MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ ŽIVOTNÍ JUBILEA BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ČELÁKOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA A SRPŠMŠ ZDRAVOTNICTVÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ POZVÁNKY NA JARNÍ AKCE Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, jak víte, probíhá v cca polovině naší obce výstavba kanalizace. Jedná se o stavbu, která se svým rozsahem řadí mezi ty náročnější. A to, jak finančně, tak i stavebním objemem a v neposlední řadě také budoucími omezeními a změnami v dopravní obslužnosti obce. Celá stavba musí být dokončena a zkolaudována nejpozději do konce letošního roku, aby byly splněny podmínky dotace, kterou nám poskytlo Ministerstvo zemědělství. Prosím Vás proto o trpělivost a toleranci v průběhu stavby. Jsem přesvědčen, že dobudování poslední takto objemné zbývající části rozvodů inženýrských sítí v obci za to stojí. Děkuji. Ale ne jen touto stavbou, je Mochov živ. I nadále jsou v běhu dále rozpracované projekty, jako např. vyloučení průjezdu těžké nákladní dopravy přes obec, obnova a doplnění dopravního značení, přechod pro chodce mezi ZŠ a lokalitou Rybníček, rekonstrukce zastávky autobusu a zábradlí v prostoru náměstí, průběžná obnova zeleně, opravy povrchů chodníků a vozovek atd. I nadále probíhá komunikace s dotčenými orgány státní správy o možnostech zvýšení zabezpečení obce v případě povodní. Na základě posledních informací z KSÚS - Středočeského kraje by měla začít v květnu rekonstrukce silnice č. 611 Nehvizdy - Mochov vč. výstavby kruhové křižovatky u Mochova. O konkrétních důležitých změnách výše uvedených staveb budete průběžně informováni. Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jaro a příjemné prožití blížících se Velikonočních svátků. František Bouček starosta obce 2 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č.32/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Milan Ptáčník, Jan Turek Neomluveni: nikdo Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Čerpání rozpočtu k Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 2. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o ,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o ,- Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro vyrovnání rozpočtu a to ve výši ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj. zůstatky na účtech k Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu, územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu zápisu. 4. Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok Č.j. 10/2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do hod. nová třída mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, na vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech). Diskuze: Zdeňka Jarošová zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu František Bouček je to reakce na zkušenosti z loňského roku Zdeňka Jarošová přijměme tedy např. dvě děti podmínečně Ředitelka MŠ není možné přijmout dítě podmínečně Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se:zdeňka Jarošová nepřítomen: Jan Turek, Milan Ptáčník Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. 4 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 ( 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí ( 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok výjimku z počtu dětí každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha východ z 24 na 25 dětí v souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku Provoz mateřské školy ve dnech bude zachován. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 5

6 Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: Milan Jirsák předseda Výboru pro strategický rozvoj obce Text odůvodnění: Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne členové výboru seznámeni s aktuálním stavem přípravy územního plánu. Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací. 9. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Pozemek parc. č v k. ú. Mochov, ulice Na Zátiší, je ve vlastnictví soukromé osoby. Z důvodu právě probíhající stavby Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa by bylo vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici na kanalizační řad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno. 10. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Podklady: Podklad 1 - Žádosti o dotace Předkladatel: Vlastimila Stará předsedkyně Kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně, s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce. Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím navrhujeme dotaci ,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení oddělující pozemek TJSM a obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši ,- Kč se 6 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ Sokol a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace. Rybářský spolek Mochovská vydra Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku je p. Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena veškerá technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu, řádná platba nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5 000,- Kč v položce č. 4 na brigádní činnost. Návrh je ,- Kč. Myslivecké sdružení Mochov Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování spolu s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace není stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako v minulém roce ,- Kč. Zákl. org. ČČK Mochov Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé akce jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje žádost o dotaci na ,- Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí, kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za minulý rok finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce ve výši ,- Kč. Kynologická organizace Mochov I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále nedaří kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není zájem. Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se psy, jak na internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat činnost formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce a žádost snížit z ,- Kč na 5 000,- Kč. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 7

8 Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní, rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční schůzi v dubnu Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8 000,- Kč. Církev Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce ,- Kč na osvětlení kostela ve večerních hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích. Polabský motoráček 2014 Vláček, o který je v letních měsících velký zájem, je společným projektem Klubu železničních cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje a přilehlých měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce k posílení turistického a kulturního dění v obci, navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 5 000,- Kč. Návrh usnesení: Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov ,- Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra ,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov ,- Kč, ZO ČČK Mochov ,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov ,- Kč, Základní kynologická organizace Mochov 5 000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8 000,- Kč, Církev osvětlení kostela ,- Kč, Polabský motoráček ,- Kč. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se: Zdeňka Jarošová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno. 11. Rozpočtový výhled obce Mochov na období Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let. 8 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

9 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období a schvaluje jej v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno. 12. Volba místostarosty obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty navrhuji pana Jana Turka. Diskuze: Ladislav Marek návrh na místostarostu Jan Rangl Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák zdrželi se : Zora Chocholoušová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno. 13. Volba člena Finančního výboru Předkladatel: Jitka Frydrychová předsedkyně Finančního výboru Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3 navrhuji na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 9

10 zdrželi se: Milan Jirsák nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno. 14. Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na veřejné schůzi dne byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku za připojení domovních rozvodů na kanalizaci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí na připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve výši 6 000,- Kč. Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno. 15. Diskuze František Bouček na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci. Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení. Zdeňka Jarošová vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova a uvedla několik následujících důvodů: Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce, odmítáním poskytování kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v neposlední řadě neslušným chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům uskupení Volba pro Mochov, uvedený předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za elementární považuji povinnost zastupitele sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti, domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned několik záležitostí. Pro příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde jste se jako tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně zakázku vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky podobnosti s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání kácení dřevin v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní hodnotou vytěženého palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy obec zaplatila za skácení dřevin a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého dřeva, které skončilo neznámo kde. O zadaném a vypracovaném dendrologickém posudku, který akci předcházel, jsme se rovněž dozvěděli ex post. Jitka Frydrychová kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor dělal kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor. Tato kontrola však nebyla provedena. Milan Jirsák přečetl a předal svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupi- 10 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

11 telstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění jeho rezignace: Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne byl podle předem tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček převahou hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období byl postoj pana Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se zastupiteli Volba pro Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto jeho chování bylo po celou dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba obří paroplynové elektrárny (což bylo hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu pro Mochov). Jednání zastupitelstva probíhala v relativně kultivovaném duchu podle jednacího řádu, pouze arogantní výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala. Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov pod vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova. Tam, kde nerozhodují argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale převažuje jen prázdná póza, je to zbytečná ztráta času. František Bouček reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení. Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat pro obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce. Milan Jirsák z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl a předal starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov. Odůvodnění jeho rezignace: Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo při utajení rezignace starosty a zamezení možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta obce tak podle mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici 4 z 11 zastupitelů. Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále vedena panem Františkem Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a vyjadřuji obavy z dostatečné profesní odbornosti starosty k vedení obce. Sám starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl, že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11 zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty nevěděli. Vladimír Racek předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Ilona Lišková předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 11

12 odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na členku Kulturního a sociálního výboru. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena Kontrolního výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění její rezignace: Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na správě a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina našich odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích veřejného zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby a rozdělování veřejných prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní pravidla či konstruktivní diskuze o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi není vedení obce mnohdy schopno jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o akci dozvěděli v předstihu, možnou věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily jen hrubé slovní útoky zejména p. Boučka, adresované některému z opozičních zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence odpovídajících podkladů a finančního rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou dobrého hospodáře a obec jen poškozují. Zjištění iniciativních, poradních orgánů obce výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce nezajímá. A to i v případech, které dle dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními prostředky obce. Za vrchol neetického chování považuji průběh volby starosty konané dne Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy demokratického fungování samosprávy. Neochota spolupracovat dokazuje pohrdavý postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji a názoru všech voličů uskupení Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je s ohledem na výše uvedené z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních a profesních předpokladů. Zora Chocholoušová předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního a sociálního výboru. František Bouček vyjádřil se takto: Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů Z. Jarošové, M. Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně. František Bouček odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál? Dál se bude v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být zastupitelé. Zápis vyhotoven Plné znění zápisu ze zasedání Zastupitelstva ze dne je otištěno na internetových stránkách obce 12 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

13 Zápis č.33/2014 ze zasedání zastupitelstva Obecního úřadu Mochov ze dne Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Předsedající: František Bouček starosta obce Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: Usnesení č. 2/33 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. 16. Zrušení výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení výboru pro strategický rozvoj obce s tím, že výbor bude pětičlenný. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor, zřízení výboru pro strategický rozvoj obce není povinné. Z důvodu poklesu členů výboru pro strategický rozvoj, a jelikož již nejsou žádní kandidáti na tuto pozici, navrhuji výbor pro strategický rozvoj obce zrušit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ruší výbor pro strategický rozvoj obce. Usnesení č. 3/33 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. 17. Volba člena kontrolního výboru Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je kontrolní výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů kontrolního výboru pod 3 ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 13

14 navrhuji na funkci člena kontrolního výboru člena zastupitelstva obce Ing. Ladislava Marka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kontrolního výboru Ing. Ladislava Marka. Usnesení č. 4/33 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 18. Volba členů kulturního a sociálního výboru Předkladatel: MUDr. Vlastimila Stará předsedkyně kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení kulturního a sociální výboru s tím, že počet členů bude čtyřčlenný. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je počet členů výboru vždy lichý a proto bylo na zasedání zastupitelstvo obce dne schváleno doplnění počtu členů výboru na 5 členů. Z důvodu poklesu členů kulturního a sociálního výboru pod 5 navrhuji na funkci člena kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Usnesení č. 5/33 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 19. Odměny za výkon funkce členů ZO od Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytování odměn za výkon funkce členům zastupitelstev v nezměněné výši, tak jak bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva obce konaném dne a Usnesení č. 6/33 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 20. Návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť Podklady: Termín podání návrhu bodu programu: Podklad 1 Návrh kupní smlouvy 14 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

15 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Společnost RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 předkládá návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje kupní smlouvu se společností RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov za kupní cenu ve výši 1,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 8/33 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 21. Inventarizační zpráva za rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s inventarizačními zprávami za účetní jednotky obce Mochov za rok 2013 a na jejich základě souhlasí s vyřazením z evidence pro účetní jednotku Obecní úřad: ruční vozík (zcela zničený), motorová sekačka HRB 476 CHXE (oprava nerentabilní) a sekačka XS55 MHSICAL534TR (oprava nerentabilní). Usnesení č. 9/33 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 22. Diskuze František Bouček u Městského muzea v Čelákovicích byl pro rok 2014 objednán archeologický dohled vyvolaný stavbou Kanalizace Mochov IV. a V. etapa. František Bouček dne jsem obdržel písemnou rezignaci Ing. Jana Sekaniny na mandát člena zastupitelstva obce. František Bouček obdržel z MŠ informaci ohledně požadavku na provoz MŠ v prvním týdnu a posledních 2 týdnů o prázdninách. Současný požadavek je na otevření jedné třídy (26 dětí). Projednáme na příštím ZO. František Bouček seznámil ZO s problematikou osobního asistenta k dítěti v MŠ. Jan Turek navrhl prověřit, zda v okolních školkách mají zkušenost s tímto asistentem a zda by se nedalo využít služeb jejich asistenta. Vzhledem k tomu, že záležitost dosti spěchá, starosta obce pověří ředitelku MŠ, aby se tím zabývala. Projednání bude na příštím ZO. Vlastimila Stará vydání zpravodaje. Termín pro příjem podkladů do ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 15

16 Vlastimila Stará vítání občánků v Hotelu Bouček. Jan Rangl - zrušení cedule na náměstí s reklamou Ne elektrárně a nahrazení uličním plánem. Dotaz veřejnosti: Dotaz na harmonogram výkopu kanalizace. František Bouček bude upřesněn ve Zpravodaji. Plán kanalizace bude na přání občanů k dispozici na OÚ. Dotaz veřejnosti: Jak bude řešeno dopravní značení v obci? František Bouček tato situace bude celoplošně řešena po dokončení opravy silnic po výstavbě kanalizace. Na přípravě budeme pracovat v průběhu léta. František Bouček schůzka ohledně zvýšení břehů Výmoly (p. Moucha). Z důvodu nemoci byla schůzka zrušena. Dotaz veřejnosti: Bude součastně vyčištěno koryto potoka? František Bouček i s tímto na jednání počítám. František Bouček v letošním roce budeme i nadále pokračovat v obnově zeleně dle dendrologického plánu. Dotaz veřejnosti: V jakém stádiu přípravy je kruhový objezd. František Bouček informace jsem obdržel dnes. Bližší informace podám na příštím ZO. Dotaz veřejnosti: Přišla dotace na výstavbu splaškové kanalizace? Jitka Frydrychová ano. Dotace byla schválena. Byla provedena kontrola FV a schválená dotace na r (2 mil. Kč) byla poukázána na účet obce. Na tuto částku byla vystavena faktura s popisem provedených prací. Zápis vyhotoven dne Plné znění zápisu č. 33/2014 je otištěné na internetových stránkách obce. 16 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

17 Zprávy zastupitelů Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit a objasnit některé věci, které se dějí na obecním úřadě a také poprvé touto cestou reagovat na bulvární plátek REFLEKTOR, který tendenčně a hlavně nepravdivě osočuje jak mou osobu, tak i mé kolegy v zastupitelstvu. Nechtěli jsme tyto neustálé zoufalé pokusy autorů článků (pí. Jarošová, p. Ptáčník, p. Jirsák, pí. Chocholoušová) o naše očerňování komentovat. Nicméně musím konstatovat, že tento poslední výtisk je opravdu veledílo! Jak všichni víme papír snese všechno, a proto si dovolím reagovat: Zastupitelé z uskupení Volba pro Mochov měli vždy okamžitý přístup ke všem podkladům a dokladům, o které požádali. Zakázka malého rozsahu na dostavbu mateřské školy byla podrobena důkladné kontrole zastupiteli za uskupení Volba pro Mochov (tato byla prováděna cca 3 měsíce) a byla jimi ukončena nepodloženými domněnkami a konstatováním, že jsme chybně v zadání projektu použili č. 6 zákona o zakázkách velkého rozsahu. Přestože to nebylo naší povinností, použili jsme tento paragraf právě proto, že zprůhledňuje a zpřísňuje kritéria výběru dodavatele! To, že nám toto bylo vyčítáno, nechápu (a asi nejen já) dodnes. Já osobně jsem ve výběrové komisi nebyl a při schvalování výsledků soutěže zastupitelstvem jsem se zdržel hlasování. Co se týče obnovy zeleně. Byl vypracován dendrologický průzkum a na tuto akci jsme ze tří nabídek vybrali nejlevnější a práci zadali. Výsadbu provádělo myslivecké sdružení a rybáři dokonce zdarma brigádně. Dále komentovat spekulace a ataky pí. Jarošové k této věci nehodlám. Arogantní jednání?! Po celou dobu předvolební kampaně (podzim 2010) byli všichni kandidáti za sdružení Náš Mochov osočováni a napadáni různými výmysly a spekulacemi ze strany uskupení Volba pro Mochov. Toto jednání si přinesli sebou i do ZO a dále v něm pokračovali účelově zavádějícími a nepravdivými články v jimi vydávaném pamfletu REFLEKTOR tak, že z nás dělali hlupáky a ze sebe ty starostlivé. V této mé reakci si dovolím následně uvést alespoň některé konkrétní události (jinak bych mohl popsat podobně dalších 5 stránek) a to proto, aby si každý mohl vytvořit svůj úsudek na chování některých zastupitelů. Když už p. Jirsák zmiňuje paroplynovou elektrárnu, dovolím si připomenout pro osvěžení paměti alespoň jednu věc, která mluví za vše ještě před volbami proběhla na OÚ schůzka se zástupci sdružení Mochov místo pro život, o.s. Na této schůzce byl domluven postup ZO při jednání s RWE. Podle této dohody jsme také postupovali. Přesto jsme byli i nadále za naše jednání napadáni. A důvod?! Pan Ptáčník si například výše uvedené jednání najednou nepamatoval, najednou si nebyl vědom toho, co bylo dohodnuto, atd...??? Ke cti pana Jirsáka musím říci, že on tuto schůzku a jednání potvrdil. Dále si dovolím zmínit např. osobu kandidáta za Volbu pro Mochov pana Lösera, kterému někdo rozbil okno jeho rodinného domu. Pan Löser na policii do protokolu vypověděl, že si myslí, že tento útok provedl někdo na můj příkaz!!! Co k tomu dodat? Musím přiznat, že po návštěvě policie, stran tohoto pro mě neuvěřitelného obvinění, jsem byl tenkrát drzostí pana Lösera opravdu šokován! ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 17

18 Velice složitě se mi komunikuje s lidmi, kteří pouze pomlouvají a doslova kydají hnůj na ostatní. Musím přiznat, že někdy mé reakce při debatách s p. Ptáčníkam a pí. Jarošovou nebyly zrovna v Havlovském duchu, ale mnou zvýšená intonace hlasu se s jejich nekonstruktivním a podpásovým jednáním nemůže srovnávat! Práce zastupitelstva Opakovaně si p. Ptáčník a pí. Jarošová stěžují na to, že jsme jim bránili pracovat. Takže abych byl konkrétnější: návrhy, kterými chtěli tito zastupitelé obohatit naši obec, byli vesměs takové, že je potřeba dělat průzkumy, ankety, zkrátka vytváření papírů a byrokracie všeho druhu, ale pokud se hlasovalo např. o věcech spojených s budováním kanalizace tak se buď zdržovali hlasování nebo byli proti, přestože to byla i jejich předvolební priorita - viz zápisy ze schůzí můžete na webových stránkách obce posoudit sami. Výsledkem více než tříleté práce p. Ptáčníka v zastupitelstvu je fakticky nula!!! Předkládal body na jednání ZO, ale s tím, že on nic dělat nebude, protože za to přeci není placený!!! V podstatě se pouze snažil úkolovat starostu nebo místostarostu, protože ti za to placeni přeci jsou.!? Zkrátka ideální zastupitel. Pí. Jarošová je na tom s prací na obecním úřadě stejně, pouze s tím rozdílem, že pod jejím vedením vzniklo v Mochově dětské hřiště konečně alespoň jeden hmatatelný počin! Bohužel musím konstatovat, že je to asi nejdražší hřiště minimálně v kraji. Už pouhé zadání projektu byl pro pí. Jarošovou problém až napotřetí se povedlo zadat správný rozměr hřiště - dohodnutá plocha hřiště zastupiteli byla 20x20 m a ne 40x40 a po mém dotazu se následně pí. Jarošová rozhodla asi tipnout rozměr 40x20 atd. O rádoby položkovém rozpočtu, se snad nechci ani moc vyjadřovat. Za vše mluví to, že přestože pí. Jarošová projekt vedla, nebylo ani jí známo, co která položka přesně obsahuje, z čehož vyplynuly vícepráce, které stavbu prodražily! A nakonec tu je právě cena dětského hřiště (tak jak bylo vybudováno), která se blíží půl milionu korun!!! Kdybych tuto akci vedl tímto způsobem já nebo někdo z mých kolegů ze zastupitelstva, tak si nedovedu ani představit, jaké věci bych se dočetl v Reflektoru!!! Kompetence?! P. Ptáčník a pí. Jarošová komentují ve svém odůvodnění svých rezignací na mandát člena zastupitelstva obce mojí odbornost a profesní předpoklady pro výkon funkce starosty. Vysokou školu starostů nebo MBA pro starosty opravdu nemám! Ale dovolím si tvrdit, že je za mnou a mými kolegy vidět kus práce pro obec. Je zřejmé, že toto demonstrativní složení funkcí zastupitelů a náhradníků z kandidátky uskupení Volba pro Mochov je po cca 40 měsících jejich účasti v zastupitelstvu obce a 7 měsíců před volbami alibistické a účelové. Na mé práci a práci zbylých kolegů pro obec Mochov to nic nemění a pevně věřím, že občané obce si o výsledcích práce zastupitelů dokáží udělat svůj vlastní a nikým neovlivněný úsudek. František Bouček, starosta obce 18 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

19 Zpráva Finančního výboru (FV) Vážení spoluobčané na počátku roku 2014 si Vás dovoluji seznámit z prací finančního výboru a čerpáním rozpočtu finančních prostředků za poslední volební období. Do roku 2014 jsou vstoupili s vyrovnaným rozpočtem a oproti jiným obcím nemáme žádný úvěr. Naopak na účtech OÚ máme naspořeno z předešlých let 26 mil., které budou z větší části použity na dostavbu kanalizace. Finanční výbor má za úkol kontrolu správného využívání finančních prostředků v obci s ohledem na rozhodnutí Zastupitelstva obce (ZO). Veškeré smlouvy, plány, fakturace i ostatní podklady pro řádný chod obce jsou přístupné i ostatním členům ZO a pracovnice OÚ je vždy na požádání předloží. V průběhu posledního volebního období obec financovala celou řadu akcí jako je např. dostavba MŠ, rozšíření ZŠ o jednu třídu, přemístění knihovny do prostorů ZŠ, oprava veřejného osvětlení, výměna obecního rozhlasu, spolufinancovala výstavbu dětského hřiště a v neposlední řadě zahájila výstavbu splaškové kanalizace. Na výstavbu dětského hřiště byl od TJ Sokol Mochov pronajat pozemek na sokolském hřišti za symbolických 1000 Kč ročně a použita dotace od organizace Region Pošembeří, kterým jsme členem. Celková dotace činila Kč, ale cena, za kterou jsme hřiště postavili, se vyšplhala na celkovou částku ,-Kč díky vícenákladům, které byly opomenuty ze strany zadavatele a garanta celé akce. Na tuto skutečnost jsme upozornili na veřejném ZO dne a požádali Kontrolní výbor, aby provedl následnou kontrolu provedených prací a požádal garanta akce o vysvětlení. To se však do dnešního dne nestalo. Stejně tak byla provedena kontrola financování dostavby MŠ, která byla dokončena v r Zkontrolovány byly podklady výběrového řízení, nabídky jednotlivých účastníků i celkové financování akce. Všichni zájemci obdrželi podmínky pro výběrové řízení, které jim byly zaslány elektronicky a z došlých pěti nabídek, které splnily zadávací podmínky, byla vybrána ta nejlevnější. ZO bylo upozorněno, že čtyři z pěti nabídek se podobají ve vyhotovení a byl požádán Kontrolní výbor, aby výběrové řízení překontroloval. Ani následná kontrola neprokázala žádné závažné nedostatky, jak je uvedeno v jejich zprávě. Koncem roku 2013 jsme zahájili rozsáhlou výstavbu splaškové kanalizace, na kterou nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství Kč s podmínkou, že výstavba musí být zahájena v roce 2013 a ukončena do konce roku V roce 2013 jsme museli vyčerpat 2 mil. z celkové dotace. Opět byla provedena kontrola, abychom prověřili plnění této podmínky. Za účelem dotace byl založen nový účet u Českomoravské záruční a rozvojové banky, na kterou byla částka poukázána. Na základě provedených prací společností Javorník (realizace stavby) byla vystavena faktura s podrobným soupisem prací, které zkontroloval a odsouhlasil technický dozor investora. I v letošním roce budeme kontrolovat čerpání dotace včetně celkového financování stavby. FV kontroluje i příjem a výdej finančních prostředků přes pokladnu MŠ, ZŠ a OÚ, kde se jedná hlavně o drobné výdaje, poplatky za svoz odpadu, poplatky za psa, podklady pro čerpání dotací, ověřování apod. Jak v mateřské škole, základní škole i obecním výboru byla vždy hotovost v pokladně v pořádku a nezjistili jsme žádné nesrovnalosti. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 19

20 Závěrem tedy uvádím, že finanční prostředky v obci jsou používány, tak, jak bylo schváleno ZO a v souladu se zákonem. Každoročně probíhají nezávislé audity ve školách i na OÚ a vždy proběhly bez jediné připomínky, za což patří dík hlavně účetní OÚ a ředitelkám obou škol. Jitka Frydrychová, zastupitelka obce předsedkyně finančního výboru Vážení spoluobčané, považuji za svoji povinnost reagovat na události, které se v posledních dnech staly důvodem odstoupení členů sdružení Volba pro Mochov (dále jenvpm) ze zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v opozičním Reflektoru byly publikovány některé invektivy Milana Ptáčníka, člena hnutí VpM, také proti mé osobě, rozhodl jsem se touto formou objasnit Vám skutečnosti, které mě vedly k některým krokům ve snaze, aby občané obce Mochova byli objektivně informováni a nepodlehli účelové interpretaci, kterou Milan Ptáčník v tomto plátku publikuje. Tuto cestu využívám proto,že nikdo z mých bývalých spoluzastupitelů neměl zájem si nechat vysvětlit můj pohled, neuvedli rozumné důvody, které by je k tomu vedli a ani jsem nedostal prostor vysvětlit něco v Reflektoru, ve kterém se na vzniklou situací snažili reagovat. V prosinci loňského roku mě oslovil bývalý starosta, pan L. Marek, zda bych nechtěl vedení zastupitelstva vypomoci a nepřijal na dobu do řádných voleb na podzim roku 2014 funkci místostarosty, která by byla hlavně zaměřena na dokončení rozestavěných etap kanalizace a další běžící projekty, neboť se rozhodl z rodinných důvodů na svůj post abdikovat. Tato nabídka pro mě, na rozdíl od Milana Ptáčníka nebyla překvapivá, neboť jsem v rámci realizace několika projektů ( např. opravy osvětlení, příprava projektu kruhového objezdu, překlady el. vedení do chodníků, tak i na boji proti projektu firmy TSR, která zde chtěla vybudovat kovošrot) společně s tehdejším starostou L. Markem, a místostarostou F. Boučkem, spolupracoval. Já osobně jsem chápal a uznával jeho důvody a také jsem v tom viděl možnost určitého zlepšení spolupráce mezi oběma skupinami zastoupenými v zastupitelstvu obce, konec nesmyslného soupeření, které nebylo ku prospěchu obce. V té době jsem úplně nevěřil, že tato alternativa nastane a také mě zároveň ani nenapadlo, že mými kolegy z VpM to nebude přijato, tak jak jsem to chápal já, jako smírné gesto v zájmu obce. Nedovedl jsem si představit, že ješitnost Milana Ptáčníka, podezřívavost a možná i závist by mohla zvítězit nad snahou pracovat pro obec Mochov a její občany. Ale nakonec, tak to ve VpM je a demonstruje to situaci, která v tomto sdružení panuje. Každý kdo by podporoval nebo souhlasil s čímkoliv co by navrhovala druhá strana, byl předem podezírán z vedlejších úmyslů a vše bylo neprůhledné a neefektivní. Sám jsem si tyto praktiky zažil na vlastní osobě, kdy již bezprostředně po volbách Milan Ptáčník byl nepříjemně překvapen, že někteří z jeho oblíbených členů nedostali tolik hlasů, jak si představoval. Tehdy se mě snažil přesvědčit, že všichni ze stávajících členů hnutí VpM nabídli svou kandidaturu ve prospěch tehdy ještě v Mochově bydlícího člena, pana Lösera, aby se on mohl dostat do výboru. Z tohoto jeho jednání jsem byl přesvědčen, že kdybych se já mandátu vzdal, byl bych jako jediný, od koho by jej pan Löser přijal, 20 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 Rangl, Vlastimila Stará, Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 21:00 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout,

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Z á p i s 22. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 9.9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Předsedající starostka obce p. Naděžda Suchomelová zahájila 22. zasedání

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno. Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 13.3.2013, od 18.00 hod listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 4 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo zahájeno

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 16.6. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluveni 6 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více