Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) 1.1. Plnění rozpočtu za roky PŘÍJMY 3 262, , , 91 VÝDAJE 2 700, , ,23 SALDO 561,67 11, , Běžný rozpočet 2013 třída Skutečnost schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY 3 834, , ,12 116,79 96,57 VÝDAJE 2 782, , ,02 88,08 82,97 SALDO 1 052,84 125,00 618, Kapitálový rozpočet 2013 třída skutečnost schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY 25, , ,00 VÝDAJE 71,00 125,00 79,00 56,92 90,06 SALDO -46,15-125,00-54, Rozpočtové hospodařen dle tříd Příjmy 2013 schválený upravený % SR % UR třída skutečnost 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 011, , ,39 115,98 97,73 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 138,58 295,00 199,70 46,98 69,39 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25, ,00 100,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 684,78 391,80 690,03 174,78 99,24 CELKEM PŘÍJMY 3 859, , ,12 117,55 96, Daňové příjmy vybrané položky 2013 položky skutečnost schválený upravený % SR % UR Sdílené daně 2 577, , ,39 113,19 97,71 Místní poplatky 203,60 161,00 211,00 126,46 96,49 Správní poplatky 5,77 4,00 7,00 144,25 82,43 Daň z nemovitosti 190,41 150,00 191,00 126,94 99,69 Ostatní daňové příjmy 34,70 5,00 35,00 694,05

2 1.6. Rozpočtové hospodaření dle tříd výdaje 2013 třída skutečnost schválený upravený % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 782, , ,02 88,08 82,97 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 71,15 125,00 79,00 56,92 90,06 CELKEM VÝDAJE 2 853, , ,02 86,90 83, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 132,25 3,78 175,45 6,15 ostatní platby za provedenou práci 101,99 2,92 104, 29 3,66 odměny zastupitelům 309,22 8,85 311,62 10,92 mzdové výdaje celkem 543,46 15,55 591,36 20,73 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 70,04 2,00 176,79 6,20 nákupy vody, paliv a energie 159,92 4,58 154,55 5,42 nákup služeb a ostatní nákupy 446,76 12,78 443,95 15,56 opravy a údržba majetku 1 470,50 42,08 978,32 34,29 daně (daň z převodu nemovitostí ) 126,77 3,63 65,57 2,30 výdaje z finančního vypořádání 2,81 0,08 15,43 0,54 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 28,00 0,81 31,43 1,10 ostatní provozní výdaje celkem 2 305,09 65, ,03 65,40 dotace příspěvkovým organizacím 280,00 8,01 250,00 8,76 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 118,39 3,39 74,69 2,62 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 398,39 11,40 324,69 11,38 půjčené prostředky CELKEM 3 246,95 92, ,08 97,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 148,64 4,25 53,70 1,88 nákup pozemků 45,94 1,31 17,45 0,61 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 39,60 1, pořízení vlastního majetku celkem 234,18 6,70 71,15 2,49 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 13,56 0, investiční dotace celkem 13,56 0, půjčené prostředky CELKEM 247,74 7,09 71,15 2,49 VÝDAJE CELKEM 3 494,68 100, ,23 100,00

3 1.8. Závazné ukazatele 2013 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozp. sch. rozp. skutečnost skutečnost Pokladní správa 2 988, ,33 - Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch 60,00 160,00 35,49 101,62 Doprava a spoje - 259,82-183,86 Vodní hospodářství - 550,00 3,31 506,17 Školství - 350,00-298,94 Kultura 5,00 47,00 2,2 106,53 Sport 2,00 70,00 0,50 2,47 Zájmová činnost - 30,00-8,87 Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - 180,00-77,33 Hřbitov - 50,00 2,48 2,66 Komunální služby, výstavby inž.sítí 5,00 175,00 30,40 30,87 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 210,00 320,00 56,81 294,73 Veřejné prostranství - 120,00 120,00 124,87 Sociální zabezpečení Sociální služby - 30,00-20,35 Krizové stavy ,64 Hasiči a městská policie - 40,00-138,60 Zastupitelstvo - 380,00-373,74 Správa úřadu 3,00 350,00 26,58 418, 72 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 10,00 155,00 5,69 79,10 Ostatní finanční operace - 16,00-14,13 Ostatní nezařazené Celkem 3 283, , , ,23 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) ,69 CELKEM ,39 Pozn.: jedná se pouze o schválený rozpočet 1.9. Financování 2013 schválený upravený % SR % UR název položky skutečnost Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,46 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,46

4 1.10. Souhrnná tabulka plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za r Skutečnost schválený upravený % SR % UR Třída 1 daňové příjmy 3 011, , ,39 116,00 97,70 Třída 2 nedaňové příjmy 138,58 295,00 199,70 47,00 69,40 Třída 3 kapitálové příjmy 25, , ,00 Třída 4 přijaté dotace 684,78 391,80 690,03 174,80 99,20 Příjmy celkem 3 859, , ,12 117,60 96,60 Třída 5 Běžné výdaje 2 782, , ,02 88,10 83,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 71,15 125,00 79,00 56,90 90,1 Výdaje celkem 2 853, , ,02 86,90 83,10 Saldo: Příjmy-výdaje 1 006, , ,50 (Přebytek +, deficit -) Třída 8 financování Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace Nepřevedené částky vyrovnávající schodek FINANCOVÁNÍ CELKEM , , Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a přehled rozpočtových opatření jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v kanceláři účetní. U daňových příjmů došlo k významnějšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu u příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z daně z přidané hodnoty, dále vzhledem ke zvýšenému poplatku za odpady došlo též k významnému zvýšení místního poplatku za svoz odpadů. U nedaňových příjmů nebyly naplněny příjmy z pronájmu hostince, neboť v průběhu roku 2013 došlo ke snížení nájmu. Hlavní částí nedaňový příjmů jsou příjmy z pronájmu a příspěvek na třídění odpadu od fy EKO-KOM a.s. a nájem za hostinec, dále jsou v roce 2013 významnou složkou příspěvky občanů na ohňostroj a prodej knih, samolepek a pohledů. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemku. U přijatých transferů byla čerpána dotace od SZIF na opravu fasády MŠ Seč, dotace na opravu dvou křížků, dotace na opravu šoupat na vodovodním řadu a dotace pro SDH Seč v rámci krizového řízení (dotace od Krajského úřadu), dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na volbu prezidenta, dále jsou v přijatých transferech zúčtovány příspěvky obcí na prokázané neinvestiční výdaje MS Seč za rok Běžné výdaje nejvyšší čerpání běžných výdajů souviselo s opravaš šoupat na vodovodním řadu v Seči, výměnou střechy na vodárně (celkem Kč 490 tis.) a hasičské zbrojnici (Kč 129 tis.), s financování zřízené Mateřské školy Seč (Kč 250 tis.), opravou 2 křížků (Kč 77 tis.), vyšší podíl je tvořen výdaji na svoz komunálního odpadu ve výši Kč 295 tis. a výdaji na

5 odměnách zastupitelům obce ve výši Kč 341 tis., byly také prováděny opravy a údržba na hřbitově a v hospodě, dále byl pořizován rozšiřován SW k ekonomickým agendám úřadu. Kapitálové výdaje výdaje související s projektem na rekonstrukci čp. 2 (bývalá fara) na obecní úřad Kč 53,7 tis. a zakoupením pozemku od Státního statku Jenč, s.p. v likvidaci. 2) Ukazatel dluhové služby a monitoring obce Dluhová služba (v tis. Kč) popis Daňové příjmy 2 084, , ,55 Nedaňové příjmy 164,40 201,16 138,58 Přijaté transfery - fin. vztah 99,33 98,62 54,4 Dluhová základna 2 348, , ,53 Úroky Splátka jistiny a dluhopisů Splátky leasingu Dluhová služba Ukazatel dluhové služby % Monitoring obce (v tis. Kč) popis Počet obyvatel ,00 289,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3 262, , ,91 3. Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem ř.3+ř Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř Rozvaha aktiv a pasiv , , ,85 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 666,93 758,63 517,55 9. Stav na bankovních účtech 1 190, , , Úvěry a komunální obligace Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,29 4,73 2, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 2,30 2,63 1, Oběžná aktiva 1 379, , , Krátkodobé závazky 666,93 758,63 517, Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 2,07 2,38 4,61

6 3) Údaje o hospodaření s majetkem 3.1. Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka evidovala následující pohledávky z obchodního styku: Pohledávky hostinec nájemné 12/ Kč 3 500, Celkové pohledávky mimo poskytnutých záloh: 5 600,-- Kč, 3.3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč: 0 tis. Kč 3.4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0 tis. Kč 3.5. Závazky z obchodního styku k : Účetní jednotka evidovala následující závazky z obchodního styku: Přeplatek nájemné z HM Milota Jan Kč 84, Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem: - pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 o výměře 752 m2 vše v k.ú. a obci Seč. Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč ,-- je evidována na podrozvahovém účtu a na samostatném analytickém účtu pozemků Závazky nevedené v účetnictví: Účetní jednotka jednotka převedla do podrozvahové evidence nezaplacený závazek z r ve výši Kč 3 500,--, jelikož zanikl dodavavatel, v podrozvahové evidenci bude závazek veden do uplynutí doby promlčecí lhůty Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: Obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem: - pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 o výměře 752 m2 vše v k.ú. a obci Seč. Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč ,-- je evidována na podrozvahovém účtu a na samostatném analytickém účtu pozemků Dlouhodobý majetek: Majetek k (v tis. Kč) Účet - popis 2013 Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m 69,94-69, Ostat. dlouhodobý nehm.m 521,45-10,43 511, Stavby , , , Sam.mov.věci a soubory m 2 435, ,17 623, Drobný dlouhodobý hmotný 522,97-522, Ostatní dlouhodobý hm. m 191,05-109,10 81, Pozemky 763, ,44

7 041 - Nedokončený dl. nehmot.m Nedokončený dl. hmotný m 53, ,70 CELKEM , , ,08 z toho: oprávky k majetku celkem ,50 Přírůstky: Na účet bylo v roce 2013 zaúčtováno pořízení rozšíření SW FENIX od společnosti Asseco Solutions, a.s. ve výši Kč ,--. Na účet bylo v roce 2013 zaúčtováno pořízení rozšíření SW TRIADA MUNIS od společnosti TRIADA, spol. s.r.o. ve výši Kč 4 289,--. Na účet byl k zařazen území plán obce ve výši Kč ,--. K datu byl na účet zařazen automobil WV Transporter bezúplatně převzatý od Hasičského záchranného sboru Plz.kraje v PC Kč ,-- (účtován v cenách dle evidence převodce). Na účet zaúčtování v listopadu 2013 pořízení DDHM pro úklid veřejného prostranství - sekačka, fukar a křovinořez ve výši Kč ,--. Na účet byl v prosinci 2013 zařazen majetek pro SDH Seč pořízený z dotace Plzenského kraje ve výši Kč ,--. Na účet v dubnu 2014 pořízena televize do hostince v PC Kč ,-- (obec přihlášena též k platbě televizního poplatku). Na účet byly v prosinci 2013 zařazeny kupované pozemky p.č. 81, p.č. 249 a p.č. 369 v k.ú. Seč u Blovic v PC Kč ,-- odkupované od St.statku Jeneč, s.p. v likvidaci. Úbytky V dubnu 2013 byl vyřazen odprodaný pozemek p.p.č. 530 v k.ú. Seč u Blovic v PC Kč 2 340,24 (kupní smlouva s paní Hrdinovou). Z účtu pozemků byly vyřazeny pozemky v k.ú. Seč u Blovic v právem hospodaření pro Obec Seč z důvodu jejich neexistence na výpisu z LV. K byla předána zřízené PO projektová dokumentace k plynofikaci MŠ do správy ve výši Kč ,- (úbytek na účtu ) Finanční investice Obec Seč neeviduje žádné finanční investice Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k v Kč Ostatní významné skutečnosti: nezjištěny Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci: Obec eviduje na podrozvahových účtech budovu MŠ vč. pozemku a vybavení pro provoz MŠ, jenž byly na základě předávací listiny v r předány do správy zřízené příspěvkové organizaci MŠ Seč (majetek předaný do správy přeceněn na základě předložené inventarizace MŠ Seč za rok 2013), pozemek st.parc.č.10/2 o výměře 752 m2 zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla z titulu prodeje hostince, výzbroj AVIE SDH Seč, věcná břemena (seznam viz inventarizace), majetek evidovaný v operativní evidenci dle inventarizace ke dni a a nezaplacené závazky převedené do podrozvahy: P.Koucký, Starý Plzenec, fa č ze dne Dále je zde evidována smlouva o výpůjčce na pozemek hřiště s Úřadem pro zastupování státu ve výši Kč 1,-- (966 01).

8 3.15. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 0 ha Výše ocenění lesních porostů: 0 Kč 3.16.Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů 4) Hospodářská činnost obce Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec k nevykazovala žádné zůstatky na účelových fondech. 6) Rozvaha obce k Kompletní výkaz rozvahy k datu k nahlédnutí v kanceláři účetní. Hlavní údaje z rozvahy v tis. Kč: Aktiva celkem Netto ,35 Pasiva celkem ,35 A. Stálá aktiva 9 217,10 C. Vlastní kapitál ,80 V tom: DNM 511,02 v tom: jmění úč.jedn ,79 DHM 8 706,07 výsl.hospodaření 659,26 Dlouh.fin.aktiva 0,00 D. Cizí zdroje 517,55 B. Oběžná aktiva 2 384,27 v tom: rezervy 0,00 v tom: zásoby 38,48 dlouhodobé závazky 0,00 pohledávky 136,90 krátkodobé závazky 517,55 finanční maj ,89 bankovní úvěry 0 Dohadné účty pasivní K eviduje obec na dohadných účtech pasivních nevyfakturované dodávky: Věřitel Nevyfakturovaná dodávka Účetní stav celkem Kč Kanalizace a vodovody Nevyfakturované dodávky doplatek 4 284,-- Starý Plzenec a.s. vodného 4.Q 13 RWE energie, a.s. Odhad spotřeby plynu 10-12/2013 ve výši 5 220,-- zapl.záloh MěÚ Blovice Příspěvek na žáky ZŠ Blovice za rok 2013 přestupky za rok ,-- 500,-- Kanalizace a vodárny Vodné a stočného 4.Q 2013 hostinec, 1 725,-- Starý Plzenec,a.s. hřiště, hřbitov ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie v říjnu až 3 280,-- prosinci 2013 ve výši zapl.záloh - OU Zpč.komunální služby Nevyfakturované služby svoz odpadu ,-- a.s. 12/2013 ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie klubovna ,-- 12/2013 (ve výši záloh) ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie 10-12/ ,-- veř.osv. (ve výši záloh) ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie 10-12/ ,-- hasičárna Diecézní charita Plzeň Doplatek rozvoz obědů 4.Q ,56,-- ČEZ Prodej s.r.o. Dohad spotřeby el.energie šatny hřiště r , až 2013 Ohňostroj Bystřický Ohňostroj ,--

9 Kanalizace a vodovody Nevyfakturované dodávky doplatek 4 284,-- Starý Plzenec a.s. vodného 4.Q 13 Celkem ,56 Dohadné účty aktivní k Na dohadných účtech aktivních evidovány k následující položky: Věřitel Účetní stav celkem Kč Příspěvek obcí na žáka za rok 2013 MŠ ,-- Seč Příspěvek na třídění odpadu 4.Q ,-- EKO-KOM a.s. Celkem ,-- Náklady příštích období k : Na nákladech příštích období evidovány k následující položky: Náklad + věřitel Náklad příštích období Účetní stav celkem Kč Wolter Kluwers, a.s. Předplatné Věstník PK ,-- Kooperativa Pojišťovna Předpis pojistného multikára ,-- a.s. Kooperativa Pojišťovna Pojistné r ,-- a.s. TRIADA spol. s r.o. Předplatné Obec a finance ,-- Ing. Alena Kučerová ISPO 1-6/ ,-- Acha obec účtuje s.r.o. Registrace na www r ,50 Kooperativa Pojišťovna Pojištění majetku ,-- a.s. Celkem ,50 Výnosy příštích období k : Na výnosech příštích období evidovány k následující položky: Náklad + věřitel Výnosy příštích období Účetní stav celkem Kč Smlouvy o nájmu HM na předpis nájemného ,20 roky viz příloha Smlouvy o nájmu HM na Předpis služeb ,-- roky viz příloha DPPO za obec za rok 2013 DPPO ,-- Smlouva o reklamě Pronájem reklamní plochy ,-- Hrdinová Blanka MP odpady za rok 2014 MP odpady ,--

10 7) Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Název položky Hlavní Hospodářská I. Náklady z činnosti 2 619,26 0 II.Finanční náklady 5,14 0 III.Náklady na transfery 301,69 0 V. Dan z příjmů 36,67 NÁKLADY CELKEM 2 962,76 0 I. Výnosy z činnosti 420,21 0 II. Finanční výnosy 5,82 0 IV. Výnosy z transferů 393,81 0 V. Výnosy ze sdílených daní a 2 802,18 0 poplatků VÝNOSY CELKEM 3 622,02 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 695,94 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období (po zdanění) 659,26 0 Výnosy z transferů Ve výnosech z transferů jsou kromě dotací ze státního rozpočtu (více bod 9) také uvedeny předpokládané příspěvky obcí na neinvestiční náklady na žáka zřízené Mateřské školy Seč za rok Výsledkem hospodaření běžného účetního období (po zdanění) za rok 2013 je zisk ve výši Kč 659,26 tis. 8) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí MŠ Seč, IČ Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace a finanční vypořádání PO za rok 2013 je schvalováno zastupitelstvem obce současně s projednáváním závěrečného účtu obce: Hospodářský výsledek MŠ Seč k datu : Výnosy celkem z hlavní činnosti Kč ,47 v tom: výnosy z transferů Kč ,00 Náklady celkem z hlavní činnosti Kč , Celkem hospodářský výsledek zisk Kč 42,62 Daň z příjmu (19%) Kč 0 Celkem hospodářský výsledek po zdanění zisk Kč 42,62 Návrh na rozdělení do fondů: Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření k MŠ Seč 42,62 Kč 0 Kč ,62 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace vč. všech zákonem předepsaných výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, jsou založeny na obecním úřadě v kanceláři účetní. Zřízená příspěvková organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost, pouze činnost hlavní, a to předškolní výchova a školní stravování.

11 9) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec je příjemcem dotací ze státního rozpočtu v tomto členění: Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Kč ,-- Účelová dotace Volby do PSP ČR 2013 Kč ,-- Účelová dotace Volba prezidenta Kč ,-- (poskytnuto Kč ,--, dotace vypořádána již v průběhu roku 2013, vratka Kč 9 062,-- v září 2013) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. A72/PSOV (vodovodní řady) Kč ,-- Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. Z026/13 (křížky) Kč ,-- Rozhodnutí č.j. KŘ/1106/13 z mimoprogramová neinvestiční účelová dotace (SDH Seč) Kč ,-- Dotace z Programu rozvoje venkova fasáda MŠi (akce realizována v roce 2012) Kč ,-- Dotace k vypořádání jsou evidovány na analytických účtech č. 374 xx. Výše uvedené dotace byly poskytnuty a vyčerpány v r (vyjma dotace z Programu rozvoje venkova). Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby do PSP ČR byly v lednu 2014 ve výši Kč 5 151,40 vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Čerpání Vratka % KÚPK * Výkon státní správy , , KÚPK Volby do PSP ČR , , ,40 75,47 KÚPK Volba prezidenta , , KÚPK Dotace PSOV A72/PSOV , , KÚPK účelové dotace č , , Z026/13 KÚPK Rozhodnutí č.j. KŘ/1106/13 z , , * KÚPK Krajský úřad Plzeňského kraje *SZIF Státní zemědělský intervenční fond

12 10) Zůstatky na bankovních účtech k Účet název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet , , Základní běžný účet ÚSC; Volby do krajů ,00 0, Základní běžný účet ÚSC; Volba prezidenta republiky 2 000,00 0, Základní běžný účet ÚSC; Dotace VOLBY do PSP ČR 0, , Základní běžný účet ÚSC; Dotace PRV ČR r ,00 0, Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB 0, ,58 CELKEM , ,57 Obec nemá k datu na peněžních fondech obce (Fond rezerv a rozvoje) evidovaný žádný zůstatek. 11) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů Obec nemá přijaté žádné půjčky a úvěry k datu ) Významné skutečnosti po datu účetní závěrky: V lednu 2014 bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých v r a byla provedena vratka nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši Kč 5 151,40. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční hospodaření obce. K má účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí na koupi pozemků v pořizovací hodnotě Kč ,-- od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci. K datu úhrady kupní ceny a dle záznamu o řízení též k datu návrhu na vklad byly pozemky zařazeny do majetku a jsou vykázány v závěrce na účtu 031. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí. 13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedoucí kontroly byla pověřena Ing. Marcela Šašková. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne

13 Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) Při dílčím přezkoumání za rok 2013 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2013 Neuvádí se zjištění rizika dle 10 idst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,42 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,09 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. V Seči dne Předkládá: Ing. Ivana Šrámková, hlavní účetní obce Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k Rozvaha obce k Výkaz zisku a ztráty obce k Příloha účetní závěrky obce k Příloha účetní závěrky obce k dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 6. Inventarizační zpráva obce za rok Přehled výnosů a nákladů obce za rok daň z příjmu právnických osob 8. Rozvaha MŠ Seč k Výkaz zisku a ztráty MŠ Seč k Příloha účetní závěrky MŠ Seč k Příloha účetní závěrky MŠ Seč k dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 12. Inventarizační zpráva MŠ Seč za rok 2013 Vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce: Sejmuto z elektronické úřední desky:

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více