Příručka pro první dny na VUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro první dny na VUT"

Transkript

1 Příručka pro první dny na VUT 1

2 Obsah Vše nezbytné pro přežití prvních dnů... 3 Kdo je kdo, co je co... 3 Studijní předpisy... 5 Doklady studenta... 5 Průkaz studenta... 5 VUT login a heslo vs. fakultní login a heslo... 6 Školní Základní pojmy... 6 Cizí jazyky a studium v zahraničí... 7 CVP... 7 Vedení fakulty...8 Studijní oddělení... 8 Harmonogram... 8 Studentská komora Akademického senátu FP... 9 Studium Skriptárna Počítačové učebny Akce na fakultě Mapa objektu Seznam fakult Seznam knihoven VUT Koleje Menzy Studentský portál Studentská unie FEKT (SU FEKT) Studentská unie FCH (SU FCH) Studentská unie FIT (SU FIT) International student club (ISC) ACSA BEST Studenti pro studenty (SPS) a časopis E-fekt Terč...20 Lékařská péče Brněnská doprava Oslovování pedagogů na VŠ

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní info Vše nezbytné pro přežití prvních dnů V prvních týdnech na nové škole budeš asi trochu zmatený, ale tím si projde každý nováček na naší škole. Proto ti tady předkládáme seznam věcí, které bys měl zařídit co nejdříve: zřídit studentský průkaz (viz str. 5) potvrzení o studiu alespoň 3 (pro pojišťovnu, brigádu, šalinkarta, bankovní účet,) pasové fotografie (šalinkarta, CESA,...) zjistit si svůj rozvrh na studijním oddělení, pokud jsi ho neobdržel již při zápisu vložení peněz na průkaz studenta pořízení tramvajenky/šalinkarty prostudovat podmínky ubytování na kolejích (více v rubrice Koleje a menzy) zřídit si studentský bankovní účet, abys zbytečně neplatil poplatky Kdo je kdo, co je co Struktura VUT Fakulty: Fakulta architektury Fakulta chemická Fakulta podnikatelská Fakulta stavební Fakulta informačních technologií Fakulta strojního inženýrství Fakulta výtvarných umění Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ostatní součásti: Ústřední knihovna Centrum sportovních aktivit Centrum vzdělávání a poradenství Koleje a menzy Centrum výpočetních a informačních služeb Rektor je vrcholným představitelem a reprezentantem univerzity. Za výkon své činnosti odpovídá Akademickému senátu. Rektor jmenuje a odvolává děkany fakult, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí. Prorektoři zastupují rektora v rozsahu, který jim rektor určí. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu školy a vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní, finančně-právní a správní. Kvestor zajišťuje hospodaření s prostředky školy. Děkan je vrcholným představitelem fakulty. Proděkani zastupují děkana v rozsahu, který jim určí děkan. Akademický senát VUT (AS VUT) je samosprávným zastupitelským orgánem VUT. Každá fakulta je zastoupena dvěmi akademickými pracovníky a jedním studentem. AS VUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem. Funkční období AS VUT je tříleté. Studentská komora AS VUT je částí akademického senátu. Hájí zájmy studentů, podílí se na řízení univerzity prostřednictvím úprav VŠ legislativy. Dále pořádá Reprezentační ples VUT, Majáles VUT a další zajímavé akce. Každý student má právo volit a být volen do Akademického senátu fakulty i univerzitního. Sledujte studentský portál a dozvíte se další informace o akcích na VUT (viz str. 18) 3

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní info Rektor: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prorektor pro: studium a záležitosti studentů: informační a komunikační technologie: vnější vztahy: tvůrčí rozvoj: strategický rozvoj: Předseda Akademického senátu VUT doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. prof. Ing. Pavel Jura, CSc. prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. Předsedkyně Studentské komory AS VUT FP Bc. Veronika Donthová Členové SKAS VUT: Ing. Daniela Čechová FSI Petr Donth FAST Petr Dub, DiS. FAVU Ing. arch. Martin Kareš FA Bc. Jakub Mahdal FIT Jan Myšulka FCH * zástupce FEKT musí být zvolen v doplňovacích volbách 4

5 STUDIUM Studijní předpisy Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád, Stipendijní řád, Zákon o VŠ, rozhodnutí rektora, děkana (www.vutbr.cz) Studium Doklady studenta index (výkaz o studiu), potvrzení o studiu, studentský průkaz Průkaz studenta Jednou z věcí, kterou je třeba zařídit co nejdříve po zápisu, je nechat si vyrobit průkaz studenta VUT, bez kterého se nenajíš v menze nebo tě nepustí do počítačové učebny. Máš možnost rozhodnout se mezi průkazem studenta s designem VUT (pro studenta, který průkaz ještě neměl je zdarma) a průkazem studenta s licencí ISIC (pro studenta, který průkaz ještě neměl je za 150 Kč). Průkaz s designem VUT se každoročně při postoupení do vyššího ročníku prodlužuje zdarma, zatímco průkaz s licencí ISIC se každoročně prodlužuje za 150 Kč (běžná prodejní cena samostatné karty ISIC je 250 Kč). Jak ho získat? Každá fakulta má vydávání průkazů trochu odlišné, proto se o vyzvednutí více dozvíte v části fakulta. Všude je ale stejné, že k vyzvednutí potřebujete tyto doklady: občanský průkaz, příp. pas index nebo potvrzení o studiu Použití průkazu studenta vstup do prostor VUT identifikace studenta v učebnách a knihovnách VUT v menzách, bufetech pro vstup na sportoviště a na koleje k identifikaci mimo VUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta spolu s kupónem MHD jako jízdní doklad na slevy do muzeí, kin, divadel, v případě mezinárodního průkazu studenta s licencí ISIC slevy na lyžování, hudební festivaly, v restauracích... celkem na cca 1200 místech po celé ČR a dále ve 116 zemích světa. Aktuální seznam obdržíte v informační brožuře ISIC při výdeji průkazu, nebo na v případě mezinárodního průkazu studenta s licencí ISIC slevy na cestování, jazykové kurzy a pracovní programy po celém světě. Informace najdete na Jak uložím peníze na studentský průkaz? V kterékoliv menze při placení. 5

6 STUDIUM VUT login a heslo vs. fakultní login a heslo VUT login a heslo, které slouží pro vstup do intranetu VUT (www.vutbr.cz), obdržíš na své fakultě proti podpisu. Bez těchto indicií se také mnohdy neobejdeš. Zde najdeš účet, kde si kontroluješ a podáváš žádosti o stipendium, kontroluješ si stav konta na studentské kartě atd. Součástí intranetu je také elektronické ubytování na kolejích (objednávka pokoje, žádost o pokoj, atd.). Studium Fakultní login a heslo budeš potřebovat pro vstup do fakultního intranetu, dále pro přihlášení ve fakultních počítačových učebnách. Ve fakultním intranetu máš založen svůj účet. Zde získáváš materiály ke studiu a další informace. Bez toho nelze studovat! Školní Součástí tvého školního účtu bude také tvůj školní , který ti bude přidělen. Školní musíš používat při komunikaci s pedagogy a ostatními pracovníky školy (jde o nařízení rektora VUT pro zabezpečení bezpečnější komunikace a určení osob). Základní pojmy Předměty jsou povinné, povinně volitelné (ty musíš úspěšně absolvovat) a nepovinné. Přednáška bývá většinou nepovinná, ale účast na ní je doporučena. Garant předmětu je pedagog, který zodpovídá za celý předmět (přednášky i cvičení). Cvičící je pedagog (většinou student doktorského studia doktorand), který vede cvičení a uděluje zápočet. Zápis zapsání předmětů, které budeš studovat další rok. Vyhlašuje ho děkan fakulty. Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Každá fakulta má stanovený určitý počet kreditů, které musíš získat za semestr/ročník, abys mohl postoupit do dalšího studia. Zápočet uděluje cvičící na základě podmínek, které ti oznámí v první hodině. Pokud předmět končí zkouškou nemůžeš ji bez zápočtu konat. Nezískáš-li zápočet, musíš si zapsat předmět znovu. Zkouška je způsob zakončení předmětu, zkouška může být písemná, ústní, kombinovaná, test, příklady atd. Nesložíš-li jí na poprvé, máš možnost ji ještě dvakrát opakovat. Poté si musíš zapsat daný předmět znovu. Známku ze zkoušky můžeš odmítnout, ale budeš klasifikován nevyhověl. Nepokládáš-li zkoušku za objektivní, můžeš požádat o komisionální přezkoušení. Nezapomeň, že v takových problémech se můžeš obrátit na Studentskou komoru AS, která ti poradí a bude nápomocná! Něco pozitivního na závěr: pokud úspěšně absolvuješ zkoušku, tak po předložení indexu můžeš v klubu Terč dostat panáka. Způsoby zakončení předmětu zkouška, klasifikovaný zápočet, kolokvium, zápočet. Klasifikace Číselná ECTS hodnota Hodnocení studia A 1 excellent výborně výborně (1) B 1,5 very good velmi dobře C 2 good dobře velmi dobře (2) D 2,5 satisfactory uspokojivě E 3 sufficient dostatečně dobře (3) F 4 failed nevyhovující nevyhovující (4) 6

7 STUDIUM Cizí jazyky a studium v zahraničí Studenti mohou vyjíždět do zahraničí především v rámci 3 programů. 1. Socrates/Erasmus - nejrozsáhlejší podpora studia na zahraničních univerzitách. Existuje cca 280 bilaterálních smluv (pro cca 460 studentů) mezi naší univerzitou a zahraničními školami. Jedná se o studijní pobyty v délce 3-12 měsíců. Finanční podpora na: 2. V rámci rozvojových programů MŠMT existuje projekt na podporu mobility studentů. V rámci tohoto projektu mohou studenti získat podporu v průměrné výši Kč/měs. na studijní pobyty v zahraničí. 3. Leonardo da Vinci - tento program je určen na podporu odborných stáží v zahraničních firmách v rámci EU. Jedná se o stáže v délce 3-12 měsíců. Podpora je diferencována dle státu, ve kterém stáž probíhá a také je odvislá od délky pobytu. Kromě podpory pobytových nákladů tento program umožňuje financovat náklady na pojištění, cestu do místa stáže a zpět, popř. přispět i na jazykovou přípravu před zahájením stáže. Studium CVP Centrum vzdělávání a poradenství (CVP) jako celoškolský útvar zajišťuje: - kurzy celoživotního vzdělávání - kurzy interního vzdělávání - projektové poradenství k ESF projektům - studijně profesní poradenství - Univerzitu třetího věku Více informací naleznete na 7

8 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Vedení fakulty Děkan: doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Proděkan pro: zahraničí styky strategický rozvoj: prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. tel: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. tel: vědu, výzkum a doktorské studium: doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA tel: studijní záležitosti: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. tel: Fakulta Studijní oddělení Na studijním oddělení vyřizuj veškeré studijní záležitosti, můžeš si sem zajít pro informaci, radu nebo třeba pro potvrzení o studiu atd. Referentka pro první ročník: Iva Křížová tel: místnost: P376 Úřední hodiny: Po: 14:00-17:00 St: 8:00-11:00, 13:00-14:30 Pá: 8:00-11:00 o prázdninách: středa 8:00 11:00, 13:00 14:30 Harmonogram Zápis (Náhradní termín) DP ( ) Zápis (Náhradní termín) MI ( ) Imatrikulace DP/MI / Zápis do II. ročníku DP/MI / Zápis po přerušení studia (Náhradní termín) Zimní semestr Výuka Zkouškové období Kontrola studia (I. ročník) k Letní semestr Výuka Předběžný zápis do dalšího roku studia Zkouškové období Hlavní prázdniny Děkanský den = volno pro všechny studenty na FP (zpravidla druhý den po plesu FP) Rektorský den = volno pro všechny studenty na VUT (zpravidla v den Majálesu VUT) 8

9 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Studentská komora Akademického senátu FP Studentskou komoru AS FP tvoří 9 studentů. Ti jsou voleni z řad studentů FP. zastupuje studenty FP VUT akademické obce FP, ale i VUT jmenuje zástupce za FP do prac. skupin pro Koleje a menzy, Volnočasové aktivity pořádá ples Fakulty podnikatelské setkání s vedením Fakulty podnikatelské VUT a další studentské akce účastní se i pořádá konference a sněmy studentských organizací Dále vykonává všechny činnosti vyplývající pro AS ze zákona o Vysokých školách. Fakulta předsedkyně SK AS FP: Bc. Lucie Vaculová ICQ: ročník PFO Členové SK AS FP: Bc. Veronika Donthová ICQ: ročník PFO Ing. Martin Holoubek ICQ: ročník Ph.D. Martin Mokrý ICQ: ročník DP Ing. František Motl 1. ročník Ph.D. Jiří Prokeš 3. ročník DP Renáta Sýkorová 3. ročník DP Ing. Tereza Večeřová 2. ročník Ph.D. Devátý studentský zástupce bude jeden z náhradníků. Pokud budeš mít jakýkoliv problém, obrať se na SKAS FP. Rádi ti pomůžeme. 9

10 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Studium Podmínky pro postup do dalšího studia Pravidelně po skončení zkouškového období probíhá tzv. kontrola studia. Na studijním oddělení kontrolují, zda máš všechny zápočty (ty musíš mít do konce zkouškového hotové!) a dále pak jaké zkoušky máš hotové a zda ti kreditový součet stačí na postup do dalšího semestru. V současné době je potřeba v 1. ročníku po zimním semestru mít alespoň 14 kreditů. Za celý ročník musíš posbírat min. 45 kreditů. Fakulta Rady pro první dny V prvním týdnu proběhne během některé přednášky seznámení s tvými senátory, kteří ti všechno vysvětlí, poradí ti a upozorní tě na co se zaměřit a co nepodcenit. Takže určitě přijď. :-) Přihlášení na zkoušku Přihlášení na zkoušky se provádí elektronicky na přihlásíš se VUT loginem. Pak dáš záložku STUDENT a vybereš si v aktuálních předmětech, na jakou zkoušku se chceš přihlásit. POZOR: když se přihlásíš a nepůjdeš na zkoušku ani se neomluvíš, máš automaticky NEVYHOVĚL! Rozvrh hodin Na naší fakultě se rozvrh hodin dozvíš těsně před začátkem akademického roku. Všichni jsme rozděleni do skupin ( kruhů ), pro které je již stanoven celý rozvrh. To znamená, že si ho sami nesestavujeme, tak jak by se nám hodil. Je zde ale možnost, domluvit se s cvičícím, aby si mohl navštěvovat cvičení s jinou skupinou. Když budeš zařazen ve skupině např. 1/111 znamená to, že: 1/1... studuješ daňové poradenství, první stupeň x1x ročník xx1... kruh 1 Skriptárna Akademické nakladatelství CERM sídlo: Kolejní 4, suterén budovy Po, St: 8:00 17:00 Út, Čt: 8:00 15:00 Pá: 8:00 13:00 Tel.: Počítačové učebny Na fakultě máme několik učeben pro volný přístup. Potřebuješ pouze kartičku studenta a znát své fakultní heslo a login. Dále přístup na internet je i v knihovně. Před přednáškovými místnostmi jsou stojany se zabudovanými PC, kde můžeš zabrousit pouze na fakultní stránky a intranet. Druhé a třetí patro je zasíťované bezdrátovou sítí wifi (potřebuješ pouze svůj notebook, PDA,..., a své fakultní heslo a login). 10

11 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Akce na fakultě Studentský ples Fakulty podnikatelské - koná se na začátku letního semestru, včas budou plakáty Euroweek Jde o mezinárodní studentskou konferenci. Možnost zapojit se má každý student. Podmínkou je vytvořit tým se zahraničními studenty partnerských univerzit a vypracovat projekt na zadané téma. To vše se poté prezentuje na konferenci, která se bude konat v Norsku. Účast bývá většinou i oceněna fakultou. Fakulta Konference Na fakultě se koná velké množství konferencí, stačí sledovat aktuality z FP. Bohužel většinou bývají až pro studenty doktorského studia. Mapa objektu 11

12 FAKULTY VUT Seznam fakult Fakulta architektury Poříčí 5, Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačních zařízení Údolní 244/53, Brno Fakulty VUT Fakulta chemická Purkyňova 118, Brno Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, Brno Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4, Brno Fakulta stavební Veveří 331/95, Brno Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Brno Fakulta výtvarných umění Rybářská 125/13/15, Brno Telefon na VUT: ústředna: provolba: [klapka] 12

13 KNIHOVNY VUT má celkem 9 knihoven. Dělí se na areálové, fakultní a ústřední knihovnu. Ty jako student VUT můžeš navštívit kteroukoliv z nich, stačí ti pouze průkaz studenta VUT. Za vypůjčení knih se nic neplatí. Pokud ale nevrátíš knihu včas (nebo si neprodloužíš datum vrácení), budeš platit pokutu. Vybrat knížku, skripta nebo časopis si můžeš elektronicky v katalogu všech VUT knihoven: Seznam knihoven VUT Ústřední knihovna VUT Po Čt: 9:00 20:00 sídlo: Antonínská 1 (rektorát) Pá: 9:00 15:00 Fakultní knihovna FA Po, St: 9:00 20:00 sídlo: Poříčí 5 Út, Čt: 9:00 17:00 Pá: 9:00 14:00 Knihovny KIC FAST Po Pá 8:00 20:00 sídlo: Veveří 95 So 9:00 15:00 Fakultní knihovna FAVU Po: 13:00 15:00 sídlo: Rybářská 13/15 Út, Čt: 9:00-11:00, 13:00-15:00 St: 13:00-17:00 Areálová knihovna FSI Po Čt: 9:00 18:00 sídlo: Technická 2 Pá: 9:00 13:00 Areálová knihovna VUT Po, St: 9:00 18:00 sídlo: Purkyňova 464/118 Út, Čt: 8:00 19:00 Pá: 8:00 14:00 Fakultní knihovna FP Po Čt: 9:00 17:30 sídlo: IO Kolejní 4 Pá: 9:00 13:00 Areálová knihovna FEKT Po Čt: 9:00 17:00 sídlo: IO Kolejní 4 Pá: 9:00 13:00 Fakultní knihovna FIT Po Čt: 8:00 17:00 sídlo: Božetěchova 2 Pá: 8:00 15:00 Další knihovny v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně Kounicova 65a, Brno Kobližná 4, Brno tel tel

14 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT CESA Technická 2896/2, Brno tel.: fax: Co je tělesná výchova na VUT v Brně? nepovinný předmět v rozsahu 2,0 hodiny týdně v zimním a letním semestru, rozvrh výukových hodin na ZS 06/07 od 1.září 2006 na internetových stránkách. Co CESA zajišťuje? výuku tělesné výchovy a sportu v různých výkonnostních skupinách a úrovních pro studenty všech fakult VUT ve více než 40 sportovních specializacích - v každé sportovní specializaci nabídka 5 výkonnostních úrovní (začátečníci, pokročilí, výběr, kondiční a rekreační): AEROBIK, AIKIBUDO, AIKIDO, AMERICKÝ FOTBAL, ATLETIKA, BADMINTON, BASKETBAL, BOULDERING, BOWLING, BŘIŠNÍ TANEC, CYKLISTIKA, FLORBAL, FOTBAL, FUTSAL, HÁZENÁ, HOROLEZECTVÍ, HORSKÁ KOLA, INDOORCYCLING, KANOISTIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ S MÍČI, KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ, KONDIČNÍ TRÉNINK, LEDNÍ HOKEJ, LYŽOVÁNÍ, MODERNÍ SPORTOVNÍ KARATE, NOHEJBAL, PLAVÁNÍ, PLÁŽOVÝ VOLEJBAL, SÁLOVÁ KOPANÁ, SNOWBOARD, SOFTBAL, SQUASH, STOLNÍ TENIS, STREČINK, STŘELBA, TAEKWONDO W.T.F., TANEC, TENIS, VOLEJBAL, ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA, VESLAŘSKÝ TRENAŽÉR, CARDIO FITNESS PROGRAM, WINDSURFING, POWER JOGA, PARAGLIDING, SKIALPINISMUS, KARATE DO, KOBUDO, SEBEOBRANA, Sport kurzy ČR i zahraničí - kurzy v rozsahu 30,0 hodin jsou nepovinné, - kalendář termínů a náplň kurzů od 1. září 2006 na internetových stránkách CESA včetně pokynů pro zápis, - elektronické přihlášky od 26.září zimní: letní: - Lyžařské sjezd - Aerobik - Lyžařské kombinované - Cykloturistika - Lyžařské carving - Lezení - Snowboarding - Kanoistika - Skialpinismus - Outdoorové sporty - Paragliding - Rekondiční a zdravotní cvičení - Windsurfing celoroční sportovní činnost pro studenty a zaměstnance VUT i širokou veřejnost, speciální lekce pro studenty se zdravotním omezením, aktivní celoroční činnost ve Vysokoškolském sportovním klubu VUT v Brně: rekreační a výkonnostní sport ve volném čase turnaje a sportovní akce pro studenty VUT a brněnských VŠ reprezentace - celoročně speciální tréninky reprezentačních výběrů (v rozvrhu označeno V), - náborové tréninky pro všechny zájemce o reprezentaci v týdnu , 14

15 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT CESA - sportovci kontaktujte garanty svých sportů a registrujte se stránkách CESA - informace o pořádání oblastních přeborů, akademických mistrovství, Českých akademických hrách včetně výsledků a fotogalerie jsou na internetových stránkách CESA a nebo České asociace univerzitního sportu (ČAUS). Co CESA nabízí? cvičitelé, lektoři, instruktoři, rozhodčí vzdělávací kurzy, semináře, školení s akreditací MŠMT další vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT - Aqua diplom - Aerobní aktivity ve výuce tělesné výchovy - Body styling diplom - Dětský aerobik - Fit ball diplom - Kickbox aerobik diplom - Kondiční posilování v tělesné výchově - Plavání - Bouldering, školení, semináře, workshopy Školení základní stupeň: - Body styling diplom - Concept crew class instruktor - Cvičitel kondičního posilování - Fit ball diplom - Instruktor na veslařských trenažérech - Instruktor indoorcyclingu základního stupně - Kickbox aerobik diplom - Aqua diplom Semináře a workshopy: - Strečink v kondičním posilování - ŠKOLA ZAD Sport ZÁPISY: Zápisy do tělesné výchovy a sportu probíhají výhradně elektronicky - přes webové rozhraní : zapis.cesa.vutbr.cz ZIMNÍ SEMESTR: od 26. září 2006 LETNÍ SEMESTR : od 6. února 2007 Pokyny k průběhu a organizování elektronických zápisů na : 15

16 KOLEJE A MENZY KaM Koleje Listovy koleje (LISTOVKY) Kounicova 46/48, Brno Provozní kolejí: Listovky se nacházejí v blízkosti centra města. Celková lůžková kapacita činí 1030 lůžek. Kuchyňka a sociální zařízení je společné vždy pro několik pokojů na každém poschodí. Všechny pokoje jsou připojeny k počítačové síti s přístupem na Internet. Je možné si zde zahrát stolní tenis a kulečník. K dispozici jsou dvě rýsovny, studovna, klavír, tělocvična, hřiště, fotografická komora, TV místnosti a klubovny. V budově kolejí je provozována posilovna. Purkyňovy koleje (PURKYŇKY) Purkyňova 93, Brno Provozní kolejí: tel Purkyňky jsou v městské čtvrti Brna Královo Pole. Ubytovací kapacita sestává ze čtyř budov a činí 2248 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové, vybavené standardním nábytkem se společným sociálním zařízením na jednotlivých patrech. Převážná část pokojů je připojena k počítačové síti s přístupem na Internet. Součástí areálu je menza, počítačová studovna, rýsovna, hudební místnost, možnost zahrát si kulečník (nic moc kvalita) nebo stolní tenis, navštívit posilovnu. Je zde také několik TV místností, na bloku B04 fotokomora a na bloku B03 možnost kopírovacích služeb. Praktický lékař blok B04, samostatný vchod ze zadní části bloku (tel.: ); zubař blok B04. Koleje Koleje Pod Palackého vrchem (Palačák) Kolejní 2, Brno Provozní kolejí: Palačák je součástí ubytovacího, stravovacího, společensko-zábavního a sportovního komplexu VUT. Ubytovací prostory areálu tvoří čtyři budovy, jejichž celková kapacita dosahuje 3147 lůžek dvoulůžkových pokojů buňkového typu a z třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Většina pokojů má přístup na Internet. Posilovna, gymnastický sál, BOULDER CENTRUM - horolezecká stěna, možnost masáží a "indoor cycling" jsou k dispozici ke sportovním činnostem, z velké části za odborného vedení pracovníků CESA. Na jednotlivých blocích jsou rýsovny, TV místnosti, ping-pong, prádelny, telefonní automaty, úschovny jízdních kol. Na bloku A02 je k dispozici fax. Součástí areálu je menza a pizzerie, obchod s potravinami, papírem a drogerií, kadeřnictví, klub "Terč" a kino MAGNET. Praktický lékař blok A03. Mánesovy koleje (MÁNESKY) Mánesova 12, Brno Provozní kolejí: tel Mánesky jsou v městské části Královo Pole. Ubytovací prostor tvoří dvě budovy, jejichž celková kapacita 16

17 KOLEJE A MENZY KaM dosahuje 262 lůžka, jde o standardně vybavené pokoje. Tyto pokoje jsou uspořádány v tzv. buňkovém systému - vždy jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj má společné sociální zařízení. Většina pokojů má přípojku na Internet. K dispozici je sauna, klavír, fotografická komora, TV místnost a možnost zahrát si stolní tenis. V létě lze přímo v areálu využít víceúčelové hřiště a zahrát si kuželky. Menzy Menza Kolejní Kolejní 2 blok A02 přízemí. Menza má kapacitu 112 míst. Po Čt: 11:00 14:30, 17:00 20:00 Pá: 11:00 14:00 Pizzerie Mozzarella Kolejní 2 blok A06 1. patro Pizzerka plní spíše funkci samoobslužné restaurace (133 míst). Restaurace nabízí až 25 druhů teplých jídel (ryby, steaky, těstoviny, bezmasá jídla, rizota), zeleninové saláty. Specialitou je zde pizza v mnoha provedeních. Mimo teplých jídel tu naleznete moučníky, studené předkrmy, studené obložené talíře, nápoje atd. Po Čt: 10:00 21:00 Pá: 10:00 14:00 Koleje Menza Purkyňova Purkyňova 93, 312 míst Podává se zde k obědu až 10 teplých jídel. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, moučníky, ovoce, nápoje, pečivo, tatarská omáčka, hořčice, apod. K večeři si strávník může vybrat z až šesti jídel. Po Čt: 11:00 14:30, 17:00 20:00 Pá: 11:00 14:30 Restaurace Q Technická 2, FSI, 113 míst Qčko nabízí výběr až z deseti druhů jídel, a to výběrové jídlo i minutky, dále polévku, moučník, ovoce, saláty, nealko a alko nápoje, kávu nebo čaj a doplňkový sortiment. Po Čt: 9:00 16:00 Pá: 9:30 14:00 Restaurace V Veveří 95, FAST, 104 míst Výběr ze čtyř jídel a minutek (smažený sýr, řízek, rybí prsty, krůtí kapsu, apod.) Alespoň jedno jídlo je bezmasé. Nabízený sortiment též obsahuje cukrářské výrobky a různé druhy salátů. Po Čt: 9:30 17:00 Pá: 9:30 13:00 Toto jsou základní menzy na VUT. Dále pak se můžeš stravovat v bufetech: Caffe Piccolo (Palačák), Kavárna Antonínská (rektorát), Bufet Purkyňova. Ve všech stravovacích zařízeních VUT nakupuješ na studentskou kartu (můžeš i za hotové). Ukládání peněz na kartu viz. studentský průkaz str

18 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT Studentský portál Prostřednictvím tohoto webu chceme zprostředkovávat oficiální informace tak trochu neoficiálně - z řad studentů. Můžeš zde nalézt mnoho užitečných informací, fórum, diskuse, ankety. Sleduj pravidelně studentský portál, protože přes tento web se budeš moci registrovat do soutěží pořádaných Studentskou komorou AS VUT. Dále se dozvíš spoustu zajímavých informací. Studentská unie FEKT (SU FEKT) Kdo jsme? US je dobrovolnou organizací budovanou na demokratických principech, je sdružením studentů usilujících o rozvoj fakulty i vysokého školství obecně. V tomto směru aktivně spolupracuje zejména s Akademickým senátem FEKT a Akademickým senátem VUT na řešení jak okamžitých problémů, tak i dlouhodobějších úkolů. US je partnerem vedení fakulty při zprostředkování užší komunikace se studenty a zvýšení vzájemné informovanosti. Co děláme? US se mimo jiné podílí na organizaci uvítacích informačních přednášek pro studenty 1. ročníků a prezentace studijních oborů. Tradičně se zapojuje do přípravy soutěže Studentské tvůrčí aktivity EEICT, do které jmenuje i studenty - porotce. Výrazně pomáhá při pořádání fakultního plesu. Podílí se také na propagaci fakulty na veletrhu Gaudeamus a dnech otevřených dveří. US organizuje celouniverzitní burzu skript. Studentské organizace Studentská unie FCH (SU FCH) Co jsme zač: Jsme studentská organizace registrovaná jako občanské sdružení. Naším cílem je být připraveni podat pomocnou ruku všem studentům, zejména těm na FCH. Naše činnost: Pomáháme při organizacích školních akcí, ale také pořádáme akce vlastní ať už jsou to výlety, nebo víkendy na chatách. Snažíme se dobrou radou, nebo jiným vhodným způsobem pomáhat všem kdo to potřebují. Přes akademický senát FCH, nebo přímo tlumočíme Vaše názory a připomínky vedení fakulty. Kontakt Nejlépe je zaslat na adresu v případě pořádání akcí jsou kontaktní telefonní čísla uvedena na letáku. Informační nástěnka visí v přízemí vedle automatů na kávu, sem můžete i Vy umisťovat informace pro studenty. Máš li chuť se zapojit do života fakulty přidej se k nám!!! 18

19 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT Studentská unie FIT (SU FIT) Kdo jsme? SU FIT je studentská organizace, která hájí zájmy a práva studentů na FITu. Činnost a cíle Posláním SU FIT je hájit zájmy vysokoškolských studentů FIT VUT v Brně, napomáhat studentům při jednání s vedením fakulty a školy, s jinými organizacemi, jednotlivci a státními orgány, usilovat o rozvoj fakulty a vysokého školství obecně. Jak nás kontaktovat? Přímo některého z našich zastupitelů a to buď osobně nebo elektronicky. Můžete poslat všem zastupitelům na adresu Přijít na zasedání zastupitelstva. Mimochodem, nemusíte být zastupitelem, abyste mohli něco udělat pro studenty. International student club (ISC) ISC pomáhá především incoming studentům, tj. studentům, kteří přijíždějí na VUT v rámci mezinárodního programu Sokrates/Erasmus. Naše organizace pomáhá těmto studentům zabydlet se v ČR. Pořádáme různé výlety, večírky a další akce. Kancelář máme na FP. Pokud se chceš i ty zapojit, rádi tě přivítáme. ACSA Kdo jsme? ACSA pracuje pro všechny aktivní studenty na území České republiky. Působí již od roku 2002 jako projekt Vysokého učení technického v Brně. Studentské organizace Jaká je naše cílová skupina? Reprezentanti vysokoškolských studentů v akademické samosprávě. Zájemci z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě. Aktivní členové studentských organizací a spolků. Co děláme? Každý rok na podzim pořádáme celostátní studentskou konferenci. Vzděláváme studenty ve vysokoškolské legislativě, v projektovém řízení, v umění komunikace a argumentace apod. Provádíme výzkum v oblasti fungování akademických senátů a v oblasti studentského hodnocení kvality výuky. Účastníme se celostátních a mezinárodních konferencí a získáváme tak nejnovější informace. Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, zakládání a činnosti studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných orgánech vysokých škol. Zaštiťujeme činnost Skupiny mladých projektových manažerů. Vytváříme elektronickou databázi studentských organizací a nabízíme jim náš informační systém pro usnadnění jejich fungování. Zajímáme se o Boloňský proces a jeho implementaci. 19

20 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT BEST Co je to BEST? BEST je mezinárodní studentská organizace plně řízena studenty, jejíž náplní je poskytovat studentům technických univerzit více příležitostí k vzdělávání, cestování a poznávání Evropy. Tato organizace je nezisková, nepolitická, oficiálním jazykem je angličtina. Hlavní filozofií BESTu v každé jeho aktivitě je Propagovat Evropu mezi Evropany. Tuto organizaci tvoří aktivních členů z 64 technických univerzit ve 25 evropských státech. V čem je BEST prospěšný? V rámci Evropy prohlubuje odborné znalosti studentů technických univerzit. Zahrnuje všechny směry technického vzdělání. Podporuje dobrovolné poznávání způsobů výuky v ostatních zemích. Zrovnoprávňuje studenty EU se zeměmi bývalého východního bloku. Eventuální zájemci z řad studentů musí nejdříve projevit zájem o účast na tomto kurzu; zaslat motivační dopis organizátorům daného kurzu. Celý dialog probíhá výhradně v elektronické podobě. Každý student VUT bude mít možnost zapojit se do projektů, které po celé Evropě BEST pořádá. Co je cílem BESTu? 1. Shromažďovat a šířit informace o výukových, kulturních a organizačních záležitostech důležitých pro studenty. 2. Rozšiřovat vědomosti studentů členských technických univerzit. 3. Sledovat a reagovat na studentskou politiku a profesionální práva inženýrů. 4. Podporovat kulturní výměnu a sociální vzájemnost. Studentské organizace Studenti pro studenty (SPS) a časopis E-fekt Spolek si klade za cil zlepšovat orientaci studentů v záplavě informací, které mohou využít ke zkvalitnění svého života během doby studia na FEKT ve všech oblastech (zejména sociální, kulturní a legislativní). Časopis E-fekt vychází jako měsíčník v nákladu 1000 ks, je distribuován zdarma a naleznete ho vždy koncem měsíce na všech frekventovaných místech v budovách FEKT. Příklady témat článků: Rozhovory s...(zaměstnanci školy, studenty,...), Zajímavosti ze školy/výuky Hodnocení studia (historie, výsledky, má to smysl?, kdy, kde, jak) Studentské aktivity, o kterých možná nevíte aneb jak se zapojit Terč Co jsme? Studentský klub organizující zábavu (pro ostatní nejen studenty na kolejích) a provozující bar. Co u nás najdete? příjemné prostředí, uvnitř klubu (zákaz kouření), nebo na zahrádce (kouření povoleno) báječné lidi, skvělé pivo, možnost zahrát si stolní fotbálek (2 stoly), kulečník, billiard, dále také společenské hry jako šachy, karty, člobrdo, pexeso, atd. 20

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Prosperita a lidskost se představuje založena v roce 1992 již přes 10.000 absolventů letos 3.089 studentů, 82 doktorandů Ústav ekonomiky, Ústav financí,

Více

POKYNY PRO ZÁPIS. do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010

POKYNY PRO ZÁPIS. do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010 POKYNY PRO ZÁPIS do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010 Do nepovinného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků řádného studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorandské) zapisují

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0 0 0 25 RGB 204 204 205 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE 2728 CMYK 96 69 0 0 RGB 35 84 155 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 0 0 50 RGB 153 153 153 PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Centrum sportovních aktivit CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 Důležité upozornění: Sportovní zařízení VUT v Brně slouží studentům a zaměstnancům školy,

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit profil univerzity Univerzita s více než 110letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS a DS Label

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

2 Caffe Bar Piccolo. Kolejní 2, 612 00 Brno. Kolejní 2, 612 00 Brno. 4 Jídelna MINI. 5 Menza Purkyňova. 7 Restaurace Q

2 Caffe Bar Piccolo. Kolejní 2, 612 00 Brno. Kolejní 2, 612 00 Brno. 4 Jídelna MINI. 5 Menza Purkyňova. 7 Restaurace Q 4 2 1 1 3 2 10 11 2 5 2 3 4 13 7 7 4 1 2 5 6 2 12 3 3 3 4 8 9 6 10 9 1 8 2 1 8 FAKULTY 1 Fakulta architektury 2 Caffe Bar Piccolo 1 Poříčí 5, 639 00 Brno Kolejní 2, 612 00 Brno 2 Fakulta elektrotechniky

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1

ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina (celkem 21

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více