Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s."

Transkript

1 22016 Příloha č. 1 Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s. I. Založení společnosti 1. Akciová společnost B.I.B.S, a.s. (dále jen společnost ) byla založena v roce Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, ode dne 17. července 1998, v oddíle B, vložce II. Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: B.I.B.S, a.s. 2. Sídlo společnosti: Lidická 960/81, Brno Internetové stránky: na těchto stránkách jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře. 1. Předmětem podnikání společnosti jsou: III. Předmět podnikání společnosti a)pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, b)včetně lektorské činnosti c)zprostředkovatelská činnost d)koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej e)reklamní činnost f)činnost organizačních a ekonomických poradců g)vydavatelská a nakladatelská činnost h) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 1. Společnost je založena na dobu neurčitou. IV. Doba trvání společnosti 1

2 V. Výše základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: dva miliony korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši. 1. Základní kapitál je rozvržen na: VI. Akcie a) 2000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč, 2. S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů: a) S jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč je spojen 1 hlas. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě Kč je spojeno celkově 2000 hlasů. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, kdy akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. 3. Společnost vydala veškeré akcie jako listinné akcie. 5. Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti v seznamu akcionářů. 6. Akcie společnosti o jmenovité hodnotě Kč nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. 1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury. 2. Společnost má tyto orgány: a) valnou hromadu, b) představenstvo, c) dozorčí radu, d) akademickou radu. VII. Orgány společnosti VIII. Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 2

3 a) rozhodování o změně stanov, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady, f) určení auditora, g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva dozorčí rady, j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu, k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, l) rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu, m) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, o) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů, p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií, q) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti, r) udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě, s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3

4 3. Do působnosti valné hromady náleží dále tyto záležitosti: ---- a) rozhodnutí o strategii a organizační struktuře společnosti a o jejích změnách, včetně vzniku a zániku nových hospodářských středisek/divizí; b) schválení výroční zprávy obsahující zprávu dle zákona???? ; c) rozhodovat o převodech nemovitého majetku společnosti; ---- d) rozhodovat o převodech movitého majetku společnosti se zůstatkovou cenou zjištěnou z účetnictví nad Kč ,-- (slovy Kč: ==Dvěstěpadesáttisíc==); e) rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru, půjček a záruk, jakož i ve všech záležitostech týkajících se dluhopisů; --- f) rozhodovat v případě potřeby a v mezích zákona o čerpání prostředků rezervního fondu. IX. Svolávání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, stanoví-li tak právní předpisy. 2. Představenstvo svolá valnou hromadu: a) nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, b) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dní poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nebo c) na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti; představenstvo svolá valnou hromadu nejpozději do 40 kalendářních dní po doručení takovéto žádosti představenstvu. d) Akcionář je oprávněn požadovat, aby představenstvo do 40 dní od doručení žádosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie, - jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a - s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. 4

5 3. Představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu doporučenou zásilkou do vlastních rukou akcionáře. Dále pozvánku vystaví na internetových stránkách společnosti a cestou intranetu IS společnosti v diskusní skupině, zřízené za tímto účelem pro akcionáře a současně ji zašle akcionářům elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou v evidenci společnosti. Součástí pozvánky musí být: Místo, datum a čas konání valné hromady, prezenční místo, navrhovaný program valné hromady a případně další náležitosti dle zákona. O existenci diskusní skupiny na intranetu, určené pro akcionáře, včetně všech potřebných informací k jejímu využívání budou akcionáři po jejím zřízení, případně vždy po změnách jejího technického řešení, informováni doporučeným dopisem do vlastních rukou. 4. Dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření pokud: a) společnost nemá usnášeníschopné představenstvo, b) představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo c) vyžadují-li to jiné závažné zájmy společnosti. 5. Pokud dozorčí rada společnosti valnou hromadu podle předchozího odstavce nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. 6. Valnou hromadu svolává dozorčí rada stejným způsobem, jako je uvedeno pro svolávání valné hromady představenstvem v bodě IX, 3. výše. 7. Právní předpisy mohou stanovit další podmínky či možnosti pro svolání valné hromady společnosti. X. Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady 1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 2. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba zastupující akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných. 3. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba jednající v zastoupení této právnické osoby výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého 5

6 vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování na valné hromadě. 4. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, kde se provádí zápis akcionářů do listiny přítomných a vydávají se akcionářům hlasovací lístky, případně další podklady. Prezenční místo je oznámeno v pozvánce na valnou hromadu. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky. 5. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčního místa ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě předčasně ukončit či přerušit formou písemného prohlášení u prezenčního místa. Přerušení, či předčasné ukončení účasti akcionáře na valné hromadě musí být zaznamenáno v zápise z valné hromady. 6. Valné hromady se účastní i osoby, které představenstvo navrhuje na volbu orgánů valné hromady, a také osoby zajišťující administrativně, poradensky nebo jinak průběh valné hromady. Akcionář, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti má právo přizvat na valnou hromadu maximálně dva jeho poradce. O účasti jiných osob nebo veřejnosti rozhoduje představenstvo na základě vlastní úvahy či na základě žádosti akcionáře doručené alespoň pět dnů přede dnem konání valné hromady. 7. Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neschopnou usnášení. I v tomto případě se z valné hromady pořídí zápis. 8. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. XI. Jednání a způsob rozhodování valné hromady 1. Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady pověřený člen představenstva. Nebyl-li žádný ze členů představenstva řízením valné hromady pověřen, považuje se za pověřeného člena představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti některý z dalších členů představenstva, či dozorčí rady, případně ten z přítomných akcionářů, který je držitelem největšího počtu akcií. 2. Žádosti o vysvětlení a návrhy týkající se jednání valné hromady jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně v průběhu jednání valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny jménem a příjmením akcionáře a podpisem akcionáře. 6

7 Diskusní lístek předá akcionář před zahájením valné hromady osobně na prezenčním místě, v průběhu valné hromady prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů. 3. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy, nestanoví-li tyto stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu. 4. Na valné hromadě svolané dozorčí radou se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů podle pořadí v jakém byly předloženy. 5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. 6. K rozhodnutí podle čl. VIII. 2. k, l, m, p) nebo o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit či snížit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 7. Rozhodnutí, u nichž tak stanoví právní předpis, musí být vyhotoveny ve formě veřejné listiny. 8. Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování sečtou hlasy přítomných akcionářů hlasujících pro, proti a zdržel se a výsledek bezprostředně nahlásí předsedajícímu valné hromady. 9. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům výzvu k hlasování doporučeným dopisem a dále ji zveřejní na internetových stránkách společnosti v diskusní skupině, zřízené za tímto účelem pro akcionáře a současně ji zašle akcionářům elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou v evidenci společnosti. Součástí výzvy musí být instrukce o způsobu hlasování o návrhu Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno doporučeně na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování v dané věci. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis této právnické osoby z obchodního či 7

8 jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování v této věci. Z hlasování akcionářů per-rollam se po jeho skončení vyhotoví zápis ve formátu valné hromady, který podepíše představenstvo a zašle všem akcionářům, způsobem, jímž byli akcionáři k hlasování vyzváni. 10. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání. Takový souhlas musí být výslovně zaznamenán v zápise z takto uskutečněné valné hromady. XII. Představenstvo a jeho působnost 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti. 3. Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva. XIII. Složení představenstva 1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy. 2. Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy. 3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení představenstvu společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. Práva, povinnosti a odpovědnost náhradních členů představenstva, vyplývající ze zákona a z těchto stanov jsou stejné, jako v případě řádných členů představenstva. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. XIV. Svolávání zasedání a jednání představenstva 1. Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce. Pozvánka je zasílána členům představenstva cestou diskusní skupiny zřízené pro členy představenstva na intranetu a avizována mailem na mailovou adresu uvedenou v evidenci společnosti. Pozvánka na zasedání 8

9 musí obsahovat: datum, čas, místo konání a navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejpozději pět pracovních dnů před svolávaným zasedáním. Za datum doručení pozvánky bude považován pracovní den, následující po dni, v němž byla pozvánka vložena do diskusní skupiny. Představenstvo se může dohodnout i na kratším termínu doručení pozvánky, musejí s tím však v zápise ze zasedání vyslovit souhlas všichni členové. 2. Zasedání představenstva se svolává následujícími způsoby: a. První zasedání v novém funkčním období svolává nejstarší člen a jeden další člen představenstva. b. Usnesením představenstva učiněným na bezprostředně předcházejícím zasedání představenstva. Pokud k tomuto nedošlo, svolává zasedání předseda nebo místopředseda představenstva a jeden další člen. c. Za situace, kdy by pro nečinnost představenstva mohla společnosti vzniknout škoda, svolá zasedání představenstva jeho libovolný člen. 3. Administrativní práce spojené se svoláním zasedání představenstva, se zápisem ze zasedání, distribuci a evidenci a archivaci pozvánek, zápisů a dalších podkladů, jakož i organizační zabezpečení zasedání a chodu představenstva, zabezpečuje tajemník představenstva. Ten je jmenován a odvoláván usnesením představenstva. Tajemník představenstva se účastní zasedání představenstva. 4. Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předsedá, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 5. O průběhu jednání a přijatých usneseních představenstva se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové představenstva a zapisovatel. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Zápis je bez zbytečných odkladů distribuován po zasedání všem členům představenstva a dozorčí rady, cestou diskusní skupiny zřízené pro členy představenstva a dozorčí rady na intranetu a současně avizován mailem na mailové adresy uvedené v evidenci společnosti. 6. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, rektor a generální ředitel. Po dohodě s předsedajícím zasedání se jednání představenstva mohou zúčastnit také členové ostatních orgánů školy, zaměstnanci či jiné osoby. XV. Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2. K přijetí kladného rozhodnutí je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva. 3. Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky. 9

10 4. Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím diskusní skupiny zřízené pro členy představenstva na intranetu. Hlasování per-rollam je současně avizováno mailem na mailové adresy členů představenstva uvedené v evidenci společnosti ; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí představenstva per-rollam může iniciovat kterýkoliv z členů představenstva. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit v diskusní skupině zřízené pro členy představenstva na intranetu ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení. Pokud se člen představenstva v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem souhlasí. Za datum doručení návrhu na hlasování per-rollam pozvánky bude považován pracovní den, následující po dni, v němž byl návrh vložen do diskusní skupiny. K přijetí kladného rozhodnutí při hlasování představenstva per-rollam je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva. 5. Každé usnesení přijaté mimo jednání se zapíše do zápisu o příštím jednání představenstva. 6. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho zasedáními je zodpovědný člen představenstva, který hlasování per-rollam inicioval a tajemník představenstva. 7. Další podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád rovněž upraví detaily možnosti účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků. XVI. Dozorčí rada a její působnost 1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. 2. Dozorčí rada zejména: a) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, c) posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě, d) svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy, e) kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti, f) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání, g) vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy, 10

11 h) v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva, i) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, j) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře. 3. Představenstvo je povinno bez zbytečných průtahů poskytovat dozorčí radě všechny informace o činnosti společnosti, požadované schváleným usnesením DR. 4. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady. XVII. Složení dozorčí rady 1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy. 2. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy. 3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení dozorčí radě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Práva, povinnosti a odpovědnost náhradních členů dozorčí rady, vyplývající ze zákona a z těchto stanov jsou stejné, jako v případě řádných členů dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. XVIII. Svolávání zasedání a jednání dozorčí rady 1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Pozvánka je zasílána členům dozorčí rady cestou diskusní skupiny zřízené pro členy dozorčí rady na intranetu a avizována mailem na mailovou adresu uvedenou v evidenci společnosti. Pozvánka na zasedání musí obsahovat: datum, čas, místo konání a navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději pět pracovních dnů před svolávaným zasedáním. Za datum doručení pozvánky bude považován pracovní den, následující po dni, v němž byla pozvánka vložena do diskusní skupiny. Dozorčí rada se může dohodnout i na kratším termínu doručení pozvánky, musejí s tím však v zápise ze zasedání vyslovit souhlas všichni členové. 2. Zasedání dozorčí rady se svolává následujícími způsoby: 11

12 a. První zasedání v novém funkčním období svolává nejstarší člen a jeden další člen dozorčí rady. b. Usnesením dozorčí rady a učiněným na bezprostředně předcházejícím zasedání dozorčí rady. Pokud k tomuto nedošlo, svolává zasedání předseda nebo místopředseda dozorčí rady a jeden další člen. c. Za situace, kdy by pro nečinnost dozorčí rady mohla společnosti vzniknout škoda, svolá zasedání dozorčí rady její libovolný člen. 3. Administrativní práce spojené se svoláním zasedání dozorčí rady, se zápisem ze zasedání, distribuci a evidenci a archivaci pozvánek, zápisů a dalších podkladů, jakož i organizační zabezpečení zasedání a chodu dozorčí rady, zabezpečuje tajemník představenstva. 4. Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předsedá, organizuje a řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. 5. O průběhu jednání a přijatých usneseních dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové dozorčí rady a zapisovatel. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Zápis je bez zbytečných odkladů distribuován po zasedání všem členům dozorčí rady a představenstva, cestou diskusní skupiny zřízené pro členy dozorčí rady a představenstva na intranetu a současně avizován mailem na mailové adresy uvedené v evidenci společnosti. 6. Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit členové představenstva, rektor a generální ředitel. Po dohodě s předsedajícím zasedání se jednání dozorčí rady mohou zúčastnit také členové ostatních orgánů školy, zaměstnanci či jiné osoby. XIX. Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 2. K platnému rozhodnutí je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové dozorčí rady. 3. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky. 4. Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím diskusní skupiny zřízené pro členy dozorčí rady na intranetu. Hlasování per-rollam je současně avizováno mailem na mailové adresy členů dozorčí rady uvedené v evidenci společnosti; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí dozorčí rady per-rollam může iniciovat kterýkoliv z členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit v diskusní skupině zřízené pro členy představenstva na intranetu ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení. Za datum doručení návrhu na hlasování per-rollam dozorčí rady bude považován pracovní den, následující po dni, v němž byl návrh vložen do diskusní skupiny. K přijetí kladného rozhodnutí při hlasování per-rollam je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové dozorčí rady. 5. Každé usnesení přijaté mimo jednání se zapíše do zápisu o příštím jednání dozorčí rady. 12

13 6. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo jejími zasedáními je zodpovědný člen dozorčí rady, který hlasování per-rollam inicioval a tajemník představenstva. 7. Další podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o svolávání jejích zasedání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jejím rozhodování mimo zasedání, stanoví jednací řád dozorčí rady, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád rovněž upraví detaily možnosti účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků. XX. AKADEMICKÁ RADA A VÝKONNÝ VÝBOR AKADEMICKÉ RADY Postaveni a působnost akademické rady a výkonného výboru 1. Akademická rada je orgánem společnosti, který projednává dlouhodobé záměry a programy vzdělávací činnosti a hodnotí průběh organizovaných studii. Za akademickou radu jedná v období mezi zasedáními výkonný výbor. 2. Výkonný výbor ani akademická rada nesmi jednat jménem společnosti vůči třetím osobám pod sankci plné majetkové odpovědnosti člena akademické rady nebo člena výkonného výboru. Funkce člena akademické rady a člena výkonného výboru jsou čestné. 3. Akademická rada společnosti má minimálně 5 členů. Členem může být jen fyzická osoba, která je významným představitelem vzdělávacích oborů. 4. Výkonný výbor má minimálně 3 členy. Členem může být i fyzická osoba, která není členem akademické rady. 5. Funkční období člena akademické rady a člena výkonného výboru je tříleté. Opětovné jmenováni člena akademické rady a člena výkonného výboru je možné. 6. Člen akademické rady a člen výkonného výboru se může vzdát funkce doručením písemného prohlášení. XXI. Svolání a zasedání akademické rady a výkonného výboru 1) Akademická rada zasedá nejméně jedenkrát za účetní období. 2) Výkonný výbor zasedá nejméně čtyřikrát za účetní období. 3) Zasedání akademické rady a výkonného výboru svolává rektor nebo jím pověřený člen výkonného výboru akademické rady. Pozvánka je členům zasílána cestou diskusní skupiny zřízené pro členy akademické rady a výkonného výboru na intranetu a avizována mailem na mailové adresy členů uvedené v evidenci společnosti. Pozvánka na zasedání musí obsahovat: datum, čas, místo konání a navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být členům doručena nejpozději patnáct pracovních dnů před svolávaným zasedáním. Za datum doručení pozvánky bude považován pracovní den, následující po dni, v němž byla pozvánka vložena do diskusní skupiny. 13

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti DC Concept a.s., se sídlem Páteřní 7, 635 00 Brno, IČO 25590481, svolává podle 402 Zákona o obchodních korporacích mimořádnou valnou hromadu

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1884. STANOVY akciové

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost")

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen společnost) Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost") I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s. b) Sídlo společnosti je: Brno Společnost

Více

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo  Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 4 Čl. V Výše základního

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

Schneider Electric, a.s.

Schneider Electric, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: 482 07 985, zapsané v obchodním rejstříku

Více

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1) TORQUES a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RWE Grid Holding, a.s. IČ: 243 10 573 se sídlem: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014

Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 Schváleno valnou hromadou akcionářů společnosti 25. června 2014 ----------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- ------------------------------------

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více