SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA"

Transkript

1 SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2006

2 Vážení členové, představenstvo Vojenské družstevní záložny (dále jen VDZ) Vám předkládá výroční zprávu za rok Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou MF ČR č.389/2001 Sb., o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva. Obchodní název, sídlo a IČ družstevní záložny Obchodní název - Vojenská družstevní záložna zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka číslo Datum zápisu do obchodního rejstříku: Sídlo - Praha 6, Tychonova 1, PSČ IČ , DIČ- CZ Tel: Internet: Oprávnění k provozování činnosti Povolení působit jako družstevní záložna bylo vydáno Rozhodnutím o povolení působit jako družstevní záložna podle 2a zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., vydaným Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami dne , pod čj. 2556/2000. Povolení bylo uděleno na dobu neurčitou v rozsahu, ve kterém je družstevní záložna oprávněna vykonávat tuto činnost dle 3, odst.1 a odst.2 zákona. Na základě Rozhodnutí o udělení souhlasu č.j.1914/2003/i ze dne , vydaném Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami je VDZ oprávněna přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření. VDZ je institucí, kterou založili zaměstnanci resortu MO na základě zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. VDZ je postavena na zaměstnaneckém principu, což znamená, že členy se mohou stát, v souladu se stanovami, především vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, vojenští důchodci a rodinní příslušníci uvedených osob. Cílem VDZ je poskytnout zaměstnancům resortu MO široký sortiment služeb ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. V této souvislosti být důvěryhodným partnerem resortu MO v oblasti uspokojování potřeb jeho pracovníků a významnou měrou se tak podílet na posilování jejich pracovní stability a sociálních jistot. Základní spektrum služeb VDZ tvoří: Vedení běžných i kontokorentních účtů členů, hotovostní a bezhotovostní platební styk, provádění plateb z pověření člena, platby SIPO, vydávání platebních karet EUROCARD/MASTERCARD, CIRRUS/MAESTRO, VISA ELECTRON a VISA CLASSIC; Termínované vklady; Spořící účty; Členské úvěry. Přehled poboček: Praha-Valy, Praha-Dejvice, Praha Ústřední vojenská nemocnice, Stará Boleslav, Tábor, Jince, Čáslav, Vyškov, Olomouc, Brno, Přerov-Bochoř, Přerov-město.

3 Údaje k , k a k v Kč K k k Počet členů družstevní záložny Výše členského podílu Další členské vklady Základní kapitál Zapsaný základní kapitál Objem nesplacených členských podílů Vlastní kapitál ve struktuře : základní kapitál fondy ze zisku neuhrazená ztráta minulých let nerozdělený zisk minulého období ztráta běžného období zisk běžného období Celkový objem veškerých vkladů: v členění na: Vklady fyzických osob Vklady družstevních záložen Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku VDZ nemá žádné finanční investice a krátkodobý finanční majetek. S vklady členů bylo v roce 2006 hospodařeno následovně: Úvěry členům - k byly poskytnuty úvěry v celkové výši ,17 Kč. Volné finanční prostředky, které nejsou alokovány v rámci poskytovaných úvěrů, byly ukládány na speciálním bankovním účtu u ČSOB a na termínovaných účtech u Waldviertler Sparkasse von Na základním clearingovém účtu vedeném u ČSOB byly ukládány pouze zdroje nutné pro platby klientů. Na ostatní běžné účty u ČSOB byly převáděny pouze finanční prostředky potřebné pro dotace pokladen poboček a pro čerpání peněžních prostředků klienty pomocí platební karty. K bylo na bankovních účtech u ČSOB uloženo ,05 Kč. Na běžném účtu u Poštovní spořitelny sloužícímu k dotaci pobočky Stará Boleslav bylo k uloženo ,26 Kč. Na běžném účtu u Waldviertler Sparkasse von 1842 bylo k uloženo ,35 Kč. Seznam kontrolovaných osob ve smyslu 1, odst.1 zákona č.87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kontrolovanou osobou ve smyslu 1 zákona č.87/1995 Sb., je Vojenská družstevní záložna. Roční účetní závěrka za rok 2006 ověřená auditorem Rozvaha - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy; Výkaz zisku a ztráty- MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/ viz. příloha výroční zprávy; Příloha k účetní závěrce - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy; Přehled o změnách ve vlastním kapitálu - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy.

4 Úplný výrok auditora k účetní závěrce družstevní záložny za daný rok v nezkrácené podobě, jméno a číslo auditora Audit provedla auditorská firma ARSM s.r.o.., IČ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Vojenské družstevní záložny k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Charakter výroku: BEZ VÝHRAD. Jména členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, kteří vykonávali funkce v průběhu roku 2006 Představenstvo JUDr. Jaroslav Mahdalíček předseda představenstva. Zaměstnanec resortu MO Sekce ekonomická. Vedoucí oddělení finanční kontroly. Ing. Roman Náhončík místopředseda představenstva. Senior Konsultant - poradenská společnost M.C.TRITON. Dříve zaměstnanec resortu MO Sekce ekonomická. Ing. František Kofroň místopředseda představenstva. Výkonný ředitel sekce centrální nákup ČSA, a.s. Dříve zaměstnanec resortu MO Sekce ekonomická. Prof. Ing.Vladimír Klaban, Csc. člen představenstva. Rektor Rašínovy vysoké školy Brno. Jiří Pech - člen představenstva. Člen ústřední rady svazu vojáků z povolání Armády České republiky. Úvěrová komise Ing. Petr Šimek předseda úvěrové komise. Zaměstnanec resortu MO Ředitel odboru interního auditu MO. Ing. Peter Obernauer člen úvěrové komise. Zaměstnanec resortu MO. Zástupce ředitele odboru interního auditu MO. JUDr. Alena Stárková člen úvěrové komise. Zaměstnanec resortu MO. Zástupkyně náměstka ministra obranyředitelka odboru vnitřní správy. Ing. Jan Hirsch člen úvěrové komise. Zaměstnanec resortu MO Sekce ekonomická. Ředitel odboru ekonomických informačních systémů. Bc. Radim Havliš člen úvěrové komise. Zaměstnanec resortu MO Sekce ekonomická. Kontrolní komise Ing. Jiří Dušek - předseda kontrolní komise. Zaměstnanec resortu MO generální štáb AČR Ing. Václav Grmela - člen kontrolní komise. Pracovník ředitelství Vojenských lesů a statků ČR - státní podnik, člen předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků v armádě. Ing. Milan Mertel - člen kontrolní komise. Důchodce, bývalý zaměstnanec resortu MO. Všichni členové volených orgánů splňují podmínky odborné způsobilosti a bezúhonnosti vyžadované zákonem pro výkon svých funkcí, a to podle 2a, odst.7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Žádný člen volených orgánů nemá pracovněprávní nebo obdobný poměr k subjektu nakládajícím s cennými papíry. Peněžité a nepeněžité příjmy, které přijali v roce 2006 členové volených orgánů od družstevní záložny Všichni členové představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise vykonávali svou činnost bezplatně, bez nároku na odměnu. Poskytována byla pouze náhrada účelně vynaložených výdajů, tj. náhrada za použití soukromého vozidla (bez cestovného) v souvislosti s pracovními cestami členů volených orgánů při zabezpečení a kontrole činnosti poboček. Úvěry, které byly v roce 2006 poskytnuty členům volených orgánů družstva, členům, kteří mají pracovní poměr v družstvu, a osobám jim blízkým Členům volených orgánů VDZ byly poskytnuty 4 úvěry v celkové výši ,- Kč; Zaměstnancům VDZ bylo poskytnuto 9 úvěrů v celkové výši Kč; Osobám blízkým členům volených orgánů a zaměstnanců VDZ byly poskytnuty 2 úvěry v celkové výši Kč. Všechny úvěry byly poskytnuty za stejných podmínek, za kterých jsou jednotlivé typy úvěrů poskytovány ostatním členům družstva a jsou řádně spláceny. Zpráva představenstva VDZ k činnosti představenstva, aktivitám a hospodaření a ke stavu majetku VDZ za rok 2006

5 VDZ završila v roce 2006 deset let od svého vzniku. V roce 2006 pokračoval rozvoj VDZ a k zajišťovalo činnost záložny 11 poboček, dislokovaných v klíčových vojenských posádkách Praha-Valy, Praha-Dejvice, Stará Boleslav, Tábor, Jince, Čáslav, Brno, Olomouc, Přerov Bochoř, Přerov Město a Vyškov. V květnu 2007 byl zahájen provoz nové pobočky v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha. Ke dni měla VDZ členů. Plánovaný růst členské základny byl splněn zčásti, zejména s ohledem na dopady organizačních a dislokačních změn v rámci AČR. Podnikatelský záměr VDZ na rok 2006 byl v základních rysech splněn. Vojenská družstevní záložna se v průběhu roku 2006 aktivně podílela na činnosti Asociace družstevních záložen, prostřednictvím předsedy představenstva VDZ, který je členem presidia Asociace družstevních záložen. Hlavní činnost orgánů VDZ byla v roce 2006 zaměřena na aplikaci zásadních legislativních změn v oblasti peněžního družstevnictví, spojených se sjednocením dozoru nad finančním trhem. Značná pozornost byla věnována problematice úvěrové delikvence, jejíž výše a rozsah byl ovlivněn dynamikou růstu počtu a objemu poskytovaných úvěrů. Byla přijata účinná právní i organizační opatření k zefektivnění kroků spojených s vymáháním pohledávek vzniklých nesplácením úvěrů. Na svých jednáních představenstvo VDZ dále projednávalo aktuální otázky spojené s rozšířením členské základny, úrokovou a poplatkovou politikou, provozem a dalším rozvojem VDZ. Hlavní činnost byla zaměřena na zkvalitňování produktů a služeb, opatření k rozšiřování členské základny, přijímání nových členů, vytvoření podmínek pro snížení úvěrové delikvence, projednávání a schvalování nových předpisů a podmínek pro jednotlivé produkty. V oblasti úrokové politiky byly důsledně zohledňovány změny, k nimž docházelo u úrokových sazeb na mezibankovním trhu, včetně změn úrokových sazeb u depozitní banky. Dnem nabyl účinnosti zákon číslo 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Tímto zákonem došlo k přenesení výkonu dohledu nad družstevními záložnami z Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na Českou národní banku. Zároveň došlo ke změně v oblasti pojištění vkladů u družstevních záložen, kdy vklady členů družstevních záložen jsou pojištěny u stejného fondu, jako vklady klientů ostatních bank. Zásadním právním dokumentem, který ovlivnil a ovlivní činnost VDZ je Opatření České národní banky číslo 6 ze dne , kterým se stanoví pravidla kapitálové přiměřenosti, angažovanosti a vnitřního kontrolního systému spořitelních a úvěrních družstev. Tyto právní předpisy, na ně navazující opatření a další připravované předpisy výrazně ovlivní činnost družstevních záložen, a to jak z hlediska podstatného rozšíření okruhu působnosti družstevních záložen, tak zejména z hlediska rozšíření povinností družstevních záložen. Na družstevní záložny jsou tak nově kladeny výrazně vyšší nároky a požadavky na splnění povinností vyplývajících z bankovních směrnic Evropské Unie, právních předpisů a dalších opatření vydaných ČNB, a to zejména v oblasti řídícího a kontrolního systému a plnění řady náročných finančních ukazatelů. Zajištění realizace tak zásadních změn bude klást mimořádné nároky na činnost orgánů VDZ a jejího výkonného managementu. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zajištění splnění úkolů, které pro VDZ vyplývají z nově přijatých právních předpisů bude finančně náročné, protože přijaté právní předpisy a na ně navazující opatření budou vyžadovat personální posílení centrály VDZ. Návrh představenstva VDZ na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 Podle výkazu zisku a ztrát k činil hospodářský výsledek za účetní období roku 2006: zisk po zdanění: ,70 Kč S ohledem na ekonomické výsledky roku 2006 se navrhuje rozdělit zisk po zdanění následovně: 10 % příděl do zákonného rezervního fondu ve výši ,90 Kč 10 % příděl do rizikového fondu ve výši ,90 Kč zbývající část zisku ve výši ,90 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Zpráva kontrolní komise k vlastní činnosti za rok 2006, k činnosti představenstva a návrhu představenstva na způsob úhrady ztráty z minulých let Těžiště činnosti kontrolní komise bylo orientováno především na získání informací o činnosti představenstva a úvěrové komise, provedení fyzické a dokladové inventarizace, dodržování zásad úvěrové politiky, řešení otázek úvěrové delikvence a hrazení členských podílů a zápisného. Kontrolní komise se v součinnosti s představenstvem a úvěrovou komisí zabývala hospodařením záložny, zejména z pohledu hospodárného a účelného využívání finančních prostředků. Kontrolní komise provedla v součinnosti s představenstvem a centrálou družstva řádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci pokladní hotovosti, bankovních účtů, účtů klientů, pohledávek a závazků a majetku. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Na základě své činnosti kontrolní komise neshledala žádné okolnosti, které by představovaly, případně mohly představovat případy porušení obecně závazných předpisů upravujících činnost spořitelních a úvěrních družstev, nebo porušení stanov družstva nebo byly v rozporu s usnesením poslední členské schůze nebo ohrožovaly zájmy a oprávněné nároky členů družstva. Kontrolní komise rovněž prostudovala roční účetní závěrku družstva, vyslovuje s ní souhlas a doporučuje členské schůzi roční účetní závěrku za rok 2006 schválit, včetně návrhu představenstva na způsob užití kladného hospodářského výsledku k přídělu do rezervního a rizikového fondu a převodu na účet nerozděleného zisku z minulých let.

6 Kontrolní komise konstatuje, že v roce 2006 byla VDZ řádně řízena, dosažené výsledky pravdivě zobrazují celkový vývoj družstva a jsou vytvořeny předpoklady pro další pozitivní vývoj. Ing. Jiří DUŠEK, v.r. Předseda kontrolní komise Zpráva úvěrové komise k vlastní činnosti za rok 2006 Úvěrová komise se v roce 2006 scházela operativně podle potřeby, v návaznosti na doručené žádosti o úvěry a projednávané změny v oblasti úvěrové politiky. Hlavní pozornost úvěrové komise byla zaměřena na realizaci koncepce úvěrové, poplatkové a úrokové politiky, projednání žádostí o poskytnutí členských úvěrů a jednotlivých žádostí o udělení výjimek v působnosti kontrolní komise. Poskytnuté úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanoveného ručení. Úvěrová komise se dále podílela na tvorbě opatření ke snížení úvěrové delikvence a zvýšení vymahatelnosti nesplácených úvěrů. Zvláštní pozornost byla ze strany úvěrové komise v součinnosti s představenstvem a kontrolní komisí věnována dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti, pravidel likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev, stanovených ve vyhláškách Ministerstva financí ze dne č.386/2001 Sb., 387/2001 Sb., a 388/2001 Sb. V průběhu roku 2006 bylo poskytnuto 1510 úvěrů v celkové výši 77,1 mil. Kč. Od zahájení činnosti VDZ do konce roku 2006 bylo poskytnuto úvěrů v celkové výši 417,7 mil. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna efektivní opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Ing. Petr ŠIMEK, v.r. Předseda úvěrové komise Seznam všech opatření dohledového orgánu a požadavků ke zjednání nápravy dle 28 odst.1 zákona doručených družstevní záložně v průběhu roku 2006 Bez opatření Celková výše pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k pohledávky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti Kč pohledávky nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti Kč Celková výše závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k závazky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti : 0 Kč závazky nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti: 0 Kč Nominální hodnota záruk, které poskytla družstevní záložna členům za úvěry, jež byly poskytnuty členům družstevní záložny jinými osobami a výši opravných položek k těmto zárukám Záruky tohoto druhu nebyly poskytnuty. Podnikatelský záměr na období let Přijmout opatření k rychlejšímu růstu členské základny a do konce roku 2007 dosáhnout 3200 členů, do konce roku 2008 dosáhnout 3600 členů a do konce roku 2009 dosáhnout 4000 členů; Pobočkovou síť budovat a personálně zabezpečit v souladu s dislokací útvarů a zařízení AČR, v návaznosti na cíle a postup reformy ozbrojených sil ČR;

7 Dále rozšířit poskytování komplexních služeb právnickým osobám, především ve vztahu k organizacím sdružujícím současné a bývalé zaměstnance MO ČR a ve vztahu k organizacím, u kterých MO ČR plní funkci zřizovatele nebo zakladatele; V průběhu roku 2007 implementovat nový bankovní a ekonomický SW, včetně elektronického bankovnictví a zabezpečit přístup na bankovní clearing V návaznosti na pozitivní ekonomický vývoj VDZ zkvalitňovat a dále rozšiřovat poskytované služby, a to jak z hlediska jejich dostupnosti, tak i z hlediska jejich konkurenceschopnosti ve vztahu k bankám, zejména v oblasti úrokových sazeb, poplatků a produktů telefonického a elektronického bankovnictví; Pokračovat v realizaci komplexního věrnostního programu pro členy VDZ. Vybrané významné údaje z podnikatelského záměru pro rok 2006 Vybrané položky nákladů a výnosů Plán 2006 Skutečnost 2006 Plán 2007 Výnosy z úroků 11,1 mil. Kč 12,654 mil. Kč 13,1 mil. Kč Náklady na úroky 2,7 mil. Kč 3,159 mil. Kč 3,9 mil. Kč Výnosy z poplatků 5,5 mil. Kč 5,063 mil. Kč 5,4 mil. Kč Náklady na poplatky 0,7 mil. Kč 0,552 mil. Kč 0,7 mil. Kč Náklady na zaměstnance 5,9 mil. Kč 5,696 mil. Kč 6,5 mil. Kč Ostatní provozní náklady 7,9mil. Kč 8,284 mil. Kč 8,9mil. Kč Ostatní výnosy 0,9 mil. Kč 0,227 mil. Kč 1,9 mil. Kč Zisk za účetní období před zdaněním 0,3 mil. Kč 0,253 mil. Kč 0,4 mil. Kč Vážení členové, Vojenská družstevní záložna je nadále stabilní a významnou součástí českého peněžního družstevnictví, a to jak počtem členů, bilanční sumou, tak i dynamikou rozvoje. V tomto trendu budeme nadále pokračovat. Naše heslo SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ je výrazem odpovědnosti za tento závazek Za představenstvo Vojenské družstevní záložny JUDr. Jaroslav Mahdalíček v.r. předseda představenstva Ing.František Kofroň v.r. místopředseda představenstva

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Peněžní dům, spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Datum zveřejnění: 19. května 2015 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚ... 4 3. VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU... 5 4. ZPRÁVA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2014 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta...3 Všeobecné údaje o emitentovi...4 Profil emitenta...5 Popis podnikání emitenta...8 Nabízené

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta... 3 Všeobecné údaje o emitentovi... 4 Profil emitenta... 5 Popis podnikání emitenta... 7 Orgány

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více