Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z ledna Vinařský věstník Obsah: Dopis předsedy sv ČR 2 Z MZe 2 Z PK ČR 3 Z AK ČR 12 Z publikace 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity 17 Z publikace Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012) 19 Ze zahraniční 22 Z OIV 23 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona 26 FOTO: JIŘÍ BALÁT 1

2 DOPIS PŘEDSEDY SV ČR Vážení vinaři, blíží se doba finalizování vína z loňského sběru a všichni se budeme snažit, aby bylo příjemné, lahodné, voňavé, lákavé k napití, a aby se našim zákazníkům líbilo. Každopádně však všichni chceme, nebo bychom měli chtít, aby to bylo ČISTÉ VÍNO. Z a rok a půl mého působení ve vinařské politice a hlavně v souvislosti s již legendárním bojem proti zavedení nenulové sazby spotřební daně na tichá vína vyplavaly na povrch nekalosti, které jsem do té doby ani netušil, ale o nichž všichni vědí. Větší i menší podvody, přestupky a klamání se dějí ve všech etapách pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Není zde potřeba uvádět názorné příklady pančování a klamání o původu hroznů a další všeobecně známé praktiky. Stačí se koneckonců občas podívat na webové stránky Potraviny na pranýři a vše je jasné. Téměř polovina testovaných vzorků je problematických, a to je jenom příslovečný vrcholek ledovce. To se přitom mezi místy, kde byla tato problematická vína zachycena, neobjevují trafiky, prodejny ovoce a zeleniny a podobná specializovaná místa prodeje vína a také něco jako vína, protože personální kapacita příslušných orgánů, zejména SZPI, neumožňuje efektivní kontrolu ani nad klasickými retailovými prodejnami, vinotékami, natožpak nad stovkami nově vzniklých výčepů vína. Za uplynulý rok jsem absolvoval nespočet setkání s malými, středními, velkými, soukromými, družstevními, korporátními, tradičními i nově příchozími vinaři a obchodníky s vínem. Jejich hlasy zněly jednohlasně: kdy už, proboha, s tím nepořádkem něco uděláte?!? To, co si všichni myslíme nebo víme, jsou však bez přímých důkazů jenom domněnky a dohady. I proto SV ČR v loňském roce zadal poradenské firmě ERNST & YOUNG zpracování analýzy černého trhu s vínem a zpracování návrhů možného boje proti protiprávným jednáním spojeným s pěstováním révy vinné, výrobou vína a obchodem s vínem. Závěry této práce, které budou v nejbližších měsících zveřejněny, vycházejí z informací a údajů získaných od státních orgánů, zejména SZPI, ÚKZÚZ, celní a finanční správy a dalších oficiálních zdrojů, jakož i ze zkušeností ze zahraničí. Analýzu jsme obdrželi na podzim loňského roku, ale v neusazené povolební situaci nebylo až do uplynulého týdne s kým oficiálně jednat. Neoficiálně jsme již samozřejmě s relevantními subjekty jednali. Co tím vším chci vlastně říci? NĚCO SE DĚJE! SV ČR bude důsledně plnit jeden ze základních úkolů, pro které toto naše největší a nejvlivnější zájmové seskupení vinařů vůbec existuje a tím je hájit zájmy producentů hroznů a výrobců vína z Moravy a Čech. V praxi to znamená, že musíme v jejich zájmu popsat skutečný stav (závěry analýzy), po diskuzi s vinaři shromáždit soubor návrhů a námětů sloužících k odstranění a zamezení negativních jevů, tyto návrhy a náměty posoudit a vyhodnotit případné dopady na naše vinaře. Po důkladném projednání musíme opět v široké diskuzi s vinaři zpracovat oficiální návrh legislativních a organizačních opatření, se kterým oslovíme příslušné orgány, poslance, senátory a jiné politiky a budeme lobbovat za jejich zavedení do právního řádu. Mohu všechny ujistit, že návrhy, které předložíme, budou v co největší míře zohledňovat a chránit zájmy všech poctivých subjektů vinařství. Všichni, kdo v souladu s příslušnými předpisy, vinařskou etikou a morálkou na vinicích, ve sklepech i v obchodech poctivě dělají svoji práci, musí být důsledně chráněni proti takovým, kteří podvádějí. Možná taková opatření přinesou i nějaká omezení a administrativu. Věříme však, že jen minimální a náležitě vyvážené spolehlivým a poctivým podnikatelským prostředím, ve kterém za svoji práci budeme i náležitě odměněni. Vyzývám proto všechny poctivé, kteří mají zájem na zavedení pořádku v našem rezortu (doufám, že nás je ještě dost), ozvěte se nám. Ať už to budou konkrétní náměty, návrhy a připomínky či upozornění, nebo jen projev podpory, určitě nezapadnou a budou brány na zřetel. Teď je ta správná doba. Ledy se daly do pohybu. JUDR. TIBOR NYITRAY PREZIDENT SV ČR Z MZe Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014 Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova. Směnným kurzem pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz 27,481 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření: II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA). II Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě. II.1.3. Agroenvironmentální opatření. II První zalesnění zemědělské půdy. II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu. II Zlepšování druhové skladby lesních porostů. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR;

3 Zahájení příjmů žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec Dnem zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedeného programu bude příjem žádostí ukončen ke dni Procentní sazbu podpory stanoví PGRLF, a.s. do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. program Zemědělec jsou ke stažení na adrese: ZEMEDELECPOKYNY PDF ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. Vyšla Situační a výhledová zpráva RÉVA VINNÁ A VÍNO Ke stažení je na adrese: cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-vino/situacni-a-vyhledove-zpravy/ Z PK ČR ÚOHS vydal informační list k významné tržní síle Druhé číslo loňských informačních listů vydávaných slovenským ÚOHS je věnováno tématu významné tržní síly. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal ke konci loňského roku dlouho očekávaný informační list věnovaný problematice významné tržní síly. Stěžejní část publikace nabízí detailní rozbor přístupu ÚOHS k institutu významné tržní síly a shrnuje všechna dokončená i probíhající správní řízení v této oblasti. Kromě toho se zabývá také otázkami procesními a ústavněprávními, na něž ÚOHS ve správních řízeních narazil, a dále také zvažovanými změnami zákona o významné tržní síle. Informační list však poskytuje také širší pohled, neboť jeho část je věnována právním úpravám dodavatelsko-odběratelských vztahů v řadě evropských zemí a sleduje také aktivitu Evropské komise v tomto sektoru, konkrétně pak provedený průzkum evropského trhu, který je shrnut v Zelené knize o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží. ZDROJ: PK ČR SALIMA možnost vystavit výrobky na stánku PK ČR V rámci mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA, který se uskuteční ve dnech 25. až 28. února 2014 v Brně, nabízíme možnost vystavit Vaše výrobky na stánku PK ČR. Stejně tak nabízíme možnost uskutečnit ochutnávky a využít zázemí našeho stánku. Více informací získáte na ZDROJ: PK ČR ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A ZMĚ- NY SOUVISEJÍCÍ S NOVOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU OBCHODNÍCH SPOLEČ- NOSTÍ ÚČINNOU OD OBECNĚ všechny obchodní společnosti budou mít povinnost do sladit znění svých korporátních dokumentů (společenská smlouva, stanovy) s novou právní úpravou (zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích); všechny obchodní společnosti budou mít povinnost do sladit znění smluv o výkonu funkce mezi společností a členy jejích orgánů s novou právní úpravou, jinak bude výkon funkce bezplatný (nová úprava klade zejména vysoké nároky na specifikaci všech složek odměny, včetně naturálních plnění a jakýchkoli dalších benefitů); ve stejné lhůtě bude třeba sladit s novou právní úpravou také stav zápisu v obchodním rejstříku; bude zrušena úprava smluvního koncernu; jakékoli ovládací smlouvy či smlouvy o převodu zisku přestanou platit posledním dnem účetního období závazného pro řídící osobu, který bude následovat po (u společností s běžným /kalendářním/ hospodářským rokem tedy ke dni ); členy volených orgánů společností (statutární orgán, kontrolní orgán) budou moci být nově i právnické osoby; společnostem lze doporučit možnost dobrovolného podřízení nové (vesměs liberálnější) právní úpravě (výslovným ustanovením ve společenské smlouvě/ stanovách), jinak se na společnost budou aplikovat částečně (a v ne zcela jasném rozsahu) i ustanovení původní úpravy obchodního zákoníku, což bude velmi nepřehledné a nepraktické; významně se zjednoduší dispozice s podnikem (nově závod ), např. prodej podniku postačí na valné hromadě schválit prostou většinou, nebude třeba notářský zápis, postačí schválení záměru, nikoli kompletní smlouvy atd. v této souvislosti může být u společností s více společníky, kteří nejednají ve shodě, důvodem k přísnější úpravě podmínek dispozice se závodem ve společenské smlouvě či stanovách. 2. SPOLEČNOST S RUČENÍM OME- ZENÝM Společenská smlouva/ zakladatelská listina nové povinné náležitosti: výslovně uvedený počet jednatelů (ve většině smluv/ listin již nyní uvedeno); je třeba výslovně uvést, že o změně společenské smlouvy rozhoduje valná hromada, jinak je dle nové úpravy nutné rozhodnu- 3

4 tí všech společníků; totéž platí v případě rozhodnutí o likvidaci a jmenování likvidátora. Společenská smlouva/ zakladatelská listina nové možnosti: lze upravit různé druhy podílů, kdy s každým druhem se pojí odlišná práva a povinnosti společníků; lze upravit možnost, aby společník vlastnil více obchodních podílů; lze upravit možnost, aby byl k obchodnímu podílu, který je volně převoditelný, vydán zvláštní cenný papír, tzv. kmenový list, s jehož pomocí lze převádět podíl pouhým předáním a rubopisem kmenového listu (podobně jako akcii na jméno); lze snížit vklad každého společníka až na 1 Kč (a tím i základní kapitál); lze určit, že jednatelé tvoří kolektivní orgán rozhodující ve sboru většinou hlasů (podobně jako představenstvo akciové společnosti); lze vypustit úpravu rezervního fondu a tím se zbavit povinnosti tvořit rezervní fond (nový zákon to již nevyžaduje); 3. AKCIOVÁ SPOLEČNOST Stanovy nové povinné náležitosti: výslovně uvedený celkový počet hlasů ve společnosti na valné hromadě (nikoli pouze počet hlasů připadající na akcii); údaj o tom, jaký systém vnitřní struktury orgánů je zvolen (zda dosavadní dualistický /představenstvo, dozorčí rada/, či nově upravený monistický /statutární ředitel, správní rada/). Stanovy nové možnosti: lze upravit zvláštní druhy akcií se zvláštními právy (např. násobná hlasovací práva, pevný podíl na zisku apod.) prakticky bez omezení; lze výslovně připustit možnost, aby se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady; lze připustit rozhodování valné hromady per rollam (mimo zasedání); orgány společnosti (včetně dozorčí rady) mohou být vždy i jen jednočlenné, pokud to stanovy připustí; u společností s počtem zaměstnanců 50 a více odpadne povinnost volit třetinu dozorčí rady zaměstnanci, tuto povinnost lze ze stanov vypustit a zaměstnanci zvolené členy po odvolat; lze stanovit delší funkční období členů orgánů než 5 let; lze vypustit úpravu rezervního fondu a tím se zbavit povinnosti tvořit rezervní fond (nový zákon to již nevyžaduje); Další nové povinnosti a omezení: každá akciová společnost musí mít nově internetové stránky (nikoli nutně vlastní doménu, alespoň dílčí web v rámci koncernové domény), je to podmínkou svolání valné hromady; od se ruší existující listinné akcie na majitele a ze zákona se mění na akcie na jméno, s čímž jsou spojeny další povinnosti (před lze uskutečnit změnu formy akcií dobrovolně, případně akcie imobilizovat či zaknihovat). ZDROJ: PK ČR, JUDR. TADEÁŠ PETR, ADVOKÁT Podniky čekají nové podmínky Letošní rok bude desátým rokem, kdy je Česká republika členem Evropské unie. Zároveň by měl být i prvním rokem nové společné zemědělské politiky. Vzhledem k tomu, že se její vyjednávání v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, kdy nový program schvaloval i Evropský parlament, zpomalilo a nestačily se včas odsouhlasit všechny potřebné předpisy, rozhodlo se, že bude rokem přechodným. Co od něj očekávají zemědělci, našemu týdeníku sdělili v závěru loňského roku zástupci některých nevládních organizací, které jsme oslovili otázkou: Co podle vás přinese rok 2014 pro agropotravinářský komplex? Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba: Po dlouhé době jsem optimista a očekávám, že rok 2014 bude dobrý a že po dlouhých letech budou nastartovány procesy k zastavení propadu českého zemědělství a potravinářství a jeho postupného oživení. Ještě nikdy pro to nebyla tak příznivá konstelace. V čem spočívá nová situace? Především vstupujeme do prvního roku nové společné zemědělské politiky EU, která je tentokrát vyjednaná velmi dobře a záleží jenom na nás, zda tuto šanci využijeme. První podmínkou je správné posazení reformy do našich reálií. Základní rozhodnutí v tomto směru je na ministru Miroslavu Tomanovi a jsem si jist, že rozhodne správně, a to ve prospěch celého českého zemědělství, nikoliv úzkých zájmů nátlakových skupin. Druhou podmínkou nutnou pro obrat našeho zemědělství je kvalitní nová vláda a zejména kompetentní ministr zemědělství. Věřím, že na Těšnově bude sedět v nové vládě skutečný ministr zemědělství. V tuto dobu, kdy píši tyto řádky, ještě jméno nového ministra není známo. Co ale známo je, je text programového prohlášení budoucí vlády. Nechci používat silná slova, ale považuji ho za vynikající a nejlepší ze všech polistopadových vlád. Základem je deklarovaný návrat k potravinové soběstačnosti. Tím nová vláda říká vše obnova domácí produkce, zvýšení zaměstnanosti a snížení závislosti na zahraničních potravinách. Třetím předpokladem obratu je příznivý ekonomický rámec, ve kterém se bude resort pohybovat. Zde vidím jako hlavní vnitřní zdroje hospodařících subjektů a podpůrné zdroje ze státního rozpočtu. Pokud se týká vnitřních zdrojů vytvořených z hospodářského výsledku, pak je zřejmé, že poslední tři roky byly příznivé, resort dosahoval zisk v řádu 15 miliard korun ročně a nelze si tedy stěžovat. A k tomuto základu je třeba připočíst rozpočet Zásluhou ministra Tomana je opravdu dobrý, přesně řečeno nejlepší od vstupu do EU. Například u národních dotací jsme vstoupili do nového roku posíleni o 300 milionů korun nad rámec toho, na co jsme byli zvyklí. Nutno ale upřesnit nad rámec toho, co jsme si každý rok doslova a do písmene vybojovali. Sečteno a podtrženo, jsem přesvědčen, že české zemědělství má po dlouhých letech snižování svého rozměru, snižování pracovních příležitostí a zvyšování dovozu potravin velkou šanci. Ve výčtu podmiňujících skutečností k úspěšnému roku je na závěr třeba uvést ještě jednu dobré klimatické podmínky a dobrou úrodu. To je záležitost, kterou neumíme nijak ovlivnit. To je také záležitost, která donedávna při absenci rozumné agrární politiky českých vlád rozhodovala. Například odškodnění zemědělců postižených katastrofálním suchem v roce 2012 bylo nulové (rozhodoval ministr Petr Bendl 4

5 za vlády Petra Nečase) a proti tomu za povodně v roce dostali zemědělci přímou pomoc 685 milionů korun (rozhodoval ministr Miroslav Toman za vlády Jiřího Rusnoka). Sečteno a podtrženo, přeji si, aby rok 2014 byl dobrý a přinesl pro celý agropotravinářský sektor po létech útlumu obrat. Věřím, že se tak stane. Viceprezident Potravinářské komory ČR Hynek Strnad: Očekávání od roku 2014 jsou v rámci potravinářského průmyslu velká. Po období nestability vycházející z celosvětové hospodářské recese se snad konečně podaří nastartovat hospodářský růst se všemi pozitivními dopady také v České republice a jejím agropotravinářském komplexu. Zvláště potravináři pak očekávají, že konečně dojde ke stabilizaci nejen ekonomického, ale také legislativního prostředí. V případě schválení novely zákona o potravinách Poslaneckou sněmovnou bude přijat dokument, který bude nejen plně respektovat evropskou legislativu, ale také působit ve prospěch konkurenceschopnosti českého průmyslu. Dlouhodobě sledovaným tématem i pro rok 2014 je ze strany potravinářů problematika zneužívání postavení v dodavatelskoodběratelských vztazích. Zde doufáme, že konečně dojde k novelizaci zákona o významné tržní síle takovým způsobem, který umožní přesněji pojmenovat užívané praktiky řetězců a odstraní nejasnosti stávající právní úpravy. Mělo by tak dojít ke zvýšení stavu právní i praktické jistoty na základě dosavadních zkušeností. V tuto chvíli se již nepočítá se zrušením stávajícího zákona. Konference uspořádaná v říjnu v Brně právě k problematice zneužívání postavení v dodavatelsko-odběratelských vztazích měla mezi zúčastněnými dobrou odezvu a zjevně zcela vymezila a izolovala stanoviska zástupců obchodních řetězců vůči ostatním zúčastněným. Stejně tak očekáváme, že i ostatní zákony týkající se českého potravinářského průmyslu budou respektovat jeho specifika a podporovat jeho konkurenceschopnost. Současně pak doufáme, že nová vláda po letech konečně přistoupí k legislativním úpravám, které sníží byrokratickou zátěž provozovatelů potravinářských podniků, zlepší přehlednost zákonů a vyhlášek a umožní jejich snadnější aplikaci. V rámci zvyšování spotřeby českých kvalitních potravin a podpory kvality potravin v tuzemské tržní síti bychom chtěli postupně zpřísnit podmínky pro udělování certifikátu Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR. Další prioritou pro rok 2014 je spolupráce na novém koncepčním řešení značky Klasa a její nové propagační kampani. Výrobci potravin jsou v rámci společné zemědělské politiky EU podporováni tradičně výrazně méně než zemědělští prvovýrobci. Situace v novém programovacím období je ještě horší, a to především v důsledku krácení objemu prostředků II. pilíře zhruba o 20 procent. Zde doufáme, že dojde, podle příslibu ministerstva zemědělství, k preferenci varianty realizující převod 15 procent prostředků z I. do II. pilíře, a tím k posílení zdrojů pro podporu investic. Splnění našich očekávání v rámci agropotravinářského komplexu však plně souvisí s tím, aby tato problematika byla ze strany vlády chápána jako priorita, jako záležitost strategického významu, kterou zásobování potravinami a soběstačnost v jejich výrobě jistě jsou. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha: Vloni schválená reforma společné zemědělské politiky EU pro období do roku 2020, která se stane v dějinách společné zemědělské politiky dosud největší reformou, nás letos v podstatě neovlivní. Vzhledem k tomu, že zavedení reformy nebude jednoduché, v průběhu roku 2014 budou platit stávající ustanovení a nová vstoupí v platnost od roku Na Zemědělském svazu ČR jsme stanovili základní cíle pro vyjednávání a po celou dobu přípravy jsme jako představitelé nevládních organizací zemědělců v ČR zůstali aktivní, neboť nám jde o hodně: o národní zájmy, mezi které nepochybně patří rozvoj venkova i zemědělství. V neposlední řadě nám jde o rozvoj produkční role zemědělství a dobré zobchodování naší produkce, neboť bez toho nelze zajistit zemědělským podnikům ekonomický růst. K výhledu na rok 2014 mohu uvést, že se naše zemědělské podniky budou muset vypořádávat nejen s pokračující všeobecnou dluhovou a finanční krizí, ale i novými podmínkami danými novým občanským zákoníkem, který přinese některé nejistoty do zemědělského podnikání. Nezanedbatelný vliv bude mít také oslabená koruna a další vývoj jejího kurzu. Předpokládám, že navzdory tomu se rozměr zemědělství v roce 2014, obdobně jako tomu bylo v roce, podaří udržet. Ostatně pro každý následující rok nám jde o to, aby se již více nesnižoval. Tržby zemědělců za rozhodující agrární komodity by se letos mohly udržet okolo hranice 90 miliard korun. Celkové hospodaření v odvětví by se s největší pravděpodobností mělo pohybovat v kladných číslech. Nijak mimořádný vývoj neočekávám ani u záporného agrárního salda, které se po dlouhých letech zhoršování naopak zlepšilo v roce 2012 a pravděpodobně i v roce. Jedná se o významnou pozitivní změnu, uvážíme- -li, že dlouhodobý průměr záporného agrárního salda v letech 2003 až 2012 byl minus 30 miliard korun a žádoucího obratu v trendu jsme dosáhli po dvaceti letech. Výsledků zemědělské podniky dosahují velmi dobrou prací, modernizacemi i úsporami. Stále ještě dost podniků zůstalo u kombinované výroby a nepřešlo na čistě rostlinnou produkci. Vždyť podnikatelské podmínky pro podnikání v zemědělství moc vstřícné nejsou. A jejich zásadní vinou je to, že zapříčinily strukturální problémy v zemědělství a destabilizaci živočišné produkce, což jsou věci k dlouhodobému řešení už jen s ohledem na specifika zemědělství. Ke zlepšení situace v zemědělství ČR je zapotřebí vyrovnat ceny placené zemědělským výrobcům s EU. Toto vyrovnání se proklamovalo, ale ve skutečnosti k němu doposud nedošlo. V roce 2014 bychom měli také postoupit ve věci zachování, respektive rozšíření naší soběstačnosti. Česká republika obdobně jako vyspělé země potřebuje takový rozměr zemědělství, který umožní naplňovat soběstačnost v potravinách, jež jsme schopni v podmínkách mírného podnebního pásma sami kvalitně vyrobit. Neboť proč dovážet výrobky a s nimi i zahraniční práci, když potřebujeme realizovat tuzemský sociální a produkční potenciál. Doufám, že k tomu nově vznikající trojkoalice politických stran vytvoří vhodné podmínky. Zatím to vypadá, že si situaci v zemědělství dobře uvědomuje. Otázkou je, zda bude novým ministrem člověk, který se v resortu vyzná, vždyť před ním nestojí nic menšího, než nasměrovat české zemědělství na dalších sedm let. Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík: Letošní rok určitě přinese ještě velmi bouřlivou debatu o nastavení pravidel pro čerpání podpor ze společné zemědělské politiky Evropské unie pro roky 2014 až Pro nás, tedy pro asociaci soukromého zemědělství, pak význam- 5

6 nou příležitost k propagování rodinných forem hospodaření v zemědělství, a to díky vyhlášenému roku rodinných farem OSN. Jinak v oblasti obchodování zemědělských komodit bychom spíše uvítali setrvalý stav bez velkých výkyvů a převratných změn. Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň: Tím, že se jedná vlastně o přechodové období k novému plánovacímu období 2015 až 2020, půjde hlavně o to, jak budou dojednány a nastaveny parametry a programy nové společné zemědělské politiky v České republice. To bude pro nás rozhodující a my podporujeme jednoznačně takové nastavení, aby české zemědělství bylo vyvážené, konkurenceschopné a hlavně, aby podpory byly směrovány pouze ke skutečně živým zemědělcům, kteří vyrábějí základní suroviny pro potraviny a rovněž tvoří ráz naší zatím krásné krajiny. Prezident Společnosti mladých agrárníků ČR Petr Mareš: Nová společná zemědělská politika, zejména s ohledem na část dotační, přidělá vrásky v roce 2014 spíše úředníkům ministerstva zemědělství, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu či zainteresovaným zástupcům zemědělců a potravinářů. Samotní podnikatelé se začnou s většinou novinek seznamovat až v samotném závěru roku 2014, spíše v roce Rok 2014 bude pro zpracovatele projektů, ať již jsou jimi samotní zemědělci, nebo nikoliv, rokem klidnějším. Možná bude čas se zamyslet nad jinými aspekty zemědělského podnikání. To bude podpořeno i obavami ze snížení dotačních prostředků vstupujících do zemědělství v dalších letech, i když se nakonec zjistí, že pokles není nikterak drastický. Přál bych si, aby zemědělští podnikatelé v tomto přechodném období více pohlíželi také na další možnosti, jak zlepšit ekonomiku podnikání, a to v oblasti možné spolupráce se svými kolegy. Na myšlenku užší spolupráce leckdo stále ještě pohlíží jako na lehce kacířskou, ale... Sousední farmy se za posledních přibližně deset let naučily znát cenu půdy a vzhledem k vlastnické struktuře jsou si konkurenty ve snaze zvýšit množství obhospodařované půdy. Dotační prostředky bohudík či bohužel často nenutí farmáře uvažovat o vzájemné spolupráci při plánování investic. Určitou renezanci začínají mít úvahy o společném zpracování produkce ze dvou či tří farem. Zajímavou cestou je také specializace menších farem na určitou výrobu, která navazuje na vzájemné a stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy s farmou sousední. Na většině farem je daleko za námi období, kdy bylo možné zvětšovat rozsah obhospodařované půdy a tak zlepšovat ekonomiku. Dostáváme se do situace, kdy menší farmy hledají cestu pro rozšíření ve zpracování produkce. To s sebou nese investiční náklady a je jen otázkou času, kdy si farmáři začnou klást otázku, zda budou úspěšnější, pokud faremní zpracovnu masa zafinancují sami a přeskočí konkurenty z blízkého okolí, nebo zda faremní zpracovnu zafinancují společně s nimi a tak rychleji přeskočí konkurenty z jiných regionů. Ta druhá cesta přináší vyšší efektivitu výroby i snadnější zajištění investičních prostředků, ale vyžaduje schopnost spolupráce a vzájemné dohody, stejně tak jako schopnost vidět to, že blízký kolega není konkurentem, ale potenciálním partnerem, se kterým se to bude táhnout lépe. V roce 2014 nás čeká také změna ve vedení ministerstva zemědělství. Přeji českému zemědělství schopného ministerského politika/úředníka, který vizionářsky bude resort směřovat správným směrem nebo alespoň neudělá mnoho přešlapů. Nepřeceňujme však roli ministra, úspěch sedláka je spíše v jeho rukou. Dobrý podnikatelský záměr a jeho pečlivé provedení přinese více ovoce než nový systém přidělování dotací, které nám však bezpochyby pomáhají držet úroveň s kolegy z jiných evropských zemí. Přeji zemědělským podnikatelům v roce 2014 šťastnou ruku při konání rozhodnutí, které si toto podnikání žádá: od volby vhodného osiva až po důležité investiční záměry. Předseda Svazu marginálních oblastí ČR Milan Boleslav: Pro resort v tomto roce bude samozřejmě stěžejní implementace všech legislativních změn spojených se změnou společné zemědělské politiky do podmínek České republiky tak, aby od roku 2015 začal nový systém fungovat. Přestože celkový balík podpor na nové rozpočtové období je nižší, jde stále o významný nástroj, kterým je ministerstvo schopno směrovat chování zemědělských subjektů a výrazně ovlivňovat budoucí strukturu i (ne)prosperitu resortu. A to zejména tam, kde podpory tvoří výraznou část příjmů, tedy u zemědělců v méně úrodných oblastech republiky, kteří nemají možnost tolik profitovat z komodit. Je třeba, aby ministerstvo při směrování podpor nepodléhalo tlakům, postupovalo se zdravým selským rozumem a nepodporovalo rozšiřování intenzivního a vysokonákladového zemědělství do neúrodných regionů například pod hesly o dosažení soběstačnosti a podobně. Naopak v těchto podmínkách je třeba navázat na dosavadní fungující model a využít výhody extenzivnějších forem živočišné výroby směrem k pozitivnímu vlivu na krajinu a zdravým produktům. Doufám tedy, že nový systém podpor přinese do marginálních oblastí prosperitu a kontinuitu a nikoliv nežádoucí strukturální změny, které by sem jen přesunuly potíže s úzkými osevními postupy, erozí, ohrožením půd a znečištěním podzemních vod tedy s klasickými problémy zemědělství provozovaného s nadměrnou intenzitou. Věřím, že ani po roce 2014 nepoleví stát v podpoře ekologického a organického zemědělství jako segmentu, který si v Evropě i ve světě buduje stále silnější pozici. Zvyšující se poptávka po ekologických produktech je plně v kontextu s všeobecným tlakem veřejnosti na kvalitu a nezávadnost potravin. Nesdílím však názor, že podporu zasluhuje pouze ekologický producent. I běžná ekologická farma hospodařící bez průmyslových hnojiv, pesticidů či antibiotik vytváří vysokou přidanou hodnotu v krajině, coby veřejného prostoru a veřejného zboží. V dalším rozpočtovém období očekávám v kontextu s evropskými i světovými trendy v zemědělství a potravinářství více biologie a méně chemie pod sílícím tlakem na nezávadnost potravního řetězce a zdravé životní prostředí. Zcela zásadní pro budoucnost českého zemědělství ale bude, zda se podaří zastavit a otočit současné neblahé trendy v zacházení s půdou a vodou. Konkrétně jde o všeobecné snižování úrodnosti způsobené nad měrnou exploatací a orientací na krátkodobý zisk. Pokud ne, v budoucnu v některých oblastech nepůjde už jen o konkurenceschopnost, ale třeba o samotnou udržitelnost výroby. Evropský daňový poplatník již nechce své peníze věnovat na produkci dalších milionů tun řepky, obilí či dalších komodit, zejména v situaci, kdy 40 procent jídla v Evropské unii končí v popelnicích a na skládkách. Obhájit zemědělské dotace před veřejností bude 6

7 čím dál těžší a současné byť trochu rozpačité rozhodnutí Bruselu ozelenit přímé platby je toho dokladem. Osobně doufám, že ministerstvo zemědělství tyto trendy při rozdělování finančních prostředků zachytí a šance českého zemědělství v dalším rozpočtovém období nepromarní ; AUTOR: ZUZANA FIALOVÁ, OLDŘICH PŘIBÍK; ZDROJ: ZEMĚDĚLEC O uvádění podílu tuzemského zboží Pro-Bio Svaz ekologických zemědělců nerozumí nesouhlasnému stanovisku Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) s plánem Ministerstva zemědělství, aby velké obchodní řetězce u vstupu do prodejen uváděly podíl českého a zahraničního zboží na svých pultech. SOCR chystané opatření označil za protiústavní. Uvedla to manažerka Pro-Bio svazu Kateřina Nesrstová. V situaci, kdy všechny zainteresované subjekty včetně SOCR ještě na jednání 8. října u kulatého stolu souhlasily s plánem na zvýšení podílu domácích potravin v obchodech, tuto kritiku nechápu. Je to přece jeden z běžných nástrojů, jak pomoci českému zemědělství a tuzemským farmářům včetně ekologických zemědělců. Čeští zákazníci o domácí produkty stojí a toto je adekvátní cesta, jak je o nabídce na pultech obchodů informovat, řekla Nesrstová. Podle návrhu novely zákona o potravinách připravované Ministerstvem zemědělství má mít maloobchodník s potravinami s tržbami přes pět miliard korun povinnost viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny údaje o pěti zemích, které mají nejvyšší podíl na jeho tržbách, a tyto údaje oznámit i Ministerstvu zemědělství. Údaj o podílu domácích výrobků v daném obchodním řetězci má zákazníkům pomoci s výběrem místa, kde budou jídlo nakupovat. SOCR tvrdí, že protiústavnost takového opatření spočívá v odkrytí obchodního tajemství, kam mají spadat i nákupní zdroje. S takovou interpretací ale Pro- -Bio Svaz ekologických zemědělců nesouhlasí. Jde o informační povinnost uveřejňovat pouze údaje o pěti zemích s největším podílem na tržbách daného obchodu. Žádné další údaje nejsou nijak konkretizovány, takže o narušení obchodního tajemství nemůže být řeč. Pokud se navíc samy obchodní řetězce hlásí k českým potravinám a zaznamenaly zvýšený zájem zákazníků o toto zboží, jde jen o službu zákazníkům navíc, kterou v rámci konkurenční výhody vítají i tyto řetězce, dodala Nesrstová s tím, že samy řetězce na rozdíl od SOCR s navrhovanou informační povinností skutečně souhlasí. Nedávno se tak vyjádřila například společnost Ahold, která provozuje markety Albert, proti se nepostavilo ani Tesco. Nechápeme tedy, komu navrhované opatření vlastně vadí, podotkla Nesrstová. Na lepší informovanosti českých zákazníků o původu zboží by čeští ekologičtí zemědělci mohli profitovat značení původu zboží a jimi nabízená kvalita potravin by jim mohla přinést jednoznačně plusové body. Zveřejňování údajů o zastoupení domácích potravinářských produktů není nic nového. Taková povinnost platí od letošního dubna například na Slovensku ; AUTOR: (FIA); ZDROJ: ZEMĚDĚLEC Podle letáků nakupuje rekordní počet domácností Praha Dvě pětiny tuzemských domácností nakupovaly v posledních šesti měsících podle letáků. Vyplývá to z průzkumu Shopping Monitor společnosti Incoma GfK. Je to dosud nejvíce od roku 1997, kdy agentura začala vliv letáků sledovat. Zároveň se ale v posledních letech postupně zvyšuje podíl domácností, které mají na schránce žádost o nevhazování letáků. Nyní je to už 12 procent domácností. Letáky do svých poštovních schránek dostává podle průzkumu 84 procent oslovených domácností. Jejich podíl v posledních letech mírně klesá v roce 1999 to bylo 95 procent domácností, v roce 2006 ještě 91 procent. Nejčastěji si respondenti vybavují letáky společností Kaufland, Lidl, Penny Market a Tesco. Podíl lidí, kteří letáky sice dostávají, ale údajně si je neprohlížejí, se dlouhodobě pohybuje kolem patnácti procent. Elektronické letáky řetězců si na internetu prohlíží už 12 procent domácností, sedm procent podle nich také nakupuje. Jedenáct procent domácností dostává nabídky řetězců do svých ových schránek a čtyři procenta podle nich také nakupují. Podle studie Shopping Monitor nakupovali Češi v posledních šesti měsících nejvíce v hypermarketech. Největší část svých výdajů za potraviny a drogerii v nich utratilo 44 procent českých domácností, jejich podíl nicméně meziročně mírně poklesl. Naopak diskontní prodejny zaznamenaly v meziročním srovnání výrazný nárůst, jako své hlavní nákupní místo je uvádí čtvrtina domácností. Obliba supermarketů zůstává stabilní (17procentní preference). Menší tradiční prodejny uvádí jako své hlavní nákupní místo potravin 12 procent domácností, což je nejméně od roku ; AUTOR: EKONOMIKA; ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ Dotační úřad zkoumá, zda expozice českého vinařství nabízí víno z Moravy Dotační úřad Severozápad se zaměří na Svatostánek českého vinařství, jehož zřízení na gotickém hradě v Litoměřicích umožnila evropská dotace. Kontroloři prověří, jestli svatostánek neporušuje dotační pravidla, protože nabízí i vína z Moravy a občas také ze světa. V Litoměřicích ve Svatostánku českého vinařství jsou prodávána vína z Moravy i ze světa lze to podle podmínek ROP Severozápad? Zjistit, zda prodejem jiných než lokálních vín v Litoměřicích nedošlo k porušení podmínek projektu, stojí v zápise z posledního zasedání řídicího výboru dotačního úřadu (o svatostánku zde). Dotační úřad poskytl Litoměřicím na zřízení Svatostánku českého vinařství z evropských fondů 137,8 milionů korun. Projekty hrazené z programu Severozápad přitom mají zpravidla regionální charakter. Počítáme s tím, že pracovníci úřadu si v lednu ověří informace u provozovatele svatostánku, respektive příjemce dotace, případně zjistí stav věci přímo na místě, potvrdil chystanou kontrolu mluvčí dotačního úřadu Vojtěch Krump. Hrad včetně svatostánku provozuje Centrum cestovního ruchu Litoměřice, které je příspěvkovou organizací města. Jeho ředitelka Anna Matulová připouští, že stánek občas prezentuje vína z Moravy a v minulosti i ze světa. Měli jsme jednu dodávku italských vín, která byla na základě toho, co je ve studii proveditelnosti (doklad k žádosti o dotaci, pozn. red.), řekla ředitelka Matulová. Žádná světová vína podle ní už od té doby svatostánek nenabízí. Město: Nezavázali jsme se propagovat výlučně lokální vína Mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová doplňuje, že svatostánek funguje podle regulí. Město se jako příjemce dotace nezavázalo propagovat výlučně 7

8 lokální vína. Ve studii proveditelnosti je dokonce zmiňována možnost pořádání srovnávacích degustací českých a zahraničních vín, uvedla Břeňová. Hlavním smyslem zřízení svatostánku bylo navíc litoměřický hrad opravit a najít pro něj využití. Prodej vín byl součástí projektu pouze okrajově, připustil mluvčí dotačního úřadu Krump. Ke svatostánku patří také vinárna, ale ta je v soukromých rukou. Součástí dotace nebyla, pravidla dotačního úřadu se tak na ni nevztahují ; AUTOR: JAN HORÁK; ZDROJ: IDNES.CZ Potraviny zdražily. Prosincová inflace poskočila na 1,4 procenta Ceny potravin meziročně vzrostly, výrazně levnější jsou naopak mobilní telefony, telefonické a telefaxové služby. Prosincová inflace meziročně poskočila na 1,4 procenta. Svůj podíl na růstu cen mají nedávné devizové intervence ČNB, které oslabily korunu. Oproti roku 2012 se průměrná míra inflace snížila o 1,9 procenta. Prosincová inflace byla o desetinu procentního bodu vyšší, než očekávali analytici. Průměr za celý rok odpovídal jejich odhadům. Dražší potraviny, levnější telefony Stouply především ceny potravin a nealkoholických nápojů, které jsou meziročně vyšší o 4,9 procenta. Zelenina ve srovnání s prosincem 2012 podražila o 22,4 procenta. O více než deset procent se meziročně zvýšily rovněž ceny mléka, sýrů a jogurtů. Vedle jídla a pití se na vyšší inflaci podepsal rovněž meziroční nárůst cen pohonných hmot, které podražily o 2,6 procenta. Naopak o 18,2 procenta v meziročním srovnání zlevnily mobilní telefony, snížení cen o devět procent statistici zaznamenali v sektoru telefonických a telefaxových služeb. Z energií zlevnil zemní plyn, jehož cena ve srovnání s posledním měsícem roku 2012 snížila o sedm procent. Meziměsíční nárůst o 0,4 procenta Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,4 procenta. Potraviny oproti listopadu podražily o 2,2 procenta. Zapříčinil to především nárůst cen zeleniny o 13,7 procenta a ovoce o 10,6 procenta. Ceny benzinu a nafty meziměsíčně vzrostly o 1,4 procenta. Ve srovnání s rokem 2012, kdy byla průměrná míra inflace 3,3 procenta, se tempo růstu spotřebitelských cen snížilo na méně než polovinu. Nižší průměrnou roční míru inflace než loni ČSÚ zaznamenal naposledy v roce 2009, kdy byla rovné procento. Analytici: Růst inflace ovlivnily devizové intervence ČNB Analytik Unicredit Bank Pavel Sobíšek už dříve uvedl, že za zvýšením se zhruba z poloviny podílí oslabení koruny v důsledku devizových intervencí. Podle analytika Home Creditu Michala Kozuba se na některých spotřebitelských cenách projevil listopadový vývoj výrobních cen, které tehdy překvapivě meziročně vzrostly o 0,7 procenta. To bylo výrazně nad očekáváním ekonomických odborníků. Vliv intervencí ČNB a tedy slabé koruny na růst inflace v budoucnu potvrzuje i analytik Patrik Rožumberský z UniCredit Bank. V lednu lze z titulu zásahu ČNB očekávat markantnější zdražení potravin, zejména těch přímo dovážených a těch, u nichž je převážná část surovin pro jejich výrobu rovněž z dovozu, uvedl Rožumberský. Rožumberský předpovídá rostoucí inflaci i do budoucna. V únoru by se podle něj mohla přehoupnout přes dvě procenta. Oproti roku 2012 se průměrná míra inflace snížila o 1,9 procenta. Prosincová inflace byla o desetinu procentního bodu vyšší, než očekávali analytici. Průměr za celý rok odpovídal jejich odhadům ; AUTOR: PAV, ČTK; ZDROJ: E15.CZ Britové budou hlídat, zda je skotská whisky opravdu skotská Británie zostřuje ochranu skotské whisky. Úřady budou prověřovat, zda jeden z nejznámějších vývozních artiklů země skutečně vzniká ve Skotsku a zda dosahuje obvyklé kvality. Zraje vaše whisky alespoň tři roky? V dubových sudech? A probíhá celý proces ve Skotsku? To jsou jen některé z otázek, které už brzy budou britští úředníci klást výrobcům tvrdícím, že jejich whisky je skutečně skotská. Vláda chce ve výsledku vytvořit registr firem oprávněných vyrábět skotskou pálenku, stejně jako například Francie registruje všechny výrobce šampaňského vína či sýru roquefort. Skotská whisky se už nyní těší jako zeměpisné označení ochraně Evropské unie. Londýn tvrdí, že nový registr ochranu poskytovanou evropským právem ještě posílí a usnadní rozpoznání těch, kteří v EU zneužívají značku Scotch. Firmy se do registru mohou hlásit už nyní, zatím není jasné, kdy úředníci začnou s prověrkami. Členství v registru je sice dobrovolné, přihlásit se ale budou muset všichni, kteří chtějí své výrobky prodávat na evropských trzích. Vláda chce časem vytvořit podobný registr pro další krajové speciality, jako jsou severoirská whiskey či ciderová brandy ze Somersetu. Asociace pro skotskou whisky vládní iniciativu vítá. Je to výrazná změna v ochraně skotské whisky a měli bychom ji srdečně vítat, prohlásil šéf asociace David Frost. Výrazně to zvýší naši schopnost zabránit prodeji pančovaných skotských whisky, které jsou lahvované v zahraničí, dodal. Whisky je významnou součástí britské ekonomiky, podle vládních odhadů její výroba hospodářství přináší čtyři miliardy liber a zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Tržby z prodeje whisky za rok 2012 ji zařadily mezi deset nejvýznamnějších britských výrobků, hodnota prodané whisky překonala prodej dílů pro automobilový průmysl a téměř se vyrovnala tržbám pivovarnictví ; AUTOR: BRU; ZDROJ: E15.CZ Pivo jako investice. Uložte do sklepa na pár let Popularita světlých piv v Česku se sice zdá být neotřesitelná, přesto malé i větší pivovary čím dál více představují nové speciality. Jedním z posledních počinů je Reserva z brněnského pivovaru Starobrno první pivo z průmyslového pivovaru v Česku, které je vhodné k archivování. Je uvařeno ze tří druhů moravského sladu a tršického chmele. Jde o důkaz toho, že se na Moravě rodí nejen skvělé víno, ale také ten nejlepší ječmen pro výrobu pivovarského sladu na světě, tvrdí Milan Schramm, vrchní sládek a ředitel pivovaru Starobrno. Reserva je osmnáctistupňový speciál, který obsahuje osm procent alkoholu. Barva je sytá a poměrně tmavá, s tóny koňaku. Lahev o obsahu 0,75 litru je stejně jako šampaňské uzavřena korkem (champaign uzávěrem) a zabalena v dárkové papírové krabici. Cena v obchodech? Sto korun. Archivování piv se v Česku zatím věnuje jen několik málo nadšenců. Před několika lety jsme v bývalé zemědělské 8

9 usedlosti vybudovali archiv v krásném sklepě. Nyní je v něm několik stovek lahví, říká Karel Nečada, vrchní archivář archivu, který v jedné vesničce na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou. První pivotéka? Část uložených lahví nabízejí i k prodeji. Na uživení to zatím rozhodně není. Pořádáme ale ochutnávky, vždy tak jednu za čtvrt roku a po nich si jejich účastníci vždy nějakou lahev s sebou odnesou, uvádí Nečada. Přitom například v Belgii existují pivotéky, kde si lze zakoupit jednak čerstvě uvařené pivo pro archivaci nebo si koupit již uleželé pivo ve stáří od jednoho po několik let. Samozřejmě, čím je starší, tím je dražší, říká Nečada. Na archivování jsou podle něj nejlepší piva tmavá nebo s větším množstvím barvících a karamelových sladů. Naopak světlejší piva založená na chmelové hořkosti své nejlepší chuti časem spíše ztrácí. To, zda je archivní pivo uzavřeno korkovým špuntem nebo klasickým korunkovým uzávěrem není podle něho pro archivování na několik let zase až tak důležité. Nečada doporučuje piva archivovat rok až tři roky. Takových, u kterých se jejich vlastnosti vylepšují během jednoho až tří let, je poměrně velká řada a dokonce několik z nich lze koupit i v běžných tuzemských obchodech, říká. Jako příklad lze uvést nejrozšířenější belgické klášterní pivo Leffe či Affligem ze stejné země. U podobných piv je uvedena na lahvích i trvanlivost obvykle kolem dvou let. Existují však i speciální piva jako například belgické Gueze Tilquin. Vyrábí se v domácnostech v okolí Bruselu a pak ho specializované firmy blendují. Nejprve leží v mělkých kádích i několik měsíců. V sudech pak před lahvováním zraje ještě čtyři roky. Trvanlivost je pak deset let a během té doby cena vzroste až desetkrát, zmiňuje Nečada jednu ze zajímavostí. Desítky tisíc korun Do archivu nakupujeme i jiné speciality. Například limitované edice piv, jichž existuje třeba jen několik tisíc lahví. U nich se pak pořizovací cena za jednu třetinkovou lahev pohybuje v přepočtu i 400 korun, uvádí Nečada. Piva pocházejí z různých zemí většinou z Belgie, Rakouska, Německa, ale třeba i ze Skotska, Francie a USA. Pro zájemce jsou na speciálních serverech v nabídce piva třeba i sto let stará v ceně několika desítek tisíc korun za lahev. Těm, kteří si chtějí pár lahví zakoupit a skutečně je archivovat, Nečada radí, aby je nechali v temném a suchém místě, ideálně ve sklepě, kde je stálá teplota v rozmezí 11 až 14 stupňů Celsia. Láhve by měly stát, aby se kvasnice držely u dna ; AUTOR: RADEK PECÁK; ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ Jurečka chce umožnit návrat takzvané zelené nafty Praha Daňové zvýhodnění nafty pro zemědělce, které skončilo na konci loňského roku, by mohlo být zachováno. Pro letošní rok budou noví ministři o takzvané zelené naftě diskutovat, mělo by se to podařit. V dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl kandidát na ministra zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Stát zemědělcům doposud vracel 40 procent ze spotřební daně na pohonné hmoty. My jsme v rámci koaliční smlouvy v programové části deklarovali, že chceme umožnit návrat zelené nafty. Pro letošní rok o tom budeme diskutovat, řekl ČT Jurečka. Dodal, že je to otázka možností státního rozpočtu. Pokud bude totiž zavedena vratka ve výši 40 procent, tak to znamená výpadek ve státním rozpočtu na příjmové straně zhruba 1,4 miliardu korun. Materiál je připraven k tomu, aby mohl být předložen na vládu. Je to připraveno i v rámci Evropské unie, dodal. Předseda regionální Agrární komory Jihomoravského kraje Václav Hlaváček televizi řekl, že zemědělce situace znervózňuje. Vláda v demisi v listopadu projednávání sporného návrhu MZe na zachování daňového zvýhodnění nafty pro zemědělce přerušila. Chce, aby o něm rozhodla nová vláda. Kabinet Petra Nečase v roce 2012 v rámci úsporných opatření nejprve schválil úplné zrušení takzvané zelené nafty. Po protestech zemědělců své rozhodnutí zmírnil, ukončení daňového zvýhodnění o rok odsunul a pro loňský rok pouze snížil vratku z původních 60 na 40 procent ; AUTOR: ČTK; ZDROJ: DENÍK.CZ Inspekce dala prodejcům pokuty za 64 milionů Státní potravinářská a zemědělská inspekce (SPZI) uložila v roce obchodníkům kvůli nekvalitním potravinám a dalším prohřeškům pokuty za více než 64 miliónů korun. Celkem podle předběžných údajů za loňský rok provedla na 36 tisíc kontrol. O rok dřív v rámci 35 tisíc kontrol rozdala na pokutách 35,1 miliónu Kč, uvedla Česká televize. Dlouhodobě je nejčastějším prohřeškem obchodních řetězců klamání spotřebitele, za které firmám hrozí pokuta až tři milióny korun. SZPI ale může ukládat sankci až do výše 50 miliónů za uvádění potravin, které škodí zdraví, do oběhu. Bezpečnost a kvalita potravin patří v posledních letech nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích mezi nejdiskutovanější témata. Vláda v demisi schválila před loňskými Vánoci velkou novelu zákona o potravinách. Materiál ministerstva zemědělství, který nyní mají na stole poslanci, je označován za největší změnu potravinového práva za 15 let. Mj. se mají zvýšit pokuty za klamání spotřebitelů a současně se má zpřísnit označování nebalených potravin. Velcí obchodníci mají nově mít povinnost deklarovat, odkud pochází většina jejich zboží. ZDROJ: PRÁVO; AUTOR: (SVJ); EU: Podvody s potravinami se budou trestat přísněji Štrasburk Zveřejňování původu masa v obchodech a restauracích, by mělo být ve všech zemích Evropské unie povinné, a to i u hotových jídel. Kontroly by měly být přísnější a sankce za podvody vyšší. Požadují to poslanci Evropského parlamentu. V dnes schválené zprávě apelují na Evropskou komisi, aby vytvořila nový systém včasného varování členských zemí před podvody s potravinami. Parlament ve Štrasburku tím reagoval na loňský celoevropský skandál s nepřiznaným koňským masem v pokrmech, které jejich výrobci vydávali za hovězí. Současný evropský systém v minulosti kritizovala mimo jiné i Česká republika. Jsou nutné přísnější tresty a při opakovaných podvodech musí být odňata těmto podnikům licence, požaduje zpravodajka zprávy Esther de Langeová z lidovecké frakce (EPP). Dokument pokládá za nedostatečný návrh Evropské komise, aby sankce za porušení předpisů dosahovala přinejmenším výše profitu nepoctivého výrobce. Čtyřnásobné sankce Navrhuje, aby tresty za potravinářské podvody byly mnohem více odstrašující a odpovídaly minimálně dvojnásobku 9

10 odhadovaného obohacení nepoctivců. Někteří europoslanci by přitom šli ještě dál. Sankce by měly být ztrojnásobeny, možná i zečtyřnásobeny, soudí irský poslanec Seán Kelly z EPP, v jehož zemi skandál s nepřiznaným koňským masem propuknul. Jedna z irských firem dodávala koninu vydávanou za hovězí i do Česka. Podle Gillese Pargneauxe z frakce sociálních demokratů a socialistů (S&D) byly v roce 2012 odhaleny podvody s potravinami za 49 miliard eur (1,3 bilionu korun) a od té doby se tato suma zvýšila o 60 procent. Hrozba tvrdšího postihu má podle europoslanců jít ruku v ruce s přísnějšími kontrolami v potravinářství. Potřebujeme úplně nový přístup. Kontroly musí být méně předvídatelné. Je třeba méně administrativních kontrol a více kontrol na místě a také více přeshraniční spolupráce, zdůraznila de Langeová. Zefektivnění kooperace mezi jednotlivými členskými zeměmi při potírání podvodů v potravinářství má napomoci také nový systém včasného varování. Těch 28 národních kontrolních systémů musí být daleko lépe zkoordinováno a vzájemně uzpůsobeno, abychom pokryli celou Evropu, poznamenala nizozemská europoslankyně. Zpráva rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby se se členskými zeměmi dohodla na jednotné definici toho, co je to potravinářský podvod. Každý stát unie ho totiž definuje jinak, což znesnadňuje jeho potírání. Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik označil boj proti podvodům v potravinářství za zásadní prioritu Evropské komise. Stávající varovný systém Češi v minulosti kritizovali kvůli rychlosti informování o výskytu potenciálně nebezpečných potravin, například při skandálu s odhalením dioxinu v německých vejcích a drůbežím a vepřovém mase před třemi roky. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; Vinotéky prodávají drahou vodu Vinaři i potravinářská inspekce varují před rostoucí nabídkou vína pančovaného vodou a glycerolem PRAHA Více než polovina z padesáti případů prodeje nekvalitních potravin, zveřejněných od začátku roku zemědělskou inspekcí, připadá na nejrůznější značky vína. A vinaři bijí na poplach. Pančovaná vína totiž pocházejí nejen z regálů velkých obchodních řetězců, ale stále častěji z různých specializovaných prodejen moravského stáčeného vína nebo vinoték nabízejících údajně originální produkt za výhodně nízkou cenu. To, co prodejci často prezentují jako víno od moravských producentů, je ale podle prezidenta Svazu vinařů ČR Tibora Nyitray je obyčejný podvod. Lidé podle něj nekupují levné víno, ale spíš drahou vodu. Připravujeme návrh nějakého opatření, protože problém už nabývá neskutečných rozměrů. To, co různé údajné vinotéky, trafiky a podobně nabízejí, nemá s vínem mnoho společného, říká Nyitray. Případy, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejňuje na internetových stránkách cz, dokládají, že prodejci často nabízejí z nerezových KEG sudů nebo PET lahví víno uměle doslazované syntetickým glycerolem, ředěné nebo jinak upravované. Inspekce zvyšuje počet kontrol Věnujeme této situaci zvýšenou pozornost už zhruba tři roky, což se odráží v počtu kontrolovaných a laboratorně analyzovaných vzorků, který v letech 2011 až osciloval mezi 883 a 1090, reaguje mluvčí státní inspekce Pavel Kopřiva. Svaz vinařů upozorňuje například na podvod s prodejem značky sladkých vín Pálava, dovezené údajně ze Slovenska. Na Slovensku se ale hrozny Pálavy pěstují na pouhých 30 hektarech a do Česka slovenští vinaři toto víno nedovážejí. Ale i u nás se Pálava pěstuje jen na poměrně malé ploše. Takže se nejedná o odrůdu rozšířenou tolik, jak by se z nabídky těchhle pochybných prodejců mohlo zdát, reaguje Miloš Michlovský, majitel vinařství Vinselekt Michlovský z Rakvic na Slovácku. Je sice dobře, že to inspekce sleduje, ale chce to, aby stát byl na tyhle podvodníky přísnější. Aby například při opakovaném porušení norem dostal dotyčný zákaz činnosti, dodává. Jako houby po dešti Trafiky a stánky s nabídkou údajně moravského vína nebo prodejny označované často jako vinotéky přibývají v Česku (často v obchodních centrech) po desítkách. I jejich zásluhou loni u nás vzrostla spotřeba vína na více než 200 milionů litrů. Z toho dvě třetiny se dovážejí, jen třetina pochází z českých a moravských vinic. Pochybní prodejci pak vydávají často dovezená a upravená vína za domácí. Litr sami nakupují za cenu kolem 25 korun. Což je suma, za kterou podle Svazu vinařů lze jen těžko kvalitní víno vyprodukovat. Nyitray soudí, že reálná prodejní cena ještě kvalitního vína začíná zhruba na 65 korunách za lahev s obsahem 0,7 litru. Pokud výrobce současně deklaruje ověřené suroviny a původ, odkud víno pochází, říká šéf Svazu vinařů. Prodej vína roste Kupovat víno z neoznačených PET lahví nebo čepované z KEG sudů znamená kupovat něco, u čeho nemáte garantovaný původ. Prodeje různých pochybných vinoték deformují celý trh, přidává se Martin Fousek, marketingový ředitel společnosti Bohemia Sekt, která je největším vinařským uskupením v Česku a ovládá značky, jako jsou například Habánské sklepy, Víno Mikulov nebo Chateau Bzenec. V loňském roce zaznamenaly největší vinařské společnosti nárůst prodeje především tichých vín, o něco méně pak sektů. Vinaři se shodují, že čeští konzumenti na jedné straně stále vybírají především podle ceny, ale už několik let roste i odbyt v kategorii dražších značek. Struktura se pro nás vyvíjela pozitivně. Prodali jsme opět více dražších vín, komentuje za lídra vinařského trhu skupinu Bohemia Sekt její ředitel Ondřej Beránek. V nejlevnějších kategoriích, jimž se firma dlouhodobě nechce věnovat, zaznamenal Bohemia Sekt pokles až o 40 procent. ZDROJ: LIDOVÉ NOVINY; AUTOR: MIROSLAV PETR; Likérka chce konkurovat vinařům, plánuje výrobu šumivých vín PRAHA Pětka českého lihovarnického trhu vydělala loni zhruba deset milionů korun a byznysu má ještě pomoci export vína do Ruska. Od poloviny roku začneme vyrábět šumivá vína, ta by měla s exportem výrazně zahýbat, a ta do růstu nepočítám, ten se týká lihovin, které začneme ve větší míře od února vyvážet do Ruska, upřesnil ředitel společnosti Josef Nejedlý. Ročně deset milionů lahví perlivého vína plánuje vyrábět pátý největší producent lihovin jihočeský Fruko Schulz z Jindřichova Hradce. Stane se tak prvním z předních výrob- 10

11 ců lihovin, kdo se pustí do konkurence s vinaři. Investice za 50 milionů korun má rozšířit nynější portfolio výrobků, kam zatím patří kromě tuzemáků a dalších lihovin i sirupy. Nově pořízenou linku zprovozní Fruko v červnu a ještě v tomto roce má firma dodat zákazníkům čtyři až pět milionů lahví. Fruko podle vyjádření svého ředitele Josefa Nejedlého ještě nemá název nových značek vína, ale konkurovat má vínům jako je třeba Avanti od Bohemia Sektu nebo Moscato od společnosti Soare Sekt. Na tuzemském trhu ale zřejmě příliš vidět nebude. V jindřichohradecké společnosti získala loni většinový podíl ruská společnost Ladoga a většina z vyrobeného vína poputuje na ruský trh. Zájem je v Rusku obrovský. Víno budeme nakupovat od naších partnerů v Itálii, Španělsku, ale rozhlížíme po dodavatelích i jinde, například v Argentině. U nás se bude víno sytit oxidem uhličitým a stáčet do lahví, popisuje Nejedlý nejnovější projekt. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: MICHAL PETR, ČTK; Skandály v oblasti potravin Evropský parlament (dále jen EP ) přijal nelegislativní rozhodnutí, podle kterého by nedávné skandály v oblasti potravin včetně podvodného prodeje koňského masa označovaného za hovězí měly přimět EU k revizi fungování potravinářského produkčního řetězce a posílení činnosti Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) včetně kontrol a revizi legislativy pro označování. Podle EP by měly např. sankce dosáhnout minimálně dvojnásobku předpokládaného ekonomického zisku při podvodném jednání (podle některých europoslanců by se měly sankce oproti současnému stavu navýšit 3x až 4x), případně by např. podle vyjádření člena EP Pavla Poce mělo být v těchto případech zváženo uplatnění trestního práva. EP dále vyzývá k zavedení harmonizované definice podvodů, zřízení evropské sítě pro boj s podvody v potravinářském řetězci, přísnější kontroly u mražených produktů či navržení legislativy povinného značení masa a ryb (v r byly přitom odhaleny podvody s potravinami v objemu 49 mld., od té doby se tato suma zvýšila o 60 %). ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 4/2014 Revize legislativy ekologického zemědělství Podle zatím neoficiálních informací plánuje Evropská komise zavést přísnější kontroly s cílem zamezit podvodům a posílit pravidla produkce dodržující dané standardy a současně zjednodušit celou legislativu odstraněním 37 ze stávajících 135 informačních povinností. V rámci nových pravidel by mj. mělo dojít k zavedení systému skupinové certifikace pro přilákání malých farmářů < 5 ha, možnosti značení zpracovaných produktů logem ekologického zemědělství, pouze pokud > 95 % přísad pochází z ekologického zemědělství, navýšení limitu z 2 % na 5 % pro přísady zemědělského původu nepocházející z oblasti uvedené na etiketě produktu či posílení kontrol zajišťovaných DG SANCO na základě rizikovosti producentů. V rámci doprovodného Akčního plánu Komise navrhuje vytvořit mnohostrannou obchodní dohodu mezi klíčovými trhy ekologického zemědělství. Ekologický sektor má v EU současně hodnotu téměř 21 mld. a zahrnuje 10. mil. ha zemědělské půdy (5,4 % z celkové zemědělské plochy). ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 4/2014 Čínský miliardář nabízí přes 4 miliony za láhev prastarého vína z Brém BRÉMY Čínský miliardář Chuang Nu-po nabídl německým Brémám eur (přes čtyři miliony Kč) za jedinou láhev vína. Není to ovšem víno ledajaké pochází z roku Brémská radnice, v jejíž sklepní restauraci se vzácný mok nachází, nyní podle listu Süddeutsche Zeitung zvažuje, zda lákavý návrh přijme. Peníze za jinak neprodejné víno by jí pomohly snížit dluhy, na druhou stranu je součástí památek světového kulturního dědictví UNESCO a pochybnosti vzbuzuje i osoba samotného kupujícího. Víno původem z porýnského Rüdesheimu se honosí primátem nejstaršího sudového vína v Německu. Leží už přes 360 let v tisícilitrovém sudu, který je stále téměř plný. Za Karla-Josefa Krötze, který vede vinný archiv brémského Radničního sklepa poslední čtvrtstoletí, se sud otevřel jen jednou v roce 1996 z něj ochutnal britský znalec vín Stuart Pigott. Před ním historické rüdesheimské okusila v roce 1978 britská královna Alžběta II. Ochutnal německý císař a britská královna Tuto čest měli údajně ještě německý císař Vilém II., básník Heinrich Heine a několik dalších osobností. Moc takto vyvolených ale v dějinách nebylo, poznamenal Süddeutsche Zeitung. Starosta Brém Jens Böhrnsen, který je současně premiérem této nejmenší německé spolkové země, proto nyní pozval sklepmistra, vedení restaurace, šéfa péče o památky a zemského ministra hospodářství k poradě. Obchod s lahvovým vínem je důležitým úkolem Radničního sklepa. Velké sudy jsou ale součástí brémského světového kulturního dědictví UNESCO, přiblížil mluvčí brémské zemské vlády dilema tohoto severoněmeckého města, které trápí dluh 20 miliard eur (550 miliard Kč). Představitelé Brém musejí také rozhodnout, jak přistupovat k vzácnému obsahu těchto historických sudů, který nespadá pod ochranu UNESCO. Nechci vstoupit do dějin jako někdo, kdo Radniční sklep připravil o víno, zdráhá se Krötz rozprodávat největší bohatství známé restaurace vlastněné radnicí. Rozhodnutí podle něj musí učinit starosta, ten by ale naopak rozhodnutí nejraději přesunul na sklepmistra. Suma půl milionu za skleničku Číňana nezarazila Čínský miliardář Nu-po se o vínu ze 17. století dozvěděl loni na podzim při návštěvě Brém a okamžitě projevil touhu si pořídit jednu jeho lahev. Řekl jsem mu, že malá sklenička by ho stála eur ( Kč), popsal Krötz deníku Weser Kurier setkání se sedmapadesátiletým Číňanem. Normálně prý tato suma hosty ohromí a nechtějí tomu uvěřit. Ani ho to moc nezarazilo, uvedl na adresu movitého Asiata. Podle Süddeutsche Zeitung je to značně barvitá osobnost. Ve své vlasti udělal velkou kariéru jako člen komunistické strany a obchodník s nemovitostmi. Jeho majetek se odhaduje na 2,3 miliardy eur (63 miliard Kč). Je to prý znalec vín, pod pseudonymem píše povídky a příležitostně i erotické básně, údajně už byl na Severním pólu i Mount Everestu. V současnosti cestuje po památkách UNESCO, kterých je na světě téměř 1000 a on je chce všechny sjezdit do roku Dveře ale úplně všude Nu-po otevřené nemá. Před třemi roky chtěl na Islandu vybudovat luxusní rekreační rezort, ostrovní vláda mu ale 11

12 z obav z nenapravitelných škod na životním prostředí povolení nedala. Podle Süddeutsche Zeitung Brémy jeho nabídku nejspíš přijmou. Pro se v průzkumu Weser Kurieru vyslovilo i 70 procent obyvatel. Lahev rüdesheimského růžového z brémského Radničního sklepa by se tak mohla stát druhou nejdražší po lahvi Bordeaux Château Lafite-Rothschild vydražené před téměř třemi desetiletími za eur (dnes 5,9 milionu Kč). Experti radí s Číňanem dál vyjednávat. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: ČTK, LIDOVKY.CZ; Jurečka zvažuje povinný podíl potravin z ČR v obchodech Olomouc Obchodní řetězce by podle kandidáta na ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohly mít v Česku povinnost nabízet určitý podíl potravin od tuzemských dodavatelů. Množství českých potravin na pultech obchodů nyní žádný zákon nereguluje, velké obchodní řetězce ale po loňské novele zákona o potravinách budou muset u vstupu do prodejen zveřejňovat údaj o pěti hlavních zemích, ze kterých pochází zboží v jejich nabídce. Jurečka dnes při otevření poslanecké kanceláře v Olomouci ČTK řekl, že inspirovat se chce na Slovensku, kde vláda hodlá podobným způsobem zvýšit podíl slovenských potravin v obchodech. Záměr podle Jurečky počítá s tím, že stanovené procento potravin v nabídce obchodů musí pocházet od domácích výrobců. Jednu z prvních cest proto plánuji udělat na Slovensko, kde se chci potkat s ministrem zemědělství, podotkl Jurečka. Velcí obchodníci na Slovensku mají už od loňského dubna povinnost zveřejňovat zastoupení domácích potravinářských produktů na tržbách. Nesmí to být proti pravidlům EU Jurečka upozornil, že případná změna zákona, která obchodníkům nařídí podíl českých potravin, musí být nejprve důkladně připravena, aby nebyla v rozporu s pravidly Evropské unie. Může to totiž fungovat dva roky a poté si na to Evropská komise došlápne, zruší to a stát bude platit sankce. Do této situace bych se dostat nechtěl. Chci to opravdu prověřit, podotkl Jurečka. Podle něj jsou do Česka dováženy potraviny za 40 miliard korun a značná část se jich prodá právě v obchodních řetězcích. Pokud to nebude v rozporu s evropským právem, tak je ambice to (povinný podíl českých potravin) tady aplikovat, dodal. Obchodníci tvrdí, že je složité podíl českého zboží v sortimentu potravin stanovit, navíc zatím chybí jasná definice českého výrobku. Například řetězec COOP má v nabídce asi 80 procent tuzemských produktů, pokud se za ně považuje zboží vyrobené na českém území. Albert zase uvádí, že stoprocentně českými dodavateli pokrývá segment čerstvého pečiva, chlazeného kuřecího masa, mléka a mléčných výrobků. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; Z AK ČR Státní dozor nad rostlinnou produkcí v ČR nově zastřešuje jediný úřad: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/ Sb., jímž zaniká Státní rostlinolékařská správa a všechna práva a závazky, které do dne účinnosti výše uvedeného zákona tento úřad vykonával, přecházejí na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od nově zastřeší i oblast rostlinolékařské péče v České republice. Důvody slučování popisuje ředitel ÚKZÚZ Zdeněk Mach: Je to jednak čistě prozaická nutnost šetření veřejných financí, jejich smysluplné a účelné vynakládání. Propojení obou úřadu si samozřejmě vyžádalo i své náklady, což je ovšem u tak rozsáhlého projektu pochopitelná věc. Jsem však přesvědčen o tom, že úspory, které budou vznikat v následujících letech po sloučení, budou dalekosáhle převyšovat ony restrukturalizační náklady. Tím dalším důvodem, který je pro mne osobně možná ještě důležitější, je zjednodušení systému kontrol. Již v roce začala spolupráce mezi inspektory SRS a ÚKZÚZ, a to v případě, že byla u zemědělce naplánována kontrola ze strany obou organizací. Za této situace vyráželi inspektoři SRS a ÚKZÚZ na kontrolu společně. Vlastní kontrolní činnost budou v ÚKZÚZ zajišťovat tři sekce. Dvě z nich Sekce zemědělských vstupů a Sekce ochrany proti škodlivým organismům budou provádět tzv. výkon speciální inspekce, tedy kontroly nikoli přímo u zemědělců. Obě sekce budou však metodickou podporou pro třetí výkonnou sekci, a to Sekci zemědělské inspekce. Pro tuto sekci budou dvě zmíněné sekce zajišťovat tvorbu metodických pokynů pro odborné činnosti, a to jak na úseku ochrany proti škodlivým organismům, tak v oblasti hnojiv, krmiv a přípravků na ochranu rostlin. Sekce zemědělské inspekce potom bude zajišťovat výkon odborných rostlinolékařských činností, úředních kontrol a odborného dozoru v prvovýrobě. Projekt slučování SRS a ÚKZÚZ byl odstartován na počátku roku Mnohdy bylo velice složité dojít ke kompromisním řešením, která by vyhovovala všem stranám. Myslím si však, že slučovací proces byl v rámci všech možností veden korektně a vždy s cílem zajistit budoucí funkčnost úřadu, který bude garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu! ZBYNĚK ŠKODÁČEK, TISKOVÝ MLUVČÍ ÚKZÚZ Ministr zemědělství: Čerpání evropských peněz v příštích letech vyžaduje změny některých zákonů Pro čerpání evropských dotací v letech 2014 až 2020 jsou důležité novely zákonů o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), které včera schválila vláda. Nové legislativní úpravy reagují na návrhy nových nařízení Evropského parlamentu a Rady. Bez nich by nebylo možné v České republice administrovat nástroje Společné zemědělské a rybářské politiky EU pro období 2014 až 2020, zejména dotačního charakteru. 12

13 Ke změnám v zákoně o zemědělství dochází kvůli zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách a Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství, a to podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Novela zákona o zemědělství také mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) dosud bylo MZe správcem LPIS a jejím provozovatelem byly Agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství. Nově by správcem LPIS bylo nadále MZe, ale provozovatelem SZIF. Dochází také k úpravě evidence půdy, evidence krajinných prvků a evidence objektů a způsobu jejich aktualizace, včetně přesunutí některých ustanovení do prováděcího nařízení vlády (definice zemědělských kultur, definice krajinných prvků, definice objektů, stanovení způsobů dělení půdních bloků a jejich dílů a rozšíření výčtu údajů evidovaných u půdních bloků a jejich dílů) podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie. Novela zákona o zemědělství dále zjednodušuje evidenci zemědělského podnikatele s ohledem na přijaté změny živnostenského práva a reaguje na novinky vyvolané zákonem o základních registrech. Hlavními změnami zákona o SZIF jsou formulační úpravy ustanovení o jeho financování, doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření Ministerstva prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace, doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání např. žádostí o dotace, zpřesnění ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR; DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE; Pozvánka na seminář/informační akci: Přidávání hodnoty potravinářským výrobkům prostřednictvím zpracování ekologické produkce Potravinářská komora ČR vás zve na seminář/informační akci: Obsahová náplň témata školení (každé školení vždy obsahuje všech pět oblastí): 1. Evropské a národní systémy zpracování bio-produkce koncept, právní ochrana, žádost, registrace. 2. Privátní programy jakosti koncepty v rámci EU, právní souvislosti, budování systému. 3. Využití systémů kvality při tvorbě projektů přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a budování konkurenční výhody. 4. Legislativní požadavky EZO EU vs. potravinářská legislativa a jejich praktické aspekty pro PPP. 5. Hlavní trendy vývoje potravinářského trhu v ČR a EU, mj. v kontextu dopadu budoucího systému přímých plateb (platební nároky) a společných organizací trhu (SOT pro dílčí komodity) EU a zavádění inovací, nových technologických postupů a znalostí v oboru. Očekávané změny PRV a I. pilíře SZP v programovacím období 2007 vs Místa a termíny konání (čas vždy od 8:00 do 17:00): Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, pondělí České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6, úterý Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, středa Ústí nad Labem, INTERHO- TEL BOHEMIA, Mírové náměstí 2442/6, čtvrtek Jičín, Hotel Jičín, s.r.o., Havlíčkova 21, pátek Brno, Hotel Voroněž 2, Křížkovského 49, pondělí Zlín, Interhotel Moskva, Náměstí práce 2512, úterý Praha, Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, středa Plzeň, hotel Purkmistr, Selská náves 2, čtvrtek Praha, ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, pátek Lektoři: Ing. Martin Hlaváček agrární ekonom, zemědělsko-potravinářský analytik a přední odborník na Společnou zemědělskou politiku EU, politiku kvality potravin a financování evropských fondů. V uplynulých letech působil v pozici šéfa zemědělské sekce na Stálém zastoupení ČR při EU, v pozici náměstka ministra zemědělství a podílel se rovněž na vyjednávání budoucí podoby SZP a programu rozvoje venkova. Je vedoucím týmu zpracovatelů Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství po roce. V současné době působí v soukromé sféře a dále se věnuje jako konzultant a externí přednášející problematice agro-potravinářského komplexu a evropským programům podpory a kvality. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck senior konzultant pro oblast Společné zemědělské politiky. Absolvent oboru Všeobecných zemědělských věd University Hohenheim ve Stuttgartu. Pracoval delší dobu na různých pozicích Ministerstva zemědělství, po přistoupení ČR k EU byl ve vedoucích funkcích akreditované platební agentury SZIF. Od roku 2007 působil jako senior expert na Slovensku a v letech jako dlouhodobý poradce projektu EU pro přípravu Platební agentury v Chorvatsku. Ing. Jindřich Fialka působí na Ministerstvu zemědělství ČR od roku 2000, přičemž v letech řídil oddělení mezinárodních obchodních dohod, v současné době zastává funkci ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy. Jako zástupce ČR rovněž vystupuje v řadě institucí a organizací v pracovních orgánech EU a výborech UNECE, FAO a Codex Alimentarius. V letech také mimo jiné předsedal Radě mezinárodní komoditní organizace v Londýně. o Ing. Martin Štěpánek Absolvent Univerzity Pardubice, obor hodnocení a analýza potravin. Profesní kariéru začal jako inspektor SZPI. Od roku 2002 pracuje v odboru potravinářské výroby a legislativy MZe, kde se zabývá problematikou potravinového práva, otázkami politiky kvality potravinářských výrobků, implementací legislativních požadavku do národního práva a v neposlední řadě věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina. Ing. Marie Perglerová vystudovala fakultu Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze. Pět let pracovala na Ministerstvu zemědělství, v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 se účastnila vyjednávacího procesu nového vymezení Méně příznivých oblastí (LFA). V současné době se zabývá konzultační činností v oblasti plnění podmínek nárokových opatření PRV. 13

14 Ing. Josef Tabery řídí od roku 2011 na Ministerstvu zemědělství odbor odpovědný za implementaci Programu rozvoje venkova. Před rokem 2011 působil v diplomatických službách na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde měl na starost Společnou zemědělskou politiku a také potravinářskou legislativu. JUDr. Markéta Schönbornová v letech pracovala na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR jako právník v agendě ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení a poté v advokacii. Absolvovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a v roce 2007 zkoušku patentového zástupce na práva na označení. V roce 2012 složila advokátní zkoušky a založila advokátní kancelář. Ing. Petr Jílek vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně. Na Ministerstvu zemědělství se dlouhodobě zabývá problematikou Společné zemědělské politiky EU, a to zejména s důrazem na systém nastavení dotací a fungování společné organizace trhů. Spoluautor Strategie pro růst české zemědělství a potravinářství v rámci SZP po roce. Od roku 2011 řídil odbor environmentálního a ekologického zemědělství, v roce se stal vrchním ředitelem sekce zemědělských komodit. Ing. Jan Gallas vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Na ministerstvu zemědělství se v letech zabýval problematikou evropské agrární diplomacie, včetně participace na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, kdy působil jako vedoucí oddělení programu Předsednictví. Od července 2009 je vedoucím oddělení ekologického zemědělství. Závazné žádosti o účast na akci / přihlášky zasílejte na s uvedením jména a příjmení s termínem a místem konání. (maximální kapacita míst je omezena) Vstupné: zdarma (vč. občerstvení) Kontaktní osoba pro bližší informace a zasílání přihlášek: Ing. Tomáš Vacek Potravinářská komora ČR Počernická 96/ Praha 10 Malešice tel.: BEZPLATNĚ mobil: Dopis členům komory leden 2014 Dopis, v němž se zahájením roku 2014 vedení Agrární komory ČR informuje svou členskou základnu, není ničím, co by mělo být utajeno, tedy neveřejným. Navíc se v něm rekapituluje, co se zásadního a ekonomicky zajímavého událo v minulém období. Vyplývá z něj, že by se v tomto roce mělo zemědělcům dařit. Agrární komora tak do roku 2014 vstupuje s čistým štítem u vědomí toho, že svým, velmi náročným lobbingem v Bruselu udělala pro své kolegy v praxi, co mohla nejlepšího. A nezdráhá se poděkovat i současnému ministru Miroslavu Tomanovi, který svým energickým rozhodováním se znalostí věci dokázal odstranit na ministerstvu nedodělky a ve vztahu k evropskému dvoru a zejména zemědělskému komisariátu dořešil, co by se jinak slušně řečeno zazdilo. Dovolte, abych vás úvodem nového roku 2014 jménem svým i jménem vedení Agrární komory ČR pozdravil a popřál vám hodně zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů a zároveň poděkoval za odvedenou práci v právě ukončeném roce, začíná dopis členské základně prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Dál už budeme jen z dopisu citovat bez jakýchkoli zásahů. Rok se zařadí mezi ty nejúspěšnější za poslední léta a dává dobré předpoklady pro celý agropotravinářský sektor v nejbližším období. Jsem rád, že mohu s čistým svědomím konstatovat, že Agrární komora ČR se na rozhodujících aktivitách resortu výrazně podílela a že její vliv zesílil. Hlavní záležitosti roku Vyjednávání reformy společné zemědělské politiky (SZP) na úrovni Evropské unie. Vyjednávání implementace reformy SZP do podmínek České republikly. Dofinancování rozpočtu na rok. Rozpočet na rok Spolupráce s ministrem zemědělství při řešení agrární agendy. Výročí dvaceti let založení a působnosti Agrární komory ČR. Vyjednávání reformy SZP na úrovni EU Byla úspěšně dokončena dvouapůlletá práce konsorcia (Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Potravinářská komora ČR, Iniciativa velkých podniků a agentura BXL Pavla Teličky). Podrobněji v příloze 1. Vyjednávání implementace reformy SZP do podmínek ČR Agrární komora sehrála v tomto směru v minulém roce rozhodující roli. Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., se po nástupu do funkce osobně se svým vrcholovým týmem zúčastnil každého jednání (ve druhém pololetí byly celkem čtyři) představenstva komory, kde vždy prezentoval postup prací na reformě. To se nikdy v minulosti nestalo. Dofinancování rozpočtu na rok Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok bez navýšení a rozpočet navržený na rok 2014 v mld. Kč uvádí tabulka 1. Jde o výběr zásadních položek, které se přímo dotýkají podpor a výdajů agropotravinářského komplexu. Na základě jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana byl původně schválený rozpočet roku dodatečně posílen a navýšen v následujících vybraných položkách na konečnou výši, jak uvádí tabulka 2. Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly ministerstva zemědělství (MZe) pro rok vládou Jiřího Rusnoka umožnilo mimo jiné podpořit cíleně živočišnou výrobu v rámci národních dotací, dotaci pojištění plodin, zahájit program podpory nákupu půdy, vyplatit top-up za rok 2012 a připravit podmínky pro výplatu top-up za rok. Rozhodnutím ministra zemědělství došlo i k navýšení prostředků na podporu poradenství v zemědělství prostřednictvím krajských informačních středisek a posílení titulu podpory evropské integrace nevládních organizací. Byly rovněž vytvořeny podmínky pro odstranění povodňových škod na zemědělském a lesním majetku, infrastruktuře vodovodů a kanalizací a na obnovu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů. Spolupráce s ministrem zemědělství při řešení agrární agendy Nástupem nového ministra zemědělství se Agrární komora ČR (AK ČR) po letech vrátila do pozice, která jí jako největší nevládní organizaci ustavené ze zákona náleží. Tajemník komory Ing. Martin Fantyš se stal šéfem poradců ministra zemědělství a viceprezident Ing. Bohumil Belada členem poradního sboru. Měli jsme možnost se vyjadřovat ke 14

15 všem důležitým záležitostem a v klidu pracovat. V minulosti tomu tak nebylo a místo práce to byl často boj a zpomalování vývoje. Výročí 20 let založení a působnosti AK ČR Dne 12. září jsme na Žofíně v Praze oslavili dvacet let naší organizace. Stalo se tak na slavnostním setkání za velké účasti zasloužilých členů komory a významných hostů z hlavních organizací resortu. Svou osobní účastí potvrdil významnou pozici agrární komory předseda vlády Jiří Rusnok, ministr zemědělství Miroslav Toman a další významní hosté. Hlavní očekávané záležitosti roku 2014 Navázání komunikace s novou vládou ČR. Volební sněm Agrární komory ČR. Dokončení jednání o implementaci reformy společné zemědělské politiky. Realizace kroků programového prohlášení nové vlády. Diskuse k osobě nového ministra zemědělství. Navázání komunikace s novou vládou ČR Komunikace s vládou Jiřího Rusnoka s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem byla nadstandardní a vysoce efektivní. Díky tomu máme vynikající rozpočet na rok 2014 a dobře nastavené první parametry reformy SZP, připravenou zelenou naftu, navrácené krajské agentury pro zemědělství a venkov a další pozitiva. Naším cílem bude těsně komunikovat s novou vládou a novým ministrem zemědělství tak, aby tato příznivá politika vůči českému zemědělství pokračovala. Dopředu chci zdůraznit, že budeme velice pečlivě sledovat kroky ministerstva zemědělství a že se k nim budeme veřejně vyjadřovat. Volební sněm Agrární komory ČR V tuto chvíli jsou za námi primární volby nominantů do orgánů představenstva AK ČR a členové stávajícího představenstva komory projednávají v organizacích, za které byli zvoleni, nominaci či návrh na pozici prezidenta Agrární komory ČR. Po 15. lednu 2014 svolám představenstvo AK ČR, na kterém bude vybrán návrh na prezidenta AK ČR, který předloží představenstvo volebnímu sněmu. Dokončení jednání o implementaci reformy SZP Naší prioritou bude pokračovat v komunikaci v této klíčové záležitosti s novým ministrem zemědělství stejně intenzivně, jak tomu bylo s ministrem Miroslavem Tomanem. Tato role nám plně náleží a její naplnění považujeme za absolutní prioritu. Realizace kroků programového prohlášení nové vlády Programové prohlášení rodící se vládní koalice v oblasti zemědělství a venkova je propracované, komplexní a velmi kvalitní. Obsahuje mnoho našich požadavků a návrhů a naší rolí bude, abychom jeho realizaci průběžně podporovali. Naše možnosti v tomto smyslu jsou přímá jednání s ministrem zemědělství, s vládou obecně a se zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výdaje Diskuse k osobě nového ministra zemědělství Po dlouhých letech snižování rozměru českého zemědělství s poklesy výroby, zaměstnanosti, stavů hospodářských zvířat a zvyšování dovozů potravin přichází nová šance. Je jí reforma společné zemědělské politiky EU, která začne nabíhat od letošního roku. Vyjednávání a prosazování národní pozice do této reformy jsme věnovali mimořádné úsilí, čas a energii, která se i díky stávajícímu ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi úspěšně zhodnotila. I proto jsme aktivně vstoupili do politické diskuse ke kandidátovi na nového ministra zemědělství, od kterého očekáváme a požadujeme kontinuitu zahájené práce a odbornost k řešení specifik sektoru. S velkou pravděpodobností tento post obsadí KDU-ČSL, a přestože tato strana nemá zemědělství v plné šíři jako svou hlavní prioritu (například záležitosti reformy SZP EU neobsahuje), jsme připraveni jednat o dokončení započaté práce k dosažení optimální podoby národní zemědělské politiky. Příloha 1: Zásadní body k vyjednávání o reformě SZP EU Co se podařilo Podařilo se vyjednat odstranění povinného zastropování, které by v předloženém návrhu výrazně poškodilo české zemědělce. Z 23 mld. Kč přímých plateb by původní verze zastropování ovlivnila 10 mld. Kč. Tab. 1. Rozpočet na rok bez navýšení a rozpočet navržený na rok 2014 (mld. Kč) Rozpočet na rok bez navýšení Rozpočet na rok 2014 Výdaje kapitoly ministerstva zemědělství (MZe) 44,13 52,17 celkem Z celkových výdajů MZe podpora agropotravinářskému komplexu (APK) 33,18 40,98 celkem Z podpor agropotravinářskému komplexu celkem na národní podpůrné programy 0,6 1,53 na top up za rok na top-up za rok 0 0 na top up za rok ,85 na PGRLF 0 0,41 na lesy 0,25 0,61 na vody 1,62 1,6 na ostatní APK (Vinařský fond ) 1,09 0,99 Výdaje na společnou zemědělskou politiku (SZP) z toho: 31,49 38,05 na přímé platby předfinancování EU plateb 22,8 22,8 na Program rozvoje venkova, předfinancování EU 6,0 11,48 plateb na kofinancování z národních zdrojů 2,2 2,4 Společná organizace trhu ČR 0,073 0,124 EU 0,406 0,388 15

16 Tab. 2. Rozpočet roku s dodatečným posílením Položka rozpočtu Národní podpůrné programy Částka (mld. Kč) 1,35 Top-up za rok ,45 Top-up za rok 0,07 PGRLF 0,4 Program rozvje venkova, 2,75 kofinancování z národních zdrojů Zvýšení rozpočtu na 0,938 odstranění a kompenzace povodňových škod celkem Podařilo se prosadit, aby se do plochy mimo produkci v ozelenění počítala výměra plodin vázajících vzdušný dusík (jetel, vojtěška, luskoviny), a tím výrazně snížit negativní dopad ozelenění pro zemědělce. Podařilo se prosadit jednotné procento na podporu citlivých komodit pro jednotlivé členské země a navíc relativně vysoké, na úrovni 13 % pro citlivé komodity a 2 % pro proteinové plodiny. Tato obálka výrazným způsobem podpoří komodity, které vytváří zaměstnanost, jako jsou skot, ovce, kozy, chmel, škrob, ovoce, zelenina. Podařilo se vyjednat výhodnou finanční obálku v prvním pilíři přímé platby. Dojde k přibližnému zachování platby na hektar zemědělské půdy, ale výrazně se proti současnému stavu navýší platby na citlivé komodity. Navýšení bude více než čtyřnásobné v porovnání s rokem. Podařilo se odstranit překážky pro velké podniky v rámci zemědělství a potravinářství v Programu rozvoje venkova. Co se nepodařilo Nepodařilo se prosadit mezi citlivé komodity prasnice a drůbež. I přesto při správném nastavení bude možné tyto důležité komodity podporovat v rámci Programu rozvoje venkova přes dobré podmínky zvířat a dál pokračovat v národních dotacích prostřednictvím titulu 8. Nepodařilo se vyjednat dobrou finanční alokaci pro Program rozvoje venkova. Na snížené alokaci se výrazně podílel expremiér Petr Nečas, který nejenže nebojoval za navýšení návrhu komise, ale dokonce sám navrhl převést 300 mil. eur na kohezní fondy. Sníženou alokaci výrazně následně pomohl řešit ministr Miroslav Toman, který podepsal dohodu s ministrem životního prostředí a s ministrem pro místní rozvoj o přesunu nezemědělských opatření z Programu rozvoje venkova právě na tato ministerstva. Zemědělci EU zvětšují rozlohu ekologicky obhospodařovaných ploch ročně o 6 % Díky rozvoji ekologického zemědělství ve východní Evropě stoupla v letech 2002 až 2011 rozloha ploch obhospodařovaných podle zásad ekologického zemědělství v EU z 5,7 na 9,6 milionů hektarů, uvedla Zemědělská informační služba. To odpovídá ročnímu nárůstu o šest procent, přičemž v nových členských zemích je nárůst dvakrát rychlejší než ve starých zemích. Celkový podíl ekologicky obhospodařovaných ploch v EU činil v roce ,4 %. S rozlohou 1,8 mil. ha se na první pozici umístilo Španělsko, následované Itálií (1,1 mil. ha) a Německem (1 mil. ha). Podle zprávy jsou ekologicky hospodařící podniky v průměru větší než konvenční podniky a v jejich vedení jsou zemědělci s nižším věkovým průměrem. ZDROJ: ÚZEI, AGRONAVIGATOR.CZ Cesta k profesní kvalifikaci Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti Tremixa se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Ta představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice od recruitmentu po outplacement. Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, to je uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili. Dále nabízí prostor k propojování tradičních a nových metod v personalistice, cestu ke kvalitě a inovativní přístup a nový směr personalistiky, říká Ing. Jaroslava Nekvasilová, která je v Agrární komoře ČR odpovědná za tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a s tím spojené vzdělávací akce. Za vznikem Národní soustavy kvalifikací nestojí nikdo jiný než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání a výše uvedené konsorcium. Komu je Národní soustava kvalifikací určena Dá se říci, že Národní soustava kvalifikací je určena všem, kteří se na trhu práce pohybují: občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi, občanům v evidenci úřadů práce, absolventům škol, kariérovým poradcům, školám a vzdělavatelům, firmám, profesním svazům, cechům, asociacím, ministerstvům. Soustava ovlivňuje ve firmách kvalitu odborníků Pokud se přichází do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Jestliže zaměstnavatel posílá svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí, vysvětluje Jaroslava Nekvasilová. Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. Národní soustava kvalifikací může také posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Pokud totiž začnou zaměstnavatelé od zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil, konstatuje Nekvasilová. Soustava zvyšuje uchazečům jejich hodnotu na trhu Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami. Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace 16

17 u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání. Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby. Přihlášením se na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace. Seznam kvalifikací na webu Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www. narodni-kvalifikace. cz a také na portálu cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují a naleznou také nabídku volných pracovních míst. O Národní soustavě kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v České republice. Národní soustava kvalifikací 2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce srpna bylo vykonáno zkoušek. Více na: www. vzedlavaniaprace.cz. ZDROJ: EUGENIE LÍNKOVÁ Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. ledna 2014 na Mendelově univerzitě v Brně Z obsahu: aktuální vývoj situace a vyplývající možnosti personálního obsazení vedení AK ČR, projednání návrhů vedení na změnu a úpravy Statutu, Volebního řádu, Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR, o podpoře regionálních center pro ochranu rostlin, poděkování za činnost v představenstvu Ing. Jaroslavu Faltýnkovi a Jindřichu Šnejdrlovi, a další. 1. Představenstvo AK ČR projednalo v souvislosti s volebním sněmem AK ČR, který se bude konat dne 20. března t.r., aktuální vývoj situace a vyplývající možnosti personálního obsazení vedení AK ČR (prezident, viceprezidenti, předseda DR). Z předběžných jednání vyplývá nově možnost kandidatury Miroslava Tomana na pozici prezidenta AK ČR. Po zvážení možných scénářů a časové posloupnosti, představenstvo pověřilo stávajícího prezidenta AK ČR k úzkému jednání v této záležitosti. Situace bude blíže projednána na krajských diskuzích vedení AK ČR s delegáty XXII. Sněmu. 2. Představenstvo AK ČR projednalo návrh vedení na změnu a úpravy Statutu, Volebního řádu, Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR. K zásadním patří návrh rozšíření počtu viceprezidentů ze dvou až na šest (nově pro právnické osoby, pro soukromé zemědělce, pro potravinářství, pro lesnictví) a návrh na ustanovení prezídia AK ČR, jako úzkého vedení komory. Další změny zahrnují faktické i technické záležitosti (úpravy k současné legislativě, praktické úpravy, apod.). Cílem těchto změn je modernizovat a posílit pozici AK ČR. Dokumenty budou po zapracovaní návrhů členů představenstva předloženy k diskuzi a vyjádření členské základny. 3. Jednání se jako host zúčastnil RNDr. Jan Nedělník, Ph. D. ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, s.r.o. Troubsko, který požádal představenstvo AK ČR o podporu v jednání ke vzniku regionálních center pro ochranu rostlin, jako doplnění stávající poradenské struktury zemědělské veřejnosti v této oblasti. 4. Prezident AK ČR poděkoval za činnost v představenstvu Ing. Jaroslavu Faltýnkovi, který je nově předsedou Zemědělského výboru PSP a Jindřichu Šnejdrlovi, který od začátku měsíce února nastupuje do pozice komoditního náměstka ministra zemědělství a popřál jim jménem členské základny hodně úspěchů. 5. Představenstvo AK ČR bylo v dalších bodech informováno o vývoji jednání reformy SZP EU pro plánovací období let , o otevření a podmínkách březnového kola PRV, o přípravě jednání s MŽP k využití nečerpaných podpor na technologie na snížení prašnosti v zemědělských provozech a o aktuálním vývoji hospodaření komory. Dále schválilo žádosti o přijetí nových členských organizací, a to Svazu chovatelů drůbeže ČR a Lesnicko-dřevařské obchodní komory. V Brně dne 30. ledna 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Z PUBLIKACE 20 LET NÁRODNÍHO PROGRAMU KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN A AGROBIODIVERZITY, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, PRAHA. ISBN Výzkumná stanice vinařská Karlštejn Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně byla založena roku 1919 z důvodu zřízení izolované vinohradnické oblasti pro uchování genetického materiálu pro případ výskytu kalamitní choroby, jako v případě mšičky révokazu koncem 19. století. Vybudování odrůdové kolekce tak bylo přirozeným pokračováním započatých aktivit. Vlastní oficiální budování kolekce révy vinné a její udržování na VSV Karlštejn oficiálně započalo v roce Od počátku Národní- 17

18 ho programu pracoviště VSV Karlštejn koordinuje společné aktivity všech tří národních kolekcí révy vinné (AMPE- LOS, a.s. Znojmo-Vrbovec; MENDELU, Zahradnická fakulta Lednice). Prioritou při získávání nových položek byly a stále jsou odrůdy dříve pěstované na našem území a původní staré odrůdy a jejich mutace. V kolekci jsou tak zařazeny např. odrůdy Portugalské bílé a šedé, Tramín červený i bílý, Budinka, Modrý Janek-Veltlínské modré, Froehlichovo sylvánské, Kilmanův hrozen, Mlynářka (Pinot Meunier) nebo Chrupka petrželová a další (více viz. cz/genetic/resources). Při dalším výběru položek bylo přihlíženo k potenciálu daného materiálu pro využití v případném šlechtění pro vinohradnické podmínky ČR. Pěstování rostlin v in vitro podmínkách K dnešnímu dni je tak na této lokalitě udržováno a hodnoceno 274 položek řazených do 172 odrůd. 269 položek představují Vitis vinifera L. a pět položek představují kříženci Vitis vinifera L. x plané druhy tedy mezidruhoví hybridi. Pracoviště se účastní mezinárodní spolupráce v oblasti genetických zdrojů. Jedná se například o budování Evropské genové banky (AEGIS). Jedním z cílů je uchování maximální genetické diverzity v co nejmenším počtu udržovaných položek révy v tzv. core kolekci. V samotné kolekci v současnosti probíhá systematické hodnocení. Jsou hodnoceny ampelografické, ampelometrické a enologické znaky s vysokou informační hodnotou, jejichž soupis byl dán evropským projektem RESGEN06, jehož jsme byli účastníky. Kolekce je rovněž zapojena do běžícího mezinárodního projektu COST FA1003, který se mimo jiné zabývá problematikou optimalizace hodnocení znaků důležitých v procesu fenotypování či mapování položek pomocí molekulárních markerů. Právě vysoké procento duplikací a obtížné určování synonymních a homonymních názvů položek révy ve všech evropských kolekcích vyžaduje další nástroj pro jejich rozlišení. Tímto nástrojem jsou SSR markery, s jejichž pomocí lze rozlišit odlišné odrůdy. Zmapování a s tím spojené zhodnocení celé naší kolekce pomocí SSR markerů v současnosti probíhá. Vedle samotné polní kolekce (polní genové banky) je na stanici pro vyšší bezpečnost konzervace budována in vitro genová banka, která uchovává k současnému datu 53 položek. To umožňuje nejen studium odrůdových rozdílů v nárocích na složení kultivačních médií, ale také kryokonzervaci materiálu v budoucnu. Veškerý udržovaný materiál je k dispozici uživatelům, zdarma pro výzkum, šlechtění a vzdělávání. Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Réva vinná kolekce je od svého vzniku zaměřená na interspecifi cké odrůdy, disponující zvýšenou odolností proti houbovým patogenům a zimním mrazům. V kolekci je 230 položek, zhodnocených podle ampelografických a ampelometrických znaků. Zdroje rezistence k plísni révy, padlí révy a révokazu se intenzivně využívají ve šlechtění. Šlechtitelská stanice vinařská (ŠSV) Znojmo a.s., Vrbovec; Vinařská stanice ve Vrbovci je nejstarší šlechtitelskou stanicí, která se zabývá šlechtěním a ochranou genofondu vinné révy. Byla založena roku 1895 jako c.k. technická stanice pro potírání révokaza na Moravě. V té době se vinařství na Moravě dostalo do ekonomických i pěstitelských potíží, způsobených zavlečením houbových chorob a mšičky révokaza. Východiskem bylo štěpování odrůd na odolné podnože, doplněné chemickou ochranou proti houbovým chorobám. Tento postup platí až do současnosti. Alternativním postupem je genetické zlepšování odolnosti k patogenům pomocí kombinačního křížení odrůd s charakterem hroznů a vína jako u ušlechtilých evropských odrůd a přenesenou rezistencí z planých amerických rév. Tento přístup se rozvíjel zejména v letech a Šlechtitelská stanice ve Znojmě měla v obou popsaných případech významnou úlohu. Od počátku založení stanice zde byly soustřeďovány sbírky odrůd pocházející jak z regionu Jižní Moravy, tak i další evropské odrůdy. Na stanici byly pěstovány od samého začátku i botanické druhy planých amerických rév a jejich kříženců. Již od roku 1920 jsou zaznamenána prováděná křížení a jejich výsledky. Kultivar Vrboska. Základní činností je uchovávání shromážděných genetických zdrojů pro současné a budoucí využití v kolekci je celkem 286 položek révy vinné. Vedle konzervace v polní výsadbě je významným cílem hodnocení těchto genetických zdrojů podle klasifikátoru pro rod Vitis. Hodnoceno je celkem 72 znaků. Vybrané zdroje se daří zavádět do vinohradnické praxe (např. Müller Thurgau, Hibernal, Zweigeltrebe). Základní význam má využití vhodných zdrojů v kombinačním křížení a dalších šlechtitelských postupech, jak tomu bylo při šlechtění odrůd Vrboska, Veritas a u klonů nově přihlášených do Státních odrůdových zkoušek (Ampel, Diti a Zora). ŠSV Znojmo je rovněž zapojena do reintrodukce některých kultivarů do produkčního pěstování. Šlechtitelům byly poskytnuty např. odrůdy Kamenorůžák bílý, Muškát traminer, Ryzlink buketový, Veltlínské červenobílé, Semillon a další. Pro repatriaci byla poskytnuta odrůda Muškát Tairovskij. Nové šetrné moderní technologie zpracování a analytická kontrola během zpracování umožňují ve starých a opomíjených odrůdách nacházet nové chuťové vlastnosti rozšiřující paletu vín, které originalitou splňují požadavky náročných konzumentů (např. Červenošpičák, Sylvánské zelené, Bouvierův hrozen). Nyní probíhá regenerace celého genofondu, která zlepší bezpečnost konzervace a dostupnost materiálů pro uživatele. Šlechtitelská stanice je cílem exkurzí vinařů z České republiky, Slovenska i Rakouska a probíhají zde také přednášky a semináře. 18

19 Z PUBLIKACE STATISTICKÁ ŠETŘENÍ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE (2012) ÚZEI, BRNO Podle oficiálních údajů MZe hospodařilo k ekologicky ekozemědělců, a to na výměře ha. Jednalo se však o předběžné údaje a po jejich zpřesnění na základě aktualizace evidencí v Registru ekologických podnikatelů (REP) a kontrolních organizací v EZ hospodařilo ke konci roku 2012 ekologicky ekozemědělců na výměře ha, přičemž dominovaly trvalé travní porosty (TTP) s ha, orná půda poklesla na ha a plocha trvalých kultur (vinice, sady a chmelnice) vzrostla na ha. Zbylou výměru ( ha) zaujímala tzv. ostatní plocha, což je zemědělská plocha, na kterou zemědělec nepobírá dotace zahrnující např. 100 ha / počet ekofarem Plochy Počet farem hospodařících v EZ Výměra zemědělské půdy v EZ (100 ha) Podíl z celkové výměry ZPF (%) Tab. 2. Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství k Výměra v PO (ha) Výměra v EZ (ha) Výměra celkem (ha) Výměra ploch v EZ celkem , , ,58 Výměra půdy v EZ celkem (bez rybníků) , , ,33 Trvalé travní porosty , , ,27 Orná půda , , ,99 z toho: orná půda bez zeleniny a bylin , , ,59 zelenina a byliny 91,02 787,38 878,40 Trvalé kultury 3 366, , ,34 z toho: sady 2 901, , ,35 vinice 459,05 543, ,16 chmelnice 5,75 6,58 12,33 Ostatní plochy 634, , ,73 Rybníky 12,43 46,82 59,25 Zdroj: MZe (údaje vždy k daného roku) 2001 Rok Celkový vývoj ekologického zemědělství v ČR od roku podíl na ZPF (%) zahrady, plochy rozptýlené zeleně, meze apod. Dalších 59 ha tvořily rybníky. Zpomalení nárůstu počtu zemědělců i ploch v EZ je způsobeno zejména změnou podmínek zařazení do opatření Ekologické zemědělství v rámci Agro- -environmentálních opatření (AEO). Od roku 2012 dochází k zastavení příjmu žádostí pro nové žadatele a u stávajících nelze navyšovat výměru zemědělské půdy o více jak 25 % výměry zařazené v prvním roce, resp. výměru nelze navýšit v pátém roce závazku. Dále byla zrušena možnost převodu závazku z IP (sady a vinice) na EZ. Jinými slovy zemědělci uvažující o vstupu do EZ nemají od roku 2012 možnost požádat si o podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství. Zpomalení nárůstu ploch v EZ se opět projevilo v poklesu podílu ploch v přechodném období (z 27 % v roce 2010 na 12 % v roce 2012). Z pohledu absolutních hodnot je největší rozloha ekologicky obhospodařovaných TTP v kraji Jihočeském ( ha), u orné půdy a trvalých kultur jde o kraj Jihomoravský (9 417 ha a ha). Z celorepublikového pohledu dosáhl v roce 2012 podíl veškeré půdy v EZ (tj. včetně tzv. ploch ostatních avšak bez rybníků) na celkové z.p. ČR 11,56 %. Do EZ vstoupilo více než 40 % trvalých travních porostů (luk a pastvin), téměř 2 % orné půdy a přes 10 % ploch trvalých kultur (resp. cca 14 % sadů, 5 % vinic a 0,1 % chmelnic). Plocha TK meziročně vzrostla o 3,6 % a je tvořena převážně ovocnými sady (88 % celkové plochy TK), 11,5 % pokrývají vinice a plocha chmelnic je zatím zanedbatelná. Z ovocných dřevin dominují jednoznačně jabloně s 35% podílem. Následují švestky (21 % ploch) a dále třešně / višně a meruňky shodně s 10 % podílem. Celková produkce u TK dosáhla tun (meziroční pokles o 12 %), z toho 68 % připadá na ovocné sady a 32 % na vinice, jejichž podíl každoročně vzrůstá. V rámci ovocných sadů dosahují největší objem produkce jabloně (54% podíl), následují meruňky a hrušně (cca 11% podíl). Hektarový výnos u ovocných sadů opět zhruba o třetinu meziročně poklesl na 1,11 t/ha. Stejně jako v minulém roce je důvodem jednak nižší produkce u nových výsadeb (nástup plodnosti) a dále vliv počasí, kdy mrazy zničily velkou plochu tentokrát peckovin, jabloní a vlašských ořechů. Naopak příznivý rok byl z pohledu bobulovin s výjimkou malin. Mírně klesl hektarový výnos také u vinic. K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům stále patří, dle převažující činnosti českých výrobců, zpracování masa a výroba masných výrobků. Tato kategorie si udržela svoje prvenství v počtu registrovaných výrobců biopotravin i přes pokles podkategorie výrobců masných výrobků (v průběhu roku 2012 ukončila řada řeznictví svoji činnost v biokvalitě). Od roku 2010 se pak před dlouhodobě stagnující výrobu pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 19

20 Tab. 7. Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR ( ) Užití půdy Orná půda Trvalé travní porosty Trvalé kultury (sady, vinice, chmelnice) Ostatní plochy Celková plocha Užití půdy Orná půda Trvalé travní porosty Trvalé kultury (sady, vinice, chmelnice) Ostatní plochy Celková plocha Tab. 9. Struktura, produkce a výnos plodin na ekofarmách v roce 2012 Plodiny Počet ekofarem 1 Období konverze (ha) Ekologický režim (ha) Trvalé travní porosty Celkem (ha) Ekologická produkce (t) Ekologické výnosy (t/ha) TTP celkem (píce v seně) , , , ,59 2,77 Louky , , , ,05 2,81 Pastviny (včetně extenzivní , , , ,54 2,75 pastvy) 1 počet ekofarem, které mají plochy dané plodiny již v ekologickém režimu. Zdroj: Statistické šetření na ekologických farmách ÚZEI 2012; data od subjektů Tab. 9. Struktura, produkce a výnos plodin na ekofarmách v roce 2012 pokračování Plodiny Počet ekofarem 1 Období konverze (ha) Ekologický režim (ha) Celkem (ha) Ekologický režim plocha skutečně produkční (ha) Ekologická produkce (t) Ekologické výnosy (t/ha) Trvalé kultury TK celkem , , , , ,65 1,39 Ovocné sady , , , , ,21 1,11 Jabloně , , , , ,05 1,55 Hrušně ,28 324,11 469,39 293,14 408,97 1,40 Meruňky ,98 238,86 704,84 237,65 432,43 1,82 Nektarinky 5 0,23 0,19 0,42 0,19 0,38 2,00 Broskvoně 36 83,54 27,02 110,56 20,06 44,23 2,20 Třešně/višně ,99 419,38 723,37 370,13 165,23 0,45 Švestky ,20 569, ,28 518,35 236,74 0,46 Ostatní ovoce 39 42,08 117,12 159,20 114,01 135,29 1,19 Ořechy ,78 45,61 170,39 41,54 30,40 0,73 Bobuloviny ,85 399,81 585,66 398,88 218,50 0,55 Vinice ,94 591,00 869,94 589, ,04 2,95 Chmelnice 2 3,99 6,58 10,57 6,58 4,40 0,67 Další TK 2 3,31 4,90 8,21 4,90 0,00 0,00 1 počet ekofarem, které mají plochy dané plodiny již v ekologickém režimu. Zdroj: Statistické šetření na ekologických farmách ÚZEI 2012; data od subjektů dostalo zpracování mléka a mléčných výrobků a zpracování ovoce a zeleniny, přičemž právě poslední jmenovaná kategorie zaznamenala během roku 2012 významný nárůst, a to zejména v podkategorii výroba ovocných a zeleninových šťáv (Tab. 16). Významný zůstává také počet registrovaných výrobců vína (75 v roce 2012), z nichž již podstatná část mohla v roce 2012 realizovat výrobu biovína, a to jednak díky skončenému tříletému přechodnému období a dále pak 20

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin Petr Pavlík Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami v ČR Na výběru spotřební daně

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více