Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s."

Transkript

1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho platném znění. 2. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. se zakládá touto zakládací listinou vyhotovenou ve formě notářského zápisu. 3. Zakladatel bere na vědomí, že obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností u příslušného soudu určeného k vedení obchodního rejstříku. Článek II Název a sídlo zakladatele 1. Zakladatelem obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. je MUDr. Radek Klubal, r.č.: /0053, bytem Úvoz 161/22, Praha 1 Článek III Název a sídlo společnosti 1. Název této společnosti zní: Medindex o.p.s. 2. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. sídlí na adrese: Karlovo náměstí 7, Praha 2 3. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. (dále jen obecně prospěšná společnost ) si vyhrazuje právo zřizovat své organizační složky na celém území České republiky. Článek IV Trvání společnosti 1. Obecně prospěšná společnost se zřizuje na dobu neurčitou. Článek V Předmět činnosti (druhy obecně prospěšných služeb) 1. Hlavním předmětem činnosti (služeb) obecně prospěšné společnosti je zajišťování, organizování a provádění informační, vzdělávací a poradenské činnosti ve vztahu ke zdravotnictví na území České republiky.

2 2. Hlavní druhy obecně prospěšných služeb jsou realizovány zejména : a) prostřednictvím provozování informačního, vzdělávacího a poradenského internetového portálu b) prostřednictvím pořádání odborných, vzdělávacích a informačních kongresů, seminářů a přednášek pro lékaře, další zdravotníky i pacienty. c) prostřednictvím vytváření vlastních, prezentací převzatých či podporou cizích odborných publikací, informačních brožur i letáků v tištěné či virtuální podobě. 3. Tyto hlavní činnosti(služby) obecně prospěšné společnosti mohou být dle potřeby doplňovány dalšími doplňkovými činnostmi obdobného zaměření vztahujícími se ke zdravotnictví na území České republiky. 4. Zakladatel bere na vědomí, že kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování je společnost založena, může tato obecně prospěšná společnost vykonávat i jinou doplňkovou činnost za podmínky, že touto doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita ani rozsah obecně prospěšných služeb. 5. Tyto činnosti(služby) budou realizovány samostatně či ve spolupráci s jinými fyzickými či právnickými osobami se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Článek VI Podmínky poskytování jednotlivých druhů služeb 1. Obecně prospěšná společnost bude poskytovat své služby odborné i laické veřejnosti v souladu se svým statutem a platnými právními předpisy. 2. Část služeb poskytovaných na internetovém portálu bude dostupná pouze lékařům a dalším zdravotníkům, kteří se na tomto internetovém portálu zaregistrují. 3. Podmínkou registrace bude sdělení osobních identifikačních údajů, případně dalších údajů o vzdělání a dosažené odborné praxi. Veškerá osobní data a informace o registrovaných členech medindexu budou shromažďována

3 a případně prezentována s jejich souhlasem a v souladu s platnými právními předpisy. 4. Registrovaní uživatelé internetového portálu získávají právo na předem dohodnuté spektrum služeb poskytovaných za předem daných podmínek, které budou veřejně přístupné na tomto internetovém portálu. Obecně prospěšná společnost si vyhrazuje právo vybírat za registraci administrativní poplatek, který bude využit k zabezpečení provozu a činnosti obecně prospěšné společnosti. 5. Veškeré služby poskytované neregistrovaným uživatelům z řad lékařů, dalších zdravotníků i pacientů na portálu i v rámci dalších aktivit obecně prospěšné společnosti, jsou nenárokové. Na činnost a aktivity obecně prospěšné společnosti tak není možné vznášet jakékoliv právní nároky týkající se struktury a podoby poskytování jednotlivých druhů služeb, pakliže se k tomu obecně prospěšná společnost sama písemně nezaváže, nebo takový závazek nevyplývá z jejich statut či zákonů České republiky. 6. Služby poskytované obecně prospěšnou společností mají nevýdělečný charakter a veškeré její příjmy vzniklé v souvislosti s jejími obecně prospěšnými službami i případnými doplňkovými aktivitami výdělečného charakteru, budou plně využity ve prospěch realizace a zabezpečení její obecně prospěšné činnosti(služeb). Článek VII Orgány obecně prospěšné společnosti 1. Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: a)správní rada b)dozorčí rada 2. Správní rada a) Správní rada je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost obecně prospěšné společnosti podle působnosti ze zákona a podle této zakládací listiny a statutu obecně prospěšné společnosti. b) Správní rada je tříčlenná. Její členové jsou jmenováni zakladatelem obecně prospěšné společnosti. c) Zakladatel jmenoval za členy správní rady: 1) MUDr. Radek Klubal, r.č.: /0053, bytem Úvoz 161/22, Praha 1,

4 2) Mgr. Erika Marková, r.č.: /3042, bytem Voborníkova 251, Hradec Králové 16, ) MUDr. Aleš Sedláček, r.č.: /2913, bytem Rejskova 9, Praha 2, Tito se svým jmenováním předem souhlasili. d) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. e) Zakladatel bere na vědomí, že po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů jejichž funkční období skončí po dvou letech. Funkční období členů správní rady je tříleté. f) Za správní radu jedná její předseda, nebo společně dva členové správní rady. g) Předseda správní rady řídí činnost obecně prospěšné společnosti. h) Předseda správní rady smí se souhlasem správní rady přenést část svých pravomocí týkajících se řízení obecně prospěšné společnosti na další písemně zmocněnou osobu, která je zaměstnancem obecně prospěšné společnosti a vyhovuje všem ustanovením zákona č.248/1995 Sb.. i) Písemné právní úkony činí členové správní rady oprávnění jednat jménem společnosti tak, že k napsanému nebo natištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. 3. Dozorčí rada a) Zakladatel zřizuje pro obecně prospěšnou společnost dozorčí radu. Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. b) Dozorčí rada je tříčlenná. Její členové jsou jmenováni zakladatelem obecně prospěšné společnosti. b) Zakladatel jmenoval za členy dozorčí rady: 1. Klubalová Jitka r.č.: /0263, bytem K Lipinám 924/8, Praha 4

5 2. MUDr.Benáková Nina, PhD., r.č.: /0905, bytem Samohelova 2050, Praha 4, Bc. Marušková Markéta r.č.: /2746, bytem Sportovní 1296, Smržovka Tito se svým jmenováním předem souhlasili. c) Práva a povinnosti dozorčí rady upravuje 15 zákona č.248/1995 Sb. v jeho platném znění a statut obecně prospěšné společnosti. Článek VIII Jmění obecně prospěšné společnosti 1. Jmění obecně prospěšné společnosti tvoří majetkový vklad zakladatele, který činí Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Peněžní vklad v den založení společnosti skládá v hotovosti do pokladny společnosti. Článek IX Výroční zpráva 1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. 2. Hodnoceným obdobím se rozumí jeden kalendářní rok. 3. Výroční zpráva je nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období zveřejňována na internetovém portálu Článek X Zánik obecně prospěšné společnosti 1. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Práva a povinnosti přecházejí na jejího zakladatele. Článek XI Závěrečná ustanovení 1. Ve věcech souvisejících se vznikem obecně prospěšné společnosti jedná za tuto společnost až do jejího vzniku zakladatel či zakladatelem písemně zmocněná osoba.

6 Závazky z tohoto vzniklé přecházejí na obecně prospěšnou společnost okamžikem jejího vzniku. 2. K provedení této zakládací listiny vydá správní rada ve lhůtě šesti měsíců ode dne zřízení statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině. 3. Zakladatel bere na vědomí, že změnit obsah zakládací listiny obecně prospěšné společnosti je možné pouze formou notářského zápisu, nestanoví-li zákon jinak. 4. Náklady na založení obecně prospěšné společnosti a její vznik budou v první roční účetní uzávěrce vykázány jako vydání obecně prospěšné společnosti. 5. Zakladatel prohlašuje, že tato zakládací listina je výrazem jeho vážné a svobodné vůle.

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé:

Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé: Statut obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé: 1. Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČO 47922206, zastoupené ředitelem Antonínem

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Občanské sdružení Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace založené na členském principu. Právní forma občanského sdružení je asi nejjednodušší,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis ---------------------

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- Strana první N 13/2011 NZ 12/2011 Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- sepsaný dne 21. 1. 2011 (slovy dne dvacátéhoprvního ledna roku dvatisícejedenáct) JUDr. Ivanem Zimolou,

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více