3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK"

Transkript

1 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OP P.P / Praha 4 Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 J ako každoročně i letos se při příležitosti veletrhu URBIS na brněnském výstavišti uskuteční tentokrát již 9. Celostátní kongres starostů a primátorů. Tématem letošího Kongresu budou dva problémy, které výrazně zasáhly do ekonomického života obcí. Témata, která jsou aktuální právě v těchto dnech. Je to otázka právní úpravy zadlužování obcí (zákon č. 450/2001 Sb.) a nový zákon o odpadech a s ním spojené otázky zpoplatňování odpadů. Kongresu se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostřední ČR a Státního fondu životního prostředí, kteří pohovoří k problematice nového zákona o odpadech a odpoví vám na vaše otázky z oblasti zpoplatňování odpadů nebo jiných problémů spadajících do jejich působnosti. K problematice právní úpravy zadlužování obcí přijedou diskutovat zástupci Ministerstva financí ČR a předpokládáme, že se diskuse nad problematikou zákona č. 450/2001 Sb. zúčastní i poslanci PSP ČR. Zákon č. 450/2001 Sb. má pro obce dalekosáhlé důsledky, které Svaz měst a obcí ČR kritizoval již při projednávání poslaneckého návrhu tohoto zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu. I když byly některé připomínky Svazu akceptovány, zejména v Senátu, Poslanecká sněmovna se nakonec přiklonila ke svému původnímu znění a senátní podoba tím byla zamítnuta. Díky zákonu č. 450/2001 Sb. byla významně omezena bytová výstavba v desítkách obcí v celé ČR. Mnoho obcí také nemůže přijímat ani krátkodobé úvěry díky nejasnému znění 85 odst. 4 zákona o obcích. Vážené starostky, vážení primátoři, vážení starostové, věnujte prosím Kongresu svoji pozornost. Přijeďte diskutovat nad těmito ožehavými otázkami 25. dubna 2002 do Brna. Cílem kongresového jednání by měly být závěry, které by se mohly stát vodítkem pro další aktivity Svazu v oblastech právní úpravy zadlužování obcí a zpoplatňování odpadů. Lukáš Váňa

2 Aktuality V úterý 5. února se uskutečnila na popud Svazu měst a obcí ČR v areálu Veletrhů Brno úvodní schůzka na téma festivalu českých a německých partnerských měst. Jednání navazovalo na závěry ze schůzky představitelů Svazu s panem senátorem Morávkem v lednu t.r. (viz Aktuality, InS č. 1/2002). Vedle zástupců Veletrhů Brno, a.s. a pana senátora Morávka se za Svaz zúčastnil výkonný místopředseda pro vnitřní vztahy a legislativu Jaromír Jech a člen Zahraniční komise Svazu Mgr. Miroslav Cvrk. Svazový námět, zda by nemohl festival partnerských měst probíhat při některém z veletrhů, se setkal s kladnou odezvou. Účastníci se shodli na celé řadě dílčích úkolů a otázek, které bude nutno splnit či vyřešit, než bude učiněno rozhodnutí, zda je možné myšlenku v roce 2003 úspěšně realizovat. Ve čtvrtek 7. února proběhla na půdě Ministerstva vnitra diskuse na téma připravovaných zákonů o standardech veřejných služeb, o veřejném auditu a dále o Evropské chartě místní samosprávy. Doc. Jiří Marek, ředitel odboru modernizace veřejné správy MV ČR, pozval výkonného místopředsedu pro vnitřní vztahy a legislativu Jaromíra Jecha a JUDr. Josefa Vedrala, aby s nimi projednal především zásadní negativní postoj k návrhům jmenovaných zákonů. Z věcného hlediska jednání nepřineslo změny v názorech žádné ze stran. Třetí bod, Evropská charta, byl projednáván jako přímý důsledek jednání představitelů Svazu, v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem, s ministrem vnitra Stanislavem Grossem v roce Na tomto poli se rýsuje možnost, že by se, po důkladné analýze a přípravě, mohl připravit návrh, na základě kterého by Česká republika (vláda, Parlament) přijala i některé další články Charty, ke kterým má prozatím výhrady. Mohlo by jít především o ustanovení, týkající se finanční problematiky. Ve čtvrtek 14. února se výkonný místopředseda Jaromír Jech zúčastnil magisterského semináře kurzu politické a ekonomické sociologie Katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích. Skupina studentů na něm obhajovala svůj projekt Svaz měst a obcí ČR: analýza vnější a vnitřní činnosti, v rámci něhož se hodlají v první polovině letošního roku zabývat naším Svazem. Výsledky této studentské aktivity budou Svazu na podzim t.r. předány k případnému využití. V pátek 15. února se konala na Úřadu vlády České republiky první schůzka přípravného výboru pro Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, který je vyhlášen Radou Evropy. Zástupcem Svazu byl ministrem Březinou jmenován výkonný místopředseda Jaromír Jech. Cílem tohoto prvního zasedání bylo jednak představit celoevropský záměr a dále diskutovat o možných aktivitách a projektech, které by se ze strany České republiky v roce 2003 mohly odehrát. Výkonný místopředseda Jech nadnesl, zda by nebylo vhodné uvažovat o obdobě soutěže Obec seniorům, kterou Svaz realizoval v roce 1998 v rámci Mezinárodního roku seniorů. Tedy aktivita s pracovním názvem "Obec a zdravotně postižení". Pochopitelně je třeba tuto otázku diskutovat nejprve uvnitř Svazu, především v Komisi pro zdravotně postižené občany a zvážit přitom i možná úskalí, např. že v roce 2003 budou nová zastupitelstva. V pondělí 25. února a v pátek 1. března se opět sešla redakční rada projektu MATRA II. Pondělního jednání se účastnil i Henk Goulouze (editor holandské příručky). Úkolem rady bylo posouzení všech autorských příspěvků včetně oponentských posudků. K některým kapitolám byly vzneseny jen drobné připomínky, k jiným požadavek celou kapitolu předělat. Někteří zástupci rady se sejdou přímo s autory, aby znovu vysvětlili základní požadavek - psát očima zastupitele. Připomínky budou všem autorům předány k zapracování. V úterý 26. února v Praze a ve čtvrtek 28. února v Brně zorganizovala společnost TRIADA ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR - Komorou obcí opět Dny malých obcí. Program byl rozdělen do několika bloků - od Ministerstva pro místní rozvoj, kdy vystoupil například pan ministr Lachnit, přes blok "Reforma", o které hovořil náměstek ministra vnitra pan Postránecký, přes problematiku odpadů, kdy hlavní slovo měla náměstkyně ministra životního prostředí paní Tylová, až po otázky rozpočtů a regulace dluhu obcí. Poslední bod měl za Ministerstvo financí na starosti pan Komárek. Svaz zastupoval po oba dva dny výkonný místopředseda pan Jech, v Praze se zúčastnil i předseda Finanční komise pan Černý, starosta Úval. Informujeme REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY O reformování veřejné správy jsme psali mnohokrát. O první i druhé fázi, před námi je i třetí a bůh ví, kolik jich ještě bude. Často byla reforma i obsahem úvodníku. Dnes, v čase, kdy probíhá projednávání ve výborech Sněmovny, opět. Nevíme, jaká bude podoba zákonů, které přijdou do Senátu, nevíme dokonce ani to, zda vůbec plénum Sněmovny onen "balík" vůbec schválí. Víme jen, že současná vřava je přesilná. Ve středu 27. února projednával Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, sněmovní tisk Návrh, který Svaz nepřipomínkoval, ale usnesením své Rady z 6. prosince 2001 sdělil, že dává přednost modelu "širokému tzn. 192 obcí III" před modelem "úzkým", kdy by se kompetence dnešních okresních úřadů převáděly pouze na okresní města. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí podpořil návrh poslankyně za KSČM pí Rujbrové, aby působnosti dnešních okresních úřadů vykonávala pouze okresní města. I projednávání ostatních návrhů jiných zákonů či novel zákonů v různých výborech se prozatím musí obejít bez jednoznačných závěrů. Většinou je jejich projednávání odloženo a jeví se jako pravděpodobné, že o všem podstatném rozhodne přímo plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V této souvislosti je zajímavé všimnout si i hlasů, které někdy s nelibostí komentovaly svazové počínání. Mezi jinými i iniciátora tzv. Chlumecké petice, která měla za cíl, velice zjednodušeně řečeno, dosáhnout rozšíření počtu "obcí III" i o další města. Svaz nikdy nehájil "určitou skupinu velkých obcí", ale snažil se připomínkovat systém. Nyní, bez ohledu na zpochybňovaná stanoviska Svazu, počet "nevyvolených obcí III" dramaticky vzrostl a tím se, ve světle posledních informační servis č. 2/2002 strana 2

3 událostí ukázalo, že argumenty odůvodňující "smutnou a podivnou úlohu Svazu měst a obcí ve vztahu k reformě" jsou od počátku účelově konstruované. Co však dál s reformou? Jak má Svaz reagovat? Patrně nikterak převratně. I nadále je třeba hájit svá Radou schválená stanoviska a připomínky k jednotlivým zákonům. I nadále pracovat, oslovovat poslance a senátory, kteří se neztotožňují s názory poslankyně Rujbrové. A především se připravit na diskusi o finančním zajištění reformy v celé šíři jednotlivých oblastí. Hájit úzkostlivě zájmy obcí a měst. Je přitom, přes možné dílčí neúspěchy, důvod k optimizmu. Opravňuje nás k tomu procedura projednávání novely zákona o obcích minulou středu, opět ve Výboru pro veřejnou správu. Jednání výboru trvalo pět hodin a odehrávalo se téměř výlučně v rovině "vládní návrh kontra návrh Svazu měst a obcí ČR". Pro nás, kteří jsme byli přítomni, bylo zadostiučiněním to, jaký význam všichni přikládají svazovým názorům, které jsou výsledkem společné aktivity starostů a Kanceláře Svazu. Škoda jen, že zasedací místnost Výboru pro veřejnou správu nemůže pojmout všech starostů. Myslím, že kdyby tomu tak mohlo být, tak by Svaz měl členů. Jaromír Jech výkonný místopředseda REGULACE DLUHU OBCÍ ZÁKONEM Č. 450/2001 SB. V prosinci loňského roku se objevily první negativní reakce obcí i institucí, na které měl mít dopad zákon č. 450/2001 Sb. Tento zákon, jenž je v podstatě novelou sedmi zákonů, mimo jiné i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má podle předkladatelů za cíl, mimo jiné, regulovat zadluženost obcí. Svaz byl v průběhu přípravy zákona č. 450/2001 Sb. k jeho návrhu silně kritický, svazové připomínky však nebyly v roce 2001 brány v potaz. Po 1. lednu 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, se na Svaz obracely další subjekty, a to přímo se žádostí, aby Svaz napomohl napravit neúnosnou situaci. A to nejenom obce, ale například i Ministerstvo financí, Česká spořitelna či Státní fond rozvoje bydlení. Svazovou reakcí na neudržitelný stav byl dopis předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka, adresovaný členům vlády, předsedům obou komor Parlamentu ČR a předsedům státních fondů (bydlení, životního prostředí a dopravy). Důležité vyjmuté pasáže dopisu: " Dovolím si tvrdit, na základě prvních a četných reakcí obcí, bankovních ústavů, ale i některých ústředních orgánů státní správy, že málokterý zákon vzbudil v poslední době tolik rozruchu. Mnohem horší však je, že přinesl i prokazatelné a zbytečné potíže. A to nejenom tehdy, kdy například obce jednají s bankami o "novém" úvěru, ale především tam, kde jde o průběžné poskytování úvěrů na financování již započatých akcí. Domnívám se, že zde není místo pro vyčerpávající analýzu. Ta bude ostatně Svazem předložena následně na příslušná místa, Ministerstvo financí nevyjímaje, prostřednictvím nichž se budeme snažit napravit stávající nevyhovující stav. Musím však zdůraznit čtyři argumenty spíše nelegislativní povahy, které nejen podle názoru starostů a primátorů ze Svazu vážným způsobem zpochybňují nutnost existence zákona č. 450/2001 Sb. v jeho stávající podobě či dávají podnět k jeho novelizaci. Za prvé. Celková zadluženost obcí kolísá od zhruba 39 miliard korun v roce 1998, 40 miliard korun v roce 1999 až po zhruba 42 miliard korun v roce Nejde tudíž o žádné dramatické zvyšování obecního dluhu v posledních letech, nic ani nenasvědčuje, že by se něco takového mělo odehrávat v nejbližší budoucnosti. Za druhé. Poměr "roční dluhové služby" (zhruba 10 miliard korun) a celkového celorepublikového "ročního rozpočtu obcí" (zhruba mezi 160 až 180 miliardami korun) nedává důvodu k tvrzení o nadměrném zadlužení obcí v České republice. Za třetí. Mnohaleté fungování Housing Guaranty Program (HGP) v ČR, garantovaného vládami ČR a USA a spravovaného společností MUFIS, a.s. (49 % MF ČR, 49 % MMR ČR a 2 % SMO ČR), je důkazem toho, že české i zahraniční komerční banky umí analyzovat schopnost obcí splácet své závazky - tuto schopnost získaly prostřednictvím tzv. technické pomoci HGP. (Není bez zajímavosti, že nadměrný dluh některých obcí, například Smržovky či Rokytnice nad Jizerou, vznikl pod přímým dohledem či dokonce doporučením ústředních orgánů státní správy na počátku devadesátých let minulého století před počátkem HGP.) Můžeme tvrdit, a analýzy bankovních expertů to dokládají, že se v České republice v současnosti nenajde komerční banka, která by poskytla obcím úvěr (vydala obligace), aniž by neměla zajištěnu návratnost. Stejným způsobem se pak chovají i státní fondy, které jsou právě díky HGP velice konzervativní. Za čtvrté. Rok 2002 je rokem mnoha voleb, v neposlední řadě i komunálních. Ve většině obcí se dokončují akce, plánované v komunálních volebních programech v roce Jakékoliv zbytečné potíže, které mohou ohrozit bezproblémové naplnění volebních plánů se nutně promítnou do myšlení občanů. V jejich očích to budou "opět neschopní slibující politici, kteří neplní své sliby". Prostřednictvím nešťastně koncipovaného zákona tak může v jisté míře dojít k dalšímu oslabování zájmu občanů o spoluúčast na správě veřejných záležitostí. A dovolím si při této příležitosti tvrdit, že občan nebude příliš rozlišovat mezi komunálním či parlamentním politikem. V sázce je účast ve volbách obecně " Reakce na dopis byly jednoznačně souhlasné s názorem Svazu, svazová iniciativa byla vítána poslanci, senátory i předsedy státní fondů. Kancelář Svazu dále iniciovala celou řadu jednání, jejichž cílem bylo analyzovat problém, pokusit se vyčíslit dopady zákona a přispět k případné nápravě. Kontaktováni byli poslanci a senátoři, u kterých byl předpoklad, že by případný svazový návrh vzali za svůj. Aktivně se zapojily rovněž některé banky (např. Česká spořitelna, a. s.) a Ministerstvo financí. Výsledkem by měl být návrh, který bude aktivně oponován Kanceláří Svazu (zejména JUDr. Vedral a Mgr. Váňa) a poté projednán poprvé patrně na podvýboru pro veřejnou správu při projednávání novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jaromír Jech výkonný místopředseda FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘEVÁDĚNÝCH Z OKRESNÍCH ÚŘADŮ NA KRAJE A OBCE Ve středu 27. února t.r. měl být projednáván na zasedání vlády České republiky materiál Ministerstva financí "Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí a krajů v roce 2003". Zjednodušeně je podstata problému, sledovaného již delší dobu Svazem, respektive Komisí pro zdravotně postižené občany a Sociální komisí, následující. Ministerstvo financí, v části Sociální služby, navrhovalo, aby zařízení sociálního charakteru (domovy důchodců, ústavy sociální péče), jejichž zřizo- informační servis č. 2/2002 strana 3

4 vatelem jsou nyní okresní úřady, byly dofinancovány tam, kde přejdou na obce (cca 4 zařízení v ČR) prostřednictvím účelové dotace, a tam, kde přejdou na kraje (ostatní, tzn. cca 450 zařízení v ČR) výnosem svých daňových příjmů, získaných pomocí novely zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. K citovanému materiálu, k části sociálních služeb, byla vznesena zásadní připomínka Ministerstva práce a sociálních věcí, které s Ministerstvem financí navrhovaným způsobem financování nesouhlasilo. S touto připomínkou se ztotožnilo i Ministerstvo vnitra. Svaz měst a obcí ČR se k těmto výhradám připojil. Podle průzkumu MPSV jsou obce v následujícím zhruba dvou až tříletém období, po vyjasnění majetkových poměrů a finančních toků, ochotny převzít zařízení sociálního charakteru, jejichž zřizovatelem jsou nyní okresní úřady a které by měly přejít nejprve na kraje. Je to zhruba 70 % obcí, které mají zájem o zařízení místního či mikroregionálního významu, zbytek by měl i nadále spadat do působnosti krajů. Tento postup je navíc i v souladu s již několik let MPSV připravovanou reformou sociálních služeb, jejímž jedním ze základních stavebních kamenů je princip subsidiarity. Svazové komise i Kancelář se přitom na přípravě sociální reformy aktivně podílí, od r mimo jiné i v rámci česko-britského projektu "Podpora MPSV při reformě sociálních služeb". Zásadním a podstatným důvodem, proč tedy nesouhlasit se stanoviskem MF, je fakt, že došlo-li by k MF navrhovanému způsobu financování na úrovni krajů prostřednictvím vlastních daňových příjmů, těžko by se za dva až tři roky krajům jejich vlastní daňové výnosy opět odebíraly, a tak by nebylo možné poskytnout příslušné finanční prostředky obcím. Mnohem jednodušší, z hlediska dosažení principů reformy, je setrvat na účelovém dotačním financování jednotlivých zařízení i v následujícím období a úvahy o změně systému na formu zajištěním vlastními daňovými výnosy ponechat zhruba na rok 2004, kdy bude zřejmé, která zařízení převezmou obce. Jiná situace byla v naoko podobném případě převádění středního školství na kraje. Tam měla být dána krajům okamžitě možnost zajišťovat úkoly pomocí vlastních finančních příjmů, například zvýšeným podílem daní dle zákona o rozpočtovém určení výnosu daní, a ne účelově přidělovanými finančními prostředky od státu. Odůvodnění rozdílnosti je jednoduché. Ve středním školství jde o cílový stav reformy, kdežto v případě sociálních zařízení jde o stav přechodný. Souhlasit se nedá ani s dalším názorem Ministerstva financí, že financování organizací přešlých na kraje dotacemi ze státního rozpočtu se vrací k centralistickému řízení a popírá tak základní princip reformy veřejné správy a postavení samosprávných orgánů. Právě naopak. Základem by mělo být dosažení cíle reformy veřejné správy, který spočívá v praktickém uplatnění principu subsidiarity, v daném případě tedy v tom, aby co nejvíce zařízení sociálního charakteru, spravovaných v současné době okresními úřady, přešlo na obecní samosprávy. Jaromír Jech výkonný místopředseda VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH Společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA "Doprava pro 21. století" ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec vyhlašují soutěž "Zklidňování dopravy ve městech a obcích". Cílem soutěže je upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech a možnosti jejich řešení, a dále vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. Soutěže se mohou účastnit obce, města, městské obvody a části České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích (rozdělení dle názvu sídla): - kategorie obce ČR, - kategorie města a městské obvody a části ČR. V každé z kategorií budou vybrány tři nejlepší projekty, které obdrží finanční odměnu. Celkem bude mezi nejlepší projekty rozděleno ,- Kč (tj ,- Kč v každé kategorii). O výši cen rozhodne komise dle kvality jednotlivých projektů. Kromě toho bude udělena cena časopisu Moderní obec. Její výherce obdrží čestný diplom a věcný dar věnovaný redakcí. Do soutěže se mohou přihlašovat projekty realizované v posledních 5ti letech, zaměřené na proměny veřejných prostorů měst a obcí a založené především na optimálním uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Uzávěrka podávání přihlášek je Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v říjnu Soutěžní podmínky a formulář přihlášky do soutěže jsou soutěžícím poskytovány bezplatně. Soutěžní podmínky lze získat u sekretářky soutěže Ing. Hany Foltýnové, Nadace Partnerství, Panská 7, Brno, tel.: , fax , a také na internetové adrese Další informace včetně přihlášky do soutěže jsou k dispozici také na ČERNOBYLSKÁ OBLAST ŠESTNÁCT LET PO TRAGEDII V posledním čísle Informačního servisu jsme uveřejnili výzvu Ing. Tomáše Jirsy, starosty Hluboké nad Vltavou, která se týkala pomoci dětem z Černobylu. Pan Jirsa nám nyní zaslal článek, kde celý problém popisuje trochu z širšího pohledu. Věnujte mu prosím pozornost. Při své poslední návštěvě Běloruska jsem měl možnost jako člen mezinárodní delegace navštívit tu část Běloruského území, která patří mezi nejvýše postižené havárií Černobylské jaderné elektrárny ( ). Ta svými následky zasáhla velkou část Evropy, ale dvě země, Ukrajina a Bělorusko, si denně připomínají její tragické důsledky. U většiny české veřejnosti převládá názor, že se jedná zejména o ukrajinskou záležitost. Tento názor je nepřesný a směšuje dva problémy katastrofy. Prvním je otázka vlastní elektrárny - uzavření sarkofágu a nutnosti financování této akce na Ukrajině, což je opravdu ukrajinský problém a je střednědobě řešitelný. Druhý problém představuje radioaktivní spad. Tento problém je i v dlouhodobém horizontu (jedná se informační servis č. 2/2002 strana 4

5 o látky s poločasem rozpadu desítky a stovky let) prakticky neřešitelný. K havárii došlo sice na území Ukrajiny, ovšem pouhých cca 10 km od hranic Běloruska. Převládající vítr směrem na sever způsobil, že spad zasáhl především Bělorusko. OSN udává, že přes 2/3 spadu je právě v Bělorusku. Pro srovnání: nejvíce (stejně) zamořené Černobylem je 23 % území Běloruska, 4,8 % území Ukrajiny a 0,5 % území Ruska. Absolutně i relativně je tedy Bělorusko postižené nejvíce. Odhad vyčíslitelných přímých škod Běloruska způsobený havárií Černobylu je cca 250 mld USD, tj. HDP Běloruska za téměř 20 let. Díky existující totalitní vládě prezidenta Lukašenka v Bělorusku se zahraniční pomoc na řešení následků havárie soustřeďuje především na Ukrajinu a o problémech v Bělorusku se příliš nemluví. Celoplošné zamoření různými radioaktivními látkami vytvořilo z havárie mnohogenerační problém. Výrazně byl postižen i zemědělský fond Běloruska. Zhruba 6 tisíc kilometrů čtverečních země, z toho téměř 3 tisíce kilometrů kvalitní zemědělské půdy, bylo nutné na dlouhou dobu zcela opustit. Na zamořených územích bylo zlikvidováno resp. ponecháno osudu 415 obydlených míst, 287 zemědělských a průmyslových objektů, 607 škol a dětských zařízení, 95 nemocnic a poliklinik, 550 objektů občanské vybavenosti. Na území, kde je tak vysoká radioaktivita, že podle ruské i ukrajinské normy není toto prostředí vhodné pro dlouhodobý pobyt, žije v Bělorusku téměř 2 milionů obyvatel (20 % obyvatelstva), z toho přes 400 tisíc dětí do 18 let. Na celém ostatním území Běloruska je trvale mírně zvýšená radiace, z toho na některých místech neočekávaně významně (aktivovaná vnitřní radiace země nebo nárazový lokální spad). V létě 2000 došlo ke znovurozptýlení části spadu z Černobylu požáry rašelinišť ve výrazně zamořeném území. Přitom postupně dochází k rozšiřování radioaktivity na okolí nejvíce zasažených oblastí - větrem, vodou, živočichy, průmyslovou činností, ale zejména potravinovým řetězcem. V rámci hospodářské činnosti se v Bělorusku radioaktivita redistribuuje po celé zemi - z více zamořených částí země se prodává produkce včetně zemědělské všude atd. Do tzv. uzavřené vyklizené zóny (30 km okruh) se v poslední době stahují uprchlíci z asijských republik, nejbídnější Bělorusové, sbírají se tam lesní plody a provádí se i hospodářská činnost. Havárii v roce 1986 pomáhalo likvidovat 160 tisíc Bělorusů, z toho jich již tisíce zemřely a 100 tisíc jsou invalidé. Výrazně se zvyšuje výskyt rakoviny, z toho zejména štítné žlázy, rakovina prsu apod. Dnes vstupuje do produktivního věku většina tehdy zasažených dětí. Výrazně roste nemocnost dětí, z nichž cca 50 % má nejméně dvě závažná onemocnění, počet absolutně zdravých dětí se snížil z 60 % na 21%, zatímco množství chronicky patologických pacientů vzrostlo z 10 % na 22 %. Množství dětí trpících rakovinou štítné žlázy se zvětšilo padesátkrát. Dlouhodobý vliv radioaktivity se stále výrazněji projevuje na zdraví celé populace. Od havárie se délka života průměrného Bělorusa každoročně plynule zkracuje, za celou dobu (14 let) je to o více než 3 roky. Průměrný Bělorus - muž se dnes dožívá 62 let. Zásadním a velmi dlouhodobým problémem Běloruska je kvalita místních potravin. Vzhledem k relativní chudobě země, naprosto nedostatečným devizovým zdrojům a částečně i trochu flegmatickému přístupu obyvatelstva jsou následky havárie dále redistribuovány, neboť zemědělské využívání i významně zasažených území nadále pokračuje - tj. odtud je mléko pro děti, maso apod. Pro jistotu se některé místní potraviny míchají (pro splnění místních norem), takže "kvalita" místních potravin je podobná po celém území Běloruska. Díky nedostačujícím zdrojům deviz je cena dovozových potravin velmi vysoká, a proto převažují běloruské. Za situace, kdy dovozové (tedy nekontaminované) potraviny stojí několikanásobek ceny běloruských, kupuje většina Bělorusů přirozeně to nejlevnější. Řadový občan, jehož průměrný příjem je velmi nízký, nemá na vybranou, prostý lid je nucen jíst to, co je nejlevnější - bez ohledu na své zdraví. Radioaktivita není vidět ani cítit, nebolí. Proto je lepší něco jíst s potenciálním rizikem, které si mnozí dosud neuvědomují nebo naopak fatalisticky podceňují, než zdravě hladovět. Dovozové potraviny jsou proto ve velmi malém sortimentu a často s prošlou dobou spotřeby. Problém kvality potravin souvisí s chudobou země - zemědělci si nemohou např. dovolit dávat sorbenty, které vážou radioaktivitu do krmiva, takže v r již má běloruské mléko třikrát větší dávky cesia než v roce Normy u mléka jsou v Bělorusku 100 Bk/litr, v Rusku a na Ukrajině 50 Bk/litr. Normy na hovězí jsou v Bělorusku 500 Bk/kg, v Rusku a na Ukrajině 160 Bk/kg. Nejsou prostředky na odpovídající hnojení a už vůbec ne na úpravu půdy látkami vážícími na sebe radioaktivitu. Když byla v roce 1999 velmi špatná úroda, většina potravinářského obilí se v r dovážela. V roce 2000 byla úroda lepší a kvalita místních potravin se opět zhoršila. Dalším významným zdraví ohrožujícím faktorem je olovo. To není radioaktivní spad, ale důsledek hašení elektrárny. Několik tisíc tun olova bylo použito na uzavření havarovaného bloku, ale mnoho se ho prostě roztavilo a sublimovalo, a tak uniklo společně s radioaktivním spadem do ovzduší. Norma olova v organismu v USA je 50 mikrogramů/litr krve, protože při objemu mezi začíná vznikat riziko snižování inteligence. U dětí v gomelské oblasti (sousedí s Ukrajinou) má přes 100 mikrogramů olova na litr krve 56 % dětí, v Minsku je to 30 %, v brestské oblasti (sousedí s Polskem) 40 %. To jen dokazuje globální zasažení celého území Běloruska spadem. Mezinárodní pomoc je proto důležitá. Před dvěma lety byla rozvinuta intenzivní informační kampaň, jejímž cílem je zabránit, aby svět zapomněl na Černobyl. Mnoho států umožňuje rekreace tzv. "černobylských" dětí z Běloruska - každoročně se bezplatně rekreuje v zahraničí kolem dětí. Bohužel pro Bělorusy politické důvody brání řadě zemí pomocné projekty financovat. Návštěva zamořeného území je však nezapomenutelný deprimující zážitek. Dovětek: Celý svět se zapojil do boje proti terorismu. A v klidu koukáme na to, že v Bělorusku je státní terorismus aplikován bez významnějších protestů zbytku Evropy. Jistě, lidé nejsou denně mláceni na ulicích (pouze při demonstracích) a nejsou zavíráni za politické činy (protože se vždy najde nějaký ekonomický důvod). K průměrnému platu 80 USD/měsíčně je možné si bokem přivydělat, nezaměstnanost je uměle udržována mezi 1 až 2 % (sociální podporu vyplácejí podniky, čímž je nezaměstnaný veden jako zaměstnaný), oproti neustále připomínaným válečným letům (!) lidé opravdu nehladoví a mají co jíst. Nemůžete nevzpomenout na sedmdesátá a osmdesátá léta u nás. Že lidé v posledních volbách (2001) zvolili diktátora Lukašenka sedmdesáti procenty hlasů? My jsme přeci volili na 99,7 %. Jen jedním okem jsem nahlédl do Běloruského vězení a byl to pohled do pekla. Jen jeden den jsem s trávil na Běloruském venkově a ocitl jsem se v předminulém století. V Bělorusku žije 10 milionů lidí, jejichž jazyk je k českému hned po slovenštině nejpříbuznější. Nevím jak, ale můžeme-li těmto lidem nějak pomoci, udělejme to. Z gomelské oblasti Tomáš Jirsa starosta Hluboké nad Vltavou informační servis č. 2/2002 strana 5

6 PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ÚNORA V PRAZE Kontrola zápisů z 11. zasedání a 12., 13. a 15. korespondenčního hlasování Předsednictva SMO ČR Předsednictvo Svazu vzalo na vědomí usnesení přijatá v rámci korespondenčního hlasování, která proběhla v období od posledního zasedání v prosinci korespondenční hlasování - Předsednictvo souhlasilo s aktivním zapojením SMO ČR do projektu MATRA III (řešení romské problematiky prostřednictvím obecních projektů, financovaných především holandskou stranou) obdobným způsobem, jako u projektu MATRA II s tím, že se Svaz nebude na projektu finančně podílet. 13. korespondenční hlasování - Předsednictvo jmenovalo paní Mgr. Danielu Vernerovou, starostku města Bělá pod Bezdězem, zástupcem SMO ČR v Mezirezortní komisi pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným osobám. Náhradníkem byl jmenován pan Jaroslav Myška, starosta města Mnichovo Hradiště. 15. korespondenční hlasování - Předsednictvo vyslovilo souhlas s tím, aby se SMO ČR stal spoluvyhlašovatelem soutěže "Zklidňování dopravy ve městech a obcích". Současně byl jmenován pan Josef Dytrych, starosta obce Miskovice, zástupcem Svazu v hodnotící komisi soutěže ,00 Kč; závazek fondu v roce 2001 realizovaný v lednu 2002 ve výši ,80 Kč. Zůstatek Sociálního fondu činí ,19 Kč. Výroční zpráva SMO ČR za rok 2001 Výroční zpráva je shrnutím činnosti Svazu za uplynulé období a obsahuje i zkrácenou finanční zprávu. (Pozn.: Zpráva o činnosti komisí byla otištěna v INS č. 2) Zpráva bude použita pro prezentaci činnosti Svazu. V souvislosti s Výroční zprávou diskutovali členové Předsednictva také podobu propagačního materiálu Svazu. Bylo doporučeno, aby byl rozšířen o fotodokumentaci bývalých předsedů Svazu a o témata, kterými se chce Svaz v budoucnu zabývat. Grafický návrh bude ke zpracování zadán profesionální agentuře. Jmenovaní zástupci SMO ČR v různých pracovních komisích/skupinách Předsednictvo vzalo na vědomí jmenování výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha členem odborné pracovní skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro přípravu Evropského roku osob se zdravotním postižením. Rovněž vzalo na vědomí rezignaci výkonného místopředsedy Doc. Václava Černého na členství v redakční radě časopisu České právo životního prostředí. Předsednictvo jmenovalo Ing. Irenu Bělohlávkovou, starostku obce Třebestovice, zástupcem Svazu v Koordinačním výboru Evropského dne bez aut 2002 v ČR a pana JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D. z legislativního oddělení Kanceláře SMO ČR novým zástupcem Svazu v redakční radě časopisu České právo životního prostředí. Předsednictvo uložilo zástupcům SMO ČR v různých pracovních komisích/skupinách zpracovat informaci o činnosti daného orgánu a činnosti zástupce Svazu v tomto orgánu v roce 2001 v rozsahu max. jedné stránky. Celková tabulka zástupců Svazu v různých pracovních komisích bude dle nových sdělení aktualizována. Ing. Čestmír Vlček, Květa Halanová Stav členské základny Od 1. listopadu 2001 projevilo zájem o členství celkem sedm obcí a měst. Pět municipalit (Rotava, Nejdek, Velké Hamry, Stříbrná, Vrančice) i přes osobní a písemné kontakty trvá na vystoupení ze Svazu. Podle nových Stanov schválených na VII. Sněmu rozhoduje o ukončení členství Předsednictvo Svazu (dříve Rada). K 21. únoru 2002 je tedy ve Svazu celkem obcí. Zpráva o hospodaření SMO ČR v roce 2001 Předsednictvo projednalo rozbor hospodaření SMO ČR k Rozbor je zpracován ve stejné formě, jako rozpočet Svazu na letošní rok. Doposud byly provozní výdaje Svazu drženy na úrovni roku Hospodaření Svazu skončilo přebytkem ve výši 1, ,88 Kč. Dá se předpokládat, že v letošním roce budou vyšší náklady vzhledem k plánovanému přijetí dalších zaměstnanců Kanceláře Svazu a zvýšení některých poplatků. Celkové příjmy Svazu v r činily 15, ,54 Kč, celkové výdaje pak 13, ,66 Kč. Konečný zůstatek rezervního fondu tedy činí 15, ,86 Kč. Předsednictvo vzalo výsledky hospodaření Svazu k na vědomí a doporučilo jej ke schválení Radě. Dále doporučilo, aby byly schváleny výsledky hospodaření Sociálního fondu Svazu v roce 2001; příděly do fondu ve výši ,90 Kč, čerpání fondu roku 2001 ve výši Změny ve složení komisí Předsednictva SMO ČR Předsednictvo vzalo na vědomí obdržené rezignace na členství v odborných komisích Svazu. Jmenovalo pana Zdeňka Škaroupku z Ligy za práva vozíčkářů členem Komise pro zdravotně postižené občany, pana Vladimíra Bendu, starostu města Přeštice, členem Finanční komise a pana RNDr. Jiřího Bytela, starostu obce Velká Hleďsebe, členem Komise ISMO. Aktualizace Koncepce zahraničních aktivit SMO ČR Koncepce zahraničních aktivit SMO ČR byla schválena Radou SMO ČR na jejím 7. zasedání dne 30. listopadu Tato Koncepce již neodpovídá současnému stavu, proto bylo navrženo Zahraniční komisí provést v textu Koncepce změnu. Předsednictvo vzalo na vědomí podkladový materiál, schválilo aktualizovanou Koncepci zahraničních aktivit SMO ČR doplněnou v části Dosažení stanovených priorit takto: "Pro splnění výše formulovaných priorit je podstatné používat optimálních metod a způsobů" a zrušilo původní znění Koncepce zahraničních aktivit. Dodatek č. I. Organizačního řádu Kanceláře SMO ČR Organizační řád Kanceláře Svazu byl schválen na 1. zasedání Předsednictva Svazu v r V článku IV. Zastupování a podepisování v odstavci (4) je vymezen okruh odpovědností ve vztahu k podepisování dokladů, jejichž prostřednictvím se čerpají finanční prostředky Svazu, v odstavci (5) pak okruh osob, podepisující bankovní doklady. Věcná informační servis č. 2/2002 strana 6

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM

6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM 10. ROČNÍK 6/2002 Z OBSAHU Obecně prospěšné práce Z jednání Předsednictva Řekové se diví MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz OP P.P.

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více