CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE PASTORAČNÍ PÉČE O CHARITU. Charitativní služba v církvi. Pastorační péče o Charitu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE PASTORAČNÍ PÉČE O CHARITU. Charitativní služba v církvi. Pastorační péče o Charitu"

Transkript

1 Charitativní služba v církvi Pastorační péče o Charitu V posledních patnácti letech se v naší zemi díky novým možnostem, aktivitě a obětavosti mnoha věřících a především díky Boží milosti, Charita velmi rozrostla. Zdá se, že pro další zdravý růst je dobré nabídnout zvláště kněžím v duchovní správě několik řádek o Charitě. Děkuji těm, kteří následující text připravili, a využívám této možnosti, abych poděkoval všem, kteří projevují sloužící lásku potřebným, a zvláště těm, kteří ji znásobují dobrou spoluprací s ostatními skrze Charitu. Kéž Charita stále více zprostředkovává lidem zkušenost Boží blízkosti a pomoci a kéž osvědčuje naše pravdivé prožívání evangelia. CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE PASTORAČNÍ PÉČE O CHARITU Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2005 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1

2 Úvod Denně jsme skrze sdělovací prostředky zavalováni neustálými potřebami trpících bližních na celém světě. Úkol, jakým způsobem jim pomoci, se zdá obrovský a my nevíme, jak začít. Jeden televizní reportér položil Matce Tereze tuto otázku: Není to, co děláte, koneckonců jen kapkou v moři? Usmála se a odpověděla velmi prostě: Ano, ale copak se moře neskládá z mnoha kapek? Nemůžeme dělat všechno, ani si nemysleme, že naše velké skutky lásky změní svět. Můžeme však jako svatý Martin (polovinou vojenského pláště zahalil polonahého žebráka) nebo svatý František (políbil malomocného, který se mu ještě před chvílí hnusil) nebo svatá Anežka Česká (pečovala o chudé a trpící) poznat, že v úkonu darování sami nejvíce dostáváme. Kristus všechny, kdo ho upřímně hledají a slouží mu ve svých trpících bližních, sám naplní svou láskou. V den konečného zúčtování nám Kristus položí otázku: Posloužili jste mi ve svých bližních, kteří byli v nouzi? (srov. Mt 25,40) Podle naší odpovědi bude vypadat naše věčnost. Církev toto své poslání naplňuje jednak v každé farnosti charitativní službou trpícím a potřebným, a pak také skrze křesťanské charitativní organizace, především však skrze Charitu. Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. I. Charitativní služba v církvi 1. Původ Starý zákon na mnoha místech vybízí k lásce k trpícím bližním, zvláště k péči o chudé, utiskované, staré, nemocné a cizince. Bůh dává Izraelitům přikázání milovat druhého jako sebe sama (Lv 19,17-18), dokonce milovat i cizince (Lv 19,34). Služba Bohu v liturgii musí být vždycky doprovázena službou člověku. Půst, který se líbí Bohu, jsou úkony lásky k lidem. Již ve Starém zákoně nacházíme také narážky na lásku k nepřátelům (viz Př 25,21-22). Nový zákon, zvláště však evangelia, jsou základním duchovním kamenem charitativní služby. Je to především Kristův příklad prokazování dobrodiní, uzdravování a jeho přístupu ke každé bídě a nouzi člověka. Jsou to např. jeho slova o pozvaných na hostinu (viz Lk 14,13-14), především však podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37), který se ujal zraněného žida, i když patřil k znepřá-telenému národu. Skutečná láska se nemůže omezit jen na příslušníky vlastní rodiny, vlastního národa, ale každý člověk je naším bližním. Zvláště však jsou to Kristova slova o posledním soudu (Mt 25,31-46), kde nám klade důrazně na srdce, jak se máme zachovat k trpícím bližním, abychom v nich poznali Jeho samého. Další svědectví o účinné lásce máme ve Skutcích apoštolů (Sk 4, ). Podle Kristova příkladu první křesťané pomáhali trpícím bližním, především těm nejchudším a nejpotřebnějším. Apoštolé pak rozhodli, že se budou o hmotné věci starat jáhni a vyvolili sedm mužů, na které vložili ruce (Sk 6,1-6). Apoštol Pavel krásnými a hlubokými slovy vystihuje podstatné vlastnosti lásky (1 Kor 13,1-7) a vybízí na svých misijních cestách ke sbírkám pro chudé křesťany v Jeruzalémě (Řím 15,26; 1 Kor 16,1-3; 2 Kor 8,4-6). Apoštol Jan mluví o podstatě Boha, který je Láska (1 Jan 4,8), a apoštol Jakub ve svém listě zdůrazňuje, že víra se má projevovat skutky (Jak 2,14-17). 2. Historie Již od samého počátku církve se stává pomoc bližním v nouzi jedním ze základních pilířů jejího života. Postupně církev zakládala dobročinné ústavy, útulky, špitály a mnohé jiné služby potřebným v rámci řeholních řádů a kongregací. Mnozí světci jsou dodnes živými obrazy milosrdné lásky, jako např. svatý František, svatá Klára, svatá Anežka Česká, svatá Zdislava, svatá Alžběta Durynská, svatý Vincenc z Paula a další. Charitativní cítění se tak vlivem církve a jejího evangelního poselství stalo obecným cítěním a připravilo půdu pro 2 3

3 vznik sociálního postoje společnosti k potřebám jednotlivců (sociální zabezpečení, zdravotní péče, pomoc slabším, starším, nemocným a jinak strádajícím lidem). I dnes u nás působí charitativní organizace jako např. Maltézská pomoc, vincentinské kongregace a některé řeholní společnosti. 3. Přirozená součást života církve Církev je postavena na třech pilířích: katolická nauka a její hlásání (kerygma), bohoslužba (liturgie) a milosrdná láska (diakonie), což je služba potřebným a trpícím bližním. Diakonie (charitativní služba) je milosrdná láska, která se projevuje skutky. Tato láska má být spojena s láskou k Bohu a se svědectvím víry. Tím křesťané druhým lidem dosvědčují, že evangelium lze žít v praktickém životě. K prožívání víry tedy patří také charitativní služba jako samozřejmý projev životnosti církve, dobře žitého evangelia a jasného svědectví zdravé víry. 4. Podpora od faráře (administrátora) Podle Kodexu kanonického práva (CIC 1983, kán ) má farář ve farnosti podporovat činnost, kterou se rozšiřuje duch evangelia do oblasti sociální spravedlnosti; (...) všemožné úsilí věnuje, spolu s věřícími, tomu, aby se poselství evangelia dostalo i k těm, kteří přestali žít podle náboženství nebo nevyznávají pravou víru. Katechismus katolické církve (2002) v čl zdůrazňuje: Sociální nauka církve tvoří celek učení církve, který se rozvětvuje tou mírou, v jaké církev podává výklad událostí v průběhu dějin ve světle celkového pojetí slova zjeveného Ježíšem Kristem a za přispění Ducha svatého. 2 Toto učení se stává tím přijatelnější pro lidi dobré vůle, čím více projevuje svou účinnost v jednání věřících Služba trvalého jáhna Dokument Kongregace pro klérus z Směrnice pro službu a život trvalých jáhnů obsahuje kapitolu Charitativní služba (č ), kde se uvádí, že trvalí jáhnové se mají věnovat především úkolům charitativním a administrativním. Mají zvláštní pozornost věnovat těm, kteří nejvíce trpí a vykonávat jménem hierarchie charitativní a správní povinnosti, jakož i díla sociální služby Uskutečňování charitativní služby ve farnosti Nejprve formace Charitativní služba patří do farnosti a je její vizitkou. Kněz (jáhen) při promluvách a katechezích farníky vychovává ke vnímání potřeb trpících, starých a nemocných lidí, k umění vcítit se do jejich utrpení a bolestí. Inspirací pro kněžské jednání může být např. svatý Vincenc: když ve farnosti onemocněla celá jedna rodina, požádal farníky, aby jim pomohli; organizoval pak další péči o nemocné a trpící lidi a stal se tak zakladatelem moderní charitativní péče. Některý z farníků pak může převzít ve farnosti zodpovědnost za sociální oblast. V instrukci Kongregace pro klérus ze Kněz, pastýř a vůdce farního společenství se uvádí, že farář pečuje o staré a nemocné a se zvláštní láskou se věnuje umírajícím. Mimořádnou pozornost věnuje chudým a utiskovaným. 1 1 KONGREGACE PRO KLÉRUS. Instrukce Kněz, pastýř a vůdce farního společenství, č. 22. Praha : Sekretariát České biskupské konference, Srov. JAN PAVEL II. Encyklika o starosti církve o sociální otázky Sollicitudo rei socialis, č Praha : Zvon, Katechismus katolické církve, č Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, KONGREGACE PRO KLÉRUS. Směrnice pro službu a život trvalých jáhnů, č. 38. Praha : Sekretariát České biskupské konference, 2002.

4 Potom charitativní aktivity Děti a mládež mohou pomáhat chudým a trpícím např. tím, že nějakou svou aktivitou získávají peníze pro konkrétní pomoc. Kolem Vánoc nebo Velikonoc mohou navštěvovat staré, nemocné a opuštěné lidi. Je dobré mít přehled o starých a nemocných lidech (i kvůli přijetí svátostí). Zde možno zapojit starší ženy, které je mohou navštěvovat. Informují je o tom, co se ve farnosti děje, a povzbudí k modlitbě a oběti za farnost. Také chudé a početné rodiny potřebují naši účinnou pomoc. Nezaměstnané zase můžeme zapojit do různých farních aktivit atd. II. Organizovaná charitní služba 1. Historie Koncem 19. a začátkem 20. století se začaly vytvářet různé národní charitní organizace (Německo 1897, Švýcarsko 1901, USA 1910, ČSR 1919, Holandsko 1924) a byl založen ústřední orgán Světový svaz charity. V Československé republice kolem roku 1930 existovalo Říšské ústředí Svazů charity v RČS se sídlem v Praze, v němž byly sdruženy tyto zemské celky: Zemské ústředí Svazů charity v zemi české, Zemské ústředí Svazů charity v zemi moravskoslezské a Ústredná katolícka charita na Slovensku. Vedle toho vyvíjel u nás svou činnost Německý říšský Svaz charity. Po 2. světové válce Charita svou činnost obnovila, ale po roce 1950, v období budování socialismu, bylo charitní dílo tvrdě potlačeno. V důsledku toho ztratila Charita postupně možnost působit v sociální oblasti a její sociální činnost prakticky vymizela. Mohla provozovat jen Charitní domovy pro řeholnice a duchovní, vydávat a distribuovat schválenou náboženskou literaturu a vyrábět hostie, víno, paramenta a devocionálie. Po celá desetiletí však tisíce věřících, navzdory potížím s úřady, v zaměstnání i v osobním životě, posílaly do misijních stanic po celém světě malé balíčky se skromným obsahem povoleného zboží. V roce 1986, po katastrofálním zemětřesení v Arménii, ustavuje kardinál František Tomášek v Praze Výbor křesťanské pomoci a podle jeho vzoru vznikají další po celé republice. Byla to jediná možnost veřejného působení církve v oblasti sociální. Brzy začínají působit i v jiných drobných činnostech pomoci bližním. Po politických změnách v roce 1989 nastává obrat i v České katolické charitě. Začátkem roku 1990 se mění vedení ČKCH v Praze a poprvé se setkávají diecézní pracovníci Charity, kteří mají za úkol povzbudit vznik a vývoj farních a oblastních Charit. Doba hledání a tříbení názorů na budoucnost je pak v roce 1991 završena vznikem diecézních a arcidiecézních Charit s vlastními stanovami a právní subjektivitou. 2. Mezinárodní charita Mezinárodní charita byla v roce 1950 založena jako Mezinárodní konfederace katolických charitativních organizací. Její úloha spočívá v šíření lásky k bližnímu a sociální spravedlnosti ve světě. Již před rokem 1950 však existovala ve Švýcarsku organizace, založená Svatým stolcem, s názvem Caritas Internationalis. Jejím základním úkolem bylo zastupovat v Evropě na mezinárodní úrovni různé národní charitativní organizace. Na ustavující schůzi Mezinárodní charity v prosinci 1951, v době narůstání chudoby a jiných problémů ve světě, bylo rozhodnuto, že tato organizace bude koordinovat a reprezentovat na mezinárodní úrovni všechno charitativní a sociální úsilí katolické církve na celém světě. V roce 1957 byl přijat oficiální název Caritas Internationalis (CI) a dnes do ní patří kolem 130 národních, samostatných členských organizací. Česká katolická charita byla do této organizace oficiálně přijata v roce 1994 spolu se Slovenskou katolíckou charitou. 6 7

5 3. Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) Podle platných stanov z je SČKCH součástí římskokatolické církve. Činnost Sdružení je službou milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti a náboženství. Tato pomoc vychází z křesťanských zásad. SČKCH je právnickou osobou dle CIC (kán. 312, 313), jejíž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Patří do ní osm diecézních Charit a ČKCH - domovy duchovních a řeholnic. Sdružení je členem mezinárodní organizace Caritas Internationalis a Caritas Europa. SČKCH pomáhá biskupům i kněžím naplňovat poslání církve v sociální oblasti a má dnešním lidem dosvědčovat, že evangelium je možné žít v praktickém životě. SČKCH pomáhá Charitám na odborné úrovni, plní funkci organizační a metodickou a koordinuje svou činnost i s jinými národními organizacemi Caritas na celém světě. 4. Diecézní charita Diecézní charita je veřejným sdružením věřících, zřízeným diecézním biskupem podle ustanovení kán. 114 CIC a podle zákona 3/2002 sb. Je církevní právnickou osobou a svou činnost vykonává na území diecéze. Řídí ji diecézní biskup prostřednictvím ředitele a prezidenta Diecézní charity. Jejími základními složkami jsou profesionální Charity (s právní subjektivitou) a dobrovolné Charity (bez právní subjektivity). Dobrovolné Charity Tyto Charity se ustavují ve farnostech, kde se věřící rozhodnou pro organizovanou charitní službu. Podmínkou je vytvoření nejméně tříčlenné Rady. S doporučením faráře (administrátora farnosti) podle Stanov Diecézní charity požádají o ustavení dobrovolné Charity. Potřebné materiály a informace pak dostávají od Diecézní charity. Profesionální Charity Po vytvoření všech nutných podmínek stanovených Radou Diecézní charity mohou dobrovolné Charity prostřednictvím ředitele Diecézní charity požádat diecézního biskupa o právní subjektivitu. Uděluje ji diecézní biskup podle CIC kán Rovněž ředitele jmenuje a odvolává diecézní biskup (po konzultaci s místním farářem nebo administrátorem). Ředitel Charity je pak přímo odpovědný diecéznímu biskupovi. Závažná rozhodnutí ředitele Charity jsou podmíněna souhlasem Rady této Charity. (V brněnské diecézi je Diecézní charita s oblastními Charitami jedním právním subjektem.) Charita má mít jednoho zástupce v pastorační radě farnosti. Dobrovolná pomoc Svatý otec Jan Pavel II. v posynodální apoštolské exhortaci Ecclesia in Europa napsal: je třeba znovu objevit ryzí smysl křesťanské dobrovolnické služby. Zrodila se z víry a byla jí stále živena; musí umět spojovat profesionální schopnost s ryzí láskou a pobádat ty, kdo ji vykonávají, aby pozvedli city prosté filantropie na výši Kristovy lásky. 5 Dobrovolná pomoc je tedy velmi důležitá jak v charitativní službě farnosti, tak i v Charitě. Dobrovolníci mohou: převzít starost o jednorázovou či trvalejší pomoc starým a nemocným lidem pořádat bazar, sbírky (dát pozor na odpovědnost za finanční prostředky) psát do farního listu, pomáhat při humanitárních akcích nebo v šatníku podílet se na organizaci poutí či jiných akcí pomáhat s fyzicky náročnými pracemi, zajišťovat odvozy na mši svatou atd. 5 JAN PAVEL II. Posynodální apoštolská exhortace o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu, Ecclesia in Europa, č. 85. Praha : Česká biskupská konference,

6 III. Pastorační péče o Charitu 1. Odpovědnost faráře (administrátora farnosti) Farář (administrátor farnosti) je zodpovědný za duchovní formaci a pastorační péči o pracovníky a klienty Charity. Koná ji buď sám nebo pověří jiného kněze či jáhna. Charita má být pevnou součástí farního společenství. Společnou odpovědnost v této oblasti mají farář (administrátor) a ředitel Charity. Charita je důležitou součástí života farnosti a z velké části naplňuje její charitativní činnost. Proto kněz (jáhen) má vhodným způsobem farníky formovat, aby činnost Charity přijali za svou. 2. Inspirace pro formaci charitních pracovníků Inspiraci čerpá z Písma svatého, z dokumentů církve, z Katechismu, ze životopisů svatých, z díla blahoslavené Matky Terezy, z publikace C. V. Pospíšila: Teologie služby 6, popř. z materiálů, které vydává Diecézní charita atd. 3. Pravidelné konzultace s ředitelem Charity Farář (administrátor farnosti) má mít alespoň jednou za měsíc konzultace s ředitelem Charity. On sám nebo jím pověřený kněz (jáhen) si má osobně promluvit se všemi pracovníky Charity i kvůli pastoraci klientů. Charita nejen ulehčuje knězi jeho práci v sociální oblasti, ale také oslovuje lidi, kteří jsou od církve vzdáleni. 4. Duchovní a pastorační péče o charitní pracovníky Poslání a cíl charitní služby Všichni zaměstnanci a dobrovolníci, pokud mají naplňovat základní principy a cíle Charity, musí být trvale vzděláváni a formováni, aby jejich služba lidem v nouzi byla službou Kristu v duchu evangelia. Profesní vzdělávání a duchovní formace se mají navzájem doplňovat. Současný stav společnosti omezuje výběr charitních pracovníků natolik, že není realistické mít všechny pracovníky zakotvené v církvi. Všichni pracovníci by však měli být zakotveni alespoň v křesťanských principech a formováni k obecným lidským hodnotám. Dar povolání ke službě Povolání ke službě chudým, trpícím a nemocným lidem je především Boží dar, o který je třeba prosit a rozvíjet ho. Tato služba má být osobní odpovědí charitního pracovníka na velkou Boží lásku ke každému z nich. Proto má kněz (jáhen) vést charitní pracovníky k prožívání milosrdné Boží lásky ke každému z nás. Křesťanský přístup k lidem Charitní pracovníci mají očima víry vidět Ježíše v bližních, zvláště v nemocných a trpících. Tato jejich činná láska má vycházet ze srdce naplněného Boží láskou, kterou pak mají těmto lidem konkrétně projevovat, a tak jim pomáhat na cestě k Bohu. Podle skutků lásky nás Kristus bude soudit: Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. (Mt 25,40) Charitní služba trpícím bližním má být pracovníky a dobrovolníky Charity vykonávána v duchu učení církve a je určitým druhem laického apoštolátu. Tímto přístupem se Charita liší od běžné zdravotní služby. Charitní pracovníci chtějí nejen posloužit tělu, ale mít starost a péči o spásu duše např. tím, že zprostředkují nemocným přijímání svátostí. 6 CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL. Teologie služby. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,

7 Pokud je ve farnosti Domov pokojného staří, je zde velké pole působnosti pro kněze, který má pamatovat i na vzdálené od církve. Zájem o ně v nich může probudit touhu smířit se s Bohem. Modlitba a život z víry Charitní pracovníci si mají vyhradit čas na modlitbu, zvláště při společných setkáních. V pondělí ráno to může být myšlenka na týden, kterou si připraví někdo z vedoucích pracovníků. Duchovní správce má podpořit účast pracovníků Charity na duchovních cvičeních a obnovách. Osobní vztahy Charitní pracovníci mají vytvářet dobré vzájemné vztahy, postavené na křesťanské lásce. Charita nemá být do sebe uzavřeným, ale otevřeným společenstvím lidí, kteří spolu nejen pracují, ale také vytvářejí radostné ovzduší důvěry a vzájemného sdílení. Radostná služba je výsledkem prakticky žité víry. Dobrý kolektiv je pak pro pracovníky povzbuzením a posilou v náročné službě, ale též dobrým svědectvím pro okolí. Problémy a těžkosti Problémy se mají v Charitě řešit v duchu křesťanské lásky; tím se mohou stát cestou k odpuštění a k hlubší vzájemné lásce. Tyto těžkosti pak kolektiv upevňují, a ne rozkládají. Křesťanská naděje Svou obětavou službou mají charitní pracovníci a dobrovolníci přes všechny těžkosti osobní i společenské předávat druhým naději, že všechno, co s Boží láskou konáme nebo trpíme, má hluboký smysl a zůstává jako duchovní kapitál pro budování Božího království. Pozitivní ovlivňování společnosti Tím, že Charita neslouží jen věřícím, ale celé společnosti, přirozeným a nenásilným způsobem této společnosti pomáhá poznávat a znovu nalézat tradiční hodnoty, které vycházejí z křesťanství. Vytváření prostoru pro ekumenismus Charita slouží všem lidem, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, náboženství a politickému zaměření. Také v Charitě pracují křesťané různých vyznání i nekřesťané. Tím Charita vytváří prostor pro ekumenickou spolupráci a dosvědčuje ochotu spolupracovat ve prospěch potřebných se všemi lidmi dobré vůle. Vztah charitních pracovníků k církvi Charita je nedílnou součástí církevní struktury. Ředitel a vedoucí pracovníci mají být dobře zakotveni v církvi, protože odpovídají nejen za kvalitu odborné práce a za dobré řízení organizace, ale i za jejího ducha. Mají být animátory života podle evangelia. Členství v církvi a svátostný život nejsou podmínkou pro všechny pracovníky Charity, ale počet nezakotvených v církvi je omezen schopností věřících udržet v Charitě atmosféru církevního společenství a svědectví evangelia. Při přijetí nového pracovníka je třeba poukázat na duchovní rozměr a cíl charitní služby, na snahu žít evangelium, zvláště lásku k potřebným. ( Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. ) Předpokladem dobré charitní práce je ochota podílet se na poslání Charity. 5. Farář (administrátor) se zúčastňuje zasedání charitní Rady Svou účastí na zasedáních více vnikne do problematiky charitní služby a zároveň povzbudí ty, kteří tímto způsobem Charitě pomáhají. 6. Setkání kněze (jáhna) s charitními pracovníky U větších Charit se farář (administrátor) nebo jím pověřený kněz (jáhen) pravidelně setkává s vedoucími pracovníky, u menších Charit se všemi zaměstnanci

8 Jedenkrát za měsíc má pro všechny pracovníky duchovní obnovu (u větších Charit se může konat pro jednotlivá střediska). Občas se má konat setkání všech, zaměstnanců i dobrovolných spolupracovníků Charity. 7. Setkání charitních pracovníků s farností Setkání charitních pracovníků s farností se může uskutečnit jednou nebo dvakrát do roka s pečlivě připraveným programem: např. úvodní modlitba, duchovní slovo, charitní zpráva o činnosti, diskuse, jednoduché pohoštění, závěrečná modlitba. Charita může informovat farnost o svých aktivitách a potřebách, naslouchat farníkům a přijímat inspiraci pro další práci, vyjádřit vděčnost spolupracovníkům a podporovatelům a získávat nové z řad farníků. Setkání charitních pracovníků s farností se může uskutečnit při charitním nebo farním dnu, kdy je možné připravit program pro dospělé i pro děti: hry a soutěže zaměřené na pomoc bližním, zvláště starým, nemocným a trpícím (např. donést lžičku vody nemocnému, umět ho ošetřit, prosit o dary pro potřebné u podnikatelů nebo připravovat pro děti kvizy, hry a soutěže o světcích, kteří vynikali službou chudým, potřebným a trpícím: např. svatý František, svatá Klára, svatá Anežka Česká, svatá Zdislava, svatá Alžběta Durynská, svatý Vincenc z Paula a další atd.). Výchovou dětí i dospělých k sociálnímu smýšlení a charitativnímu jednání podle evangelia se připravuje budoucnost místní Charity i zdravé společenství farnosti. Seznam dokumentů České biskupské konference vydaných v této ediční řadě 1. Žít evangelium ve svobodě a solidaritě (1993) 2. Dohoda o duchovní službě ve věznicích (1994) 3. Dohoda o křtu (1994) 4. Katechetické směrnice ČBK (1994) 5. Společné prohlášení českých a německých biskupů u příležitosti padesátého výročí konce 2. světové války (1995) 6. Druhé evropské ekumenické shromáždění Smíření: dar Boží a pramen nového života (1996) /Rada evropských biskupských konferencí, Konference evropských církví/ 6. Osnovy náboženské výchovy pro základní školy (1996) 7. Eucharistie a svoboda 46. světový eucharistický kongres (1997) 8. Pastýřský list pro druhý rok přípravy na Velké jubileum roku 2000; 1998 Rok Ducha Svatého (1997) 9. Dohoda u duchovní službě v rezortu Ministerstva obrany (1998) 10. Interní normy péče o zvony, varhany, movité památky, archiválie a farní kroniky (1999) 11. Mezinárodní sympózium o Janu Husovi Řím, Papežská Lateránská univerzita (2000) 12. Pokoj a Dobro list k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi (2000) 13. Duchovní péče o laiky působící v pastorační službě církve směrnice ČBK (2001) 14. Peace and Good A letter on social issues in the Czech Republic for public discussion (2001) 15. Frieden und Wohl Eine Denkschrift zu den sozialen Fragen in der Tschechischen Republik zur öffentlichen Diskussion (2001) 16. Charta oecumenica směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě (2001) 17. Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech (2001) 18. Koncepce úprav liturgického prostoru (2002) 19. Stanovy ČBK. Jednací řád ČBK. Jednací řád komisí ČBK. Jednací řád biskupů delegátů. Statut rady Iustitia et Pax, Česká republika. Organizační řád generálního sekretariátu ČBK. (2002) 14 15

9 20. Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví (2002) 21. Pastorační plán sekce pro mládež ČBK (2002) 22. Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a Dobro (2002) 23. Smířené sousedství v srdci Evropy prohlášení České a Rakouské biskupské konference (2003) 24. Ergebnisse der öffentlichen diskussion zur Denkschrift Frieden und Wohl (2003) 25. Kristus naděje Evropy. Středoevropské katolické dny (2003) 26. Ordo virginum směrnice k přípravě na život v povolání zasvěcených panen (2004) 27. Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v ročníku základní školy (2004) 28. Zkoušky pro ustanovení farářem (2004) 29. Charitativní služba církve. Pastorační péče o Charitu. (2005) 16

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Stanovy Charita Česká republika

Stanovy Charita Česká republika Stanovy Charita Česká republika Charita Česká republika (Charita) je součástí římskokatolické církve. Činností Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 9. ÚČAST CÍRKVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A V SOCIÁLNÍ PRÁCI 2 Pastorace mládeže Pojmy: pastorace mládeže = práce církve s mládeží, se zaměřením více evangelizačním

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 35 říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR Směrnice ČBK pro

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE

ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE 30 2005 ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE Vážené učitelky, vážení učitelé i vy všichni, kteří pracujete ve školství, milé sestry a bratři! Máte před sebou materiál, který byl na Slovensku vydán především

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 OBSAH Úvodní slovo 5 Pastorační plán 6 1. Základní cíl 8 1.1. Motto 9 1.2. Naše poslání 9 1.3. Základní strategické cíle 9 1.4. Program na jednotlivé roky

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko únor - březen 2009 číslo 1 Vážení zaměstnanci, držíte v rukou první číslo dvouměsíčníku LISTY. Cílem tohoto periodika je přinášet informace, které se týkají Vaší práce a hlavně chceme zdůraznit duchovní

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU PROSTORU

KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU PROSTORU 18 KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU Dva tisíce let života církve se odvíjely v mnoha

Více

STANOVY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

STANOVY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE 34 STANOVY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE JEDNACÍ ŘÁD RAD BISKUPŮ-DELEGÁTŮ (RAD ČBK) STATUT RADY IUSTITIA

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13 Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov Animátorské hnutí Prostějov, říjen 2005 1/13 1. Animátorské hnutí: Cíl: Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více