Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Mezinárodní setkání radioamatérù Holice RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

2 Slovo úvodem Slovo za Èeský radioklub Svetozar MAJCE, OK1VEY Ing. Miloš PROSTECKÝ, OK1MP Vážení pøátelé! Jako každým rokem, tak i letos je souèástí setkání vydání Sborníku. Opìt se jeho pøípravy obìtavì ujal Radek OK2XDX. Sborník byl a je velice žádaný doplnìk setkání. Na jeho vydání dochází ještì dlouho pøed setkáním mnoho dotazù. Podle obsahu soudì se Radkovi OK2XDX podaøilo oslovit vhodné autory a hlavnì od nich získat kvalitní pøíspìvky. Protože jsem po léta pøipravoval Sborník a získával autory, vím že je to nesmírná práce. Patøí tedy dík hlavnì jemu, ale také všem autorùm. Je potìšitelné, že se se svými poznatky a zkušenostmi podìlili s ostatními radioamatéry. Když jsme s Radkem OK2XDX vedli úvahy o tom, zda Sborník vydat též v digitální podobì, došli jsme k závìru, že bude zásadnì vydán jen v tištìné podobì. Pokud by se vydal též na disketì, pak by se tištìných Sborníkù (odhadem podle provedeného prùzkumu) prodalo asi polovina. Jeho vydání by pak bylo neekonomické nebo by musela jeho cena stoupnout málem na dvojnásobek. Souèasnì se pøipravuje i vydání CD, který by vhodnì doplòoval letošní Sborník. Bude na nìm jistì také dostatek informací, obecnì užitných pro radioamatéry i ostatní kutily elektroniky. Je také doplòkem k nìkterým èlánkùm ve Sborníku tam, kde se tištìná podoba nedala lehce realizovat. Moje podìkování patøí také vydavatelství BEN technická literatura Praha, které již po léta pro holická setkání Sborníky vydává. Podìkování patøí jak panu Liboru Kubicovi, tak Martinu Havlákovi, který pøíspìvkùm dává jejich grafickou podobu a do poslední chvíle oèekává, co ještì do Sborníku pøidáme. Pøeji všem, kterým se Sborník Holice 2000 dostane do rukou, aby v nìm našli nìco potøebného pro vylepšení svého radioamatérského koníèka. Svetozar Majce OK1VEY øeditel setkání Vážení pøátelé! Pomalu konèí další období dovolených a my se opìt scházíme na již tradièním radioamatérském setkání v Holicích. Pomalu konèí dvacáté století, století, které pøineslo vznik i naší záliby radioamatérské èinnosti. Záliby založené na komunikaci mezi lidmi, mezi námi radioamatéry. K této komunikaci pak v posledních letech pøispívají i tato setkání. Na nich se ti, kteøí se znají z radioamatérských pásem osobnì setkávají a vymìòují své zkušenosti. Dovolte mi, abych vás všechny, kteøí jste na toto již jedenácté Mezinárodní setkání radioamatérù Holice 2000 pøijeli, pozdravil jménem Rady Èeského radioklubu i jménem svým a popøál vám pøíjemný pobyt na tomto setkání. Zahranièním úèastníkùm pak pøeji i pøíjemný pobyt v Èeské republice. Vìøím, že holická setkání budou pokraèovat i v pøíštím tisíciletí, nebo od svých poèátkù vstoupilo do podvìdomí našich a v poslední dobì i zahranièních radioamatérù. Mnozí z nich, jak jsme mìli možnost se pøesvìdèit na HAM-RADIO v Nìmecku, již pøedem shánìjí potøebné informace. A potìšitelná je i stabilní úèast. Mnozí z nás si již nedovedou pøedstavit, že by se v Holicích nenašel kolektiv nadšencù, který tato setkání pøipravuje. Na závìr bych pak chtìl podìkovat všem organizátorùm, kteøí pod vedením Svety, OK1VEY, nám toto setkání pøipravili. Jde o usilovnou nejen organizátorskou èinnost, která pøináší mimo jiné i pouèení a nové informace nám všem. Ing. Miloš Prostecký, OK1MP pøedseda ÈRK Vydal RADIOKLUB HOLICE v nakladatelství BEN technická literatura k Mezinárodnímu setkání radioamatérù v Holicích 2000 Sazba Martin HAVLÁK, BEN technická literatura Neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah pøíspìvkù ruèí autoøi. Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000 SLOVO ÚVODEM 1

3 OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE Mezníky radioamatérské èinnosti v Èeskoslovensku Jiøí Peèek, OK2QX... 3 Pásmo 136 khz Petr Malý, OK1FIG... 5 Portrét evropského Dxmana Erik, SM0AGD, pøeložil OK2QX Problematika navrhování a výpoètù rádiových spojù Ivo Šmíd, OK1JGX Radioamatérské majáky v ÈR a SR František Janda, OK1HH PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH Majáky František Janda, OK1HH (stav k ) Transceiver SSB Andrzej Janczek, SP5AHT Anténa Battle Creek Special Martin Kratoška, OK1RR, 23 KV širokopásmové tranzistorové zesilovaèe Václav Vomoèil, OK1FV PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH Amatérská televize v pásmu 23 cm (ATV) Petr Voda, OK1IPV & Pavel Husák, OK1PHU Levná a jednoduchá anténa pro 70 cm David Kubálek, OK1TDU Anténa SBF pro 1296 MHz Jaroslav Klátil, OK2JI & Tomáš Mádr, OK2MTM Univerzální anténa pro 2 m a 70 cm Josef Tomalèík, OK2JTU & Radovan Hájovský, OK2TRH Netradièní využití kabelového TV konvertoru Zdenìk Borovièka, OK2BX HIL 2000 (Hodnì Inteligentní Linkovaè) Radioklub OK1OMX DIGITÁLNÍ PROVOZ Provoz Feld-Hell Josef Klimosz, OK2WO Data, filtry, signály Pavel Váchal, OK1DX PROVOZ NA PACKET RADIU Linkový TRX 23 cm Jan Vanický, OK1AYR & Roman Plesl, OK1HGL Seznam objektù PR v OK Jan Veselý, OK1FUL Mapa PR sítì v OK Jan Veselý, OK1FUL (stav k èervenci 2000) Mapa PR sítì v SP Marian, SP6FIG (stav k èervenci 2000) Ako pracova na pakete Ivan Kuracina, OM2IK Náhrada DA pøevodníku ZN429 v RMNC3 kartì a DF9IC modemu Pavel Lajšner, OK2UCX Watchdog s extrémnì dlouhým èasem Petr Kras, OK1UCI TECHNIKA A KONSTRUKCE Elbug Radim Kabátek, OK2TEJ Doplnìk k závodnímu TRXu Pepa Kodym, OK2SFI & OK2KVM team Nokia 620 nejen pro fone Jaroslav Doškáø, OK1VPU Ekonomický stabilizovaný zdroj Jiøí Peèek, OK2QX Propojení TCVR a PC Bohumil Štícha, OK2PSG Co s tužkovou baterií? Radek Václavík, ON Semiconductor Výkonový zesilovaè ve tøídì E Jiøí Šebesta, OK2JEY GES-ELECTRONICS radioamatérùm GES-ELECTRONICS, 87 Jednoduchý generátor signálu do 1 GHz ELSY, Praha CB pager Pavel Lajšner, OK2UCX & Radek Václavík, OK2XDX Konvertor z pásma MHz/27 MHz k CB radiostanici Miroslav Gola, OK2UGS...94 Miliwatmetr do 500 MHz s logaritmickou indikací Pavel Filip, OK1VUS & David Kubálek, OK1TDU INZERCE DD-Amtek GPS pøijímaèe družicové navigace EMGO moduly, stavebnice, souèástky KVAPIL ELEKTRO zabezpeèovací technika, akumulátory, mobilní telefony, bezdrátové ovládání, mìøicí pøístroje AMARO èasopis Praktická elektronika GES elektronické souèástky, mìøicí pøístroje, radiokomunikace BEN knihy nakladatelství BEN technická literatura Vážený ètenáøi, zakoupením tohoto Sborníku pøíspìvkù jsi malou èástkou pøispìl na rozvoj sítì Packet radia v OK. Pamatuj, že My jsme sí. Èlánky neprošly jazykovou úpravou. Pro podrobnìjší informace kontaktujte prosím pøímo autora èlánku. Radek OK2XDX 2 OBSAH Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000

4 Mezníky radioamatérské èinnosti v Èeskoslovensku Na pøelomu let 1999 a 2000 jsem intenzivnì pátral po tom, jakým zpùsobem se vyvíjela legislativa, pokud se týèe povolování provozu radioamatérských stanic. Dá se øíci, že mé úsilí bylo úspìšné, nebo až na malý výsek snad necelých tøí let se mi podaøilo získat znìní všech v dané dobì platných koncesních podmínek nejen vlastním pøièinìním, ale také øady dalších radioamatérù. K osvìtlení èásti zde uvedené pøispìli napø. OK2VF se svou XYL OK2BBI a OK2ON, když pozdìji jsem mìl možnost i materál od nich získaný vidìt v originále v knihovnì Poštovního musea v Praze, na které i event. další zájemce o poèátky radioamatérského hnutí mohu odkázat lze tam napø. vystopovat jména a adresy vèetnì data udìlení koncese všech našich radioamatérù aktivních od roku 1930 až do konce roku Potom se stopy ztrácejí a hlavnì z poèátku 50. let jsou písemnosti prakticky nedosažitelné. Kompletní poznatky které jsem získal, vycházejí letos formou výtahu a komentáøe postupnì v èasopise Amatérské radio, zde uvádím úplné znìní našich prvých koncesních podmínek a zajímavosti z jednìch pováleèných. Z hlediska radioamatérù-vysílaèù je možné oznaèit tøi dùležité mezníky, které významnou mìrou ovlivnily na delší èas provoz radioamatérských stanic v Èeskoslovensku. Tím prvým bylo pochopitelnì vydání prvých koncesních podmínek, i když legislativnì již bylo umožnìno vydávat koncese o pìt let døíve díky vládnímu naøízení ze dne Úøady však èekaly na podepsání mezinárodních dohod (Washingtonská konference v roce 1927 a Haagská úmluva). Vždy i ustanovení o zkouškách bylo u nás otištìno již v roce 1927! Vlastní koncesní listina obsahovala Povinnosti koncesionáøe vysílací radioamatérské stanice a to byly právì ty prvé koncesní podmínky. Byly struèné, obsahovaly 17 bodù a jsou uvedeny ve Vìstníku ministerstva pošt è.1/1930 v èásti vìcní. Ustanovení byla struèná a zní takto: Kromì všeobecných podmínek, stanovených vládním naøízením ze dne 16. dubna 1925, èís. 82 Sb. z. a n. kterým se urèují podmínky zøizování, udržování a provozu telegrafù, je koncesionáø povinen zachovávati a plniti ještì tyto podmínky zvláštní: 1. Koncesovaná stanice bude zøízena podle pøipojeného popisu a zapojovacího vzorce. Každá dùležitìjší zmìna tohoto zapojení potøebuje døívìjšího schválení ministerstva pošt a telegrafù. 2. Veškerá vysílání koncesovanou stanicí smìjí se konati jen frekvencemi obsaženými v pásmech kc/s, kc/s, kc/s, kc/s a kc/s. Jakékoliv vyboèení z tìchto pásem je zakázáno. Vysílání musí býti prosto všech harmonických emisí. 3. Koncesovaná stanice musí být opatøena vlnomìrem, který má pøesnost 0,5 %. Tento vlnomìr musí koncesionáø kdykoliv na vyzvání poštovní a telegrafní správy na své útraty pøedložiti Poštovnímu technickému zkušebnímu ústavu v Praze, který jej na útraty koncesionáøe pøezkouší. 4. Nejvìtší úhrnná výkonnost (pøíkon) používaná pro napájení anod posledního stupnì i s lampami modulaèními, jest omezena na 50 wattù. 5. Pro napájení anod nesmí se užívati støídavého proudu neusmìrnìného nebo støídavého proudu sice usmìrnìného, ale nedostateènì filtrovaného, nebo nedostateènì filtrovaného proudu stejnosmìrného. 6. Vysílání je dovoleno jen na vlnách netlumených, nemodulovaných, nebo netlumených modulovaných, Jiøí Peèek, OK2QX a to s podmínkou, že nebude rušen nijaký jiný radioelektrický pøíjem, zejména pøíjem radiotelegrafních a radiotelefonních stanic veøejné služby, ani pøíjem všeobecného rozhlasu domácího nebo mezinárodního. Na netlumených vlnách modulovaných smí se vysílati jen s podmínkou, že pøi tom nebude vyboèeno z povolených frekvenèních pásem (viz podmínku è. 2). 7. Koncesovanou stanicí je dovoleno vysílati a pøijímati jen struèná radiotelegrafní nebo radiotelefonní sdìlení o právì provádìných pokusech a ladìních stanice. Je zejména zakázáno vysílati radiotelegraficky nebo radiotelefonicky jakákoliv sdìlení, která by mìla povahu osobní neb obchodní korespondence nebo povahu zpráv novináøských, reklam apod. Nesmí býti dále vysíláno nic, co by se pøíèilo zákonu, veøejnému poøádku neb dobrým mravùm, a nic, co by mohlo býti považováno za èást rozhlasu. 8. Vysílati se smí jen v øeèi jasné (tedy nikoliv smluvené nebo šifrované); je však dovoleno užívati smluvených zkratek, pøi vysílání radiových amatérù mezinárodnì zavedených a všeobecnì užívaných. 9. Vysílati koncesovanou stanicí smí jen koncesionáø neb osoba, která obdržela od ministerstva pošt a telegrafù potvrzení o úspìšnì vykonané zkoušce, pøedepsané pro koncesionáøe vysílacích radioelektrických stanic pokusných. 10. Pro tuto vysílací stanice ustanovuje se volací znaèka OK2XY. Tuto volací znaèku nutno èastìji zaøazovati do všech vysílání koncesované stanice. 11. Vysílání nesmí se díti v dobì, kdy vysílá nejbližší rozhlasová stanice svùj normální program. 12. Koncesionáø je povinen vésti pøesný denník, do nìhož nutno zapisovati zaèátek a konec každého vysílání, délky vln pøi tom použitých, volací znaèky korespondujících stanic, technické podrobnosti o prùbìhu každého pokusu a úplné znìní všech textù, které koncesovaná stanice vyslala a pøijala. 13. Koncesionáø je povinen pøedkládati ministerstvu pošt a telegrafù dvakrát roènì, a to v prvních 14 dnech mìsícù ledna a èervence, písemnou zprávu o praktických výsledcích a event. vìdeckých poznatcích, získaných v uplynulém pùlroèním období pøi provozování koncesované stanice. 14. Na vyzvání ministerstva pošt a telegrafù, nebo místnì pøíslušného øeditelství pošt a telegrafù, nebo místnì pøíslušného telegrafního stavebního úøadu a jejich orgánù øádnì se prokázavších, musí býti vysílání koncesovanou stanicí ihned zastaveno. Zastavení vysílání smí být obnoveno teprve tehdy, když k tomu dalo svolení ministerstvo pošt a telegrafù. 15. Koncesovaná stanice a deník o její èinnosti musí býti kdykoliv pøístupny kontrolním orgánùm poštovní a telegrafní správy, kteøí se øádnì legitimují. 16. Koncesionáø je povinen vyžádati si u pøíslušného poštovního a telegrafního úøadu koncesi na pøíjímací stanici radiofonní a zapravovati po dobu trvání koncese na stanici vysílací pøíslušný mìsíèní rozhlasový poplatek. 17. Tato koncese a všechny její podmínky jsou kdykoliv zmìnitelny a odvolatelny. Ministerstvo pošt a telegrafù béøe na vìdomost, že vysílací koncesovaná stanice bude umístìna v... Každou, by jen doèasnou zmìnu v umístìní vysílací stanice, nutno ihned ohlásiti øeditelství pošt a telegrafù v... Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000 VŠEOBECNÉ INFORMACE 3

5 4 VŠEOBECNÉ INFORMACE Mimo vlastní naøízení koncesní listiny byl vázán koncesionáø i ustanoveními zákona o telegrafech o ochranì telegrafního tajemství. Napø.... nesmí zapsati ani s nikým projednávati náhodou zaslechnutý radiotelegram nebo radiotelefonní rozhovor. To platí... i pro èleny jeho rodiny... a vùbec pro každého, komu koncesionáø umožní pøístup k stanici, za války nebo za mimoøádných pomìrù je koncesionáø povinen svou stanici, bude-li k tomu vyzván, vydat státu za náhradu. Vysílacímu radioamatéru je zakázáno vysílati nepravé nebo klamavé tísòové signály... Stran své anteny je koncesionáø povinen dbáti ustanovení o antenách uveøejnìného ve Vìstníku M. P. è. 67 z roku Druhým mezníkem byl zákaz vysílání a zrušení koncesí, což nastalo prakticky s vyhlášením stanného práva u nás v záøí a øíjnu Bezprostøednì po obsazení Protektorátu Èechy a Morava vyšla vyhláška o zákazu držení vysílacích zaøízení, ty pak byly u jednotlivých radioamatérù zabaveny. Ponìkud jiná situace byla v té dobì na Slovensku, kde pochopitelnì protektorátní zákony neplatily; tam bylo naopak po roce 1940 vydáno asi koncesí na základì koncesních podmínek které navrhli tehdejší OK3DG, 3DK a 3ID a které vydala Slovenská pošta. Koncese byly vydány hlavnì døívìjším slovenským koncesionáøùm z doby ÈSR a dùstojníkùm spojovacího vojska s radiotelegrafním výcvikem. Ti nemuseli skládat zkoušky. Ovšem po vypuknutí války mezi Sovìtským svazem a Nìmeckem byl vydán zákaz vysílání a svá zaøízení museli slovenští radioamatéøi odevzdat do spojovacího skladu slovenské armády, jehož velitelem byl tehdy OK3NZ, Kliment Culen. Z tohoto období se mi nepodaøilo získat žádné materiály, poslední stopa po nich konèí v Banské Bystrici. Po válce byla obnovena možnost legálního vysílání pro radioamatéry až v roce 1946 a zaèátkem roku byly zveøejnìny Zatímní koncesní podmínky..., v srpnu 1946 byly schváleny stanovy ÈAV a ve VMP 45/1946 otištìny prvé øádné pováleèné koncesní podmínky. Jako tøetí mezník lze oznaèit vydání koncesních podmínek v roce Bohužel, ty negativnì ovlivnily vyvoj radioamatérského hnutí u nás. Zatímco ve státech na západ od našich hranic progresivnì expandoval poèet koncesionáøù, což pochopitelnì ovlivnila relativnì snadná dostupnost velmi kvalitních inkurantních, jak pøijímacích, tak vysílacích zaøízení, u nás po jejich zveøejnìní zùstalo na dlouhou dobu radioamatérù-jednotlivcù jen velmi málo a vìtšina èinnosti se pøesunula do klubových stanic. Nejednalo se o nìjaké násilné odebírání již vydaných povolení, jak se mnohdy traduje, ale jak mi potvrdil napø. OK2WE, který tehdy také o koncesi pøišel, v té dobì nebylo pro vìtšinu koncesionáøù možné splnit podmínku uvedenou dále v bodì 29. Podmínky byly zveøejnìny ve VMP è. 5/1949 s názvem Koncesní podmínky pro vysílací radioelektrické stanice pokusné. I ty ještì hovoøí o povinnosti dodržování ustanovení zákona o telegrafech z a vládního naøízení è. 82/1925 (!!) jakož i všech pøedpisù vydaných ministerstvem pošt pro koncesionáøe... a koncesionáøi se musí øídit pøedpisy mezinárodními pro amatérské vysílací stanice. Ty však nebyly blíže definovány. K podstatným zmìnám došlo hlavnì v oblasti kmitoètových pøídìlù. Byly stanoveny 3 tøídy A, B a C. Zaèáteèníci byli automaticky zaøazeni do tøídy C; po uplynutí jednoho roku byli automaticky (pokud nebyl podán od ÈAV návrh na prodloužení nebo zkrácení lhùty) pøeøazeni do tøídy B. Do tøídy A pøešel koncesionáø po tøíleté praxi ve tøídì B, pokud navázal každoroènì alespoò 300 spojení s cizími stanicemi, nebo spojení ménì ale s 50 nebo více zemìmi. Dále se zde vyžadovala znalost vysílat i pøijímat morse znaèky rychlostí 90 zn/min. Žádost se zasílala prostøednictvím ÈAV, rozhodovala místnì pøíslušná služebna KSR a zaøazování bylo zveøejòováno ve spolkovém èasopise ÈAV. Jednotlivé tøídy mìly povoleno 10 W, 50 W, 100 W. Ve tøídì C mohly být používány jen vysílaèe øízené krystalem nebo ECO. Koncesionáøi tøídy A mohli v pásmu 14 Mc/s zvýšit pøíkon až na 150 W. Povolená pásma - pro CW (A1) tøída A: 1,75 2,0 Mc/s, 3,5 3,635 a 3,685 3,95 Mc/s, 7,0 7,3 Mc/s, 14,0 14,4 MC/s, 28 29,7 Mc/s (poprvé omezení pod 30 MHz) a dále tzv. ultrakrátkovlnná frekvenèní pásma Mc/s doèasnì, Mc/s z toho Mc/s doèasnì), Mc/s doèasnì, Mc/s spolu s leteckou navigací která nesmìla být rušena a pásma , , (doèasnì), , a Mc/s. Pro provoz A2 a A3 (modul. telegrafie a fonie) 3,685 3,95 Mc/s, 7,1 7,3; 14,15 14,25; 28,2 29,7 Mc/s a na všech UKV pásmech. Tøída B mìla povolená pásma stejná, ovšem tøída C jen A1 provoz na 1,75 2,0 a 3,5 3,635 Mc/s, A2 a A3 provoz na UKV pásmech stejných jako tøída A. Poboèky ÈAV mohly zøizovat klubové stanice urèené pro výchovu èlenù, za vedení odpovìdného instruktora jmenovaného ústøedím ÈAV který mìl sám koncesi. Propùjèení koncese u jednotlivcù bylo vázáno na èlenství v ÈAV. Poštovní správa a RKÚ (radiokom., kontrolní úøad) mohly kdykoliv zaøízení prohlédnout a pøezkoušet na náklad koncesionáøe. Pracovat se smìlo jen s tìmi vysílacími stanicemi, které byly koncesované o stanicích nekoncesovaných mìl povinnost každý koncesionáø ihned informovat KSR. Propùjèení koncese bylo ještì oznamováno ve VMP a ve spolkovém èasopise ÈAV. Pøedepsán byl pøesný deník, jehož stránky musely být pøedem strojovì èíslovány, v pevné vazbì a listy nesmìly být vyjímány. Zapisoval se celý pøijatý text, a podstatný obsah vyslaných sdìlení. Telegrafní tajemství muselo být zachováváno, ale jak se zde praví:... toto ustanovení neplatí, pokud je zákony pod trestem stanovena všeobecná povinnost oznamovat urèité trestné èiny (napø. podle zákona na ochranu lidovì-demokratické republiky). Vysílání mimo povolené stanovištì bylo povoleno, ale každý takový pøípad musel být oznámen KSR. Na závìreèných ustanoveních je vidìt znatelný vliv celkové tehdejší politické situace: (26) Koncesionáø je povinen v rámci branné výchovy spolupracovat s orgány vojenské správy a øíditi se v tomto smìru pøíslušnými pokyny. Musí být kdykoliv k dispozici státní správì a to podle pokynù ministerstva pošt po pøíp. ministerstva vnitra... (dále se hovoøí o možnosti zprostøedkovávat zprávy pøi živelních pohromách ap). (28) Porušení koncesních podmínek má za následek zastavení èinnosti vysílací radioelektrické stanice pokusné na urèitou dobu nebo zrušení koncese nehledì k event. trestnímu stíhání podle pøíslušných zákonných ustanovení. (29) Koncesionáø je povinen pøedložiti prohlášení dvou fysických osob, které se zaruèují, že koncesionáø nezneužije nebo neumožní zneužití své vysílací stanice k protistátní èinnosti; v prohlášení musí být uvedena i osobní data tìchto osob. Toto poslední ustanovení znamenalo pro mnohé nepøekonatelný problém a není divu. V tehdejší vypjaté situaci poèínající špionománie byl málokdo ochoten se zaruèit v podstatì za cizí osobu, že ta nezneužije svou stanici k nekalým úèelùm. Radioamatéøi, kteøí toto prohlášení do urèeného data nepøedložili, pozbyli automaticky koncesi. Tato, nebo obdobná formulace povinných ruèitelù vydržela i v dalších koncesních podmínkách až do roku 1954, kdy vydávání koncesí pøevzalo ministerstvo vnitra. Podstatné uvolnìní vydávání koncesí znamenalo vydání povolovacích podmínek v roce 1961, od toho roku bylo umožnìno mnoha starším amatérùm, pokud nezatrpkli, získat znovu koncesi. Mnozí to však odmítli. Napø. v Pøerovì døíve velmi známý OK2KP K. Koksa se mi svìøil: Dvakrát jsem jako radioamatér pøišel o velký majetek jednou mi stanici zabavili Nìmci, podruhé komunisti. Ani za jednu jsem nic nedostal. Dnes, jako dùchodce na to, abych si postavil tøetí nemám a stále bych žil v obavách že o ni zase pøijdu. O dìní v radioklubu a o radioamatéry vùbec se však zajímat nepøestal. Zájemce o tuto oblast radioamatérských dìjin odkazuji na již zmínìný seriál v èasopise Amatérské radio, kde je uvedeno mnoho dalších zajímavých podrobností, i z oblasti pøedpisù pro zkoušky. Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000

6 Úvodem V loòském sborníku jsme se mohli doèíst, že pásmo 135,7 až 137,8 khz je zcela atypické pásmo, kde bylo vzhledem k problémùm s anténami uskuteènìno zatím jen minimum spojení. Dnes po roce mùžeme øíct, že napøíè Evropou probíhá èilý telegrafní provoz a bìžnì se uskuteèòují spojení na vzdálenosti blížící se 2000 km. Mnoho stanic používá vertikály kolem 30 metrù, LW antény délek pøes pùl kilometru, vysílaèe kolem 1 kw. Nìkteøí experimentují s anténami vytaženými papírovými draky, jiní vypouštìjí balóny naplnìné héliem. Na pásmu se vyvinul nový druh provozu, Visual-CW, pøi kterém lze pracovat se signály hluboko pod úrovní šumu. Uskuteèòují se expedice na opuštìné antény profesionálních dlouhovlnných vysílaèù. Není týdne, aby se na pásmu nedìlo nìco zajímavého, nebo aby nebyl pøekonán nìjaký rekord. Sbírají se prvenství prvních spojení mezi dvìma zemìmi a velké pøípravy se dìjí pro historicky první pøeklenutí Atlantického oceánu na tomto pásmu. Troufám si øíct, že dlouhé vlny jsou v souèasné dobì jedno z nejbouølivìji rozvíjejících se odvìtví radioamatérství. Pásmo 136 khz má ještì jeden rozmìr, v nìmž se vrací radioamatérství jeho pùvodní smysl. Je to pásmo bez historie, tudíž je zde velký prostor pro sbírání zkušeností a pro experimenty. Také výrobci zaøízení zatím nezareagovali (nebo jsou dlouhovlòáci pøíliš malá cílová skupina a tudíž to pro výrobce není dostateènì zajímavý byznys), takže zaøízení má ten, kdo je ještì ochoten bastlit. První èlánek o pásmu 136 khz u nás vyšel v posledním èísle AMA magazínu (díky práci redakce s pùlroèním zpoždìním), následovala série obsáhlejších èlánkù ve slovenském Radiožurnálu a nyní také pravidelnì vychází sloupeèek Dlouhé vlny v èasopise Radioamatér. Další informace a také fotografie zaøízení, nahrané zvuky a spektrogramy mùžet získat z Internetu na Následující text je kompilát ze dvou nejdùležitìjších èlánkù, které vyšly. Vítejte v novém svìtì Pásmo 136 khz Petr Malý, OK1FIG je asi nejlépe zaèít experimentovat s rámovými anténami. Pokud chcete i vysílat, pak nezbývá než zrealizovat velkou anténu. Co platí na dlouhých pásmech na KV, platí na dlouhých vlnách dvojnásob: co nejvíce drátu v co nejvìtší výšce. Vìtšinou se používají vertikály zakonèené velikým kapacitním kloboukem. Takové anténì však dlouhovlòáci øíkají Marconiho T-anténa. Kapacitní klobouk mùže být tvoøen soubìžnými dráty (s rozteèí alespoò 1 metr), nebo mohou být uspoøádány do hvìzdy. Vertikální èást nemusí být nutnì pøipojena doprostøed kapacitního klobouku, mùže být i na jednom konci, takže je to pak vlastnì inverted-l anténa nebo tzv. multiple topload. Dobrých výsledkù lze dosáhnout již s anténou 10 m až 15 m vysokou, s kapacitním kloboukem délky 20 až 40 metrù. Konce kapacitního klobouku by nemìly být sklonìny pøíliš k zemi. Nìkteøí radioamatéøi používají k vytvoøení vysokého vertikálu balóny naplnìné héliem nebo papírové draky. Samozøejmì, takový extrémnì krátký (vzhledem k vlnové délce) vertikál potøebuje odpovídající zemnicí systém. Doporuèují se radiály délky øádovì desítky metrù a mìlo by jich být nìkolik. Obr. 1 Typické provedení Marconiho T-antény. Vodièe kapacitního klobouku by mìly mít rozteè alespoò 1 metr, na koncích se nespojují dohromady a nemìly by se svažovat k zemi. Pásmo 136 khz Pásmo je od 135,7 khz do 137,8 khz. V Èeské republice musí o povolení pásma 136 khz žádat každý jednotlivì. Je Loading coil, neboli pøizpùsobení antény na 136 khz povolen provoz pouze CW s maximálnín vyzáøeným výkonem Pøizpùsobení antény je další dùležitá vìc. Protože je anténa vzhledem k vlnové délce velmi krátká, doladí se do 1 W. Ve Velké Británii mají navíc ještì pásmo 73 khz (71,6 khz až 74,4 khz.). Na Novém Zélandì a v Austrálii mají pásmo rezonance velkou cívkou. Tato cívka se v zahranièní literatuøe 181 khz až 182 khz. oznaèuje jednotnì jako loading coil. Pokud má pøizpùsobovací cívka sloužit i pro vysílání, nelze ji vyrobit s malými Jak nezaèínat rozmìry. Pro výkony v øádech stovek wattù se cívky vinou na Témìø každý z novì pøíchozích na toto pásmo udìlá stejnou plastikové roury o prùmìru cca cm, do rezonance se chybu. Nìkde se doslechne, že toto pásmo existuje. Zjistí, dostaneme na asi 150 závitech. Pøizpùsobení pro 50 ohmù že jeho transceiver poslouchá i tam dole. Pøipojí si svoji stávající nalezneme velmi blízko studeného konce cívky, asi v jedné LW anténu do anténního konektoru a zaène prolaïovat dvacetinì poètu závitù. Cívkou se ladí, takže musíme vyrobit pásmo, v lepším pøípadì se zapnutým CW filtrem. Zkusí to variometr. Není to zas tak velký problém, viz obrázek. Pokud párkrát, a protože žádné radioamatérské stanice neslyší, usoudí, budete dìlat pøizpùsobovací cívku pouze pro pøíjem, mùžete ji že se na tomto pásmu buï vysílat nedá, nebo že na nìm samozøejmì vyrobit menší. Obvykle se doporuèuje vinout cív- nikdo nevysílá. Pøitom netuší, že pár decibelù níže je živý telegrafní ky jako jednovrstvé. Pøi vícevrstvé cívce se vám snadno mùže provoz, kde se obèas vytvoøí i pile-up. Je to nìco stát, že pro vlastní kapacity cívky bude prakticky nepoužitelky podobného, jako byste se nìkde doslechli, že lze dìlat spojení ná. Pokud pøece jen chcete z dùvodu rozmìrù vinout odrazem od Mìsíce, zamìøili svoji tøíprvkovou krcku vícevrstvì, doporuèuje se dodržet mezery mezi jednotlivými pøipojenou na ruèku na Mìsíc a jali se vysílat... závity stejné jako je prùmìr drátu, a tatáž rozteè by se mìla Anténa dodržet mezi vrstvami. Samozøejmì, ještì lepších výsledkù dosáhnete s cívkami vinutými køížovì. Na pásmu 136 khz Nejlepší zesilovaè je anténa. Nejprve se musíte rozhodnout, zda chcete pouze poslouchat na pásmu, nebo i vysílat. dosti èasto znovuobjevujeme již pozapomenuté znalosti. Návod, jak se vinou køížové cívky, nalezeneme napøíklad v AR Pokud chcete pouze poslouchat, a navíc bydlíte v paneláku, è. 6 z roku Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000 VŠEOBECNÉ INFORMACE 5

7 Obr. 2 Typické uspoøádání pøizpùsobovací cívky. Nezapomeòte, že na horkém konci cívky je vysoké napìtí! Vysílaè Vysílaè si budete muset postavit. Vyrábìjí se sice sólo vysílaèe pro toto pásmo (Ropex First), ty však u nás jsou zatím nedostupné a navíc umí vysílat pouze na jediném kmitoètu. Takové zaøízení pøi vzrùstajícím poètu stanic na pásmu již zaèíná být nepoužitelné. Pøi úvahách o zaøízení musíme zvážit dvì vìci zda máme zájem pouze o normální CW, nebo i o Visual-CW. Pokud chceme jezdit jen CW, pak je asi nejlepším øešením transvertor, za pøedpokladu, že máme na zaøízení možnost ladit s pøesností alespoò desítek Hz. Vzhledem k tomu, že celé pásmo je široké 2,1 khz, pøímo se nabízí možnost nechat po smìšování projít signál krystalovým SSB filtrem. Pokud chceme jezdit i Visual-CW, pak je výhodou sólo vysílaè, který nám umožní vidìt na spektrogramu i vlastní signál a naladit se tak na protistanici s pøesností v jednotkách Hz. Pro provoz CW zpravidla vyhoví stabilitou laditelný oscilátor 1,36 MHz vydìlený deseti. Pro provoz Visual-CW je nutno udìlat oscilátor teplotnì kompenzovaný a mechanicky stabilní, nebo použít kmitoètovou ústøednu zde je potøeba stabilita v øádech jednotek Hz. Koncové stupnì se zpravidla navrhují v tøídì D a k jejich realizaci lze využít levných tranzistorù øady IRF, napø. IRF530. Obr. 3 Pøizpùsobovací cívka realizovaná na novodurových odpadních rourách o prùmìru 150 mm. Vlevo je cívka s odboèkami, vpravo variometr. Na základní desce mezi cívkami je mìøení anténního proudu. Pøijímaè I když jsme majiteli moderního transceiveru, který umí poslouchat i na 136 khz, neznamená to, že máme vyhráno. Vìtšina tìchto zaøízení má vstupní obvody pro tyto frekvence ponìkud odbyté, vstup je zpravidla tvoøen pouze dolnofrekvenèní propustí, dosti èasto je na tìchto frekvencích vøazen ještì útlumový èlánek kolem 20 db. Problémy jsou také s odolností. Na pásmu totiž posloucháme stanice které jsou na úrovni šumu, a pouze 2 khz od nás buší DCF39 silou S db. Problém je jistì také v tom, že moderní transceivery mají první mezifrekvenèní zesilovaè kolem 40 MHz nebo 70 MHz s filtrem širokým 15 khz, takže všechny ty silné profesionální stanice, které jsou kolem pásma, procházejí v plné síle celým zesilovaèem první mezifrekvence a dostávají se až na druhý smìšovaè. Nìkteøí amatéøi používají spíše rùzné inkurantní pøijímaèe, selektivní mìøièe úrovnì, atp. Co se týèe selektivity, pak pro provoz CW je potøeba mít filtr široký asi 250 Hz, v nouzi 500 Hz. Nìkteøí používají nízkofrekvenèní filtry široké pouze asi 20 Hz, jejich použití však nepøináší tak velkou výhodu, protože v QRN typickém pro dlouhé vlny pøíliš zvoní. Pro provoz Visual-CW není šíøka pásma rozhodující, vystaèíme i s SSB filtrem. Dosáhnout uspokojivého pøíjmu znamená 90 % úspìchnu na tomto pásmu. 6 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obr. 4 Praktické provedení budièe pro pásmo 136 khz. Trvale bìžící oscilátor 1,37 MHz je dìlen deseti a klíèován. Pro pøesné naladìní slouží vypínatelná digitální stupnice. Obr. 5 Praktické provedení PA 500W. Vlevo je deska s plošným spojem s dolnofrekvenèní propustí a anténním relé, vpravo je deska s plošným spojem obsahujícím tranzistory a výstupní transformátor. Vestavìt pùlkilowat do plastikové krabice si mùžeme dovolit, protože pracuje v tøídì D a témìø nehøeje. Sborník pøíspìvkù Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více