Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne 31. 12. 2008"

Transkript

1 European Court of Human Rights For attention of Ms. Claudia Westerdiek Section registrar Council of Europe F Strasbourg Cedex FRANCE V Praze, dne 30. dubna 2008 Ke stížnostem: 1) 38817/04 - Vomočil proti Česká republika 2) 1458/07 - Art 38 a.s. proti Česká republika 4) 11179/06 - Morawetz proti Česká republika Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne ) Johny Vomočil, zastoupený advokátkou JUDr. Klárou Veselou Samkovou, Španělská 6, Praha 2 2) Art. 38 a.s. zastoupený advokátkou JUDr. Julií Šindelářovou, Mikulášská tř. 9, Plzeň 3) Vladislav Hlaváček, Václav Hlaváček a Oskar Morawetz Zastoupeni advokátem JUDr. Martinem Kölblem, Štěpánská 31, Praha 2 4) Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí, vedlejší účastník řízení Zastoupený advokátkou JUDr. Klárou Veselou Samkovou, Španělská 6, Praha 2 Podávají ve smyslu žádosti soudu, vyslovené v dopisu ze dne 25. ledna 2008, stanovisko k vyjádření vlády České republiky ke stížnosti stěžovatelů. 1

2 MOTTO...4 I. PREAMBULE STANOVISKA...4 I I I II. STRUKTURA STANOVISKA ÚČASTNIKŮ ŘÍZENÍ...4 II II II III. K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM...5 A. Vyjádření k přijatému způsobu řešení stížností Soudem výběr pilotních případů...5 III. A III. A Dodržení systému pilotních případů samotným Soudem...6 III. A Souhlas stěžovatelů k tomu, aby jejich případ byl projednáván jako pilotní6 III.A.1.3. Jasnost kritérií výběru pilotních případů...6 III.A III.A III.A B. Obecně ke stanovisku vlády: hodnocení způsobu odpovědi...9 a způsobu obecného právního hodnocení vládou, včetně politických aspektů vzniklého problému...9 III.B.1.1. Roztříštěnost stanoviska...9 III.B.1.2. Otázka legality získávání podkladů pro stanovisko vlády...9 III.B.1.4. Nerovný přístup k informacím...10 III.B.1.5. Difamující přístup vlády ke stěžovatelům a jejich právním zástupcům...12 III.B.1.6. Ohrožení stěžovatelů ve směru k jejich nelegálnímu sledování...13 III.B Účelovost obhajoby a tvrzení vlády...13 C. Obecně k úloze Ústavního soudu ČR k dané problematice...18 III.C III.C III.C III. C III.C III.C III.C.5. Vztah názoru Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva...23 D. Stanovisko stěžovatelů k problematice regulace nájmů...24 III.D.1. právní aspekty problematiky regulace nájmů...24 III.D III.D III.D Občanský zákoník...25 III.D Zákon č. 107/2006 Sb...26 III.D.2. Ekonomické aspekty problematiky regulace nájmů...27 III.D.2.1. Úloha zákona č. 107/2006 Sb. ve směru deregulace ceny nájmů...27 III.D.2.2. Obecně k ekonomickým aspektům regulace nájmů...28 III.D.2.3. Konkrétní příklady dopadu zákona č. 107/2006 Sb. na regulaci nájmů...29 III.D.3. Další aspekty regulace nájmů...30 E. Stanovisko k vyjádření vlády z hlediska jednotlivých problémů:...31 III.E.1. Stanovisko k otázce přijatelnosti stížnosti z hlediska ratione temporis...31 III.E.2. Stanovisko k otázce přijatelnosti stížnosti z hlediska dodržení šestiměsíční lhůty31 2

3 III.E.3. Stanovisko k otázce vyčerpání či nevyčerpání všech vnitrostátních prostředků nápravy, včetně příkladů vyvracejících tvrzení vlády...32 III.E III.E III.E.4. Stanovisko k otázce legitimity očekávání ukončení omezení vlastnického práva39 III.E III.E III.E III.E.5. Stanovisko k otázce přijatelnosti stížnosti z hlediska vyváženosti práv a povinností majitelů domů a nájemníků a legitimity omezení práva majitelů...47 III.E.5.1. Neexistence veřejného zájmu...48 III.E.5.2. Neexistence příčinné souvislosti mezi regulací nájmu a eliminací sociální nespravedlnosti...53 III.E.6. Stanovisko k otázce žaloby proti státu jako efektivního nástroje pro kompenzaci náhrady škody...54 III.E.6.1. Vymáhání náhrady škody soudní cestou...54 III.E.6.2. Vymáhání náhrady škody vznesením požadavku u Ministerstva financí..55 III.E F. Shrnutí - přímé odpovědi na dotazy Soudu. G.Závěrečné shrnující stanovisko stěžovatelů k projednávané problematice i stanovisku vlády...61 H. Návrhy na další způsob projednávání sporu

4 MOTTO: POKUD BY VLÁDA SOUČASNÁ I MINULÉ VYNALOŽILY NA NÁPRAVU NEÚSTAVNÍHO OMEZOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV MAJITELŮ DOMŮ ALESPOŇ POLOVINU ÚSILÍ A FINANCÍ, KTERÉ NYNĚJSÍ VLÁDA VYNAKLÁDÁ NA OBHAJOBU PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA, BYLA BY SITUACE V ČR JIŽ DÁVNO VYŘEŠENA! I. PREAMBULE STANOVISKA I.1. Stěžovatelé a vedlejší účastník prostřednictvím svých právních zástupců konstatují, že jim byla Soudem dána lhůta do 8. března 2008 k tomu, aby se vyjádřili ke stanovisku vlády ČR ohledně jejich stížností. Tuto lhůtu považovali s ohledem na obsáhlost materiálu vlády včetně příloh za nepřiměřeně krátkou, a proto požádali o prodloužení lhůty do konce dubna Této žádosti stěžovatelů bylo vyhověno. I.2. S ohledem na skutečnost, že k řadě argumentů se vláda vyjadřuje souhrnně, bez ohledu na jednotlivé konkrétní případy, rozhodli se stěžovatelé, že prostřednictvím svých právních zástupců zvolí stejný postup. Níže uvedený materiál nechť je považován za vyjádření všech čtyř stěžovatelů, vybraných Soudem jako pilotních, k obecné problematice protiprávní regulace nájemného v domech. Toto stanovisko stěžovatelů je též plně podporováno vedlejším účastníkem řízení. I.3. Kromě tohoto společného prohlášení a stanoviska se každý ze stěžovatelů vyjádří k jednotlivostem, které se týkají pouze jeho samotného a které mají specifický charakter, daný pouze pro jeho případ. II. STRUKTURA STANOVISKA ÚČASTNIKŮ ŘÍZENÍ II.1. Stěžovatelé se rozhodli, že pro přehlednost a lepší orientaci objasní strukturu své odpovědi ke stanovisku vlády. Stěžovatelé totiž nemohli přehlédnout, že stanovisko vlády je nedostatečně strukturované, k některým skutečnostem se Vláda vyjadřuje opakovaně, na některé otázky soudu neodpovídá dle názoru stěžovatelů dostatečně vyčerpávajícím způsobem, v některých případech uměle zkresluje skutečnou situaci tím, že předkládá Soudu pouze jednostranný pohled. II.2. Stěžovatelé nechtějí čelit těmto nedostatkům pouhými replikami, ale pokusí se o systémové uchopení problematiky. Text bude členěn tak, jak je uvedeno níže s tím, že tento text obsahuje pouze tvrzení. Text pod čarou bude odkazovat na důkazy materiály. Tyto materiály budou dle jednotlivých kapitol řazeny za samotný text stanoviska tak, aby bylo zřetelné, ke kterému odkazu se který materiál vztahuje. 4

5 II.3. Struktura stanoviska stěžovatelů bude tato: II.3.A Vyjádření k přijatému způsobu řešení stížností Soudem výběr pilotních případů. II.3.B Obecně ke stanovisku vlády: hodnocení způsobu odpovědi a způsobu obecného právního hodnocení vládou, včetně politických aspektů vzniklého problému, otázka kriminalizace vlastníků a bezpečností aspekty. II.3.C Obecně k úloze Ústavního soudu ČR k dané problematice. II.3.D Stanovisko stěžovatelů k problematice regulace nájmů z hlediska: a) právních aspektů b) ekonomických aspektů V obou bodech budou zapracovány odkazy ke stanovisku vlády na obecné úrovni. II.3.E Stanovisko k vyjádření vlády z hlediska jednotlivých problémů: a) k přijatelnosti stížnosti z hlediska ratione temporis b) k přijatelnosti stížnosti z z hlediska dodržení šestiměsíční lhůty c) k otázce vyčerpání či nevyčerpání všech vnitrostátních prostředků nápravy, včetně příkladů vyvracejících tvrzení vlády d) k otázce legitimity očekávání ukončení omezení vlastnického práva e) k otázce přijatelnosti stížnosti z hlediska vyváženosti práv a povinností majitelů domů a nájemníků a legitimity omezení práva majitelů f) k otázce žaloby proti státu jako efektivního nástroje pro kompenzaci náhrady škody. II.3.F Závěrečné shrnující stanovisko stěžovatelů k projednávané problematice i stanovisku vlády. II.3.G Návrhy na další způsob projednávání sporu. III. K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM A VYJÁDŘENÍ K PŘIJATÉMU ZPŮSOBU ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ SOUDEM VÝBĚR PILOTNÍCH PŘÍPADŮ III. A.1. V současné době si dle znalostí stěžovatelů u Evropského soudu pro lidská práva stěžuje zhruba stěžovatelů, kteří poukazují na protiprávnost tvrdé regulace nájmů v České republice. První stížnosti byly podávány jednotlivci od roku První hromadná stížnost byla podána členy Hnutí na obranu majitelů realit v březnu 2005, přičemž tato stížnost byla následována stížnostmi prakticky totožného znění z řad Občanského sdružení majitelů domů. Podle vědomostí stěžovatelů ani nyní není stav stěžovatelů konečný a k Soudu jsou zasílány další stížnosti na porušení čl. 1 dodatkového protokolu č. 1 ve věci regulace nájmů bytů. 5

6 Je nasnadě, že vzniklá situace je pro Soud značně komplikovaná, neboť čelit takovému množství stížností stejného druhu je velmi obtížné, ba z organizačně-technického hlediska téměř nemožné. Řešení situace formou pilotních případů se proto jeví být účelným způsobem, jak vzniklý problém vyřešit a v zásadě jej lze přivítat. Poněkud zdrženlivější stanovisko je nutno s ohledem na vyřizování stížností formou pilotních případů zaujmout z hlediska následujících aspektů: III. A Dodržení systému pilotních případů samotným Soudem Aby systém pilotních případů byl funkční, musí být praktickým návodem k řešení právního sporu, kterého se má držet provinivší se Vysoká smluvní strana a kterýkoliv občan, který prokáže, že se nachází ve stejném právním postavení jako pilotní stěžovatel. Z tohoto hlediska se zraky pilotních stěžovatelů obracejí k případu Hutten Czapská proti Polsku, kde Soud rozhodl o tom, že uvedený případ je případem pilotním a že Polská republika je povinna se vypořádat v obdobných situacích s potencionálními stěžovateli stejně, jako se vypořádá se stěžovatelkou Hutten Czapskou. Pokud je stěžovatelům známo, tak přes tento rozsudek Soudu nebyla Polská republika jako provinivší se smluvní strana ochotna stanovit ani v rámci mediace o náhradě škody algoritmus, jakým způsobem bude odškodňování prováděno, a přistoupila na vyjednávání o výši škody ad hoc. Tímto způsobem byl dle názoru pilotních stěžovatelů zmařen účel rozsudku Evropského soudu pro lidská práva jako rozsudku pilotního, neboť nyní se zřejmě bude muset každý jeden poškozený coby stěžovatel obracet na ESLP s žádostmi o stanovení výše náhrady škody stejně, jak tomu bylo v případě paní Hutten Czapské. III. A Souhlas stěžovatelů k tomu, aby jejich případ byl projednáván jako pilotní Stěžovatelé se domnívají, že k tomu, aby jejich případ byl projednáván jako pilotní, je zapotřebí jejich souhlasu. Jistěže v zásadě je řízení u Soudu veřejné a každý, kdo se s žádostí o ochranu svých práv na Soud obrátí, musí počítat s tím, že jeho případ bude zveřejněn. Zde však nelze přehlédnout fakt, že tři ze čtyř stěžovatelů svoji stížnost podávali spoléhajíce se po argumentační stránce z valné části na text stížnosti připravený vedlejším účastníkem řízení a u vědomí, že to bude vedlejší účastník, respektive jeho členové, kteří by mohli tíhu pilotního případu nést. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že nikdo z nich nemůže být nucen k tomu, aby svojí obhajobou nesl faktickou zodpovědnost i za obhajobu práv jiných subjektů, zvláště v tomto případě, kdy dalších subjektů závislých na rozhodnutí ve věci samotné jsou tisíce a mohou jich být i desetitisíce. Tento nedostatek předchozí komunikace ohledně určení pilotních případů se již negativně projevil na kauze bratří Hlaváčkových, kteří pro svůj vysoký věk nebyli schopni snášet zejména mediální tlak, který byl na ně vyvinut, a od své stížnosti kvůli této extrémní psychické zátěži odstoupili. Tímto svým činem ovšem sice nikoliv úmyslně, ale přesto poškodili další stěžovatele, neboť pilotní případy byly pravděpodobně Soudem vybrány určitým způsobem, který nyní nemůže být naplněn. III.A.1.3. Jasnost kritérií výběru pilotních případů Stěžovatelé uvádějí, že dle jejich názoru není zřejmé, jakým způsobem byly pilotní kauzy vybrány, a tento fakt se může velmi negativně projevit v neprospěch nejen stěžovatelů samotných, ale především pro aplikaci posuzovaných případů na stížnosti dalších stěžovatelů. 6

7 V současné podobě se stěžovatelé a vedlejší účastník zcela shodují na tom, že vybrané případy naprosto nejsou vhodné pro jejich projednávání jako případy pilotní a tento svůj názor zdůvodňují následujícím způsobem: Je zřejmé, že ke kvalifikaci případu jako případu pilotního může dojít z několika hledisek: III.A Podle způsobu nabytí vlastnictví: Všeobecně stěžovatelé uvádějí, že dle jejich názoru je rozlišování případu dle způsobu nabytí vlastnictví nepřípustné, neboť by to znamenalo, že různému legálně nabytému majetku je přiznávána různá míra právní ochrany. Takovéto rozlišování považují stěžovatelé za neodůvodněné. Nelze však přehlédnout, že vláda ČR považuje právě rozlišování dle způsobu nabytí majetku za způsob, dle kterého byly vybírány jednotlivé kauzy. Pokud tomu tak skutečně bylo, pak i toto rozlišování bylo nepřesné a zcela nedostatečné, neboť nejsou mezi původními pilotními případy zahrnuty minimálně dva nejdůležitější a nejčastější způsoby nabytí vlastnictví. Všeobecně lze nabýt vlastnického práva k nemovitostem, ve kterých se nacházejí byty s privilegovanými regulovanými nájemníky, těmito způsoby: III.A Vlastnictví k nemovitosti trvalo po celou dobu komunistického režimu, dům nepřipadl nikdy státu. Řádově se jedná o několik tisíc domů, zejména rodinných vil s dvěma až čtyřmi byty. Žádný z těchto případů nebyl vybrán jako pilotní případ. III.A Vlastnictví bylo získáno na základě restitučních zákonů z roku 1990 a 1991, když restituenti s trvalým pobytem na území ČR (ČSFR) získali tyto nemovitosti zpět na základě uzavřené dohody o vydání nemovitosti. Tito vlastníci tvoří zhruba 85% stěžovatelů. III.A Vlastnictví bylo získáno na základě restitučních zákonů a nálezů Ústavního soudu vydaných v roce 1994, kdy byla zrušena podmínka trvalého pobytu. III.A Vlastnictví získané koupí od původního vlastníka. Zde je nutno rozlišovat ještě podskupinu osob, kdy šlo o scelování spoluvlastnických podílů a odkupování těchto spoluvlastnických podílů jednotlivými spoluvlastníky. Na scelování vlastnictví je nutno vždy pohlížet jako na krok správným směrem. III.A Vlastnictví, které bylo získáno z konkurzní podstaty. III.A Vlastnictví, které bylo získáno privatizací. Žádný z těchto případů nebyl vybrán jako pilotní případ. Jedná se přitom o místní hegemony, kdy do vlastnictví jednoho vlastníka přešly i řádově stovky bytů, které tak určují podmínky na místním trhu. III.A Podle druhu jednotek, které se v domě nacházejí: Podle názoru stěžovatelů a vedlejšího účastníka je v zásadě zcela lhostejné, jaké jednotky se v domě nacházejí, neboť stěžovatelé si stěžují pouze na újmu, způsobenou regulací nájmů v bytech privilegovaných nájemníků. V bytech, které mají svobodně uzavřenou smlouvu je nájemné v deregulované výši a nájem nebytových jednotek komerčních prostor není regulován vůbec. Kromě toho je dle stanoviska Ústavního soudu i Ministerstva financí nepřípustné vyžadovat zvané křížové subvencování, dle kterého by ztráty z jedné jednotky byly započítávány oproti ziskům dosahovaným z jiných jednotek s neregulovaným nájmem. Nicméně z hlediska regulace nájmů je možno rozdělit nemovitosti následovně: III.A Nemovitosti, které obsahují pouze byty s regulovaným nájemným. III.A Nemovitosti, které obsahují i jiné jednotky s neregulovaným nájmem, bytové i nebytové. 7

8 III.A Podle druhů právních aktivit, které majitel vyvíjel: Ačkoliv majitel začíná být zodpovědný za svůj majetek okamžikem jeho nabytí, jeho možnosti disponovat vlastním majetkem jsou dosud omezené. Majitelé na tuto situaci reagovali dvojím způsobem: III.A Majitelé podávali žaloby na určení výše nájmu, na vydání neoprávněného majetkového prospěchu od nájemníků, eventuelně žalobu na stát pro náhradu škody. To jsou v podstatě žaloby, kterými se vlastník domáhá možnosti užívat svůj majetek bez regulace nájmu. III.A Majitelé spolehli na pozitivní právní úpravu a zůstali právně pasivní. III.A.2. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že způsob současného stanovení pilotních kauz není zřetelný. Stěžovatelé a vedlejší účastník zastávají názor, že v zásadě není možno stěžovatele posuzovat dle žádného z výše uvedených kriterií. Z uvedených pilotních případů je zřejmé, že VŠECHNY se po právní stránce opírají o stížnost, která byla připravena a vypracována vedlejším účastníkem řízení a podána jeho členy. Stěžovatelé se tak spolehli na právní argumentaci vedlejšího účastníka, se kterou ale neměli možnost se podrobně seznámit, neboť řada argumentů v ní obsažených není veřejně přístupná nebo je obtížně dosažitelná (na příklad stanoviska vlády, statistické údaje apod.). Z tohoto hlediska jsou vybrané stížnosti pilotních případů derivátem stížnosti původní, aniž tato původní stížnost má možnost předložit veškerá stanoviska a důkazy. Důkazy, na které se stěžovatelé odvolávají, jsou založeny v jiném spisu a nejsou součástí tohoto řízení. Daná situace je pro všechny stěžovatele naprosto nevýhodná a značně je poškozuje. Stěžovatelé také nemohou pominout časovou souslednost, když za pilotní případy byly vybrány případy jiné, než některé z těch, kterým bylo původně uděleno právo prioritního projednání, které bylo posléze zase zrušeno. Pilotní případ ART 38, a.s. pak byl vybrán přesto, že na soud napadl téměř dva roky poté, co byly podány první stížnosti z řad členů vedlejšího účastníka. III.A.3. Stěžovatelé a vedlejší účastník řízení se v zásadě shodují s názorem vyjádřeným ve stanovisku vlády, že řešení případů formou pilotních případů je velmi dobrou možností, jak se s problémem vypořádat. Jsou však toho názoru, že se tak nemůže dít způsobem, který byl nyní Soudem zvolen. Nedostatečná vhodnost zvoleného přístupu se ostatně projevila i v tom, že dva ze čtyř zvolených pilotních případů se ukázaly být nezpůsobilé k pilotnímu projednávání: stěžovatelé bratři Hlaváčkové od své stížnosti odstoupili pro mediální tlak, který začal být na ně kvůli jejich stížnosti vyvíjen a který vzhledem ke svému věku neunesli. Také stěžovatel Morawetz v mezidobí zemřel, a je nutno z procesního hlediska čekat na ukončení dědického řízení. III.A.4. Za této situace si stěžovatelé a vedlejší účastník řízení dovolují navrhnout další případy, které by pravděpodobně byly vhodné jako případy pilotní. Jedná se o tyto stěžovatele: 4.1. Paroulek Ivan v. Česká republika, č.j / Čapský Josef v. Česká republika, pod č / Jošt Jan v. Česká republika, pod č.j /05 Stěžovatelé nabyli svého vlastnictví různým způsobem a zejména všichni podnikli prakticky všechny vnitrostátní právní kroky, které doporučila vláda ve svém stanovisku jako adekvátní kroky právní ochrany pro jednotlivé stěžovatele s tím, že pokud by stěžovatelé takové právní kroky provedli, nebyl by žádný důvod pro to, aby se obraceli se svou stížností do Štrasburku. Na těchto případech je velmi dobře možné demonstrovat, jaká je pravdivost argumentace vlády a jaká je skutečná praxe české justice při dodržování ústavnosti. 8

9 B OBECNĚ KE STANOVISKU VLÁDY: HODNOCENÍ ZPŮSOBU ODPOVĚDI A ZPŮSOBU OBECNÉHO PRÁVNÍHO HODNOCENÍ VLÁDOU, VČETNĚ POLITICKÝCH ASPEKTŮ VZNIKLÉHO PROBLÉMU Při pohledu na odpověď Vlády ČR na otázky Soudu považují stěžovatelé a vedlejší účastník řízení za nutné vyjádřit se k obecné úrovni odpovědi Vlády. Nelze přehlédnout, že tato odpověď je velmi rozsáhlá, s řadou citací a odkazů, jdoucí do podrobností jednotlivých kauz. Přes tuto zřejmou obsáhlost jsou stěžovatelé a vedlejší účastník řízení přesvědčeni, že jí lze vyčíst řadu nedostatků, které účastníci specifikují níže takto: III.B.1.1. Roztříštěnost stanoviska Stanovisko vychází jednoznačně z toho, že zde existují čtyři pilotní případy, a těmi se zabývá tak zvaně podrobně. Těmito tak zvanými podrobnostmi však vláda zamlžuje skutečný stav. Účelově odvádí pozornost od skutečnosti, že se nejedná o jednotlivé podrobnosti jednotlivých případů a tak zvaných pochybení majitelů, na které vláda ve svém stanovisku poukazuje a na kterých demonstruje údajnou neoprávněnost postupu stěžovatelů, ale o systematické selhání celého jednoho odvětví regulace jistého druhu právních vztahů. Argumentace vlády tak velmi připomíná známou taktickou radu rozděl a panuj. Roztříštěnost odpovědi je zřetelná ještě více, když shlédneme celou strukturu odpovědi vlády. Ta totiž neodpovídá na otázky položené Soudem, ale v podstatě se vyjadřuje k jednotlivým případům. Místo přímého zodpovězení otázek Soudu obsahuje stanovisko vlády řadu tvrzení, na která se Soud vůbec neptal, která jsou však zavádějící a zejména odvádějí pozornost od hlavního tématu stížností. III.B.1.2. Otázka legality získávání podkladů pro stanovisko vlády Ve své odpovědi se vláda dovolává na řadu rozsudků, a to jak souvisejících s danou problematikou obecně, tak přímo s jednotlivými stěžovateli. Masivní exploatace soudních spisů je zřetelná zejména v kauze Vomočil. Stěžovatel i vedlejší účastník řízení má zásadní pochybnosti o tom, zda vláda jedná v intencích zákona č. 318/2001 Sb. ze dne , o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva. 1 Z ustanovení 2 vyplývá, že vláda má právo žádat soudy o poskytnutí všech materiálů, které mají bezprostřední návaznost na stížnost. Podle názoru stěžovatele však z tohoto zákonného ustanovení nevyplývá, že by vláda měla právo nahlížet a mít volný přístup do veškerých materiálů a žalob, které vedl na příklad stěžovatel Johny Vomočil se svými nájemníky. V tomto směru dle názoru stěžovatelů Vláda překročila svoje zákonné pravomoci a získala důkazy pro svoji tak zvanou obhajobu nelegálním způsobem. III.B.1.3. Difamační kampaň s nelegálně získanými důkazními materiály: Tato situace je o to horší, že takto získané materiály byly nejen získány nelegálně, ale Vláda nezabránila dalšímu úniku informací a přispěla tak k difamaci stěžovatele. Dne uveřejnil předseda Sdružení na ochranu (regulovaných) nájemníků, sociálnědemokratický poslanec JUDr. Stanislav Křeček na svém blogu na internetovém portálu 1 Viz příloha č.1; Zák.č. 318/2001 Sb. 9

10 článek 2, ve kterém podrobně rozebírá jednotlivé okolnosti všech čtyř pilotních případů. Děje se tak včetně zveřejňování okolností, které Vláda získala způsobem uvedeným výše, včetně citlivých údajů o stěžovatelích, jejich rodinách, finančních okolnostech a situaci stěžovatelů. Z formulace z článku poslance a místopředsedy Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny ČR 3 je zřejmé, že uvedený vysoký ústavní činitel měl text stanoviska vlády k disposici, a to dříve, než Soud, pro který byla odpověď určena. S ohledem na skutečnost, že údaje a formulace v článku obsažené přesně odpovídají údajům a formulacím z vyjádření vlády, je zřejmé, že zde došlo k úniku informací a k jejich neoprávněnému zveřejnění. Je tedy zřejmé, že Vláda též není schopna zaručit dodržení procesního postupu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva a není schopna zabezpečit ochranu stěžovatelů. Tento přístup Vlády, která toleruje vznik fenoménu honu na čarodějnice, již přinesl svoje negativní plody. Následkem tlaku médií a na základě neoprávněného úniku informací již ze své stížnosti odstoupili bratří Hlaváčkové, kteří byli v článku místopředsedy Ústavně právního výboru PSP rovněž difamováni. Je nutno říci, že tento shora uvedený článek poslance, který je zároveň místopředsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, nebyl zdaleka jediným, který se v daném případě objevil. Koncem listopadu a začátkem prosince 2007, kdy odpověď Vlády byla pravděpodobně již připravena v téměř hotové podobě, se objevila v médiích řada článků, z nichž je zřejmé, že pisatelé měli k textu stížnosti přístup. Jedná se zejména o články specifikované níže 4. Za této situace musí stěžovatelé konstatovat, že necítí důvěru k postoji Vlády a žádají Soud, aby Vládu poučil, že tento veřejný únik informací není možno tolerovat. Pouze na okraj stěžovatelé Za dané situace stěžovatelé zvažují podání žalob na ochranu osobnosti vůči Vládě, neboť se cítí být nedbalostí Vlády poškozeni. III.B.1.4. Nerovný přístup k informacím Vláda ve svém stanovisku odkazuje na řadu soudních rozsudků, kterými dokládá svá tvrzení jak o možnosti domoci se spravedlnosti před vnitrostátními soudy, tak o nevyčerpání vnitrostátních opravných prostředků. Stěžovatel a vedlejší účastník řízení namítají neregulérnost předkládání těchto rozsudků, a to ze dvou hledisek: Protože se jedná o rozsudky ve věcech, které se netýkají stěžovatelů, jsou stěžovatel a vedlejší účastník řízení přesvědčeni, že se na získání těchto rozsudků a soudních materiálů obecně nevztahuje zák. č. 318/2001 Sb. a uvedená rozhodnutí nelze vyžádat u obecných soudů. Vláda má k dispozici jmenný seznam všech probíhajících a proběhnuvších sporů s jmennými údaji a předmětem sporu. 5 Vláda proto získala od soudů úplnou databázi 2 Viz příloha č. 2; Křeček, S.: Podivní štrasburští žalobníci. Článek ze dne ; 3 Profil JUDr. Stanislava Křečka na 4 Viz příloha č. 3; Nic nového, stokrát omílané argumenty:rozhovor se Stanislavem Křečkem, předsedou Sdružení nájemníků (SON) ČR. Haló noviny ze dne Viz příloha č. 4; Majitelé domů v žalobách prý lžou. Denník Právo ze dne Viz příloha č. 5; Fránek, T.: Vláda píše Štrasburku: Majitelé domů v žalobě lžou ; VIZ PŘÍLOHA Č. 6; PAVLÍČEK, T.: VLÁDA PROTI ŽALOBNÍKŮM ; 5 Existence databáze všech sporů vyplývá na příklad z Kancelářského řádu Instrukce ministerstva spravedlnosti č. 505/2001 org.,kde je v 8, upravující působnost vedoucích soudních kanceláří uvedeno toto: Vedoucí soudní kanceláře vykonávají samostatně, pokud není stanoveno jinak, zejména tyto práce: 10

11 všech sporů mezi majiteli domů a nájemníky. O účelovém použití jednotlivých případů z této databáze bude pojednáno dále. Takovouto paušální žádost o postoupení všech sporů považuje stěžovatel za zcela nepřípustnou a v souvislosti s tvrzeními níže uvedenými za porušení zásady rovnosti zbraní Způsob a důvod, jak je možno nahlížet do soudního spisu osobám, které nejsou účastníky řízení, upravuje Občanský soudní řád, a to jmenovitě jeho ust. 44 6, a dále Kancelářský řád Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001 org., kde je způsob nahlížení do spisu upraven v ust. 188 o násl. 7 Na základě těchto ustanovení se zástupce vedlejšího účastníka řízení, výkonný místopředseda OSMD, ing. Milan Krček, obrátil s žádostí 8 na Okresní soud v Nymburce o poskytnutí rozsudku ve věci, na kterou odkazovala i vláda ve svém vyjádření. Právní zájem na nahlížení do spisu doložil tím, že OSMD je vedlejším účastníkem řízení u Evropského soudu. Tento soud jeho žádost zamítl 9 s tím, že nejsou dány zákonné předpoklady pro to, aby (h) Na pokyn předsedy senátu předkládá odbornému referentovi kanceláře evidenčního senátu rozhodnutí přijaté senátem soudu k zařazení do vnitřní evidence soudu v neveřejné databázi programu JUDIKATURA *), *) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne , č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury. 6 Ust. 44 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, který zní: (2) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na jeho žádost povolí, aby nahlédnul do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen. 7 Jednotlivá ustanovení Kancelářského řádu: 188 Nahlížení do spisů 1) Nahlížet do spisů je možno, není-li stanoveno něco jiného, v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pověřeného zaměstnance soudu. Předseda senátu (samosoudce) však může na žádost oprávněné osoby výjimečně, v odůvodněných případech rozhodnout, že k nahlížení do spisu dojde i mimo místnosti soudu. V takovém případě sám pověří dohledem konkrétního zaměstnance soudu. Pokud nahlížení do spisu zajišťuje dožádaný soud ( 191), pověří dohledem předseda senátu (samosoudce) dožádaného soudu konkrétního zaměstnance tohoto soudu. Předseda senátu (samosoudce) učiní vhodná opatření, aby byla zachována ochrana utajovaných skutečností, upravená zvláštním zákonem.*) Učiní též opatření, aby byl utajen obsah spisů o osvojení a spisů týkajících se řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí kanceláře záznam do spisu, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, jakož i jiné osoby, má-li na tom právní zájem nebo jiné vážné důvody, a předseda senátu na žádost povolí, aby tato osoba nahlédla do spisu a aby si z něho učinila výpisy nebo opisy. Vedoucí kanceláře do záznamu uvede, kdo do spisu nahlédl, a zároveň i časový údaj o délce studia spisu; záznam opatří datem a svým podpisem. Záznam podepíše též žadatel. (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro znalce. Znalcům, kteří nemohou podat spolehlivý posudek bez prostudování spisu, může však předseda senátu (samosoudce) spisy půjčit mimo místnosti soudu. (3) Ustanovení odstavce 1 se užije obdobně i na spisy uložené ve spisovně. (4) Předseda senátu povolí studentu právnické fakulty vykonávajícímu praxi na soudu ( 6a), aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen. *) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností Studium spisů z vědeckých (výzkumných) důvodů (1) Studium spisů ve věcech pravomocně rozhodnutých soudy povoluje předseda soudu, který spravuje spisovnu, kde je spis uložen, na základě písemné žádosti, která musí být potvrzena (doporučena) organizací, pro kterou nebo v jejímž zájmu je studium prováděno. (2) Studium spisů uvedených v odstavci 1 povoluje soukromým osobám předseda krajského (městského) soudu v mimořádných případech. V případě pochybnosti si vyžádá stanovisko Ministerstva spravedlnosti. 8 Viz příloha č. 7; Žádost ing. Milana Krčka Okresnímu soudu v Nymburce o poskytnutí informace ze dne Viz příloha č. 8; Rozhodnutí OS v Nymburce, zn.: Spr 2011/2007, ze dne

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Vláda Zprávu projednala dne 1. června 2009. 1 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek používaných v textu... 5 I. OBECNÁ ČÁST... 6 1. Úvod... 6 2. Institucionální

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy a soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Pavla Holländera,

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. [ ] ze dne [ ] Ústavní soud České republiky. Joštova 8 660 83 Brno 2

Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. [ ] ze dne [ ] Ústavní soud České republiky. Joštova 8 660 83 Brno 2 Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno 2 V Praze dne [ ] 2013 Stěžovatel: [ ] nar. [ ] bytem: [ ] Právně zastoupen: JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, ev. č. ČAK 0685 TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 Kancelář veřejného ochránce práv, 2011 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-904579-1-1 OBSAH

Více

BULLETIN ADVOKACIE 200410 OBSAH. Martin Vychopeň: Cestovní kancelář ČAK 7

BULLETIN ADVOKACIE 200410 OBSAH. Martin Vychopeň: Cestovní kancelář ČAK 7 BULLETIN ADVOKACIE 200410 OBSAH ÚVODNÍK Martin Vychopeň: Cestovní kancelář ČAK 7 ČLÁNKY Eva Hubálková: K účinnosti právních prostředků nápravy ve stížnostech na průtahy soudního řízení (judikatura Štrasburského

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Lumír Zajíček 238330 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 3 2. Změny hmotněprávní a procesní úpravy úplatkářských trestných

Více

Utajování versus základní práva a demokratické standardy včetně problematiky zbraní

Utajování versus základní práva a demokratické standardy včetně problematiky zbraní Utajování versus základní práva a demokratické standardy včetně problematiky zbraní Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti studie a připomínky zpracováno pro o.s. Transparency

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází 1 Správní právo a správní řízení Autor e-learningové opory, anotace a testové báze : c Ing. Jitka Pěkná Autor učebního textu a cvičných testů : c doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Učební text je určen pro studenty

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více