Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky."

Transkript

1 Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy ZŠ-poskytnutí 2. zálohy dotace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zařazený za bod 13. 2) Ověřovatele zápisu z 9. VZ pana Ladislava Frýbu. 3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr Ivona.Hykyšová, Daniel Zajíc 4) Koupi pozemků p.č.44/4 o výměře 97 m2 a p.č. 1391/14 o výměře 51 m2,oba zastavěná plocha v k.ú. Stará Paka od pana Jiřího Karla st., Jiřího Karla ml. a Václava Karla za 3 600,- Kč. Zodpovídá: starosta Termín: ) Smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 183 v ul. Revoluční ve Staré Pace mezi Obcí Stará Paka a paní Lenkou Ottmarovou za smluvní nájemné. Termín: ) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemků p.č.: 1123/2 o výměře 1579 m2, p.č. 1124/30 o výměře 987 m2, p.č. 1124/31 o výměře m2, p.č. 1124/32 o výměře m2 vše ostatní plocha v k.ú Stará Paka. Termín: ) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 591/1 v k.ú.karlov u Roškopova za 1 000,-Kč. 8) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce a.s., o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na pozemku p.č. 862/5 v k.ú. Stará Paka za ,-Kč. 9) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a V.O.S. a.s., Jičín o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v k.ú. Stará Paka (dle přílohy) za ,-Kč + DPH. 10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA software,.s.r.o., o poskytnutí práv k užití za ,-Kč. 11) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA software,.s.r.o., o technické podpoře. Cena TP činí za 1 čtvrtletí 5% ceny licencí software. 12)Dodatek č. 1 mezi Obcí Stará Paka a Next reality group a.s., ke zprostředkovatelské smlouvě.

2 -2-13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Jaroslavem Pilařem-Staving provést dodávku a montáž plynového kotle a karmy v byt. jednotce v č.p. 180, ul. Revoluční, Stará Paka za ,-Kč + DPH 14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Pekařstvím Bohemia o poskytnutí sponzorského daru ve výši 6 000,-Kč na provoz pojízdné prodejny. 15) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Danielou Kalvodovou o prodeji automobilu Tatra 805 za ,-Kč 16) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o., o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízení stavby rekonstrukce NTL na pozemku p.č. 244, p.č. 262 za 200,- Kč za každý započatý metr. 17) Mandátní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Centrem rozvoje Česká Skalice na organizaci výběru dodavatele stavebních prací na výměnu oken Masarykovy ZŠ za ,-Kč. 18) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a firmou Edikt a.s, o pronájmu pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Stará Paka o výměře 850 m2 za 5 000,- Kč + DPH za každý započatý měsíc. 19) Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka na rok Zodpovídá:účetní Termín:průběžně 20) Rozpočtový výhled Obce Stará Paka na roky Termín:průběžně 21) Návrh na 1.úpravu rozpočtu Obce Stará Paka na rok Zodpovídá:hl. účetní 22) Výsledek hospodaření Obce Stará Paka za rok ) Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok ) Výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ ve Staré Pace za rok Zodpovídá:ředitel ZŠ 25) Nakládání přidělených prostředků v rámci pravidel vymezených Operačním programem Vzdělání pro konkurenceschopnost. Zodpovídá:hl. účetní, ředitel ZŠ 26) Výsledek hospodaření Mateřské školy ve Staré Pace za rok Zodpovidá:ředitelka MŠ

3 -3-27) Zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Stará Paka, z 85 na 90 stravovaných s účinností od a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení. Zodpovídá:ředitelka MŠ Termín:od ) Odpisový plán dlouhodobého majetku MŠ pro rok Zodpovídá:ředitelka MŠ Termín: ) Dodatek č. 3 k zřizovací listině ze dne pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola ve Staré Pace. Zodpovídá:ředitelka MŠ Termín: ) Rozdělení neinvestičního transferu organizacím a spolkům pro rok 2012 takto: a) O.S. Život bez bariér-denní stacionář-5 000,-Kč b) Jezdecké a kyn. sdružení, Stará Paka-pomůcky a vybavení pro děti u koní+pomůcky a překážková dráha na výcvik psů ,-Kč c) O.S. Život bez bariér - organizace předvánočního jarmarku v knihovně ve Staré Pace- 0,-Kč d) Římskokatolická farnost Nová Paka-restaurování vchodových dveří do lodi a na kůr kostela ve Staré Pace ,-Kč e) Open Art Nová Paka-sochařské sympozium-5 000,-Kč f) Open Art Nová Paka-letní dílny ,-Kč g) AVZO Roškopov-činnost sdružení-7 000,-Kč h) Sokol Roškopov-činnost oddílu stolního tenisu ,-Kč ch) O.S. Sportem proti bariérám-česká ráj-organizace a uspořádání celorepublikového turnaje pro těžce zdravotně postižené a seniory v Závěsném kuželníku-0,-kč i) O.S. Sportem proti bariérám-český ráj-sociální služba-osobní asistence ,-Kč j) TJ Sokol Stará Paka-Zajištění sportovní činnosti všech oddílů TJ-především mládežnických družstev(úhrada energií,cest. nákladů, startovné, nákup dresů a sp. inventáře) ,-Kč k) TJ Sokol Ústí-provoz a údržba sport. hřiště. Oprava volejbalového kurtu ,-Kč l) SDH Brdo-Mikulášská nadílka pro děti ,-Kč m) O.S.Svaz důchodců Nová Paka-zaplacení energií,zájezdy,kulaté narozeniny, hosp.výdaje ,- Kč

4 -4- n) Český kynologický svaz Nová Paka-úprava cvič. plochy, úprava terénu, oprava budovy, oprava soc. zařízení ,-Kč o) ZO Český svaz včelařů-náklady na léčiva včelstev a provoz léčebných zařízení, příspěvek na opálení 5 000,-Kč Zodpovídá:ZO, hl. účetní Termín: průběžně 31) Návrh cen na pronájem hrobových míst do nových smluv o nájmu hrobových míst od r takto: urnové místo 300,- Kč/10 let, jednohrob 600,- Kč/10 let, dvojhrob 1200,- Kč/10 let, hrobka 1500,- Kč/10 let. Zodpovídá:ZO Termín:od ) Vypracování vyhlášky o navýšení daně z nemovitosti na koeficient č. 2. Termín:do konce r ) Vypracování vyhlášky o zrušení místního poplatku za odpady. Termín:do konce r ) Zmařenou investicí-zateplení a výměna oken v Masarykově ZŠ Stará Paka z důvodu zpřísnění podmínek z operačního programu Zelená úsporám. Zodpovídá:hl. účetní Termín: ) Člena do dozorčí rady V.O.S. a.s. Jičín starostku Věru Hlostovou. Zodpovídá:ZO Termín: průběžně 36) Zástupce na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jičín místostarostu Josefa Dlabolu. Zodpovídá:ZO Termín: Bere na vědomí: 1) Kontrolu usnesení z 8. veřejného zasedání Obce Stará Paka. 2) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k ) Plnění rozpočtu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok ) Informaci o akci Výměna oken v Masarykově ZŠ ve Staré Pace. 5) Informaci o přijímání pracovníků VPP z Úřadu práce. 6) Informaci o zbezprašnění komunikace Roškopov-Zuzánkovi. 8) Informaci o projektové dokumentaci- veřejné osvětlení Karlov+Brdo. 7) Poděkování TJ Sokol-lyžařský oddíl za pomoc Obce Stará Paka při akci Příjezd Krakonoše.

5 -5-8) Žádost p. Z. Matouše o výměnu kuchyňské linky a bojleru v KD Ústí. 9) Informaci p. místostarosty o možnostech rozšíření tříděného odpadu - ostatní plast, tetrapak, kov. 10) Dotaz p. Ing. Červeného na naplněnost tříd. 2. stupně Masarykovy ZŠ ve Staré Pace a odpověď ředitele Mgr. Antoše. 11) Dotaz pí. Hylmarové na svoz tříděného odpadu a odpověď p. místostarosty. 12) Informaci p. Frýby o nutnosti oplocení fotbalového hřiště vzhledem k vandalismu. 13) Připomínku p. Zajíce o osvětě na třídění odpadů. 14) Připomínku p. Mgr. Antoše na propadání kanálů. 15) Připomínku p. Fejfara na nutnost pořezání stromů u silnice v Ústí. Usnesení schváleno 9 přítomnými členy ZO Stará Paka. Zapsala: Mgr. Ivona Hykyšová, ve Staré Pace Věra Hlostová starosta Josef Dlabola místostarosta

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.11.2006 v kině v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/1/1 schválilo mandátovou komisi ve

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více