Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 DIVADLO HRANÉ DÌTMI V POSLEDNÍCH SEDMNÁCTI LETECH II. JAKÁ NOVÁ, PRO DÌTI NALÉHAVÁ TÉMATA SE OBJEVILA A JAK SE TO ODRÁŽÍ V DHD? Ne nadarmo se øíká, že dítì ve své ontogenezi opakuje fylogenezi lidstva. Dìti jako sociální skupina mají tedy tu zvláštnost, že zaèínají vždy od nuly (zatímco my dospìlí, už máme urèitou èást tìch nejzákladnìjších otázek za sebou - nebo si to aspoò myslíme) a v krátkých cyklech se jako skupina zgruntu obnovují. Zejména v poèáteèních letech svého života tedy poznávají, vstøebávají svìt a vyrovnávají se s ním v jeho základních rysech v podstatì pokaždé stejnì. Proto pro nì mohou být stále živá i témata vìèná : co je dobro a zlo, jaký je nejobecnìjší øád svìta, co se platí za jeho porušení a jak je odmìnìna jeho náprava. (Øíkám-li mohou, znamená to, že i tato témata se k nim - a od nich k divákovi - musí dostávat v živé, vnitønì aktuální podobì.) Velký vliv tu má, jak øeèeno, vìk. Potøeba základního poznávání a potvrzování archetypálních hodnot trvá v slábnoucí míøe zhruba do vìku desíti let - tak jako zájem o klasickou pohádku, která tyto hodnoty nese. Rychlejší dospívání a døívìjší a intenzivnìjší setkávání i s jinými žánry zájem dìtí o pohádku oproti minulosti jen lehýnce posouvá. Starší dìti už potøebují vìtší diferenciaci (poznání, že nìkdo mùže být krásný, ale zlý a naopak...). S rùstem zkušeností a znalostí roste i vyhranìnost a konkrétnost problematiky, s níž se dìti setkávají. K jejich problémùm pøibývá také potøeba sebeidentifikace jak sebevydìlením, tak pøináležitostí k vìtším celkùm. V sledovaném období se ale objevila i nová témata, s nimiž se dìti zaèaly setkávat: šikana, násilí, drogy, etnicko-kulturní diferenciace i rasismus, ztráta hodnotové orientace i tøeba zvýšené požadavky na utilitární využití èasu pro zvyšování kvalifikace... DHD pomáhá vyrovnávat se s tìmito tématy jejich uvìdomìním si, hlubším poznáním, hledáním øešení i komunikací o nich s diváky. Na každé z tìchto témat se DHD posledních sedmnácti let pokouší hledat odpovìï. Šikanì se vìnovalo R.S.B. s ruèením omezeným, Celé léto v jediném dni nebo i Doupì, drogám Proxima Centauri, problematice etnicko-kulturní diferenciace inscenace Èopsus, rasismu Kùò ke koním, osel k oslùm patøí a objevila se i tématika židovství a holocaustu. Hledání hodnotové orientace pomáhá jakákoli hlubší analýza nastolených situací; tématem samotných inscenací se stává v inscenacích jako Ronja, dcera loupežníka, Tonka a Zuzka, resp. Devìt balónkù (opravdovost oproti vnìjškovosti), Létající dìdeèek (vztah k starým lidem), Ledový zámek (zodpovìdnost a cena pøátelství) nebo Støeda nám chutná. Úzce DIVADLO zima 08 PRO DÌTI

2 souvisí i s hledáním vlastní identity jak ve smyslu sebevydìlování, tak zaøazování se do vìtších celkù v inscenacích Havrane z kamene èi O soukání. Problematiky hledání hierarchie se dotýkají i tak obligátní témata dospívajících, jako je vztah k lásce a ochota èinit pro ni obìti - Èetl jsem Tracyho tygra, Milá sedmi loupežníkù, Ondráš a Juráš, resp. Ondráš nebo Juráš. Ve Válce s mloky se objevila dokonce i tématika krátkozrakého prospìcháøství a lehkomyslné zaslepenosti lidstva. Systematicky se snaží zpracovávat souèasná témata Irena Konývková, Marcela Kovaøíková, Alena Palarèíková, Mirek Slavík, Zdena Vašíèková i mnozí další. Velkou hodnotu mají ale i ryze zábavné inscenace s aktuálními tématy každodenní povahy: Rozhodnì budu ošetøovatelkou dìtí, Napadlo hodnì snìhu, Obrazy ze života acylpyrínkù, Podpovídky aj. Pøipoèteme-li, že mnohá aktuální témata bývají obsažena i v látkách, jež se k souèasnosti vnìjškovì nehlásí, dá se øíci, že DHD v tomto smìru plní svou funkci dobøe. PROMÌNILO SE SPEKTRUM ŽÁNRÙ DHD V POSLEDNÍCH SEDMNÁCTI LETECH? Nejfrekventovanìjším žánrem zùstává zpracování lidových pohádek a pohádek moderních. Jako autoøi se objevují Erben (pohádky i balady z Kytice), Nìmcová, Èapek, Hrubín, Macourek, Doskoèilová, ale i A. S. Puškin (pøedevším nìkolikrát Pohádka o rybáøi a rybce). Oblíbenost žánru pohádky je zøejmì dána nejen její blízkostí menším dìtem, ale i pøístupností jejich hereckým možnostem (epický odstup, nelomené typy, jednoznaèné situace...). Èasto inscenované pøedlohy Jana Wericha a vùbec nejoblíbenìjšího Pavla Šruta pak i proto, že spojují tradièní pohádkové hodnoty s moderním, humorem prodchnutým pohledem na nì. Snad nejoblíbenìjší konkrétní titul je Pìkného Havrane z kamene, jehož pøinesla na dìtská jevištì Jana Køenková už roku 1993, následován Hevierovým Nevyplazuj jazyk na lva. Nejvýraznìjší nástup zaznamenaly od devadesátých let nonsensové a absurdní texty, pøedevším poezie, ale i próza. Sem patøí jména jako Lear, Lewis, Charms, Saki, Jandl, Silverstein, Hevier, z našich Macourek, Frynta, Hiršal s Koláøem, Jirous, Vodòanský, Weinberger, rùzné verze Kocourkovských, Vyskoèilùv Malý Alenáš, zdaleka nejèastìji pak Wernish a Šrut. Dùvodem je nejen to, že staršími tvùrci je doba poci ována jako nesmyslná a nepochopitelná, nýbrž i to, že hravì uchopené nonsensové verše vystihují dìtské vnímání jak svým zvukomalebným, rytmickým a rýmovým pùdorysem, nezahlceným silou primárních významù, tak i obsahovì - jako zpùsob humorného orientování se (ne rezignace, ne deklarace nesmyslnosti a absurdity svìta) v nepøehledném, zmateném, pøinejmenším zatím tìžko pochopitelném svìtì. Nadto mohou být i základem hledání a budování vlastních témat. Znovu musím opakovat poznání Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové: nonsensové texty - ty opravdu dobré - neznamenají nedostatek smyslu: jsou to parodie smyslu a v tom je jejich smysl...;...není každý text smysluplný za pøedpokladu, že jej umíme správnì èíst, pochopit a interpretovat? Ménì èasté jsou pøíbìhy ze života souèasných dìtí. Opakovanì, jsou inscenovány fantasy povídky Briana Jacquese (zejména Jamie a upíøi a R.S.B. s ruèením omezeným ), prózy M. Drijverové (hlavnì Sísa Kyselá ), èi do hávu sci-fi zahalené Celé léto v jediném dni R. Bradburyho; volnì sem mùžeme pøiøadit i èasto inscenovanou sbírku veršù Mileny Lukešové Nahej v trní a Kašparovu Tulikrásku. Je zajímavé, že v pøednesu je pøítomnost textù ze souèasného života dìtí nesrovnatelnì èastìjší. V žánru sci-fi dominuje Bradbury (obzvláštì zmínìné Celé léto v jediném dni ), doplnìné však i pozoruhodnou Èapkovou Válkou s mloky èi vlastními autorskými pokusy (M. Kovaøíková: Proxima Centauri ).

3 Povìst se vyskytuje zøídka (nemívá totiž pøíliš dobré pøedpoklady ani po stránce dìje, ani jednání), ale sympatické je, že bývá v úzké spojitosti s regionem, v kterém dìti žijí (napø. Ostrovské povìsti ). Z klasické povídkové a novelistické prózy se objevila Nìmcové Viktorka a Divá Bára èi Dykovy prózy, z poezie Erben a Èelakovský. Dá se tedy shrnout, že pøevahu má modelový pohled s odstupem od civilnìjších poloh (což je i z hlediska hereckých možností dìtí vcelku pochopitelné): rùzné transformace do polohy poetizované èi fantastické, pohádkové motivy (vkládané i do pøíbìhù souèasných dìtí - napø. Jacques) a nejèastìji pak nonsensové a absurdní pohledy. Žádné velké zmìny v dramaturgii oproti pøedchozímu období nenalézám. ZMÌNILA ÈI ROZŠÍØILA SE ZÁSADNÌ DRAMATURGICKÁ VÝCHODISKA Paleta zdrojù (ani žánrù a témat) se za dvì až tøi desetiletí pøíliš nezmìnila, nejvýš v jednotlivostech a v akcentech. Na vrcholných pøehlídkách odjakživa objevuje velmi málo hotových her. Už proto, že jich až tak moc použitelných není. Málo jsou však inscenovány i hotové adaptace nedivadelní literatury, vzniklé v jiných souborech. Také pùvodních autorských prací od nuly èi jen volnì inspirovaných pøedlohou je zanedbatelnì málo. Vìtšinu tvoøí úpravy literárních pøedloh pro vlastní soubor. Pro pøíklad: od roku 2000 dodnes byly v sledovaném vzorku inscenovány: - hotové hry - 3x - hotové adaptace - 6x - vlastní hry ze zdrojù souboru - 9x - vlastní adaptace nedivadelní literatury - 133x. Pøes všechno úsilí pøi vydávání jednotlivých her i sborníkù se tedy nedá øíci, že by vznikla èi vznikala užívaná dramatika (èili soubor her) pro DHD. A je i otázka, nakolik by to bylo žádoucí. Neèetné inscenace hotových her èi adaptací pøevzatých dalšími soubory (nejèastìji je to Snìhurka a Šípková Rùženka Milady Mašatové, Mlejnkùv Labyrint svìta a Slavíkova úprava Staøeèka, který dával rozkvést stromùm ) pøinášejí jen zøídka tvoøivé výsledky. Jen nejtalentovanìjší z vedoucích jsou schopni divadelní text již jednou hotový pochopit jako otevøený podnìt, materiál k pøemýšlení, hledání a naplòování a uchopit jej po svém. Vìtšina bere hotové divadelní texty jako návod, pøedpis k secvièení. Absolutní vìtšina vedoucích cítí, že cesta pro DHD vede jinudy. Zdá se, že DHD je výsostným územím autorského divadla (v tom pojetí, jak ho již zaèátkem 80. let definoval Josef Kovalèuk). Ne proto, že to nìkdo pøedepsal èi upøednostòuje. Prostì proto, že autorské divadlo vycházející z ne-her krom toho, že nabízí daleko širší výbìr, také nejen umožòuje, ale pøímo nutí ušít scénáø svým konkrétním dìtem pøímo na tìlo: poèítat s jejich možnostmi i nemožnostmi, pøednostmi i vadami, pøedstavovat si, zda jim replika padne do úst a co pøi ní mohou dìlat... DHD je doménou autorského divadla, adaptujícího si nedivadelní i divadelní texty na základì vlastních potøeb, cílù, pøedstav a možností, zcela logicky. V kterém jiném oboru je tìsnìjší spojení mezi tìmi, kdo inscenaci dìlají a tím, co a jak jí chtìjí øíci. Snaha o vytvoøení dramatiky DHD pomocí publikování nejlepších her je marná a iluzorní - poèet souborù, které tyto texty využívají k inscenování je mizivý. Jejich vydávání však má význam: slouží nikoli jako inscenaèní pøedlohy, nýbrž jako pøíklad, inspirace, ukázka funkèního zpracování nedivadelního textu do divadelní podoby.

4 JAK JE TO S UMÌNÍM VYBRAT, ANALYZOVAT A UPRAVIT PØEDLOHU SVÉMU DÌTSKÉMU KOLEKTIVU NA MÍRU? Ne každému se podaøí vybrat pøedlohu s tématem vhodným právì pro svùj soubor. Vidím ètyøi stupnì, které je tøeba dopøedu uvážit: 1. Dìti, které by s textem mìly pøedstupovat pøed diváka, by mìly chápat, o co v nìm jde. 2. Téma by se jich mìlo dotýkat, mìlo by je zajímat, mìlo by být jejich tématem. 3. Dìti by toto téma, jeho motivy a situace mìly mít vnitønì zpracovány, mìly by nad nimi mít jistý nadhled a odstup, mìly by být schopny je nahlížet. 4. Mohu znát a chápat téma, mùže mi být blízké, mé, mohu ho dokázat nahlížet z odstupu, ale ještì poøád je nemusím být vnitønì schopen zahrát, nebo jako jeho aktér, èili svým zpùsobem úèastník, nemusím být schopen je sdìlit - tedy vyhmátnout z nìj to, co je jeho podstatou, co je v nìm relevantní a dát tomu svým tìlem a hlasem sdìlný tvar, abych nešel jen po povrchu, nebo naopak se v tématu neutopil. Velmi èasto se konèí nìkde u bodu prvého èi druhého. Zhusta zùstávají nepostøehnuty základní danosti pøedlohy: dìjová fakta, žánrové determinace, klíèové body z hlediska dramatického, divadelního, technického..., v nichž tkví raison d etre pøedlohy, a bez jejichž naplnìní ztrácí smysl. Inscenátoøi mnohdy ulpívají pouze na pøíbìhové rovinì, aniž by rozpoznali a akcentovali téma a vazby z nìj vyplývající. Už v dramaturgické úpravì a pak i pøi inscenování vzniká èasto problém srozumitelnosti. Srozumitelností nemyslím polopatickou, ilustrativní doslovnost a jednoznaènost. Chceme-li nìco poznat exaktnì a jednoznaènì, je lépe neobracet se na umìní, ale na vìdu: filosofii, psychologii, sociologii... Síla umìní je právì ve víceznaènosti, v nepøímosti výpovìdi, v tom, že významy si musíme teprve dohledávat a nikdy nejsou pro nás všechny beze zbytku totožné a beze zbytku jednoznaèné, nebo právì svou obrazností rozeznívá umìlecký akt v každém z nás to, co je z našeho založení, znalostí, prožitých zkušeností... pro daný podnìt pøipraveno. Jde mi tedy o srozumitelnost umìleckou. Zkrátka a dobøe, abych alespoò tušil kde a kdy jsme, kdo je kdo, proè dìlá, co dìlá a øíká, co øíká, a dohromady o co jde a co se o tom pøibližnì øíká, prostì aby umìlecký podnìt rozeznìl to, co zámìrnì rozeznít chtìl. Jistá základní míra srozumitelnosti je nutná tak, jako je v jakémkoli jazyce nutné, aby slova a jejich spojení mìla pro všechny obdobný význam a mohla tak sloužit dorozumívání. Mají-li vyvolat cokoli, je to s nimi jako s drogami: jeden se napije a pláèe, druhý se smìje, tøetí pere, ètvrtý usíná... Umìní se od drogy liší tím, že je vìcí intencionální, zámìrnou, ne nahodilou. Nesrozumitelnost èi nepøehlednost inscenace mívá øadu dùvodù. Vùbec nejèastìjší pøíèinou bývá neujasnìné téma nebo problémy se schopností strukturovanì je sdìlit, artikulovat, neboli režijnì akcentovat tématicky dùležité motivy a situace. Nepodaøí-li se to, není zbadatelné žádné téma, ale jen sled událostí, jejichž smysl nám uniká. Èastá je tématická roztøíštìnost: inscenace zaèíná jednou tématickou linií, vìnuje jí nemálo èasu a dùrazu vèetnì scénografických èi akèních prvkù, pak pøenese váhu na jiné téma a zcela jiným konèí. Téma se rozbíhá - nabízí se více témat, která se vzájemnì popírají a žádné nemá potøebnou sílu. Výsledkem bývá smìsice pøíhod spojená možná spoleèným pøíbìhem, ne však spoleèným smyslem. Nezøídka bývá pøíèinou to, že vìci znalí inscenátoøi zapomenou, že jsme neprošli jejich cestou, poèítají s tím, že všichni všechno známe jako oni, a zapomenou nám sdìlit nejen motivace jednání postav, ale i jejich identitu. Kompozièní zmatek èi neukáznìnost, tìkavost ve vedení dìje a nedostatek informací o jednotlivých postavách, jejich motivacích i dùsledcích jejich èinù je dalším zdrojem nesrozumitelností.

5 Dalším velkým problémem - jak v dramaturgické úpravì výchozí pøedlohy, tak v jejím režijnì-hereckém provedení - bývá témìø pravidelnì absence jednání a nadbytek mluvení. Až pøíliš mnozí vìøí, že staèí øíkat velké myšlenky, vtipné prùpovídky èi vzrušující výroky a vznikne dobré divadlo. Jenže divadlo má základ v dramatu, v dramatiènosti. Øecké draó znamená jednám - to jest: èiny usiluji o dosažení svých cílù, zmìny stavu, situace, vzájemných vztahù ve prospìch svých zámìrù. Èin tìlesný èi slovní je takový projev, který na tuto zmìnu stavu (by i zprostøedkovanì) pùsobí. Samozøejmì, že i slovo má na jevišti své místo: je-li jednáním slovem a nenahraditelným estetickým prvkem, jenž jednání nevytìsòuje. Uèinit ze slova naprosté synonymum pro racio a na základì toho je vylouèit z umìlecké oblasti pomocí bonmotu co mohu pojmenovat, mì nemùže oslovit je mylné. Kdyby tomu tak bylo, nemohla by být souèástí umìní krásná literatura. A racio patøí do tvorby i percepce jakéhokoli umìleckého díla už proto, že èlovìk je tvor komplexní a v žádném okamžiku nedokáže vylouèit ani emoce, ani rácio. komplexní, v žádném okamžiku není schopen vylouèit ani racio ani emoce.) To, že slovo na jevišti musí být jednáním slovem, platí i pro obory, druhy, žánry, tvary, které na slovì stojí a závisí - tøeba ve vyprávìném divadle, kde se vše èi vìtšina øíká v 3. osobì, v epickém divadle èi v divadle poezie, používajícím celistvé básnì. Herci vždy musí svým vyprávìním jednat vùèi svému okolí - jiné postavì, partnerovi na jevišti, èi divákovi. Jednáním se musí stát zpùsob, jímž herci usilují pøesvìdèit diváka o tom, co mu sdìlují, o pravdách jednotlivých vypravìèù i o pravdì spoleèné, pøesvìdèit ho v konkurenci kolegù o tom, že to bylo tak, jak to vyprávím já, dodat nìco k vyprávìní toho druhého, doložit, potvrdit èi popøít, co øíkal. U divadla poezie, pracujícího s jednotlivými básnìmi, pøipravuje pùdorys vztahù a z nich plynoucí potøeby jednání už øazení jednotlivých básní vùèi sobì tak, aby si vzájemnì odpovídaly, odporovaly, podporovaly èi doplòovaly se a rozvíjely dramatický oblouk, a tento pùdorys pak musí naplnit vztahy vytváøené na jevišti pomocí podtextových významù, uskuteèòovaných intonací a pohybem. Souèástí, ba základem jednání je mizanscéna - tedy taková práce s prostorem a v prostoru, kdy už to, kde a jak urèitá postava stojí, vyjadøuje její vztahy vùèi okolí vèetnì toho, jak se je snaží zmìnit. Mizanscéna není estetický èi ozvláštòující prvek, jakási ozdoba, nýbrž základní prostorový zpùsob vyjadøování. Mizanscéna je, samozøejmì, vìcí režie a herectví; ale už úprava pøedlohy musí s jejím uplatnìním poèítat, pøipravovat jí pùdu a iniciovat ji. To, že mnohdy inscenátoøi vìøí víc slovu než celistvé fyzické akci, je zøejmé i z verbálnosti samotných scénáøù èi her. Dramaturgové (uèitelé, vedoucí) si ne vždy pøi jejich pøípravì pøedstavují, jak pùjdou repliky hercùm do pusy - tedy jak pøirozenì se jim budou øíkat, a také zda je pod slovy inherentnì skryta možnost èi pøímo potøeba gest, mimiky, akce. Èasto naopak ani nenechávají v textu pøíliš prostoru pro akci a všechno vyjadøují už slovy, ke kterým není, co dodat. Mnohoøádkové repliky èi dokonce monology jsou tìžko zvladatelné i pro profesionální herce, natož pro amatérské dìtské èi mladistvé pøedstavitele. A a už se za takovými deklamacemi skrývají sebekrásnìjší myšlenky èi verbální obrazy, divadelnì bývá výsledek statický, neúèinný. Zùstává jen u slov, mizanscénu nahrazuje nanejvýš aranžmá, gestika, mimika i intonace nepøidává nic k textu, neozøejmuje vnitøní pohnutky postav ani dopad jednání druhých, neinterpretuje významy - není prostøedkem jednání. Vše se jen øíká v takøka deklamaèní poloze, nevychází z tìlesného tíhnutí, chtìní, úsilí a není jím doprovázeno, není podloženo emocemi, touhami, potøebami.

6 Dobrý dramaturg dá herci takový pùdorys dìje a taková slova, která už jednání naznaèují a vedou ho k nìmu. Dobrý režisér dokáže (èi o to alespoò usiluje) dát i nepøíliš vybavenému èi nadanému herci takové jevištní úkoly, aby herce zaujaly a zároveò nesly významy, které má sdìlit, a pomùže najít herci takové jemu pøístupné prostøedky (umístìní v prostoru, postoj, pohybovou akci - tedy mizanscénu a také temporytmus jednání), aby v nich vypadal jako herec pøirozený a vyjadøující to, co vyjádøit má, pøinejmenším dostateèným, ne-li tím nejlepším možným zpùsobem, díky nìmuž by divák mìl pocit, že lépe to udìlat ani nelze. S umìním vybrat a zpracovat pro svùj soubor látku na tìlo souvisí i stále se opakující problém. Dìvèat bývá v souborech dostatek, klukù poskrovnu (když vùbec), v životì i v pøedlohách tomu však bývá jinak. Staèí tedy pøejmenovat Standu na Stáòu nebo jeho roli prostì jen obsadit hereèkou-dívkou? Jinak øeèeno: jsou pohlaví postav tak bez významu, že je lze kdykoli beztrestnì zamìnit? Zdaleka ne vždy. Jsou pøípady, kdy tuto travestii pøijmout lze - to tehdy, když mužskost èi ženskost, klukovství èi holkovství není podstatou vìci, primárním nositelem klíèových motivù èi celého tématu. Použiji pøíkladù z nedávné doby. Ve Válce s mloky ani v nejmenším nevadí, že všichni ti byznysmeni, reportéøi, státníci, ba i pan Povondra èi kapitán Vantoch jsou bez výjimky dívky, jakkoli ve skuteènosti jde o svìt pøevážnì mužský; umožòuje to i grotesknì zabarvený styl epického odstupu, který vypravìèky vùèi pøíbìhu zaujímají. Pùsobí však nepatøiènì až trapnì, jestliže se objeví dvì dívky v rolích Romea a Julie. Obsadit takto dva chlapce by nikoho nenapadlo nejen proto, že jich nebývá nazbyt, leè i proto, že každý tuší, že výsledkem nemùže být nic jiného než groteska èi fraška. Že dívka v obdobné travestované roli pùsobí trapnì, si už pøipouští málokdo. S jistými rozpaky proto pøijímáme hereèku jako milého tøeba ve Svatebních košilích, v nichž jde o pochybení dívky, jíž láska k chlapci pøivedla až k rouhání proti daru života, potažmo proti božímu pøikázání. Nejde však jen o role, spjaté s erotikou èi sexualitou. Prostìjovské Tragaèu, tragaèu nemùže být nikdy hráno chlapci (nemá-li jít o parodii), nebo je od zaèátku do konce stavìno na dívèím cítìní, dívèích vztazích k lásce a klukùm, a venkoncem i na dívèím pokusu o vzpouru. Je tu dokonale vystiženo dívèí téma s dívèími hrdinkami. Ostrovské Bylo nás pìt, zpracovávající typické pøíhody typických klukù, je naopak neomylnì hráno pìticí typických klukù (jen o nìjakých sto let mladších) a nikoho by snad ani nenapadlo pøevádìt je na dìvèata, èi chlapecké role dívkami obsazovat - právì pro onu typiènost. Zvláštní je, že identický svìt typicky kluèièí vzpoury v typicky kluèièí partì, budující za høbitovní zdí a v mìstských pasážích cílevìdomì antiideály pøepeèlivých matek (všecko to úmyslné rozcuchávání se, neèištìní zubù, nebraní lékù, nepøílišný zájem o úpravnost ba i èistotu šatstva, skákání pøes plot namísto uhlazeného proplutí brankou... v Jacquesovì povídce Jamie a upíøi ), se vedoucí opakovanì pokoušejí sehrát s partou dívek. Problém je v tom, že dívky vypadají v daných dìjových faktech, motivech a situacích prostì nevìrohodnì, nìkdy i komicky. Zkrátka: jde-li o typický dívèí èi typicky chlapecký charakter, mentalitu, zpùsob uvažování a cítìní, zvyky, záliby, dovednosti... - tedy o souhrn toho, co kluka dìlá klukem a dívku dívkou - je travestie víc než problematická. I když mnozí potrefení budou z potøeby uhájit to, co inscenovat chtìjí, shledávat dùvody proè je možné cokoli, a sami žádný problém v obsazování chlapeckých rolí dívkami nevidí èi vidìt nechtìjí, pro nezaujatého, problematikou drama ákù nezasaženého diváka je taková travestie nevìrohodná. Namlouvat si v zájmu svých potøeb a obhajoby vlastních postupù mùžeme, co chceme. Ale nechceme-li vytváøet jakýsi unisex, nemìli

7 bychom popírat, že se ženy a muži, dívky a chlapci liší základními rozdílnostmi ve zpùsobu uvažování a cítìní, zvycích, zájmech i celé psychice. Pokus o opak už jsme zažili, když se ženy stávaly traktoristkami, jeøábnicemi a tavièkami; je to možné, ale nepøirozené - a nezdravé. PROMÌNILA SE REŽIE? Pøedevším se pomalu, ale snad pøece promìòuje vìdomí o potøebnosti a smyslu režie. Jen málokdo ji ještì dnes považuje v DHD za nežádoucí, takoøka neslušné slovo. Jen nìkteøí zcela novì zaèínající vedoucí, kteøí si špatnì vykládají potøebu priority dìtí v DHD na principech dramatické výchovy (ale vyskytnou se tací i mezi uèiteli ZUŠ) se ještì dnes brání èi dokonce chlubí výrokem: To si tak vymyslely a udìlaly dìti samy - já jsem jim do toho vùbec nezasahovala. Nejlepší z inscenací posledních patnácti let - ostatnì stejnì jako døíve - jsou založeny na pochopení pro myšlení, cítìní, zájmy, naturel i možnosti hrajících dìtí - propojeném s vìdomým a pøesným režijním tvarováním v prostoru (mizanscéna) a èase (temporytmus), v práci s žánrem i stylem pøi stavbì postav, situací i kompozice celku. Režie se zaèíná výraznì uplatòovat, aniž potlaèuje èi znásilòuje dìtskou autenticitu - naopak ji poskytuje svobodu a prostor pro jevištní bytí. Dìti nediriguje, neznevolòuje, nebere jim volnost. Dobrá režie s dìtmi (a herci vùbec) poèítá, vychází z nich, vytváøí jim podmínky a nabízí tvar, v nìmž se cítí jisté, š astné a svobodné, a dává jim úkoly, které jim umožòují jednat a být na jevišti autentické. Dobrá režie nabízí dítìti (a herci vùbec) tak zajímavé úkoly a zpùsoby jejich provedení, že herec v nich nestresován mùže být sám sebou v roli - tedy hrát nìkoho, kým není a necítit pøitom trapnost falše a pøedstírání; jednat a být autentický. Znamená to mimo jiné, že je právì tìmto konkrétním dìtem (s jejich vìkem, mentalitou, pohlavím, zvláštnostmi, pøednostmi i nedostatky) šitá na tìlo. Aè je to paradoxní, øád nabízí víc svobody než anarchie èi nicota. Nejlepší inscenace DHD bývají vysoce stylizované, pøesnì tvarované (tedy nepøirozené ), není v nich místo pro bloumání po jevišti a neurèitost tzv. improvizace. Dokonce i kouzlo autentické hravosti lze docílit právì a pøedevším tím, že herci-hráèi pøesnì znají a dodržují pravidla své hry - tedy režii: tím, kde, kdy a jak se pohybují v prostoru (tedy mizanscénou) sdìlují významy, o nìž jde, a pøesnì budují promìnlivý temporytmus odpovídající jednotlivým situacím. Výraznìjší a odvážnìjší vstup režie vnìjšího tvaru se v nìkterých špièkových inscenacích projevil i v práci s netradièním uspoøádáním prostoru jevištì a hledištì: ring ve Válce s mloky, kombinované prostory v R.S.B èi Milé sedmi loupežníkù. Právì speciální prostorové uspoøádání napø. ringu èi postavy dospìlých hrané dìtmi vyžadují výrazné režijní uchopení: stylizaci, zkratku, støihy, pevný øád v temporytmu a práci s prostorem. Teprve to umožòuje dìtem zvládat své role bez pocitù nepatøiènosti, pøedstírání èi pouhého memorování - tedy autenticky a pøitom pøesvìdèivì. Myslím, že v režii udìlalo DHD za onìch sedmnáct let výrazný krok kupøedu. PØIBÝVÁ TVOØIVÉHO PØÍSTUPU K INSCENAÈNÍ PRÁCI? Rozhodnì pøibylo pouèenosti a s ní mnohdy i úspìšnì uplatòovaných standardních øešení. Zdá se mi, že se rozšíøil poèet tvùrcù, schopných upravit si pro vlastní soubor nedivadelní text, ale zároveò ubylo zpracování výraznì objevných. Kvalita roste spíš do šíøky než do hloubky. Nìkdy se mi zdá, jako by ubylo riskantního hledaèství a pøibylo spolehlivé rutiny. Hledaèství sice nikdy nebylo širokou, masovou záležitostí, ale zdá se mi, že se pøeci jen v divadle hraném dìtmi objevovalo èastìji. Možná jen zdá. Možná je to

8 i otázka pro DAMU/JAMU: zda uèit jen øemeslnou rutinu nebo inspirovat a provokovat tvoøivost. Dokladem nepøílišného hledaèství v dramaturgické oblasti mohou být mnohonásobnì opakovaná zpracování (obdobným zpùsobem) jinak tøeba kvalitních pøedloh Briana Jacquese (pøedevším Jamie a upíøi), Bradburyho povídky Celé v jediném dni, Pìkného Havrane z kamene... Vznikají jakési inscenaèní èítanky, které pak nìkteøí vedoucí jen pøejímají. V publikaci Co skrývá text jsem takových frekventovaných textù DHD shromáždil ètyøicet; ne jako doporuèení, ale jako námìt úvah a zpùsob pøemýšlení o problematice pøedloh. Jde tedy o nárùst kvantitativní? Øekl bych, že ano. Namísto deseti patnácti stálic 70. a 80. let, schopných pracovat tvoøivì, se lze dnes nadít podivuhodných, inspirativních nebo alespoò zajímavých inscenací od tøí desítek vedoucích z celé republiky. Je to i zmìna kvalitativní? To se z podstaty vìci exaktnì mìøit nedá. Navíc každé umìlecké dílo je nutné nahlížet v kontextu jeho doby (to, co nám zpìtnì pøipadá naivní, mohlo ve své dobì mít vìtší cenu než to, co nám dnes pøipadá úžasné) a pøípadnou nadèasovost (u divadla s jeho pomíjivostí tak tìžko doložitelnou) lze zhodnotit až s odstupem, který nám chybí. Zkusím to tedy èistì osobnì. Objeví-li se na pøehlídce dvì inscenace, které bych rád znovu vidìl, považuji to za bìžný stav. Vyskytnou-li se ètyøi èi pìt (roku 1989 jsem takových napoèítal neuvìøitelných osm) mám takovou pøehlídku za výbornou. Když jsem probral inscenace, které pro mne takovou hodnotou byly, vyšel mi pøibližnì stejný stav v letech sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých i dnes. Od pùlky 90. let jejich poèet spíše stoupá (což mùže být i vìc mé pamìti) - rozhodnì jsou však dílem vìtšího spektra vedoucích. V každém pøípadì nejlepší inscenace DHD jsou stejnì pùsobiví, podnìtné i novátorské jako inscenace dospìlých, pøièemž zodpovìdnost pøístupu k tvorbì bývá u vedoucích dìtských souborù jednoznaènìjší. Žel, o vynikajících inscenacích DHD se málo ví, jejich spoleèenské uplatnìní je ke škodì oboru i spoleènosti chabé, takøka skryté. (Nestálo by za úvahu iniciovat tøeba ve spolupráci s nìjakým kulturním zaøízením vznik jakési stálé scény divadla hraného dìtmi a mládeží, v nìmž by se tøeba jednou týdnì pravidelnì støídaly nejlepší inscenace posledního roku èi dvou? Vìøím, že by se tìch, co míøí na Dìtskou scénu, Loutkáøskou Chrudim, Šrámkùv Písek, Wolkrùv Prostìjov èi Náchodskou Prima sezónu pìtatøicet do roka našlo.) JAK JE NA TOM TEDY DNES DHD? Na jedné stranì jsou špièkové soubory, které dìlají divadlo jako projev svého vnitøního cítìní, vyjádøení, komunikace s divákem - a to s vìdomou umìleckou ambicí. Na druhé stranì je k vidìní i nejochotniètìjší ochotnièina, pøi níž nejde o nic jiného, než nacvièit hru a pokud možno úspìšnì ji odehrát. Došlo k tomu, co se nìkdy nazývá rozevøení nùžek: na jedné stranì ovládly špièku soubory ZUŠ, inklinující v lepších pøípadech i pøes limity osnov k cestì prvé, na druhé pøibyly zcela nepouèené soubory školní, jejichž jediným cílem (nìkdy i povinností) bývá nacvièit inscenaci k té èi oné pøíležitosti. Témìø vymizela støední tøída, která ještì pøed revolucí pøinášela hojnìjší a zajímavìjší výsledky než vìtšina tehdejších LŠU respektive ZUŠ - totiž kroužky DDM èi rùzných závodních klubù apod. - které mìly podobné motivace a ambice jako dnešní ZUŠ, ale šlo u nich jednoznaènì pøedevším o volnoèasovou aktivitu. Tento posun mùžeme považovat za svébytný projev profesionalizace èi utilitarizace života, který nastal v celé spoleènosti: úspìch slaví organizaèní struktury, které slibují osvìdèením stvrzenou kvalifikaci (ZUŠ) èi takové, které na prvém místì souvisejí se vzdìláváním obecným (základní školy, gym-

9 názia). Do pozadí ustupují nezávazné aktivity pro vlastní potøebu (kroužky pøi jiných subjektech) Ti i oni pøedstavují DHD, ti i oni mají svou cenu a samozøejmì i právo na život. DHD jako celek reprezentuje nejkrystaliètìjší amatérismus = východisko z potøeb tìch, kdo ho hrají, jejich osobnostní pøínos... Už øadu let tvrdím, že skuteèné amatérské divadlo, tedy divadlo nenapodobující velké profesionální scény, de facto divadlo autorské, je samostatným divadelním druhem, který lze rozpoznat už z nìho samého, bez pøedbìžné znalosti toho zda jsou jeho tvùrci amatéøi èi profesionálové. Mùžeme ono specifikum nazývat poetikou nebo stylem, ale podstata je v pøístupu: v dùvodech proè je jeho tvùrci dìlají, v zpùsobu práce, materiálních východiscích (od hercù až po výpravu), i v prostøedcích a postupech, které v nìm používají. Oproti profesionálnímu divadlu mají amatérští inscenátoøi jiná východiska (nemají specializované profesní školení hercù, dramaturgù, režisérù..., zato jsou bohatší o rozmanitost svých civilních zkušeností a u dospìlých i profesních odborností), jiné podmínky (peníze i za nì zakoupitelnou øemeslnou dovednost musí nahradit vtipem osobitých øešení), jiné postupy práce (kolektivní úèast na všech složkách) a pøedevším jiné cíle (nemají potøebu ani povinnost saturovat obecnou spoleèenskou poptávku po divadle, natož se divadlem uživit, nýbrž dìlají divadlo pro své potìšení a kultivaci sebe i svého okolí) a venkoncem i adresáta (obracejí se na svùj specifický okruh, stejným vidìním svìta spøíznìného publika, jež za nimi pøichází nikoli pro univerzální, nýbrž jedineèné, osobité pøístupy) - a to vše se projevuje i v obsahu a formì jejich dìl. Divadlo hrané dìtmi na principech dramatické výchovy je kvintesencí tohoto druhu, zasaženou nejménì ze všech druhù potøebou vyhovìt èi komerènì uspìt. A v tom je jeho význam dovnitø i navenek. Ludìk Richter (Z pøíspìvku na konferenci Dítì mezi výchovou a umìním, , dokonèení) KUDY CESTA NEVEDE: LINEÁRNOST, PØÍMOÈAROST aneb RYCHLÝ JELEN Jelen: Smolíèku, musím do lesa na pastvu. Ne abys nìkomu otevíral! Smolíèek: Nikomu neotevøu. Jelen odchází, objeví se jezinky. Jezinky: Smolíèku pacholíèku, otevøi nám svou svìtnièku, jen dva prstíèky vstrèíme a hned zase pùjdeme. Smolíèek: Chudìry, jistì je jim zima. Tak pojïte dál, milé babièky. Smolíèek otevøe dveøe, jezinky ho popadnou a utíkají s ním. Smolíèek: Za hory, za doly, mé zlaté parohy kde jsou. Smolíèka pacholíèka jezinky pryè nesou. Pøibìhne jelen, vezme Smolíèka jezinkám a ty uteèou. Jelen: Vidíš, vidíš, Smolíèku, kdybys mì byl poslechl, nemuselo se ti nic stát. Smolíèek: Však už to víckrát neudìlám.

10 Lineárnost, pøímoèarost je takové neúèinné vedení dìje, pøi nìmž nevznikají žádné zásadní pøekážky jednání postav, natož konflikty, a vzniknou-li, jsou bez problémù, jednoduše øešeny jako na bìžícím pásu, takže nevzniká žádné napìtí. Chybí gradace, úèinnì budované støídání napìtí a uvolnìní, skuteèné pøekážky a jejich vzrušivé pøekonávání. Taková kompozice nenaplòuje potøeby psychiky lidského vnímání a tím pádem nemùže dojít ani k žádné katarzi. Ludìk Richter ZA KOLIK CO JE Od doby, co jsem vyženil krumlovského dìdeèka a babièku, jezdím pravidelnì na èervnové Krumlovské slavnosti - jednak potìšit se návštìvou rodiny a mìsta, které mám opravdu rád, druhak podívat se na muzikanty, komedianty, šermíøe a podobnou potulnou sebranku, které v døívìjších dobách mìstští konšelé vstup do mìsta povolovali jen velmi neradi a které já mám snad ještì radši než to mìsto. Letošní Krumlovské slavnosti byly, myslím, povedenìjší, než ty pøedcházející roèníky, nebo se mi to možná zdá, protože jsme se se ženou nauèili nechodit po hlavních ulicích a nejnabitìjších vystoupeních, ale hledat to, co je podle našeho gusta a v èase a na místì, které vyhovovaly nám i našemu tehdy ètyømìsíènímu Matìjovi. Tak jsme na nádvoøí Prelatury vidìli i vystoupení naší kamarádky, které jsme kdysi dávno, ještì v našem divadle, øíkali Babeta a zatímco se ostatní diváci po jejím vystoupení hnali jinam a náš syn si dal svaèinu, my jsme se s Babetou dali do vzpomínání. Jak jsme tak probírali všechno to veselé i napínavé, co nás kdysi potkalo, dostali jsme se až k osobì, kterou oba dobøe známe - osobì jednoho pana øeditele jedné školy, jehož já jsem byl jednu dobu zamìstnancem a Babeta žákyní a taky nìco jako obchodní partnerkou. Zavolali mi, povídá Babeta, jestli bych v jejich novým školním sále nezahrála pro první stupeò. Samozøejmì - vždy jsem do té školy chodila a v tom mìstì jsem vyrùstala a tak jsme se dohodli docela snadno a já jsem poslala smlouvu a on mi pan øeditel volá, že je to moc drahý, že mi tolik penìz nedá. Zaèala jsem mu vysvìtlovat, kolik stojí náklady na dopravu, jak se do ceny pøedstavení promítají náklady na pøípravu inscenace a tak dále, ale bylo to úplnì zbyteèné, on trval na svém a já nechápala proè. Proè nemùžou dìti pøinést z domova na divadlo o pìt korun víc, než jindy. Tak jsem se ho na to zeptala: Proè? Jeho odpovìï mi vyrazila dech: Protože by sis moc vydìlala a to nejde! U nás dáváme podobným divadlùm míò Ani si už nepamatuji, jestli Babeta tenkrát v oné škole hrála, nebo ne, jen vím, že kdybych byl na jejím místì já, mìl bych už navždycky pro tuhle školu všechny termíny obsazené. Zdá se, že ještì poøád žijeme v dobì, která (alespoò tam u nás) vìøí na to, že komedianti a podobná verbež by se mìli pouštìt do mìsta jen výjimeènì a rozhodnì by se nemìli pøíliš rozmazlovat blahobytem. Na to vìøili feudálové, komunisti i ti souèasní demokraticky zvolení kapitalisti. A øíkám si, že dìti, kterým komedianti dneska ve škole hrají, velmi dobøe znají rozdíl mezi kvalitním, znaèkovým obleèením a zbožím asijské kvality - jen se podívejte, v èem na pøedstavení chodí. A tak by taky mìly mít možnost poznat rozdíl mezi kvalitním divadlem, stojícím o nìjakou tu korunu víc a divadlem, které je na tom ve svém oboru stejnì, jako textil z asijské tržnice ve svém. A že jsem takových asijských divadel pro dìti

11 vidìl! Vìøím, že na jiných školách, než je ta, o které jsem psal, to mají tak, že tam alespoò jeden èlovìk ví, co je dobré divadlo pro dìti, a že nìkdy holt stojí víc, než to nejlevnìjší, co se dá sehnat. Mirek Slavík BOUDA SLAVILA V Plzni se letos roztrhl s výroèími pytel. V únoru oslavovalo Divadýlko Kuba patnáctiny, v kvìtnu Støípek tøicátiny, Špalíèek pìtaosmdesátiny a na konci listopadu Divadlo v Boudì taktéž kmetské osmdesátiny. Bouda arci patøí i v tìch letech mezi kmety zatracenì živé a životaschopné, což projevilo i svou oslavou v panelové boudì skvròanské knihovny, kde už pár let sídlí. Hned pod schody bylo možno potkat Hanku Èížkovou s marionetami, rozloženými pro zvìdavce na jednotlivé údy, a s naostøenými dlátky pro ty, kdo by si øezbaøinu chtìli zkusit sami. Na schodech, nad nimi i ve foyer navázala pìkná výstava loutek ze starších i mladších inscenací, mezi nimiž (a nejen u dìtí) nejvìtší zájem budil výjev, který mohl každý rozhýbat zatažením za táhlo - a ejhle, tu èert zdvihl pùllitr k vyprahlému rtu, tu z kotle vyskoèila ježibaba, tu poskoèil Kašpárek... Že se Bouda umí do historie zaøadit, dosvìdèovaly všudepøítomné pásy s osmièkovými daty, poèínajícími na Velké Moravì a konèícími ve Velkých Skvròanech. Nìkteré vedly do pøíjemné obèerstvovny, jiné do sálu, jedním byl decentnì pøelepen i poklop na míse. Vystøíhané osmièky nejrùznìjších velikostí, zavìšené i na tìch nejnemožnìjších místech, zase svìdèily o tom, že Bouïáci jsou zdatní nejen historicky, ale i manuálnì. Gratulantù - v èele s dìtskými štamgasty a jejich rodièi - pøišlo tolik, že mnozí museli v nemalém sálku i stát: je vidìt, že dìti jsou zvyklé sem chodit, a že (nejen ony) mají Boudu rády. Turnovští Èmukaøi sehráli druhou pøedpremiéru svého nového kousku Za každým rohem Jezinka. Autorský text, kombinující motivy Smolíèka, Karkulky a Perníkové chaloupky je rozhodnì nadìjný - jen mu jaksi chybí poøádný konec a s ním i divadelní teèka; tu jelen svým a to je konec nenahradí, i když nám tím pomùže ujasnit si, kam jsme právì dospìli. Obì aktérky v øadì rolí provedených herecky (jezinky, maminka, domnìlá ježibaba) i s maòásky (ètyøi dìti, vlk a jelen) hrají s vtipem sobì vlastním a projevují svùj osvìdèený pøehled i nadhled. Drobné proèištìní a gradaèní odstínìní nìkterých zdlouhavých momentù je jistì vìcí domyšlení, usazení a zabìhání......a mùžeme se tìšit na potìšlivý èmukaøovský standard. Po lidových pohádkách o lidské chamtivosti pod titulem Stoleèku, prostøi se i pro malé! pražského Kejklíøe (popisovat, natož hodnotit sám sebe nebudu) následoval Cirkus party nejstarších z mladých odchovancù ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Pøíjemné pásmo výstupù s cirkusovou tématikou, založené na scénografických i verbálních fórcích, pøechází v druhé èásti do nauèného poøadu o tom, co se má a co se nemá; i tady sem tam zajiskøí dobrý vtípek, ale trochu vyèuhuje i didaktiènost, a zejména protože jde o závìr, vystoupení malièko ztìžkne. Leè setkání s autentickým mládím je milé. Samozøejmým vrcholem byla obnovená premiéra v podání oslavence - Šípková Rùženka. Text z dílny souboru nepostrádá souèasný vtip (by za nìj místy platí zbyteènou upovídaností). Marionety (nezasekne-li se právì loutce noha ve vodorovné

12 pozici, jak se pøihodilo tentokrát) Bouda vodit umí, a najde-li pro jejich akci víc prostoru, bude na co se dívat. Trochu problematická je dìjová a motivaèní inovace sudièek: pøecijen bych potøeboval vìdìt, proè ta tøetí z nièeho nic, bez sebemenšího dùvodu zlostnì prohlásí Píchneš se a navìky umøeš! Navìky!!! A má-li být problém øešen tím, že lidský cit pøekoná i sebehorší vìštbu, potøeboval bych zas vidìt ten cit: je-li Rùženka zlostná megera a princ zbabìlý òouma, je Kašpárek málo platný - neb tomu jde pøeci o nìco úplnì jiného, o ukradenou rolnièku. Ale obojí není až tak tìžké dotáhnout. A Divadlo v Boudì je i pøes svou osmdesátku poøád mladé, plné sil a pøed sebou má ještì spoustu let a výroèí: když si tu pìknou osmièku položím vodorovnì... Tak hodnì štìstí! Ludìk Richter SKLIZEÒ aneb CO JSME LETOS VIDÌLI KOPØIVA Dvaadvacátý roèník pøehlídky netradièních divadel v Kopøivnici ( ) splnil svou funkci v místním, regionálním i širším okolí. Osm inscenací z Èeské republiky, Slovenska a Polska nabídlo zábavný a pouèný vhled do spektra rùznorodých divadelních forem: divadla loutkovì-hudebního, taneèního a pohybového, mluveného hereckého divadla i slovní improvizace. Pøedností pøehlídky je i to, že osvícenì vybírá z nejlepších inscenací amatérských, nezávislých skupin i statutárních divadel. Mezi ty nejzajímavìjší patøily Lapohádky královéhradeckého Dna, fantaskní obrazová a hudební revue, vycházející z nìkolika výraznì mytologizujících laponských pohádek, jejichž syrovost se podivuhodnì propojuje s nevtíravým humorem, nevšední obrazivostí a neinscenaèní nápaditostí. Pozoruhodné bylo i vystoupení pražské Vizity, která tentokrát svou improvizovanou verbálnì-hudební kreaci nazvalo Zapomenutý tramp. Brnìnské Divadlo Husa na provázku pøivezlo road movie o tøech kamarádech Nesnesitelná lehkost jízdy, o níž jsme psali již zjara a za zmínku stojí i typicky polsky expresivní inscenace Wschodzenia Cieszynskieho studia teatralneho z Tìšína èi divadelnì-taneèní projekt Reality Boulevard pražského ProARTu. Kopøiva ani tentokrát nezklamala pøi objevování nových inspirací a jejich š astné konfrontaci. DÌTSKÁ SCÉNA Již sedmatøicátá celostátní pøehlídka dìtského divadla nabídla 14. až 18. èervna v Trutnovì opìt sedmnáct vybraných inscenací dìtských souborù. Krom øady pomìrnì stálých hostù, jako jsou zuškové soubory Vydýcháno z Liberce, Hop-Hop z Ostrova, Kuk! z Prahy 1 èi Žerotín Olomouc a pomalu už i Bubu Vsetín, se tu objevilo i nìkolik nadìjných nováèkù - tøeba z gymnázií v Ústí nad Orlicí a Plzni. Pozoruhodnì nápadité autorské inscenaci Jakuba Maksymova Ve dvì na hruškách (Nìkdo, ZUŠ Jaromìø) chybí jediná, leè podstatná vìc: dramaturgické domyšlení, aby výborný nápad s otáèející se zemìkoulí, na níž se všechno odehrává, dostal i koneèný smysl a vše nevyznìlo jen jako nahodilé žertíky. K vrcholùm rozhodnì patøili Holubi s.r.o. souboru Cetky a spol., inscenace vynikající jak nápaditými inscenaèními øešeními, tak tvarovì

13 pøesnými hereckými výkony desíti starších žákù ZUŠ Brandýs nad Labem; škoda jen toho honìní mnoha tématických zajícù a s nimi i tìch nìkolika koncù v jinak výborné inscenaci. Skuteènì zážitkem byla invaze tøiceti druhákù ze ZŠ Dìèín VI., kterým opravdu staèilo onìch titulních Pìt minut v Africe k naplnìní pocitu všech divákù, že zažili plnohodnotnou inscenaci se vším všudy. Inteligentní nenápadné vedení harmonikáøky Jany Štrbové pøímo na jevišti jim dodalo jistotu i energii a zdánlivì jednoduché pohybové ilustrace Žáèkových veršù se ukázalo být metaforami prvé kategorie. Celkovì, øekl bych, slušný prùmìr. Trvá dominance základních umìleckých škol - letos jich bylo jedenáct, vedle ètyø školních (ten dìèínský navíc veden bývalou uèitelkou ZUŠ) a dvou kroužkových souborù - což je pøirozené, nebo na ZUŠ by mìli pracovat profesionálové a kdo jiný by mìl umìt dovést dìti až ke kvalitnímu výsledku. Škoda jen, že to znamená zúžení výbìru na ta mìsta, která ZUŠ mají. LOUTKÁØSKÁ CHRUDIM Celostátní pøehlídka amatérského loutkáøství se konala v Chrudimi 29. èervna až 4. èervence po sedmapadesáté. Jejích dvaadvacet inscenací jsme recenzovali v minulém èísle, takže jen struèné shrnutí. Nejnovátorštìjší inscenací byl nepochybnì Hugo stejnojmenného semilského studentského souboru. Zdánlivým nováèkem je roztocký Tichý Jelen, kdo ale ví, že jeho název skrývá Jitku Tichou a Jiøího Jelínka, tuší, co mùže èekat; Mariage aneb Dobøe prodaná nevìsta však žádný opakováním netrpí a nadto oproti premiéøe i pozdìjším reprízám znovu poporostla. Své obvyklé penzum vynalézavosti, odvázaného humoru a øemeslné zruènosti pøedvedl ve svém Hotelu Beránek plzeòský Støípek. Pøijemným pøekvapením byly Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda od libereckého Spojáèku nebo i Potkal šnek šneka dìtského souboru Blechy z Jaromìøe. Jako celek program LCH nijak zvláš nezklamal - ani neohromil. Už evergreenem je velikášská sedmice vyslancù z hradecké pøehlídky, která zøejmì u vìdomí slušné kvality svého regionu zbyteènì posílá i to, co jí (by to tøeba na LCH vedle tradiènì slabších krajù nakonec nebude to nejhorší) rozhodnì èest nedìlá (o dvou dalších hradeckých souborech, jdoucích pøes pøehlídku kraje pardubického, nemluvì). Rovnìž tak rozhodnì nemám pocit, že kvalita pražských zástupcù odpovídala tomu, aby Praha ze svých dvou pøehlídek vysílala sedm inscenací (jedna nemohla pøijet). Nìkolik nepochopitelných krajsko-porotcovských úletù opravdu pøekvapilo. Opìt jsme nevidìli nikoho z kraje karlovarského, ústeckého ani olomouckého, jihomoravského a tentokrát ani pardubického èi zlínského, kraj plzeòský se obligátnì smrskl na mìsto Plzeò; jinak øeèeno zastoupeno bylo šest krajù a Plzeò. EJHLE, LOUTKA! Zajímavý místní festiválek s úèastníky z širých krajù konaný po nìkolikaleté odmlce v Žamberku pøevzala od Olgy Strnadové její žaèka, takto studentka katedry alternativního a loutkového divadla DAMU Johana Vaòousová a zhostila se organizace výbornì. Vskutku se jí podaøilo nalákat ke kaplièce pod Suticí mnoho mladých lidí i rodièù s dìtmi, kteøí pak v prùbìhu odpoledne a veèera zhlédli deset drobnìjších i vìtších inscenací (jednu z nich dokonce na pokraèování v sedmi dílech sedmi skupin) a k tomu pak po setmìní koncert ètyø zajímavých kapel. Na poøadu byla mimo jiné Vojna s Turkem žambereckého Posledního mravence, a Hana Voøíšková nezklamala diváky ani kulináøe svou Oøíškovou chaloupkou.

14 TICHÝ ØÍJE(N) Obdobnou pøehlídku malou rozmìrem, leè pozoruhodnou obsahem uspoøádal roztocký Tichý Jelen ve stanu pøed únìtickým klubem Kravín 4. øíjna. Dìti si opìt pochutnaly na Oøíškové chaloupce Hany Voøíškové, zatímco hravá Apolena a Filomena svitavského souboru Tetiny je tak odvázala, že ji témìø nedovolily dohrát. Poøadatelský Tichý Jelen zahrál dvì inscenace: ne zcela srozumitelné a nemálo plyšákové Kuøe a Richarda 3, o nìmž jsme referovali už v letošním letníku (ukázal schopnost dalšího rùstu pøedevším co se týèe tématického zaklenutí). Podobné je to i s hvìzdou letošních pøehlídek, inscenací Hugo souboru Teatro Hugo ze Semil. Zcela jistì k dìtem nemíøilo veèerní pøedstavení Divadla Líšeò Domovní requiem. Groteskní maòásková exhibice o životì a smrti v blahobytu konzumní spoleènosti - temný loutkový thriller o našich spoleèných vášních, sexu, násilí, brutalitì a hnusu, plný tìch nejodpornìjších úchylek - prostì všeho, co nám dìlá dobøe, jak soubor inscenaci sám charakterizuje, je opravdu jen pro otrlé. Veškerá jeho syrovost a surovost však není sama pro sebe, pro porochòání se v sexu, násilí, brutalitì a hnusu, èi pøedvedení, jací, že jsou Líšeòáci kabròáci, že si na to troufnou. Je to pøesnì zacílený, by grotesknì hyperbolizovaný obraz toho, v èem žijeme. A právì proto, že grotesknì hyperbolizovaný, se tomu všemu i všem, kterým to dìlá dobøe, docela údernì vysmívá. Na konci - když to všechno shoøí - zamrazí i zahøeje. Nìco jako katharze. PØELET NAD LOUTKÁØSKÝM HNÍZDEM Kdo èetl èi slyšel v tisku a rozhlase avíza vydávaná poøadateli letošního, již 18. Pøeletu nad loutkáøským hnízdem - pøehlídce nejlepších amatérských, nezávislých a statutárních souborù - musel nabýt dojmu, že tu uvidí pøedevším úžasnou inscenaci zahranièního hosta, pak nìkolik výborných profesionálních kusù, mezi nimi zvláštì tìch statutárních, a tak nìjak do poètu i nìjaký ten amatérský pokus. Skuteènost byla trochu jiná. Zahranièní host, Figurentheatr Tübingen, pøedvedl pozlacené rádobyhluboké nic, perfektnì provedený brak pro snoby pro snoby, nazvaný Salto.Lamento. A statutární divadla si letos zøejmì vybrala slabší chvilku. Na Pøeletu je zastupovala dvì pøedstavení - samozøejmì dle zákona snobské noblesy navštívená stejnì hojnì, jako zahranièní host. Píšeme o nich v recenzích tohoto èísla, stejnì jako o dalších inscenacích Pøeletu, které jsem dosud nerecenzovali. Dominovali amatérské a nezávislé skupiny. Semilské Teatro Hugo se svým Hugem, svitavské Céèko s drobnièkou Až oveèky pøejdou, plzeòský Støípek s Hotelem Beránek, Tichý Jelen s inscenacemi Richard 3 a Mariage aneb Dobøe prodaná nevìsta a pražský Mimotaurus se Zatraceným dìckem. Když se zamýšlím nad ètrnácti jednotlivými inscenacemi Pøeletu, mám k nim øadu dílèích výhrad. A pøece je celkový dojem z letošního Pøeletu pozitivní. A nejen proto, že v Minoru snad koneènì zaèínají zjiš ovat, že Pøelet jim dìlá èest a slávu, a tak tu letos všichni byli milí, vstøícní a pøátelští. Hlavnì proto, že vìtšina inscenátorù se pokoušela poctivì, bez líbivých efektù a laciných legrácek o hledání vlastního sdìlení, formulaci vlastního pohledu na svìt. A to dnes vídáme zøídka. Abych nezapomnìl: Zlatého Erika získalo Obludárium bratøí Formanù (pøed Hugem, Richardem 3 a Mariage). Na Pøeletu, bohužel, uvedeno být nemohlo, ale to není podmínkou - Erik je totiž cenou za nejlepší loutkáøskou inscenaci roku a s Pøeletem souvisí pøedevším tím, že je na závìr pøehlídky udìlován. Ludìk Richter

15 MINIRECENZE ALFA Plzeò: Kašpárek a indiáni (autor J. Skovajsa, režie T. Dvoøák) Kdovíkolikátý odvar ze skvìlých Tøí mušketýrù je založen na øiïouèkém textu oslími mùstky pospojovaných pøíhodièek z postjezedáckého dvora, z lesa s kouzelnou babièkou a z indiánské vísky, nastavovaném inscenaènì neustálými cestami, zpìvními a taneèními èísly, jakož i slovními vtípky. Hrát tu moc není co, a tak se obsah nahrazuje opulentní scénografií. Tøíkøídlové jevištì s arkádami slibuje velkolepé rozvržení dìní, které se však nekoná, mnohametrový pohyblivý pás horizontu s krajinou slouží jenom jako pozadí dramaturgicky bezvýznamné cesty pøes Karlštejn, Vyšehrad, Pražský hrad, Mìlník, Dìèín, Hamburk, Atlantický oceán a New York k indiánùm a zase zpìt, a stejnì rozmaøile nefunkèní jsou i do posledního detailu øezbovaní maòásci, kteøí, jak už øeèeno, nemají krom vtípkù co hrát. C Svitavy: Až oveèky pøejdou (autor a režie H. Voøíšková, K. Šefrna) Miniinscenace zpoèátku vypadá na známou pohádku pro usnutí: Šefrna zpívá o oveèkách, které jdou z jednoho bøehu na druhý za pastýøem, obèas se nìkteré nechce, pozdrží se, ale pes ji popožene - všechny musí na druhý bøeh - zatímco po nebi plují jiné oveèky (vlastnì beránci) zas smìrem opaèným jako veliký kolobìh života, a Voøíšková to vše pøedvádí pomalým posouváním oveèek v drážkách cest svisle vztyèeného obrazu. Zaruèenì ale neusnete! Ve skuteènosti je to totiž o cestì životem k smrti, o pøecházení na druhý bøeh, kde je všechno krásnìjší a kam všichni musíme - což je vlastnì nadìje. Posmutnìlý, ale smíøený, ba dokonce osvobodivý obraz cesty životem k smrti. Katarze, jež rozsvìcuje nadìji. A taky doklad, že dramaturgie nepracuje na prvém místì se slovy, nýbrž s myšlenkami, a režii pak staèí i minimalistické prostøedky k pùsobivému sdìlení. DIVADLO CONTINUO Malovice: Klobouk, hvìzdy, neštovice aneb Rozhovory s nenarozenými dìtmi (režie P. Štouraè) Continuo se po letech nového cirkusu a výtvarných performancí, zdá se, vrací k divadlu. V inscenaci používá èistì øezbované manekýny jen jako oznaèení dìtí, ale nejedná jimi, povahu jednajícího subjektu nezískávají - jsou spíše výtvarným doplòkem a kontrapunktem k artistnímu divadlu pohybovém, doplnìnému (ne vždy srozumitelným) slovem. Continuo nedává emocím tvar obrazù, nýbrž pomocí obrazù se snaží vzbuzovat emoce. Snad je to rozdíl delikátní, ale pøiznám se, že pro mì rozhodující: celou dobu obdivuji dokonalou formu, pøesnost a vypracovanost tìlového gesta, ale emotivnì se mì nijak nedotýká. Vìøím, že je v tom spousta poctivého hledání, ale výsledek se mi, žel, jeví jako instantní inscenace dokonalé formy s rádobyhlubokými psycho-sociálními obsahy, urèená pro publikum mezinárodních festivalù. Kdybych mìl popsat by i dílèí obsahový moment, tìžko bych nìjaký vzpomnìl. Zbyl jen pocit Grotowského a Kantora po tøiceti letech. DRAK Hradec Králové: Štìnì nebo špenát (režie J. Vyšohlíd) Autorská adaptace Urbánova Bledìmodrého Petra, hravá inscenace se slušnými hereckými výkony a lidsky høejivým pøístupem k dìtem (a ponìkud zbyteènými, leè u Draka již obligátními projekcemi v pozadí) rozhodnì neurazí. Je to dobrá chlebová inscenace - kdyby takové byly všechny, mohli bychom být spokojeni. Pravda arci je, že drama-

16 turgicky úplnì dotažená není. Akcent se posunul z protirasistického tématu na hledání kamaráda, èímž se ale oslabilo východisko, nebo tohle zelené štìòátko nijak zvláš naléhavými ústrky èi ataky netrpí, a v poslední tøetinì, když už kamaráda v námoøníkovi Pepovi najde, se vytrácí o èem hrát, a výsledku pak chybí i jasná teèka. Místo napìtí se místy nastavuje èas a dostavuje pocit zdlouhavosti. Ale jen místy. MIMOTAURUS Praha: Zatracený dìcko (autor soubor, režie J. Vašíèek) Nezávislá skupina svùj vánoèní pøíbìh o narození spasitele zaèíná sice doslova od Adama, Evy a vyhnání z ráje, ale jinak takøka vìrnì dle biblické tradice. Jen malièko stažené do reality dneška, jež je konfrontována s krásnì dvojhlasnì zpívanými vánoèními koledami. A právì tahle srážka køehké poezie s drsnou realitou je nejzajímavìjší stránkou inscenace. Žel, ani Mimotaurus se neobejde bez povinného postmodernistického klišé plyšákù, gumákù a umìlohmo ákù, panenek a jiných odložených hraèek vyhrabaných ze dna skøíní. Je to nicménì výborná groteska, která i pøes nìkteré až pøíliš jednoduché metafory (napø. Mariin tìhotný život v podobì nafouknutého balónku) není parodií, a snad ani neúprosný vìøící se nemusí cítit pohoršen. Záhadný - a divadelnì nijaký - je však samotný závìr: netoliko, že se nedoèkáme otevøení všech okýnek vánoèního kalendáøe (obdoby støedovìkého retabla), tvoøícího scénu, ale závìreèná vìta co Bùh rozdìlil, èlovìk spojuj je v kontextu pøedchozího dìní nesrozumitelná, a to, že Kristus Boha - umìlohmotnou dózu - opìt zavøe a dá Adama s Evou zpìt do ráje, význam spíše ještì zatemní. POLÁRKA Brno: Bitva u Lipan (autor a režie J.Jirkù) Inscenace je sympatická snahou o upøímné hledání a venkoncem i hereckým nasazením (jež je arci místy až kontraproduktivní: pøi høe jak o zlatou tìlku, bez rezervy a špetky odstupu má nìkdy divák strach o zdraví hercù, najmì hlavního protagonisty). Kòourání knìží èi notorické opilectví husitských hejtmanù však pùsobí jako karikatura tøetí cenové skupiny, a myšlenková i motivická vazba je ponìkud zmatená a matoucí. Janek najde ráj na zemi v oèích Marie, ta ho vmanipuluje do táborského vojska, naèež vzápìtí jiskry v jejích oèích neznámo proè zmizí, po èase se dozvíme, že svému muži zazlívá úèast na vraždìní, vèetnì pobití jurodivých adamitù (aniž reflektuje svùj vlastní podíl), zato když v bojích zahyne i její synek (utekl za tátou, což Marie mužovi vyèítá), jiskry v oèích se jí zase objeví, zmoudøelý Janek se s ní usadí v Lipanech a poté, co Marie èistì náhodou umøe pøi porodu (dramaticky tu sebemenší motivace není - jen je tøeba Marii odstranit, a tak zasáhne autorský deus ex machina), stane se Janek vcelku nezaujatým pozorovatelem bitvy, po níž se vášnivì ptá, v èem že to udìlal chybu; naèež Kristus zatanèí ïábelský tanec nad kalichem (?), vezme na sebe køíž a je konec. Loutky jsou tu jen jako komické ilustrace ojedinìlých obrázkù (upalování papírového Husa, kolektivní tluèení cepy èi jízdy na koních), všechno dùležité je ve vypravìèském slovu dlouhých Jankových monologù. Ale znovu opakuji: dík za poctivé hledání vážného tématu. (LR) Divadlo dìtem, ètvrtletník DDD, vydává Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mládež DOBRÉ DIVADLO DÌTEM, Chopinova 2, Praha 2, tel.: , Toto èíslo vyšlo k 1. zimnímu dni, 21. prosince 2008 za podpory Ministerstva kultury. MK ÈR E

ŠKOLY A DIVADLO Léta pøemítám o tom, podle èeho a jak si školy vybírají pøedstavení. Zdá se mi, že jde vìtšinou o zvyk založený na osobních vazbách k divadelnímu souboru èi agentuøe, vypìstovaný setrvaèností.

Více

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost?

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost? pátek - 14. èervna 2002 - èíslo - 0 str - 1 AKTUÁLNÍ ANKETA KE KRAJSKÝM PØEHLÍDKÁM ZPRÁVY Z KRAJSKÝCH PØEHLÍDEK èíslo - 0 pátek - 14. èervna 2002 Jaké otázky vás napadaly na letošním krajském kole dìtské

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového 3 IX. roèník Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového Již tøináctá Oblastní pøehlídka netradièního a studentského divadla, která má v Ostrovì své trvalé pøíznivce, vypukne letos ve dnech

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR.

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR. stlist.qxd 23.1.2001 08:20 StrÆnka 1 JV: Vážený pane rektore, poèátkem bøezna pøedáte rektorské žezlo svému nástupci doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která z vašich pùvodních pøedsevzetí se za období šestiletého

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA 11.00 (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více