Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004"

Transkript

1 Zápis ZM Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Flugr Miloš, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Majetič Josef, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka /příchod v 16,45 hod./, RNDr. Sitová Lada, Mgr. Strnad Oldřich, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Ing. Verner Ladislav, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc. 1. Zahájení Pan starosta zahájil jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Listech Lanškrounska. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 20 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 15. září 2004 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Kopie zápisu je k nahlédnutí dnes u prezence. Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta paní Jaroslava Sedlákovou. Ověřovatele zápisu určil pan starosta PaedDr. Marii Borkovcovou a Doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. Hlasy budou sčítat: Ing. Věra Novotná a pan Josef Havliš. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení, schválení programu 2. Dotazy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Investiční záleţitosti 5. Vyhlášky, pravidla 6. Majetkové záleţitosti 7. Zřizovatelské funkce 8. Různé 9. Diskuse 10. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání ZM. Pro: 20 Úvodem pan starosta vyzval pana tajemníka, aby přečetl poděkování z partnerského města Dzierzoniowa. Pan starosta oceněným pogratuloval.

2 Zápis ZM Dne aţ se konal v rámci kulturních dní Kaleidoskop Dolního Slezka a České kultury. Na základě této akce převzali děkovný dopis za spolupráci od starosty Dzierzoniowa pan ing. Martin Košťál, Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc, ing. Josef Pilný, pan Zdeněk Hlaváč, Mgr. Linda Matlasová, Dr. Zbigniew Czendlik. Dále poděkování od starosty Dzierzoniowa dnes obdrţí paní PaedDr. Marie Borkovcová, ing. Jan Šebrle, Mgr. Zdeněk Baborák, pan Jaroslav Karlík a dále jsou omluveni Mgr. Jana Dušková, Marta Obrová, Mgr. Miloš Krejčí. Těmto toto poděkování bude předáno při nejbliţší příleţitosti. Dále za účast na veletrhu 10. Dzierzoniowské prezentace obdrţí diplom firma TG Tisk s.r.o., firma Progos s.r.o., firma Snary, firma Komfi s.r.o., Informační centrum. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Dotazy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany k svým dotazům a připomínkám. Pan Krajči - je uţ znám rozpočet provozu zimního stadionu? Pan starosta znám není, ukáţe se aţ při provozu. Známe údaje, které vychází z nainstalovaných zařízení a technologie a ze zkušeností z jiných zimních stadionů. Předpokládá se, náklady asi 4 mil. Kč. A město jej bude dotovat ze svého rozpočtu. Pan Krajči jsou známé sazby za vyuţívání ledové plochy? Pan starosta - máme návrh cen k projednání na pondělní RM. Bude to obdobné jako na zimních stadionech v okolí. Pan Krajči je znám uţ systém, jak se bude provozovat veřejné bruslení, krouţky atd? Pan starosta počítá se, ţe oddíl ledního hokeje Lanškroun vyuţije asi 25% času, zbývající čas budou vyuţívat školy, oddíly z jiných obcí a měst, firmy, veřejnost atd. Předpokládáme, ţe zimní stadion bude fungovat od 6.00 hod. ráno do hod. večer. To vše ukáţe zájem o tento stadion. Pan Krajči zda je známo, jaké akce se budou pořádat na tomto stadionu v létě? Pan starosta betonáţ pod ledovou plocha je provedena z pochůzného betonu, takţe lze přímo se pohybovat na této ploše. Kulturní akce ano, hala je přizpůsobena, a po dohodě se sportovními oddíly je moţné hrát např. tenis, volejbal. Pan Chládek Ladislav zda se počítá v rozpočtu města roku 2005 s výměnou sedaček v kině. Je tam špatné sezení a mladí tam nechtějí chodit. Pan Baborák počítáme 2 etapy rekonstrukce interiéru. V první etapě přízemí - výměna sedaček tzn. 166 míst. Ve druhé etapě přestavba balkonu. Bylo by zde pouze 5 řad. Náklad bude činit kolem 1 mil. Kč. V přízemí bude téţ zátěţový koberec. Pan Chládek druhá moje připomínka je k Lanškrounským listům.. Jsou hezky zpracované, ale nedostanou se do všech domácností a občané nejsou informování o dění ve městě. Navrhuji, aby byly zadarmo a byly distribuovány do kaţdé domácnosti. Sice máme internet. stránky, ale kaţdý nemá doma počítač.

3 Zápis ZM Pan starosta informovanost občanů je problém. Sám to pociťuji. Město vydání Listů dotuje částkou 300 tis. Kč ročně. Jejich úroveň je nejvyšší oproti jiným městům, co mohu posoudit. Ani v okolních městech se místní zpravodaje nedistribuují zdarma. Pan Chládek další moje myšlenka. Máme tady lidi, kteří se starají o naše děti ve sportovních klubech. A lidi, kteří tyto kluby vedou např. volejbal pan Tomiška, by si zaslouţili nějakou odměnu. Oni nám tu mládeţ vychovávají. Pan starosta sportovní komise uţ to iniciovala. Je to o tom, někde vzít v rozpočtu peníze a jinde přidat. Měšec je jen jeden. Pan Chládek nestálo by za to, aby město mělo zkušeného člověka v ekonomické oblasti, který dokáţe najít, kde by se dalo ušetřit v rozpočtu a jinde přidat? Takový manaţer města. Pan starosta - v ZM jsou lidé, které si občané zvolili. To nelze nařídit, aby v ZM byl ekonom. Můţe to být třeba společnost AV AUDITING spol. s r.o., z Pardubic, se kterou spolupracujeme a radíme se, zda je pro město výhodné stát se plátcem DPH či nikoliv. Bohuţel dnes nikdo nedokáţe vysvětlit ve vztahu k obcím, co je nejlepší. Pan Krajči - LL by nemusely být kaţdých 14 dní, ale třeba 1x za čtvrtletí, kde by byly celé věnovány dění ve městě za celé toto období. Další dotaz, zda se rozšíří webové stránky Města Lanškroun? Zdají se mi nedostatečné. Např. málo informovanosti o stavbě zimního stadionu, oblast výstavby v pivovaru atd. Pan starosta nabídl schůzku ve své kanceláři panu Krajčimu, kde prodiskutují jeho názory. Pan Strnad ještě k těm penězům na trenéry. Před lety vznikla spolupráce mezi školou Dobrovského, volejbal. oddílem a městem. Na tuto činnost dostáváme od MŠMT cca 100 tis. Kč. Z toho jde 90 tis. Kč na mzdy trenérů volejbalu a 10 tis. na vybavení. Pan Brýdl já bych navázal na pana Chládka a to na oblast ekonomických informací. Všichni ZM jsou placeni ze státních peněz. Nikdo zde není zběhlý v ekonomických otázkách. Pouze ing. Verner má svoji firmu. Doporučuji Městu, aby si našlo odborníky na zpracování ekonomických informací, zda být plátcem DPH či nikoliv, co dál zlepšit ve finančních tocích. Přimlouvám se za to, udělat ze stadionu samostatnou příspěvkovou organizaci, která bude mít transparentní hospodaření. Pan starosta poděkoval za radu. Protoţe další dotazy nebyly a uplynul čas vyhrazený pro tento bod jednání, starosta jej ukončil. Finanční záležitosti Plnění rozpočtu města Pan starosta uvedl bod 1. plnění rozpočtu města a vyzval ing. Novotnou, aby okomentovala předloţený materiál. Ing. Minář já bych se zeptal na poloţku 40 výstavba DD. Ing. Novotná začala se čerpat dotace, bude to povýšeno rozpočt. opatřením. Letos se vyčerpá asi 26 mil. Kč.

4 Zápis ZM Ing. Šebrle letos se mělo čerpat 30 mil. Kč. Čerpání bude 26,146 mil. Kč. S Ministerstvem práce a sociálních věcí domluveno, ţe co se letos nevyčerpá, převede se na příští rok. Byty a hala se začaly fakturovat aţ v posledních měsících. Pro informaci na byty v pivovaru jsme dostali pro letošní rok okolo 12 mil. Kč. Bude vyčerpáno něco kolem 7 mil. Kč. Je to fondové financování zbylé peníze se mnohou čerpat v období 3 let. Peníze na 53 b.j. Sokolská, letos vyčerpáme celou dotaci tj. 25 mil. Kč. Na hale bude čerpání kolem 50 mil. Kč. Na jednání se dostavila sl. Obrová v 16,45 hod. Pan Střecha řekl bych pár čísel, co se týkají roku 2004, 05 a 06. Jsou to vlastně spojité nádoby. Rozpočet města je schopen ročně 30 mil. Kč dát na investice. Tzn. za 3 roky cca 90 mil. Kč investičních prostředků. Investice, které se v Lanškrouně uskuteční budou ve výši 357 mil. Kč. Lanškroun má potvrzeno 140 mil. dotací. Dále město vynaloţí ze svých vlastních prostředků za tyto 3 roky 127 mil. Kč. Je to o 30 mil. Kč více, neţ by bylo kaţdoročně z výnosu v těchto letech. Těch 30 mil. Kč navíc je získáno z prodeje majetku. Zbytek je kryt úvěrem ve výši 90 mil. Kč, který je v současné době úročen výši cca 2,7 %. Tento úrok se bude vyvíjet podle sazby PRIBOR. Banky si zjistily fin. bonitu Města Lanškroun a byly uspokojeny, ţe nepoţadují za tento úvěr ţádné ručení. Dluhová sluţba města bude kolem 9 10%. Coţ je běţné i v jiných městech v okolí. Pan Střecha nejtěţší pro financování města budou roky 2005 a 2006, kdy se bude dokončovat většina velkých invest. akcí. Pan starosta jsme schopni splátky úvěru ufinancovat ze svého rozpočtu. Zopakuji vývoj dotace pro VSHLP. Původně byla ţádost na MŠMT. Poţadovaná částka přesahovala moţnosti daného programu. Poté pan Baborák nabídl moţnost se o částku ucházet na MF. Ţádost byla podána 1. června Poté bylo 3x jednáno na MF. Jednání u 1. nám. MF pana Janoty vypadalo velmi nadějně. Dále jsme se domnívali, ţe dotaci nic neleţí v cestě. Politicky potom bylo rozhodnuto, ţe Lanškroun tuto dotaci nedostane. Další moţnost je ze státního rozpočtu na rok Paní poslankyně Páralová ve 2. čtení zákona o stát. rozpočtu podala pozměňovací návrh, kde doporučila z vládní rozpočtové rezervy na prvním místě zařadit částku 10 mil. Kč pro VSHLP v Lanškrouně. O této změně se bude rozhodovat při 3 čtení zákona o stát. rozpočtu tj. příští týden. Další naděje je rozpočet Pardubického kraje na rok Závisí to na tom, kolik kraj dostane peněz ze státního rozpočtu. Pan Chládek proč byla vybrána na tuto halu nejvyšší nabídka, které se vyhovělo? Pan starosta bylo 6 nabídek, a byla vybrána druhá nejniţší. Pan Chládek to se změnilo najednou. To je něco nového? Pan starosta to se nezměnilo. Pan Chládek zeptám se konkrétněji vyhrál to Metrostav? Pan starosta ano, vyhrál. Pan Chládek ale staví to Ţelezniční stavitelství Brno. Ale oni měli niţší nabídku sami. Pan starosta nabídka Metrostavu byla nejvýhodnější.

5 Zápis ZM Pan Chládek proč jsme jako Město měli nabídku, která byla nejniţší, ale vybrali jsme draţší? Pan starosta hodnocení nabídek je přesně určeno zákonem o veřejných zakázkách a my ho musíme ctít. Hodnotilo se podle více kriterií. Nebyla tam jen nabídková cena. Pan Brýdl ta firma, která byla nejlevnější je vlastně subdodavatelem Metrostavu. Pan starosta generální dodavatel pro nás je Metrostav Praha. Koho si Metrostav vezme jako subdodavatele a kolik si jich vezme, je jeho věc. My mu to nemůţeme nařizovat. Pan Střecha soutěţ na dodavatele měla váhy jednotlivých kriterií a váha reference byla nejvyšší, ne cena. A uvedl příklad bazénu na Dobrovského škole. Kde vícenáklady převýšily cenu další nabídky. Metrostav je úspěšný stavitel zimních hal, a proto tyto reference měl nejvyšší. Pan Lechnýř ţe si firma zajistí subdodavatele, je dnes docela normální věc. Tak to chodí. Ing. Verner občané mají právo se dotazovat ZM a naopak ZM občanů. Ptám se, proč jsme přišli o dotaci na VSHLP? Ptám se na to pana Lechnýře, aby nám vysvětlil politické rozhodnutí, proč jsme přišli o dotaci? Pan Lechnýř v roce 2003 byla anketa a vyhrála stavba VSHLP v částce 120 mil. Kč. Město si na toto vezme úvěr ve výši 90 mil. Kč. S tím, ţe poţádá o zbytek jako o dotaci. V říjnu 2003 proběhl poslanecký den s poslancem ČSSD panem Martínkem. Jiţ na tomto jednání byla poloţena otázka výstavby tohoto stadionu. Poslanec Martínek sdělil panu starostovi, ţe poslanci za ČSSD tuto stavbu nebudou podporovat s tím, ţe v budoucnu, a to v roce 2005 by poţádali koaličního partnera KDU - ČSL, aby o nějakou dotaci bylo zaţádáno. Město poţádalo o tuto dotaci MŠMT, ale bohuţel tuto dotaci nedostalo byl další poslanecký den, kterého se zúčastnil ing. Šebrle, Baborák, Lechnýř a poslanec Váňa. V rámci tohoto projektu (byty Sokolská, pivovar, DD) se poslanec Váňa obracel na pana ministra Škromacha o pomoc při získaní dotace. Zimní stadion byl předloţen a bylo řečeno, pokusíme se o ni v roce 2005 s poslanci KDU - ČSL. Druhého dubna na naší schůzi poţádal pan Baborák soukromě jednoho našeho člena o pomoc při získání dotace. Bylo mu sděleno, ţe se o to pokusí, zda ano či ne? Potom koncem května jezdil pan starosta s panem Baborákem do Prahy na Ministerstvo financí apod. Pan starosta nemohl ovšem vědět, co se děje v zákulisí těchto jednání. V dalších měsících byli naši poslanci dotazováni vysokými státními úředníky, co je na tom pravdy, ţe jejich prioritou je získání dotace na výstavbu zimního stadionu. Coţ způsobilo velký rozruch. Celkem 4x jsem říkal panu starostovi, ţe ta dotace neprojde na poslaneckém dnu jsme se s poslancem Váňou a MgA. Kokešem domluvili, ţe nám umoţní se setkat do konce dubna s někým z Ministerstva financí ohledně dotace na rekonstrukci pivovaru. 8. dubna jsme v Praze v Parlamentu jednali z vysokým úředníkem MF, který uţ věděl, o co jde. Bylo přesně dáno, ţe by Lanškroun mohl dosáhnout částkou okolo 12 mil. Kč na náměstí v pivovaře. MgA. Kokešovi u pana starosty bylo řečeno, ţe se dělá dotace jen na zimní stadion. Ocitoval dopis, který obdrţel pan Majetič. Pokud poslankyně Páralová předloţí tento návrh, tak dle sdělení našeho poslance Martínka je náš klub připraven spolu s klubem KDU ČSL tuto akci podpořit. Na příští rok to budeme my, kdo budou iniciovat, aby nějaká dotace do Lanškrouna přišla.

6 Zápis ZM Pan Střecha co tedy pro poslance ČSSD bylo prioritou? Na ZM se dohodlo, ţe to bude hala, a vy tady mluvíte o pivovaru? Kdyţ se lobovalo za halu, tak jenom proto, ţe to někomu z vašich poslanců nevyhovovalo, tak se to zamítne? A místo toho vymyslíte jiný lobbing, kdyţ zrovna o pivovar je ţádáno z fondu EU? Ing. Šebrle byl jsem na poslaneckém dni pana Váni a tehdy jsme ho informovali o všech akcích, které město má rozjeto. O hale se mluvilo jako o nejvyšší prioritě. To poslanec Váňa věděl. Pan Dvořáček jaké mělo Město informace v létě, ţe je vše na dobré cestě? Ptám se vedení Města, od koho tyto informace mělo? Pan starosta od pana Baboráka a od člověka, který za nás v Praze loboval. Pan Baborák dostali jsme informace, ţe to bude podepsáno min. Sobotkou. A potom se dostavili naši dva poslanci a řekli, ţe to není naše priorita ČSSD v okrese, a tak se to vyškrtlo. Pan Dvořáček mám-li tomu rozumět, tak aktivitou ČSSD jsme přišli o dotaci, která pro město byla připravena? Pan Baborák tak, přesně tak. Je to pravda. Nevím, co si mám o tom myslet. Pan Lechnýř upřesnil, co se stalo, tak se stalo. Tady se stalo to, ţe přišel soukromník a zaštiťoval se prioritou poslanců ČSSD. To je zlomový bod, který to všechno ovlivnil. Pan Střecha jaká byla sportovní priorita ČSSD v tomto regionu, kdyţ ne hala? Ing. Verner mám doplňující otázku na pana Lechnýře? Nebyl ten soukromník z firmy Metrostav? Pan Lechnýř Byl. Víc k tomu nemám. Tady nebyla priorita hala, DD, tady bylo to, ţe kompetentní naši lidi řekli, ţe toto nejsou naše priority v tomto roce. Budou v roce 2005, a toto se neslo všemi poslaneckými dny ve spolupráci s naší jednou koaliční stranou. Já nemám takou moc, abych zavolal min. financí panu Sobotkovi, ať to shodí ze stolu. Já jsem při těch jednáních nebyl. Musíte se ptát poslanců, ne mě. Pan Střecha já odmítám takovéto srovnávání. To, ţe jste si nadělali dotace, které různým způsobem zařezáváte nebo naopak milostivě dáváte, na to já si nechci zvykat. Lanškroun je nějaké spádové centrum. Sociální politiku garantuje stát. Kdyţ rozhodne, ţe tady bude DD a Město na to musí dát ¼ ze svého rozpočtu, tak to nelze spojovat s věcmi jako je sport. Rozpočtová pravidla jsou dnes nastavena tak, ţe od roku 2001 přichází město ročně o 10 mil. Kč. Tak bych byl rád, aby se tyto peníze sem vracely formou dotací. Pan starosta vyzval k dotazům k bodu č. 1. Ţádné další nebyly. ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k Rozpočtové opatření č. 4. Ing. Novotná předloţila ZM novou variantu tohoto opatření. Je to od poloţky 49 do pol. 89. Okomentovala příjmové a výdajové poloţky rozpočtu.

7 Zápis ZM Ing. Šebrle okomentoval poloţky 79 a 80. Jedná se o vybudování inţ. sítí. Příspěvek VČE byl 40% a náklady na plyn a vodovod byly hrazeny přímo majiteli sítí. Na Sokolské a v pivovaře se staví letos pouze za dotaci. Pan starosta otevřel diskuzi. Pan Joza co to je ta digi mapa, ţe byl rozpočet navýšen o 90 tis. Kč? Pan tajemník vysvětlil necháváme si zpracovávat digitální technickou mapu tzn., ţe veškeré sítě, pozemky atd. budou v digitální podobě. I veřejnost bude mít moţnost s ní pracovat přes naše www. stránky. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 v poloţkách aţ Pravidla rozpočtového provizoria Pan starosta vyzval ing. Novotnou, aby okomentovala tento bod. Protoţe není znám návrh rozpočtu na další rok, je nutno schválit rozpočtové provizorium pro rok následující. ZM podle 84, odst. 2, písm c) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005 takto: - neinvestiční výdaje se hradí jen ve výši skutečných průměrných měsíčních výdajů roku 2004, - investiční akce, které přecházejí z roku 2004 do roku 2005 na základě podepsaných smluv, se platí v rozsahu daném těmito smlouvami. Platnost těchto pravidel končí dnem schválení rozpočtu na rok Investiční záležitosti Regenerace panelových sídlišť Pan starosta vyzval ing. Urbana, aby krátce okomentoval. Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce hodlá vyhlásit program Regenerace panelových sídlišť. Proto je předkládán tento návrh. Jedná se o sídliště U papíren, parkoviště u Konzumu. Pan Dvořáček 2,1 mil. Kč kolik tam bude parkovacích míst? Ing. Urban ta částka je vysoká z toho důvodu, ţe v místě jsou inţ. sítě, které je nutno přeloţit (resp. dát do chrániček) za cca 1 mil. Kč. Bude se jednat cca o 15 parkovacích míst. Tato zakázka je uţ odsoutěţena. ZM ve smyslu ustanovení 3, odst. 2, písm. b) nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu rozhodlo o podílu města na financování Programu regenerace panelových sídlišť - sídliště U Papíren v Lanškrouně ul. Seifertova - parkoviště a chodník - vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2005 ve výši 650 tis. Kč z celkových předpokládáných nákladů na realizaci v roce 2005 ve výši 2,1 mil. Kč. Pro: 19, Abs.: 1 (Krejčová) Zdrţ.: 1 (Flugr) Zřizovatelské funkce města Navýšení zákl. kapitálu TS

8 Zápis ZM JUDr. Vágnerová krátce okomentovala. Předkládá se proto, ţe TS budou v prvním období zajišťovat provoz VSHLP. Toto souvisí s nákupem rolby a sportovního vybavení haly. Ing. Mareš i jinde tento provoz zajišťují TS. Bude vytvořeno nové středisku, kde bude veden provoz této haly. Rolba se bude kupovat na leasing. A další vybavení jako např. skříňky se musí zakoupit. Ing. Minář měl připomínku k zakladatelské listině (text úmrtí/dědic). JUDr. Vágnerová mu tuto formulaci vysvětlila. Bude to další podnět na změnu zakladatelské listiny. Pokud to ZM odsouhlasí, tak toto z textu vypustíme. ZM rozhodlo ve smyslu ust. 85 písm. e) zákona o obcích v platném znění o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Nádraţní 822, IČO o ,- Kč s tím, ţe nová výše základního kapitálu uvedené obchodní společnosti bude činit ,- Kč. V této souvislosti schvaluje změnu čl. VII. zakladatelské listiny uvedené obchodní společnosti. Současně schvaluje změnu článku XIII. zakladatelské listiny tak, ţe se vypouští poslední dvě věty tohoto článku. Pro: 18, Zdrţ: 1 (Verner) Abs.: 2 (Krejčová, Střecha) Změna zaklad.listiny TS JUDr. Vágnerova podala k tomuto bodu komentář. Souvisí to s předcházejícím bodem. V bodě 14 této listiny je další činnost TS. ZM schvaluje ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích v platném znění změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Nádraţní 822, IČO , v čl. VI., ve které se v předmětu podnikání doplňuje další bod : 14) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících regeneraci a rekondici. Pro: 19, Abs.:(Krejčová, Střecha) Pravidla Koupě staveb. parcel v Lanškrouně JUDr. Vágnerové krátce okomentovala. Je to v souvislosti s II. etapou prodeje pozemků Pod Penzionem. Je připraveno 28 pozemků k výstavbě rod. domů. Obesláno bylo 50 uchazečů z pořadníku. Dostavilo se a vybralo si pouze 5 uchazečů. Podle těchto pravidel, ten kdo se nedostaví, neomluví, nevybere si pozemek, vypadává z pořadníku. Přečetla nové znění. Ing. Šebrle cílem je, abychom nevedli pořadník měl by být dostatek parcel. Doc. Maixner je rozumné ten pořadník zrušit uţ proto, ţe Na Výsluní Město vlastní jen málo parcel. Tam to bude o soukromé iniciativě, aby si to lidi koupili. ZM schvaluje změnu Postupu při koupi stavebních parcel v Lanškrouně schváleného usnesením ZM č. 34/2003 dne tak, ţe v čl. 7), věta druhá zní takto: Pokud si ţadatel nevybere ţádnou z nabízených parcel v lokalitě Pod Penzionem nebo se k výběru pozemku v rámci II. etapy výběru pozemků Pod Penzionem nedostaví, pozbývá místo v pořadníku. Pro: 18, Zdrţ.: 1 (Minář) Abs.: 2 (Bernášek, Borkovcová)

9 Zápis ZM Pravidla pro přidělování náj. bytů JUDr. Vágnerové předloţila přepracovaný návrh pravidel v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby. RNDr. Sitová nevidí jako logické slůvko nebo v článku III. odst. B. mezi ustanoveními a a b. Pan starosta ji navrhl, ať se pokusí tento bod přepracovat. Ing. Minář jak to bude s podnikatelem, který začíná a ještě nepodával daňové přiznání? Ing. Šebrle tak doloţí příjmy, které měl předtím, neţ začal podnikat. Mgr. Švarcová jak to bude se starobními důchodci, kteří se chtějí zpět vrátit do Lanškrouna? JUDr. Vágnerová tato moţnost nebyla zvaţována. Tam by se to vyřešilo jako důvod zvláštního zřetele a rozhodovala by rada města. Ing. Verner jak to bude s osobou, kdyţ ze začátku této podmínce vyhovuje, jeho finanční situace se později zlepší? Ing. Šebrle řeší to 4, písmeno h tohoto Vládního nařízení při obnovení nájmu se výše příjmu nehodnotí. Pan Majetič jak to bude s osobou která střídá zaměstnání, později o něj přijde a nebude platit nájem? JUDr. Vágnerová nájemné se bude vymáhat na základě běţných právních prostředků a tyto dohody budou uzavírány na 2 roky, nemusí se obnovit nájemní poměr. RNDr. Sitová podala protinávrh textu článku III. odst. 1.B stanovené Městem: a) uchazečem můţe být kaţdá osoba, která má za prvé, za druhé aţ za čtvrté - a ocitovala znění těchto bodů. b) Splňuje-li ţadatelem podmínky dané bodem a a je jiţ stávajícím nájemcem bytu v majetku Města, pak je před zápisem do pořadníku povinen uzavřít..s MěBP smlouvu atd. Pan starosta dal o tomto protinávrh hlasovat. Pro: 7, Abs.:1(Obrová) Zdrţ.:13 (Vacek, Bednář, Baborák, Košťál, Šebrle, Maixner, Verner, Dvořáček, Joza, Střecha, Borkovcová, Švarcová, Strnad) Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu. ZM schvaluje Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.. Pro: 14, Abs.:(Obrová) Zdrţ.:6 (Karlík, Flugr, Krejčová, Majetič, Minář, Sitová)

10 Zápis ZM Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku Mgr. Urban okomentoval předkládanou změnu vyhlášky. Jedná se v ní o odstranění tvrdosti při vyměřování vymáhání poplatku. O úlevách nebude rozhodovat RM, ale správce poplatku. Tato změna se dělá na doporučení kraje. Ing. Novotná dokladování placení za odpady např. v Praze naráţí na překáţky. Takţe přidáváme podmínku - nebo předloţí potvrzení Bytového druţstva o zaplacení poplatku s kopií nájem. smlouvy, která prokazuje placení poplatků. Dále uvedla, ţe poplatek za rok 2005 bude činit 384,- Kč za osobu. RNDr. Sitová kdo je správcem poplatku a kolik činí navýšení poplatku za odpady? Ing. Novotná navýšení je 36,- Kč proti roku A správcem poplatků je např. Finanční odbor, Ţivnostenský úřad, Odb. dopravy. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 4, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze psů, obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného, obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity, obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat, obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1994 o výši příspěvku k částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřských škol a školních druţin, ve znění pozdějších předpisů. Pro: 20, Zdrţ.: l (Flugr) Nakládání s nemovitým majetkem města Prodej bytových jednotek č.p. 458 Mgr. Urban předkládám návrh usnesení na schválení prodeje těchto bytů. Je to rozděleno do pěti usnesení podle č. p. bytových domů. ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 458 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č. 2709, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 458/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Drahomíru a Marii Fidlerovým; b) bytová jednotka č. 458/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Milanu a Ludmile Dočkalovým; c) bytová jednotka č. 458/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jaroslavě Vyskočilovým; d) bytová jednotka č. 458/13 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Zdeňkovi Loučnému; Prodej bytových jednotek č.p. 457 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 457 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným

11 Zápis ZM částem domu a ke st.p.č. 2579, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 457/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Ludmile Morávkovým; b) bytová jednotka č. 457/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Zdeňku a Dagmaře Fingerovým; c) bytová jednotka č. 457/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Pavlu a Simoně Richterovým; d) bytová jednotka č. 457/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jarmile Řehákové; e) bytová jednotka č. 457/9 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Blance Wittmanové; f) bytová jednotka č. 457/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Michalu a Jitce Jansovým; g) bytová jednotka č. 457/18 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Stanislavu a Haně Hubeným; h) bytová jednotka č. 457/20 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Daně Palkovičové; i) bytová jednotka č. 457/21 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jaroslavu Jarošovi; j) bytová jednotka č. 457/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Anně Kovářové; k) bytová jednotka č. 457/23 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Ivaně Muţíkové. Prodej bytových jednotek č. p. 456 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 456 na st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č. 2578, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 456/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Ladislavu a Lubomíře Bártovým; b) bytová jednotka č. 456/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jaroslavu a Haně Diblíkovým; c) bytová jednotka č. 456/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Libuši Vaníčkovým; d) bytová jednotka č. 456/5 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Haně Zachařové; e) bytová jednotka č. 456/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Josefu a Lydii Chourovým; f) bytová jednotka č. 456/7 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Josefu a Heleně Černohousovým; g) bytová jednotka č. 456/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miroslavu a Miroslavě Ješinovým; h) bytová jednotka č. 456/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miloslavu a Janě Zubíkovým; i) bytová jednotka č. 456/11 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Marii Kulhavé; j) bytová jednotka č. 456/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Zdeňku a Ivě Kročákovým;

12 Zápis ZM k) bytová jednotka č. 456/13 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Janě Novákové; l) bytová jednotka č. 456/14 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Františce Hejlové; m) bytová jednotka č. 456/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Bohumilu a Haně Kovářovým; n) bytová jednotka č. 456/17 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Boţeně Vrbičanové; o) bytová jednotka č. 456/18 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Karlu Špičákovi; p) bytová jednotka č. 456/20 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Daně Hájkové; q) bytová jednotka č. 456/21 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Lubomíru Felcmanovi; r) bytová jednotka č. 456/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Alence Severové. s) bytová jednotka č. 456/24 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Bronislavu a Lence Martincovým. Prodej bytových jednotek v č.p. 463 ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 463 a č.p. 464 na st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č a st.p.č. 2708, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 463/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Oldřichu a Lence Minářovým; b) bytová jednotka č. 463/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Miroslavu a Emílii Lochmanovým; c) bytová jednotka č. 463/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Vlastimilu a Zdeňce Vopařilovým; d) bytová jednotka č. 463/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Oldřichu a Blance Jandovým; e) bytová jednotka č. 463/9 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Lence Loskotové; f) bytová jednotka č. 463/10 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Márii Brabcovým; g) bytová jednotka č. 463/11 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Šárce Sedláčkové; h) bytová jednotka č. 464/6 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Vladimíru a Oldřišce Benešovým; i) bytová jednotka č. 464/7 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jitce Fingerovým; j) bytová jednotka č. 464/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jaroslavu a Ivaně Šrůtkovým. Prodej bytových jednotek - č.p. 466

13 Zápis ZM ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek v domě č.p. 465 a č.p. 466 na st.p.č a st.p.č v obci a k.ú. Lanškroun, v části obce Ostrovské Předměstí, včetně příslušných spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a ke st.p.č a st.p.č. 2706, z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců: a) bytová jednotka č. 465/1 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Haně Dobšíčkovým; b) bytová jednotka č. 465/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Janě Krausovým; c) bytová jednotka č. 465/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Daniele Kresanovým; d) bytová jednotka č. 465/12 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Petru a Daně Bucháčkovým; e) bytová jednotka č. 465/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Romanu a Aleně Bendíkovým; f) bytová jednotka č. 465/17 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Milanu Dařílkovi; g) bytová jednotka č. 465/19 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Jaroslavě Kovandové; h) bytová jednotka č. 465/22 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jiřímu a Jaroslavě Moláčkovým; i) bytová jednotka č. 466/3 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Anně Ryšavé; j) bytová jednotka č. 466/4 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Karlu a Václavě Jakešovým; k) bytová jednotka č. 466/5 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Ing. Robertu a Ludmile Jorovým; l) bytová jednotka č. 466/8 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Janu a Marii Střechovým; m) bytová jednotka č. 466/14 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Janě Kubíkové; n) bytová jednotka č. 466/16 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Lubomíru a Radce Snítilovým. Koupě části pozemku pan Petr Hác Pan Švarc jedná se o pozemek mezi parkovištěm Lidlu a Pizerií. Pan Hác ţádá o pozemek nejblíţe přilehlý k parkovišti. Dotazy ani připomínky od zastupitelů nebyly. ZM projednalo ţádost pana Petra Háce, Lanškroun (č.j /2004/Pra-309/Sv ze dne ) o koupi části pozemku p.p.č. 190/1 vedle parkoviště prodejny LIDL v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a část pozemku dle nákresu ţadateli prodat. Pro: 20, Abs.: l (Joza) Koupě části pozemku společnost FK a spol.s r.o. Pan Švarc došlo k dohodě mezi panem Hácem a firmou pana Fořta. Pan Fořt ţádá pozemek, který přiléhá k jeho domu. Dotazy ani připomínky od zastupitelů nebyly. ZM projednalo ţádost obchodní společnosti FK a spol. s r.o., Lanškroun (č.j /2004/Pra-308/Sv ze dne ) o koupi části pozemku p.p.č. 190/1 vedle

14 Zápis ZM parkoviště prodejny LIDL v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a část pozemku dle nákresu ţadateli prodat. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě pozemků společností LIDL Pan Švarc zeleň mezi parkovištěm a plotem je v majetku města. Firma zaţádala o odkup. Pan Karlík jaká je ta cena? Pan Švarc 1800,- Kč / m 2 celkem za tu plochu ,- Kč. ZM projednalo ţádost obchodní společnosti LIDL Česká republika, v.o.s. ( ze dne ) o koupi nově vzniklých parcel v k.ú. Lanškroun: p.p.č. 190/16 o výměře 57 m² a p.p.č. 190/18 o výměře 32 m² a rozhodlo předmětné pozemky ţadateli prodat za cenu navrţenou ţadatelem. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě dvou byt. jednotek - Jánešovi Pan Švarc jedná se o koupi těchto jednotek, které jsou součásti zahradnictví.manţ. Jánešovi jsou nájemci. Se ţadateli byl dojednán prodej celého domu. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-2769/Sv ze dne ) manţelů Pavla a Jany Jánešových, Lanškroun o koupi dvou bytových jednotek v domě č.p. 381 Ţichlínské předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun a rozhodlo prodat ţadatelům dům č.p. 381 Ţichlínské předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun na pozemku st.p.č. 873/2 včetně st.p.č. 873/2 v k.ú. Lanškroun, jako celek. Pro: 20, Abs.:1 (Joza) Koupě části pozemku paní Smrkalová Pan Švarc jedná se o pozemek, který je v souběhu staré a nové Dvořákovy ulice. V podnikatelském záměru paní je vystavět půjčovnu svatebních šatů. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra- 250/Sv ze dne ) paní Pavly Smrkalové, Tatenice o koupi pozemku st.p.č. 488 a části pozemku p.p.č. 421 v k.ú. Lanškroun na stavbu provozovny a rozhodlo ţádosti vyhovět a ţadatelce smlouvou o budoucí kupní smlouvě prodat uvedené pozemky k výstavbě provozovny dle ţádosti. Pro: 18, Abs.:1 (Joza) Zdrţ.: l (Šebrle), Proti:1 (Majetič) Koupě části pozemku - Killarovi Pan Švarc pozemek se nachází u ulice Opletalova. Jde o zarovnání hranice s plotem sousedů. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-280/Sv ze dne ) manţelů Jany a Petra Killarových, Lanškroun o koupi části pozemku p.p.č. 3669/1 (ZE) v k.ú. Lanškroun a rozhodlo část parcely dle přiloţeného nákresu ţadatelům prodat. Pro: 20, Abs.:1 (Strnad) Koupě části pozemku pan T. Dušek Pan Švarc - jde o pozemek mezi domem pana Duška a sběrným dvorem na T. G. Masaryka. Jeho ţádost je na stavbu garáţe. Ing. Mareš tento pozemek je špatně přístupný pro techniku.

15 Zápis ZM Ing. Šebrle je to zbytková parcela a TS by se o ni musely starat. Takto se o ni bude starat pan Dušek. Bednář na majetkoprávní komisi jsme hovořili, ţe nebude přístup ke zbytku ostatních parcel. Pan Švarc všechny parcely od Masarykovy ulice jsou v majetku města. ZM projednalo ţádost (č.j. 8328/2004/Pra/110/Sv ze dne ) pana Tomáše Duška, Lanškroun o koupi části p.p.č. 923/1 v k.ú. Lanškroun na stavbu garáţe a rozhodlo ţádosti vyhovět a uvedený pozemek ţadateli prodat smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Pro: 13,Abs.: 1(Strnad) Zdrţ.:7(Vacek, Bednář, Bernášek, Majetič, Karlík, Dvořáček, Joza) Směna pozemku Pan Švarc - ţádost spoluvlastníků č.p. 450 je směnit v rámci narovnání hranice. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-305/Sv ze dne ) zástupce obyvatel domu č.p. 450, Kollárova ulice, Lanškroun, pana Milana Bednáře o směnu malých výměr pozemků - části p.p.č. 905/43 ve vlastnictví majitelů domu za část p.p.č. 905/48 v majetku města, oba pozemky v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené pozemky s ţadateli směnit. Pro: 20, Zdrţ.:1(Bednář) Bezúplatný převod z Pardubického kraje Pan Švarc okomentoval bezúplatný převod parcely z kraje pod cyklostezkou. Jedná se o parcelu od zahradnictví aţ po ovocnou školku. ZM rozhodlo bezúplatně nabýt od Pardubického kraje do vlastnictví města pozemkovou parcelu č. 3853/9 v k.ú. Lanškroun, která je zastavěna cyklostezkou do Albrechtic. Koupě domu č.p. 131 Pan Švarc jedná se o dům na nám. A. Jiráska, jak byla manikúra a později prodejna afrického zboţí. Je navrţen způsob prodeje obálkovou metodou. ZM projednalo ţádosti obchodní společnosti Bellcom s.r.o., Lanškroun (č.j /2004/Pra ze dne ) a pana Ivo Šolce, Lanškroun (č.j /2004/Pra- 325/Sv ze dne ,) o koupi domu č.p. 131 Lanškroun Vnitřní město na pozemku st.p.č. 65 a pozemek st.p.č. 65 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat uvedené nemovitosti zájemci s nejvyšší cenou nabídnutou obálkovou metodou. Koupě pozemku pan Černohous Pan Švarc pan Černohous ţádá o koupi malé části pozemku 13m 2 u TS. Pan starosta - je to dokup pozemku, který jsme mu prodali na stavbu myčky. ZM projednalo ţádost pana Tomáše Černohouse, Lanškroun (č.j /2004/Pra-319/Sv ze dne ) o koupi pozemku p.p.č. 1598/66 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětný pozemek ţadateli prodat.

16 Zápis ZM Koupě části parcely pan Švec Pan Švarc je to u tzv. paneláku na Kollárově ulici. Ta stavba bude lícovat s prodejnou ALBERT. Prodej je podmíněn tím, ţe ALBERT odsouhlasí věcné břemeno. Ta stavba bude obsahovat průjezd pro zásobování prodejny. Pan Bednář nebude tam přístup zezadu k paneláku. Maminky tam jezdí s kočárky. Pan starosta bude tam vybudován průjezd. RNDr. Sitová co tam plánuje? Pan Švarc pan Švec tam plánuje relaxační centrum a měl by obsahovat kurt na squasch. Přístup do paneláku je téţ moţný i mezi kotelnou a domem č.p ZM projednalo ţádost pana Pavla Švece, Lanškroun (č.j /2004/Pra-317/Sv ze dne ) o koupi části parcel p.p.č. 476/3 a p.p.č. 480/1 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné pozemky prodat ţadateli smlouvou o budoucí kupní smlouvě s tím, ţe v části p.p.č. 476/3 bude zřízeno věcné břemeno práva průjezdu vozidel za účelem zásobování prodejny Albert a průchodu osob. Prodej části parcely u pivovar. restaurace Pan Švarc součástí restaurace je soc. zařízení, které leţí mimo parcelu, kterou si ţadatelé koupili. Tímto se jim prodá pozemek i pod WC. Dalších poţadovaných 20m 2 je uţ v ceně budovy. ZM projednalo společnou ţádost Pavla Šilara a Františka Noska, Lanškroun (č.j /2004/pra ze dne ) o koupi části pozemkové parcely č. 493/1 v k.ú. Lanškroun zastavěné sociálním zařízením patřícím k bývalé pivovarské restauraci a části téţe pozemkové parcely č. 493/1, která má být zastavěna podloubím dle architektonické studie a rozhodlo ţadatelům vyhovět a části pozemkové parcely č. 493/1 v k.ú. Lanškroun ţadatelům prodat. ZM konstatuje, ţe cena části parcely p.p.č. 493/1 o ploše cca 20 m 2 v k.ú. Lanškroun, která má být zastavěna podloubím dle poţadavku městského architekta, je zahrnuta v celkové ceně restaurace. Nabídka prodeje pozemků městu Pan Švarc jedná se o výkup pozemku o výměře cca m 2. Dle územního plánu je zde plánovaná zeleň. Pan starosta návrh usnesení zní nekupovat. Toto zdůrazňuji, protoţe v současné době nemáme zájem. ZM projednalo nabídku (č.j /2004/Pra 362/Sv ze dne ) Petra a Rudolfa Jánišových, Dolní Třešňovec k výkupu pozemků p.p.č. 442/7, 442/2, 442/10, p.p.č. 433/2, 433/21, 433/28, 433/5, 433/25, 433/19, 433/22, 433/20 v k.ú. Dolní Třešňovec a rozhodlo předmětné pozemky v současné době nekupovat do majetku města. Prodej areálu Společenského domu (SD) JUDr. Vágnerová informovala v posunu této věci za poslední 3 měsíce. V srpnu bylo Městem poukázáno 15 mil. Kč na tzv. jistotní účet s tím, ţe budou vydány za splnění určitých podmínek. V říjnu byla velice obtíţná jednání s firmou Gurmán ohledně uzavření budoucí nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. Aţ se dosáhlo určitého konsensu, byla podepsána kupní smlouva s firmou IntegraServis, coţ byla firma, která vlastnila tyto

17 Zápis ZM nemovitosti tvořící areál SD. Tato sml. prošla jiţ Katastrálním úřadem a dne se město stalo vlastníkem těchto nemovitostí. V současnosti probíhá výmaz zástavních práv k této nemovitosti. Aţ bude mít firma IntegraServis čistý výpis, z LV budou uvolněny prostředky na jistotním účtě k pokrytí jednotlivých věřitelů firmy IntegraServis. Určitá částka půjde na úhradu daně z převodu nemovitosti. Smlouva s firmou Gurmán je koncipována tak, ţe firma bude v průběhu 10 let splácet kupní cenu v měsíčních splátkách. RNDr. Sitová z čeho se zaplatí úroky? JUDr. Vágnerová úroky firma splácí na základě nájemní smlouvy. Ing. Novotná konstrukce nájmu je tzv. nájem i s úroky. Vše platí oni. Ing. Bernášek kdyţ se uvaţovalo o smlouvě mezi Městem Lanškroun a firmou Gurmán, tak se počítalo se zvýhodněným pronájmem sálu. JUDr. Vágnerová v rámci nájemní smlouvy bylo toto ošetřeno v reţijních sazbách. Bude se jednat hlavně o akce města a jím zřízených organizací. Pan Střecha jak dlouho budou platit reţijní ceny? JUDr. Vágnerová je zde ujednání, ţe po dobu nájmu, neţ se převede SD na firmu Gurmán. ZM na základě ţádosti obchodní společnosti GURMAN Lanškroun s.r.o. (č.j /2004/PRA ze dne , doručené Městu ) schvaluje prodej areálu Společenského domu, tj.: - objektu čp. 335 občanská vybavenost, na stavební parcele č. 868 zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č. 868 zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - průmyslového objektu bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - objektu bez čísla popisného a čísla evidenčního občanská vybavenost, na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcely č zast. pl. obojí v katastrálním území Lanškroun, - pozemkové parcely č. 1839/1 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/3 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/4 - ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/5 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/6 ost. plocha, zeleň, - pozemkové parcely č. 1839/7 ost. plocha, zeleň, všechny pozemky v k. ú. Lanškroun - obchodní společnosti GURMAN Lanškroun s. r. o. s podmínkami dle předloţeného návrhu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Prodej bývalé lahvárny Pan Švarc Kytlíkovi podali jiţ třetí návrh, všechny jsou pro Město nevýhodné. RM posoudila ţádost za podpory pivovarské komise a doporučuje jejich ţádosti nevyhovět. RM doporučuje znovu zveřejnit prodej bývalé lahvárny.

18 Zápis ZM Pan starosta upozorňuji ZM, ţe rada doporučuje ţádosti nevyhovět a zrušit usnesení. Poté dal hlasovat. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra 322/Sv ze dne ) Stanislava a Richarda Kytlíkových, Lanškroun o projednání podmínek koupě budovy bez č.p. na st.p.č. 173/1 a st.p.č. 173/1 (bývalé lahvárny v Pivovaru) v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předloţené ţádosti nevyhovět. ZM ruší svá usnesení č. 8/2004 ze dne a 68/2004 ze dne Pro: 20, Zdrţ.: 1(Bernášek) Koupě části pozemku Minářovi Pan Švarc je to úzký prouţek pozemku, který sousedí s pozemkem manţelů Minářových. Pan starosta je to mezi pozemkem Minářových a zadní stěnou garáţí. Ing. Šebrle, ptám se pana Mináře, zda umoţní ostatním majitelům garáţí údrţbu ze zadu garáţí? Ing. Minář určitě ano. ZM projednalo ţádost Mgr. Hany a Ing. Milana Minářových, Lanškroun (č.j /2004/Pra 355/Sv ze dne ) o koupi části parcely p.p.č. 366/2 v k.ú. Lanškroun a doporučuje ZM část uvedeného pozemku manţelům Minářovým prodat. Pro: 20, Zdrţ.:1(Minář) Koupě části pozemku Joklíkovi Pan Švarc po zaměření stavby se zjistilo, ţe zabral 1m 2 pozemku z majetku Města.Tímto ţádá o nápravu. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/pra-359/Sv ze dne ) manţelů Františka a Dany Joklíkových, Lanškroun o koupi části pozemku p.p.č. 3669/18 o výměře 1 m² v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedenou část pozemku ţadatelům prodat Prodej části parcely pan Pecháček Pan Švarc jde o narovnání linie oplocení. ZM projednalo ţádost pana Petra Pecháčka, Lanškroun (č.j /2004/Pra-357/Sv ze dne ) o koupi části parcely p.p.č. 3669/28 v k.ú. Lanškroun před rodinným domem v Polní ulici a doporučuje ZM část předmětného pozemku ţadateli prodat. Ţádost o pozemek u trţnice Pan Švarc jde o pozemek vedle trţnice. Zbývající prostor umoţní parkování i průjezd u trţnice tak dlouho, dokud bude trţnice existovat. Majitel novinového stánku pan Marek v současné době je s tímto srozuměn a jedná s Městem o náhradním pozemku pro přestěhování stánku. ZM projednalo ţádost slečny Kateřiny Hykové, Lanškroun (č.j /2004/Pra 339/Sv ze dne ) o prodej části st.p.č. 524 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a ţadatelce prodat část předmětné parcely smlouvou o budoucí kupní smlouvě k výstavbě provozovny dle ţádosti.

19 Zápis ZM Pozemky Pod Penzionem JUDr. Vágnerová jde o schválení prodeje pěti pozemků určených k výstavbě rodinných domů v této lokalitě. ZM schvaluje prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Pod Penzionem II. etapa, zaměřených geometrickým plánem č /2004, k. ú. Lanškroun, následovně: - p.p.č. 3073/94 manţelům Vladimíru a Lucii Křivkovým, Lanškroun; - p.p.č. 3073/103 panu Petru Šilarovi, Lanškroun; - p.p.č. 3073/106 manţelům Jaroslavu a Marcele Kristkovým, Výprachtice; - p.p.č. 3073/104 manţelům Pavlovi a Aleně Školníkovým, Lanškroun; - p.p.č. 3073/105 manţelům Ing. Ladislavu a Ivaně Bakovým, Lanškroun. Bytová výstavba v lokalitě Pivovar JUDr. Vágnerová na ZM v červnu byl schválen převod pozemků smlouvou o sml. budoucí fy EUBE k výstavbě bytových domů. S touto firmou byla podepsána budoucí kupní smlouva na pozemky v lokalitě Podměstí s tím, ţe firma má ještě schválený prodej pozemků ve vnitřním pivovaru a nad tzv. leţáckými sklepy. Z jednání s firmou vyplynulo, ţe o pozemky ve vnitřní části pivovaru nemají zájem, ale mají zájem o pozemky nad leţáckými sklepy. Jelikoţ se nestihne podepsat budoucí kupní smlouva do šesti měsíců, poţádali nás o prodlouţení termínu do ZM projednalo dopis obchodní společnosti EUBE a. s. ze dne (č.j /2004/SEK/PRA, doručený dne ), ve kterém uvedená obchodní společnost potvrzuje svůj záměr realizovat bytovou výstavbu v lokalitě Pivovar na části stpč. 867 v k. ú. Lanškroun o výměře 1040 m 2 (část bývalých leţáckých sklepů), a schvaluje prodlouţení termínu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ohledně části pozemku st.p.č. 867 s tím, ţe předmětná smlouva bude podepsána nejpozději do Různé Zápis finančního výboru Pan Střecha je to jenom průběţný zápis. Rozpočet se bude sestavovat aţ v lednu. Pan Dvořáček doslechl jsem se, ţe pan Střecha zpracoval nákladovost ZŠ. S jakým výsledkem? Pan Střecha protoţe financujeme provoz všech tří ZŠ, chtěl jsem zjistit, kolik je městských financí na ţáka. Nejmenší náklady má ZŠ Smetanova a nejvyšší ZŠ Jiráskova. Toto bude dále předmětem dalšího jednání fin. výboru. Jde mi o to, aby ty peníze šly za ţákem. Pan starosta ZŠ Al. Jiráska má další příjem z pronájmu bankomatu ve své budově. Počítalo se s tím? Pan Střecha toto nebylo součástí porovnávání. Pouze příspěvek Města na ţáka, ne, to co si školy svojí činností vydělají navíc. Pan Flugr - při součtu kapacity všech škol máme ve školách 333 volných míst. Kdyţ by se zrušila výuka na bývalém okrese, tak ještě zbude kapacita ve třídách.

20 Zápis ZM Paní Krejčová 330 míst na 60 tříd tj. 5 ţáků na třídu. Nelze celý 1. stupeň rozdělit do dalších ZŠ. V MŠ se třídy naplňují. V letošním roce jsme otvírali další třídu v MŠ. Pan Střecha nevíme, jak bude fungovat aplikace nového školského zákona v našem městě. Ta vlastně ruší existenci zvláštních škol. Mgr. Švarcová zákon 561 dává zelenou integraci. Pan starosta výklad tohoto zákona nezná pojem Zvláštní škola. Ty by měly být zrušeny. Znamená to, ţe se přemaluje firma, nikoliv, ţe se Zvláštní škola rozpustí a děti se integrují do ostatních ZŠ. Tzn., ţe zanikne název, ale škola bude fungovat dál. Doc. Maixner pojem Zvláštní škola v novém zákoně není - je Základní škola speciální. Ta stávající Zvláštní škola bude Základní škola se zvláštně vyučovacím programem. Bude pro určitým způsobem diagnostikované děti. I tyto školy budou zřízeny krajem. Nebudeme je muset přebírat pod Město. Pan Flugr jaký je průměr dětí ve třídě? Paní Krejčová na 1. stupni je to 20 dětí ve třídě. Na 2. stupni asi 24 dětí. Ing. Bernášek je to znormované. Ve třídě na střední škole jich nesmí být víc jak 30. ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne Pro: 19, Abs.:2 ( Baborák, Majetič) Jmenování člena fin. výboru Pan tajemník přečetl od MUDr. Delonga, kde ţádá o uvolnění z činnosti ve finančním výboru. Podle zákona o obcích zák. 128/2000 Sb. musí být počet výboru lichý. Tzn., ţe ve finančním výboru je 7 členů, a to odpovídá. Mám ještě připomínku ke kontrolnímu výboru. Ing. Verner já bych poţádal zváţit jednu věc. Město Lanškroun je firma o rozpočtu mil. Kč. A to je dost velká starost. Vyplatilo by se, aby ve výborech byli upřednostněni odborníci, neţ obsazování komisí dle politické příslušnosti. Pan Střecha je pravda, ţe finanční výbor podléhá ZM, ne RM. Uţ jsem dal podnět členům fin. výboru, pokud mají námět na jiný způsob řízení nebo práci tohoto výboru, tak ať si jej připraví a přednesou. Zatím ţádný podnět není. Pokud tady na ZM má někdo námět jiné činnosti finančního výboru neţ té, která je dána jeho jednacím řádem, ať ho přednese. Jsou názory, zda se tato práce nemá dělat na úrovni odboru města a fin. výbor se pak zabývat globálními vizemi. I to je moţné. Zatím finanční výbor kopíruje práci bývalé finanční komise. Doc. Maixner odsouhlasím, co řekl ing. Verner, nechat doplnění dvou zástupců aţ na příští ZM, aby si všichni rozmysleli a získali odborníky. Pan starosta naprosto s tímto názorem souhlasím. Na Městském úřadě proběhl audit Krajského úřadu na naši činnost a toto nám bylo vytknuto, ţe u kontrolního výboru máme sudý počet členů. Je to v rozporu se zákonem o obcích. ZM odvolalo na vlastní ţádost člena finančního výboru MUDr. Miroslava Delonga.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK Číslo ZM: 9/2011-ZAST Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK ze dne 18.10. 2011 Počet listů: Počet příloh: 6/ Program 9. jednání Zastupitelstva města - úterý 18. 10. 2011 1. Procedurální

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více