan a Novotný, Ota ČSSI. [Online] ČSSI, [Citace: ] ISSN (online) Informační systémy a technologie. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, ISBN Rysová, Hana, a další Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic. [Online] ISSN Šilerová, Edita a Švarcová, Ivana [Online] [Citace: ] ISSN Věžník, Antonín, Konečný, Ondřej a Svobodová, Hana Analýza dotačních možností zemědělců ČR. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Sv. roč.13, 1/2009,, stránky s https://repozitar.cz/repo/14614/. ISSN Voříšek, Jiří Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky. [Online] [Citace: ] ISSN Seznam grafů Graf 1: Typy aplikací používané v resortu zemědělství... 8 Graf 2: Struktura podniků podle výměry zemědělské půdy Graf 3: Výrobní struktura podniků Graf 4: Struktura obsluhy PC v podnicích Graf 5: Struktura informací nejčastěji využívaných z internetu Graf 6: Struktura nákupu HW za poslední období Graf 7: Struktura programů (SW) používaných pro výkon činnosti v oblasti zemědělství Graf 8: Struktura názorů vlivu informatiky na zemědělskou činnost (podnikání)

Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem

Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem Karel Kubata, Hana Rysová Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta kubata@pef.czu.cz, rysova@pef.czu.cz

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture

Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture Hana Rysová Abstrakt Podle průzkumu Evropské komise (Capgemini et al. 2010) existuje osm hlavních veřejných služeb pro podniky,

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AGRÁRNÍHO SEKTORU LIFETIME EDUCATION OF WORKERS IN AGRARIAN SECTOR. Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Milan Houška

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AGRÁRNÍHO SEKTORU LIFETIME EDUCATION OF WORKERS IN AGRARIAN SECTOR. Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Milan Houška CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AGRÁRNÍHO SEKTORU LIFETIME EDUCATION OF WORKERS IN AGRARIAN SECTOR Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Milan Houška Anotace: V 1. pololetí roku 2004 byl proveden rozsáhlý průzkum

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vymezení a role zemědělského egovernmentu Definition and role agricultural egovernment

Vymezení a role zemědělského egovernmentu Definition and role agricultural egovernment Vymezení a role zemědělského egovernmentu Definition and role agricultural egovernment Hana Rysová, Václav Vostrovský Abstrakt Zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do fungování a řízení

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ EFFECTIVE USAGE OF INFORMATION AND INFORMATION SYSTEMS WITHIN AGRIFOOD SYSTEMS ŠILEROVÁ Edita, (ČR) -HAVLÍČEK

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK NKÁCH ČESKÉHO AGRÁRN RNÍHO VENKOVA (PROJEKT pro OPATŘENÍ 1.3.1) seminář Rapotín, 2.10.2008 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Odborný

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Matematika, informatika, projekty

Matematika, informatika, projekty Matematika, informatika, projekty Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK Hradec Králové tana.gavalcova@uhk.cz 1 Obsah příspěvku: Projekt REFIMAT, ESF, OP

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Další podmínky: Znění podmínky: Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je žadatel povinen

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jahoda Robert; Škrobáčková Hana ABSTRACT The main aim of this article is to describe the attitudes toward ways of financing

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv Moravskoslezského energetického klastru na rozvoj podniků v Moravskoslezském

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V DROBNÉM A STŘEDNÍM

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V DROBNÉM A STŘEDNÍM VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V DROBNÉM A STŘEDNÍM PODNIKÁNÍ Renáta Myšková Katedra ekonomiky, financí a účetnictví, FES, UPa In the period of the information explosion, small and medium-sized companies

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Katedra řízení (190)

Katedra řízení (190) Katedra řízení (190) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Profilovým zaměřením Katedry řízení v oblasti výzkumu, výuky a poradenství je zkoumání činnosti podniků (především podniků zemědělské

Více