MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ ŽIVOTNÍ JUBILEA BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ČELÁKOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA A SRPŠMŠ ZDRAVOTNICTVÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ POZVÁNKY NA JARNÍ AKCE Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, jak víte, probíhá v cca polovině naší obce výstavba kanalizace. Jedná se o stavbu, která se svým rozsahem řadí mezi ty náročnější. A to, jak finančně, tak i stavebním objemem a v neposlední řadě také budoucími omezeními a změnami v dopravní obslužnosti obce. Celá stavba musí být dokončena a zkolaudována nejpozději do konce letošního roku, aby byly splněny podmínky dotace, kterou nám poskytlo Ministerstvo zemědělství. Prosím Vás proto o trpělivost a toleranci v průběhu stavby. Jsem přesvědčen, že dobudování poslední takto objemné zbývající části rozvodů inženýrských sítí v obci za to stojí. Děkuji. Ale ne jen touto stavbou, je Mochov živ. I nadále jsou v běhu dále rozpracované projekty, jako např. vyloučení průjezdu těžké nákladní dopravy přes obec, obnova a doplnění dopravního značení, přechod pro chodce mezi ZŠ a lokalitou Rybníček, rekonstrukce zastávky autobusu a zábradlí v prostoru náměstí, průběžná obnova zeleně, opravy povrchů chodníků a vozovek atd. I nadále probíhá komunikace s dotčenými orgány státní správy o možnostech zvýšení zabezpečení obce v případě povodní. Na základě posledních informací z KSÚS - Středočeského kraje by měla začít v květnu rekonstrukce silnice č. 611 Nehvizdy - Mochov vč. výstavby kruhové křižovatky u Mochova. O konkrétních důležitých změnách výše uvedených staveb budete průběžně informováni. Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jaro a příjemné prožití blížících se Velikonočních svátků. František Bouček starosta obce 2 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č.32/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Milan Ptáčník, Jan Turek Neomluveni: nikdo Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Čerpání rozpočtu k Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 2. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o ,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o ,- Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro vyrovnání rozpočtu a to ve výši ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj. zůstatky na účtech k Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu, územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu zápisu. 4. Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok Č.j. 10/2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do hod. nová třída mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, na vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech). Diskuze: Zdeňka Jarošová zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu František Bouček je to reakce na zkušenosti z loňského roku Zdeňka Jarošová přijměme tedy např. dvě děti podmínečně Ředitelka MŠ není možné přijmout dítě podmínečně Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se:zdeňka Jarošová nepřítomen: Jan Turek, Milan Ptáčník Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. 4 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 ( 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí ( 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok výjimku z počtu dětí každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha východ z 24 na 25 dětí v souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku Provoz mateřské školy ve dnech bude zachován. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 5

6 Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: Milan Jirsák předseda Výboru pro strategický rozvoj obce Text odůvodnění: Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne členové výboru seznámeni s aktuálním stavem přípravy územního plánu. Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací. 9. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Pozemek parc. č v k. ú. Mochov, ulice Na Zátiší, je ve vlastnictví soukromé osoby. Z důvodu právě probíhající stavby Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa by bylo vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici na kanalizační řad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno. 10. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Podklady: Podklad 1 - Žádosti o dotace Předkladatel: Vlastimila Stará předsedkyně Kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně, s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce. Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím navrhujeme dotaci ,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení oddělující pozemek TJSM a obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši ,- Kč se 6 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ Sokol a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace. Rybářský spolek Mochovská vydra Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku je p. Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena veškerá technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu, řádná platba nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5 000,- Kč v položce č. 4 na brigádní činnost. Návrh je ,- Kč. Myslivecké sdružení Mochov Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování spolu s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace není stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako v minulém roce ,- Kč. Zákl. org. ČČK Mochov Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé akce jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje žádost o dotaci na ,- Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí, kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za minulý rok finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce ve výši ,- Kč. Kynologická organizace Mochov I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále nedaří kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není zájem. Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se psy, jak na internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat činnost formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce a žádost snížit z ,- Kč na 5 000,- Kč. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 7

8 Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní, rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční schůzi v dubnu Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8 000,- Kč. Církev Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce ,- Kč na osvětlení kostela ve večerních hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích. Polabský motoráček 2014 Vláček, o který je v letních měsících velký zájem, je společným projektem Klubu železničních cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje a přilehlých měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce k posílení turistického a kulturního dění v obci, navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 5 000,- Kč. Návrh usnesení: Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov ,- Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra ,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov ,- Kč, ZO ČČK Mochov ,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov ,- Kč, Základní kynologická organizace Mochov 5 000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8 000,- Kč, Církev osvětlení kostela ,- Kč, Polabský motoráček ,- Kč. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se: Zdeňka Jarošová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno. 11. Rozpočtový výhled obce Mochov na období Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let. 8 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

9 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období a schvaluje jej v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno. 12. Volba místostarosty obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty navrhuji pana Jana Turka. Diskuze: Ladislav Marek návrh na místostarostu Jan Rangl Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák zdrželi se : Zora Chocholoušová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno. 13. Volba člena Finančního výboru Předkladatel: Jitka Frydrychová předsedkyně Finančního výboru Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3 navrhuji na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 9

10 zdrželi se: Milan Jirsák nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno. 14. Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na veřejné schůzi dne byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku za připojení domovních rozvodů na kanalizaci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí na připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve výši 6 000,- Kč. Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno. 15. Diskuze František Bouček na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci. Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení. Zdeňka Jarošová vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova a uvedla několik následujících důvodů: Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce, odmítáním poskytování kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v neposlední řadě neslušným chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům uskupení Volba pro Mochov, uvedený předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za elementární považuji povinnost zastupitele sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti, domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned několik záležitostí. Pro příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde jste se jako tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně zakázku vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky podobnosti s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání kácení dřevin v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní hodnotou vytěženého palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy obec zaplatila za skácení dřevin a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého dřeva, které skončilo neznámo kde. O zadaném a vypracovaném dendrologickém posudku, který akci předcházel, jsme se rovněž dozvěděli ex post. Jitka Frydrychová kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor dělal kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor. Tato kontrola však nebyla provedena. Milan Jirsák přečetl a předal svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupi- 10 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

11 telstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění jeho rezignace: Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne byl podle předem tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček převahou hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období byl postoj pana Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se zastupiteli Volba pro Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto jeho chování bylo po celou dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba obří paroplynové elektrárny (což bylo hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu pro Mochov). Jednání zastupitelstva probíhala v relativně kultivovaném duchu podle jednacího řádu, pouze arogantní výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala. Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov pod vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova. Tam, kde nerozhodují argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale převažuje jen prázdná póza, je to zbytečná ztráta času. František Bouček reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení. Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat pro obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce. Milan Jirsák z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl a předal starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov. Odůvodnění jeho rezignace: Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo při utajení rezignace starosty a zamezení možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta obce tak podle mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici 4 z 11 zastupitelů. Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále vedena panem Františkem Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a vyjadřuji obavy z dostatečné profesní odbornosti starosty k vedení obce. Sám starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl, že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11 zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty nevěděli. Vladimír Racek předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Ilona Lišková předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 11

12 odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na členku Kulturního a sociálního výboru. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena Kontrolního výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění její rezignace: Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na správě a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina našich odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích veřejného zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby a rozdělování veřejných prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní pravidla či konstruktivní diskuze o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi není vedení obce mnohdy schopno jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o akci dozvěděli v předstihu, možnou věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily jen hrubé slovní útoky zejména p. Boučka, adresované některému z opozičních zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence odpovídajících podkladů a finančního rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou dobrého hospodáře a obec jen poškozují. Zjištění iniciativních, poradních orgánů obce výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce nezajímá. A to i v případech, které dle dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními prostředky obce. Za vrchol neetického chování považuji průběh volby starosty konané dne Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy demokratického fungování samosprávy. Neochota spolupracovat dokazuje pohrdavý postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji a názoru všech voličů uskupení Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je s ohledem na výše uvedené z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních a profesních předpokladů. Zora Chocholoušová předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního a sociálního výboru. František Bouček vyjádřil se takto: Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů Z. Jarošové, M. Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně. František Bouček odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál? Dál se bude v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být zastupitelé. Zápis vyhotoven Plné znění zápisu ze zasedání Zastupitelstva ze dne je otištěno na internetových stránkách obce 12 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

13 Zápis č.33/2014 ze zasedání zastupitelstva Obecního úřadu Mochov ze dne Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Předsedající: František Bouček starosta obce Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: Usnesení č. 2/33 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. 16. Zrušení výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení výboru pro strategický rozvoj obce s tím, že výbor bude pětičlenný. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor, zřízení výboru pro strategický rozvoj obce není povinné. Z důvodu poklesu členů výboru pro strategický rozvoj, a jelikož již nejsou žádní kandidáti na tuto pozici, navrhuji výbor pro strategický rozvoj obce zrušit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ruší výbor pro strategický rozvoj obce. Usnesení č. 3/33 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. 17. Volba člena kontrolního výboru Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je kontrolní výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů kontrolního výboru pod 3 ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 13

14 navrhuji na funkci člena kontrolního výboru člena zastupitelstva obce Ing. Ladislava Marka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kontrolního výboru Ing. Ladislava Marka. Usnesení č. 4/33 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 18. Volba členů kulturního a sociálního výboru Předkladatel: MUDr. Vlastimila Stará předsedkyně kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení kulturního a sociální výboru s tím, že počet členů bude čtyřčlenný. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je počet členů výboru vždy lichý a proto bylo na zasedání zastupitelstvo obce dne schváleno doplnění počtu členů výboru na 5 členů. Z důvodu poklesu členů kulturního a sociálního výboru pod 5 navrhuji na funkci člena kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Usnesení č. 5/33 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 19. Odměny za výkon funkce členů ZO od Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytování odměn za výkon funkce členům zastupitelstev v nezměněné výši, tak jak bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva obce konaném dne a Usnesení č. 6/33 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 20. Návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť Podklady: Termín podání návrhu bodu programu: Podklad 1 Návrh kupní smlouvy 14 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

15 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Společnost RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 předkládá návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje kupní smlouvu se společností RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov za kupní cenu ve výši 1,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 8/33 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 21. Inventarizační zpráva za rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s inventarizačními zprávami za účetní jednotky obce Mochov za rok 2013 a na jejich základě souhlasí s vyřazením z evidence pro účetní jednotku Obecní úřad: ruční vozík (zcela zničený), motorová sekačka HRB 476 CHXE (oprava nerentabilní) a sekačka XS55 MHSICAL534TR (oprava nerentabilní). Usnesení č. 9/33 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 22. Diskuze František Bouček u Městského muzea v Čelákovicích byl pro rok 2014 objednán archeologický dohled vyvolaný stavbou Kanalizace Mochov IV. a V. etapa. František Bouček dne jsem obdržel písemnou rezignaci Ing. Jana Sekaniny na mandát člena zastupitelstva obce. František Bouček obdržel z MŠ informaci ohledně požadavku na provoz MŠ v prvním týdnu a posledních 2 týdnů o prázdninách. Současný požadavek je na otevření jedné třídy (26 dětí). Projednáme na příštím ZO. František Bouček seznámil ZO s problematikou osobního asistenta k dítěti v MŠ. Jan Turek navrhl prověřit, zda v okolních školkách mají zkušenost s tímto asistentem a zda by se nedalo využít služeb jejich asistenta. Vzhledem k tomu, že záležitost dosti spěchá, starosta obce pověří ředitelku MŠ, aby se tím zabývala. Projednání bude na příštím ZO. Vlastimila Stará vydání zpravodaje. Termín pro příjem podkladů do ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 15

16 Vlastimila Stará vítání občánků v Hotelu Bouček. Jan Rangl - zrušení cedule na náměstí s reklamou Ne elektrárně a nahrazení uličním plánem. Dotaz veřejnosti: Dotaz na harmonogram výkopu kanalizace. František Bouček bude upřesněn ve Zpravodaji. Plán kanalizace bude na přání občanů k dispozici na OÚ. Dotaz veřejnosti: Jak bude řešeno dopravní značení v obci? František Bouček tato situace bude celoplošně řešena po dokončení opravy silnic po výstavbě kanalizace. Na přípravě budeme pracovat v průběhu léta. František Bouček schůzka ohledně zvýšení břehů Výmoly (p. Moucha). Z důvodu nemoci byla schůzka zrušena. Dotaz veřejnosti: Bude součastně vyčištěno koryto potoka? František Bouček i s tímto na jednání počítám. František Bouček v letošním roce budeme i nadále pokračovat v obnově zeleně dle dendrologického plánu. Dotaz veřejnosti: V jakém stádiu přípravy je kruhový objezd. František Bouček informace jsem obdržel dnes. Bližší informace podám na příštím ZO. Dotaz veřejnosti: Přišla dotace na výstavbu splaškové kanalizace? Jitka Frydrychová ano. Dotace byla schválena. Byla provedena kontrola FV a schválená dotace na r (2 mil. Kč) byla poukázána na účet obce. Na tuto částku byla vystavena faktura s popisem provedených prací. Zápis vyhotoven dne Plné znění zápisu č. 33/2014 je otištěné na internetových stránkách obce. 16 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

17 Zprávy zastupitelů Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit a objasnit některé věci, které se dějí na obecním úřadě a také poprvé touto cestou reagovat na bulvární plátek REFLEKTOR, který tendenčně a hlavně nepravdivě osočuje jak mou osobu, tak i mé kolegy v zastupitelstvu. Nechtěli jsme tyto neustálé zoufalé pokusy autorů článků (pí. Jarošová, p. Ptáčník, p. Jirsák, pí. Chocholoušová) o naše očerňování komentovat. Nicméně musím konstatovat, že tento poslední výtisk je opravdu veledílo! Jak všichni víme papír snese všechno, a proto si dovolím reagovat: Zastupitelé z uskupení Volba pro Mochov měli vždy okamžitý přístup ke všem podkladům a dokladům, o které požádali. Zakázka malého rozsahu na dostavbu mateřské školy byla podrobena důkladné kontrole zastupiteli za uskupení Volba pro Mochov (tato byla prováděna cca 3 měsíce) a byla jimi ukončena nepodloženými domněnkami a konstatováním, že jsme chybně v zadání projektu použili č. 6 zákona o zakázkách velkého rozsahu. Přestože to nebylo naší povinností, použili jsme tento paragraf právě proto, že zprůhledňuje a zpřísňuje kritéria výběru dodavatele! To, že nám toto bylo vyčítáno, nechápu (a asi nejen já) dodnes. Já osobně jsem ve výběrové komisi nebyl a při schvalování výsledků soutěže zastupitelstvem jsem se zdržel hlasování. Co se týče obnovy zeleně. Byl vypracován dendrologický průzkum a na tuto akci jsme ze tří nabídek vybrali nejlevnější a práci zadali. Výsadbu provádělo myslivecké sdružení a rybáři dokonce zdarma brigádně. Dále komentovat spekulace a ataky pí. Jarošové k této věci nehodlám. Arogantní jednání?! Po celou dobu předvolební kampaně (podzim 2010) byli všichni kandidáti za sdružení Náš Mochov osočováni a napadáni různými výmysly a spekulacemi ze strany uskupení Volba pro Mochov. Toto jednání si přinesli sebou i do ZO a dále v něm pokračovali účelově zavádějícími a nepravdivými články v jimi vydávaném pamfletu REFLEKTOR tak, že z nás dělali hlupáky a ze sebe ty starostlivé. V této mé reakci si dovolím následně uvést alespoň některé konkrétní události (jinak bych mohl popsat podobně dalších 5 stránek) a to proto, aby si každý mohl vytvořit svůj úsudek na chování některých zastupitelů. Když už p. Jirsák zmiňuje paroplynovou elektrárnu, dovolím si připomenout pro osvěžení paměti alespoň jednu věc, která mluví za vše ještě před volbami proběhla na OÚ schůzka se zástupci sdružení Mochov místo pro život, o.s. Na této schůzce byl domluven postup ZO při jednání s RWE. Podle této dohody jsme také postupovali. Přesto jsme byli i nadále za naše jednání napadáni. A důvod?! Pan Ptáčník si například výše uvedené jednání najednou nepamatoval, najednou si nebyl vědom toho, co bylo dohodnuto, atd...??? Ke cti pana Jirsáka musím říci, že on tuto schůzku a jednání potvrdil. Dále si dovolím zmínit např. osobu kandidáta za Volbu pro Mochov pana Lösera, kterému někdo rozbil okno jeho rodinného domu. Pan Löser na policii do protokolu vypověděl, že si myslí, že tento útok provedl někdo na můj příkaz!!! Co k tomu dodat? Musím přiznat, že po návštěvě policie, stran tohoto pro mě neuvěřitelného obvinění, jsem byl tenkrát drzostí pana Lösera opravdu šokován! ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 17

18 Velice složitě se mi komunikuje s lidmi, kteří pouze pomlouvají a doslova kydají hnůj na ostatní. Musím přiznat, že někdy mé reakce při debatách s p. Ptáčníkam a pí. Jarošovou nebyly zrovna v Havlovském duchu, ale mnou zvýšená intonace hlasu se s jejich nekonstruktivním a podpásovým jednáním nemůže srovnávat! Práce zastupitelstva Opakovaně si p. Ptáčník a pí. Jarošová stěžují na to, že jsme jim bránili pracovat. Takže abych byl konkrétnější: návrhy, kterými chtěli tito zastupitelé obohatit naši obec, byli vesměs takové, že je potřeba dělat průzkumy, ankety, zkrátka vytváření papírů a byrokracie všeho druhu, ale pokud se hlasovalo např. o věcech spojených s budováním kanalizace tak se buď zdržovali hlasování nebo byli proti, přestože to byla i jejich předvolební priorita - viz zápisy ze schůzí můžete na webových stránkách obce posoudit sami. Výsledkem více než tříleté práce p. Ptáčníka v zastupitelstvu je fakticky nula!!! Předkládal body na jednání ZO, ale s tím, že on nic dělat nebude, protože za to přeci není placený!!! V podstatě se pouze snažil úkolovat starostu nebo místostarostu, protože ti za to placeni přeci jsou.!? Zkrátka ideální zastupitel. Pí. Jarošová je na tom s prací na obecním úřadě stejně, pouze s tím rozdílem, že pod jejím vedením vzniklo v Mochově dětské hřiště konečně alespoň jeden hmatatelný počin! Bohužel musím konstatovat, že je to asi nejdražší hřiště minimálně v kraji. Už pouhé zadání projektu byl pro pí. Jarošovou problém až napotřetí se povedlo zadat správný rozměr hřiště - dohodnutá plocha hřiště zastupiteli byla 20x20 m a ne 40x40 a po mém dotazu se následně pí. Jarošová rozhodla asi tipnout rozměr 40x20 atd. O rádoby položkovém rozpočtu, se snad nechci ani moc vyjadřovat. Za vše mluví to, že přestože pí. Jarošová projekt vedla, nebylo ani jí známo, co která položka přesně obsahuje, z čehož vyplynuly vícepráce, které stavbu prodražily! A nakonec tu je právě cena dětského hřiště (tak jak bylo vybudováno), která se blíží půl milionu korun!!! Kdybych tuto akci vedl tímto způsobem já nebo někdo z mých kolegů ze zastupitelstva, tak si nedovedu ani představit, jaké věci bych se dočetl v Reflektoru!!! Kompetence?! P. Ptáčník a pí. Jarošová komentují ve svém odůvodnění svých rezignací na mandát člena zastupitelstva obce mojí odbornost a profesní předpoklady pro výkon funkce starosty. Vysokou školu starostů nebo MBA pro starosty opravdu nemám! Ale dovolím si tvrdit, že je za mnou a mými kolegy vidět kus práce pro obec. Je zřejmé, že toto demonstrativní složení funkcí zastupitelů a náhradníků z kandidátky uskupení Volba pro Mochov je po cca 40 měsících jejich účasti v zastupitelstvu obce a 7 měsíců před volbami alibistické a účelové. Na mé práci a práci zbylých kolegů pro obec Mochov to nic nemění a pevně věřím, že občané obce si o výsledcích práce zastupitelů dokáží udělat svůj vlastní a nikým neovlivněný úsudek. František Bouček, starosta obce 18 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

19 Zpráva Finančního výboru (FV) Vážení spoluobčané na počátku roku 2014 si Vás dovoluji seznámit z prací finančního výboru a čerpáním rozpočtu finančních prostředků za poslední volební období. Do roku 2014 jsou vstoupili s vyrovnaným rozpočtem a oproti jiným obcím nemáme žádný úvěr. Naopak na účtech OÚ máme naspořeno z předešlých let 26 mil., které budou z větší části použity na dostavbu kanalizace. Finanční výbor má za úkol kontrolu správného využívání finančních prostředků v obci s ohledem na rozhodnutí Zastupitelstva obce (ZO). Veškeré smlouvy, plány, fakturace i ostatní podklady pro řádný chod obce jsou přístupné i ostatním členům ZO a pracovnice OÚ je vždy na požádání předloží. V průběhu posledního volebního období obec financovala celou řadu akcí jako je např. dostavba MŠ, rozšíření ZŠ o jednu třídu, přemístění knihovny do prostorů ZŠ, oprava veřejného osvětlení, výměna obecního rozhlasu, spolufinancovala výstavbu dětského hřiště a v neposlední řadě zahájila výstavbu splaškové kanalizace. Na výstavbu dětského hřiště byl od TJ Sokol Mochov pronajat pozemek na sokolském hřišti za symbolických 1000 Kč ročně a použita dotace od organizace Region Pošembeří, kterým jsme členem. Celková dotace činila Kč, ale cena, za kterou jsme hřiště postavili, se vyšplhala na celkovou částku ,-Kč díky vícenákladům, které byly opomenuty ze strany zadavatele a garanta celé akce. Na tuto skutečnost jsme upozornili na veřejném ZO dne a požádali Kontrolní výbor, aby provedl následnou kontrolu provedených prací a požádal garanta akce o vysvětlení. To se však do dnešního dne nestalo. Stejně tak byla provedena kontrola financování dostavby MŠ, která byla dokončena v r Zkontrolovány byly podklady výběrového řízení, nabídky jednotlivých účastníků i celkové financování akce. Všichni zájemci obdrželi podmínky pro výběrové řízení, které jim byly zaslány elektronicky a z došlých pěti nabídek, které splnily zadávací podmínky, byla vybrána ta nejlevnější. ZO bylo upozorněno, že čtyři z pěti nabídek se podobají ve vyhotovení a byl požádán Kontrolní výbor, aby výběrové řízení překontroloval. Ani následná kontrola neprokázala žádné závažné nedostatky, jak je uvedeno v jejich zprávě. Koncem roku 2013 jsme zahájili rozsáhlou výstavbu splaškové kanalizace, na kterou nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství Kč s podmínkou, že výstavba musí být zahájena v roce 2013 a ukončena do konce roku V roce 2013 jsme museli vyčerpat 2 mil. z celkové dotace. Opět byla provedena kontrola, abychom prověřili plnění této podmínky. Za účelem dotace byl založen nový účet u Českomoravské záruční a rozvojové banky, na kterou byla částka poukázána. Na základě provedených prací společností Javorník (realizace stavby) byla vystavena faktura s podrobným soupisem prací, které zkontroloval a odsouhlasil technický dozor investora. I v letošním roce budeme kontrolovat čerpání dotace včetně celkového financování stavby. FV kontroluje i příjem a výdej finančních prostředků přes pokladnu MŠ, ZŠ a OÚ, kde se jedná hlavně o drobné výdaje, poplatky za svoz odpadu, poplatky za psa, podklady pro čerpání dotací, ověřování apod. Jak v mateřské škole, základní škole i obecním výboru byla vždy hotovost v pokladně v pořádku a nezjistili jsme žádné nesrovnalosti. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 19

20 Závěrem tedy uvádím, že finanční prostředky v obci jsou používány, tak, jak bylo schváleno ZO a v souladu se zákonem. Každoročně probíhají nezávislé audity ve školách i na OÚ a vždy proběhly bez jediné připomínky, za což patří dík hlavně účetní OÚ a ředitelkám obou škol. Jitka Frydrychová, zastupitelka obce předsedkyně finančního výboru Vážení spoluobčané, považuji za svoji povinnost reagovat na události, které se v posledních dnech staly důvodem odstoupení členů sdružení Volba pro Mochov (dále jenvpm) ze zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v opozičním Reflektoru byly publikovány některé invektivy Milana Ptáčníka, člena hnutí VpM, také proti mé osobě, rozhodl jsem se touto formou objasnit Vám skutečnosti, které mě vedly k některým krokům ve snaze, aby občané obce Mochova byli objektivně informováni a nepodlehli účelové interpretaci, kterou Milan Ptáčník v tomto plátku publikuje. Tuto cestu využívám proto,že nikdo z mých bývalých spoluzastupitelů neměl zájem si nechat vysvětlit můj pohled, neuvedli rozumné důvody, které by je k tomu vedli a ani jsem nedostal prostor vysvětlit něco v Reflektoru, ve kterém se na vzniklou situací snažili reagovat. V prosinci loňského roku mě oslovil bývalý starosta, pan L. Marek, zda bych nechtěl vedení zastupitelstva vypomoci a nepřijal na dobu do řádných voleb na podzim roku 2014 funkci místostarosty, která by byla hlavně zaměřena na dokončení rozestavěných etap kanalizace a další běžící projekty, neboť se rozhodl z rodinných důvodů na svůj post abdikovat. Tato nabídka pro mě, na rozdíl od Milana Ptáčníka nebyla překvapivá, neboť jsem v rámci realizace několika projektů ( např. opravy osvětlení, příprava projektu kruhového objezdu, překlady el. vedení do chodníků, tak i na boji proti projektu firmy TSR, která zde chtěla vybudovat kovošrot) společně s tehdejším starostou L. Markem, a místostarostou F. Boučkem, spolupracoval. Já osobně jsem chápal a uznával jeho důvody a také jsem v tom viděl možnost určitého zlepšení spolupráce mezi oběma skupinami zastoupenými v zastupitelstvu obce, konec nesmyslného soupeření, které nebylo ku prospěchu obce. V té době jsem úplně nevěřil, že tato alternativa nastane a také mě zároveň ani nenapadlo, že mými kolegy z VpM to nebude přijato, tak jak jsem to chápal já, jako smírné gesto v zájmu obce. Nedovedl jsem si představit, že ješitnost Milana Ptáčníka, podezřívavost a možná i závist by mohla zvítězit nad snahou pracovat pro obec Mochov a její občany. Ale nakonec, tak to ve VpM je a demonstruje to situaci, která v tomto sdružení panuje. Každý kdo by podporoval nebo souhlasil s čímkoliv co by navrhovala druhá strana, byl předem podezírán z vedlejších úmyslů a vše bylo neprůhledné a neefektivní. Sám jsem si tyto praktiky zažil na vlastní osobě, kdy již bezprostředně po volbách Milan Ptáčník byl nepříjemně překvapen, že někteří z jeho oblíbených členů nedostali tolik hlasů, jak si představoval. Tehdy se mě snažil přesvědčit, že všichni ze stávajících členů hnutí VpM nabídli svou kandidaturu ve prospěch tehdy ještě v Mochově bydlícího člena, pana Lösera, aby se on mohl dostat do výboru. Z tohoto jeho jednání jsem byl přesvědčen, že kdybych se já mandátu vzdal, byl bych jako jediný, od koho by jej pan Löser přijal, 20 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 27. dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005

Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005 1 Stenozápis z 29. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 6. 2005 Vážení zastupitelé hl. m. Prahy, vážené paní starostky a páni starostové, hosté, dovolte, abych vás přivítal a zahájil 29. zasedání

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více