Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je Uzávìrka je

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10."

Transkript

1 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne již 87 let od vzniku svobodného Èeskoslovenska, pøi jehož zrodu stáli tøi velikáni: profesor Tomáš Garrigue Masaryk, slovenský astronom, politik a diplomat Milan Rastislav Štefánik a doktor Edvard Beneš. Zajímavostí je, že ani jeden z nich v Praze pøi vyhlášení státu nebyl. Masaryk byl dokonce zvolen prezidentem za své nepøítomnosti a generál Štefánik zahynul pøi leteckém neštìstí bìhem návratu do vlasti. Èeskoslovensko pøestalo poprvé existovat po uzavøení Mnichovské dohody v roce 1938 a podruhé, definitivnì, 31. prosince Nabízí se otázka, je tedy co oslavovat? Myslím, že ano. Hlavním dùvodem pro dùstojné oslavy tohoto výroèí je ta skuteènost, že tehdy ve støední Evropì vznikl jedineèný demokratický stát nového charakteru, kdy se oba národy spojily a zvolily si svobodu. Èeská Lípa si bude den vzniku samostatného èeskoslovenského státu pøipomínat hned od ranních hodin. V pùl desáté se totiž otevøou dveøe radnice a každý, kdo bude mít zájem, bude si moci prohlédnout unikátní mìstské kroniky a dobové fo- tografie. V prvním patøe bude probíhat prohlídka obøadní sínì a pøilehlé zasedací místnosti. U døevìné makety mìsta bude pøedstavena historie Èeské Lípy a kromì výkladu také budou zodpovìzeny pøípadné dotazy. O patro výš bude zpøístupnìna zasedací místnost rady mìsta se všemi znaky partnerských mìst a také kanceláø starostky a místostarosty. Kdo bude chtít, má možnost nahlédnout do zasedací místnosti mìstského zastupitelstva ve tøetím patøe, kde kromì jiného mùže zhlédnout videozáznam z letošních mìstských slavností. Ještì nutno dodat, že Den otevøených dveøí na èeskolipské radnici potrvá do pùl dvanácté. Další akcí pøipravenou na státní svátek je setkání u Lípy svobody na Sídlišti Slovanka a vysazení lípy v mìstském parku. Tam také probìhne zhruba v slavnostní pøedání novì zrekonstruovaného Hudebního pavilonu. Na 18. hodinu je plánováno uctìní památky zakladatele èeskoslovenského státu u busty T.G.M. na budovì radnice. Odtud se pak vydá lampiónový prùvod ke kostelu Povýšení svatého Køíže, kde bude celý slavnostní den zakonèen. (jr) Starostka Hana Moudrá přebírá ratingové hodnocení. Foto: J. Švehla Z bloku starostky Nejspíš Vaší pozornosti neuniklo, že se na sídlištích v mìstské zeleni zaèaly objevovat velké kameny. Rozhodli jsme se, po vzoru partnerských mìst, rozmístit na ètyøi desítky kamenných solitérù na místa poškozená chováním lidí, kterým je stav mìstské zelenì úplnì cizí. Kameny mají pøedevším za úkol zabránit zkracování cesty pøes zeleò. Okolo kamenných solitérù budou navíc vysázeny døeviny, které zkrášlí okolí panelových domù. Ještì více své okolí zkrášlují úèastníci soutìže O nejhezèí balkón, nejkrásnìjší zahrádku nebo pøedzahrádku a nejlepší péèi o sídlištní zeleò nebo kout zelenì, kterou od roku 1994 každoroènì vyhlašuje mìsto Èeská Lípa. V letošním roce jsme odmìnili celkem jedenáct pìstitelù, kteøí si odnesli finanèní odmìnu a vìcné ceny. Pøed vypsáním dalšího roèníku jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že soutìž probíhá za pøibližnì stejných podmínek již pøes deset let, inovovat pravidla a to v podobì zapojení se pøidružených obcí do soutìže. Proto neváhejte a pochlubte se svou pìstitelskou dovedností. Na závìr mi pøipadla milá povinnost Vás všechny pozvat na Den otevøených dveøí na èeskolipské radnici, který se bude konat 28. øíjna. V rámci oslav Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu mì budete moci bìhem celého dopoledne navštívit v mé kanceláøi. Otevøené dveøe budou ale prakticky v celé radnici. Mùžete si prohlédnout obøadní síò, zasedací místnosti rady mìsta a mìstského zastupitelstva. K vidìní budou unikátní kroniky, fotografie, znak mìsta atd. Pro dìti pak bude pøipravená zajímavá soutìž s historickou tématikou a spousta dalších pøekvapení. Moc se tìším na Vaši návštìvu Hana Moudrá, starostka Rating města Česká Lípa Èeská Lípa znovu získala od akreditované spoleènosti CRA Rating Agency, a. s. nejvyšší ratingové ohodnocení, jakého lze v ÈR dosáhnout. Naše firma posoudila hospodáøskou situaci regionu hospodáøské výsledky mìsta minulosti a souèasnosti. Po zvážení rizik ovlivòujících budoucí hospodaøení mìsta za pøedpokladu, že bude zachován dosavadní konzervativní pøístup mìsta k zadlužování mìsta a investièním výdajùm, potvrzuje CRA RATING AGENCY, mìstu dlouhodobý mezinárodní CRA rating na úrovni A- a souèasnì potvrzuje dlouhodobý lokální rating czaa+ a krátkodobý rating czp-1, upøesòuje analytièka spoleènosti Kateøina Hamplová a dodává: Mìsto je tak ve velmi dobré situaci pro uplatnìní žádostí o dotace z evropských fondù, nebo v pøípadì pro získání úvìru. Vysoké ratingové hodnocení zvyšuje také prestiž mìsta pøi jednání s investory. V letošním roce hospodaøí mìsto Èeská Lípa s vyrovnaným rozpoètem ve výši 598 milionù korun. Pøi tvorbì ratingu byly zohlednìny i pøipravované investièní akce napøíklad výstavba nového domova dùchodcù, dokonèení na str. 2 Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 Vedení města v Jizerských pekárnách Jizerské pekárny jsou dalším z øady významných èeskolipských podnikù a firem, které v letošním roce navštívila starostka mìsta Hana Moudrá s místostarostou Janem Stejskalem. Na tìchto oficiálních setkáních se seznamují s každodenní prací, ale i s nejrùznìjšími, konkrétními problémy èeskolipských zamìstnavatelù. Jizerské pekárny s.r.o. vznikly zprivatizováním závodu Severoèeských pekáren v roce Souèasný objem produkce øádovì nìkolik set tun mìsíènì snad dokazuje, že o naše výrobky je u zákazníkù velký zájem, což potvrzuje i to, že naše výrobky vyvážíme i daleko za hranice našeho okresu. Dnes již vyrábíme na 360 druhù nejrùznìjších výrobkù, vyjmenovává šíøi sortimentu Ing. Roman Kozák, øeditel pekáren. Kromì chleba, bìžného peèiva, jemného peèiva a cukráøských vý- dokonèení ze str. 1 nebo velká investice spojená se stavbou nového divadla, kde analytici z CRA Rating Agency doporuèují peèlivì rozpoèítat pøedevším provozní náklady. K vysokému hodnocení pøispìlo zejména dobré hospodaøení hlavnì s provozními prostøedky, dále skuteènost, že se mìsto nezadlužuje a udržuje vyrovnaný rozpoèet, shrnula starostka Hana Moudrá. S velkými investicemi poèítáme za pøedpokladu udìlení dotací. (jr) robkù jsou velmi významnou èástí naší produkce specialiální výrobky a to pøedevším bezlepkové produkty a bioprodukty. Již tøetím rokem používáme vlastní bezlepkovou smìs vyvinutou ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravináøským. S tìmito produkty jsme dosáhli nìkolika úspìchù. Nedávno jsme dosáhli významného uznání v soutìži o Èeskou Biopotravinu 2005, nebo jsme také uspìli se smìsí na Biochleba na Krajských dožínkách, které se konaly v Èeské Lípì.Tento výrobek získal ocenìní výrobek Libereckého Kraje Nejvìtším ocenìním je pro nás však zájem našich zákazníkù, kterým naše výrobky chutnají. Na otázku starostky Hany Moudré, kolik v pekárnách zamìstnávají lidí a jaká je zde fluktuace zamìstnancù? Odpovìdìl øeditel závodu: Zamìstnáváme na 350 pracovníkù a výmìna pracovních sil je výrazná pøedevším na nižších postech, ale zájemcù o práci máme stále víc než dost. Zamìstnancùm, kteøí u nás pracují minimálnì dva roky platíme penzijní pøipojištìní a nìkterým profesím životní pojištìní. Místostarosta Jan Stejskal se nejvíce zajímal, jaké obchodní problémy komplikují vedení pekáren život. Stoprocentnì to jsou tvrdé podmínky obchodních øetìzcù, odvìtil øeditel Kozák. Pak se jedná o zdražování energií a pohonných hmot, které nám velmi komplikuje naší cenovou politiku, dodal s povzdechem na závìr. (jr) Starostka České Lípy Hana Moudrá přijala na radnici účastníky celorepublikového semináře na téma Ukončení pobytu zletilých nezaopatřených osob v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Na snímku je s Jiřím Hartem, předsedou Federace dětských domovů ČR. Místostarosta Jan Stejskal a starostka Hana Moudrá s ředitelem Jizerských pekáren Ing. Romanem Kozákem. Foto: J. Švehla Federace dětských domovů jednala v České Lípě Federace dìtských domovù ÈR uspoøádala odborný semináø, který se uskuteènil 13. do 14. øíjna v Èeské Lípì. Semináø na téma Ukonèení pobytu zletilých nezaopatøených osob v zaøízeních pro výkon ústavní výchovy se zúèastnily desítky odborníkù z celé republiky. Na jednání byli pøítomni øeditelé dìtských domovù a výchovných ústavù, ale i pracovníci z ministerstva práce a sociálních vìcí, z èeskolipského úøadu práce a také z rùzných nadací, vysvìtluje Karel Heller, místopøedseda Federace dìtských domovù ÈR. Hlavním tématem semináøe byly problémy spojené odchodem mladých lidí z dìtského domova, kteøí se bez dùkladné pøípravy na samostatný život èasto ocitají na ulici. Velmi dùležitý je postoj mìsta, které sice není zøizovatelem dìtských domovù, ale mùže nám poskytnout velmi potøebné zázemí a také ocenit práci nejrùznìjších dobrovolníkù, nadací a neziskových organizací, které se tìmito sociálními skupinami zabývají. Federace dìtských domovù ÈR (FÉDERATION INTERNATIO- NALE DES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES FICE INTER), je souèástí jediné mezinárodní organizace sdružující pracovníky z oblasti výchovy mimo vlastní rodinu. Hájí práva dìtí, a to pøedevším tìch, jejichž psychický, fyzický a sociální vývoj je v dùsledku nepøíznivých podmínek ohrožen, zejména pak dìtí sociálnì znevýhodnìných (dìti z rodinného prostøedí s nízkým sociálnì kulturním postavením, ohrožené sociálnì patologickými jevy a dìti, u nichž byla naøízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova). FICE je politicky a nábožensky nezávislá organizace a odmítá jakoukoliv rasovou diskriminaci. Je složena z národních sekcí více než 25 evropských a mimoevropských zemí. Poøádáním odborných semináøù, kongresù, vydáváním publikací, výmìnou odborníkù, poradenskou a výzkumnou èinností usiluje FICE o další rozvoj všech forem výchovné pomoci dìtem. Federace dìtských domovù ÈR byla založena v roce 1960 jako Národní sdružení dìtských domovù ÈSSR. Následnì byla v roce 1962 povìøena organizací mezinárodního kongresu v Praze. Na federální bázi pracovala až do roku 1992, kdy v souvislosti s rozdìlením republiky vznikly poté dvì samostatné sekce, èeská a slovenská. Výše uvedenou èinností rozvíjí FDD ÈR èinnost FICE na národní úrovni. Podílí se rovnìž na mezinárodních aktivitách a ve Federálním výboru FICE je zastoupena dvìma èleny. Veškerá èinnost FDD ÈR souvisí s podporou a rozvojem všech forem výchovnì vzdìlávacích aktivit dìtí umístìných v náhradní rodinné péèi, zejména dìtí s naøízenou ústavní výchovou. Pro dìti a klienty zaøízení pro výkon ústavní výchovy poøádá, zajiš- uje: prázdninové tábory a turistické srazy, kulturní pøehlídky a soutìže (Nejmilejší koncert, Divadelní pøehlídka), domácí a sportovní soutìže (atletika, malá kopaná), výmìnné letní a zimní pobyty v tuzemsku i v zahranièí. (jr) 2

3 è. 18, øíjen 2005 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Obnova opomíjených památek V letošním roce bylo k obnovì vytipováno 13 tzv. opomíjených památek. Jedná se o 7 soklù, 2 kaplièky, 2 døevìné køíže, 1 pískovcový výklenek a 1 svatý obrázek ve skalním výklenku. Obnovu provádí Obèanské sdružení Drobné památky severních Èech Èeská Lípa. Celkové náklady vyplývající ze smlouvy by nemìly pøesáhnout ,- Kè a práce by mìly být dokonèeny v prùbìhu listopadu. V souèasné dobì je hotovo 5 soklù. Tyto sokly byly pøevážnì oèištìny, vyspárovány a doplnìny nìkteré chybìjící èásti. U všech soklù byl také doplnìn kovaný køíž a provedena celková úprava okolí. Nároènìjší byla oprava soklu mezi Okøešicemi a Žizníkovem, ten bylo nutno znovu sestavit, osadit na novì zho- Obnovený sokl tovený fundament, doplnit chybìjící èásti horní hlavice a osadit nový kovaný køíž, øíká referent investic Šárka Tomášková. Závìreèné práce se provádí u obou kaplièek Obnovený sokl v Častolovicích. a pískovcového výklenku v Píseèné. Výklenek byl oèištìn od mechu a zbytkù starých omítek. Dále byla provedena hydrofobizace a terénní úpravy, aby nedocházelo k jeho podmáèení. Nyní se zhotovuje kovaný køíž, který bude umístìn do niky výklenku. V kaplièce v Dobranovì byl opraven interiér, oèištìno a novì vyspárováno zdivo, zhotovena nová pultová støecha. V souèasné dobì se zhotovují møíže, které budou osazeny do vchodu a kovaný køíž, který bude osazen v interiéru kaplièky. Kaplièka v Èastolovicích byla oèištìna od zbytkù starých omítek a znovu vyspárována. Poškozené øímsy a štíty byly doplnìny chybìjícími pískovcovými kvádry. V okolí bylo provedeno vyøezání náletových døevin a úprava okolí. Obnova kaplièky bude ukonèena provedením nového zastøešení a zhotovením kovaného køíže, který bude osazen do interiéru kaplièky. (red) V rámci návštěvy partnerského města Užhorodu u příležitosti městských slavností navštívili představitelé města Česká Lípa Slovanský institut v Užhorodu, kde ředitelce institutu předali českolipskou vlajku a několik desítek českých publikací. Foto Jaroslav Švehla struènì z rady q Rada mìsta Èeská Lípa schválila zámìr zadat organizaci a proces výbìrového øízení na výbìr dodavatele prací spojených s èištìním mìsta externí organizaci. V této souvislosti bylo uloženo vedoucímu technického odboru Ing. M. Blechovi oslovit takovéto dodavatele v poptávkovém øízení. Na svém srpnovém zasedání schválila rada mìsta výpovìï Smlouvy o rozsahu prací spojených s èištìním mìsta z roku 1993, která byla uzavøena mezi odbìratelem mìstem Èeská Lípa a dodavatelem firmou Rethmann Jeøala s.r.o., jejímž právním nástupcem je Remondis spol. s r.o. Praha. Výpovìdní lhùta je dle ujednání smlouvy 6 mìsícù od doruèení výpovìdi, tedy na poèátku bøezna pøíštího roku. Pøi procesu výbìru a volby nového dodavatele tìchto služeb je tøeba postupovat dle zákona o veøejných zakázkách. Vzhledem k finanènímu objemu zakázky, významu této služby pro mìsto a v zájmu maximální objektivnosti výbìrového øízení tak bude tímto povìøena externí organizaci, která se takovouto èinností profesionálnì zabývá. Rada mìsta Èeská Lípa schválila prodej 1 osobního poèítaèe s monitorem TJ SLAVOJ Dubá, 1 osobního poèítaèe s monitorem soukromé osobì a 8 osobních poèítaèù a 10 monitorù Základní škole Doksy K. H. Máchy. q Na Mìstském úøadì v Èeské Lípì se nacházela zastaralá výpoèetní technika, která v souèasné dobì již není použitelná v poèítaèové síti, protože software, který tyto PC jsou schopny akceptovat není kompatibilní se souèasným sí ovým systémem používaným na MìÚ. Tato technika by byla proto odsouzena k fyzické likvidaci, pøesto však bylo pøistoupeno k symbolickému odprodeji organizacím èi soukromým subjektùm, kterým tato výpoèetní technika pomùže v jejich èinnosti. Symbolický prodej monitorù, PC za 1,- Kè je zároveò pro mìstský úøad nejlepším a nejlevnìjší zpùsob likvidace tohoto majetku. q Rada mìsta Èeská Lípa schválila uzavøení smlouvy o partnerství mìsta Èeská Lípa s mìstem Doksy a to na projektu Propagace Máchova kraje v oblasti cestovního ruchu. Projekt bude financovaný z grantového schématu programu SROP, opatøení Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Mìsto Èeská Lípa bylo osloveno mìstem Doksy s nabídkou partnerství ve výše zmínìném projektu. Obsahem budou dvì aktivity - tvorba propagaèních materiálù a úèast na veletrzích cestovního ruchu. Nositelem projektu je mìsto Doksy, které zaplatí finanèní spolupodíl na projektu. V rámci partnerství bude mìsto Èeská Lípa spolupracovat se žadatelem na pøípravì a realizaci projektu, a to pøedevším zajištìním podkladových materiálù pro naplnìní parametrù projektu, dále bude distribuovat propagaèní a informaèní materiály týkající se projektu v prostorách informaèních centrech a jiných prostorách vhodných k propagaci. Tímto projektem dojde k další prezentaci mìsta Èeská Lípa. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 Odvolání ředitele příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Rada mìsta Èeská Lípa na svém mimoøádném zasedání odvolala øeditele pøíspìvkové organizace Sport Èeská Lípa, pana Mgr. Jaroslava Beránka. Hlavním dùvodem jeho odvolání je jiný než oèekávaný pøístup k øízení pøíspìvkové organizace, kterou mìsto zøídilo za úèelem správy sportovním objektù. Øeditel pøíspìvkové organizace Sport Èeská Lípa žádal o zmìnu zøizovací listiny, kde vyžadoval pøevedení formy hospodaøení na spoleènost s ruèením omezeným, èímž zcela odmítl pøevzít filosofii pøíspìvkové organizace a nedokázal využít neziskové formy hospodaøení k nastavení regulérních podmínek pro využití svìøeného majetku sportující veøejností, vysvìtluje dùvody odvolání starostka mìsta Hana Moudrá a dále dodává: Naším cílem pøi zøízení sportovní pøíspìvkové organizace je zajistit rovný pøístup k možnos- Podle vzoru partnerských mìst Èeské Lípy, kde kamenné solitéry rozmístìné volnì v zeleni úèinnì a souèasnì esteticky zabraòují zkracování cest pøes zeleò, zaèalo 11. øíjna 2005 v mìstské zeleni umis ování cca 40 takovýchto solitérù. Technický odbor mìstského úøadu vytipoval lokality s nejhùøe poškozenou zelení, kde je pøedpoklad rychlého sjednání nápravy, upøesòuje místostarosta mìsta Èeská Lípa Jiøí Pazourek. Solitéry budou rovnìž esteticky doplòovat døeviny, které budou vysázeny v jejich okolí z èásti ještì v letošním roce na podzim a také na jaøe roku tem užívání veøejného majetku. Tento princip bude od nového roku doprovázen nìkolikastupòovým systémem podpory neziskových organizací prostøednictvím cílených dotací vázaných na podporu pøedevším sportující mládeže. Výše podpory bude vycházet z finanèní nároènosti jednotlivých sportovních aktivit. Od poètu registrované mládeže si tak od zaèátku pøíštího roku bude moci každý sportovní klub èi organizace vypoèítat výši podpory, kterou na daný kalendáøní rok od mìsta mùže obdržet. Na dobu urèitou dvou mìsícù, s úèinností od , jmenuje do funkce øeditele výše uvedené pøíspìvkové organizace pana Zdeòka Brože. Souèasnì povìøila OŠKSaCR vyhlášením výbìrového øízení na funkci øeditele pøíspìvkové organizace Sport Èeská Lípa, a to dle požadavkù schválených usnesením rady mìsta è. 880/05 ze dne (jr) Kamenné solitéry v městské zeleni Pro realizaci zámìru byl vybrán jako dodavatel kamenù lom Dubièná, který kameny pro podobné úèely nabízí. (jr) Seznam loalit, kde budou solitéry umístìny 4 ks sídlištì Holý vrch 6 ks sídlištì Slovanka 10 ks sídlištì Sever 11 ks sídlištì Lada 3 ks sídlištì Špièák 3 ks pøechod z Køížového parku 1 ks mìstský park 1 ks park Bulharská do kruhu 1 ks Berkova Nové dovednosti 2005 V sobotu se vrátili z týdenní stáže ve Švédsku v oblasti okolo Göteborgu, konkrétnì v Partille Kommun pracovníci ÚP v Èeské Lípì, Jablonci nad Nisou a Semilech. Všichni se této stáže úèastnili v rámci projektu v programu Leonardo da Vinci, financovaného Evropskou unií prostøednictvím Národního vzdìlávacího fondu. Stáž byla zamìøena na problematiku osob zdravotnì postižených a jejich zamìstnávání, poznání sociálního záchytného systému a fungování úøadù práce a jejich role v procesu získávání práce. Všichni se shodli, že poznatky jsou více než dostateèné a v rámci projektu je tøeba sestavit a redakènì upravit závìreènou zprávu, která srozumitelnou formou seznámí se sledovanými otázkami nejen odborníky z úøadù práce a zprostøedkovatelských agentur, ale také bìžné obèany a zamìstnavatele. Navíc všichni chtìjí uspoøádat semináø, kde budou i obrazovou formou prezentovat výsledky odborné stáže. Hlavním pozitivem celého pobytu však kromì znalostí je i fakt, že díky osobnímu kontaktu s pøedstaviteli Partille Kommun bylo dosaženo dohody o široké spolupráci pøi získávání znalostí a zkušeností a øešení spoleèenských i ekonomických problémù obou stran formou projektové èinnosti, do které se mohou zapojit v široké míøe mìsta, školy, dìtské domovy i sportovní oddíly tak, aby byla v plné míøe využita sounáležitost èlenù EU na všech polích spolupráce. Jednání o tìchto otázkách budou pøipravena do konce roku 2005 a tvorba spoleèných projektù zapoène již v únoru (jr) Nová smlouva s Mìstskými lesy Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. se na mìsto obrátilo s žádostí o aktualizaci nájemní smlouvy. Rada mìsta Èeská Lípa schválila uzavøení nové nájemní smlouvy s Mìstskými lesy Èeská Lípa spol. s r. o. Zároveò odsouhlasila ukonèení pùvodní nájemní smlouvy. K inovaci smlouvy pøispìlo také právnické posouzení, bylo navrženo vypracování nové nájemní smlouvy. V souladu s Lesním hospodáøským plánem byla dle nové smlouvy provedena zmìna plnìní nájemného. Ve smlouvì pùvodní byla pevnì stanovena èástka nájemného, dle nové smlouvy bude nejménì 50% èistého zisku odvádìno mìstu a nejvýše 50% mùže být nájemcem použito na pøedem odsouhlasenou rozvahu, k vylepšování lesù. Nájemce je tedy povinen pøedložit do konce bøezna vyúètování èistého zisku a pronajímatel je povinen schválit èi odmítnout toto vyúètování do jednoho mìsíce od jeho pøedložení nájemcem. Splatnost nájmu bude vždy do 1. èervna každého roku. Dále jsou zde upøesnìna práva a povinnosti nájemce i pronajimatele. Co se týèe specifikace pozemkù ve vlastnictví pronajimatele, v pøedmìtných dodatcích bude pouze upravována výmìra pøi vynìtí z LPF, pøípadnì zalesnìní ZPF, historický majetek èi zmìny druhu pozemkù. Souèasná pøíloha LHC Èeská Lípa je v katastrálních územích a pozemkových parcelách o výmìøe cca 590 ha. (jr) 4

5 è. 18, øíjen 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Město Česká Lípa podpořilo svoje záchranáře V souèasné dobì dochází stále èastìji k brutálním napadením záchranáøù pøi výjezdech ke zranìným lidem. Zdravotníci bývají prvními, kteøí se dostaví na místo neštìstí, avšak místo zachraòování zdraví a životù pacientù jsou nuceni èelit jejich slovním a fyzickým útokùm. Mnoho našich záchranáøù poci- uje naléhavou potøebu kurzu sebeobrany, protože vìtšinou nejsou schopni se ubránit napadení opilého nebo drogami omámeného paci- enta èi i jen pøihlížejících osob v afektu. Abychom mohli plnit svoje poslání a zachraòovat lidské životy, musíme umìt uhájit ty vlastní, pokud nemáme vždy jen utéci! zdùraznil Zdenìk Kubr, øeditel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. O potøebì výcviku záchranáøù ve znalostech a praktických dovednostech v oblasti sebeobrany se toho dosud více namluvilo než udìlalo. Jako první v Libereckém kraji podpoøilo svoje záchranáøe mìsto Èeská Lípa. Jsem pøesvìdèena, že pomáháme na správném místì. Kurz sebeobrany snímáme jako naléhavì potøebný - naši lékaøi, zdravotní sestry a øidièi se díky tomuto kurzu nauèí mnohem úèinnìji èelit slovním útokùm a fyzickým napadením, podotkla Lenka Kovalová, manažer prevence kriminality z odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu v Èeské Lípì. Kurz sebeobrany pøipravilo pro èeskolipské záchranáøe Centrum vzdìlanosti Libereckého kraje. Naším hlavním pøedmìtem èinnosti je poskytování celoživotního vzdìlávání poøádání odborných kurzù, školení a dalších vzdìlávacích akcí. Myslím si, že kurz sebeobrany je pouhým zaèátkem plodné spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, øekl Alfons Rokoš, øeditel Centra vzdìlanosti Libereckého kraje. (red) Krokem přes Most Místostarosta Èeské Lípy Mgr. Jiøí Pazourek se 10. øíjna zúèastnil slavnostního zahájení speciálního programu rekvalifikace 12 mladých nezamìstnaných, kteøí se dostali mimo vzdìlávací systém. Možná nejdùležitìjší krok svého dosavadního života udìlali mladí uchazeèi o práci tím, že se pøihlásili do projektu ESF Krokem pøes Most, který realizuje SOŠ, SOU a U Èeská Lípa, spolu s partnerem ÚP Èeská Lípa a úspìšnì absolvovali první èást tohoto projektu, zvanou Krok, vysvìtluje Mgr. Boøivoj Pavlas, øeditel èeskolipského Úøadu práce a pokraèuje: Úspìšné zakonèení této fáze je totiž posunulo do etapy rekvalifikace, která 12 z nich zajiš uje velice kvalitní vzdìlání v oborech truhláø, kuchaø, zámeèník, servírka a šièka, které jim alespoò èásteènì nahradí chybìjící vzdìlání støední. Tato rekvalifikace zaèala 3. øíjna díky financování celého projektu ze zdrojù EU, jmenovitì Evropského sociálního fondu otvírá velké možnosti pro realizaci i dalších projektù, které SOŠ a ÚP Èeská Lípa spoleènì pøipravují a plánují. Nesmíme zapomínat ani na aktivní a velice pøínosnou pomoc a spolupráci druhého partnera, kterým je Mìsto Èeská Lípa, øíká PaedDr.Milan Kubát, øeditel èeskolipské SOŠ,SOU a U. Partnerství a tím spolupráce v takovémto projektu je výmluvným Foto: Jaroslav Švehla znakem toho, jak se všichni zúèastnìní starají o budoucnost mìsta, jeho okolí a pøedevším o budoucnost a souèasnou spokojenost obyvatel. (jr) 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 historie Utváření města Domovní dveøe jsou vizitkou stavení. V každém mìstì byly urèité vzhledové i úèelové zvláštnosti. Kde panovala tuhá a dlouhá zima bývaly bytelnìjší a zpravidla ménì zdobné. V mírnìjším pásmu byly dveøe okázalejší dveøe okázalejší. Typické èeskolipské dveøe na snímku z doby asi pøed 75 lety byly vyfotografovány v domì èp. 477 v Klášterní ulici. Stával na levé stranì a byl také obìtí bourání. Dveøe, sice nové, ale dobøe pojaté a vsazené do pùvodního mìstského ostìní nalezneme u èp. 173 v Mikulášské ulici. Jednoduchý mírnì zdobnì portál mìl vsazený klenák se skosenou plochou, kde bylo vymalováno èíslo popisné. Nad horním ramenem byl ještì malý obdélníkový svìtlík. Dalším charakteristickým typem jsou dveøe u èp.5 na okraji ulice Jindøicha z Lipé. Díky tomu, že zde byl pùvodnì slavný portál z roku 1555 byly èastìji fotogra- fovány. Nejslavnìjší je snímek z roku 1898, kde pøed dveømi, obklopen starodávný vyzdobeným portálem stál v domì ubytovaný následník trùnu František Ferdinand d Este. Zùstaly stejné až do dneška, jen volají po restaurátorské ruce. Na ploché obdélníky dveøních výplní jsou vsazeny vyøezávané plastické kvìty. Rovnìž v domì èp. 246 v Klášterní ulici je možné uvidìt takto vzornì vypracované domovní dveøe. U domu èp. 151, rodném místì pøírodovìdce Mikana, jsou do dveøí vsazeny vyøezaní lvi s kovovými oblouèky, klepadly. Jsou data spíše mladšího až nìkdy z konce 19. století. Pùvodní vzhled klepadel u dveøí èeskolipských domù nemáme dostateènì doložen. Charakteristickým znakem mnoha fasád, zejména se zbytky klasicistního slohu z doby kolem poloviny 19. století, je znamení slunce. Setkáváme se s ním i na dveøích. Celkem krásný exempláø je v domì èp. 469 v Klášterní ulici. Sondoval jsem jen na nìkolika místech a nemohu dìlat encyklopedii historických dveøí, která by za to stála, protože kvalitních kusù historické ceny je vlastnì málo. Dost jich bylo znièeno špatným zacházením a ještì více neuváženou modernizací nìkterých domù. K nejmladší epoše historického slohového ztvárnìní dveøí náleží vchody se sklenìnými výplnìmi chránìnými zdobným kovovým møížovím. Vìtšinou pochází z koce 19. století. Krásné dva pøíklady za jiné jsou u domu èp. 135 a 157 na Škroupovì námìstí. Ladislav SMEJKAL Nový ročník soutěže o nejhezčí zahrádku Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá vyhlásila 10. øíjna výsledky soutìže O nejhezèí balkón, nejkrásnìjší zahrádku nebo pøedzahrádku a nejlepší péèi o sídlištní zeleò nebo kout zelenì v roce Spolu s vyhlášením vítìzù probìhlo v zasedací místnosti rady mìsta také pøedání odmìn. Tradièní soutìž je vyhlašována již od roku Byly stanoveny ètyøi termíny hodnocení komise a to vždy jednou za mìsíc od èervna do záøí. Hodnocení probíhalo stanovením poøadí v každém termínu, o koneèném umístìní pak rozhodoval prùmìr z jednotlivì stanovených poøadí. Rozhodovaly technické, estetické a biologické znaky hodnotícího objektu. Stejnì jako v pøedchozím roce bude umístìní na prvních tøech místech ohodnoceno jak finanènì, tak i nákupem zahradnických potøeb. Na svém øíjnovém zasedání vyhlásila Rada mìsta Èeská Lípa další roèník soutìže O nejhezèí balkón, nejkrásnìjší zahrádku nebo pøedzahrádku a nejlepší péèi o sídlištní zeleò nebo kout zelenì v roce Smyslem soutìže je zvýšit veøejný zájem obèanù o dìní ve mìstì z hlediska údržby zelenì a podporovat je v této èinnosti, proto byla také soutìž rozšíøena o kategorii nejlepší péèe o kout zelenì. Vzhledem k tomu, že soutìž probíhá za pøibližnì stejných podmínek již pøes deset let, byla navržena její inovace a to v podobì zapojení pøidružených obcí do soutìže, vysvìtluje sta- Po vyhodnocení soutěže O nejhezčí balkón, nejkrásnější zahrádku nebo předzahrádku a nejlepší péči o sídlištní zeleň nebo kout zeleně v roce 2005 spolu výherci hovořili nejen o pěstování rostlin, ale i údržbě městské zeleně. Foto Jaroslav Švehla rostka mìsta Hana Moudrá. Zmìnou prošla rovnìž pøihláška, kdy pìknou zahrádku, zeleò èi balkón bude moci pøihlásit soused, známý nebo pøíbuzný majitele. Podmínkou zùstává, aby navrhované objekty byly veøejnì pøístupné nebo pøístupné pohledu veøejnosti. Hodnocení bude probíhat jako vždy bodovì a budou rozhodovat technické, estetické a biologické znaky hodnotícího objektu. Odmìny budou udìlovány ve stejné výši jako tomu bylo pøi letošním roèníku, a to od místa kromì finanèního ohodnocení také nákup zahradnických potøeb, další místa budou poté opìtovnì ohodnocena knižní publikací. (red) 6

7 è. 18, øíjen 2005 MÌSTSKÉ NOVINY David Vávra dopsal knihu o Libereckém kraji Známý architekt, herec a spisovatel David Vávra dokonèil novou knihu o dvaceti vybraných hradech a zámcích v libereckém kraji - Památky Libereckého kraje. Pøi psaní této knihy jsem na kole procestoval celý liberecký kraj a strávil tak pøíjemné prázdniny, øíkádavid Vávra. Pùvodnì jsem mìl vytipováno mnohem více míst, která se ale do knihy bohužel nedostanou. Jelikož má být v knize uveden jakýsi reprezentativní vzorek všech památek Liberecka, vypadly napøíklad Stvolíky nebo Zahrádky, které mám velmi rád. Všechny památky uvedené v knize spisovatel sám navštívil a kvùli autentiènosti psal texty pøímo na místì. Jedineènosti této knize jistì pøidají kratièká ètyøverší, kterými autor ètenáøùm pøedává své zážitky, jenž na daném místì prožil. Vávrovy texty jsou pak ještì doplnìny historickými údaji pamìtihodností, které zpracovával odborník. Velmi zajímavì také vznikaly de- Skupina holandských lékaøù sdružených v asociaci lékaøù navštívila kromì jiných i èeskolipskou nemocnici s poliklinikou. Cestu uskuteèòují pøi pøíležitosti 25. výroèí založení organizace. Návštìvu Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì navrhl Dr. Armand Martens, který se zde pøede dvìma lety léèil. Pøijeli jsme do Èech na motorkách a týden jsme trávili v Doksech. Bìhem pobytu jsem zaèal mít potíže v oblasti bøicha, a tak jsem sítky fotografií, které jsou dùležitou souèástí knihy. Mìl jsem jasnou pøedstavu o tom, jak mají fotografie vypadat, ale jelikož nejsem odborník, kreslil jsem fotografùm kompozice snímkù, vysvìtlil Vávra. Do knihy se nakonec dostaly hlavnì nejznámìjší hrady a zámky, z ménì známých napøíklad Nový Falkenburk, Ralsko nebo Grabštejn, který Vávra oznaèil, jako uèebnicový pøíklad správnì a vkusnì opravené památky. Místo, které by se mu líbilo nejvíce, však hodnotit nechtìl. Velmi záleží na tom, co jsem na daném místì zažil, øekl. Líbí se mi Nový Falkenburk, protože je využíván bohulibým zpùsobem (dìtský domov - pozn. redakce). O Èeské Lípì se autor v knize zmiòuje pøedevším v souvislosti s Vodním hradem a Èerveným zámeèkem. Je to malá enkláva sevøená produkcí inženýrù, kteøí mìli velkou chu bourat v centru mìsta. Pøesto zde na mì dýchla pìt set let stará atmosféra, tvrdí Vávra. Na otázku co všechna pamìtihodná místa v libereckém kraji spojuje odpovìdìl: Není tu nic stejné, jako tøeba v Jižních Èechách, jsou tu rùzná prostøedí, silné krajinné dominanty. Kdybych to mìl øíci jedním slovem, tak mì napadá vertikála. Váš kraj je pro mì pøíkladem èeské romantické krajiny. Kniha má být vydána v kvìtnu a pøedstavena by Holanďští lékaři v českolipské nemocnici David Vávra s hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem. Foto: J. Švehla se dostal do nemocnice v Èeské Lípì, vzpomnìl Armand Martens. Bohužel jeho potíže byly takového rázu, že se musel v Èeské Lípì podrobit operaci. Cítil jsem se u vás velice dobøe, do Holandska jsem se vrátil bez problémù, a tak jsem navrhl také návštìvu nemocnice v Èeské Lípì, shrnul své pocity pacienta holandský lékaø. Jak dále prozradil, vykonával patnáct let praxi praktického lékaøe, osm let pracoval v organizaci lékaøù a nyní je deset let zamìstnancem národní zdravotní pojiš ovny. Skupina holandských lékaøù byla velmi pøekvapena vøelým pøijetím. Øeditel NsP Miroslav Vacek je seznámil se základními údaji a poté se rozpoutala bohatá diskuse. Holanïané se zajímali napøíklad o systém zajiš ování primární péèe praktickými lékaøi a o spolupráci s nemocnicí, o výskyt rakoviny, její pøíèiny, podíl rùzných druhù nádorù. Na pøetøes pøišla také otázka systému zdravotního pojištìní, spoluúèasti pacientù nebo dalšího vzdìlávání lékaøù. Poté se lékaøi rozdìlili na skupiny podle svých specializací a prohlédli si interní, dìtské a plicní oddìlení. Primáøka oddìlení pro léèbu tuberkulozy a respiraèních onemocnìní MUDr. Magdalena Popelková pøipravila pro holandské lékaøe ukázku snímkù nìkterých pøípadù onemocnìní tuberkulozou. Na otázku o poètu nemocných sdìlila: Vloni jsme mìli na okrese sedm pøípadù, døíve jich bývalo pøes dvacet, takže se projevuje klesající trend, odpovìdìla primáøka. mohla být v èervnu na Andìlské Hoøe, kde tou dobou Divadlo Sklep bude vystupovat, dodal na závìr hejtman Petr Skokan. (jr) Nalezené novorozeně V èeskolipské nemocnici byla nalezena nìkolik hodin stará holèièka, kterou našli 11. øíjna v dopoledních hodinách odloženou na novorozeneckém oddìlení. Matka se dítìte s nejvìtší pravdìpodobností zøekla. Milan Bradáè, mluvèí èeskolipské policie, potvrdil, že policie už zaèala pátrat po totožnosti matky. Nalezená holèièka byla podrobena zdravotní prohlídce a lékaøi konstatovali, že je ve velmi dobrém stavu. Bylo vidìt, že se o ní pøed odložením nìkdo dobøe postaral, øekl Petr Pokorný, mluvèí nemocnice v Èeské Lípì. Ze strany odd. sociálnì právní ochrany bude podán návrh na pøedbìžné opatøení u Okresního soudu v Èeské Lípì, dítì bude prozatím zajištìno v kojeneckém ústavu. Pokud se Policii ÈR nepodaøí zjistit totožnost dítìte a jeho rodièù, bude podán návrh k soudu na urèení jména a pøíjmení a ustanovení poruèníka, v takovém pøípadì by mohlo jít dítì v co nekratší dobì do náhradní rodiny. Další možností, která v této situaci mùže nastat, Policii ÈR se podaøí vypátrat rodièe, ti si budou chtít dítì pøevzít a pokud se ukáže, že nespáchali trestný èin a mají vhodné výchovné podmínky pro dítì, mùže jim být dítì pøedáno do výchovy, objasnila Kateøina Amrichová, mluvèí èeskolipské radnice. (jr) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 Školou života proti drogám Školou života proti drogám je název projektu, který je zamìøen na prevenci zneužívání návykových látek. V jeho rámci se ve dnech 11. a 12. øíjna uskuteènila dvì divadelní pøedstavení v Jiráskovì divadle pro žáky èeskolipských mateøských, základních a støedních škol a uèiliš. Pro menší dìti byl urèen hudební poøad Pozor! Koza nekouøí!, který je zábavnou a srozumitelnou formou seznámil s nebezpeèím cigaret, alkoholu a jiných návykových látek. Starší žáci se pak seznámili s životním pøíbìhem Sabiny B., která dokázala pøekonat šestiletou závislost na tvrdých drogách a dnes pomáhá jako terapeutka podobnì postiženým. Ve své zpovìdi nezastírala, co všechno jí závislost vzala a jaké Projekt INTEGRACE 2005 je novým projektem Centra pro zdravotnì postižené Libereckého kraje v rámci grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji, které Liberecký kraj vyhlásil v rámci opatøení 3.2 Spoleèného regionálního operaèního programu (SROP). Projekt vzdìlávacího, poradenského a vzdìlávacího centra pro zdravotnì znevýhodnìné osoby a jejich rodiny v Libereckém kraji je novým projektem Obchodní akademie v Èeské Lípì. Hlavním partnerem projektu je Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje. V rámci obou projektù se mùžete zúèastnit zajímavých aktivit, které mùžou obohatit i Váš život. Regionální výstava prací zdravotnì handicapovaných výstava se bude konat listopadu v CZP Èeská Lípa. Pokud chcete své práce vystavovat, musíte je do CZP doruèit do 3. listopadu. Vystavovat mùžou jak jednotlivci tak i kolektivy. Kulturní klub zájezd Kulturního klubu Èeská Lípa do divadla v Mladé Boleslavi na úspìšnou hudební komedii v rytmu swingu Vladislava Vanèury JOSEFINA dne 29. listopadu. Poèet míst je omezen. Odjezd z autobusového nádraží v Èeské Lípì. Klub Sešlost pøednáška JUDr. Hutaøe o novém zákonu o sociálních službách. Termín bude upøesnìn. Kurzy znakové øeèi zaèáteèníci nebo pokroèilí Celkový rozsah kurzu-108 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 3 hod./týden po dobu 9 mìsícù. Kurzy pro zrakovì postižené trvalé zdravotní a psychické problémy jí zpùsobila. Tento program s netradièním názvem Jsem debil, mám vymaštìnej mozek!, získal Národní cenu. Jako úèinkující se pøedstavili Sabina B. a Daniel Dobiáš ze spoleènosti Danny Agency, která poøádá netradièní besedy pro mládež na aktuální témata s muzikoterapií. Prostor dostali i studenti, kteøí se ptali formou písemných dotazù na nejrùznìjší otázky spojené s pohnutým osudem Sabiny B., ale i otázky ohlednì obecné problematiky drog. Nejvíce dotazù pøipadlo na zkušenosti s tzv. mìkkými drogami, léèbu závislosti, ale také napøíklad na reakci okolních lidí, kteøí se o minulosti Sabiny B. dozvìdìli. Život zdravotním postižením nekončí Celkový rozsah kurzu 16 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 1 hod./ týden po dobu 4 mìsícù. Soubor kurzù a pøednášek pro rodièe zdravotnì postižených dìtí i pro zaøízení, která ZP dìti navštìvují. Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hod./týden po dobu 4 mìsícù. Jak se uplatnit v normálním životì (soubor kurzù a pøednášek) Celkový rozsah kurzu 32 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hod./ týden po dobu 4 mìsícù. Kurzy anglického jazyka pro zdravotnì postižené zaèáteèníci nebo pokroèilí Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hod./ týden po dobu 9 mìsícù. Kurzy nìmeckého jazyka pro zdravotnì postižené zaèáteèníci nebo pokroèilí Celkový rozsah kurzu 72 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hod./ týden po dobu 9 mìsícù. Kurzy PC pro zdravotnì postižené zaèáteèníci nebo pokroèilí Celkový rozsah kurzu 40 hodin. Kurz bude probíhat v rozsahu 2 hod./ týden po dobu 5 mìsícù. Kurzy jsou bezplatné a jsou poøádané za finanèní podpory Evropské unie. Jaroslav LEŠKO Kontakt: Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje Konopeova 812, Èeská Lípa Tel/Fax.: / Dovolila jsem si znovu použít nadpis mého èlánku, který byl otištìn v listárnì bøeznových èeskolipských Mìstských novin, protože se snad blýská na lepší èasy. Jsem rodilou èeskolipaèkou. Vìtšinu života jsem prožila v lokalitách Slovanka a Holý vrch a samozøejmì jsem vìdìla o existenci motokárové dráhy v Sosnové odkud èasto zazníval jakoby bzukot vèel, který jsem vnímala jako zajímavou kulisu. Po zmìnì na autodrom však auta mající pod kapotou stádo koní a motorky se hømícími výfuky zmìnily tehdy zajímavou kulisu na kulisu nesnesitelnou. V poslední dobì totiž dochází ze strany uživatelù a návštìvníkù autodromu Èeská Lípa k bezohledným situacím nejen k obèanùm bydlícím v okolí, ale i k životnímu prostøedí. Vedení dost èasto pronajímá dráhu jednomu motoristovi, který obtìžuje hlukem svého stroje do veèerních hodin nìkolik set, ne-li tisíce lidí, jindy se z autodromu šíøí obrovská mraèna prachu, který padá na Okøešice, Sosnovou a høbitov, na kterém jsou pozùstalí nuceni pravidelnì odlistárna Budou víkendy a svátky bez hluku z autodromu minulostí? Projekt byl zaøazen do Programu prevence kriminality na místní úrovni a je realizován prostøednictvím Mìstského úøadu, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví manažerem prevence kriminality. Je doplnìním pravidelné celoroèní primární prevence zamìøené proti zneužívání návykových látek. Finanènì jej podpoøilo Mìsto Èeská Lípa. straòovat nánosy prachu (o klidu mrtvých nemluvì). Pøi závodech není zajištìno parkování pro auta návštìvníkù, kteøí stojí na chodnících u vjezdù do domù i na trávnících v Sosnové! Tento výèet událostí z doby trvání akcí na autodromu není zdaleka úplný. Zastupitelé se tìmito problémy zabývají a paní starostka Pátková pozvala na záøijové zasedání zastupitelstva zástupce spoleènosti Autodromu Èeská Lípa, aby si o problému pohovoøili, protože je v zájmu obce, aby zajistili a vytvoøili dobré podmínky pro život obèanù v obci. Pan Lindr pozvání pøijal a slíbil, že jízdy jednotlivých motocyklù a aut budou omezeny, udìlají vše proto, aby se neprášilo, projednávají s policií parkování a uživatelé nebudou jezdit do veèerních hodin, že firemní dny, které poøádají proto, aby mìli pøíjmy k zaplacení pohledávek, by nemìly ovlivnit obec. A protože sliby se ve slušné spoleènosti plní, doufejme, že tomu tak bude. Škoda jen, že omezení závodù a jízd o víkendech a svátcích slíbeno nebylo. Ivana KADLECOVÁ 8

9 è. 18, øíjen 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Významné životní jubileum v říjnu slaví 80 let paní Ludmila Blahnová paní Alice Èeèelská paní Josefa Harapátová pan Oldøich Jindra paní Marie Mádrová paní Miroslava Matìjíèková paní Marie Melichová 85 let pan Ladislav Kadlec pan František Kuntoš pan František Skalický 93 let pan Ing. František Suchý 97 let paní Štìpánka Navrátilová Všem oslavencùm k významnému životnímu jubileu blahopøejeme O pořádný rozruch se postaralo divoké prase, které se objevilo v odpoledních hodinách u pěší lávky přes řeku Ploučnici nedaleko centra České Lípy. Zraněný divočák běžel zřejmě podél břehu řeky a nakonec spadl do vody a nemohl se dostat na břeh, uvedl včera pro Českolipský deník zástupce ředitele Městské policie v České Lípě Antonín Doležal. Na místo byli okamžitě po telefonickém upozornění vysláni strážníci městské policie s odchytovou sítí. Podle mysliveckého hospodáře Zdeňka Kubánka je poraněný divočák velice nebezpečný. Proto byl jeho odchyt nevyhnutelný. Zraněný divoký kanec, po vydrápání na břeh, skončil nakonec v odchytové síti městské policie. K lovu došlo na Smetanově nábřeží u řeky Ploučnice v České Lípě a zásahu přihlížela řada lidí. Poraněné zvíře, zřejmě z dopravní nehody, bylo předáno mysliveckému hospodáři, který rozhodl o jeho utracení, uvedl Antonín Doležal. Nabídka volného bytu Mìsto Èeská Lípa, odbor rozvoje, majetkku a investic oznamuje nabídku pronájmu l volného obecního bytu formou pøedplaceného nájmu v bytové jednotce è. 11, è.p. 3012, ul. Komenského v Èeské Lípì. Zájemci se mohou stát pouze obèané, kteøí jsou zapsáni v Seznamu oprávnìných uchazeèù o pronájem obecního bytu na bytovém fondu MìÚ Èeská Lípa. Zájemci pøedloží nejpozdìji do støedy do hodin NA PODATELNU MìÚ zalepenou obálku, NA KTERÉ BUDE UVEDE- NO: NEOTVÍRAT soutìž (pøedat na sekretariát MìÚ) Pronájem bytu è.11, vel. 1+1,4. N.P., èp. 3012, ul. Komenského v Èeské Lípì V OBÁLCE ZÁJEMCE UVEDE: - èb. 11, èp. 3012, ul. Komenského v Èeské Lípì - jméno a pøíjmení - trv. bydlištì, kontak. adresu, pokud se zdržuje jinde a event. telef. spoj. - evid. èíslo své žádosti evidované v Seznamu opráv. uchaz. na byt.odd. - zamìstnavatele a místo výkonu zamìstnání - konkrétní fin. èástku, kterou formou pøedpl. zákl. nájemného nabízí ZA MINIMÁLNÍ NABÍDKU POKLÁDÁME PÌTILETÉ ZÁKLAD- NÍ NÁJEMNÉ UVEDENÉ V NABÍDCE Nabídky zhodnotí komise jmenovaná starostkou mìsta. V tomto výbìrovém øízení zvítìzí nejvyšší fin. nabídka. POPIS BYTU: èb. 11 Vel. 1+1 Celk. m 2 41,90 Pokoj 17,50 Kuch. 11,44 Kou.+WC 3,10 Pøedsíò 2,66 Balkon 3,30 Komora 3,90 NP 4. Min. pø. nájem ,-Kè Termín prohlídky: Nabídnutý byt bude pøístupný k prohlídce ve ètvrtek od l4,30 do l4,50 hodin. Mìsto Èeská Lípa vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení funkce øeditel pøíspìvkové organizace Sport Èeská Lípa, se sídlem Boženy Nìmcové 3178 Platové zaøazení: platová tøída dle z. è. 143/1992 Sb. a NV è.330/2003 Sb. Nástup do funkce: od Požadavky: støedoškolské èi vysokoškolské vzdìlání - výhodou vzdìlání se zamìøením na ekonomiku èi sportovní management znalost veøejnoprávních pøedpisù organizaèní a komunikaèní schopnosti, samostatnost a flexibilita znalost práce s PC morální bezúhonnost dobrý zdravotní stav délka praxe èi zkušenosti s øídící pozicí výhodou uchazeè absolvuje psychotest a znalostní test se zamìøením na problémy spojené s praktickou stránkou chodu pøíspìvkové organizace Obsah pøihlášky: pøesné oznaèení výbìrového øízení jméno, pøíjmení a titul uchazeèe datum a místo narození státní pøíslušnost místo trvalého pobytu datum a podpis Pøílohy pøihlášky: profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech koncepce èinnosti pøíspìvkové organizace úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání výpis z rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce (nebo doklad o jeho vyžádání) èestné prohlášení dle 4 odst. 3 zákona è.451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ÈR lustraèní osvìdèení podle zák. è. 451/1991 Sb. (nebo doklad o jeho vyžádání) Lhùta pro podání pøihlášky: do do hodin poštou nebo osobnì na adresu: Mìstský úøad Èeská Lípa, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, nám. T.G. Masaryka l, PSÈ Pøípadné dotazy na telefonu Obálku oznaète textem: Výbìrové øízení sportovní pøíspìvková organizace mìsta Èeská Lípa neotvírat. 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 DDM Libertin kino Crystal mìstská knihovna ICM INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDE- ŽE Po pá: hod. - internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na internetu, - inzerce zdarma, info-šanonová technika, možnost zakoupit si obèerstvení Nabídka školám: Po pá, 10,30 12 hod. Exkurze do ICM, objednávky u V. Rusínkové Otevøený klub Spirála pøi ICM nabízí: knihy a èasopisy k prohlédnutí, možnost poøádat vlastní akce (výstavy, recitály, komorní unplagget koncerty,pøednášky ) Jojo klub po pá, 9 11 hod., pro maminky s dìtmi do 6 let Studentská videoprojekce: každou støedu v 18 hod., vstup 10 Kè (od 15 let). Inf. J. Mimrová Nabídka pro družiny: Návštìva u zvíøátek (ukázka zvíøat + beseda), cena 5 Kè Ekologická výchova pro MŠ: po celý rok, inf. Miroslava Netolická Otevøená keramická dílna pro veøejnost: každou støedu hod., poplatek 10 Kè + materiál a výpal, Inf. T. Janošková èt Plísnì v nás skuteènì myslíte, že je nemáte? Zaèátek pøednášky je v 18 hod., cena 50 Kè. Akce je poøádána ve spolupráci s obèanským sdružením Centrum podpory celostní medicíny Empatia. Lektor: Mgr. M. Matoušková pá Potáborové setkání indiánù z Chøibské Krásné Pole. 16 hod., inf. Jiøina Mimrová so Decoupage ubrousková technika 9 12 hod., cena 30 Kè, vìci k ozdobení s sebou (kvìtináè, hladký kámen, textil..), so Svícínky a stínítka z keramiky, 9 12 hod., cena 10 Kè + materiál, inf. Tereza Janošková so Poèítaèový klub, 8 12 hod., cena 10 Kè inf. Marie Vasmanská so Karetní klub magic, pokémon, Harry Potter, 8 12 hod., inf. Marie Vasmanská so Krosmaraton závod Okresní bìžecké ligy 2005 prezentace do 9, 45 hod. maraton žáci, do 11 hod. ostatní kategorie, startovné 70 Kè ženy, muži; 20 Kè žáci, dorost, inf. František Skalický so Bøišní tance pro pokroèilé i zaèáteènice studio M Lenky Doksanské sál DDM 8,30 12,30 hod., cena 300 Kè pøihlášky se zaplacením do , inf. Lenka Lípová pá Poznej své mìsto ve spolupráci s KÈT, start 9 11 hod. v DDM Libertin so Rodinné konstelace 9 18 hod., cena 400 Kè, inf. a pøihlášky: tel.: so Batika sypaná, vázaná 9 12 hod., cena 50 Kè, bavlnìná látka a prac. odìv s sebou, inf. Veronika Rusínková DDM LIBERTIN nabízí dìtem i teenagerùm poslední volná místa v celé øadì kroužkù v oborech: výtvarný, pøírodovìdný, technický, spoleèenskovìdný, sportovní. Informace naleznete v DDM LIBERTIN tel nebo na webu Èt St v a 20.00, Po pouze v DOBLBA Jaroslav Dušek a Petr Ètvrtníèek v èerné komedii Petra Vachlera Èt Ne pouze v KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU Pohádkový muzikál s Johnym Deepem Èt Pá pouze v MOJE KRÁSNÁ ÈARODÌJKA Nicole Kidmanová v romantické komedii USA. Isabel se snaží za každou cenu žít normální život problém je však v tom, že byla obdaøena èarodìjnickými schopnostmi Èt Pá ve 20.00, So St v a 20.00, Po pouze v HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTÌ Jan Budaø a Richard Krajèo v nové komedii tvùrcù Nudy v Brnì Po pouze ve Art kino uvádí: BRASILEIRINHO Švýcarsko, Finsko, Brazílie Režie: Mika Kaurismäki. Historie a nevšední vitalita jednoho z nejoriginálnìjších brazilských hudebních stylù - choro. Choro vzniklo jako první skuteènì brazilská instrumentální hudba a od svého založení pøed 130 lety se vyvinulo do fascinující podoby moderní tropické hudby. Tento hudební styl spojuje prvky evropských i afro rytmù. Choro bylo až do 20. let pøedním hudebním stylem Brazílie a postupem èasu se z nìj vyvinuly samba a bossa nova. Úterý 25. øíjna 17,00 hod Ve spolupráci s knihovnou Okresního vlastivìdného muzea v Èeské Lípì: DØEVÌNÝ VEÈER S MARTINEM PATØIÈNÝM - pøedstavení knihy Døevo krásných stromù, beseda, autogramiáda - hudební doprovod K. Suchánková, R. Hubálková-Bártová. (Interpretace výbìru z díla Petra Ebena Písnì k loutnì) Ètvrtek 3. listopadu IVONA BØEZINOVÁ : BÁSNÍK V BÁGLU -Ivona Bøezinová pøedstavuje svou novou knihu o tøech 16ctiletých spolužaèkách a jejich prázdninovém máchovském putování kokoøínskými lesy pøes zøíceniny hradù až k Máchovu jezeru povídání nejen o knize, beseda s autorkou, autogramiáda - 13,00 hod na poboèce Špièák - 16,00 hodin na nám. T.G.Masaryka Úterý 22. listopadu 17,00 hod Kronikáø Hans Kriesche z Èeské Lípy svìdek života ve mìstì pøelomu 16. a 17. století - další pøednáška z cyklu LITERÁRNÍ ÈESKO- LIPSKO. Pøednáší Mgr.Ladislav Smejkal, èítárna mìstské knihovny nám. T.G.Masaryka Ètvrtek 24. listopadu 16,00 hod S E Z N A M K A aneb CO VŠECHNO PO- TØEBUJETE ZNÁT O KNIHOVNÌ A DOSUD JSTE SE NEZEPTALI - orientace v knihovnì - jak najít knihu na místì - jak vyhledávat v novém on-line katalogu - elektronické služby knihovny (konto ètenáøe, zamluvenky, prolongace) - jak vyhledávat v jiných knihovnách Zaèínáme v pøízemí, v oddìlení beletrie, úèast zdarma (kolektivy po pøedchozí domluvì). V ambitu augustiniánského kláštera v České Lípě proběhlo 5. října slavnostní zahájení výstavy Čarovné bylinky malíře, fotografa a botanika. Netradiční pojetí výstavy, jako trojí pohled na floru kolem nás vytvořila trojice: ak. malíř Attila Vörös kresby, kurátorka výstavy Marta Knauerová a fotograf Vladimír Štěpánský. Výstava vznikla za podpory Libereckého kraje a potrvá do 27. listopadu. Na snímku tvůrce kreseb ak. malíř Attila Vörös. Foto Jaroslav Švehla 14

11 è. 18, øíjen 2005 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Školní poradenské centrum na ZŠ Slovanka v České Lípě Na konci školního roku byla Základní škola Slovanka vybrána do projektu VIP- Kariéra k vytvoøení školského poradenského pracovištì z prostøedkù Evropského sociálního fondu. Zapojení do tohoto projektu umožnilo škole financovat odborného pracovníka - speciálního pedagoga. Zøízení školního poradenského pracovištì je v souladu s novými právními pøedpisy, zejména s vyhl. è. 72/2005 sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaøízeních. Toto centrum je ojedinìlé na Èeskolipsku, v kraji je jen jedno podobné zaøízení v Liberci. Centrum poskytuje poradenské služby žákùm se zdravotním postižením a žákùm se zdravotním Burza škol 2005 aneb Quo vadis? pomoc při první volbě povolání znevýhodnìním integrovaným ve školách. Centrum úzce spolupracuje s vedením školy, uèiteli, pedagog.-psycholog. poradnou a speciálnì pedagog. centry, dìtmi i rodièi. Vzhledem k neustále rostoucím problémùm a vzhledem k zkvalitnìní péèe o žáky je nutné vytvoøit systém péèe o žáky z øad odborníkù pøímo ve škole. Protože jsme jediná škola na Èeskolipsku, která se vìnuje dìtem se specifickou poruchou uèení, chceme touto péèí ještì rozšíøit a zkvalitnit námi poskytované služby. Do budoucna poèítáme s rozšíøením pomoci tohoto centra i pro ostatní školy v regionu. Poděkování Touto cestou bych chtìla podìkovat studentùm: Völfl Zdenìk, Völfl Vladimír, Jabùrek Pavel, Kraus David, Vrba Filip, Medelský Tomáš za bezplatnou pomoc pøi vyklizení pùdy v Mariánské ulici. Studenti ve svém volném èase ochotnì vyklízeli pùdu a tím pomohli k nalezení dokumentù a starých tiskovin, které jsme darovali Muzeu v Èeské Lípì. Stanislava VÖLFLOVÁ Řád maltézských rytířů 1. listopadu v 17 hod vás zveme do Vlastivìdného muzea a galerie na pøednášku spojenou s besedou. Dozvíte se více o minulosti a souèasnosti Øádu maltézských rytíøi a jejich vztahu k Èeskolipsku. Pøednášejícími budou MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA, maltézský rytíø a Petr Gajdošík, pracovník Státního okresního archivu Èeská Lípa. Prostøednictvím obrazové prezentace budete mít možnost nahlédnout nejen na akt pøijímaní nových èlenù do Øádu, ale dozvìdìt se i více o charitativní èinnosti Øádu v ÈR prostøednictvím jeho organizace Maltézská pomoc. Ta vznikla roku 2002 a aktivnì se zapojila na odstraòování dùsledkù povodní na Mìlnicku. Nyní má v každé diecézi svá sociální centra, která nabízejí služby v oblasti pomoci seniorùm, handicapovaným, dìtem a mládeži, postiženým Alzheimerovou demencí a programy dobrovolnictví. Pøednášku poøádá Maltézská pomoc, která zahájila v záøí na Èeskolipsku svou èinnost a nabídla zájemcùm akreditované dobrovolnické projekty u MV ÈR. Na pøednášce se o této èinnosti mùžete dozvìdìt více. O své dobrovolníky se peèlivì stará. Vyhledává klienty ve spolupráci s mìstským a pracovním úøadem, místními sociálními organizacemi, pojiš uje a vzdìlává dobrovolníky v dané problematice a nabízí pravidelné supervize. Akce s názvem Burza škol 2005 je dùležitou aktivitou pomáhající pøi první volbì povolání. Letošní devátý roèník Burzy støedních škol probíhá pod patronací SOŠ, SOU a U Èeská Lípa, Úøadu práce Èeská Lípa, Mìsta Èeská Lípa, Pedagogicko-psychologické poradny Èeská Lípa a Krajského úøadu Libereckého kraje odbor školství, mládeže, tìlovýchovy a sportu. Burza škol probìhne ve dnech 2. 3.listopadu 2005 v prostorách restaurace SOŠ, SOU a U v ulici 28.øíjna 2707 v Èeské Lípì. Prezentovat se bude 36 støedních škol a uèiliš. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Cílem Burzy škol je poskytnout široké veøejnosti, rodièùm a zvláštì žákùm vycházejícím z devátých nebo nižších roèníkù základních škol veškeré dostupné informace o uèebních a studijních oborech, které budou otevøeny v pøíštím školním roce, o požadavcích u pøijímacích zkoušek na jednotlivých školách a uèilištích, o profilech budoucích absolventù a další požadované informace od zástupcù tìchto škol. Kromì pøedstavitelù støedních škol a uèiliš poskytnou žákùm i jejich rodièùm v prùbìhu Burzy škol odbornou pomoc pracovnice Informaèního a poradenského støediska pro volbu povolání Úøadu práce v Èeské Lípì. Informaèní servis pøesahuje hranice regionu a k dispozici budou, prostøednictvím profesních poradcù z úøadu práce, informace o všech studijních a uèebních oborech v rámci celé Èeské republiky. Ing. Marie PÍŠKOVÁ Školní klub na ZŠ Česká Lípa 28. října 2733 Školní klub pøi ZŠ Špièák v Èeské Lípì zahájil èinnost na poèátku øíjna Do oddìlení se pøihlásilo 30 dìtí. Klub je koncipován pro dìti z druhého stupnì školy, kterým nabízí zajímavé trávení volného èasu formou odpoèinkových, zájmových a rekreaèních èinností. Dìti pracují v pìknì upravené klubovnì, kterou si samy v prùbìhu záøí pøipravovaly spolu se svou paní vychovatelkou Lenkou Limberkovou. Pro dìti klub plánuje rùzné zajímavé akce: napø. Piškvorkiádu, Kulièkiádu, kuchtìní s kuchtièkou, zábavnou pìveckou soutìž, olympiádu v netradièních disciplínách, výlety, rùzné soutìže i spoleèné akce klubu se školní družinou. Již v nedìli 9. øíjna skupina 12ti dìtí spolu s paní vychovatelkou navštívila filmové pøedstavení Madagaskar v èeskolipském kinì Crystal. Bylo to velmi pøíjemnì prožité nedìlní odpoledne. Lenka MAZAÈOVÁ 15

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 18, øíjen 2005 Velký úspěch českolipských atletických nadějí Na libereckém mìstském stadionu se uskuteènilo finále krajského pøeboru družstev elévù, kteøí si svoji finálovou úèast museli vybojovat ve tøech základních skupinách Libereckého kraje. Po loòském 2. místì nedala èeskolipská dìvèata žádnou šanci svým soupeøkám a pøesvìdèivì zvítìzila rozdílem tøídy nad svými soupeøkami. Celkové prvenství v bodování jednotlivcù patøí talentované atletce Veronice Süssnerové, které výbornì sekundovaly: Dlouhá Daniela, Rutteová Štìpánka, Málková Markéta, Mašková Linda, Svo- Hledáme nástupce Jana Železného, Tomáše Dvoøáka, Romana Šebrleho, Šárky Kašpárkové.. AC Èeská Lípa poøádá nábor zájemcù o královnu sportu atletiku!!! Chceš se nauèit bìhat, skákat èi házet jako nejlepší atleti ÈR? Líbilo se ti Mistrovství svìta v atletice v Helsinkách a rád by si vyzkoušel atletické disciplíny? Chceš se pravidelnì setkávat s kamarády a kamarádkami, kteøí mají stejnou zálibu jako ty? Chceš závodit a jezdit na soustøedìní? Je pro tebe Nábor mládeže bodová Karolína, Daníèková Gabriela, Špaková Karolína a Trèová Jana. Chlapci podali velmi bojovný výkon a jen trochu štìstí je pøipravilo o bronzovou medaili. V celkovém poøadí skonèili na výborném 4. místì ve složení: Horák Ondøej, Švarc Miroslav, Pražský Adam, Smitka Matìj, Škach Petr, Prchal Václav, Plátìnka Jan, Znamenáèek Michal. Nejlepší individuelní výkony pøedvedl Adam Pražský. Podìkování patøí jistì i nadšeným trenérùm : Gustav Süssner, Vasil Dogaru, Miloslav Sviták. Roman MÁLEK sport a hlavnì ATLETIKA pøitažlivá? Využij naší nabídky a pøijï mezi nás!!! Pùsobíme na mìstském stadionu U Plouènice v Èeské Lípì a pøijít mùžeš každý pátek vždy mezi hodinou!!! Tréninky: Mladší pøípravka roèník PÁ hodin Starší pøípravka PÁ hodin Roèníky 1994 a starší po dohodì Bližší informace na tel. èísle Roman Málek Atletky AC Česká Lípa Chcete v Mìstských novinách uveøejnit pozvánku na závody, nebo pøípadnì upozornit na sportovní úspìchy? Mùžete tak uèinit po dohodì na tel. èísle a nebo zaslat na adresu: Celoroèní úsilí atletek AC Èeská Lípa, jejich trenérù a funkcionáøù bylo v baráži o atletickou extraligu korunováno neèekaným úspìchem. Atletky byly poraženy jen extraligovými týmy Kladna a Slavie Praha. Tøetí místo v baráži znamená celkové deváté místo v ÈR v atletické lize žen a zároveò vítìzství nad dalšími 23 družstvy startujícími v první lize. Atletická generalita nevìøícnì kroutila hlavami, jak mùže družstvo bez vrcholového støediska, profesionálních trenérù a funkcionáøù a bez zázemí sportovních škol èi tøíd útoèit na úèast v nejvyšší soutìži extralize. Družstvo se opíralo o skvìlé výkony sester Elišky a Lucky Vaníèkových, vytrvalkyò Katky Loubkové, Štìpy Michalièkové, Ivy Matìjkové, Moniky Doleželové, skokanek Lucky Königové, Kamily Ajšmanové, sprinterek Natálky Válkvé, Ivy Slamìné, Jany Schneebergerové, mílaøek Petry Landovské, Lenky Doškové, Terezy Mìchurové a chodkyò Hany Svitákové a Antonie Trejbalové. Bylo vhodnì doplnìno hostujícími polskými závodnicemi a neomylnì vedeno k úspìchu vedoucím družstva Milanem Némethem. Zda byl tento výsledek maximem možností zdejšího oddílum, nebo krokem k vrcholovému sportu v èeskolipské atletice teprve ukáže èas. Atleti dìkují mìstu Èeská Lípa za vytvoøené podmínky a finanèní pomoc, která jim umožnila rovnocenný boj s vrcholovými sportovci. AC Èeská Lípa výbor oddílu Odbor pøátel SLAVIE PRA- HA si Vás dovoluje informovat o své odboèce pøátel v Èeské Lípì pod názvem Vikingové z Èeské Lípy. Rádi bychom mezi sebou uvítali další èleny. Poøádáme zájezdy na ligové i pohárové zápasy pøi vìtším zájmu i na zápasy v zahranièí. Více informací na tel: pan Rejžek pan Vinaø Sport Relax skvěle v Sazka Aréně na největším turnaji v ČR 8. øíjna èekal karate klub SPORT RELAX nejvìtší turnaj v Èeské republice a to nejstarší turnaj Velká cena BOHEMIA CUP Tam vyslal Milan Veselý a Pavel Znamenáèek zkušený team ve složení: Adam Zdobinský, Jakub Kolek, Jan Drobeèek a Ondøej Samek. Tito závodníci se pøipravují poctivì na vrcholné soutìže a i zde bylo vidìt v,,chrámu sportu Sazka Arénì, že pøíprava je opravdu poctivá. Hala nejdøíve tleskala výkonu reprezentace JKA (kadeti), kde startovali ve složení Adam Zdobinský a Jakub Kolek. Nakonec,,repre JKA,, si od- nesla bronz a další velký úspìch byl ve finálovém bloku kata team, kde ve složení Zdobinský,Kolek a Drobeèek pøedvedli výbornou kata bunkai, ale nakonec si vavøín vítìzství odnesl team Sk Flair. Nyní nás èeká vrchol v ÈR a to Mistrovství ÈR žákù, mladšího dorostu, dorostu a juniorù v Brnì. Ve dvou dnech nás budou reprezentovat závodníci pod vedením kouèù Milana Veselého a Pavla Znamenáèka. Team SPORT RELAX ve složení zprava Kolek Jakub, Drobeček Jan, Zdobinský Adam a trenér Pavel Znamenáček a Milan Veselý. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Redakèní rada: Bc Eva Vlastníková, Jan Stejskal, Ing. Oldøich Merta, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Stárková, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více