1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka"

Transkript

1 1 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V oblasti hospodaření došlo na VŠTE v porovnání s předchozím rokem k nárůstu objemu uskutečňovaných výkonů o 12 %. Tento nárůst výkonů pramení v rámci hlavní činnosti především z rostoucího počtu studentů v řádném studiu, z rostoucího počtu studentů celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě též z rostoucího počtu realizovaných projektů z ESF. V rámci doplňkové činnosti realizovala VŠTE především stravovací služby poskytované menzou VŠTE, ubytovací služby poskytované kolejemi VŠTE, dále prodej studijních materiálů v knihovně VŠTE a pronájem prostor. Majoritní podíl na financování VŠTE mají veřejné zdroje. Největší část veřejných zdrojů, se kterými VŠTE hospodařila v roce 2013, tvořil příspěvek na provoz VVŠ dle ukazatele A+K ve výši tis. Kč. Ukazatel A se primárně odvíjí od počtu studentů VŠTE násobených koeficientem náročnosti daného oboru. V roce 2013 měla VŠTE v rámci ukazatele A financovaných 3209 přepočtených studentů, což představuje 3883 normativních studentů. Základní normativ činil Kč na normativního studenta. Dle ukazatele K bylo veřejným vysokým školám na základě výkonových ukazatelů kvality rozděleno 22,5 % institucionální části rozpočtu. VŠTE v rámci ukazatele K získala tis. Kč, což je o 122 % více než v roce předchozím. V rámci investičních aktivit se VŠTE věnovala rozvoji areálu VŠTE na Okružní ulici. V roce 2013 bylo realizováno několik menších stavebních akcí, které měly charakter technického zhodnocení stávajících budov areálu VŠTE. Jednalo se o dvě investiční akce realizované v rámci programového financování ISPROFIN a to o rekonstrukci silnoproudů a slaboproudů v budově B v hodnotě tis. Kč a dále o vytvoření učeben v budově E v hodnotě tis. Kč. Díky projektu Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích realizované v rámci OPVK mohla VŠTE provést dostavbu výtahu v budově D a výměnu vstupních dveří do všech pavilonů areálu VŠTE, čímž se téměř celý areál stal bezbariérový. Jednalo se o investici v celkové hodnotě tis. Kč. V rámci Institucionálního rozvojového plánu došlo k rekonstrukci elektroinstalací na budově D v celkové hodnotě tis. Kč. Z vlastních zdrojů byla financována rekonstrukce budovy C, kde proběhla rekonstrukce fasády a vnitřních prostor v celkové hodnotě tis. Kč. V souvislosti s trvalým růstem počtu studentů VŠTE i vykonávaných činností došlo v roce 2013 též k nárůstu počtu zaměstnanců VŠTE. Celkový počet zaměstnanců se zvýšil ze 125 zaměstnanců v roce 2013 na 148 zaměstnanců. Počet akademických pracovníků vzrostl z 58 na 72, přičemž počet profesorů se zvýšil o 35 % a počet docentů se podařilo navýšit o 74 %. Počet ostatních pracovníků se zvýšil na 72, z toho 60 bylo financováno z hlavní činnosti a 15 z ostatních zdrojů financování, převážně projektové a doplňkové činnosti. VŠTE nakládala s veškerými poskytnutými příspěvky a dotacemi v souladu s pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory. Nedošlo tedy k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. 2 Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka je ve výroční zprávě zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Roční účetní závěrka nebyla ověřena auditorem. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2013

2 2.1 Rozvaha Tab. 1 Rozvaha Rozvaha (bilance) 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 stav k stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Výroční zpráva o hospodaření

3 Rozvaha (bilance) 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 stav k stav k Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a Výroční zpráva o hospodaření 2013

4 Rozvaha (bilance) 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 stav k stav k závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř Výroční zpráva o hospodaření

5 2.1.1 Aktiva V průběhu roku 2013 došlo k celkovému nárůstu dlouhodobého majetku o tis. Kč, což představuje 8 % nárůst. Z toho nehmotný dlouhodobý majetek se zvýšil o tis. Kč tedy 91 % a dlouhodobý hmotný majetek o tis. Kč, tedy 8 %. Zvýšení objemu dlouhodobého nehmotného majetku bylo zapříčiněno především nákupem nového softwarového vybavení, a to jmenovitě Plnotextové databáze STMFull v hodnotě tis. Kč pro potřeby knihovny VŠTE, nové verze ekonomického systému IFIS a rozšíření tohoto systému o modul Inventarizace v celkové hodnotě 427 tis. Kč, dále Personální modul systému etms, SW pro online výuku a SW pro administraci praxí. Nárůst dlouhodobého majetku proběhl především v důsledku prováděných rekonstrukcí areálu VŠTE. Konkrétně došlo k rekonstrukci silnoproudů a slaboproudů v budově B v hodnotě tis. Kč, výstavbě 2. výtahu v budově D v hodnotě tis. Kč, instalaci automatických dveří na všech budovách areálu v celkové hodnotě tis. Kč, čímž byl zajištěn bezbariérový přístup do všech budov VŠTE, k vytvoření nových učeben v 1. patře budovy E v hodnotě tis. Kč, částečné rekonstrukci budovy C v hodnotě tis. Kč a rekonstrukci elektroinstalací v budově D v hodnotě tis. Kč. Kromě výše uvedených rekonstrukcí došlo rovněž k nákupu samostatných movitých věcí v hodnotě tis. Kč. K významnějším položkám této kategorie patří nákup dvou osobních automobilů v celkové hodnotě 538 tis. Kč, serveru a diskových polí v celkové hodnotě 415 tis. Kč, digitálního jazykového přehrávače, digitálního čtecího hlasového přístroje, čtecího hmatového přístroje a brailské tiskárny v celkové hodnotě 347 tis. Kč, které mají sloužit studentům se specifickými potřebami a v neposlední řadě též k nákupu interaktivní tabule v hodnotě 117 tis. Kč. Oprávky dlouhodobého majetku činily v roce tis. Kč. V rámci celkového krátkodobého majetku nedošlo meziročně k výrazné změně, celková hodnota krátkodobého majetku se zvýšila o 1 %, což představuje 887 tis. Kč. Došlo však k výraznému přesunu mezi pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Celkový objem pohledávek se snížil o tis. Kč a naopak celkový objem krátkodobého finančního majetku se zvýšil o tis. Kč. Zvýšení krátkodobého finančního majetku je reprezentováno zvýšením hotovosti na účtech v bankách o 44 % na výsledných tis. Kč. Tento nárůst odpovídá převodu nevyčerpaného příspěvku na provoz do fondu provozních prostředků Pasiva Na straně pasiv došlo k celkovému nárůstu o 14 % ( tis. Kč), přičemž byl zaznamenán nárůst o 8 % ( tis. Kč) u vlastního jmění na výslednou hodnotu tis. Kč a k výraznému nárůstu o 73 % (16 092) došlo též u fondů, a to na výslednou hodnotu tis. Kč. Celková hodnota fondů VŠTE vzrostla především v důsledku převodu nevyčerpaného příspěvku na rok Za cizí zdroje došlo k celkovému poklesu o 29 % ( tis. Kč) a to především v důsledku snížení hodnoty výnosy příštích období o 53 % ( tis. Kč), což souvisí s realizací projektové činnosti na VŠTE. Ostatní položky zůstaly oproti roku 2012 bez výrazných změn. 5 Výroční zpráva o hospodaření 2013

6 2.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisků a ztráty Tab. 2 Výkaz zisků a ztráty Výkaz zisku a ztráty 1 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 hlavní činnost 4 doplňková (hospodářská) činnost 4 A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Výroční zpráva o hospodaření

7 Výkaz zisku a ztráty 1 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 hlavní činnost 4 doplňková (hospodářská) činnost 4 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výroční zpráva o hospodaření 2013

8 Výkaz zisku a ztráty 1 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst. 3) účet / součet 2 řádek 3 hlavní činnost 4 doplňková (hospodářská) činnost 4 Výnosy celkem ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/ Analýze výnosů a nákladů je věnována kapitola 3 této zprávy Hospodářský výsledek Tab. 3 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem VŠTE ČB 0 60 Celkem VŠTE realizovala hospodářský výsledek v rámci doplňkové činnosti ve výši 59,53 tis. Kč. Z toho 48 tis. Kč připadá na koleje a menzy VŠTE. Zisk realizovaný v rámci doplňkové činnosti v celkové výši 60 tis. Kč bude po schválení výroční zprávy o hospodaření příjmem fondu reprodukce investičního majetku. Tyto prostředky budou využity k financování rozvoje VŠTE ČB v dalších letech. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti za rok 2012 dle 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů byly použity na krytí rozvoje VŠTE. 2.3 Přehled o peněžních tocích Tab. 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé Běžné Vliv na Rozdíl období období CF Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku Výroční zpráva o hospodaření

9 Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé Běžné Vliv na Rozdíl období období CF K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke statnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru Výroční zpráva o hospodaření 2013

10 Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé Běžné Vliv na Rozdíl období období CF K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movité věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K zakladnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti Cash flow celkové Stav peněžních prostředků Výroční zpráva o hospodaření

11 3 Analýza výnosů a nákladů V porovnání s předchozím rokem došlo na VŠTE k nárůstu objemu uskutečňovaných výkonů, tedy růstu výnosů napříč činnostmi. Celkový obrat výnosů se meziročně zvýšil o 12,3 %. Tento nárůst výkonů pramení v rámci hlavní činnosti především z rostoucího počtu studentů v řádném studiu, z rostoucího počtu studentů celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě též z rostoucího počtu realizovaných projektů z ESF. Nárůst objemu výkonů v rámci doplňkové činnosti vychází především z rozšiřování doplňkových služeb poskytovaných studentům, zaměstnancům i třetím osobám. Jedná se o služby stravovací poskytované menzou VŠTE, ubytovací služby poskytované kolejí VŠTE a také o prodej studijních materiálů v knihovně VŠTE. Tyto aspekty se promítají též napříč spektrem vynakládaných nákladů. Podíl veřejných prostředků na celkovém obratu VŠTE činil v roce 2013 celkem 80,7 % celkového obratu, tedy částku tis. Kč. Což představuje meziroční nárůst o 10,8 %. Vlastní zdroje ve výši tis. Kč získané v hlavní a doplňkové činnosti představují 19,3 % celkového obratu. I zde byl zaznamenán oproti předchozímu roku nárůst o 1 %. 3.1 Výnosy a náklady VŠTE mimo KaM Celkové výnosy ze všech činností VŠTE mimo KaM vzrostly oproti roku 2012 o 14 % na výsledných tis. Kč. Z toho tis. Kč (84,4 %) činily provozní dotace, tis. Kč (13 %) vlastní výnosy v hlavní činnosti a tis. Kč (2,6 %) výnosy doplňkové činnosti Příspěvky a dotace z veřejných zdrojů Veřejné zdroje financování jsou primární součástí celkových zdrojů VŠTE. Celkový příspěvek na vzdělávací činnost v roce 2012 činil tis. Kč, oproti roku 2012 se tedy zvýšil o tis. Kč. Tento nárůst je dán především zvyšováním počtu studentů studujících na VŠTE. Dotace poskytnuté v roce 2013 na vzdělávací činnost zaznamenaly oproti roku 2012 pokles o 871 tis. Kč na celkovou částku tis. Kč. Majoritní část veřejných zdrojů, se kterými VŠTE hospodařila v roce 2013, tvořil příspěvek na provoz VVŠ dle ukazatele A+K ve výši tis. Kč. Nespotřebovaný zůstatek příspěvku ve výši tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků. Ostatní příspěvky a dotace na vzdělávání jsou blíže popsány v kapitole této zprávy. Z programů reprodukce majetku získala VŠTE v roce 2013 částku tis. Kč, což představuje pouhých 15 % z částky poskytnuté v roce Využití prostředků získaných v rámci programů reprodukce majetku pojedná kapitola této zprávy. Ze strukturálních fondů získala VŠTE v roce 2013 dotace na realizaci projektů v celkové výši tis. Kč. O přijatých dotací z ESF je blíže pojednáno v kapitole této zprávy. 11 Výroční zpráva o hospodaření 2013

12 Tab. 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a použité Výroční zpráva o hospodaření

13 13 Výroční zpráva o hospodaření 2013

14 Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Výroční zpráva o hospodaření

15 Majoritním zdrojem v rámci příspěvků a dotací je příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A+K v celkové výši tis. Kč, z toho tis. bylo převedeno do fondu provozních prostředků. Příspěvek na ubytovací stipendia studentů v roce 2013 činil tis. Kč, z toho tis. Kč nebylo v roce 2013 vyčerpáno a bylo převedeno do FPP. Příspěvek na sociální stipendia studentů činil 366 tis. Kč, zůstatek příspěvku ve výši 27 tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků. VŠTE na dofinancování mobilit v rámci programu ERASMUS získala z MŠMT dotaci dle ukazatele D v celkové výši tis. Kč, nevyčerpaný zůstatek ve výši 70 tis. Kč byl převeden do fondu účelově určených prostředků a bude použit za stejným účelem v roce Dotace na stravování studentů v roce 2013 v celkové výši 313 tis. Kč byla plně vyčerpána. VŠTE získala v roce 2013 dotaci na rozvojové programy dle ukazatele I v celkové výši tis. Kč. V rámci této dotace byl financován Institucionální rozvojový plán VŠTE ČB na rok 2013, na nějž bylo určeno tis. Kč z celkové dotace, z toho tis. kapitálových prostředků, a dále byl realizován centralizovaný projekt SIT-F; Koordinovaný rozvoj sítě škol o celkovém objemu tis. Kč, z toho 927 tis. Kč kapitálových prostředků. Poskytnuté prostředky byly plně vyčerpány za určeným účelem. Z Fondu rozvoje vysokých škol obdržela VŠTE dotaci ve výši 57 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly plně vyčerpány za určeným účelem Oblast výzkumu a vývoje VŠTE nebyla v roce 2013 příjemcem podpory výzkumu a vývoje Programové financování 15 Výroční zpráva o hospodaření 2013

16 Tab. 5.c Financování programů reprodukce majetku Výroční zpráva o hospodaření

17 VŠTE v roce 2013 realizovala 2 akce v rámci programového financování reprodukce investičního majetku o celkové hodnotě tis. Kč. VŠTE získala na financování těchto akcí veřejné prostředky o celkové hodnotě tis. Kč. Na realizaci těchto akcí se VŠTE podílela vlastními prostředky ve výši 128 tis. Kč. Veškeré prostředky získané v rámci programového financování byly vynaloženy na rekonstrukce prováděné v areálu VŠTE na adrese Okružní 10. Konkrétně se jednalo o následující akce: Vytvoření učeben v budově E Výsledkem této akce je rozšíření kapacity výukových prostor VŠTE o 4 výukové učebny s celkovou kapacitou 160 míst. Rekonstrukce silnoproudů a slaboproudů v budově B Náplní akce bylo odstranit již nevyhovující, nedostatečně dimenzovanou a bezpečnostní prvky postrádající soustavu elektroinstalací budovy B s cílem jejich uvedení do technicky, provozně i funkčně kompaktního celku. Silnoproudé rozvody byly kompletně rekonstruovány historické patrové rozvaděče byly nahrazeny novými, byla obnovena svítidla tak, aby v každém prostoru bylo dosaženo předpisy stanovené úrovně osvětlení. V rámci slaboproudů došlo k nahrazení neutěšeného řešení vytvořením logické soustavy rozvodů, jedná se o strukturovanou kabeláž, rozhlas, zabezpečovací systém a přípravu na EPS. Rekonstrukce elektroinstalace na budově B přináší významný kvalitativní posun v rozvoji infrastruktury školy a má přímý efekt na zlepšení prostředí pro výuku. Byla snížena poruchovost systému, zvýšena hospodárnost a efektivita provozu zařízení v budově Strukturální fondy 17 Výroční zpráva o hospodaření 2013

18 Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů Výroční zpráva o hospodaření

19 V roce 2013 byly na VŠTE realizovány celkem tři projekty, které byly financovány z tematických programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednalo se o tyto projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání: Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Termín realizace: Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, reg. číslo: CZ. 1.07/2.2.00/ Termín realizace: Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Termín realizace: Současně byly také realizovány tři grantové projekty stejného operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod zprostředkujícím subjektem Jihočeským krajem v oblastech podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Realizován projekt Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.14/ Termín realizace: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Realizován projekt Implementace cizojazyčných modulů za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogů v oblasti stavebnictví, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.40/ Termín realizace: Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Realizován projekt Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu, reg. číslo: CZ.1.07/3.2.08/ Termín realizace: Dva z výše uvedených projektů jsou momentálně již ukončeny, resp. ve stádiu předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu (OP VK 2.2). Zbývající projekty jsou stále ve stádiu realizace Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti: Kromě veřejných zdrojů hospodařila VŠTE v roce 2013 s vlastními výnosy v celkové výši tis. Kč vytvořenými v rámci hlavní a doplňkové činnosti, což je o 21 % více než v předchozím roce. V rámci hlavní činnosti bylo generováno tis. Kč výnosů, z toho tis. Kč představují výnosy z prodeje služeb. Tato částka je tvořena převážně službami poskytovanými centrem celoživotního vzdělávání a dalšími službami poskytovanými studentům. Zbývající výnosy tvoří zúčtování fondů a odpisů z dotace, úroky, kurzové zisky, výnosy z partnerství na projektech EU a jiné ostatní výnosy. Výnosy z doplňkové činnosti činily v roce 2013 celkem tis. Kč, z toho tržby za vlastní služby činily tis. Kč. Tyto výnosy byly generovány především Kolejemi a Menzou VŠTE a částečně rovněž knihovnou VŠTE. Za pronájmem prostor VŠTE získala 494 tis. Kč a za konzultace a poradenství 680 tis. Kč. 19 Výroční zpráva o hospodaření 2013

20 Tab. 6 Přehled vybraných výnosů č.ř. Vybrané činnosti Hlavní činnost Výnosy za rok (1) Doplňková činnost Celkem A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů A.3 tom aplikační sféry (4) A.4 Konzultace a poradenství (5) B Tržby za vlastní služby (6) C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 v pozemky C.3 tom prostory (7) C.4 ostatní D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly v D.2 pozemky tom D.3 ostatní E Dary F Dědictví Z vlastních výnosů vytvořených v rámci hlavní činnosti bylo tis. Kč vygenerováno činností Centra celoživotního vzdělávání, z toho tis. Kč za účast na vzdělávacích programech CŽV. Tržby CCV vzrostly meziročně o 54 %. Činnost centra a jím poskytované služby jsou podrobněji popsány ve Výroční zprávě o činnosti VŠTE. V doplňkové činnosti byly vygenerovány výnosy v celkové výši 4482 tis. Kč. Z toho 680 tis. Kč činil transfer znalostí, tis. Kč tržby za vlastní služby a 494 tis. Kč výnosy z pronájmu prostor. Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou č.ř. Položka Stipendijní fond - tvorba (1) Výnosy (1) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle 58 zákona 111/1998 Sb ,186 2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) ,446 0,500 3 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) ,740 15,000 4 poplatky za studium v dalším stud. programu ( 58 odst. 4) ,000 2,400 5 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 0 0,000 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) ,568 7 úplata za poskytování programů CŽV ( 60) mimo U3V ,095 2,146 8 úplata za poskytování U3V 0 9 vystavení ISIC karty 541 1,802 0, revalidační známky ISIC 251 1,671 0, Celkem ,754 VŠTE vybírá dle 58 zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách: Poplatky za příjímací řízení ve výši 500 Kč, celkem bylo vybráno tis. Kč, tyto poplatky byly zaúčtovány do výnosů hlavní činnosti na účet Výroční zpráva o hospodaření

21 Poplatky za překročení standardní doby studia ve výši 15 tis. Kč za semestr, celkem bylo vybráno tis. Kč, vybrané poplatky jsou příjmem stipendijního fondu. Poplatky za studium v dalším studijním programu ve výši 2400 Kč za akademický rok, celkem bylo vybráno 139 tis. Kč, vybrané poplatky jsou příjmem stipendijního fondu. Za vystavení ISIC karet či prodej revalidačních známek inkasovala VŠTE od studentů 792 tis. Kč. Výnosové úroky z běžných účtů dosáhly výše 184 tis. Kč a zaúčtované kurzové rozdíly činily 241 tis. Kč. Další významnou část vlastních výnosů z hlavní činnosti představuje zúčtování čerpání fondů VŠTE ve výši tis. Kč a vyúčtování odpisů z majetku pořízeného z dotace ve výši tis. Kč. V rámci výnosů z vlastní činnosti je účtováno o výnosech z partnerství na projektech EU. Tyto výnosy jsou účtovány na účet 649 a jejich výše v roce 2013 činila tis. Kč. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se v průběhu roku 2013 podílela na realizaci následujících projektů z pozice partnerské organizace. V rámci OP VK se jednalo o: Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem, reg. číslo CZ.1.07/2.1.00/ Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/ V OP VaVpI o projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj, reg. číslo CZ.1.05/3.2.00/ VŠTE se dále podílela na realizaci projektu Best industry practice for Installation Ceramic Glass and Stone Tiltle, reg. číslo CZ/13/LLP-LdV/TOI/ financovaného prostřednictvím Národní agentury NAEP. Mimo tržeb kolejí a menzy VŠTE, které jsou podrobněji popsány v kapitole 3.2. této zprávy, realizovala tržby v doplňkové činnosti rovněž knihovna VŠTE, a to především za prodej odborné literatury a skript, kopírovací a tiskové služby. Hodnota poskytnutých služeb dosáhla v roce 2013 částky 1677 tis. Kč. Za pronájmem prostor VŠTE získala 494 tis. Kč, jedná se hlavně o pronájem prostor na umístění nápojových automatů a pronájem prostor na střeše budovy D, kde je umístěn vysílač. Za konzultace a poradenství inkasovala VŠTE 680 tis. Kč Náklady Celkové náklady VŠTE v roce 2013 činily tis. Kč, z toho tis. Kč bylo vynaloženo v rámci hlavní činnosti a tis. Kč v rámci činnosti doplňkové. Oproti předchozímu roku vzrostly celkové náklady o 12 %. Tento nárůst byl zapříčiněn nárůstem osobních nákladů o 20 %, nárůstem objemu vyplacených stipendií o 55 % a rovněž zvýšením objemu prostředků vyplácených partnerům z realizovaných projektů o 325 %. V ostatních skupinách nákladů se podařilo udržet náklady na obdobné nebo nižší úrovni než v předcházejícím období Osobní náklady Celkové osobní náklady činily v roce 2013 celkem tis. Kč, což představuje 60 % celkových nákladů. Tento podíl se oproti předchozímu období zvýšil o 1,5 %. Z celkových osobních nákladů tvoří tis. Kč mzdové prostředky a zbytek pojištění a ostatní sociální náklady. Z celkových mzdových nákladů tis. Kč bylo vyplaceno za pracovní poměry a tis. Kč jako odměny z dohod. Z celkových osobních nákladů bylo tis. Kč vynaloženo v hlavní činnosti a 1295 tis. Kč v doplňkové činnosti. Podrobný rozklad mezd dle zdrojů financování je uveden v tabulce 8 a. 21 Výroční zpráva o hospodaření 2013

22 Tab. 8a Pracovní a mzdové prostředky dle zdroje financování Zdroj financování Kapitola MŠMT VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) Operační programy EU Ukazatel Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje CELKEM bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2) VaV ze zahraničí MŠMT OP VK MŠMT OP VaVpI ostatní poskytovatelé akademičtí pracovníci vysoká škola vědečtí pracovníci ostatní KaM VZaLS CELKEM mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON Z tabulky 8a je zřejmé, že cca polovina odměn z dohod byla vyplacena v rámci realizace projektů EU. V rámci hlavní činnosti bylo na dohodách vyplaceno tis. Kč, tedy 7 % celkových mzdových nákladů vyplacených z hlavní činnosti. Na úrovni osobních nákladů došlo ke zvýšení o 20 % oproti předchozímu roku. K tomuto zvýšení osobních nákladů došlo především v důsledku snahy VŠTE o získání akreditace magisterského oboru, což si vyžádalo zajištění adekvátně kvalifikovaných zaměstnanců. Je rovněž důsledkem trvalé snahy VŠTE o zkvalitnění poskytované výuky a tedy i nárůstu počtu akademických pracovníků z řad docentů a profesorů. Konkrétní počty zaměstnanců v jednotlivých mzdových třídách a jejich průměrné měsíční mzdy uvádí tabulka 8b. Výroční zpráva o hospodaření

23 Tab. 8b Pracovníci a mzdové prostředky bez OON kapitola MŠMT ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEM Ukazatel Počet pracovníků (3) Mzdy Průměrná měsíční mzda Počet pracovníků Mzdy Průměrná měsíční mzda Počet pracovníků Mzdy Průměrná měsíční mzda Vysoká škola akademičtí pracovníci (4) 1 2 3=sl.2/12/sl =sl.5/12 9=sl.8/ /sl.4 /sl.7 profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři CELKEM vědečtí pracovníci (5) ostatní (6) KaM VZaLS CELKEM Ve srovnání s rokem 2012 se zvýšil celkový počet zaměstnanců o 18 %, avšak počet akademických pracovníků vzrostl o 24 %. V rámci akademických pracovníků zaznamenala největší nárůst kategorie docent, kde došlo k nárůstu počtu pracovníků o 75 %, následovaná profesory s meziročním nárůstem o 36 %. Počet zaměstnanců v třídě odborní asistenti pak vzrostl o 16 % a v třídě asistenti pouze o 12 %. Průměrné mzdy jednotlivých mzdových tříd zaměstnanců zůstaly na stejné úrovni jako v předchozím roce. Z tabulky 8b je rovněž zřejmé, že z celkového počtu 148 zaměstnanců, jich 15 bylo financováno z ostatních zdrojů a 132 z hlavní činnosti Spotřebované nákupy Celkový objem spotřebovaných nákupů v roce 2013 činil tis. Kč, což představuje 9 % z celkových nákladů. Zatímco objem spotřebovaných nákupů zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce, poměr spotřebovaných nákupů k celkovým nákladům se snížil. Celková hodnota spotřebované energie vzrostla o 6 % z tis. Kč na tis. Kč, což bylo zapříčiněno nárůstem ceny zemního plynu o 8 % a to z 667 Kč/MWh na 720 Kč/MWh a zároveň nárůstem spotřeby zemního plynu o 15 % v souvislosti s dlouhou zimou v roce Cena elektrické energie naopak mírně poklesla na Kč/MWh. V předchozím roce činila cena za elektrickou energii Kč/MWh. Spotřeba elektrické energie se zvýšila o 7 %, což lze opět odůvodnit nepříznivými klimatickými podmínkami v první polovině roku Celková hodnota spotřebované vody činila 537 tis. Kč, což představuje nárůst o 5 % oproti předchozímu roku. Cena vodného činila v roce 35,54 Kč/m 3 a cena stočného 27,67 Kč/m 3. Podíl spotřeby energie na celkových nákladech VŠTE činil v roce ,7 %. 23 Výroční zpráva o hospodaření 2013

24 V roce 2013 poklesla oproti předchozímu roku spotřeba materiálu v hlavní i doplňkové činnosti. Celková spotřeba materiálu činila v roce tis. Kč, z toho 6839 tis. Kč v hlavní a 996 tis. Kč v doplňkové činnosti. Podíl spotřeby materiálnu na celkových nákladech činil 6 %. Naopak hodnota prodaného zboží v doplňkové činnosti vzrostla na hodnotu tis. Kč. Což je důsledkem rozšíření doplňkového sortimentu menzy VŠTE a knihovny VŠTE. Podíl prodaného zboží na celkových nákladech byl 1,2 % Služby V roce 2013 činila celková hodnota nakoupených služeb tis. Kč. Nakoupené služby činí 15,75 % z celkových nákladů školy. Objem nakoupených služeb poklesl ve srovnání s předchozím rokem o 9 %. Služby v hodnotě tis. Kč byly nakoupeny v rámci hlavní činnosti. Hodnota služeb nakoupených v doplňkové činnosti činila tis. Kč. Prostředky vynaložené na opravy a udržování ve srovnání s předchozím rokem výrazně poklesly a to především v důsledku zásadních rekonstrukcí a oprav realizovaných v předchozích obdobích. Jejich hodnota činila v roce tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 77 %. Podíl oprav a udržování na celkových nákladech školy činil 1,6 %. Prostředky vynaložené v roce 2013 na cestovné vzrostly o 38 % na celkovou hodnotu 1653 tis. Kč. Převážná část cestovného byla hrazena v rámci hlavní činnosti VŠTE. Na nárůstu celkové hodnoty hrazeného cestovného mají vliv především realizované projekty EU. Podíl cestovného na celkových nákladech VŠTE byl v roce ,24 %. Náklady na reprezentaci činily v roce tis. Kč. Podíl nákladů na reprezentaci na celkových nákladech VŠTE byl 0,58 %. Celkový objem ostatních služeb byl tis. Kč, což odpovídá 12,35 % celkových nákladů VŠTE. Objem ostatních služeb se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 34 %. Jedná se o nakupované IT služby v hodnotě tis. Kč, náklady na inzerci a propagaci VŠTE v celkové částce tis. Kč, služby související se správu areálu VŠTE, jako je úklid, ostraha, svoz komunálního odpadu apod. v celkové hodnotě tis. Kč, nákup software v hodnotě do 60 tis. Kč v celkovém objemu 752 tis. Kč, náklady na účasti zaměstnanců na seminářích a konferencí v hodnotě 837 tis. Kč, konzultační služby v hodnotě 789 tis. Kč, dále zaplacené nájemné, poštovné, telekomunikační služby, připojení k internetu a ostatní služby Daně poplatky Celková částka vynaložená na daně a poplatky činí tis. Kč, což představuje 1,35 % z celkových nákladů. Téměř celá částka představuje neuplatnitelnou část odpočtu DPH. Koeficient krácení DPH byl v roce ,61. Vypořádací koeficient se snížil na 0,47, tento koeficient bude využit ke krácení odpočtu DPH v roce Neuplatnitelná část odpočtu DPH je nákladem hlavní činnosti Ostatní náklady V roce 2013 bylo na ostatní náklady celkově vynaloženo tis. Kč. Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech VŠTE tedy činil 10,67 %. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly ostatní náklady o 29 %. Tento nárůst je zapříčiněn zvýšením objemu vyplácených stipendií a dále růstem objemu realizovaných projektů a tím i spoluúčastí partnerům projektech ESF. Nejvýznamnější položkou spadající do ostatních nákladů VŠTE jsou vyplácená stipendia. Jejich objem dosáhl v roce 2013 hodnoty tis. Kč, což je 7 % z celkových nákladů VŠTE. Podrobně jsou částky vyplácených stipendií a zdroje jejich financování uvedeny v tabulce 9. Výroční zpráva o hospodaření

25 Tab. 9 Stipendia Objem vyplacených stipendií se oproti předchozímu roku zvýšil o 55 %. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na výplatu ubytovacích stipendií, jednalo se o částku 4763 tis. Kč. Ubytovací stipendium je vypláceno z příspěvku poskytnutého MŠMT. Z příspěvků a dotací MŠMT vyplatila VŠTE celkem tis. Kč na stipendia. Ze stipendijního fondu vyplatila VŠTE tis. Kč, zbývajících 776 získala VŠTE od NAEP na financování stipendií programu ERASMUS. Svým partnerům podílejícím se na realizaci projektů EU vyplatila VŠTE spoluúčast v celkové výši tis. Kč, tedy 3 % z celkových nákladů VŠTE. Objem prostředků vyplácených partnerům z realizovaných projektů se meziročně zvýšil o 325 %. V rámci ostatních nákladů je rovněž účtováno o nákladech souvisejících s podáváním patentových žádostí v hodnotě 527 tis. Kč, uhrazeném pojistném v celkové hodnotě 167 tis. Kč a rovněž o bankovních poplatcích, jejichž celková hodnota dosáhla 103 tis. Kč Odpisy Odpisy v roce 2013 činily tis. Kč, což přestavuje 3,38 % z celkových nákladů VŠTE. Oproti předchozímu účetnímu období se hodnota odpisů snížila o 5 %. 3.2 Výnosy a náklady koleje a menzy VŠTE VŠTE provozuje koleje v budově D v areálu VŠTE na Okružní s kapacitou 54 lůžek a dále v pronajímaných prostorách ubytovny Hochtief na Okružní ulici s kapacitou 80 lůžek. Ubytovací kapacita v budově D se 25 Výroční zpráva o hospodaření 2013

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ 2014 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Obsah OBSAH 2 1 ÚVOD 3 2 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 3 2.1 ROZVAHA 4 2.2 VÝKAZ

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Rozvaha (bilance) (1)

Rozvaha (bilance) (1) Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více