3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK"

Transkript

1 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OP P.P / Praha 4 Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 J ako každoročně i letos se při příležitosti veletrhu URBIS na brněnském výstavišti uskuteční tentokrát již 9. Celostátní kongres starostů a primátorů. Tématem letošího Kongresu budou dva problémy, které výrazně zasáhly do ekonomického života obcí. Témata, která jsou aktuální právě v těchto dnech. Je to otázka právní úpravy zadlužování obcí (zákon č. 450/2001 Sb.) a nový zákon o odpadech a s ním spojené otázky zpoplatňování odpadů. Kongresu se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostřední ČR a Státního fondu životního prostředí, kteří pohovoří k problematice nového zákona o odpadech a odpoví vám na vaše otázky z oblasti zpoplatňování odpadů nebo jiných problémů spadajících do jejich působnosti. K problematice právní úpravy zadlužování obcí přijedou diskutovat zástupci Ministerstva financí ČR a předpokládáme, že se diskuse nad problematikou zákona č. 450/2001 Sb. zúčastní i poslanci PSP ČR. Zákon č. 450/2001 Sb. má pro obce dalekosáhlé důsledky, které Svaz měst a obcí ČR kritizoval již při projednávání poslaneckého návrhu tohoto zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu. I když byly některé připomínky Svazu akceptovány, zejména v Senátu, Poslanecká sněmovna se nakonec přiklonila ke svému původnímu znění a senátní podoba tím byla zamítnuta. Díky zákonu č. 450/2001 Sb. byla významně omezena bytová výstavba v desítkách obcí v celé ČR. Mnoho obcí také nemůže přijímat ani krátkodobé úvěry díky nejasnému znění 85 odst. 4 zákona o obcích. Vážené starostky, vážení primátoři, vážení starostové, věnujte prosím Kongresu svoji pozornost. Přijeďte diskutovat nad těmito ožehavými otázkami 25. dubna 2002 do Brna. Cílem kongresového jednání by měly být závěry, které by se mohly stát vodítkem pro další aktivity Svazu v oblastech právní úpravy zadlužování obcí a zpoplatňování odpadů. Lukáš Váňa

2 Aktuality V úterý 5. února se uskutečnila na popud Svazu měst a obcí ČR v areálu Veletrhů Brno úvodní schůzka na téma festivalu českých a německých partnerských měst. Jednání navazovalo na závěry ze schůzky představitelů Svazu s panem senátorem Morávkem v lednu t.r. (viz Aktuality, InS č. 1/2002). Vedle zástupců Veletrhů Brno, a.s. a pana senátora Morávka se za Svaz zúčastnil výkonný místopředseda pro vnitřní vztahy a legislativu Jaromír Jech a člen Zahraniční komise Svazu Mgr. Miroslav Cvrk. Svazový námět, zda by nemohl festival partnerských měst probíhat při některém z veletrhů, se setkal s kladnou odezvou. Účastníci se shodli na celé řadě dílčích úkolů a otázek, které bude nutno splnit či vyřešit, než bude učiněno rozhodnutí, zda je možné myšlenku v roce 2003 úspěšně realizovat. Ve čtvrtek 7. února proběhla na půdě Ministerstva vnitra diskuse na téma připravovaných zákonů o standardech veřejných služeb, o veřejném auditu a dále o Evropské chartě místní samosprávy. Doc. Jiří Marek, ředitel odboru modernizace veřejné správy MV ČR, pozval výkonného místopředsedu pro vnitřní vztahy a legislativu Jaromíra Jecha a JUDr. Josefa Vedrala, aby s nimi projednal především zásadní negativní postoj k návrhům jmenovaných zákonů. Z věcného hlediska jednání nepřineslo změny v názorech žádné ze stran. Třetí bod, Evropská charta, byl projednáván jako přímý důsledek jednání představitelů Svazu, v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem, s ministrem vnitra Stanislavem Grossem v roce Na tomto poli se rýsuje možnost, že by se, po důkladné analýze a přípravě, mohl připravit návrh, na základě kterého by Česká republika (vláda, Parlament) přijala i některé další články Charty, ke kterým má prozatím výhrady. Mohlo by jít především o ustanovení, týkající se finanční problematiky. Ve čtvrtek 14. února se výkonný místopředseda Jaromír Jech zúčastnil magisterského semináře kurzu politické a ekonomické sociologie Katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích. Skupina studentů na něm obhajovala svůj projekt Svaz měst a obcí ČR: analýza vnější a vnitřní činnosti, v rámci něhož se hodlají v první polovině letošního roku zabývat naším Svazem. Výsledky této studentské aktivity budou Svazu na podzim t.r. předány k případnému využití. V pátek 15. února se konala na Úřadu vlády České republiky první schůzka přípravného výboru pro Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, který je vyhlášen Radou Evropy. Zástupcem Svazu byl ministrem Březinou jmenován výkonný místopředseda Jaromír Jech. Cílem tohoto prvního zasedání bylo jednak představit celoevropský záměr a dále diskutovat o možných aktivitách a projektech, které by se ze strany České republiky v roce 2003 mohly odehrát. Výkonný místopředseda Jech nadnesl, zda by nebylo vhodné uvažovat o obdobě soutěže Obec seniorům, kterou Svaz realizoval v roce 1998 v rámci Mezinárodního roku seniorů. Tedy aktivita s pracovním názvem "Obec a zdravotně postižení". Pochopitelně je třeba tuto otázku diskutovat nejprve uvnitř Svazu, především v Komisi pro zdravotně postižené občany a zvážit přitom i možná úskalí, např. že v roce 2003 budou nová zastupitelstva. V pondělí 25. února a v pátek 1. března se opět sešla redakční rada projektu MATRA II. Pondělního jednání se účastnil i Henk Goulouze (editor holandské příručky). Úkolem rady bylo posouzení všech autorských příspěvků včetně oponentských posudků. K některým kapitolám byly vzneseny jen drobné připomínky, k jiným požadavek celou kapitolu předělat. Někteří zástupci rady se sejdou přímo s autory, aby znovu vysvětlili základní požadavek - psát očima zastupitele. Připomínky budou všem autorům předány k zapracování. V úterý 26. února v Praze a ve čtvrtek 28. února v Brně zorganizovala společnost TRIADA ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR - Komorou obcí opět Dny malých obcí. Program byl rozdělen do několika bloků - od Ministerstva pro místní rozvoj, kdy vystoupil například pan ministr Lachnit, přes blok "Reforma", o které hovořil náměstek ministra vnitra pan Postránecký, přes problematiku odpadů, kdy hlavní slovo měla náměstkyně ministra životního prostředí paní Tylová, až po otázky rozpočtů a regulace dluhu obcí. Poslední bod měl za Ministerstvo financí na starosti pan Komárek. Svaz zastupoval po oba dva dny výkonný místopředseda pan Jech, v Praze se zúčastnil i předseda Finanční komise pan Černý, starosta Úval. Informujeme REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY O reformování veřejné správy jsme psali mnohokrát. O první i druhé fázi, před námi je i třetí a bůh ví, kolik jich ještě bude. Často byla reforma i obsahem úvodníku. Dnes, v čase, kdy probíhá projednávání ve výborech Sněmovny, opět. Nevíme, jaká bude podoba zákonů, které přijdou do Senátu, nevíme dokonce ani to, zda vůbec plénum Sněmovny onen "balík" vůbec schválí. Víme jen, že současná vřava je přesilná. Ve středu 27. února projednával Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, sněmovní tisk Návrh, který Svaz nepřipomínkoval, ale usnesením své Rady z 6. prosince 2001 sdělil, že dává přednost modelu "širokému tzn. 192 obcí III" před modelem "úzkým", kdy by se kompetence dnešních okresních úřadů převáděly pouze na okresní města. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí podpořil návrh poslankyně za KSČM pí Rujbrové, aby působnosti dnešních okresních úřadů vykonávala pouze okresní města. I projednávání ostatních návrhů jiných zákonů či novel zákonů v různých výborech se prozatím musí obejít bez jednoznačných závěrů. Většinou je jejich projednávání odloženo a jeví se jako pravděpodobné, že o všem podstatném rozhodne přímo plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V této souvislosti je zajímavé všimnout si i hlasů, které někdy s nelibostí komentovaly svazové počínání. Mezi jinými i iniciátora tzv. Chlumecké petice, která měla za cíl, velice zjednodušeně řečeno, dosáhnout rozšíření počtu "obcí III" i o další města. Svaz nikdy nehájil "určitou skupinu velkých obcí", ale snažil se připomínkovat systém. Nyní, bez ohledu na zpochybňovaná stanoviska Svazu, počet "nevyvolených obcí III" dramaticky vzrostl a tím se, ve světle posledních informační servis č. 2/2002 strana 2

3 událostí ukázalo, že argumenty odůvodňující "smutnou a podivnou úlohu Svazu měst a obcí ve vztahu k reformě" jsou od počátku účelově konstruované. Co však dál s reformou? Jak má Svaz reagovat? Patrně nikterak převratně. I nadále je třeba hájit svá Radou schválená stanoviska a připomínky k jednotlivým zákonům. I nadále pracovat, oslovovat poslance a senátory, kteří se neztotožňují s názory poslankyně Rujbrové. A především se připravit na diskusi o finančním zajištění reformy v celé šíři jednotlivých oblastí. Hájit úzkostlivě zájmy obcí a měst. Je přitom, přes možné dílčí neúspěchy, důvod k optimizmu. Opravňuje nás k tomu procedura projednávání novely zákona o obcích minulou středu, opět ve Výboru pro veřejnou správu. Jednání výboru trvalo pět hodin a odehrávalo se téměř výlučně v rovině "vládní návrh kontra návrh Svazu měst a obcí ČR". Pro nás, kteří jsme byli přítomni, bylo zadostiučiněním to, jaký význam všichni přikládají svazovým názorům, které jsou výsledkem společné aktivity starostů a Kanceláře Svazu. Škoda jen, že zasedací místnost Výboru pro veřejnou správu nemůže pojmout všech starostů. Myslím, že kdyby tomu tak mohlo být, tak by Svaz měl členů. Jaromír Jech výkonný místopředseda REGULACE DLUHU OBCÍ ZÁKONEM Č. 450/2001 SB. V prosinci loňského roku se objevily první negativní reakce obcí i institucí, na které měl mít dopad zákon č. 450/2001 Sb. Tento zákon, jenž je v podstatě novelou sedmi zákonů, mimo jiné i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má podle předkladatelů za cíl, mimo jiné, regulovat zadluženost obcí. Svaz byl v průběhu přípravy zákona č. 450/2001 Sb. k jeho návrhu silně kritický, svazové připomínky však nebyly v roce 2001 brány v potaz. Po 1. lednu 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, se na Svaz obracely další subjekty, a to přímo se žádostí, aby Svaz napomohl napravit neúnosnou situaci. A to nejenom obce, ale například i Ministerstvo financí, Česká spořitelna či Státní fond rozvoje bydlení. Svazovou reakcí na neudržitelný stav byl dopis předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka, adresovaný členům vlády, předsedům obou komor Parlamentu ČR a předsedům státních fondů (bydlení, životního prostředí a dopravy). Důležité vyjmuté pasáže dopisu: " Dovolím si tvrdit, na základě prvních a četných reakcí obcí, bankovních ústavů, ale i některých ústředních orgánů státní správy, že málokterý zákon vzbudil v poslední době tolik rozruchu. Mnohem horší však je, že přinesl i prokazatelné a zbytečné potíže. A to nejenom tehdy, kdy například obce jednají s bankami o "novém" úvěru, ale především tam, kde jde o průběžné poskytování úvěrů na financování již započatých akcí. Domnívám se, že zde není místo pro vyčerpávající analýzu. Ta bude ostatně Svazem předložena následně na příslušná místa, Ministerstvo financí nevyjímaje, prostřednictvím nichž se budeme snažit napravit stávající nevyhovující stav. Musím však zdůraznit čtyři argumenty spíše nelegislativní povahy, které nejen podle názoru starostů a primátorů ze Svazu vážným způsobem zpochybňují nutnost existence zákona č. 450/2001 Sb. v jeho stávající podobě či dávají podnět k jeho novelizaci. Za prvé. Celková zadluženost obcí kolísá od zhruba 39 miliard korun v roce 1998, 40 miliard korun v roce 1999 až po zhruba 42 miliard korun v roce Nejde tudíž o žádné dramatické zvyšování obecního dluhu v posledních letech, nic ani nenasvědčuje, že by se něco takového mělo odehrávat v nejbližší budoucnosti. Za druhé. Poměr "roční dluhové služby" (zhruba 10 miliard korun) a celkového celorepublikového "ročního rozpočtu obcí" (zhruba mezi 160 až 180 miliardami korun) nedává důvodu k tvrzení o nadměrném zadlužení obcí v České republice. Za třetí. Mnohaleté fungování Housing Guaranty Program (HGP) v ČR, garantovaného vládami ČR a USA a spravovaného společností MUFIS, a.s. (49 % MF ČR, 49 % MMR ČR a 2 % SMO ČR), je důkazem toho, že české i zahraniční komerční banky umí analyzovat schopnost obcí splácet své závazky - tuto schopnost získaly prostřednictvím tzv. technické pomoci HGP. (Není bez zajímavosti, že nadměrný dluh některých obcí, například Smržovky či Rokytnice nad Jizerou, vznikl pod přímým dohledem či dokonce doporučením ústředních orgánů státní správy na počátku devadesátých let minulého století před počátkem HGP.) Můžeme tvrdit, a analýzy bankovních expertů to dokládají, že se v České republice v současnosti nenajde komerční banka, která by poskytla obcím úvěr (vydala obligace), aniž by neměla zajištěnu návratnost. Stejným způsobem se pak chovají i státní fondy, které jsou právě díky HGP velice konzervativní. Za čtvrté. Rok 2002 je rokem mnoha voleb, v neposlední řadě i komunálních. Ve většině obcí se dokončují akce, plánované v komunálních volebních programech v roce Jakékoliv zbytečné potíže, které mohou ohrozit bezproblémové naplnění volebních plánů se nutně promítnou do myšlení občanů. V jejich očích to budou "opět neschopní slibující politici, kteří neplní své sliby". Prostřednictvím nešťastně koncipovaného zákona tak může v jisté míře dojít k dalšímu oslabování zájmu občanů o spoluúčast na správě veřejných záležitostí. A dovolím si při této příležitosti tvrdit, že občan nebude příliš rozlišovat mezi komunálním či parlamentním politikem. V sázce je účast ve volbách obecně " Reakce na dopis byly jednoznačně souhlasné s názorem Svazu, svazová iniciativa byla vítána poslanci, senátory i předsedy státní fondů. Kancelář Svazu dále iniciovala celou řadu jednání, jejichž cílem bylo analyzovat problém, pokusit se vyčíslit dopady zákona a přispět k případné nápravě. Kontaktováni byli poslanci a senátoři, u kterých byl předpoklad, že by případný svazový návrh vzali za svůj. Aktivně se zapojily rovněž některé banky (např. Česká spořitelna, a. s.) a Ministerstvo financí. Výsledkem by měl být návrh, který bude aktivně oponován Kanceláří Svazu (zejména JUDr. Vedral a Mgr. Váňa) a poté projednán poprvé patrně na podvýboru pro veřejnou správu při projednávání novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jaromír Jech výkonný místopředseda FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘEVÁDĚNÝCH Z OKRESNÍCH ÚŘADŮ NA KRAJE A OBCE Ve středu 27. února t.r. měl být projednáván na zasedání vlády České republiky materiál Ministerstva financí "Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí a krajů v roce 2003". Zjednodušeně je podstata problému, sledovaného již delší dobu Svazem, respektive Komisí pro zdravotně postižené občany a Sociální komisí, následující. Ministerstvo financí, v části Sociální služby, navrhovalo, aby zařízení sociálního charakteru (domovy důchodců, ústavy sociální péče), jejichž zřizo- informační servis č. 2/2002 strana 3

4 vatelem jsou nyní okresní úřady, byly dofinancovány tam, kde přejdou na obce (cca 4 zařízení v ČR) prostřednictvím účelové dotace, a tam, kde přejdou na kraje (ostatní, tzn. cca 450 zařízení v ČR) výnosem svých daňových příjmů, získaných pomocí novely zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. K citovanému materiálu, k části sociálních služeb, byla vznesena zásadní připomínka Ministerstva práce a sociálních věcí, které s Ministerstvem financí navrhovaným způsobem financování nesouhlasilo. S touto připomínkou se ztotožnilo i Ministerstvo vnitra. Svaz měst a obcí ČR se k těmto výhradám připojil. Podle průzkumu MPSV jsou obce v následujícím zhruba dvou až tříletém období, po vyjasnění majetkových poměrů a finančních toků, ochotny převzít zařízení sociálního charakteru, jejichž zřizovatelem jsou nyní okresní úřady a které by měly přejít nejprve na kraje. Je to zhruba 70 % obcí, které mají zájem o zařízení místního či mikroregionálního významu, zbytek by měl i nadále spadat do působnosti krajů. Tento postup je navíc i v souladu s již několik let MPSV připravovanou reformou sociálních služeb, jejímž jedním ze základních stavebních kamenů je princip subsidiarity. Svazové komise i Kancelář se přitom na přípravě sociální reformy aktivně podílí, od r mimo jiné i v rámci česko-britského projektu "Podpora MPSV při reformě sociálních služeb". Zásadním a podstatným důvodem, proč tedy nesouhlasit se stanoviskem MF, je fakt, že došlo-li by k MF navrhovanému způsobu financování na úrovni krajů prostřednictvím vlastních daňových příjmů, těžko by se za dva až tři roky krajům jejich vlastní daňové výnosy opět odebíraly, a tak by nebylo možné poskytnout příslušné finanční prostředky obcím. Mnohem jednodušší, z hlediska dosažení principů reformy, je setrvat na účelovém dotačním financování jednotlivých zařízení i v následujícím období a úvahy o změně systému na formu zajištěním vlastními daňovými výnosy ponechat zhruba na rok 2004, kdy bude zřejmé, která zařízení převezmou obce. Jiná situace byla v naoko podobném případě převádění středního školství na kraje. Tam měla být dána krajům okamžitě možnost zajišťovat úkoly pomocí vlastních finančních příjmů, například zvýšeným podílem daní dle zákona o rozpočtovém určení výnosu daní, a ne účelově přidělovanými finančními prostředky od státu. Odůvodnění rozdílnosti je jednoduché. Ve středním školství jde o cílový stav reformy, kdežto v případě sociálních zařízení jde o stav přechodný. Souhlasit se nedá ani s dalším názorem Ministerstva financí, že financování organizací přešlých na kraje dotacemi ze státního rozpočtu se vrací k centralistickému řízení a popírá tak základní princip reformy veřejné správy a postavení samosprávných orgánů. Právě naopak. Základem by mělo být dosažení cíle reformy veřejné správy, který spočívá v praktickém uplatnění principu subsidiarity, v daném případě tedy v tom, aby co nejvíce zařízení sociálního charakteru, spravovaných v současné době okresními úřady, přešlo na obecní samosprávy. Jaromír Jech výkonný místopředseda VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH Společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA "Doprava pro 21. století" ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec vyhlašují soutěž "Zklidňování dopravy ve městech a obcích". Cílem soutěže je upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech a možnosti jejich řešení, a dále vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. Soutěže se mohou účastnit obce, města, městské obvody a části České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích (rozdělení dle názvu sídla): - kategorie obce ČR, - kategorie města a městské obvody a části ČR. V každé z kategorií budou vybrány tři nejlepší projekty, které obdrží finanční odměnu. Celkem bude mezi nejlepší projekty rozděleno ,- Kč (tj ,- Kč v každé kategorii). O výši cen rozhodne komise dle kvality jednotlivých projektů. Kromě toho bude udělena cena časopisu Moderní obec. Její výherce obdrží čestný diplom a věcný dar věnovaný redakcí. Do soutěže se mohou přihlašovat projekty realizované v posledních 5ti letech, zaměřené na proměny veřejných prostorů měst a obcí a založené především na optimálním uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Uzávěrka podávání přihlášek je Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v říjnu Soutěžní podmínky a formulář přihlášky do soutěže jsou soutěžícím poskytovány bezplatně. Soutěžní podmínky lze získat u sekretářky soutěže Ing. Hany Foltýnové, Nadace Partnerství, Panská 7, Brno, tel.: , fax , a také na internetové adrese Další informace včetně přihlášky do soutěže jsou k dispozici také na ČERNOBYLSKÁ OBLAST ŠESTNÁCT LET PO TRAGEDII V posledním čísle Informačního servisu jsme uveřejnili výzvu Ing. Tomáše Jirsy, starosty Hluboké nad Vltavou, která se týkala pomoci dětem z Černobylu. Pan Jirsa nám nyní zaslal článek, kde celý problém popisuje trochu z širšího pohledu. Věnujte mu prosím pozornost. Při své poslední návštěvě Běloruska jsem měl možnost jako člen mezinárodní delegace navštívit tu část Běloruského území, která patří mezi nejvýše postižené havárií Černobylské jaderné elektrárny ( ). Ta svými následky zasáhla velkou část Evropy, ale dvě země, Ukrajina a Bělorusko, si denně připomínají její tragické důsledky. U většiny české veřejnosti převládá názor, že se jedná zejména o ukrajinskou záležitost. Tento názor je nepřesný a směšuje dva problémy katastrofy. Prvním je otázka vlastní elektrárny - uzavření sarkofágu a nutnosti financování této akce na Ukrajině, což je opravdu ukrajinský problém a je střednědobě řešitelný. Druhý problém představuje radioaktivní spad. Tento problém je i v dlouhodobém horizontu (jedná se informační servis č. 2/2002 strana 4

5 o látky s poločasem rozpadu desítky a stovky let) prakticky neřešitelný. K havárii došlo sice na území Ukrajiny, ovšem pouhých cca 10 km od hranic Běloruska. Převládající vítr směrem na sever způsobil, že spad zasáhl především Bělorusko. OSN udává, že přes 2/3 spadu je právě v Bělorusku. Pro srovnání: nejvíce (stejně) zamořené Černobylem je 23 % území Běloruska, 4,8 % území Ukrajiny a 0,5 % území Ruska. Absolutně i relativně je tedy Bělorusko postižené nejvíce. Odhad vyčíslitelných přímých škod Běloruska způsobený havárií Černobylu je cca 250 mld USD, tj. HDP Běloruska za téměř 20 let. Díky existující totalitní vládě prezidenta Lukašenka v Bělorusku se zahraniční pomoc na řešení následků havárie soustřeďuje především na Ukrajinu a o problémech v Bělorusku se příliš nemluví. Celoplošné zamoření různými radioaktivními látkami vytvořilo z havárie mnohogenerační problém. Výrazně byl postižen i zemědělský fond Běloruska. Zhruba 6 tisíc kilometrů čtverečních země, z toho téměř 3 tisíce kilometrů kvalitní zemědělské půdy, bylo nutné na dlouhou dobu zcela opustit. Na zamořených územích bylo zlikvidováno resp. ponecháno osudu 415 obydlených míst, 287 zemědělských a průmyslových objektů, 607 škol a dětských zařízení, 95 nemocnic a poliklinik, 550 objektů občanské vybavenosti. Na území, kde je tak vysoká radioaktivita, že podle ruské i ukrajinské normy není toto prostředí vhodné pro dlouhodobý pobyt, žije v Bělorusku téměř 2 milionů obyvatel (20 % obyvatelstva), z toho přes 400 tisíc dětí do 18 let. Na celém ostatním území Běloruska je trvale mírně zvýšená radiace, z toho na některých místech neočekávaně významně (aktivovaná vnitřní radiace země nebo nárazový lokální spad). V létě 2000 došlo ke znovurozptýlení části spadu z Černobylu požáry rašelinišť ve výrazně zamořeném území. Přitom postupně dochází k rozšiřování radioaktivity na okolí nejvíce zasažených oblastí - větrem, vodou, živočichy, průmyslovou činností, ale zejména potravinovým řetězcem. V rámci hospodářské činnosti se v Bělorusku radioaktivita redistribuuje po celé zemi - z více zamořených částí země se prodává produkce včetně zemědělské všude atd. Do tzv. uzavřené vyklizené zóny (30 km okruh) se v poslední době stahují uprchlíci z asijských republik, nejbídnější Bělorusové, sbírají se tam lesní plody a provádí se i hospodářská činnost. Havárii v roce 1986 pomáhalo likvidovat 160 tisíc Bělorusů, z toho jich již tisíce zemřely a 100 tisíc jsou invalidé. Výrazně se zvyšuje výskyt rakoviny, z toho zejména štítné žlázy, rakovina prsu apod. Dnes vstupuje do produktivního věku většina tehdy zasažených dětí. Výrazně roste nemocnost dětí, z nichž cca 50 % má nejméně dvě závažná onemocnění, počet absolutně zdravých dětí se snížil z 60 % na 21%, zatímco množství chronicky patologických pacientů vzrostlo z 10 % na 22 %. Množství dětí trpících rakovinou štítné žlázy se zvětšilo padesátkrát. Dlouhodobý vliv radioaktivity se stále výrazněji projevuje na zdraví celé populace. Od havárie se délka života průměrného Bělorusa každoročně plynule zkracuje, za celou dobu (14 let) je to o více než 3 roky. Průměrný Bělorus - muž se dnes dožívá 62 let. Zásadním a velmi dlouhodobým problémem Běloruska je kvalita místních potravin. Vzhledem k relativní chudobě země, naprosto nedostatečným devizovým zdrojům a částečně i trochu flegmatickému přístupu obyvatelstva jsou následky havárie dále redistribuovány, neboť zemědělské využívání i významně zasažených území nadále pokračuje - tj. odtud je mléko pro děti, maso apod. Pro jistotu se některé místní potraviny míchají (pro splnění místních norem), takže "kvalita" místních potravin je podobná po celém území Běloruska. Díky nedostačujícím zdrojům deviz je cena dovozových potravin velmi vysoká, a proto převažují běloruské. Za situace, kdy dovozové (tedy nekontaminované) potraviny stojí několikanásobek ceny běloruských, kupuje většina Bělorusů přirozeně to nejlevnější. Řadový občan, jehož průměrný příjem je velmi nízký, nemá na vybranou, prostý lid je nucen jíst to, co je nejlevnější - bez ohledu na své zdraví. Radioaktivita není vidět ani cítit, nebolí. Proto je lepší něco jíst s potenciálním rizikem, které si mnozí dosud neuvědomují nebo naopak fatalisticky podceňují, než zdravě hladovět. Dovozové potraviny jsou proto ve velmi malém sortimentu a často s prošlou dobou spotřeby. Problém kvality potravin souvisí s chudobou země - zemědělci si nemohou např. dovolit dávat sorbenty, které vážou radioaktivitu do krmiva, takže v r již má běloruské mléko třikrát větší dávky cesia než v roce Normy u mléka jsou v Bělorusku 100 Bk/litr, v Rusku a na Ukrajině 50 Bk/litr. Normy na hovězí jsou v Bělorusku 500 Bk/kg, v Rusku a na Ukrajině 160 Bk/kg. Nejsou prostředky na odpovídající hnojení a už vůbec ne na úpravu půdy látkami vážícími na sebe radioaktivitu. Když byla v roce 1999 velmi špatná úroda, většina potravinářského obilí se v r dovážela. V roce 2000 byla úroda lepší a kvalita místních potravin se opět zhoršila. Dalším významným zdraví ohrožujícím faktorem je olovo. To není radioaktivní spad, ale důsledek hašení elektrárny. Několik tisíc tun olova bylo použito na uzavření havarovaného bloku, ale mnoho se ho prostě roztavilo a sublimovalo, a tak uniklo společně s radioaktivním spadem do ovzduší. Norma olova v organismu v USA je 50 mikrogramů/litr krve, protože při objemu mezi začíná vznikat riziko snižování inteligence. U dětí v gomelské oblasti (sousedí s Ukrajinou) má přes 100 mikrogramů olova na litr krve 56 % dětí, v Minsku je to 30 %, v brestské oblasti (sousedí s Polskem) 40 %. To jen dokazuje globální zasažení celého území Běloruska spadem. Mezinárodní pomoc je proto důležitá. Před dvěma lety byla rozvinuta intenzivní informační kampaň, jejímž cílem je zabránit, aby svět zapomněl na Černobyl. Mnoho států umožňuje rekreace tzv. "černobylských" dětí z Běloruska - každoročně se bezplatně rekreuje v zahraničí kolem dětí. Bohužel pro Bělorusy politické důvody brání řadě zemí pomocné projekty financovat. Návštěva zamořeného území je však nezapomenutelný deprimující zážitek. Dovětek: Celý svět se zapojil do boje proti terorismu. A v klidu koukáme na to, že v Bělorusku je státní terorismus aplikován bez významnějších protestů zbytku Evropy. Jistě, lidé nejsou denně mláceni na ulicích (pouze při demonstracích) a nejsou zavíráni za politické činy (protože se vždy najde nějaký ekonomický důvod). K průměrnému platu 80 USD/měsíčně je možné si bokem přivydělat, nezaměstnanost je uměle udržována mezi 1 až 2 % (sociální podporu vyplácejí podniky, čímž je nezaměstnaný veden jako zaměstnaný), oproti neustále připomínaným válečným letům (!) lidé opravdu nehladoví a mají co jíst. Nemůžete nevzpomenout na sedmdesátá a osmdesátá léta u nás. Že lidé v posledních volbách (2001) zvolili diktátora Lukašenka sedmdesáti procenty hlasů? My jsme přeci volili na 99,7 %. Jen jedním okem jsem nahlédl do Běloruského vězení a byl to pohled do pekla. Jen jeden den jsem s trávil na Běloruském venkově a ocitl jsem se v předminulém století. V Bělorusku žije 10 milionů lidí, jejichž jazyk je k českému hned po slovenštině nejpříbuznější. Nevím jak, ale můžeme-li těmto lidem nějak pomoci, udělejme to. Z gomelské oblasti Tomáš Jirsa starosta Hluboké nad Vltavou informační servis č. 2/2002 strana 5

6 PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ÚNORA V PRAZE Kontrola zápisů z 11. zasedání a 12., 13. a 15. korespondenčního hlasování Předsednictva SMO ČR Předsednictvo Svazu vzalo na vědomí usnesení přijatá v rámci korespondenčního hlasování, která proběhla v období od posledního zasedání v prosinci korespondenční hlasování - Předsednictvo souhlasilo s aktivním zapojením SMO ČR do projektu MATRA III (řešení romské problematiky prostřednictvím obecních projektů, financovaných především holandskou stranou) obdobným způsobem, jako u projektu MATRA II s tím, že se Svaz nebude na projektu finančně podílet. 13. korespondenční hlasování - Předsednictvo jmenovalo paní Mgr. Danielu Vernerovou, starostku města Bělá pod Bezdězem, zástupcem SMO ČR v Mezirezortní komisi pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným osobám. Náhradníkem byl jmenován pan Jaroslav Myška, starosta města Mnichovo Hradiště. 15. korespondenční hlasování - Předsednictvo vyslovilo souhlas s tím, aby se SMO ČR stal spoluvyhlašovatelem soutěže "Zklidňování dopravy ve městech a obcích". Současně byl jmenován pan Josef Dytrych, starosta obce Miskovice, zástupcem Svazu v hodnotící komisi soutěže ,00 Kč; závazek fondu v roce 2001 realizovaný v lednu 2002 ve výši ,80 Kč. Zůstatek Sociálního fondu činí ,19 Kč. Výroční zpráva SMO ČR za rok 2001 Výroční zpráva je shrnutím činnosti Svazu za uplynulé období a obsahuje i zkrácenou finanční zprávu. (Pozn.: Zpráva o činnosti komisí byla otištěna v INS č. 2) Zpráva bude použita pro prezentaci činnosti Svazu. V souvislosti s Výroční zprávou diskutovali členové Předsednictva také podobu propagačního materiálu Svazu. Bylo doporučeno, aby byl rozšířen o fotodokumentaci bývalých předsedů Svazu a o témata, kterými se chce Svaz v budoucnu zabývat. Grafický návrh bude ke zpracování zadán profesionální agentuře. Jmenovaní zástupci SMO ČR v různých pracovních komisích/skupinách Předsednictvo vzalo na vědomí jmenování výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha členem odborné pracovní skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro přípravu Evropského roku osob se zdravotním postižením. Rovněž vzalo na vědomí rezignaci výkonného místopředsedy Doc. Václava Černého na členství v redakční radě časopisu České právo životního prostředí. Předsednictvo jmenovalo Ing. Irenu Bělohlávkovou, starostku obce Třebestovice, zástupcem Svazu v Koordinačním výboru Evropského dne bez aut 2002 v ČR a pana JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D. z legislativního oddělení Kanceláře SMO ČR novým zástupcem Svazu v redakční radě časopisu České právo životního prostředí. Předsednictvo uložilo zástupcům SMO ČR v různých pracovních komisích/skupinách zpracovat informaci o činnosti daného orgánu a činnosti zástupce Svazu v tomto orgánu v roce 2001 v rozsahu max. jedné stránky. Celková tabulka zástupců Svazu v různých pracovních komisích bude dle nových sdělení aktualizována. Ing. Čestmír Vlček, Květa Halanová Stav členské základny Od 1. listopadu 2001 projevilo zájem o členství celkem sedm obcí a měst. Pět municipalit (Rotava, Nejdek, Velké Hamry, Stříbrná, Vrančice) i přes osobní a písemné kontakty trvá na vystoupení ze Svazu. Podle nových Stanov schválených na VII. Sněmu rozhoduje o ukončení členství Předsednictvo Svazu (dříve Rada). K 21. únoru 2002 je tedy ve Svazu celkem obcí. Zpráva o hospodaření SMO ČR v roce 2001 Předsednictvo projednalo rozbor hospodaření SMO ČR k Rozbor je zpracován ve stejné formě, jako rozpočet Svazu na letošní rok. Doposud byly provozní výdaje Svazu drženy na úrovni roku Hospodaření Svazu skončilo přebytkem ve výši 1, ,88 Kč. Dá se předpokládat, že v letošním roce budou vyšší náklady vzhledem k plánovanému přijetí dalších zaměstnanců Kanceláře Svazu a zvýšení některých poplatků. Celkové příjmy Svazu v r činily 15, ,54 Kč, celkové výdaje pak 13, ,66 Kč. Konečný zůstatek rezervního fondu tedy činí 15, ,86 Kč. Předsednictvo vzalo výsledky hospodaření Svazu k na vědomí a doporučilo jej ke schválení Radě. Dále doporučilo, aby byly schváleny výsledky hospodaření Sociálního fondu Svazu v roce 2001; příděly do fondu ve výši ,90 Kč, čerpání fondu roku 2001 ve výši Změny ve složení komisí Předsednictva SMO ČR Předsednictvo vzalo na vědomí obdržené rezignace na členství v odborných komisích Svazu. Jmenovalo pana Zdeňka Škaroupku z Ligy za práva vozíčkářů členem Komise pro zdravotně postižené občany, pana Vladimíra Bendu, starostu města Přeštice, členem Finanční komise a pana RNDr. Jiřího Bytela, starostu obce Velká Hleďsebe, členem Komise ISMO. Aktualizace Koncepce zahraničních aktivit SMO ČR Koncepce zahraničních aktivit SMO ČR byla schválena Radou SMO ČR na jejím 7. zasedání dne 30. listopadu Tato Koncepce již neodpovídá současnému stavu, proto bylo navrženo Zahraniční komisí provést v textu Koncepce změnu. Předsednictvo vzalo na vědomí podkladový materiál, schválilo aktualizovanou Koncepci zahraničních aktivit SMO ČR doplněnou v části Dosažení stanovených priorit takto: "Pro splnění výše formulovaných priorit je podstatné používat optimálních metod a způsobů" a zrušilo původní znění Koncepce zahraničních aktivit. Dodatek č. I. Organizačního řádu Kanceláře SMO ČR Organizační řád Kanceláře Svazu byl schválen na 1. zasedání Předsednictva Svazu v r V článku IV. Zastupování a podepisování v odstavci (4) je vymezen okruh odpovědností ve vztahu k podepisování dokladů, jejichž prostřednictvím se čerpají finanční prostředky Svazu, v odstavci (5) pak okruh osob, podepisující bankovní doklady. Věcná informační servis č. 2/2002 strana 6

7 přípustnost čerpání finančních prostředků bude prováděna podle rozdělení kompetencí mezi výkonné místopředsedy a ředitelku Kanceláře Svazu. Předsednictvo schválilo doplnění textu odst. (4) článku IV. Organizačního řádu Kanceláře Svazu takto: Za větu "Ředitel Kanceláře, nebo jeho zástupce, jsou oprávněni samostatně podepisovat doklady, jejichž prostřednictvím se čerpají finanční prostředky Svazu do výše Radou Svazu schváleného rozpočtu Svazu na příslušný rok v jednotlivých nákladových položkách" se doplňuje věta "Výkonný místopředseda je oprávněn samostatně podepisovat doklady, jejichž prostřednictvím se čerpají finanční prostředky v nákladových položkách, jejichž čerpání je přímo v jeho kompetenci, z čehož vyplývá přímá odpovědnost za jejich čerpání až do výše Radou schváleného rozpočtu". Zároveň pověřilo předsedu Svazu měst a obcí ČR pana Ing. Oldřicha Vlasáka podpisem Dodatku č. I. Organizačního řádu Kanceláře Svazu měst a obcí ČR ze dne 20. května Informace o společnosti Garancie Ředitelka Kanceláře podala informace o problému, který vznikl v souvislosti se zjištěním existence společnosti GARANCIE. (podrobněji - viz jednání Kontrolní komise, str. 11). Shrnula dosud známé skutečnosti a sdělila výsledky činnosti legislativního oddělení Kanceláře Svazu vedoucí k vyjasnění situace. Předsednictvo pověřilo statutární orgán SMO ČR - předsedu Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka k úkonům vedoucím ke konečné likvidaci GARANCIE, spol. s r.o. "v likvidaci", a to zplnomocněním Ing. Věry Jechové, ředitelky Kanceláře, ke svolání valné hromady spol. GARANCIE, k odvolání původního likvidátora GARANCIE, spol. s r.o. a k zápisu osoby nového likvidátora GARANCIE, spol. s r.o. - Ing. Věry Jechové. Dále schválilo čerpání v položce na úhradu právní pomoci Advokátní kanceláře HRABA & CONSORTES. Informace o VIII. Sněmu Svazu v roce 2003 Ing. Jechová předložila dvě varianty místa konání Sněmu v květnu Brno a Hradec Králové. Více možností se nenabízí, neboť pro tak velký počet účastníků, který navíc nelze odhadnout dopředu, není možné najít dostatečně velké jednací prostory, potíže vznikají i při zajištění ubytování. Informovala o kladech a záporech obou variant (celkové náklady na pořádání akce, ubytování, zázemí...). Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o přípravách VIII. Sněmu Svazu v roce 2003 a uložilo ředitelce Kanceláře Svazu Ing. Věře Jechové zajistit konání VIII. Sněmu v roce 2003 opět v Hradci Králové. Hodnocení projektu LoGIN (Pozn.: obecný úvod viz jednání Kontrolní komise str. xx). Ing. Jechová upozornila, že dle sdělení auditora je třeba dodat další písemné podklady (smlouvy, právní zajištění, forma přijatých peněz atd.). Svaz předložil svůj návrh smlouvy (specifikace poskytnutých peněz), na který však UNDP nepřistoupila - dosavadní podklady jsou podle nich dostačující (ČR má uzavřeny mezinárodní smlouvy s OSN (UNDP), které ošetřují použití poskytnutých peněz). Ze strany Svazu je zajištěno vše. V současnosti již probíhá zkušební provoz - na webu Svazu je odkaz na www stránky LoGINu. Již v lednu t.r. bylo požádáno o převod první části peněz, dosud však SMO ČR žádné peníze neobdržel (pozn. na účet SMO ČR byly poukázány ). Předsednictvo vzalo informace hodnotící dosavadní průběh projektu LoGIN na vědomí. Výkonnému místopředsedovi Černému uložilo ihned zajistit převod finančních prostředků, poté zahájit realizaci projektu LoGIN, průběžně informovat o jeho realizaci a zpracovat zprávu obsahující informace o projektu LoGIN v první etapě po jeho zahájení. Program EQUAL - Evropský dům - bez partnerství není cesty k rovným příležitostem Program EQUAL je iniciativou EU, která je zaměřena na předcházení diskriminace a nerovnosti v zaměstnání a je hrazen ze zdrojů EU. Do prvního kola projektu bylo přihlášeno cca 70 návrhů, do druhého kola postoupilo 14 návrhů. Sociální komise doporučila jeden z těchto návrhů. Dosud však není zcela jasné, co by pro Svaz znamenalo stát se "partnerskou organizací" programu. Předsednictvo s přistoupením Svazu měst a obcí ČR, jako partnerské organizace, k návrhu projektu "Evropský dům - bez partnerství není cesty k rovným příležitostem" nesouhlasilo. Finanční spoluúčast Svazu na úhradě nákladů pro zahraniční hosty konference ISSS 2002 RNDr. Tomáš Renčín, předseda Komise ISMO a ředitel firmy Triada, s.r.o., požádal o finanční spoluúčast Svazu na úhradě nákladů pro zahraniční hosty konference Internet ve státní správě a samosprávě. Nabídl využít přítomnosti zahraničních kolegů a v průběhu konference uspořádat společné setkání se zástupci Svazu. Žádost o spoluúčast Svazu se týká úhrady části nákladů spojených s pobytem kolegů z partnerských asociací měst a obcí z 10ti kandidátských zemí do EU (ubytování, stravování, podkladové materiály, jejich překlady a rezerva). Hlavním tématem zahraniční sekce konference bude "Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými kandidátskými zeměmi i vůči evropským organizacím". Ing. Jirsa doporučil nezvyšovat rozpočet Svazu a potřebnou částku (50 tisíc Kč) čerpat z položky určené na spolupráci s východoevropskými Svazy (v rozpočtu je cca 200 tisíc Kč). Svaz již dnes přispívá částkou 30 tisíc korun na seminář Místní a regionální informační společnost, který je součástí konference ISSS. Předsednictvo schválilo zvýšení příspěvku SMO ČR na úhradu pobytových nákladů zástupcům partnerských asociací měst a obcí z 10ti kandidátských zemí do EU v průběhu konference ISSS 2002 o ,- Kč, tj. na celkovou částku ,- Kč. V této souvislosti dále schválilo úpravu rozpočtu Svazu měst a obcí ČR na rok 2002 dle výše uvedeného návrhu Ing. Jirsy. Ing. Vlasák, p. Jech, Doc. Černý Společné zasedání předsedů sekcí a komisí ZMOS a SMO ČR Pan Jech informoval o své schůzce s panem Baloghem, ředitelem Kanceláře Združenia miest a obcí Slovenska, při které byla diskutována možnost dalšího pokračování vzájemných kontaktů. Z hlediska přípravy na podzimní komunální volby v obou zemích bylo doporučeno využít dubnového brněnského mezinárodního veletrhu URBIS a uspořádat setkání zástupců sekcí ZMOSu a komisí Svazu, kde by mohla být dohodnuta vzájemná odborná spolupráce. Gestorem akce bude výkonný místopředseda p. Jech. informační servis č. 2/2002 strana 7

8 Ing. Jan Tomčík Předsednictvo souhlasilo s uspořádáním společného zasedání předsedů sekcí ZMOSu a předsedů komisí Předsednictva SMO ČR při příležitosti konání mezinárodního veletrhu URBIS v Brně, a to s upřednostněním termínu čtvrtek 25. dubna 2002 odpoledne. Organizaci zajistí ředitelka Kanceláře. Krajská setkání v roce 2002 Předsednictvo se zabývalo otázkou, zda i v letošním roce organizovat krajská setkání či nikoliv. Bylo konstatováno, že pro setkání prozatím není nosné téma, které by mohlo být v obecné, tedy celorepublikové diskusi projednáváno. Předsednictvo vzalo na vědomí skutečnost, že setkání členů Svazu měst a obcí České republiky v rámci jednotlivých krajů se uskuteční až v roce 2003 v období před konáním VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky. Informace o připravované novele nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. Členové Předsednictva Svazu spolu s předsedou Kontrolní komise obdrželi k vyjádření návrh "Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev". Ing. Kryštof seznámil Předsednictvo s připomínkami pana starosty Dytrycha. Kancelář Svazu zpracuje kompletní připomínky a odešle je předkladateli. Ing. Vlček připravil doplněk usnesení týkající se odměn členům zastupitelstev v návaznosti na zvyšování platů zaměstnanců obecních úřadů. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o připravované novele nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. a konstatovalo, že zatím co úpravy platů zaměstnanců státní správy včetně zaměstnanců obecních úřadů představují navýšení 11 % tarifu s možností přiznání dalších odměn, navýšení odměn členům zastupitelstev se pohybuje ve výši do 5 % bez možnosti přiznání jakýchkoliv dalších (mimořádných) odměn. Z různého (informace pana Jecha) Projekt MATRA III - je připraven dopis Ing. Vlasáka adresovaný holandské straně (VNG), ve kterém Svaz vyjádří souhlas se svým zapojením do projektu. Postup reformy veřejné správy - balík zákonů je před 2. čtením v PSP ČR (viz jednání Výboru pro veřejnou správu... ve dnech 20. a 21. února t.r.). Reakce na nabídku vstupu do Svazu pro "obce III" (dopis Ing. Vlasáka) - Kancelář Svazu obdržela již několik přihlášek, řada měst se chystá vstup do Svazu projednat (např. Semily, Teplice), některá města o vstup zájem stále nemají. Festival českých a německých partnerských měst - o danou problematiku projevil zájem Mgr. Cvrk a doc. Mrázek. Byl připraven návrh, aby se do pořádání festivalu zapojilo BVV, a.s. - akce běží. Evropská charta místní samosprávy (ECHMS) - ČR ji v minulosti ratifikovala s řadou výhrad. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra probíhají přípravy na přehodnocení přístupu ČR k tomuto dokumentu (reakce na schůzku Ing. Vlasáka s ministrem Grossem). Společným cílem je přistoupení k dalším bodům ECHMS, především v oblasti zajišťování finančních zdrojů pro obce a kraje. Vláda by měla v nejbližší době projednat návrh způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí v souvislosti s financováním sociálních zařízení, které v současnosti zřizují OkÚ (cca 450). O převod zřizovatelských funkcí projevily zájem pouze čtyři obce. Zhruba dalších 70 % obcí je odmítlo převzít až do doby vyřešení jejich financování. Vzhledem k této skutečnosti mají být od převedeny na kraje. Ministerstvo financí navrhuje, aby krajům byly zvýšeny příjmy v rámci rozpočtového určení výnosu daní (4 města dostanou dotace), MV a MPSV s návrhem nesouhlasí. Ve středu 20. února navštívili Kancelář Svazu zástupci Unie zaměstnavatelských svazů s nabídkou, zda by Svaz neměl žádat o začlenění do tripartity (obce mají vysoký počet zaměstnanců) - o návrhu je třeba uvažovat v širší souvislosti. -mos-, -len- Z KOMISÍ Regionální komise zasedala 1. února v Kyjově V úvodní části jednání diskutovali členové komise některé aktuální otázky II. fáze reformy veřejné správy. Byla to především problematika delimitace pracovníků okresních úřadů. Původní záměr, který bylo slyšet z úst náměstka ministra vnitra Postráneckého, že delimitace úředníků je přímo vázána na převod příslušné agendy a jedná se tedy pouze o odborné pracovníky, nebude zřejmě dodržen. Na městské úřady s rozšířenou působností má být převedena i určitá část obslužného aparátu a ostatních pracovníků (řidiči, dělnické profese atd.). V některých okresech již přednostové se starosty uvažovaných obcí III počty těchto pracovníků konzultovali, v některých však dosud k žádným jednáním nedošlo. Poslanec Martínek k tomu sdělil, že na každém okresním úřadě by dnes již měl existovat předběžný návrh delimitací funkčních (pracovních) míst zaměstnanců okresních úřadů Ing. Jan Chytil, PaedDr. Václav Hartman a všichni by tak již měli vědět, kolik pracovníků odborného aparátu, ale i kolik pracovníků obslužného aparátu a ostatních zaměstnanců na obce s rozšířenou působností přejde. Na okrese by od 1. ledna 2003 měl zůstat informační servis č. 2/2002 strana 8

9 Finanční komise zasedala 8. února v Praze Zpráva o hospodaření SMO ČR v roce 2001 Komise se zabývala možností využití přebytku hospodaření Svazu z minulých let a jeho výhodného zhodnocení. I přes přebytek z minulých let a roku 2001 doporučuje Finanční komise obezřetnost ve výdajích Svazu (udržet dosavadní trend). Komise dále doporučuje případné uložení volných finančních prostředků na tzv. overnight nebo krátkodobé vklady. Výši uložených peněz v dané bance je také možné využít při dalších jednáních s jejími zástupci (sponzoring...). v předvečer jednání - Ing. Miloš Mička pouze přednosta s cca 20 úředníky (dle velikosti okresu), kteří by měli dokončit likvidaci úřadu a převést agendy, jež nelze ukončit ze dne na den. Členy komise také zajímalo, zda se počítá s uzavíráním nových pracovních smluv s pracovníky, kteří přejdou z okresních úřadů na města. Je známo, že tito pracovníci jsou při stejné kvalifikaci honorováni lépe než pracovníci obecních úřadů. Přímé náklady na jednoho pracovníka okresního úřadu v průměru činí 350 tisíc Kč a přidružené náklady 80 tisíc Kč. U pracovníka obecního úřadu tyto částky činí 250 a 50 tisíc Kč. Zůstanou-li úředníkům z okresu původní platy, lze počítat s jistou nevraživostí úředníků obcí. Dle Mgr. Martínka by mělo dojít k vyrovnání, problém je však zatím stále nedořešen. Členové komise ale uvítali novou informaci, že s převodem každého úředníka by mělo dojít i k převodu odpovídající části hmotného majetku, který onen úředník ke své činnosti využívá (jedná se především o PC, pracovní stoly apod.). Krátce byla diskutována také otázka finančního zabezpečení reformy. Poslanec Martínek přítomným starostům sdělil, že připravuje pozměňovací návrh, dle kterého by se stanovená částka na finanční zajištění reformy, tj. 1,2 mld. Kč pro tento rok a 1,4 mld. pro rok následující, měla stát mandatorním výdajem. Spíše okrajově se členové komise vrátili ještě k počtu obcí navržených na tzv. trojky, tedy obce s rozšířenou působností. V současné době je stále v návrhu 192 obcí, jedná se ale ještě o několika dalších, jejich počet by však neměl přesáhnout 200. Je to ovšem otázka politické vůle, vše bude jasné až po druhém a třetím čtení v Parlamentu. Po celkem široké diskusi se RK shodla na následujícím usnesení: 1) RK je přesvědčena, že převod finančních prostředků určených na investiční výdaje spojené s vybavením obecních úřadů s rozšířenou pravomocí je nutné zabezpečit zákonem. 2) RK dále doporučuje, aby zákonnou formou byl na obecní úřady s rozšířenou působností zabezpečen i převod adekvátní části movitého majetku. 3) RK souhlasí s delimitací odborných okresních pracovníků ze zákona, delimitaci obslužného personálu a ostatních pracovníků je třeba řešit vzájemnými dohodami. V další části jednání se členové komise zabývali zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (sněmovní tisk 1156). Poslanec Martínek konzultoval všechny svazové připomínky k tomuto zákonu s kompetentními úředníky ministerstva vnitra a informoval tedy členy regionální komise o tom, se kterými návrhy MV souhlasí a která ustanovení budou ještě znovu diskutována. Některé připomínky Svazu nebyly zcela jasně pochopeny, i o nich bude vedeno další jednání. Ve většině stěžejních ustanovení by ale mělo dojít ke konsensu. -len- FK projednala materiál týkající se připravované novelizace nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Materiál souvisí s novelou nařízení vlády č. 253/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí. FK podporuje předložený návrh, aby navýšení pro zaměstnance i zastupitele bylo stejné (momentálně 11 %). Svaz bude své návrhy koordinovat s Asociací krajů ČR. Bylo by dobré připravit materiál, který by obsahoval doporučení pro obecní zastupitelstva, jak postupovat při přípravě obecního rozpočtu - navýšení složky mezd minimálně o míru inflace. Ing. Ivan Černý Zákon č. 450/2001 Sb. - části týkající se hospodaření obcí Pan Jech informoval o problematice regulace zadlužení obcí z. č. 450/ 2001 Sb. a o dopisu Ing. Vlasáka z 24. ledna Podle informací zástupců MF ČR je obecná shoda, že část týkající se omezení zadlužení obcí bude zrušena a odstavce 3 a 4 38 z. č. 128/2001 Sb. budou upraveny (ručení obcí). Kancelář Svazu se snaží prosadit zrušení těchto odstavců, případně ponechat maximální prostor pro rozhodování dané obce. Finanční komise schvaluje předložené návrhy na změnu z. č. 450/2001 Sb. v části první - změna zákona o obcích (obecní zřízení). Podle sdělení Mgr. Váni je dohodnuto, že do doby přijetí novely bude akceptováno, že 15 % vlastního rozpočtu minulého roku bude počítáno z veškerých příjmů obce. Z různého Ing. Černý zmínil problémy obcí, které mají dlouhodobé závazky a vzhledem k účinnosti zákona o rozpočtovém určení daní se, ne vlastní vinou, dostaly do neřešitelné situace. Svaz by měl vyzvat stát, aby se přihlásil k odpovědnosti za zavedení "solidarity" - např. odložením nebo prodloužením splatnosti dluhů, příspěvkem na úhradu závazků jiným, než státním, institucím. Členové komise také hovořili o zapojení Svazu do případné přípravy novely, kterou budou iniciovat kraje v souvislosti s převodem stávajících kompetencí OkÚ. Zástupci Svazu se budou souběžně podílet i na přípravě nového informační servis č. 2/2002 strana 9

10 zákona o rozpočtovém určení daní. Zákon by měl platit minimálně po dobu 5ti let a ideální by bylo, kdyby byl přijat v polovině volebního období s účinností od dalších komunálních voleb. S tím souvisí i platnost nového zákona o dani z nemovitostí a zavedení místních daní, které by se daly za určitých podmínek využít i jako motivační složka pro obce (dislokační poplatek). FK připraví návrh, jak by mělo ve výhledu vypadat rozpočtové určení daní, jež by obce motivovalo a přitom byla dodržena jistá míra solidarity. -mos- Předsednictvo Komory obcí zasedalo 12. února v Praze Kontrola úkolů Obce, které se rozhodly vystoupit ze Svazu, byly určenými členy KO osloveny, přesto svůj postoj nezměnily. Dle jejich názoru je pro ně výhodnější být členem regionálního sdružení než celorepublikového Svazu. Přítomní členové KO navíc upozornili, že některá sdružení uvozují svůj název slovy "svaz měst a obcí" a k tomu připojují název příslušného regionu. Název pak lze lehce zaměnit se Svazem měst a obcí ČR. KO proto doporučila Předsednictvu Svazu, aby se používáním těchto názvů sdružení zabývalo. Projednání podkladových materiálů pro jednání Předsednictva SMO ČR Pan Bezdíček seznámil členy předsednictva Komory s obsahem materiálů, které budou projednávány na zasedání Předsednictva Svazu dne 21. února. Většina materiálů se obešla bez diskuse, přítomní členové KO neměli v podstatě žádných výhrad. Pozastavili se pouze nad materiálem, vztahujícím se ke krajským setkáním Svazu. Tato setkání nejsou pro rok 2002 doporučována, a to především vzhledem k nadcházejícím volbám. Paní Knobová a pan Kavala by však doporučovali tato setkání organizovat. Svaz v poslední době zaznamenal úbytek několika členských obcí a rozhodnutí některých z nich by se možná díky těmto setkáním dalo zvrátit. Síla Svazu je dle jejich názoru vyjádřena nejen počtem obyvatel, které členské obce zastupují, ale i samotným počtem obcí. O věci bude dále diskutováno přímo na jednání Předsednictva Svazu. Pan Jech k tomu poznamenal, že ovlivnit názor zastupitelů obcí by se mělo podařit především díky projektu MATRA II, a to konkrétně prostřednictvím Příručky pro zastupitele, kde bude SMO ČR věnována poměrně rozsá-hlá pasáž. Více času věnovali členové předsednictva KO také materiálu informujícímu o problematice regulace zadlužení obcí zákonem č. 450/2001 Sb. Bližší komentář k tomuto problému podal pan Decarli, člen Finanční komise Svazu, a Mgr. Váňa, pracovník legislativního oddělení Svazu. Zástupci Svazu ohledně úvěrování obcí absolvovali několik pracovních setkání se zástupci MF ČR, České spořitelny, a.s., Státního fondu rozvoje bydlení, kontaktováni byli i někteří poslanci a senátoři. Na základě těchto jednání legislativní oddělení Svazu připravilo návrh novely tohoto zákona, kde je navrženo vypuštění jakéhokoli omezení úvěrování obcí a kde je stanoveno, v jakých případech obec může ručit za závazky právnických či fyzických osob. Členové předsednictva přednesený návrh jednoznačně podpořili. Mgr. Lukáš Váňa Členové předsednictva KO zjišťovali zástupce Svazu ve výběrových komisích (výborech) POV v jednotlivých krajích. Zastoupení Svazu by mělo být následující: Středočeský kraj - Dagmar Nohýnková (Dřísy) Jihočeský kraj - Vlastimil Čech (Lhenice) Plzeňský kraj - Jiří Červenka (Blížejov) Karlovarský kraj - RNDr. Jiří Bytel (Velká Hleďsebe) Ústecký kraj - Alenka Antošová (Proboštov), Alena Knobová (Liběšice) Liberecký kraj - Jiří Houser (Osečná) Královéhradecký kraj - Josef Bezdíček (Čermná nad Orlicí) Pardubický kraj - Bohuslav Halva (Dlouhá Třebová) Vysočina - Ing. Jiří Koutský (Sněžné) Jihomoravský kraj - Jiří Životský (Sokolnice), Dr. Zdeněk Peša (Olešnice) Zlínský kraj - nemá zastoupení Olomoucký kraj - Eduard Kavala (Bělotín), Jaroslav Knap (Mořice) Moravskoslezský kraj - Petr Sobotík (Hukvaldy) Členové KO opět potvrdili, že jednání na některých krajských úřadech bývá dosti složité, mnohdy až nevstřícné. Shodli se proto na tom, že předseda KO pan Bezdíček obešle svým dopisem všechny hejtmany a upozorní je na fakt, že SMO ČR jmenoval kontaktní osoby pro styk s kraji a ty by měly být zvány k jednáním, jež se jakýmkoli způsobem dotýkají obcí. V nejbližší době by na kraje měla být převedena celá agenda Programu obnovy venkova a nelze dopustit, aby krajské úřady při všech jednáních s tímto procesem spojených jmenované zástupce Svazu ignorovali. Rozpracování priorit činnosti Svazu v návaznosti na činnost Komory obcí Pan Jonáš rozpracoval pro potřeby Kanceláře Svazu a potřeby KO priority činnosti Svazu stanovené VII. Sněmem Svazu. Po drobných úpravách byly schváleny následující dílčí úkoly: - k prioritě reforma veřejné správy - podpora svazku a sdružení nesmí být v žádném případě upřednostňována před zájmy obcí, které nejsou sdruženy v žádném svazku či sdružení -k systému příjmů do obecních rozpočtů v rámci veřejného rozpočtu - omezit na minimální potřebu míru přerozdělování finančních prostředků. Snaha SMO ČR musí vést k posilování obecních rozpočtů rozpočtovým určením daní ze zákona tak, aby obec mohla zajišťovat své nejnutnější potřeby bez ohrožení své budoucí existence a rozvoje. Přitom obec musí mít možnost ovlivňovat výši svých příjmů, např. daně z nemovitostí, rozšířit místní poplatky o poplatky z podnikatelské činnosti, rozvodů elektro, telekomunikačních atd. -k přípravě obcí a měst na vstup do EU - zajistit pro všechny obce systém dlouhodobého školení pro samosprávy s jazykovými kurzy a stážemi v zemích EU, a to s finanční spoluúčastí státu - k narovnání majetkových vztahů mezi obcemi a státem - zajistit bezplatné předávání pozemků a nemovitostí nejen pro bytovou výstavbu, ale i pro veřejně prospěšné stavby dle schválených územních plánů, např. garáže, sportoviště, dům služeb atd. - k vybudování rovnoprávného a oboustranně výhodného vztahu s krajskou samosprávou - nepřipustit, aby krajská samospráva byla jakkoli "kontrolním" orgánem obcí a aby veškerá krajská legislativa byla přizpůsobena obecní samosprávě - k dalšímu rozvoji Svazu - aby byl zajištěn kvalitní výkon státní správy na úrovni obce, musí být jeho výkon stoprocentně hrazen ze státních prostředků nikoliv na úkor rozpočtu obce. informační servis č. 2/2002 strana 10

11 pánové Decarli, Jonáš, Životský a pí Knobová Z různého Mgr. Kavala informoval o přípravách soutěže Vesnice roku Termíny soutěže byly stanoveny takto: zveřejnění podmínek soutěže do 26. února odeslání přihlášek obcí s dokumentací do 20. dubna hodnocení okresních kol do 31. května hodnocení krajských kol do 15. července hodnocení celostátního kola do 30. září slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31. října vyúčtování soutěže do 31. prosince Mgr. Kavala dále sdělil, že v jednotlivých krajích bude oceněna vždy maximálně 1/3 soutěžících. Pan Životský upozornil na problém vyplývající z nového zákona o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.), kdy podle 104 odst. 2 citovaného zákona je obec vodoprávním úřadem. Podle 42 odst. 4 téhož zákona je vodoprávní úřad povinen v rámci svého rozpočtu zřídit zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 50 milionů Kč. V praxi však toto žádné menší město či obec není schopna naplnit. -lentu výdajů (Rozbor hospodaření str. 11). Ing. Jechová poděkovala za upozornění, chyba bude opravena. Usnesení: Kontrolní komise vzala Rozbor hospodaření SMO ČR k 31. prosinci 2001 na vědomí a doporučuje ho Radě SMO ČR ke schválení bez výhrad. Kontrolní komise jednala 14. února v Praze Kontrola úkolů Kontrola pokladních dokladů a pokladny Kanceláře SMO ČR byla provedena 28. listopadu 2001 po jednání Kontrolní komise panem Martinicem a panem Smutným. Nebylo shledáno žádných nedostatků. Ing. Valenta vypracoval pasáž věnovanou kontrolní činnosti obcí do Příručky pro zastupitele, která bude vydána v rámci projektu MATRA II. Členové komise vzali na vědomí výsledky korespondenčních hlasování, jež proběhla od prosincového zasedání Rady. Garancie, s.r.o. Ing. Jechová informovala členy KK o problému, který byl otevřen koncem minulého roku. Na Svaz se tehdy obrátil JUDr. Zemek s žádostí o výmaz jeho jména jako likvidátora společnosti Garancie, s.r.o. z Obchodního rejstříku. Současní zaměstnanci Kanceláře SMO ČR se tak dozvěděli o existenci této společnosti, jejímž jediným společníkem byl právě Svaz. Zjistili, že společnost byla založena za účelem komputerizace československých měst a obcí (dodávka 1000 ks počítačů BULL). Žádné účetní doklady však v archivu Svazu nebyly nalezeny, jediné podklady, ovšem velmi nesrozumitelné a zmatečné, byly získány na MěÚ v Písku, kde funkci starosty v inkriminovaných letech likvidace společnosti (likvidace však nakonec nebyla právoplatná) zastával tehdejší člen Předsednictva Svazu pan Zajíček. Na základě řady jednání a konzultací s právníky bylo navrženo, aby ředitelce Kanceláře byla udělena plná moc pro zastupování Svazu k úkonům směřujícím k likvidaci společnosti Garancie, tedy k podání návrhu na odvolání dosud zapsaného likvidátora u soudu, podání návrhu na nového likvidátora atd. KK vzala podané informace na vědomí a na jejich základě navrhla následující usnesení: KK doporučuje přímou likvidaci společnosti Garancie s okamžitým výmazem z Obchodního rejstříku v co nejkratší době s tím, aby pro veškerá jednání s touto věcí spojenými byla zplnomocněna ředitelka Kanceláře Ing. Jechová. KK dále doporučuje, aby byly prověřeny další majetkové účasti Svazu z minulosti. Projekt LoGIN (Internetový informační systém) Ředitelka Kanceláře dále seznámila členy KK s děním, které se v současné době odehrává kolem projektu LoGIN. Stručně zrekapitulovala, že SMO ČR byl řídícím výborem LoGINu vybrán pro realizaci tohoto projektu v ČR, přičemž ředitelka Kanceláře byla pověřena zabezpečením provozní funkčnosti LoGINu, výkonný místopředseda pro zahraniční vztahy pak jeho obsahovým zabezpečením a časovým naplněním. Přestože realizace Projektu měla být zahájena v červenci 2001, až v závěru roku 2001 byly podepsány dokumenty o spolupráci. Došlo i ke změně financování, dle posledních informací by Projekt měl být financován UNDP (United Nations Development Programme) pro střední a východní Evropu se sídlem v Bratislavě. Zůstávají však nezodpovězeny některé otázky týkající se charakteru těchto peněz a jejich zařazení do systému účetnictví. Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2001 Zprávu o hospodaření uvedla ředitelka Kanceláře Ing. Jechová. K výsledku hospodaření vypracovala podrobný komentář, který měli k dispozici všichni členové KK. Dodatečně ještě obdrželi Zprávu auditora. Ing. Jechová shrnula, že hospodaření Svazu v roce 2001 skončilo přebytkem, což bylo způsobeno především poskytnutím dotace na zahraniční aktivity a minimalizováním provozních výdajů. Zvlášť upozornila na některé položky rozpočtu, kde bylo zaznamenáno vyšší čerpání než v letech předchozích, a tyto náklady zdůvodnila (Internet, INS, mzdové náklady atd.). Poté zodpověděla dotazy přítomných členů komise. Pan Kozák upozornil na chybné uvedení součtů u Rekapitulace rozpoč- pánové Heřman a Sedlář informační servis č. 2/2002 strana 11

12 KK vzala podané písemné i ústní informace na vědomí. Dle jejího názoru je třeba zjistit ještě některé další doplňující informace a bližší podrobnosti o zmiňovaných organizacích, na něž je LoGIN vázán. Tímto úkolem pověřila svého člena pana Kubíka, kterého i zmocnila k dalšímu sledování vývoje. -len- Školská komise jednala rovněž 14. února v Praze Úvodem Dr. Štiková informovala o zasedání Rady pro vzdělávací politiku, kde se mj. hovořilo o vzdělávání pedagogických pracovníků a dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání. Dále informovala o partnerské spolupráci v roce 2002 a twinningových pravidlech pro letošní rok a o podmínkách dotací MŠMT na česko-německé výměny mládeže pro rok 2002 Program ZAHRANIČÍ (Tandem). Poskytla informace o projektu "Učící se města", do kterého se mj. zapojilo i Brno a Olomouc, informace o průzkumu o integraci romských dětí do normálních tříd (Open Society Institute) a o Nadaci Roberta Bosche. Dr. Štiková dále hovořila o podnětu Předsednictva Komory obcí týkající se vzájemné úhrady mezi obcemi. Dr. Vedral na tento podnět reagoval přípravou návrhu novely - úhrada bude povinná pouze pro obec, která není zřizovatelem školy a děti z této obce chodí do školy v jiné obci. Komise se v mezidobí také vyjadřovala k návrhu vyhlášky o organizaci školního roku. Předsedkyně komise sdělila, že jednou měsíčně budou probíhat ve Výzkumném ústavu tzv. "kulaté stoly ke vzdělávací politice", kterých je možné se zúčastnit. Diskutovalo se také o zavedení internetu do škol - do srpna t.r. by mělo být připojeno 90 % škol. Podle získaných informací žádná ze škol neobdržela finanční prostředky určené na projekt (peníze prý byly již uvolněné). ŠK se rovněž zabývala problémy obce Semněvice s úhradou neinvestičních nákladů na žáka. Obecně platí, že obce mohou mít uzavřenou smlouvu o úhradě těchto nákladů (platba zpětně nebo zálohová). Pokud smlouva není, jedná se vždy o zpětnou platbu za prokazatelné náklady konkrétního školského zařízení. Nový školský zákon Mgr. Váňa připravil návrh připomínek Svazu k poslaneckému tisku 1150, který je v PSP ve 2. čtení. Připomínky komise budou rozeslány poslancům, kteří se danou problematikou zabývají. V dokumentu bude řečeno, že Školská komise podporuje schválení nového školského zákona, má však řadu zásadních připomínek - doporučuje přehledné vymezení pojmů, dořešit financování (tok peněz, školská právnická osoba, určování normativů) a upřesnit existenci školských správních obvodů, které by měly vyjasnit vztahy mezi obcemi. Komise souhlasí s další existencí osmiletých gymnázií. V zákoně by měl být jasně popsán vztah obce a školy. -vek- Majetková komise se sešla 19. února v Praze Kontrola plnění usnesení ze zasedání MK Návrhy novel zákona č. 172/91 Sb. (poslanecký tisk 1181 a 1202) - 8. února t.r. proběhlo první čtení v PSP - oba návrhy prošly. Výbor pro veřejnou správu návrhy projedná přibližně v březnu Hospodaření s majetkem - Svaz obdržel návrh Olomouckého kraje týkající se případného rozdělení majetku s. p. Lesy ČR, což předpokládá novelizaci z. č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Návrh byl již předložen do PSP, není však jisté, zda bude projednán. Dotazníková anketa k zákonům č. 172/1991 Sb. a 95/1999 Sb. Paní Zámostná konstatovala, že Kancelář Svazu obdržela cca 60 vyplněných dotazníků. Zmínila některé problémy, které obcím brání v převodu majetku - argumenty PF, že není metodický pokyn, provádí se prověření dokladů, existence duplicitních zápisů, zdlouhavá jednání, problémy s výkladem práva hospodaření... Bude zpracován přehled hlavních problémů a překážek, které obce mají s pracovníky ČÚZK a Pozemkového fondu. Po dohodě s p. Jechem naváže Svaz na loňské dopisy Ing. Vlasáka a opětovně osloví představitele Ministerstva zemědělství a ČÚZK s žádostí o schůzku, která by měla proběhnout v květnu t.r. Jako hosté se tohoto bodu programu zúčastnily i paní Erbanová a Ing. Freudová z Mělníka. Členy MK informovaly o problémech, které mají s PF - především neshoda ve výkladu výše uvedených zákonů, ale i například z. č. 229/91 Sb. Nález Ústavního soudu č.j. IV ÚS 147/96 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek č. 7, nález č. 38) hovoří o tom, že bez ohledu na to, co je napsáno na LV, patří pozemek ze zákona obci (ať o něj má zájem či ne). Je nutné, aby se obce zajímaly o svůj majetek (v určitých případech by mohlo po deseti letech teoreticky hrozit jeho vydržení, a to na základě 134 odst. 1 Občanského zákoníku). Přijetí předložených novel zákona č. 172/91 Sb. by mělo obcím tento postup zjednodušit. Dr. Marcela Štiková Mgr. Halanová seznámila přítomné s podnětem starosty města Čelákovice ve věci financování městských muzeí, jejichž zřizovateli jsou obce. I tato zařízení mají "nadobecní" význam a stát by proto měl přispět alespoň na údržbu historického fondu, stejně jako přispívá muzeím, jejichž zřizovatelem je okres. Školská komise doporučila, aby SMO ČR oslovil Ministerstvo kultury s žádostí, aby se problematikou financování městských muzeí zabývalo v rámci přípravy Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví a jeho využívání v letech 2002 až Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě - ve vztahu k evidenci majetku obce a její průběžné aktualizaci (konkrétně 25) Svaz návrh tohoto zákona připomínkoval, ministerští úředníci však svůj názor nezměnili. Zákon nemá vliv na evidenci majetku obcí (již je daná z. č. 128/2000 Sb., a to v 38 odst. 1 poslední věta ). Z různého Členové komise mj. hovořili o účasti obce v dražbě (koupě i prodej nemovitého majetku). Problém spočívá v tom, že při dražbě se vlastnické právo k dražené věci nabývá podle z. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách příklepem licitátora, avšak o nabytí a převodu nemovitých informační servis č. 2/2002 strana 12

13 pí Olga Zámostná věcí musí podle zákona o obcích ( 85 odst. 1 písm. a) rozhodovat zastupitelstvo obce (v praxi nelze zaručit, že následné usnesení zastupitelstva bude odpovídat výsledku dražby). Další dotaz se týkal historického majetku obcí. Občanská záložna byla za 1. republiky právnickou osobou, obec v ní měla majoritní podíl - týkalo se navracení majetku i těchto případů? Dr. Vedral sdělil, že do majetku obcí přecházel pouze ten historický majetek, který vlastnily výlučně obce (zákon č. 172/1991 Sb. ani jiný zákon neupravoval přechod majetku právnických osob, v nichž měly obce pouze podíl). -mos- Vážení čtenáři, v Informačním servisu č. 12/2001 byla zveřejněna výzva Majetkové komise SMO ČR s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku týkajícího se problémů obcí v souvislosti s realizací z.č. 172/91 Sb. a 95/99 Sb. Kancelář Svazu obdržela celkem 60 vyplněných dotazníků. Zaslané podněty budou v nejbližší době projednány se zástupci příslušných institucí (Pozemkový fond ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a s.p. Lesy ČR). Těm, kteří nám vyplněný dotazník zaslali, děkujeme za spolupráci. Kancelář SMO ČR Dopravní komise se sešla 22. února 2002 v Praze Hlavním bodem jednání komise byla Integrovaná doprava v regionech. Ředitel společnosti ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) Ing. Jiří Prokal seznámil členy komise se základními informacemi o systému Pražské integrované dopravy (PID). Systém PID vznikl v roce 1996 a jeho hlavním cílem je zajistit koordinované dopravní nabídky jednotlivých dopravců (koordinované jízdní řády) a jednotný přestupní tarif umožňující cestujícím absolvovat cestu s použitím jediného jízdního dokladu. Systém v současné době zahrnuje metro, tramvaje, železnici, a městské a příměstské autobusové linky. PID se postupně rozvíjí na území hl. m. Prahy, okresů Praha-východ, Praha-západ a na přilehlém území dalších okresů Středočeského kraje. V systému je zatím zapojeno 216 obcí z 10 okresů. PID je založena na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaj), autobusová doprava je organizována návazně. Systém umožňuje i kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné dopravy, jež je realizován prostřednictvím záchytných parkovišť P+R. Vlastní řešení integrace dopravy spočívalo v převodu linek veřejné auto- p. Josef Dytrych busové dopravy do režimu městského přepravního řádu a zavedení integrovaného tarifu na těchto linkách a dále pak v projednání a postupném zavádění platnosti integrovaného tarifu ve vlacích ČD mezi zastávkami na území PID. Problémem zůstávají odlišnosti v legislativou stanovených přepravních podmínkách pro dopravu železniční, autobusovou a MHD. Zde by dle názoru pana Prokala mohl pomoci i SMO ČR. Systém je organizován jako volné sdružení objednavatelů veřejné hromadné dopravy, kde ROPID zajišťuje pro plátce dotací objednávku dopravních výkonů u dopravců. ROPID dále zajišťuje dopravní řešení systému PID, projednání ekonomického zajištění s plátci dotací a dopravci, uzavírání smluv o zajištění provozu PID a kontrolu jejich plnění, organizaci finančních toků tržeb a dotací v systému PID, navrhuje tarif a jízdné, způsob odbavování cestujících, výběr dopravců nově zřizovaných linek atd. Celý systém je založen na smluvním základě, smlouvy řeší zajištění dopravní obslužnosti i vlastní fungování systému. ROPID je příspěvkovou organizací. Obdobnou společnost na zajištění integrované dopravy představil další host jednání dopravní komise pan Čeněk Rojíček, jednatel KODISu (Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému). Tato společnost má na rozdíl od ROPIDu formu společnosti s ručením omezením. Jejími společníky (celkem jich je 12) jsou většinou města a obce, které také ovlivňují tarif. Do tohoto systému je zapojeno celkem 59 obcí. Oba pánové se shodli na tom, že ideální platformou pro integrovanou dopravu je kraj. Území okresu není dostačující, a to zejména proto, že zde nelze ovlivnit železniční dopravu. Pro obce je zapojení do takového systému opravdu přínosem, o čemž svědčí vzrůstající zájem obcí a hlavně vzrůstající počet cestujících. Jednoznačně lze konstatovat, že se zapojením do systému zvyšuje mobilita občanů. Z různého Pan Dytrych informoval o studii s názvem Národní strategie rozvoje sys- Ing. Jan Sikora informační servis č. 2/2002 strana 13

14 tému cyklistických stezek v ČR, kterou vypracovalo Centrum dopravního výzkumu. Bližší informace se lze dozvědět na Předseda komise závěrem jednání podal stručnou informaci o semináři "(Ne)Regulovaný růst měst a krize dopravních systémů", který se konal 25. ledna v Praze. Podotkl, že na semináři bylo sděleno, že v ČR by měl být zřízen Pražský institut pro globální rozvoj měst (symbióza dopravy a bydlení), který by měl fungovat jako poradní orgán pro veřejnost zejména při tvorbě územních plánů. Více informací na - len - Energetická komise zasedala 28. února v Praze Na začátku jednání EK SMO se uskutečnila prezentace regionálního konzultanta TRANSGAS, a.s. Ing. Ševčíka (tel ), který informoval o poradenské činnosti zejména v oblasti úspor a efektivního využívání (po stránce energetické i ekonomické) zemního plynu - vytápění, kogenerace, společné projekty apod. Dle jeho sdělení jsou regionální poradenská centra Transgas, a.s. ve všech bývalých krajských městech. Další část jednání byla věnována rozhovoru s ředitelkou SFŽP ČR Ing. Bučilovou ve věci podmínek vypořádání podpory ze strany SFŽP ČR na plošnou plynofikaci obcí. Členové EK považují podmínku 90 % plynofikace domácností do 1 roku po realizaci výstavby plynofikace za nereálnou. Ředitelka Fondu sdělila, že obec se může se SFŽP ČR dohodnout na prodloužení této lhůty o jeden rok - nutno ale včas. SFŽP předpokládá finanční postih krácením zadržované dotace (10 %) v případě, že počet připojených domácností ve lhůtě se bude pohybovat v rozmezí %. Teprve, když podíl připojených domácností na plyn bude nižší než 50 %, přikročí SFŽP k vracení dotace. Vše však bude záležet na spolupráci mezi dotyčnou obcí a SFŽP a včasném řešení dané problematiky. Další část diskuse s Ing. Bučilovou byla věnována problematice odkupu vybudovaných plynovodů distribučními společnostmi. Bylo sděleno, že smluv je několik typů - záleží na době sepsání. "Prodej" plynovodů distribuční společnosti je oboustranný akt. Je třeba, aby si příslušná obec prověřila smluvní podmínky s příslušnou distribuční společností, např. i nájemní smlouvu. Ta by měla obsahovat opravy plynovodů na náklad distribuční společnosti a nikoliv na náklad obce. K problematice plynofikace byla vedena i obecná diskuse, při které byla zmíněna i nutnost podpory na zateplování objektů. Stávající ekologické topení je příliš finančně nákladné. Ing. Bučilová sdělila, že toto je v agendě ČEA, případně MMR a FRB. stranným jednáním k dané problematice. Nový zákon obcím umožňuje určitý manévrovací prostor, který mohou, avšak nemusejí využít. Bude záležet na místních podmínkách. Ing. Šalda sdělil informaci, kterou poskytl Energetickému regulačnímu úřadu ve věci porovnání finanční nákladovosti nových tarifů v oblasti maloodběrů elektřiny pro "podnikatelský sektor". Jako vodítko sloužila analýza zpracovaná útvarem energetiky města Jablonec nad Nisou. Výsledky jsou zajímavé. V případech některých odběrů je i pokles. Většinou odchylka okolo 10 %, v případech málo využívaných odběrů nebo s provozem ve večerních hodinách (např. divadlo), zvýšení až 70 %. Ing. Šalda dále sdělil, že FNM se začíná "zbavovat" tzv. zlaté akcie v distribučních plynárenských společnostech - např. 19. března se uskuteční mimořádná valná hromada STP, a.s., kde má být schváleno převedení této akce na RWE - výherce trendu o plynárenství. Zástupci Energetického sdružení obcí jižní Moravy předložili dopis adresovaný předsedovi SMO ČR týkající se problematiky "energetických zákonů" a zejména problematiky finančních příspěvků na budování distribučních sítí - elektřiny i plynu. Další připomínky zpracovávají zástupci regionu Ostravy. Tato problematika byla na úrovni EK SMO několikrát diskutována a je žádoucí, aby se zástupci MPO byla projednána na úrovni předsedy SMO ČR jako zásadní problematika. Josef Šalda Na programu byla dále prezentace Ing. Adámka z Čelákovic, konzultanta v oblasti osvětlovací techniky a spolupracovníka firmy SITECO, dříve Siemens. Nejdříve promluvil obecně k problematice osvětlování veřejného prostranství - rovněž i návaznosti na nově schválený zákon o ochraně ovzduší, který obsahuje i tzv. hvězdářská ustanovení - světelné znečištění oblohy. Poté předvedl několik moderních svítidel veřejného osvětlení vhodných pro komunální sféru. Následovala diskuse s MUDr. Evou Rychlíkovou, ředitelkou odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (tel ). Hovořila k problematice pravomoci obcí regulovat provoz "neekologických topenišť" a likvidaci odpadů spalováním na otevřeném prostranství (listí, větve apod.). Zdůraznila, že je přístupna dalším i dvou- informační servis č. 2/2002 strana 14

15 Co jsme připomínkovali v únoru Úplné znění připomínek legislativního oddělení Kanceláře SMO ČR k uvedeným zákonům najdete na internetové stránce Svazu (www.smocr.cz). Vládní návrh zákona o předškolním, základní, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) Obecně Přijetí nového školského zákona považujeme za žádoucí. Návrh zákona řeší celou řadu palčivých problémů dnešního školství, na druhou stranu se však domníváme, že je zapotřebí ještě celou řadu otázek a problémů dořešit. K návrhu školského zákona máme řadu připomínek, které můžeme rozdělit do dvou skupin, první skupinu tvoří zásadní připomínky, o kterých se zmíníme již v obecné části našich připomínek, a jednak to jsou připomínky méně podstatné, čistě formulačního charakteru, o kterých se v obecné části nezmiňujeme a nacházejí se ve zvláštní části připomínek k jednotlivým ustanovením. Jednou ze základních obecných připomínek je neobvyklá složitost navrhovaného zákona. Návrh zákona má velice nevhodnou systematiku. Tento problém je výrazně zesílen neobvyklým rozsahem navrhovaného zákona. Nevhodně volená systematika zákona dohromady se značným rozsahem činí návrh zákona jen obtížně uchopitelný nejen pro právní laiky, kterým je návrh zákona především určen (ředitelé škol, starostové, rodiče dětí školou povinných), ale také pro osoby práva znalé, které jen obtížně hledají vymezení četných nových pojmů v návrhu zákona užívaných. Je proto nutno zvážit, zda by nebylo vhodné rozčlenit návrh školského zákona do více samostatných návrhů, které by se staly srozumitelnějšími. Přetrvá-li však vůle zůstat u návrhu školského zákona jako kodexu, je nezbytné zcela přepracovat systematiku zákona tak, aby mohl být školský zákon schválen jako přehledná norma pro široké spektrum uživatelů, kterým je určena. Dalším podstatným nedostatkem je nevhodně zvolený systém financování školství, který je postaven na transferu peněžních prostředků ze státního rozpočtu skrze rozpočty krajské do rozpočtů školských. Kritický pohled máme také na dva zdroje toků financí do školství. Nepokládáme za příliš šťastný princip, kdy jsou finanční zdroje rozděleny na přímé výdaje a provozní výdaje. Domníváme se, že by daleko vhodnější byla "jednokolejnost" v systému financování školství, společně s jednoznačným vymezením pravidel pro finanční toky. To by napomohlo ke zvýšení odpovědnosti poskytovatelů finačních prostředků a možnosti nastavit strukturu výdajů podle potřeb konkrétní školy. Jednokolejnost v systému financování školství by také napomohla odstranit nepříznivý stav v disproporci mezi tempem růstu mzdových a provozních prostředků. K jednotlivým ustanovením K 41 odst. 2 - Nerozumíme tomu, jak může ministerstvo zajišťovat přímé výdaje prostřednictvím kraje v přenesené působnosti. Takovéto finační prostředky by musely plynout ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje a až poté z rozpočtu kraje do rozpočtu ŠPO. Z čehož vyplývá, že přímé výdaje ŠPO nezajišťuje ministerstvo nýbrž kraj. Nelze přece přesouvat značné objemy finačních prostředků krajem bez toho, aby byly zaznamenány v jeho rozpočtu. Vytváří se zde mylná konstrukce o kraji jakožto jakési přeposílací instituci. K 48 - V tomto odst. 2 píše o tom, že "ministerstvo poskytuje prostřednictvím kraje v přenesené působnosti dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu" poté "škola" "požádá kraj v přenesené působnosti o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na přímé výdaje na příští školní rok". Tzn. že kraj bude v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků, a jestli se stane nějaká chyba pak bude v "samostatné působnosti" se odpovídat v rámci dotačního řízení. Tento problém se navrhovatel snaží řešit v odst. 4 věta za středníkem: "poskytnutá dotace v tomto případě podléhá ustanovení zvláštního předpisu o neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu". Oním zvláštním předpisem má být zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech konkrétně 44. Navrhovatel zde však opomněl fakt, že v tomto případě se jedná o užití peněžních prostředků státního rozpočtu. V tomto případě však již nepůjde o peněžní prostředky státního rozpočtu, nýbrž o peněžní prostředky rozpočtu krajského. Kraj poskytuje, byť podle navrhovatele v přenesené působnosti, peněžní prostředky. Krajské rozpočty však nejsou upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., ale zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V odst. 5 se navrhovatel namísto koncepčního řešení snaží z tohoto problému dostat ven tím, že tyto záležitosti budou každoročně upravovány zákonem o státním rozpočtu! Proč se tuto situaci navrhovatel nepokusil řešit koncepčně, vždyť takový problém se bude muset řešit každoročně? Takovéto řešení má i zádrhel v podobě rozpočtového provizoria, které nám v posledních letech téměř pravidelně hrozí. K 197 odst. 1 - Z textu zákona vyplývá povinnost vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Není však zřejmá vazba této povinnosti na školský obvod, který obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Z toho se dá odvodit, že obec nemá povinnost vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou by stanovila školský obvod, ale na druhou stranu z toho vyplývá, že jedna obec nemůže být ve dvou nebo více školských obvodech. Navíc je velice pochybným způsobem řešena otázka, nedohody obcí o školském obvodě, nebo případ, kdy by obec nechtěla vydat obecně závaznou vyhlášku o školském obvodu. Čl. 104 odst. 3 Ústavy zní, že zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, to znamená, že vyhlášky vydávat nemusí a nelze je k tomu nutit. To znamená, že nebude-li chtít být nějaká škola součástí školského obvodu, nemůže ji k tomu nikdo nutit. Problematická je také věta poslední odst. 1, ve které se řeší případ, kdy se obce nedohodnou na stanovení společného školského obvodu. V takovém případě rozhodne o školském obvodu školy kraj v přenesené působnosti. Takovéto řešení je také protiústavní, protože stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (Čl. 101 odst. 4, Ústavy). V tomto případě není podmínka ochrany zákona splněna. V tomto případě jde výhradně o vytvoření školského obvodu, který však nemá nic společného s povinností vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. K 197 odst. 6 - Toto ustanovení je velice problematické. Obce mají zajišťovat výdaje školských právnických osob, které zřizuje, a v případě vytvoření školského obvodu tyto náklady budou zajišťovat dotčené obce poměrně. Co se však stane, jestliže žáci z obce budou navštěvovat školu, která není v jejich školském obvodu? Jak v takovém případě bude probíhat úhrada výdajů školských právnických osob? připravil Mgr. Lukáš Váňa Pozměňovací návrhy Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk 1179) Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů. Návrh novely vznikal ve spolupráci Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy informační servis č. 2/2002 strana 15

16 a Svazu měst a obcí ČR (bezpečnostní komise a legislativní oddělení kanceláře Svazu). Návrh novely sleduje několik cílů. Především má umožnit strážníkům v širší míře přispívat k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obci a ukládat pokuty i za další přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které se na místní úrovni nejčastěji vyskytují. Dalším důvodem je úprava shromažďování, zpracování a uchování informací tak, aby stávající činnost obecní policie byla dána do souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tak, aby strážníci mohli při své činnosti pracovat s osobními údaji nezbytnými pro plnění úkolů podle tohoto zákona. Novela dále řeší některé nejasnosti týkající se vydávání a odnímání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, zejména řízení o odnětí a vydávání osvědčení se vztahuje na procesní režim upravený správním řádem. Obdobným způsobem jako u Policie ČR novela sjednocuje některá oprávnění obecní policie jako např. zjišťování totožnosti, zastavování vozidel a používání donucovacích prostředků. V 1 odst. 1 se na konec věty doplňuje čárka a slova "nestanoví-li tento zákon jinak ( 3a)". V 1 odst. 2 se za slova "v rámci působnosti obce" doplňují slova: "nebo obcí, které uzavřely veřejnoprávní smlouvu o zřízení obecní policie pro více obcí nebo veřejnoprávní smlouvu o společném výkonu působnosti obecní policie pro více obcí (dále jen "společná obecní policie")". V 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Společná obecní policie vykonává úkoly podle tohoto zákona na území všech obcí, které uzavřely veřejnoprávní smlouvu podle tohoto zákona ( 3a)." Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. Zdůvodnění: Doplnění ustanovení reaguje na navrhovanou možnost zřídit společnou obecní policii pro několik obcí. Vzhledem k tomu, že obecně závazná vyhláška jedné obce nemůže platit na území jiné obce, je třeba zvolit jinou formu zřízení takové policie. Jako nejvhodnější se jeví forma veřejnoprávní smlouvy. Protože jde o úpravu výkonu veřejné moci, je třeba v zákoně výslovně stanovit, že společná obecní policie vykonává své úkoly na území všech obcí, které pro tento účel veřejnoprávní smlouvu podle tohoto zákona uzavřely. Za 3 se vkládá nový 3a, který zní: "(1) Společná obecní policie může být zřízena na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené pouze obcemi v témže kraji, které nezřídily obecní policii podle 1 odst. 1. (2) Obec, která nezřídila obecní policii, může s jinou obcí v témže kraji, která obecní policii zřídila, uzavřít veřejnoprávní smlouvu o společném výkonu působnosti obecní policie pro více obcí, na jejímž základě bude již zřízená obecní policie vykonávat svou působnost podle tohoto zákona i na území obce nebo obcí, která obecní policii nezřídily. (3) Veřejnoprávní smlouva podle odst. 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti souhlasu krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení podle zvláštního zákona. (4) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat a) označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami, b) den, k němuž se společná obecní policie zřizuje, c) určení osoby, která společnou obecní policii řídí; touto osobou může být jen starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce, která je smluvní stranou, d) určení obce, k níž jsou strážníci společné obecní policie v pracovním poměru, e) způsob úhrady nákladů spojených s činností společné obecní policie, f) určení obce, která bude držitelem střelných zbraní podle zvláštního právního předpisu, g) určení obce, která odpovídá za škodu způsobenou strážníkem společné obecní policie podle tohoto zákona ( 24) a způsob rozdělení náhrady nákladů. (5) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 2 musí obsahovat a) označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami, b) den, od kterého bude obecní policie vykonávat působnost na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami veřejnoprávní smlouvy, c) způsob úhrady nákladů spojených s činností společné obecní policie." Zdůvodnění: Navrhovaná možnost zřízení společné obecní policie pro více obcí, resp. možnost, aby obce uzavřely smlouvu o tom, že obecní policie jedné obce bude vykonávat svou působnost i na území jiné obce, má pomoci malým obcím, jimž jejich finanční možnosti nedovolují zřídit vlastní obecní policii. Zákon o obecní policii předpokládá jako formu zřízení této instituce obecně závaznou vyhlášku (právní předpis v samostatné působnosti obce). Vzhledem k tomu, že právní předpisy jedné obce vydávané v samostatné působnosti nemohou platit na území jiné obce, je třeba pro zřízení obecní policie více obcemi zvolit jinou právní formu. Stávající právní úprava ( 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) sice předpokládá možnost vytvoření svazku obcí, do jehož činnosti by spadaly mimo jiné úkoly v oblasti veřejného pořádku, nicméně vzhledem k tomu, že činnost obecní policie je výkonem veřejné (nařizovací) moci, je nezbytné, aby zákonná úprava byla v tomto směru podrobnější, než jak to předpokládá zákon o obcích pro svazky obcí. Jako nejvhodnější se jeví forma veřejnoprávní smlouvy, v daném případě tedy takové smlouvy, jejímž předmětem je úprava výkonu veřejné moci a která ke své platnosti potřebuje potvrzení jiného orgánu (obecnou úpravu veřejnoprávních smluv obsahuje návrh nového správního řádu). Navrhuje se, aby tímto orgánem byl krajský úřad, který již počínaje vydává strážníkům obecní policie osvědčení ve smyslu 4 zákona obecní policii a vykonává tedy již na tomto úseku působnost. Navrhuje se, aby obsah smlouvy uzavřené mezi obcemi o zřízení společné obecní policie vycházel pokud možno ze stávajícího modelu činnosti a řízení obecní policie (jde především o řízení obecní policie, zaměstnanecké vztahy, odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti obecní policie a držení střelných zbraní podle zvláštního zákona). Návrh tedy nepředpokládá zřízení zvláštního subjektu - svazku obcí jako právnické osoby, i když i tato varianta by byla možným řešením (v takovém případě by nicméně bylo nutné všechny zmíněné otázky speciálně, tedy odchylně od obecné úpravy, řešit). Zároveň se umožňuje, aby veřejnoprávní smlouvy uzavřely pouze obce, které obecní policii nezřídily podle 1 odst. 1 zákona o obecní policii (tedy obecně závaznou vyhláškou) nebo obec, která obecní policii takto zřídila, s jinými obcemi, které tak neučinily. Má se tak zamezit tomu, aby slučováním několika již existujících obecních policií vznikaly jakési regionální ozbrojené sbory. Návrh zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1223) Navrhovaná právní úprava má nově definovat postavení stráží, pro které zavádí souhrnné označení "veřejná stráž" a hlavním záměrem je vytvořit namísto dosavadních pěti různých stráží (vytvářených dnes podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) jednu "univerzální" stráž. Návrh navazuje na novelu trestního zákona, která přiznala těmto strážím postavení veřejného činitele (viz zákon č. 238/1999 Sb.). Podle návrhu zákona mají existovat strážci z povolání a dobrovolní strážci, kteří budou jmenováni do funkcí krajskými úřady, správami národních parků a chráněných krajinných oblastí a újezdními úřady. Strážcům má zákon přiznat rozsáhlé kompetence (srovnatelné např. se strážníky obecní policie - donucovací prostředky, ukládání pokut v blokovém řízení, právo zastavovat a kontrolovat vozidla, zadržet a předvést osobu atd.). Ve srovnání se stávající úpravou má zákon zpřísnit požadavky na osoby, které se mají stát strážci, a to ať jde o osobní předpoklady (věk a zdravotní stav) nebo předpoklady odborné (podmínka středního vzdělání s maturitou pro strážce z povolání a odborná zkouška pro všechny stráže, zákonem založená povinnost prohlubování kvalifikace). informační servis č. 2/2002 strana 16

17 Připomínky k návrhu zákona byly zaslány do Poslanecké sněmovny. Navrhované právní postavení veřejné stráže (organizační složka) není nejšťastnějším řešením. Podle 1 odst. 1 se sice "zřizuje veřejná stráž", ta ale nebude mít postavení zvláštního ozbrojeného sboru, jako je tomu v případě Policie ČR ( 1 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb.) nebo Hasičského záchranného sboru ( 1 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.), který by byl centrálně organizován a řízen. Veřejná stráž nebude, na rozdíl od např. Policie ČR, zřízena přímo ze zákona, jak by se mohlo zdát ze zavádějícího znění 1 odst. 1 návrhu, ale bude v jednotlivých případech zřizována teprve rozhodnutími příslušných orgánů krajů (zastupitelstva krajů), resp. NP, CHKO nebo újezdních úřadů. Žádné ustanovení zákona neukládá kraji, NP, CHKO nebo újezdnímu úřadu povinnost veřejnou stráž, která má mít formu organizační složky, zřídit a strážce ustanovit. Návrh zákona neřeší situaci, kdy ke zřízení organizační složky (k tomu je na úrovni kraje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů třeba zřizovací listiny schválené zastupitelstvem kraje, v ostatních případech by bylo třeba ve smyslu 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích rozhodnutí věcně příslušného ministerstva) skutečně nedojde. Bylo by sice nelogické a účelu zákona odporující, aby jeden kraj (resp. NP, CHKO, vojenský újezd) veřejnou stráž měl a druhý nikoliv, právě to ale znění návrhu zákona umožňuje. Zákon o krajích nepočítá s tím, že by státní správu na úrovni kraje vykonávala jeho organizační složka, což vyplývá především z 67 zákona č. 129/2000 Sb. (státní správu svěřenou kraji mohou podle tohoto ustanovení vykonávat jen krajský úřad, zastupitelstvo kraje nebo zvláštní orgán kraje a též rada kraje, která vydává nařízení). Navrhovaný zákon o veřejné stráži je proto nepřípustnou nepřímou novelou zákona o krajích. Veřejná stráž by podle navrhovaného zákona byla jakousi autonomní jednotkou kraje podobnou obecní policii na úrovni obce, jejíž zřízení je věcí rozhodnutí zastupitelstva obce. To není z hlediska činnosti a cílů veřejné stráže sledovaných tímto zákonem ideální řešení (metodické řízení předvídané v 31 návrhu zákona sotva něco vyřeší) a docházelo by nejspíše k tomu, že by se činnost veřejné stráže kraj od kraje (a také národní park od národního parku, atd.) lišila. Zvolit pro veřejnou stráž obdobný model, jaký platí pro obecní policii, je nešťastné i z toho důvodu, že veřejná stráž nemá podle návrhu zákona zajišťovat jen jakési "místní záležitosti ochrany přírody", ale hájit širší veřejné zájmy (především zájem na ochraně životního prostředí - viz 1 odst. 1 návrhu) vyjádřené ve zvláštních zákonech, což by se při zákonem navrhované "organizaci" veřejné stráže zajišťovalo jen velmi obtížně. Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé kompetence (srovnatelné např. se strážníky obecní policie - donucovací prostředky, ukládání pokut v blokovém řízení, právo zastavovat a kontrolovat vozidla, omezit osobní svobodu a předvést osobu atd.) návrh zákona strážcům přiznává, není možné (máli takto koncipovaná veřejná stráž vůbec existovat) souhlasit s existencí dobrovolných strážců. Strážci s takto široce navrženými kompetencemi by měli, pokud vůbec, působit minimálně v rámci hlavního pracovního poměru (tak jako strážníci obecní policie). Veřejnou stráž s navrhovanými kompetencemi je třeba vytvářet pouze na principu profesionality. Z hlediska Svazu měst a obcí ČR je zarážející, že návrh vůbec nepočítá s jakýmkoliv, byť minimálním, vlivem obcí na činnost veřejné stráže, ačkoliv ta bude působit a vykonávat své pravomoci právě na území obcí. Připouští se pouze, aby územní samosprávný celek, tedy i obec, mohl podat návrh na jmenování nebo odvolání dobrovolného strážce, ale nic více. V případě Policie ČR existuje nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii. U navrhované veřejné stráže se ale nic podobného zřejmě nepředpokládá. Ze všech uvedených důvodů se proto přikláníme k názoru, že by návrh zákona měl být zamítnut v prvním čtení. Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška MZ č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích Hlavním principem novely této vyhlášky je reagovat na změnu zmocňovacího ustanovení ( 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) provedenou zákonem č. 132/2000 Sb. Podle tohoto ustanovení ustanovuje ministr zdravotnictví České republiky a orgán kraje v přenesené působnosti jako své poradní orgány určené pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě, zda bylo ublíženo na zdraví, znalecké komise, jejichž postavení a činnosti má upravit právě Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Před novelou provedenou zákonem č. 132/2000 Sb. ustanovovaly znalecké komise místo orgánu kraje ředitelé (vedoucí) fakultních a dalších vybraných nemocnic. Návrh vyhlášky, jakkoliv vychází ze zákonného zmocnění obsaženého v 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., je v předložené podobě více než problematický a zřejmě nebude jiné cesty, než změnit text zákona o péči o zdraví lidu a přizpůsobit ho zákonu o krajích nebo změnit zákon o krajích. Cit. zmocňovací ustanovení zákona o péči o zdraví lidu obsahuje pojem "orgán kraje v přenesené působnosti". Tento pojem byl do tohoto zákona doplněn prostřednictvím části XXXIV zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze. Tento pojem se objevuje i v dalších částech zákona č. 132/2000 Sb. a z kontextu, v jakém je používán, lze dovodit, že se jím míní krajský úřad. Zákon č. 132/2000 Sb. nesvěřil kraji žádný výkon státní správy v oblasti zdravotnictví, nemáme-li za něj pokládat právě ustavování znaleckých komisí, což je ale s ohledem na 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích více než sporné (ustavení komise není výslovně označeno jako výkon státní správy). Ještě závažnější je ale skutečnost, že zákon č. 129/2000 Sb., o krajích vůbec nepočítá s tím, že by krajský úřad mohl zřizovat (nejen pro výkon přenesené působnosti, ale i pro výkon působnosti samostatné) nějaké poradní orgány. Na úrovni kraje může své poradní orgány (komise) zřizovat jen rada kraje ( 80 krajského zřízení). Jak již ale bylo řečeno, radě kraje zákon žádnou působnost v oblasti státní správy na úseku zdravotnictví nesvěřuje (nemůže se tedy uplatnit ani výklad, k němuž směřovaly připomínky Ministerstva vnitra, a sice že by znaleckou komisi ustavila rada kraje s tím, že další působnosti podle vyhlášky bude vykonávat krajský úřad - vyhláška ani její výklad nemůže zakládat působnost orgánů kraje). Nelze v žádném případě zaměňovat komise rady kraje podle 80 zákona o krajích se znaleckými komisemi předpokládanými vyhláškou č. 221/1995 Sb. Předložený návrh vyhlášky tak vlastně nepřímo (a tedy zcela nepřípustně - jde o normu nižší právní síly a nešlo by proto ani užít výkladového pravidla lex specialis derogat generali a dát vyhlášce o znaleckých komisích přednost před zákonem o krajích) novelizuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, který v žádném svém ustanovení nepředpokládá, že by krajský úřad mohl (ať již pro výkon přenesené nebo samostatné působnosti) zřizovat nějaké své poradní orgány (taková kompetence je, jak již řečeno, zákonem o krajích výslovně přiznána pouze radě). Ze všech uvedených důvodů proto nelze než doporučit, aby byl návrh vyhlášky v této podobě zamítnut a došlo k takové změně zákona o krajích, která by umožnila zřizování poradních orgánů i krajským úřadem, stanoví-li tak zvláštní zákon. Návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) - sněmovní tisk 1163 Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o právu shromažďovacím. Tento zákon má nahradit právní úpravu z roku Nový zákon by měl informační servis č. 2/2002 strana 17

18 podrobněji upravit povinnosti svolavatelů, součinnost příslušných úřadů Policií ČR, sjednotit stávající právní úpravu rozdělenou do zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím, přesněji vymezit postih za porušování povinností v oblasti výkonu shromažďovacího práva a stanovit přesnější podmínky pro výkon shromažďovacího práva (např. vyloučení možnosti zablokování určitých atraktivních veřejných prostranství na dobu i několika let jedním oznámením). K 4 - V odst. 6 navrhujeme slovo "nařízením" nahradit slovy "obecně závaznou vyhláškou". Zdůvodnění: Je vhodné, aby zákon výslovně určil právní formu aktu, jakým obec tato místa definuje (stávající 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb. to nečiní), právní forma nařízení obce jako právního předpisu vydávaného v její přenesené působnosti ale není k tomuto účelu vhodná. Rozhodnutí o určení těchto míst nemá charakter výkonu státní správy, naopak úzce souvisí se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku na území obce, což je součást její samostatné působnosti (viz 35 odst. 2 zákona o obcích a 1 odst. 2 zákona o obecní policii). Vzhledem k tomu je forma obecně závazné vyhlášky jakožto právního předpisu v samostatné působnosti obce schvalovaného zastupitelstvem obce pro tento případ vhodnější. K 13 - V případě odst. 2 písm. d) upozorňujeme na velmi problematický pojem "obecně prospěšné zařízení". Výklad tohoto pojmu se může stát v praxi předmětem velkých sporů (lze za obecně prospěšné zařízení označit základní školu, zdravotnické zařízení, dům s pečovatelskou službou?). Vzhledem k tomu, že má jít o jeden z důvodů zákazu shromáždění, bylo by vhodné určit takové objekty konkrétněji (alespoň demonstrativním výčtem). V případě odst. 3 navrhujeme dát úřadu pravomoc zakázat shromáždění, které má podle oznámení začít mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Zdůvodnění: Důvodem připomínky je ochrana nočního klidu (definice viz 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.). Odkaz na "shromáždění, které má být zahájeno před 6. hodinou nebo ukončeno po 22. hodině" je velmi neurčitý, neboť z něj není např. jasné, zda bude možné shromáždění, které má podle oznámení začít o půlnoci, označit jako shromáždění, které má být zahájeno před 6. hodinou a s poukazem na to je zakázat. K 15 - Upozorňujeme, že v navrženém odstavci 2 není řešena situace, kdy mezi svolavatelem a úřadem nedojde k dohodě o konání shromáždění v náhradním termínu (první věta část za středníkem a věta druhá). Bude to znamenat, že v takovém případě se shromáždění konat vůbec nemůže, ačkoliv bylo nezákonné rozhodnutí úřadu o jeho zákazu soudem zrušeno? Bude moci úřad v případě konání takového shromáždění vycházet z toho, že jde o shromáždění neoznámené, postupovat podle 17 odst. 1 písm. b) a shromáždění rozpustit? Navrhujeme proto doplnit postup pro případ, že k dohodě nedojde. Z návrhu též není jasné, z jakého důvodu se v případě konání shromáždění v náhradním termínu na stejném místě předpokládá 30denní (preklusivní) lhůta ode dne právní moci rozsudku, ačkoliv v případě konání shromáždění na jiném vhodném místě (věta druhá) se s takovou lhůtou nepočítá. K 17 - Upozorňujeme, že v odst. 1 na konci není uvedeno, komu (kterým osobám) je zástupce úřadu povinen sdělit důvody rozpuštění, zda svolavateli nebo pořadatelům nebo účastníkům nebo všem dohromady. Z dikce odst. 2 by šlo dovodit, že je sděluje jen svolavateli, je ale otázkou, zda by to bylo dostatečné. Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 948) Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, informační servis č. 2/2002 strana 18 ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 948), který má nahradit dosavadní právní úpravu těchto otázek obsaženou v zákoně č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Kromě řady změn, které návrh oproti stávajícímu zákonu předpokládá, počítá i s vytvořením specializované soustavy pozemkových úřadů jako správních úřadů podřízených Ministerstvu zemědělství. Legislativní oddělení SMO ČR vypracovalo k tomuto návrhu zákona stanovisko vycházející z připomínek Svazu k návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 1160), kde Svaz požadoval přenesení této působnosti do přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (obce III) a jednoznačně odmítl vytváření zvláštních oddělených soustav správních úřadů, což odporuje cílům reformy veřejné správy. Stanovisko Svazu k tomuto návrhu zákona bylo zasláno Poslanecké sněmovně. Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 948) v 19 předpokládá zřízení zvláštní soustavy pozemkových úřadů jako správních úřadů ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR. Pozemkovými úřady jsou dnes samostatné referáty okresních úřadů a v Praze, Brně, Plzni a Ostravě samostatné odbory magistrátů těchto měst. V závěru loňského roku předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 1160), který v části osmdesáté druhé obsahuje změnu zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tato novela nepředpokládá, v souladu s principy reformy veřejné správy, vytváření specializované soustavy pozemkových úřadů jako správních úřadů, nýbrž přenos působnosti stávajících pozemkových úřadů na krajské úřady. SMO ČR v rámci připomínek k vládnímu návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů uplatnil jako zásadní připomínku návrh přenést kompetence dnešních pozemkových úřadů nikoliv na krajské úřady, ale na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zároveň vyslovil zásadní nesouhlas s vytvářením dalších specializovaných správních úřadů, jak to předpokládá sněmovní tisk 948 a navrhl delegovat v každém případě výkon této státní správy do přenesené působnosti územních samosprávných celků, resp. v případě měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně ponechat výkon této státní správy v přenesené působnosti těchto měst, jimž má návrh v přechodném ustanovení ( 23 odst. 4) svým způsobem "vyvlastnit" jejich zaměstnance dosud tyto agendy vykonávající. Pokud by byl návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (sněmovní tisk 984) v navržené podobě schválen, mohlo by to vyvolat tlak na to, aby i další úseky státní správy vykonávané dnes příslušnými referáty okresních úřadů byly ponechány v rukou státu. To by po zrušení okresních úřadů k nemohlo vést k ničemu jinému než k vytváření dalších územně organizovaných soustav specializovaných správních úřadů podřízených věcně příslušným ministerstvům, což by mělo především za následek nárůst výdajů ze státního rozpočtu na zřizování (budovy, vybavení atd.) a činnost takovýchto správních úřadů a čím dál větší nepřehlednost organizace územní veřejné správy. Takový přístup by byl též v rozporu s deklarovanými cíli II. etapy reformy veřejné správy, což koneckonců ve svém stanovisku ke zmíněnému sněmovnímu tisku vyjádřila i vláda (viz stanovisko vlády obsažené v příloze k usnesení vlády ze dne 25. června 2001 č. 643). SMO ČR proto setrvává na své připomínce uplatněné k vládnímu návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 1160), v níž požadoval jednak přenesení působnosti pozemkových úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (a tím tedy především delegaci těchto pravomocí do přenesené působnosti územních samosprávných celků) a zásadně odmítl vytváření jakýchkoliv zvláštních soustav specializovaných správních úřadů. Na základě toho nelze ze strany SMO ČR než trvat na tom, aby byl poslanecký návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 948) zamítnut. připravil JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

19 Vy se ptáte, my odpovídáme Otázka: Obec má zájem o koupi nemovitosti, která se bude prodávat v dražbě. Rozhodnutí o koupi nemovitosti je vyhrazeno zastupitelstvu. Může se obec vůbec dražby zúčastnit? A jak by mělo vypadat usnesení, není-li předem známa cena? Odpověď: Na položenou otázku je třeba hledat odpověď ve dvou zákonech, a to v zákoně č. 128/2000 Sb., obcích a v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. O nabytí nemovitých věcí rozhoduje podle 85 odst. 1 písm. a) zákona o obcích zastupitelstvo obce. Zákon o obcích ani jiný zákon výslovně neřeší, jak má znít (bez ohledu na to, zda jde o nabytí vlastnického práva k nemovitosti v dražbě nebo jiným způsobem) usnesení zastupitelstva, tedy jaké údaje týkající se nemovité věci, resp. osoby, od které obec věc nabývá, má (musí) obsahovat. S ohledem na to, že právní úkon (rozhodnutí o nabytí vlastnického práva k nemovitosti je majetkoprávním úkonem obce) musí být podle 37 odst. 1 občanského zákoníku učiněn pod sankcí neplatnosti mimo jiné určité a srozumitelně, bylo by vhodné, aby rozhodnutí zastupitelstva bylo co možná nejkonkrétnější a obsahovalo tedy jak přesné určení nemovité věci (nejlépe prostřednictvím údajů obsažených v katastru nemovitostí), tak její cenu a údaje o osobě převodce, tedy toho, od koho obec vlastnického práva nabývá. Možné je i to, že v usnesení bude, co se peněžní částky týče, stanovena horní hranice (nejvyšší cena, jakou je zastupitelstvo ochotno do nabytí věci vložit) s tím, že zároveň bude např. starosta zmocněn k tomu, aby při sjednávání smluvních podmínek (zastupitelstvo nemusí schvalovat samotný text smlouvy, je mu vyhrazeno pouze rozhodnutí o uskutečnění koupě) o konkrétním určení ceny vyjednával až do této hranice. V případě veřejných dražeb ovšem vzniká v případě usnesení zastupitelstva o ceně problém, který není ani tak problémem právním jako faktickým. Zásadně nic nebrání tomu, aby se obec zúčastnila veřejné dražby. Podle 3 odst. 1 zákona o veřejných dražbách mohou být účastníky dražby (pouze) osoby způsobilé k právním úkonům. Obec je ve smyslu 18 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku právnickou osobou a žádný zákon nevylučuje, aby nabývala vlastnictví k nemovitostem v dražbě. Jen pro upřesnění dodejme, že v 3 zákona o veřejných dražbách je zároveň upraveno, kdo se účastníkem dražby stát v konkrétním případě nemůže (např. ti, na něž byl vyhlášen konkurs nebo ti, kdo nesložili dražební jistotu). Tento zákon upravuje i způsob nabývání vlastnictví k předmětu dražby. Veřejnou dražbou je podle jeho 2 písm. a) veřejné jednání, které se koná na základě návrhu navrhovatele (tím je v případě dobrovolné dražby vlastník věci a v případě dražby nedobrovolné dražební věřitel) a jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek. Na osobu, která (za podmínek stanovených zákonem) učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnické (nebo jiné) právo k předmětu dražby. K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby okamžikem udělení příklepu musí být splněna ještě jedna podmínka, a to aby vydražitel uhradil cenu dosaženou vydražením v zákonem předpokládané lhůtě ( 30 odst. 1, resp. 29 zákona o veřejných dražbách). Uhradí-li tedy vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V průběhu dražby její účastníci reagují na tzv. vyvolání (zahájení dražby obsahující sdělení údajů o předmětu dražby, včetně jeho odhadnuté ceny) svými podáními. V případě obce by mohlo nejvyšší podání učiněné ze strany jejího zástupce účastnícího se dražby činit pouze to, co bylo schváleno jako horní hranice v usnesení zastupitelstva. Tím ovšem obec své šance na úspěch v dražbě značně oslabuje, neboť dopředu "odkrývá karty", protože ostatní účastníci dražby se mohou s usnesením zastupitelstva seznámit a své nabídky v dražbě tomu přizpůsobit. V případě dražby sotva připadá v úvahu, aby zastupitelstvo rozhodovalo o tom, zda draženou nemovitost nabude do vlastnictví, znovu poté, co dražba skončí. Účastní-li se obec dražby, nabude vlastnictví (po zaplacení kupní ceny) okamžikem příklepu licitátora, zastupitelstvo proto rozhodnutí musí učinit před dražbou. Pokud by zastupitelstvo rozhodovalo o nabytí vlastnictví k dražené věci až po ukončení dražby, nešlo by samozřejmě vyloučit, že zastupitelstvo nabytí nemovitosti následně neschválí, což by celý průběh dražby postavilo na hlavu. Proti něčemu takovému (nelze koneckonců nikdy vyloučit, že si ten, kdo v dražbě "vyhrál", své rozhodnutí nakonec rozmyslí) se zákon o veřejných dražbách brání tzv. dražební jistotou. Složení dražební jistoty si může na účastnících dražby vyžádat dražebník (osoba, která organizuje dražbu). Dražební jistota slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby (skládá se v penězích nebo ve formě bankovní záruky) a nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání (zároveň nesmí přesáhnout částku Kč zvýšenou o 10 % z částky přesahující Kč). Pokud si tedy ten, kdo v dražbě uspěl, své rozhodnutí nakonec rozmyslí, jeho dražební jistota propadne. Sečteno a podtrženo. Nic nebrání tomu (jsou-li splněny podmínky zákona o veřejných dražbách - především 3), aby se obec stala účastníkem veřejné dražby. Pokud tak učiní, nezbývá jí ovšem než podstoupit riziko, že bude předem známa její nejvyšší možná nabídka stanovená usnesením zastupitelstva, což ji značně znevýhodňuje vůči ostatním účastníkům dražby. JUDr. Josef Vedral, Ph.D. Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 2/2002 strana 19

20 SVAZ MĚST A OBCÍ VALONSKA Brusel - Belgie, 12. až 19. ledna 2002 Za svého studijního pobytu jsem byl seznámen se správním uspořádáním Belgie (federativní - 3 oblasti - vlámská, francouzská, německá, regionální - 3 regiony - Flandry, Valonsko, Brusel/ a provinční - 10 provincií), s principy a fungováním Svazu měst a obcí Valonska, se službami poskytovanými členským městům a obcím (zajišťuje 40 pracovníků), s výší členských příspěvků, sponzorstvím, státními zakázkami (např. pro ministerstva apod.) a dále pak s funkcí zahraničního oddělení Svazu. Fungování obcí - obecní orgány, povinnosti zajišťované obcemi na základě legislativy (policie, veřejná centra sociální pomoci - rozdělování sociálních dávek pro nezaměstnané a pro žadatele o azyl - financované převážně z rozpočtu federálního, dále se na dofinancování podílí obec ze svého rozpočtu). Rozpočty obcí jsou řízeny regiony - povinně předkládány ke schválení, hlavní druhy příjmů: daně (místní a přídavné daně ke státním daním z příjmu a z majetku, neúčelové dotace z regionu, účelové subvence od státu, regionu a výdaje na vzdělání, administrativu, bezpečnost, sociální politiku, silnice), dále obce dostávají dividendy z podnikatelské činnosti. Financování a rozpočet města - oddělený rozpočet běžný, kapitálový a policejní. Za správné hospodaření je zodpovědná ředitelka odboru financí, která i zodpovídá po dobu funkce částečně i svým majetkem (bankovní vklady po dobu funkčního období), dále zodpovídá za principy sestavování rozpočtu, který je pak předkládán regionům. Evropská podpora aktivit mládeže - město koordinuje zahraniční aktivity, zpracovává žádosti o subvence a dotace a dále zpracovává i multilaterální projekty (min. 4 státy + kandidátské země). V rámci studijního pobytu jsme navštívili města Braine-l Alleud (školská zařízení, knihovnu), Embourg (čističku odpadních vod), Seraing (třídírnu odpadu), Tournai (seznámení s přípravou revitalizace historického centra a některými sociálními programy). Svaz měst a obcí Valonska zajišťuje obcím služby související s informovaností o Evropské unii a jejích subvenčních programech o vzdělávání. O podporách a subvencích vydala Evropská unie publikaci pro komunální úroveň, která je aktuální i pro kandidátské země (je vhodná i pro malá města a obce v České republice). Svaz se zabývá i vzdělávací činností pro nově zvolené komunální politiky. RNDr. Jiří Bytel Velká Hleďsebe město Tournai, Velké náměstí SEMINÁŘ "TWINNING AND ENLARGEMENT" Praha, února 2002 Dovolte, abych se s Vámi, milí čtenáři a příznivci twinningového hnutí, podělila o několik poznámek ze semináře "Twinning and Enlargement", který proběhl ve dnech 21. a 22. února 2002 v pražském hotelu Diplomat. Seminář organizovala Rada evropských municipalit a regionů (CEMR) za finanční podpory Evropské komise, na pozvání Svazu měst a obcí ČR. Semináře se zúčastnili především twinningoví koordinátoři zemí EU a kandidátských zemí, představitelé místní samosprávy kandidátských zemí a národních asociací, celkem asi 50 hostů z celé Evropy. Z významných hostů jsme přivítali paní Elisabeth Gateau, generální sekretářku Rady evropských municipalit a regionů (CEMR), paní Sandru Ceciarini, vedoucí mise Twinningů (CEMR) a paní Anne-Marie Bruggink z Evropské komise. Za SMO ČR se jednání zúčastnili výkonný místopředseda pro zahraniční vztahy doc. RNDr. Václav Černý, primátor Opavy doc. Jan Mrázek, místopředseda SMO ČR Ing. Tomáš Jirsa a další. První den probíhalo pracovní jednání twinningových koordinátorů. Hovořilo se především o květnovém kongresu partnerských měst, který se bude konat ve dnech května v Antwerpách. paní Elisabeth Gateau generální sekretářka Rady evropských municipalit a regionů Zástupci přípravného výboru představili webové stránky kongresu, konečnou podobu programu a doprovodné akce. Více se můžete dočíst v tomto čísle INSu, v rubrice Výzvy, nabídky, oznámení. Druhý den již probíhal za přítomnosti významných hostů a představitelů místní samosprávy. Hlavním tématem byla partnerská spolupráce měst a její význam v procesu rozšiřování EU. Všechny přítomné kandidátské země se shodly na tom, že tento proces se stává intenzivnější a dotýká se čím dál více občanů, kteří jej mnohdy sledují s nedůvěrou a obavou ze změn, které přinese jejich členství v EU. Twinningové hnutí, které je založeno na konkrétních setkáních občanů měst, na osobních kontaktech a přátelstvích, může zásadním způsobem napomoci bližšímu pohledu na skutečný život občanů EU, na výhody i problémy, které s sebou členství přináší, zkrátka rozšiřuje informovanost našich občanů na základě, a to je podstatné, jejich bezprostřední osobní zkušenosti. Velký úkol v tomto směru je na národních asociacích místní samosprávy. Jak jsme slyšeli z velmi zajímavého příspěvku p. Bartolomeussena z belgické twinnigové sekce informační servis č. 2/2002 strana 20

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM

SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM SNĚMEM ČTU KROK ZA KROKEM Metodická příručka pro přípravu a realizaci oblastních sněmů České tábornické unie Posláním této příručky je vytvoření předpokladů pro zdárný průběh sněmu oblasti ČTU počínaje

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více