Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004"

Transkript

1 Zápis ZM Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Flugr Miloš, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Majetič Josef, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka /příchod v 16,45 hod./, RNDr. Sitová Lada, Mgr. Strnad Oldřich, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Ing. Verner Ladislav, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc. 1. Zahájení Pan starosta zahájil jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Listech Lanškrounska. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 20 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 15. září 2004 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Kopie zápisu je k nahlédnutí dnes u prezence. Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta paní Jaroslava Sedlákovou. Ověřovatele zápisu určil pan starosta PaedDr. Marii Borkovcovou a Doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. Hlasy budou sčítat: Ing. Věra Novotná a pan Josef Havliš. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení, schválení programu 2. Dotazy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Investiční záleţitosti 5. Vyhlášky, pravidla 6. Majetkové záleţitosti 7. Zřizovatelské funkce 8. Různé 9. Diskuse 10. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání ZM. Pro: 20 Úvodem pan starosta vyzval pana tajemníka, aby přečetl poděkování z partnerského města Dzierzoniowa. Pan starosta oceněným pogratuloval.

2 Zápis ZM Dne aţ se konal v rámci kulturních dní Kaleidoskop Dolního Slezka a České kultury. Na základě této akce převzali děkovný dopis za spolupráci od starosty Dzierzoniowa pan ing. Martin Košťál, Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc, ing. Josef Pilný, pan Zdeněk Hlaváč, Mgr. Linda Matlasová, Dr. Zbigniew Czendlik. Dále poděkování od starosty Dzierzoniowa dnes obdrţí paní PaedDr. Marie Borkovcová, ing. Jan Šebrle, Mgr. Zdeněk Baborák, pan Jaroslav Karlík a dále jsou omluveni Mgr. Jana Dušková, Marta Obrová, Mgr. Miloš Krejčí. Těmto toto poděkování bude předáno při nejbliţší příleţitosti. Dále za účast na veletrhu 10. Dzierzoniowské prezentace obdrţí diplom firma TG Tisk s.r.o., firma Progos s.r.o., firma Snary, firma Komfi s.r.o., Informační centrum. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Dotazy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany k svým dotazům a připomínkám. Pan Krajči - je uţ znám rozpočet provozu zimního stadionu? Pan starosta znám není, ukáţe se aţ při provozu. Známe údaje, které vychází z nainstalovaných zařízení a technologie a ze zkušeností z jiných zimních stadionů. Předpokládá se, náklady asi 4 mil. Kč. A město jej bude dotovat ze svého rozpočtu. Pan Krajči jsou známé sazby za vyuţívání ledové plochy? Pan starosta - máme návrh cen k projednání na pondělní RM. Bude to obdobné jako na zimních stadionech v okolí. Pan Krajči je znám uţ systém, jak se bude provozovat veřejné bruslení, krouţky atd? Pan starosta počítá se, ţe oddíl ledního hokeje Lanškroun vyuţije asi 25% času, zbývající čas budou vyuţívat školy, oddíly z jiných obcí a měst, firmy, veřejnost atd. Předpokládáme, ţe zimní stadion bude fungovat od 6.00 hod. ráno do hod. večer. To vše ukáţe zájem o tento stadion. Pan Krajči zda je známo, jaké akce se budou pořádat na tomto stadionu v létě? Pan starosta betonáţ pod ledovou plocha je provedena z pochůzného betonu, takţe lze přímo se pohybovat na této ploše. Kulturní akce ano, hala je přizpůsobena, a po dohodě se sportovními oddíly je moţné hrát např. tenis, volejbal. Pan Chládek Ladislav zda se počítá v rozpočtu města roku 2005 s výměnou sedaček v kině. Je tam špatné sezení a mladí tam nechtějí chodit. Pan Baborák počítáme 2 etapy rekonstrukce interiéru. V první etapě přízemí - výměna sedaček tzn. 166 míst. Ve druhé etapě přestavba balkonu. Bylo by zde pouze 5 řad. Náklad bude činit kolem 1 mil. Kč. V přízemí bude téţ zátěţový koberec. Pan Chládek druhá moje připomínka je k Lanškrounským listům.. Jsou hezky zpracované, ale nedostanou se do všech domácností a občané nejsou informování o dění ve městě. Navrhuji, aby byly zadarmo a byly distribuovány do kaţdé domácnosti. Sice máme internet. stránky, ale kaţdý nemá doma počítač.

3 Zápis ZM Pan starosta informovanost občanů je problém. Sám to pociťuji. Město vydání Listů dotuje částkou 300 tis. Kč ročně. Jejich úroveň je nejvyšší oproti jiným městům, co mohu posoudit. Ani v okolních městech se místní zpravodaje nedistribuují zdarma. Pan Chládek další moje myšlenka. Máme tady lidi, kteří se starají o naše děti ve sportovních klubech. A lidi, kteří tyto kluby vedou např. volejbal pan Tomiška, by si zaslouţili nějakou odměnu. Oni nám tu mládeţ vychovávají. Pan starosta sportovní komise uţ to iniciovala. Je to o tom, někde vzít v rozpočtu peníze a jinde přidat. Měšec je jen jeden. Pan Chládek nestálo by za to, aby město mělo zkušeného člověka v ekonomické oblasti, který dokáţe najít, kde by se dalo ušetřit v rozpočtu a jinde přidat? Takový manaţer města. Pan starosta - v ZM jsou lidé, které si občané zvolili. To nelze nařídit, aby v ZM byl ekonom. Můţe to být třeba společnost AV AUDITING spol. s r.o., z Pardubic, se kterou spolupracujeme a radíme se, zda je pro město výhodné stát se plátcem DPH či nikoliv. Bohuţel dnes nikdo nedokáţe vysvětlit ve vztahu k obcím, co je nejlepší. Pan Krajči - LL by nemusely být kaţdých 14 dní, ale třeba 1x za čtvrtletí, kde by byly celé věnovány dění ve městě za celé toto období. Další dotaz, zda se rozšíří webové stránky Města Lanškroun? Zdají se mi nedostatečné. Např. málo informovanosti o stavbě zimního stadionu, oblast výstavby v pivovaru atd. Pan starosta nabídl schůzku ve své kanceláři panu Krajčimu, kde prodiskutují jeho názory. Pan Strnad ještě k těm penězům na trenéry. Před lety vznikla spolupráce mezi školou Dobrovského, volejbal. oddílem a městem. Na tuto činnost dostáváme od MŠMT cca 100 tis. Kč. Z toho jde 90 tis. Kč na mzdy trenérů volejbalu a 10 tis. na vybavení. Pan Brýdl já bych navázal na pana Chládka a to na oblast ekonomických informací. Všichni ZM jsou placeni ze státních peněz. Nikdo zde není zběhlý v ekonomických otázkách. Pouze ing. Verner má svoji firmu. Doporučuji Městu, aby si našlo odborníky na zpracování ekonomických informací, zda být plátcem DPH či nikoliv, co dál zlepšit ve finančních tocích. Přimlouvám se za to, udělat ze stadionu samostatnou příspěvkovou organizaci, která bude mít transparentní hospodaření. Pan starosta poděkoval za radu. Protoţe další dotazy nebyly a uplynul čas vyhrazený pro tento bod jednání, starosta jej ukončil. Finanční záležitosti Plnění rozpočtu města Pan starosta uvedl bod 1. plnění rozpočtu města a vyzval ing. Novotnou, aby okomentovala předloţený materiál. Ing. Minář já bych se zeptal na poloţku 40 výstavba DD. Ing. Novotná začala se čerpat dotace, bude to povýšeno rozpočt. opatřením. Letos se vyčerpá asi 26 mil. Kč.

4 Zápis ZM Ing. Šebrle letos se mělo čerpat 30 mil. Kč. Čerpání bude 26,146 mil. Kč. S Ministerstvem práce a sociálních věcí domluveno, ţe co se letos nevyčerpá, převede se na příští rok. Byty a hala se začaly fakturovat aţ v posledních měsících. Pro informaci na byty v pivovaru jsme dostali pro letošní rok okolo 12 mil. Kč. Bude vyčerpáno něco kolem 7 mil. Kč. Je to fondové financování zbylé peníze se mnohou čerpat v období 3 let. Peníze na 53 b.j. Sokolská, letos vyčerpáme celou dotaci tj. 25 mil. Kč. Na hale bude čerpání kolem 50 mil. Kč. Na jednání se dostavila sl. Obrová v 16,45 hod. Pan Střecha řekl bych pár čísel, co se týkají roku 2004, 05 a 06. Jsou to vlastně spojité nádoby. Rozpočet města je schopen ročně 30 mil. Kč dát na investice. Tzn. za 3 roky cca 90 mil. Kč investičních prostředků. Investice, které se v Lanškrouně uskuteční budou ve výši 357 mil. Kč. Lanškroun má potvrzeno 140 mil. dotací. Dále město vynaloţí ze svých vlastních prostředků za tyto 3 roky 127 mil. Kč. Je to o 30 mil. Kč více, neţ by bylo kaţdoročně z výnosu v těchto letech. Těch 30 mil. Kč navíc je získáno z prodeje majetku. Zbytek je kryt úvěrem ve výši 90 mil. Kč, který je v současné době úročen výši cca 2,7 %. Tento úrok se bude vyvíjet podle sazby PRIBOR. Banky si zjistily fin. bonitu Města Lanškroun a byly uspokojeny, ţe nepoţadují za tento úvěr ţádné ručení. Dluhová sluţba města bude kolem 9 10%. Coţ je běţné i v jiných městech v okolí. Pan Střecha nejtěţší pro financování města budou roky 2005 a 2006, kdy se bude dokončovat většina velkých invest. akcí. Pan starosta jsme schopni splátky úvěru ufinancovat ze svého rozpočtu. Zopakuji vývoj dotace pro VSHLP. Původně byla ţádost na MŠMT. Poţadovaná částka přesahovala moţnosti daného programu. Poté pan Baborák nabídl moţnost se o částku ucházet na MF. Ţádost byla podána 1. června Poté bylo 3x jednáno na MF. Jednání u 1. nám. MF pana Janoty vypadalo velmi nadějně. Dále jsme se domnívali, ţe dotaci nic neleţí v cestě. Politicky potom bylo rozhodnuto, ţe Lanškroun tuto dotaci nedostane. Další moţnost je ze státního rozpočtu na rok Paní poslankyně Páralová ve 2. čtení zákona o stát. rozpočtu podala pozměňovací návrh, kde doporučila z vládní rozpočtové rezervy na prvním místě zařadit částku 10 mil. Kč pro VSHLP v Lanškrouně. O této změně se bude rozhodovat při 3 čtení zákona o stát. rozpočtu tj. příští týden. Další naděje je rozpočet Pardubického kraje na rok Závisí to na tom, kolik kraj dostane peněz ze státního rozpočtu. Pan Chládek proč byla vybrána na tuto halu nejvyšší nabídka, které se vyhovělo? Pan starosta bylo 6 nabídek, a byla vybrána druhá nejniţší. Pan Chládek to se změnilo najednou. To je něco nového? Pan starosta to se nezměnilo. Pan Chládek zeptám se konkrétněji vyhrál to Metrostav? Pan starosta ano, vyhrál. Pan Chládek ale staví to Ţelezniční stavitelství Brno. Ale oni měli niţší nabídku sami. Pan starosta nabídka Metrostavu byla nejvýhodnější.

5 Zápis ZM Pan Chládek proč jsme jako Město měli nabídku, která byla nejniţší, ale vybrali jsme draţší? Pan starosta hodnocení nabídek je přesně určeno zákonem o veřejných zakázkách a my ho musíme ctít. Hodnotilo se podle více kriterií. Nebyla tam jen nabídková cena. Pan Brýdl ta firma, která byla nejlevnější je vlastně subdodavatelem Metrostavu. Pan starosta generální dodavatel pro nás je Metrostav Praha. Koho si Metrostav vezme jako subdodavatele a kolik si jich vezme, je jeho věc. My mu to nemůţeme nařizovat. Pan Střecha soutěţ na dodavatele měla váhy jednotlivých kriterií a váha reference byla nejvyšší, ne cena. A uvedl příklad bazénu na Dobrovského škole. Kde vícenáklady převýšily cenu další nabídky. Metrostav je úspěšný stavitel zimních hal, a proto tyto reference měl nejvyšší. Pan Lechnýř ţe si firma zajistí subdodavatele, je dnes docela normální věc. Tak to chodí. Ing. Verner občané mají právo se dotazovat ZM a naopak ZM občanů. Ptám se, proč jsme přišli o dotaci na VSHLP? Ptám se na to pana Lechnýře, aby nám vysvětlil politické rozhodnutí, proč jsme přišli o dotaci? Pan Lechnýř v roce 2003 byla anketa a vyhrála stavba VSHLP v částce 120 mil. Kč. Město si na toto vezme úvěr ve výši 90 mil. Kč. S tím, ţe poţádá o zbytek jako o dotaci. V říjnu 2003 proběhl poslanecký den s poslancem ČSSD panem Martínkem. Jiţ na tomto jednání byla poloţena otázka výstavby tohoto stadionu. Poslanec Martínek sdělil panu starostovi, ţe poslanci za ČSSD tuto stavbu nebudou podporovat s tím, ţe v budoucnu, a to v roce 2005 by poţádali koaličního partnera KDU - ČSL, aby o nějakou dotaci bylo zaţádáno. Město poţádalo o tuto dotaci MŠMT, ale bohuţel tuto dotaci nedostalo byl další poslanecký den, kterého se zúčastnil ing. Šebrle, Baborák, Lechnýř a poslanec Váňa. V rámci tohoto projektu (byty Sokolská, pivovar, DD) se poslanec Váňa obracel na pana ministra Škromacha o pomoc při získaní dotace. Zimní stadion byl předloţen a bylo řečeno, pokusíme se o ni v roce 2005 s poslanci KDU - ČSL. Druhého dubna na naší schůzi poţádal pan Baborák soukromě jednoho našeho člena o pomoc při získání dotace. Bylo mu sděleno, ţe se o to pokusí, zda ano či ne? Potom koncem května jezdil pan starosta s panem Baborákem do Prahy na Ministerstvo financí apod. Pan starosta nemohl ovšem vědět, co se děje v zákulisí těchto jednání. V dalších měsících byli naši poslanci dotazováni vysokými státními úředníky, co je na tom pravdy, ţe jejich prioritou je získání dotace na výstavbu zimního stadionu. Coţ způsobilo velký rozruch. Celkem 4x jsem říkal panu starostovi, ţe ta dotace neprojde na poslaneckém dnu jsme se s poslancem Váňou a MgA. Kokešem domluvili, ţe nám umoţní se setkat do konce dubna s někým z Ministerstva financí ohledně dotace na rekonstrukci pivovaru. 8. dubna jsme v Praze v Parlamentu jednali z vysokým úředníkem MF, který uţ věděl, o co jde. Bylo přesně dáno, ţe by Lanškroun mohl dosáhnout částkou okolo 12 mil. Kč na náměstí v pivovaře. MgA. Kokešovi u pana starosty bylo řečeno, ţe se dělá dotace jen na zimní stadion. Ocitoval dopis, který obdrţel pan Majetič. Pokud poslankyně Páralová předloţí tento návrh, tak dle sdělení našeho poslance Martínka je náš klub připraven spolu s klubem KDU ČSL tuto akci podpořit. Na příští rok to budeme my, kdo budou iniciovat, aby nějaká dotace do Lanškrouna přišla.

6 Zápis ZM Pan Střecha co tedy pro poslance ČSSD bylo prioritou? Na ZM se dohodlo, ţe to bude hala, a vy tady mluvíte o pivovaru? Kdyţ se lobovalo za halu, tak jenom proto, ţe to někomu z vašich poslanců nevyhovovalo, tak se to zamítne? A místo toho vymyslíte jiný lobbing, kdyţ zrovna o pivovar je ţádáno z fondu EU? Ing. Šebrle byl jsem na poslaneckém dni pana Váni a tehdy jsme ho informovali o všech akcích, které město má rozjeto. O hale se mluvilo jako o nejvyšší prioritě. To poslanec Váňa věděl. Pan Dvořáček jaké mělo Město informace v létě, ţe je vše na dobré cestě? Ptám se vedení Města, od koho tyto informace mělo? Pan starosta od pana Baboráka a od člověka, který za nás v Praze loboval. Pan Baborák dostali jsme informace, ţe to bude podepsáno min. Sobotkou. A potom se dostavili naši dva poslanci a řekli, ţe to není naše priorita ČSSD v okrese, a tak se to vyškrtlo. Pan Dvořáček mám-li tomu rozumět, tak aktivitou ČSSD jsme přišli o dotaci, která pro město byla připravena? Pan Baborák tak, přesně tak. Je to pravda. Nevím, co si mám o tom myslet. Pan Lechnýř upřesnil, co se stalo, tak se stalo. Tady se stalo to, ţe přišel soukromník a zaštiťoval se prioritou poslanců ČSSD. To je zlomový bod, který to všechno ovlivnil. Pan Střecha jaká byla sportovní priorita ČSSD v tomto regionu, kdyţ ne hala? Ing. Verner mám doplňující otázku na pana Lechnýře? Nebyl ten soukromník z firmy Metrostav? Pan Lechnýř Byl. Víc k tomu nemám. Tady nebyla priorita hala, DD, tady bylo to, ţe kompetentní naši lidi řekli, ţe toto nejsou naše priority v tomto roce. Budou v roce 2005, a toto se neslo všemi poslaneckými dny ve spolupráci s naší jednou koaliční stranou. Já nemám takou moc, abych zavolal min. financí panu Sobotkovi, ať to shodí ze stolu. Já jsem při těch jednáních nebyl. Musíte se ptát poslanců, ne mě. Pan Střecha já odmítám takovéto srovnávání. To, ţe jste si nadělali dotace, které různým způsobem zařezáváte nebo naopak milostivě dáváte, na to já si nechci zvykat. Lanškroun je nějaké spádové centrum. Sociální politiku garantuje stát. Kdyţ rozhodne, ţe tady bude DD a Město na to musí dát ¼ ze svého rozpočtu, tak to nelze spojovat s věcmi jako je sport. Rozpočtová pravidla jsou dnes nastavena tak, ţe od roku 2001 přichází město ročně o 10 mil. Kč. Tak bych byl rád, aby se tyto peníze sem vracely formou dotací. Pan starosta vyzval k dotazům k bodu č. 1. Ţádné další nebyly. ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k Rozpočtové opatření č. 4. Ing. Novotná předloţila ZM novou variantu tohoto opatření. Je to od poloţky 49 do pol. 89. Okomentovala příjmové a výdajové poloţky rozpočtu.

7 Zápis ZM Ing. Šebrle okomentoval poloţky 79 a 80. Jedná se o vybudování inţ. sítí. Příspěvek VČE byl 40% a náklady na plyn a vodovod byly hrazeny přímo majiteli sítí. Na Sokolské a v pivovaře se staví letos pouze za dotaci. Pan starosta otevřel diskuzi. Pan Joza co to je ta digi mapa, ţe byl rozpočet navýšen o 90 tis. Kč? Pan tajemník vysvětlil necháváme si zpracovávat digitální technickou mapu tzn., ţe veškeré sítě, pozemky atd. budou v digitální podobě. I veřejnost bude mít moţnost s ní pracovat přes naše www. stránky. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 v poloţkách aţ Pravidla rozpočtového provizoria Pan starosta vyzval ing. Novotnou, aby okomentovala tento bod. Protoţe není znám návrh rozpočtu na další rok, je nutno schválit rozpočtové provizorium pro rok následující. ZM podle 84, odst. 2, písm c) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005 takto: - neinvestiční výdaje se hradí jen ve výši skutečných průměrných měsíčních výdajů roku 2004, - investiční akce, které přecházejí z roku 2004 do roku 2005 na základě podepsaných smluv, se platí v rozsahu daném těmito smlouvami. Platnost těchto pravidel končí dnem schválení rozpočtu na rok Investiční záležitosti Regenerace panelových sídlišť Pan starosta vyzval ing. Urbana, aby krátce okomentoval. Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce hodlá vyhlásit program Regenerace panelových sídlišť. Proto je předkládán tento návrh. Jedná se o sídliště U papíren, parkoviště u Konzumu. Pan Dvořáček 2,1 mil. Kč kolik tam bude parkovacích míst? Ing. Urban ta částka je vysoká z toho důvodu, ţe v místě jsou inţ. sítě, které je nutno přeloţit (resp. dát do chrániček) za cca 1 mil. Kč. Bude se jednat cca o 15 parkovacích míst. Tato zakázka je uţ odsoutěţena. ZM ve smyslu ustanovení 3, odst. 2, písm. b) nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu rozhodlo o podílu města na financování Programu regenerace panelových sídlišť - sídliště U Papíren v Lanškrouně ul. Seifertova - parkoviště a chodník - vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2005 ve výši 650 tis. Kč z celkových předpokládáných nákladů na realizaci v roce 2005 ve výši 2,1 mil. Kč. Pro: 19, Abs.: 1 (Krejčová) Zdrţ.: 1 (Flugr) Zřizovatelské funkce města Navýšení zákl. kapitálu TS

8 Zápis ZM JUDr. Vágnerová krátce okomentovala. Předkládá se proto, ţe TS budou v prvním období zajišťovat provoz VSHLP. Toto souvisí s nákupem rolby a sportovního vybavení haly. Ing. Mareš i jinde tento provoz zajišťují TS. Bude vytvořeno nové středisku, kde bude veden provoz této haly. Rolba se bude kupovat na leasing. A další vybavení jako např. skříňky se musí zakoupit. Ing. Minář měl připomínku k zakladatelské listině (text úmrtí/dědic). JUDr. Vágnerová mu tuto formulaci vysvětlila. Bude to další podnět na změnu zakladatelské listiny. Pokud to ZM odsouhlasí, tak toto z textu vypustíme. ZM rozhodlo ve smyslu ust. 85 písm. e) zákona o obcích v platném znění o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Nádraţní 822, IČO o ,- Kč s tím, ţe nová výše základního kapitálu uvedené obchodní společnosti bude činit ,- Kč. V této souvislosti schvaluje změnu čl. VII. zakladatelské listiny uvedené obchodní společnosti. Současně schvaluje změnu článku XIII. zakladatelské listiny tak, ţe se vypouští poslední dvě věty tohoto článku. Pro: 18, Zdrţ: 1 (Verner) Abs.: 2 (Krejčová, Střecha) Změna zaklad.listiny TS JUDr. Vágnerova podala k tomuto bodu komentář. Souvisí to s předcházejícím bodem. V bodě 14 této listiny je další činnost TS. ZM schvaluje ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích v platném znění změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Nádraţní 822, IČO , v čl. VI., ve které se v předmětu podnikání doplňuje další bod : 14) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících regeneraci a rekondici. Pro: 19, Abs.:(Krejčová, Střecha) Pravidla Koupě staveb. parcel v Lanškrouně JUDr. Vágnerové krátce okomentovala. Je to v souvislosti s II. etapou prodeje pozemků Pod Penzionem. Je připraveno 28 pozemků k výstavbě rod. domů. Obesláno bylo 50 uchazečů z pořadníku. Dostavilo se a vybralo si pouze 5 uchazečů. Podle těchto pravidel, ten kdo se nedostaví, neomluví, nevybere si pozemek, vypadává z pořadníku. Přečetla nové znění. Ing. Šebrle cílem je, abychom nevedli pořadník měl by být dostatek parcel. Doc. Maixner je rozumné ten pořadník zrušit uţ proto, ţe Na Výsluní Město vlastní jen málo parcel. Tam to bude o soukromé iniciativě, aby si to lidi koupili. ZM schvaluje změnu Postupu při koupi stavebních parcel v Lanškrouně schváleného usnesením ZM č. 34/2003 dne tak, ţe v čl. 7), věta druhá zní takto: Pokud si ţadatel nevybere ţádnou z nabízených parcel v lokalitě Pod Penzionem nebo se k výběru pozemku v rámci II. etapy výběru pozemků Pod Penzionem nedostaví, pozbývá místo v pořadníku. Pro: 18, Zdrţ.: 1 (Minář) Abs.: 2 (Bernášek, Borkovcová)

9 Zápis ZM Pravidla pro přidělování náj. bytů JUDr. Vágnerové předloţila přepracovaný návrh pravidel v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby. RNDr. Sitová nevidí jako logické slůvko nebo v článku III. odst. B. mezi ustanoveními a a b. Pan starosta ji navrhl, ať se pokusí tento bod přepracovat. Ing. Minář jak to bude s podnikatelem, který začíná a ještě nepodával daňové přiznání? Ing. Šebrle tak doloţí příjmy, které měl předtím, neţ začal podnikat. Mgr. Švarcová jak to bude se starobními důchodci, kteří se chtějí zpět vrátit do Lanškrouna? JUDr. Vágnerová tato moţnost nebyla zvaţována. Tam by se to vyřešilo jako důvod zvláštního zřetele a rozhodovala by rada města. Ing. Verner jak to bude s osobou, kdyţ ze začátku této podmínce vyhovuje, jeho finanční situace se později zlepší? Ing. Šebrle řeší to 4, písmeno h tohoto Vládního nařízení při obnovení nájmu se výše příjmu nehodnotí. Pan Majetič jak to bude s osobou která střídá zaměstnání, později o něj přijde a nebude platit nájem? JUDr. Vágnerová nájemné se bude vymáhat na základě běţných právních prostředků a tyto dohody budou uzavírány na 2 roky, nemusí se obnovit nájemní poměr. RNDr. Sitová podala protinávrh textu článku III. odst. 1.B stanovené Městem: a) uchazečem můţe být kaţdá osoba, která má za prvé, za druhé aţ za čtvrté - a ocitovala znění těchto bodů. b) Splňuje-li ţadatelem podmínky dané bodem a a je jiţ stávajícím nájemcem bytu v majetku Města, pak je před zápisem do pořadníku povinen uzavřít..s MěBP smlouvu atd. Pan starosta dal o tomto protinávrh hlasovat. Pro: 7, Abs.:1(Obrová) Zdrţ.:13 (Vacek, Bednář, Baborák, Košťál, Šebrle, Maixner, Verner, Dvořáček, Joza, Střecha, Borkovcová, Švarcová, Strnad) Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu. ZM schvaluje Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.. Pro: 14, Abs.:(Obrová) Zdrţ.:6 (Karlík, Flugr, Krejčová, Majetič, Minář, Sitová)

10 Zápis ZM Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku Mgr. Urban okomentoval předkládanou změnu vyhlášky. Jedná se v ní o odstranění tvrdosti při vyměřování vymáhání poplatku. O úlevách nebude rozhodovat RM, ale správce poplatku. Tato změna se dělá na doporučení kraje. Ing. Novotná dokladování placení za odpady např. v Praze naráţí na překáţky. Takţe přidáváme podmínku - nebo předloţí potvrzení Bytového druţstva o zaplacení poplatku s kopií nájem. smlouvy, která prokazuje placení poplatků. Dále uvedla, ţe poplatek za rok 2005 bude činit 384,- Kč za osobu. RNDr. Sitová kdo je správcem poplatku a kolik činí navýšení poplatku za odpady? Ing. Novotná navýšení je 36,- Kč proti roku A správcem poplatků je např. Finanční odbor, Ţivnostenský úřad, Odb. dopravy. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 4, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze psů, obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného, obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity, obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat, obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1994 o výši příspěvku k částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřských škol a školních druţin, ve znění pozdějších předpisů. Pro: 20, Zdrţ.: l (Flugr) Nakládání s nemovitým majetkem města Prodej bytových jednotek č.p. 458 Mgr. Urban předkládám návrh usnesení na schválení prodeje těchto bytů. Je to rozděleno do pěti usnesení podle č. p. bytových domů. ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 458 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č. 2709, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 458/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Drahomíru a Marii Fidlerovým; b) bytová jednotka č. 458/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Milanu a Ludmile Dočkalovým; c) bytová jednotka č. 458/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jaroslavě Vyskočilovým; d) bytová jednotka č. 458/13 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Zdeňkovi Loučnému; Prodej bytových jednotek č.p. 457 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 457 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným

11 Zápis ZM částem domu a ke st.p.č. 2579, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 457/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Ludmile Morávkovým; b) bytová jednotka č. 457/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Zdeňku a Dagmaře Fingerovým; c) bytová jednotka č. 457/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Pavlu a Simoně Richterovým; d) bytová jednotka č. 457/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jarmile Řehákové; e) bytová jednotka č. 457/9 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Blance Wittmanové; f) bytová jednotka č. 457/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Michalu a Jitce Jansovým; g) bytová jednotka č. 457/18 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Stanislavu a Haně Hubeným; h) bytová jednotka č. 457/20 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Daně Palkovičové; i) bytová jednotka č. 457/21 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jaroslavu Jarošovi; j) bytová jednotka č. 457/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Anně Kovářové; k) bytová jednotka č. 457/23 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Ivaně Muţíkové. Prodej bytových jednotek č. p. 456 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 456 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č. 2578, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 456/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Ladislavu a Lubomíře Bártovým; b) bytová jednotka č. 456/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jaroslavu a Haně Diblíkovým; c) bytová jednotka č. 456/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Libuši Vaníčkovým; d) bytová jednotka č. 456/5 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Haně Zachařové; e) bytová jednotka č. 456/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Josefu a Lydii Chourovým; f) bytová jednotka č. 456/7 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Josefu a Heleně Černohousovým; g) bytová jednotka č. 456/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miroslavu a Miroslavě Ješinovým; h) bytová jednotka č. 456/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miloslavu a Janě Zubíkovým; i) bytová jednotka č. 456/11 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Marii Kulhavé; j) bytová jednotka č. 456/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Zdeňku a Ivě Kročákovým;

12 Zápis ZM k) bytová jednotka č. 456/13 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Janě Novákové; l) bytová jednotka č. 456/14 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Františce Hejlové; m) bytová jednotka č. 456/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Bohumilu a Haně Kovářovým; n) bytová jednotka č. 456/17 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Boţeně Vrbičanové; o) bytová jednotka č. 456/18 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Karlu Špičákovi; p) bytová jednotka č. 456/20 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Daně Hájkové; q) bytová jednotka č. 456/21 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Lubomíru Felcmanovi; r) bytová jednotka č. 456/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Alence Severové. s) bytová jednotka č. 456/24 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Bronislavu a Lence Martincovým. Prodej bytových jednotek v č.p. 463 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 463 a č.p. 464 na st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č a st.p.č. 2708, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 463/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Oldřichu a Lence Minářovým; b) bytová jednotka č. 463/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miroslavu a Emílii Lochmanovým; c) bytová jednotka č. 463/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Vlastimilu a Zdeňce Vopařilovým; d) bytová jednotka č. 463/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Oldřichu a Blance Jandovým; e) bytová jednotka č. 463/9 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Lence Loskotové; f) bytová jednotka č. 463/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Márii Brabcovým; g) bytová jednotka č. 463/11 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Šárce Sedláčkové; h) bytová jednotka č. 464/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Vladimíru a Oldřišce Benešovým; i) bytová jednotka č. 464/7 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jitce Fingerovým; j) bytová jednotka č. 464/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jaroslavu a Ivaně Šrůtkovým. Prodej bytových jednotek - č.p. 466

13 Zápis ZM ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 465 a č.p. 466 na st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č a st.p.č. 2706, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 465/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Haně Dobšíčkovým; b) bytová jednotka č. 465/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Janě Krausovým; c) bytová jednotka č. 465/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Daniele Kresanovým; d) bytová jednotka č. 465/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Petru a Daně Bucháčkovým; e) bytová jednotka č. 465/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Romanu a Aleně Bendíkovým; f) bytová jednotka č. 465/17 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Milanu Dařílkovi; g) bytová jednotka č. 465/19 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jaroslavě Kovandové; h) bytová jednotka č. 465/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jaroslavě Moláčkovým; i) bytová jednotka č. 466/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Anně Ryšavé; j) bytová jednotka č. 466/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Karlu a Václavě Jakešovým; k) bytová jednotka č. 466/5 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Ing. Robertu a Ludmile Jorovým; l) bytová jednotka č. 466/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Marii Střechovým; m) bytová jednotka č. 466/14 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Janě Kubíkové; n) bytová jednotka č. 466/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Lubomíru a Radce Snítilovým. Koupě části pozemku pan Petr Hác Pan Švarc jedná se o pozemek mezi parkovištěm Lidlu a Pizerií. Pan Hác ţádá o pozemek nejblíţe přilehlý k parkovišti. Dotazy ani připomínky od zastupitelů nebyly. ZM projednalo ţádost pana Petra Háce, Lanškroun (č.j /2004/Pra-309/Sv ze dne ) o koupi části pozemku p.p.č. 190/1 vedle parkoviště prodejny LIDL v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a část pozemku dle nákresu ţadateli prodat. Pro: 20, Abs.: l (Joza) Koupě části pozemku společnost FK a spol.s r.o. Pan Švarc došlo k dohodě mezi panem Hácem a firmou pana Fořta. Pan Fořt ţádá pozemek, který přiléhá k jeho domu. Dotazy ani připomínky od zastupitelů nebyly. ZM projednalo ţádost obchodní společnosti FK a spol. s r.o., Lanškroun (č.j /2004/Pra-308/Sv ze dne ) o koupi části pozemku p.p.č. 190/1 vedle

14 Zápis ZM parkoviště prodejny LIDL v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a část pozemku dle nákresu ţadateli prodat. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě pozemků společností LIDL Pan Švarc zeleň mezi parkovištěm a plotem je v majetku města. Firma zaţádala o odkup. Pan Karlík jaká je ta cena? Pan Švarc 1800,- Kč / m 2 celkem za tu plochu ,- Kč. ZM projednalo ţádost obchodní společnosti LIDL Česká republika, v.o.s. ( ze dne ) o koupi nově vzniklých parcel v k.ú. Lanškroun: p.p.č. 190/16 o výměře 57 m² a p.p.č. 190/18 o výměře 32 m² a rozhodlo předmětné pozemky ţadateli prodat za cenu navrţenou ţadatelem. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě dvou byt. jednotek - Jánešovi Pan Švarc jedná se o koupi těchto jednotek, které jsou součásti zahradnictví.manţ. Jánešovi jsou nájemci. Se ţadateli byl dojednán prodej celého domu. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-2769/Sv ze dne ) manţelů Pavla a Jany Jánešových, Lanškroun o koupi dvou bytových jednotek v domě č.p. 381 Ţichlínské předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun a rozhodlo prodat ţadatelům dům č.p. 381 Ţichlínské předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun na pozemku st.p.č. 873/2 včetně st.p.č. 873/2 v k.ú. Lanškroun, jako celek. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě části pozemku paní Smrkalová Pan Švarc jedná se o pozemek, který je v souběhu staré a nové Dvořákovy ulice. V podnikatelském záměru paní je vystavět půjčovnu svatebních šatů. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra- 250/Sv ze dne ) paní Pavly Smrkalové, Tatenice o koupi pozemku st.p.č. 488 a části pozemku p.p.č. 421 v k.ú. Lanškroun na stavbu provozovny a rozhodlo ţádosti vyhovět a ţadatelce smlouvou o budoucí kupní smlouvě prodat uvedené pozemky k výstavbě provozovny dle ţádosti. Pro: 18, Abs.:1 (Joza) Zdrţ.: l (Šebrle), Proti:1 (Majetič) Koupě části pozemku - Killarovi Pan Švarc pozemek se nachází u ulice Opletalova. Jde o zarovnání hranice s plotem sousedů. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-280/Sv ze dne ) manţelů Jany a Petra Killarových, Lanškroun o koupi části pozemku p.p.č. 3669/1 (ZE) v k.ú. Lanškroun a rozhodlo část parcely dle přiloţeného nákresu ţadatelům prodat. Pro: 20, Abs.:1 (Strnad) Koupě části pozemku pan T. Dušek Pan Švarc - jde o pozemek mezi domem pana Duška a sběrným dvorem na T. G. Masaryka. Jeho ţádost je na stavbu garáţe. Ing. Mareš tento pozemek je špatně přístupný pro techniku.

15 Zápis ZM Ing. Šebrle je to zbytková parcela a TS by se o ni musely starat. Takto se o ni bude starat pan Dušek. Bednář na majetkoprávní komisi jsme hovořili, ţe nebude přístup ke zbytku ostatních parcel. Pan Švarc všechny parcely od Masarykovy ulice jsou v majetku města. ZM projednalo ţádost (č.j. 8328/2004/Pra/110/Sv ze dne ) pana Tomáše Duška, Lanškroun o koupi části p.p.č. 923/1 v k.ú. Lanškroun na stavbu garáţe a rozhodlo ţádosti vyhovět a uvedený pozemek ţadateli prodat smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Pro: 13,Abs.: 1(Strnad) Zdrţ.:7(Vacek, Bednář, Bernášek, Majetič, Karlík, Dvořáček, Joza) Směna pozemku Pan Švarc - ţádost spoluvlastníků č.p. 450 je směnit v rámci narovnání hranice. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-305/Sv ze dne ) zástupce obyvatel domu č.p. 450, Kollárova ulice, Lanškroun, pana Milana Bednáře o směnu malých výměr pozemků - části p.p.č. 905/43 ve vlastnictví majitelů domu za část p.p.č. 905/48 v majetku města, oba pozemky v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené pozemky s ţadateli směnit. Pro: 20, Zdrţ.:1(Bednář) Bezúplatný převod z Pardubického kraje Pan Švarc okomentoval bezúplatný převod parcely z kraje pod cyklostezkou. Jedná se o parcelu od zahradnictví aţ po ovocnou školku. ZM rozhodlo bezúplatně nabýt od Pardubického kraje do vlastnictví města pozemkovou parcelu č. 3853/9 v k.ú. Lanškroun, která je zastavěna cyklostezkou do Albrechtic. Koupě domu č.p. 131 Pan Švarc jedná se o dům na nám. A. Jiráska, jak byla manikúra a později prodejna afrického zboţí. Je navrţen způsob prodeje obálkovou metodou. ZM projednalo ţádosti obchodní společnosti Bellcom s.r.o., Lanškroun (č.j /2004/Pra ze dne ) a pana Ivo Šolce, Lanškroun (č.j /2004/Pra- 325/Sv ze dne ,) o koupi domu č.p. 131 Lanškroun Vnitřní město na pozemku st.p.č. 65 a pozemek st.p.č. 65 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat uvedené nemovitosti zájemci s nejvyšší cenou nabídnutou obálkovou metodou. Koupě pozemku pan Černohous Pan Švarc pan Černohous ţádá o koupi malé části pozemku 13m 2 u TS. Pan starosta - je to dokup pozemku, který jsme mu prodali na stavbu myčky. ZM projednalo ţádost pana Tomáše Černohouse, Lanškroun (č.j /2004/Pra-319/Sv ze dne ) o koupi pozemku p.p.č. 1598/66 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětný pozemek ţadateli prodat.

16 Zápis ZM Koupě části parcely pan Švec Pan Švarc je to u tzv. paneláku na Kollárově ulici. Ta stavba bude lícovat s prodejnou ALBERT. Prodej je podmíněn tím, ţe ALBERT odsouhlasí věcné břemeno. Ta stavba bude obsahovat průjezd pro zásobování prodejny. Pan Bednář nebude tam přístup zezadu k paneláku. Maminky tam jezdí s kočárky. Pan starosta bude tam vybudován průjezd. RNDr. Sitová co tam plánuje? Pan Švarc pan Švec tam plánuje relaxační centrum a měl by obsahovat kurt na squasch. Přístup do paneláku je téţ moţný i mezi kotelnou a domem č.p ZM projednalo ţádost pana Pavla Švece, Lanškroun (č.j /2004/Pra-317/Sv ze dne ) o koupi části parcel p.p.č. 476/3 a p.p.č. 480/1 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné pozemky prodat ţadateli smlouvou o budoucí kupní smlouvě s tím, ţe v části p.p.č. 476/3 bude zřízeno věcné břemeno práva průjezdu vozidel za účelem zásobování prodejny Albert a průchodu osob. Prodej části parcely u pivovar. restaurace Pan Švarc součástí restaurace je soc. zařízení, které leţí mimo parcelu, kterou si ţadatelé koupili. Tímto se jim prodá pozemek i pod WC. Dalších poţadovaných 20m 2 je uţ v ceně budovy. ZM projednalo společnou ţádost Pavla Šilara a Františka Noska, Lanškroun (č.j /2004/pra ze dne ) o koupi části pozemkové parcely č. 493/1 v k.ú. Lanškroun zastavěné sociálním zařízením patřícím k bývalé pivovarské restauraci a části téţe pozemkové parcely č. 493/1, která má být zastavěna podloubím dle architektonické studie a rozhodlo ţadatelům vyhovět a části pozemkové parcely č. 493/1 v k.ú. Lanškroun ţadatelům prodat. ZM konstatuje, ţe cena části parcely p.p.č. 493/1 o ploše cca 20 m 2 v k.ú. Lanškroun, která má být zastavěna podloubím dle poţadavku městského architekta, je zahrnuta v celkové ceně restaurace. Nabídka prodeje pozemků městu Pan Švarc jedná se o výkup pozemku o výměře cca m 2. Dle územního plánu je zde plánovaná zeleň. Pan starosta návrh usnesení zní nekupovat. Toto zdůrazňuji, protoţe v současné době nemáme zájem. ZM projednalo nabídku (č.j /2004/Pra 362/Sv ze dne ) Petra a Rudolfa Jánišových, Dolní Třešňovec k výkupu pozemků p.p.č. 442/7, 442/2, 442/10, p.p.č. 433/2, 433/21, 433/28, 433/5, 433/25, 433/19, 433/22, 433/20 v k.ú. Dolní Třešňovec a rozhodlo předmětné pozemky v současné době nekupovat do majetku města. Prodej areálu Společenského domu (SD) JUDr. Vágnerová informovala v posunu této věci za poslední 3 měsíce. V srpnu bylo Městem poukázáno 15 mil. Kč na tzv. jistotní účet s tím, ţe budou vydány za splnění určitých podmínek. V říjnu byla velice obtíţná jednání s firmou Gurmán ohledně uzavření budoucí nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. Aţ se dosáhlo určitého konsensu, byla podepsána kupní smlouva s firmou IntegraServis, coţ byla firma, která vlastnila tyto

17 Zápis ZM nemovitosti tvořící areál SD. Tato sml. prošla jiţ Katastrálním úřadem a dne se město stalo vlastníkem těchto nemovitostí. V současnosti probíhá výmaz zástavních práv k této nemovitosti. Aţ bude mít firma IntegraServis čistý výpis, z LV budou uvolněny prostředky na jistotním účtě k pokrytí jednotlivých věřitelů firmy IntegraServis. Určitá částka půjde na úhradu daně z převodu nemovitosti. Smlouva s firmou Gurmán je koncipována tak, ţe firma bude v průběhu 10 let splácet kupní cenu v měsíčních splátkách. RNDr. Sitová z čeho se zaplatí úroky? JUDr. Vágnerová úroky firma splácí na základě nájemní smlouvy. Ing. Novotná konstrukce nájmu je tzv. nájem i s úroky. Vše platí oni. Ing. Bernášek kdyţ se uvaţovalo o smlouvě mezi Městem Lanškroun a firmou Gurmán, tak se počítalo se zvýhodněným pronájmem sálu. JUDr. Vágnerová v rámci nájemní smlouvy bylo toto ošetřeno v reţijních sazbách. Bude se jednat hlavně o akce města a jím zřízených organizací. Pan Střecha jak dlouho budou platit reţijní ceny? JUDr. Vágnerová je zde ujednání, ţe po dobu nájmu, neţ se převede SD na firmu Gurmán. ZM na základě ţádosti obchodní společnosti GURMAN Lanškroun s.r.o. (č.j /2004/PRA ze dne , doručené Městu ) schvaluje prodej areálu Společenského domu, tj.: - objektu čp. 335 občanská vybavenost, na stavební parcele č. 868 zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č. 868 zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - průmyslového objektu bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - objektu bez čísla popisného a čísla evidenčního občanská vybavenost, na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - pozemkové parcely č. 1839/1 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/3 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/4 - ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/5 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/6 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/7 ost. plocha, zeleň, všechny pozemky v k. ú. Lanškroun - obchodní společnosti GURMAN Lanškroun s. r. o. s podmínkami dle předloţeného návrhu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Prodej bývalé lahvárny Pan Švarc Kytlíkovi podali jiţ třetí návrh, všechny jsou pro Město nevýhodné. RM posoudila ţádost za podpory pivovarské komise a doporučuje jejich ţádosti nevyhovět. RM doporučuje znovu zveřejnit prodej bývalé lahvárny.

18 Zápis ZM Pan starosta upozorňuji ZM, ţe rada doporučuje ţádosti nevyhovět a zrušit usnesení. Poté dal hlasovat. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra 322/Sv ze dne ) Stanislava a Richarda Kytlíkových, Lanškroun o projednání podmínek koupě budovy bez č.p. na st.p.č. 173/1 a st.p.č. 173/1 (bývalé lahvárny v Pivovaru) v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předloţené ţádosti nevyhovět. ZM ruší svá usnesení č. 8/2004 ze dne a 68/2004 ze dne Pro: 20, Zdrţ.: 1(Bernášek) Koupě části pozemku Minářovi Pan Švarc je to úzký prouţek pozemku, který sousedí s pozemkem manţelů Minářových. Pan starosta je to mezi pozemkem Minářových a zadní stěnou garáţí. Ing. Šebrle, ptám se pana Mináře, zda umoţní ostatním majitelům garáţí údrţbu ze zadu garáţí? Ing. Minář určitě ano. ZM projednalo ţádost Mgr. Hany a Ing. Milana Minářových, Lanškroun (č.j /2004/Pra 355/Sv ze dne ) o koupi části parcely p.p.č. 366/2 v k.ú. Lanškroun a doporučuje ZM část uvedeného pozemku manţelům Minářovým prodat. Pro: 20, Zdrţ.:1(Minář) Koupě části pozemku Joklíkovi Pan Švarc po zaměření stavby se zjistilo, ţe zabral 1m 2 pozemku z majetku Města.Tímto ţádá o nápravu. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/pra-359/Sv ze dne ) manţelů Františka a Dany Joklíkových, Lanškroun o koupi části pozemku p.p.č. 3669/18 o výměře 1 m² v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedenou část pozemku ţadatelům prodat Prodej části parcely pan Pecháček Pan Švarc jde o narovnání linie oplocení. ZM projednalo ţádost pana Petra Pecháčka, Lanškroun (č.j /2004/Pra-357/Sv ze dne ) o koupi části parcely p.p.č. 3669/28 v k.ú. Lanškroun před rodinným domem v Polní ulici a doporučuje ZM část předmětného pozemku ţadateli prodat. Ţádost o pozemek u trţnice Pan Švarc jde o pozemek vedle trţnice. Zbývající prostor umoţní parkování i průjezd u trţnice tak dlouho, dokud bude trţnice existovat. Majitel novinového stánku pan Marek v současné době je s tímto srozuměn a jedná s Městem o náhradním pozemku pro přestěhování stánku. ZM projednalo ţádost slečny Kateřiny Hykové, Lanškroun (č.j /2004/Pra 339/Sv ze dne ) o prodej části st.p.č. 524 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a ţadatelce prodat část předmětné parcely smlouvou o budoucí kupní smlouvě k výstavbě provozovny dle ţádosti.

19 Zápis ZM Pozemky Pod Penzionem JUDr. Vágnerová jde o schválení prodeje pěti pozemků určených k výstavbě rodinných domů v této lokalitě. ZM schvaluje prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Pod Penzionem II. etapa, zaměřených geometrickým plánem č /2004, k. ú. Lanškroun, následovně: - p.p.č. 3073/94 manţelům Vladimíru a Lucii Křivkovým, Lanškroun; - p.p.č. 3073/103 panu Petru Šilarovi, Lanškroun; - p.p.č. 3073/106 manţelům Jaroslavu a Marcele Kristkovým, Výprachtice; - p.p.č. 3073/104 manţelům Pavlovi a Aleně Školníkovým, Lanškroun; - p.p.č. 3073/105 manţelům Ing. Ladislavu a Ivaně Bakovým, Lanškroun. Bytová výstavba v lokalitě Pivovar JUDr. Vágnerová na ZM v červnu byl schválen převod pozemků smlouvou o sml. budoucí fy EUBE k výstavbě bytových domů. S touto firmou byla podepsána budoucí kupní smlouva na pozemky v lokalitě Podměstí s tím, ţe firma má ještě schválený prodej pozemků ve vnitřním pivovaru a nad tzv. leţáckými sklepy. Z jednání s firmou vyplynulo, ţe o pozemky ve vnitřní části pivovaru nemají zájem, ale mají zájem o pozemky nad leţáckými sklepy. Jelikoţ se nestihne podepsat budoucí kupní smlouva do šesti měsíců, poţádali nás o prodlouţení termínu do ZM projednalo dopis obchodní společnosti EUBE a. s. ze dne (č.j /2004/SEK/PRA, doručený dne ), ve kterém uvedená obchodní společnost potvrzuje svůj záměr realizovat bytovou výstavbu v lokalitě Pivovar na části stpč. 867 v k. ú. Lanškroun o výměře 1040 m 2 (část bývalých leţáckých sklepů), a schvaluje prodlouţení termínu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ohledně části pozemku st.p.č. 867 s tím, ţe předmětná smlouva bude podepsána nejpozději do Různé Zápis finančního výboru Pan Střecha je to jenom průběţný zápis. Rozpočet se bude sestavovat aţ v lednu. Pan Dvořáček doslechl jsem se, ţe pan Střecha zpracoval nákladovost ZŠ. S jakým výsledkem? Pan Střecha protoţe financujeme provoz všech tří ZŠ, chtěl jsem zjistit, kolik je městských financí na ţáka. Nejmenší náklady má ZŠ Smetanova a nejvyšší ZŠ Jiráskova. Toto bude dále předmětem dalšího jednání fin. výboru. Jde mi o to, aby ty peníze šly za ţákem. Pan starosta ZŠ Al. Jiráska má další příjem z pronájmu bankomatu ve své budově. Počítalo se s tím? Pan Střecha toto nebylo součástí porovnávání. Pouze příspěvek Města na ţáka, ne, to co si školy svojí činností vydělají navíc. Pan Flugr - při součtu kapacity všech škol máme ve školách 333 volných míst. Kdyţ by se zrušila výuka na bývalém okrese, tak ještě zbude kapacita ve třídách.

20 Zápis ZM Paní Krejčová 330 míst na 60 tříd tj. 5 ţáků na třídu. Nelze celý 1. stupeň rozdělit do dalších ZŠ. V MŠ se třídy naplňují. V letošním roce jsme otvírali další třídu v MŠ. Pan Střecha nevíme, jak bude fungovat aplikace nového školského zákona v našem městě. Ta vlastně ruší existenci zvláštních škol. Mgr. Švarcová zákon 561 dává zelenou integraci. Pan starosta výklad tohoto zákona nezná pojem Zvláštní škola. Ty by měly být zrušeny. Znamená to, ţe se přemaluje firma, nikoliv, ţe se Zvláštní škola rozpustí a děti se integrují do ostatních ZŠ. Tzn., ţe zanikne název, ale škola bude fungovat dál. Doc. Maixner pojem Zvláštní škola v novém zákoně není - je Základní škola speciální. Ta stávající Zvláštní škola bude Základní škola se zvláštně vyučovacím programem. Bude pro určitým způsobem diagnostikované děti. I tyto školy budou zřízeny krajem. Nebudeme je muset přebírat pod Město. Pan Flugr jaký je průměr dětí ve třídě? Paní Krejčová na 1. stupni je to 20 dětí ve třídě. Na 2. stupni asi 24 dětí. Ing. Bernášek je to znormované. Ve třídě na střední škole jich nesmí být víc jak 30. ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne Pro: 19, Abs.:2 ( Baborák, Majetič) Jmenování člena fin. výboru Pan tajemník přečetl od MUDr. Delonga, kde ţádá o uvolnění z činnosti ve finančním výboru. Podle zákona o obcích zák. 128/2000 Sb. musí být počet výboru lichý. Tzn., ţe ve finančním výboru je 7 členů, a to odpovídá. Mám ještě připomínku ke kontrolnímu výboru. Ing. Verner já bych poţádal zváţit jednu věc. Město Lanškroun je firma o rozpočtu mil. Kč. A to je dost velká starost. Vyplatilo by se, aby ve výborech byli upřednostněni odborníci, neţ obsazování komisí dle politické příslušnosti. Pan Střecha je pravda, ţe finanční výbor podléhá ZM, ne RM. Uţ jsem dal podnět členům fin. výboru, pokud mají námět na jiný způsob řízení nebo práci tohoto výboru, tak ať si jej připraví a přednesou. Zatím ţádný podnět není. Pokud tady na ZM má někdo námět jiné činnosti finančního výboru neţ té, která je dána jeho jednacím řádem, ať ho přednese. Jsou názory, zda se tato práce nemá dělat na úrovni odboru města a fin. výbor se pak zabývat globálními vizemi. I to je moţné. Zatím finanční výbor kopíruje práci bývalé finanční komise. Doc. Maixner odsouhlasím, co řekl ing. Verner, nechat doplnění dvou zástupců aţ na příští ZM, aby si všichni rozmysleli a získali odborníky. Pan starosta naprosto s tímto názorem souhlasím. Na Městském úřadě proběhl audit Krajského úřadu na naši činnost a toto nám bylo vytknuto, ţe u kontrolního výboru máme sudý počet členů. Je to v rozporu se zákonem o obcích. ZM odvolalo na vlastní ţádost člena finančního výboru MUDr. Miroslava Delonga.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 Usnesení RM 14. 6. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 470/2004 RM rozhodla na základě nabídkového řízení o nejvhodnější nabídce na dodávku a instalaci oken do Základní školy

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.),

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod. Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0014075/2008/PBr/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007 Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0011183/2007/PBr/101 2.1-18.04.2007 zastupitelstvo Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010.

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. 414/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti VEKTOR INVESTMENT

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 SOUBOR USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 Program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Návrh na pořízení zvukového

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále lanškrounského zámku

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 20 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/13065/2010/PBr Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Flugr Miloš, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál

Více

Zápis zastupitelstva 2006-2

Zápis zastupitelstva 2006-2 Zápis zastupitelstva 2006-2 Přítomno15 členů zastupitelstva. Veřejného zasedání zastupitelstva obce se nezúčastnil nikdo z občanů. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 6. 11. 2006 byl uložen k nahlédnutí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více