GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions

2

3 NKG English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies З повагою (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Table of contents

4 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH. Označení důležitosti pokynů. Obecné informace Strana. Označení důležitosti pokynů. Obecné informace. Popis zařízení 4. Oblasti použití 5. Provozní podmínky 5. Proplachovací kapalina 6. Instalace 6. Přípojka proplachovací kapaliny 6. Proplachovací soustava 4 7. Spouštění 5 8. Údržba 5 9. Provoz 5 9. Odstavení čerpadla a ochrana proti zamrznutí 5 0. Servis 5 0. Servisní soupravy a servisní instrukce 5. Likvidace výrobku 5 Pozor Pokyn Varování Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Tento instalační a provozní návod tvoří dodatek k instalačnímu a provoznímu návodu čerpadel NK, NKG.. Popis zařízení Tento typ dvojité mechanické ucpávky tvoří dvě hřídelové ucpávky v tandemovém uspořádání umístěné v samostatné ucpávkové komoře nebo v ucpávce typu cartridge. Obr. Tandemové uspořádání ucpávky se dvěma hřídelovými ucpávkami. Pol. Název Primární ucpávka hřídele Sekundární ucpávka hřídele Čerpadla s tandemovým uspořádáním ucpávky hřídele vyžadují proplachovací systém poskytující správnou proplachovací kapalinu ucpávkové komoře. Tlak v ucpávkové komoře/ucpávce typu cartridge musí být nižší, než je tlak čerpané kapaliny. V důsledku toho malé množaství čerpané kapaliny bude prosakovat primární ucpávkou hřídele a bude se mísit s proplachovací kapalinou. Primární ucpávkou, bude unikající čerpaná kapalina splachována proplachovací kapalinou. Protože primární ucpávka hřídele je v kontaktu s čerpanou kapalinou na obou stranách, nevznikne odpařovací zóna v mezeře ucpávky. To zabraňuje tvorbě krystalizujících usazenin na těsnicích plochách primární ucpávky hřídele. Eventuální nánosy povedou k selhání primární hřídelové ucpávky. V horkých aplikacích proplachovací kapalina kromě toho odstraňuje teplo během provozu i za klidového stavu a tak ochlazuje těsnicí plochy ucpávky hřídele. Ucpávková komora obsahující proplachovací kapalinu TM Oblasti použití Tandemová ucpávka hřídele je optimálním řešením v těchto případech: Čerpadlo čerpá krystalizující kapaliny, např. roztok louhu sodného. Vyhne se tím tvoření krystalů na atmosférické straně. Mazání a chlazení hřídelové ucpávky je nutné během klidového stavu. Je nutné monitorování míry úniků z primární ucpávky hřídele. Prevence proti vniknutí vzduchu z atmosférické strany je nezbytná (pro kapaliny, které reagují s atmosférickým kyslíkem). Čerpadlo je v provozu s negativním vstupním tlakem (vakuum) 0-0,69 bar v porovnání s tlakem v proplachovací komoře. V tomto případě proplachovací kapalina poskytuje mazací vrstvu pro primární ucpávku hřídele. Tandemové uspořádání ucpávky může pracovat s čerpanou kapalinou do teploty 40 C.

5 5. Provozní podmínky Provozní podmínky uvedené v instalačním a provozním návodu pro NK, NKG platí také pro čerpadla s tandemovou ucpávkou hřídele. 5. Proplachovací kapalina Proplachovací kapalina musí být čistá. 6. Instalace 6. Přípojka proplachovací kapaliny 6.. Tandemové uspořádání ucpávky se dvěma oddělenými hřídelovými ucpávkami umístěnými v ucpávkové komoře. Čeština (CZ) Pozor Proplachovací kapalina musí odpovídat dané provozní aplikaci. Dále nesmí být chemicky agresivní vůči konstrukčním materiálům čerpadla a hřídelové ucpávky. Proplachovací kapalina musí mít vysoký bod varu, dobré mazací vlastnosti a musí mít dobrý přenos tepla. Průtok proplachovací kapaliny musí být v souladu s danou provozní aplikací (doporučený průtok činí 5-00 l/h). Varování Přívod proplachovací kapaliny nepřipojujte nikdy přímo na veřejný vodovod. Dbejte přitom platných místních předpisů. Ucpávkovou komoru/ucpávku typu cartridge, můžete připojit k samostatné nádrži proplachovací kapaliny. V takovém případě dodržujte pokyny uvedené v instalačním a provozním návodu výrobce. 5.. Maximální tlak a teplota proplachovací kapaliny Tlak proplachovací kapaliny musí být vždy nižší než tlak čerpané kapaliny. Maximální dovolená teplota proplachovací kapaliny závisí na materiálu pryže sekundární hřídelové ucpávky. Max. dovolená teplota Hřídelová ucpávka proplachovací kapaliny [ C] EPDM +0 FFKM +40 FKM +90 FXM +40 HNBR +90 Tyto hodnoty platí pro vodu jako proplachovací kapalinu. Jestliže bude použita jiná proplachovací kapalina, kontaktujte Grundfos pro určení maximální dovolené teploty proplachovací kapaliny. 5.. Bod vypařování proplachovací kapaliny Tandemové uspořádání hřídelové ucpávky může pracovat s teplotou čerpané kapaliny max. 40 C. Aby bylo zajištěno řádné mazání kapalinou v ucpávkové mezeře, je velmi důležité, aby bod vypařování proplachovací kapaliny byl nejméně o 0-5 C vyšší, než teplota čerpané kapaliny. Obr. Tandemové uspořádání ucpávky se dvěma oddělenými hřídelovými ucpávkami umístěnými v ucpávkové komoře. Pol. Název A Odvzdušňovací zátka pro čerpanou kapalinu Přípojka potrubí primární hřídelové ucpávky - /8" Přípojka potrubí sekundární hřídelové ucpávky s odvzdušňovací zátkou ucpávkové komory - /8" Přípojka potrubí sekundární hřídelové ucpávky - /8" V tomto tandemovém uspořádání hřídelové ucpávky má ucpávková komora tři přípojky. Viz obr. a obr.. Pol. vede ke straně čerpané kapaliny hřídelové ucpávky a pol. a vedou k ucpávkové komoře. Všechny přípojky jsou blízko těsnicích ploch ucpávky hřídele. Připojení A TM TM Obr. Směr toku proplachovací kapaliny Řešení se zaslepeným koncem (Viz 6. Proplachovací soustava) Použijte pouze přípojku jako vstup a pro odvzdušnění. Přípojka musí být zapojena. Řešení s cirkulací (viz 6. Proplachovací soustava) Použijte přípojku jako vstup a jako výstup. Proplachovací kapalina maže a chladí sekundární ucpávku hřídele. Přípojka musí být zapojena.

6 Čeština (CZ) Oddělená cirkulace/chlazení primární ucpávky hřídele Použijte přípojku. Potrubí musí být umístěno mezi výtlakem čerpadla a přípojkou. Eventuálně může být externí napájení uchyceno k přípojce. Cirkulace nebo chlazení primární ucpávky je obvykle použito v následujících situacích: zabránění hromadění částic v prostoru těsnicí plochy ucpávky zvýšení tlaku v oblasi těsnicí plochy ucpávky mající za následek vyšší bod odpařování k odvzdušnění prostoru hřídelové ucpávky, aby se zabránilo provozu nasucho pro zajištění chlazení hřídelové ucpávky. (Tření mezi těsnicími plochami ucpávky má za následek zvýšení teploty o 0-0 C nad teplotu čerpané kapaliny. V tomto případě čerpaná kapalina může zajistit chlazení). Minimálně m 6.. Hřídelová ucpávka v tandemovém uspořádání s ucpávkou typu cartridge A Výstupní otvor /8" Obr. 5 Vstupní otvor /8" Tandemové uspořádání ucpávky s cirkulací proplachovací kapaliny. TM Obr. 4 Pol. A Hřídelová ucpávka v tandemovém uspořádání s ucpávkou typu cartridge Název Odvzdušňovací zátka pro čerpanou kapalinu Přípojka vstupního potrubí ucpávky typu cartridge - /8" Přípojka výstupního potrubí ucpávky typu cartridge - /8" 6. Proplachovací soustava Obvykle se používá jeden z těchto způsobů připojení proplachovací kapaliny k čerpadlu: cirkulace z nádrže, viz část 6.. připojení se zaslepeným koncem z nádrže, viz část 6.. externí soustava proplachovací kapaliny, viz část 6... Společné pro tato proplachovací řešení je to, že tlak v ucpávkové komoře je nižší, než tlak čerpané kapaliny okolo ucpávky hřídele. Proplachovací kapalina působí jako mazání a chlazení sekundární ucpávky a udržuje kapalnou fázi pro primární těsnění v ucpávkové komoře. 6.. Cirkulace z nádrže Standardní hřídelové ucpávky: Ucpávková komora je připojena k nádrži pomocí dvou potrubí. Během provozu generuje jak primární, tak i sekundární ucpávka teplo. Tato tepelná energie je převedena do proplachovací kapaliny. Přirozenou cirkulací zahřátá proplachovací kapalina stoupá z ucpávkové komory do nádrže, kde se ochlazuje. Ochlazená proplachovací kapalina se vrací do ucpávkové komory, maže a ochlazuje těsnicí plochy ucpávky. Po určité době musí být proplachovací kapalina v nádrži vyměněna, protože je znečištěna čerpanou kapalinou. TM Cirkulace k nádrži může být rovněž vynucena samostatným čerpadlem. Ucpávka typu cartridge: Ucpávka typu cartridge je připojena k nádrži pomocí dvou potrubí. Interní čerpací funkce v ucpávce hřídele poskytuje dostatečnou cirkulaci proplachovací kapaliny pro chlazení a mazání ucpávky. Ucpávka typu cartridge je samoodvzdušňovací. Po určité době musí být proplachovací kapalina v nádrži vyměněna, protože je znečištěna čerpanou kapalinou. 6.. Připojení ze zaslepeným koncem z nádrže Standardní hřídelové ucpávky: Ucpávková komora je k nádrži připojena pomocí jednoho potrubí. Proplachovací kapalina maže těsnicí plochy ucpávky, ale ochlazuje méně než v případě cirkulace. Po určité době musí být proplachovací kapalina v nádrži vyměněna, protože je znečištěna čerpanou kapalinou. Obr. 6 Vstupní otvor /8" Hřídelová ucpávka v tandemovém uspořádání s napájením se zaslepeným koncem. Proplachovací kapalina vstupuje do ucpávkové komory prostřednictvím potrubí ze zvýšené nádrže. Takto koncipovaný systém neodvádí žádné teplo. Ucpávka typu cartridge: Ucpávka typu cartridge není vhodná pro připojení se zaslepeným koncem. TM

7 6.. Soustavy s externí proplachovací kapalinou Standardní hřídelové ucpávky: Proplachovací kapalina proplachuje ucpávkovou komoru a je vedena k odtoku. Proplachovací kapalina chladí a maže účinně těsnicí plochy ucpávky. 9. Provoz K zajištění optimální funkčnosti a požadovaných provozních parametrů zajistěte za všech okolností dostatečný průtok proplachovací kapaliny a dbejte, aby ve vyvýšené nádrži byla vždy dostatečná zásoba proplachovací kapaliny. K zajištění optimálního provozu pravidelně kontrolujte kvalitu proplachovací kapaliny v závislosti na čerpané kapalině. Čeština (CZ) Výstupní otvor /8" Obr. 7 Hřídelová ucpávka v tandemovém uspořádání s odváděním proplachovací kapaliny do odtoku Čerpaná kapalina prosakující přes primární ucpávku je odplavena do odtoku proplachovací kapalinou. Pro externí soustavy proplachovací kapaliny platí tyto podmínky: Průtok proplachovací kapaliny musí odpovídat aplikaci (doporučený průtok 5-00 l/h. Zvýšení teploty proplachovací kapaliny o 0 C může být také použito jako kontrolní parametr). Tlak proplachovací kapaliny musí být vždy nižší než tlak čerpané kapaliny. Ucpávka typu cartridge: Proplachovací kapalina protéká ucpávkou typu cartridge a vede do odtoku. Jestliže tlak externí proplachovací kapaliny poklesne, interní čerpací funkce ucpávky typu cartridge poskytne dostatečnou cirkulaci proplachovací kapaliny ke chlazení těsnicích ploch ucpávky. Ucpávka typu cartridge je samoodvzdušňovací. Pokyn 7. Spouštění Viz rovněž instalační a provozní návod pro standardní čerpadlo. Pozor. Připojte vstupní a výstupní otvor ucpávkové komory/ucpávky typu cartridge, pomocí vhodného potrubí nebo hadicové přípojky. Viz obr. a 4.. Zapněte čerpadlo a zkontrolujte směr jeho otáčení. Správný směr otáčení čerpadla udává šipka na krytu ventilátoru motoru. Pozor 8. Údržba Vstupní otvor /8" Proplachovací systém nesmí být nikdy připojen přímo na systém veřejného zásobování vodou. Dbejte přitom platných místních předpisů. Před uvedením do provozu je bezpodmínečně nutno ucpávkovou komoru/ucpávku typu cartridge a čerpadlo zcela naplnit kapalinou a řádně odvzdušnit. Za provozu musí být ucpávková komora/ucpávka typu cartridge stále naplněna proplachovací kapalinou. Provoz nasucho zničí ucpávku hřídele. Viz také instalační a provozní návod pro čerpadla NK, NKG. TM Odstavení čerpadla a ochrana proti zamrznutí Čerpadlo Všeobecné pokyny najdete také v instalačním a provozním návodu pro čerpadla NK, NKG. Ucpávková komora Odšroubujte dvě přípojky (pol. a, obr. ). Spodní přípojka proplachovací kapaliny slouží pro odvodnění. Ucpávka typu cartridge. Odšroubujte přípojky proplachovací kapaliny (pol. a, obr. 4).. Vyprázdněte ucpávku typu cartridge. Tohoto můžete dosáhnout dvěma způsoby: Vyfoukejte zbytek kapaliny pomocí vzduchové pistole nebo podobným zařízením. Tlak nesmí přesáhnout stanovený tlak ucpávky typu cartridge. Ucpávku typu cartridge propláchněte roztokem glykolu ve vodě, aby jste ji mohli použít. Tlak nesmí přesáhnout stanovený tlak ucpávky typu cartridge. 0. Servis Varování Mějte na paměti směr, kterým jsou obráceny odvzdušňovací otvory, a dbejte, aby unikající kapalina nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru nebo jiném zařízení. Pokud čerpáte horké nebo nebezpečné kapaliny, věnujte zvláštní pozornost vyloučení rizika opaření unikající vřelou kapalinou nebo nebezpečnou kapalinou. V tomto směru dbejte ustanovení platných místních předpisů. Při objednání náhradních dílů uveďte vždy údaje vyznačené na typovém štítku čerpadla a tím si zajistíte dodání správných součástí. Jestliže je Grundfos požádán o servis čerpadla, musí být Grundfos kontaktován s detaily o čerpané kapalině, atd., předtím, než je čerpadlo odesláno do servisu. Jinak může Grundfos odmítnout přijmout čerpadlo do opravy. 0. Servisní soupravy a servisní instrukce Viz (WebCAPS), WinCAPS nebo katalog servisních dílů.. Likvidace výrobku Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko. Technické změny vyhrazeny. 5

8 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 4A 69 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 040 Regency Park South Australia 594 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-508 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-60 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 0, Минск, ул. В. Хоружей,, оф. 05 Тел.: +(757) 97 65, Факс: +(757) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 6, BiH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 60 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG - 59 Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 94 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 006 PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 7, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G 45 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-070 Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-890 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 0th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-900 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-045 Törökbálint, Phone: Telefax: +6-5 India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 90 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-0060 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5--5, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 4-00 Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 5-96 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-05, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-00 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/5 Glenmarie Industrial Park 4050 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 5 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 5 6 AE Almere Postbus 05 0 CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 44 Postboks 5, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL-6-08 Przeźmierowo Tel: (+48-6) Fax: (+48-6) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 4 Apartado 079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 0 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU-000 Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 4 Tuas West Road Jurong Town Singapore 688 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI- Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. Bedfordview 008 Phone: (+7) Fax: (+7) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-80 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box (Lunnagårdsgatan 6) 4 4 Mölndal Tel.: +46(0)77-00 Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 050 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol 00. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 000 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 044) Фах.: (+8 044) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 6606 Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира -й тупик 5 Телефон: (7) Факс: (7) Grundfos companies Addresses revised

9 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Repl ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely breathing star BSP-MT multitronic Adsorpční sušič breathing star BSP-MT multitronic Dokonale čistý vzduch pro lékařské účely Na stlačený vzduch, jenž má být

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Provozní předpisy Dávkovací stanice DULCODOS eco, typ zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat pouze

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark genuine original accessories RICEVITORE RECEIVER IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS

Více

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale.

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Pračky Miele W1 s dávkováním TwinDos, jedinečným systémem s dvousložkovým pracím prostředkem. * Ke každé pračce Miele W1 s dávkováním TwinDos

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Záhlubníky pro těžkoobrobitelné materiály pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Vlastnosti a výhody Materiál Vyrobeno z kvalitní kobaltové rychlořezné

Více

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity.....................................................................

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost L I G H T E Q U I P M E N T Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost Řada výkonných vibračních desek BOMAG BP je určena k hutnění zemin, zrnitých

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS MQ Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products MQ, to which this declaration relates, are

Více

Špička cena za minutu

Špička cena za minutu Tarif Špička cena za minutu Mimo špičku cena za minutu Tarifikace Barevné linky 3.1 1.6 1 minuta a následně po sekundách Bílá linka 848 3.3 3.3 1 minuta a následně po sekundách Hovory do neveřejných sítí

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

QIAsymphony SP Protocol Sheet

QIAsymphony SP Protocol Sheet QIAsymphony SP Protocol Sheet DNA_Blood_400_V6_DSP protocol Základní informace Použití pro in vitro diagnostiku. Tento protokol je o izolaci celkové genomické a mitochondriální DNA z čerstvé nebo zmrzlé

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos cs Návod k montáži a obsluze 2 105 386-Ed.02 / 2013-11-Wilo obr. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm obr. 2: 3

Více

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O Společnost SPIRAX SARCO je na českém a slovenském trhu aktivní již od roku 1991. Od počátku byl důraz kladen nejen na včasné dodávky kvalitního zboží, ale

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

... F i l t r a č n í P a t r o n y Konvenční patrony a patrony s odlučovačem oleje (OSC) ... P r o d u k t o v é i n f o r m a c e

... F i l t r a č n í P a t r o n y Konvenční patrony a patrony s odlučovačem oleje (OSC) ... P r o d u k t o v é i n f o r m a c e S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e............................ F i l t r a č n í P a t r o n y Konvenční patrony a patrony s odlučovačem oleje (OSC)............................

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ZÁŽITEK Z RESTAURACE za cenu jídla z Food courtu 2 3 PRO KAŽDÉHO NĚCO Lisa by si dala pizzu. Petr má rád těstoviny. Anna má chuť na guláš.

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

Vestavné přístroje pro domácnost Akční nabídka

Vestavné přístroje pro domácnost Akční nabídka Vestavné přístroje pro domácnost nabídka Vydání květen 2014 nabídka platí do vyprodání zásob. PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA 25 990 Kč s nerez panelem 23 990 Kč s bílým panelem Myčka nádobí G 4220

Více

ELIXO 500 3S RTS. FR Manuel d utilisation. TR Kullanıcı Kılavuzu. PL Instrukcja obsługi. CS Uživatelská příručka. ES Manual de uso

ELIXO 500 3S RTS. FR Manuel d utilisation. TR Kullanıcı Kılavuzu. PL Instrukcja obsługi. CS Uživatelská příručka. ES Manual de uso ELIXO 500 3S RTS FR Manuel d utilisation DE Bedienungsanleitung IT Manuale d uso NL Gebruikshandleiding PL Instrukcja obsługi EL Εγχειρίδιο χρήσης CS Uživatelská příručka ES Manual de uso TR Kullanıcı

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Příbalová informace: informace pro pacienta Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Kontakty pro tlakoměry měření kontrola analýza Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slowaction kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Společnost KOBOLD se nachází v těchto

Více

Vaše uživatelský manuál NILFISK POSEIDON 5-47 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3604240

Vaše uživatelský manuál NILFISK POSEIDON 5-47 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3604240 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl PL 2 5 CZ 6 9 SK 10 13 Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze ELEKTRICKÁ KONVICE ZELMER CZECH s.r.o. Horní Těrlicko

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Olympus. Modul "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" slouží

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Sololift+ Malé čerpací stanice 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Sololift+ Malé čerpací stanice 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Sololift+ 50 Hz Obsah Úvod Použití 3 Výrobní program 3 Funkce 3 Schvalovací protokoly 3 Sololift+ WC Použití 4 Čerpaná kapalina 4 Charakteristické vlastnosti 4 Komponenty 4 Technické

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL On-line datový list FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací

Více

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch Akzo Nobel Prùmyslová povrchová úprava pøinášíme øešení pro povrch Povrchová úprava døeva Pøinášíme øešení pro povrchy... Akzo Nobel Industrial Coatings vyvíjí, vyrábí a obchoduje s produkty pro povrchovou

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

ESBE VÁM POMŮŽE NAJÍT TY PRAVÉ VÝROBKY PRO OBNOVITELNOU ENERGII

ESBE VÁM POMŮŽE NAJÍT TY PRAVÉ VÝROBKY PRO OBNOVITELNOU ENERGII ESBE VÁM POMŮŽE NAJÍT TY PRAVÉ VÝROBKY PRO OBNOVITELNOU ENERGII SOLAR PŘÍKLADY APLIKACÍ ZAJÍMAVÉ VÝROBKY Usnadňuje využívání solární energie v kombinaci s novým nebo stávajícím plynovým kotlem. Díky své

Více

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Návod k používání 0463 362 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Přehled...7 2.2 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci Sporáky Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci ~ trouba a deska v jednom výrobku Řekněte nám jak vaříte a my vám řekneme co potřebujete Sklokeramická nebo plynová? Které dáváte přednost? S Fagorem si

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více