Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A"

Transkript

1 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od do B.G.M. holding a.s. Datum sestavení: Ing. Ladislav Adamec, CSc. Statutární orgán:

2 B.G.M. holding a.s. IČ: Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 R O Z V A H A k v celých tisících CZK AKTIVA CELKEM Řádek Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktiva I. Zásoby Zboží II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za společníky Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. Časové rozlišení I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období

3 Řádek Běžné období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků III. Fondy ze zisku Rezervní fond IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. Časové rozlišení Výnosy příštích období

4 B.G.M. holding a.s. V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y IČ: za období od do Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 v celých tisících CZK Řádek Běžné období Minulé období I. A. + II. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby C. Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D. E. III. Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. IV. H. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření

5 Řádek Běžné období Minulé období VI. J. IX. M. X. XI. O. Q. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

6 B.G.M. holding a.s. IČ: Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H za období od do v celých tisících CZK Řádek Běžné období Minulé období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A Změna stavu opravných položek A.1.3. (Zisk) ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky A Vyúčtované výnosové úroky A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasivního A.2.3. Změna stavu zásob 66 0 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.4. Přijaté úroky A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků D. Rozdíl D=P+F-R 0 0 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

7 B.G.M. holding a.s. IČ: Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 P Ř E H L E D O Z M Ě N Á C H V L A S T N Í H O K A P I T Á L U za období od do v celých tisících CZK Základní kapitál a vlastní akcie Ážio Fondy z přecenění a přepočtů Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělené výsledky hospodaření Transakce s vlastníky celkem Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem Přecenění cenných papírů a účastí Transakce s vlastníky celkem Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem Přecenění cenných papírů a účastí

8 P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E za období od do B.G.M. holding a.s.

9 1 Popis účetní jednotky Firma: IČ: Založení / Vznik: Sídlo: Právní forma: Spisová značka: Účetní období: Předmět podnikání: B.G.M. holding a.s Zápis do obchodního rejstříku dne 16. prosince 1991 Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 akciová společnost Oddíl B, vložka 1097 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 1. leden až 31. prosinec Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.1 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky Jméno / Firma B.G.M. Managers, s.r.o. Podíl v % Běžné období Minulé období 91,0 90,9 1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V uplynulém účetním období byly dne 22. ledna 2014 zapsány následující změny: zpřesnění sídla společnosti na Žernovská 1316/6, Strašnice, Praha 10, změna způsobu jednání za společnost, změna týkající se akcií společnosti, skutečnsot, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 1.3 Popis organizační struktury Společnost není vnitřně členěna. 1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období Ing. Ladislav Adamec Ing. Jan Halouska Ing. Martin Adamec Jméno Funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Od (datum) Do (datum)

10 1.5 Způsob jednání za společnost Společnost zastupuje předseda představenstva a samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání. 1.6 Prokura Nebyla udělena. 1.7 Dozorčí orgány v průběhu účetního období Ing. Martina Rusňáková Dana Lorencová Marcela Pouchová Jméno Funkce předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Od (datum) Do (datum) Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění spřízněným osobám Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky a záruky. Pro využítí pro soukromé účely jsou poskytovány osobní automobily. 1.9 Transakce se spřízněnými osobami Jsou popsány níže. 3

11 2 Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro podnikatele (sada ). Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč) Přehled významných účetních pravidel a postupů Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce: Vykázán v rozvaze Vykázán v nákladech běžného období) Technické zhodnocení Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 1 tis. Kč > 60 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. Kč > 1 tis. Kč > 40 tis. Kč ) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem: - nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem: Budovy Výrobní stroje Počítačové systémy Dopravní prostředky Inventář Metoda odpisování rovnoměrná rovnoměrná rovnoměrná rovnoměrná rovnoměrná Počet let / % let 5 let 3 roky 4 roky 4 let Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 4

12 Na základě inventarizace jsou vytvářeny opravné položky k poškozenému nebo aktuálně nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Konkrétní způsob tvorby opravných položek je uveden u přehledu pohybů dlouhodobého majetku Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména - majetkové účasti Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. K datu účetní závěrky jsou: - majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky - majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem oceněny metodou ekvivalence paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, jsou na základě individuálního posouzení tvořeny opravné položky. Konkrétní způsob tvorby opravných položek k jednotlivým majetkům je uveden u přehledu změn dlouhodobého finančního majetku Pohledávky Pohledávky jsou oceňovány - při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám - nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě jejich individuálního posouzení. 5

13 2.1.4 Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří: - cenné papíry k obchodování - dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti K datu účetní závěrky společnost oceňuje: - krátkodobý finanční majetek s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti reálnou hodnotou, pokud je možné tuto zjistit; změna ocenění je v daném účetním období zachycena ve výnosech resp. nákladech z přecenění cenných papírů a derivátů Ke krátkodobému finančnímu majetku, jenž nebyl oceněn reálnou hodnotou a jehož reálná hodnota je nižší než hodnota účetní, byly vytvořeny opravné položky Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena Daně Splatná daň Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. 6

14 2.1.9 Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Výdaje na výzkum a vývoj Nebyly vynaloženy. 2.2 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Nebyly. 2.4 Náležitost do konsolidačního celku Společnost je součástí konsolidačního celku B.G.M. holding a.s. a sestavuje konsolidovanou účetní závěrku. 3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti. 7

15 Aktiva B. Dlouhodobý majetek Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy. B.II Dlouhodobý hmotný majetek Položka rozvahy Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Netto hodnota k Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách z toho: Automobily Projekt výstavby bytového domu Dejvice Projekt výstavby polyfunkčního centra Zličín Laser - nezařazený Ostatní Rozbor úbytků Úbytky celkem v zůstatkových cenách z toho: Prodeje Přeúčtování, ostatní Přeúčtování celkem z toho: Odpisy

16 Rozbor budov Popis Vstupní cena Doba odpisování - roky Již odpisováno - roků Odpisy za období Netto hodnota k Žernovská 6, Praha 10 (včetně altánu, sklepa, plotu) Garáž Žernovská 6, Praha B.III Dlouhodobý finanční majetek Účasti ve společnostech Položka rozvahy Podíly - ovládaná osoba Netto hodnota k Podíly - ovládaná osoba Společnost / Sídlo Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál Výsledek hospodaření WICO B.G.M., a.s. 78,68% JP Park a.s. 50,00% B.G.M. Capital, a.s. 37,68% Šmeral Brno, a.s. 55,30% Háje real, s.r.o. 50,00% AQUA SPOL s.r.o. 100,00% B.G.M. Export a.s. 50,00% TOS Svitavy, a.s. 67,52% TOS Svitavy. a.s. Vedení společnosti v průběhu roku 2014 přehodnotilo záměr prodat akcie společnosti TOS Svitavy. Akcie byly z tohoto důvodu přeúčtovány z krátkodobého finančního majetku do dlouhodobého. Zároveň došlo k rozpuštění opravné položky vytvořené k těmto akciím a k zaúčtování přecenění formou ekvivalence. WICO B.G.M., a.s. Vedení společnost B.G.M.Holding a.s. vyhodnotilo zásoby společnosti WICO B.G.M. jako rizikovější než vedení společnosti WICO B.G.M. Z tohoto důvodu je hodnota finanční investice nižší, než by odpovídalo podílu na vlastním kapitálu společnosti WICO B.G.M. 9

17 Společnost / Sídlo Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál Výsledek hospodaření WICO B.G.M., a.s. 78,68% JP Park a.s. 50,00% B.G.M. Capital, a.s. 37,68% Šmeral Brno, a.s. 55,30% Háje real, s.r.o. 50,00% AQUA SPOL s.r.o. 100,00% B.G.M. Export a.s. 50,00% Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Společnost / Sídlo Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál Výsledek hospodaření SAO Praha, a.s. v likvidaci 22,63% SIMA consulting, a.s. 34,00% Vedení společnosti ztratilo kontrolu nad svým podílem ve společnosti SIMA consulting. Vedení společnosti SIMA consulting nepředalo své výkazy vedení společnosti B.G.M. Holding. Z tohoto důvodu je k i hodnota přecenění (snížení hodnoty podílu) vyšší než by pravděpodobně odpovídalo poměrné výši vlastního kapitálu. Z důvodu opatrnosti byla hodnota podílu snížena na 0 Kč. Společnost / Sídlo Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění Vlastní kapitál Výsledek hospodaření SAO Praha, a.s. v likvidaci 22,63% SIMA consulting, a.s. 34,00%

18 Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách z toho: B.G.M. Capital, a.s Změny reálné hodnoty Cenný papír Způsob účtování Změna reálné hodnoty WICO B.G.M., a.s. VK 686 JP Park a.s. VK -394 B.G.M. Capital, a.s. VK Šmeral Brno, a.s. VK Háje real, s.r.o. VK -14 AQUA SPOL s.r.o. VK 602 B.G.M. Export a.s. VK TOS Svitavy, a.s. VK Vlastní kapitál C. C.I. Oběžná aktiva Zásoby Účetní jednotka eviduje jako zásoby nakoupené fitness vybavení a solárium, hodnota zásob je snížena opravnou položkou. 11

19 C.II. Dlouhodobé pohledávky Položka rozvahy Jiné pohledávky Netto hodnota k Trade B.G.M. a.s. Společnost vlastní dceřinou společnost QBBK ve Vietnamu. Společnost Trade B.G.M. a.s. obdržela úvěr od České exportní banky na financování závodu na zpracování kaolinu ve Vietnamu. Společnost Trade B.G.M. a.s. je v prodlení ve splácení kvartálních splátek od Banka vyčíslila smluvní sankce za nesplácení úvěru. Sankce za toto prodlení nejsou v jejím účetnictví zaúčtovány z důvodu nesouhlasu vedení společnosti Trade B.G.M. a.s. s postupem banky. Důvodem je skutečnost, že v září 2011 bylo představenstvem banky schváleno odložení splátek, smluvně však toto rozhodnutí nebylo dosud potvrzeno. V současnosti částečně běží ve Vietnamu výroba kaolinu i barev. Vedení společnosti TRADE B.G.M. zaslalo Exportní a garanční pojišťovací společnosti, u které je pojištěn úvěr a finanční investice, oznámení o pojistné událoti v souvislosti s částečným znehodnocením investice s ohledem na neplnění dohod vietnamským odběratelem. S Exportní a garanční pojišťovací společností probíhá spor o výplatu pojistného. Vedení společnosti B.G.M. Holding, a.s. vyhodnotilo rizika popsaná výše a z důvodu opatrnosti vytvořilo opravné položky k pohledávkám. Pokud by společnost nebyla úspěšná ve sporu s Exportní a garanční pojišťovací společností, pak by hodnota pohledávek za společností TRADE B.G.M. byla minimální. Dne 19. února 2015 bylo se společností TRADE B.G.M. zahájeno insolvenční řízení na návrh financující banky. Další významnou částí ostatních dlouhodobých pohledávek jsou pohledávky za společností E.V.I. Group a.s. Jedná se o dvě pohledávky, první ve výši tis. Kč z titulu prodeje obchodního podílu na společnosti Tanex Vladislav, a.s. a zbývající část z titulu postopení pohledávek za touto společností. Dlouhodobé pohledávky - propojené osoby Dlužník, splatnost, popis Trade B.G.M. a.s. - dlouhodobá pohledávka Trade B.G.M. a.s. - opravná položka Měna v CZK Kč, EUR, USD Kč, EUR, USD

20 Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti Skupina Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka Od 1 do 5 let do splatnosti Splatnost pohledávek za společností Trade B.G.M., a.s. je smluvně stanovena na rok 2016, v tomto roce by dle přibližného odhadu měly být splatny i pohledávky vůči společnosti E.V.I. Group, a.s. C.III. Krátkodobé pohledávky Položka rozvahy Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za společníky Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Netto hodnota k

21 Přehled krátkodobých půjček Dlužník, úrok Měna, splatnost Pohyb Částka (měna) Částka (CZK) JP Park a.s. Kč, splatno , úrok 7% p.a. Počáteční stav Čerpání Změna stavu úroků Geerts Kč, splatno , úrok 12% p.a. Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení Změna stavu úroků WICO B.G.M. a.s. Kč, splatno do úrok 6,9% p.a. Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení Změna stavu úroků TOS Svitavy, a.s. úrok 6,9% p.a., splatno 2010 až 2011 Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení B.G.M. Export, a.s. Kč, splátky hrazeny dle vývoje inkas úrok 6,9% p.a. Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení B.G.M. Capital, a.s. Kč, splátky hrazeny dle vývoje inkas úrok 3% p.a. Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení JUDr. Novák Kč, splatno 2015 úrok 5% p.a. Konečný stav Počáteční stav Čerpání Splácení brutto netto Konečný stav Se společností TOS Svitavy, a.s. byla v účetním období 2008 uzavřena dohoda o poskytování finační výpomoci, která stanovuje, že úvěrová angažovanost společnosti B.G.M. holding, a.s. nesmí klesnout pod 13 mil. Kč z důvodu poskytnutí bankovního úvěru společnosti TOS UniCredit Bank, podmínkou poskytnutí úvěru byla právě podřízenost půjček B.G.M. holding a.s. tomuto úvěru. Z tohoto důvodu nejsou závazky z půjček poskytnuty této společnosti vykazovány jako po splatnosti. 14

22 Zajištění pohledávek Pohledávka Částka Způsob zajištění TOS Svitavy, a.s bianco směnky Geerts 326 vlastní směnka JUDr. Novák akcie Mitteleuropa Bauernhof a.s., IČO JP Park a.s vlastní směnka Krátkodobé pohledávky - propojené osoby Dlužník, splatnost, popis Tanex akciová společnost - obchodní styk Měna v měně v CZK Kč 145 TRADE B.G.M., a.s. - obchodní styk Kč 539 TRADE B.G.M., a.s. - opravná položka Kč -485 B.G.M. Capital, a.s. - obchodní styk Kč 572 B.G.M. Managers s.r.o. - obchodní styk Kč 707 TOS Svitavy, a.s. - obchodní styk Kč 775 T.I.S.C. akciová společnost - obchodní styk Kč 22 Hotel Smaragd s.r.o. - obchodní styk Kč 48 B.G.M. Export a.s. - obchodní styk Kč 10 CZECH GROUP SA, s.r.o. - obchodní Kč 11 styk Háje real,s.r.o. - obchodní styk Kč 10 RUSTOSTRADE,s.r.o - obchodní styk Kč 11 Východočeské byty s.r.o. - obchodní styk Kč 10 AQUA SPOL s.r.o. - obchodní styk TOS Svitavy, a.s. - poskytnuté zálohy na nákup strojů TOS Svitavy, a.s. - pohledávka z prodeje zboží TOS Svitavy, a.s. - půjčky (jistina + úroky) WICO B.G.M. a.s. - půjčky (jistina + úroky) B.G.M. Export a.s. - půjčka (jistina + úroky) B.G.M. Capital, a.s. - půjčka (jistina) Sdružení B.G.M. s.r.o. AQUA SPOL s.r.o. - postoupená pohledávka JP Park, a.s. - půjčka (jistina + úroky) TOS Svitavy, a.s. - postoupená pohledávka TOS Svitavy, a.s. - postoupené pohledávky opravná položka Kč 319 Kč Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč 802 Kč Kč Kč, EUR Kč TOS Svitavy, a.s. - dohadné úroky Kč B.G.M. Capital, a.s. - dohadné úroky Kč 261 WICO B.G.M. a.s. - dohadné úroky Kč

23 Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti Skupina Pohledávky před datem splatnosti Po splatnosti do 3 měsíců Po splatnosti od 3 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Po splatnosti od 12 do 18 měsíců Po splatnosti nad 18 měsíců Pohledávky za dlužníky v konkursu Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka C.IV. Krátkodobý finanční majetek Položka rozvahy Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Netto hodnota k Rozbor krátkodobého finančního majetku Položka rozvahy Pořizovací cena Přecenění Netto hodnota k CP - ISCS Sporobond CP - ISCS Konzervativni mix CP - ISCS Nemovitostni fond

24 D. D.I. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Časové rozlišení Položka rozvahy Náklady příštích období Příjmy příštích období Netto hodnota k

25 Pasiva A. Vlastní kapitál Položka rozvahy Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ A.I. Základní kapitál Druh akcií Počet Nominální hodnota Nesplaceno Datum splatnosti Listinné na jméno , , Pohyby ve vlastním kapitálu Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Položka rozvahy Přecenění podílu WICO B.G.M., a.s. Přecenění podílu JP Park, a.s. Přecenění podílu B.G.M. Capital, a.s. Přecenění podílu Šmeral Brno, a.s. Přecenění podílu Háje real, s.r.o. Přecenění podílu AQUA SPOL, s.r.o. Přecenění podílu B.G.M. Export, a.s. Přecenění podílu TOS Svitavy, a.s. Přecenění podílu SIMA a.s. Běžné období Minulé období

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více