Příručka pro první dny na VUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro první dny na VUT"

Transkript

1 Příručka pro první dny na VUT 1

2 Obsah Vše nezbytné pro přežití prvních dnů... 3 Kdo je kdo, co je co... 3 Studijní předpisy... 5 Doklady studenta... 5 Průkaz studenta... 5 VUT login a heslo vs. fakultní login a heslo... 6 Školní Základní pojmy... 6 Cizí jazyky a studium v zahraničí... 7 CVP... 7 Vedení fakulty...8 Studijní oddělení... 8 Harmonogram... 8 Studentská komora Akademického senátu FP... 9 Studium Skriptárna Počítačové učebny Akce na fakultě Mapa objektu Seznam fakult Seznam knihoven VUT Koleje Menzy Studentský portál Studentská unie FEKT (SU FEKT) Studentská unie FCH (SU FCH) Studentská unie FIT (SU FIT) International student club (ISC) ACSA BEST Studenti pro studenty (SPS) a časopis E-fekt Terč...20 Lékařská péče Brněnská doprava Oslovování pedagogů na VŠ

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní info Vše nezbytné pro přežití prvních dnů V prvních týdnech na nové škole budeš asi trochu zmatený, ale tím si projde každý nováček na naší škole. Proto ti tady předkládáme seznam věcí, které bys měl zařídit co nejdříve: zřídit studentský průkaz (viz str. 5) potvrzení o studiu alespoň 3 (pro pojišťovnu, brigádu, šalinkarta, bankovní účet,) pasové fotografie (šalinkarta, CESA,...) zjistit si svůj rozvrh na studijním oddělení, pokud jsi ho neobdržel již při zápisu vložení peněz na průkaz studenta pořízení tramvajenky/šalinkarty prostudovat podmínky ubytování na kolejích (více v rubrice Koleje a menzy) zřídit si studentský bankovní účet, abys zbytečně neplatil poplatky Kdo je kdo, co je co Struktura VUT Fakulty: Fakulta architektury Fakulta chemická Fakulta podnikatelská Fakulta stavební Fakulta informačních technologií Fakulta strojního inženýrství Fakulta výtvarných umění Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ostatní součásti: Ústřední knihovna Centrum sportovních aktivit Centrum vzdělávání a poradenství Koleje a menzy Centrum výpočetních a informačních služeb Rektor je vrcholným představitelem a reprezentantem univerzity. Za výkon své činnosti odpovídá Akademickému senátu. Rektor jmenuje a odvolává děkany fakult, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí. Prorektoři zastupují rektora v rozsahu, který jim rektor určí. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu školy a vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní, finančně-právní a správní. Kvestor zajišťuje hospodaření s prostředky školy. Děkan je vrcholným představitelem fakulty. Proděkani zastupují děkana v rozsahu, který jim určí děkan. Akademický senát VUT (AS VUT) je samosprávným zastupitelským orgánem VUT. Každá fakulta je zastoupena dvěmi akademickými pracovníky a jedním studentem. AS VUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem. Funkční období AS VUT je tříleté. Studentská komora AS VUT je částí akademického senátu. Hájí zájmy studentů, podílí se na řízení univerzity prostřednictvím úprav VŠ legislativy. Dále pořádá Reprezentační ples VUT, Majáles VUT a další zajímavé akce. Každý student má právo volit a být volen do Akademického senátu fakulty i univerzitního. Sledujte studentský portál a dozvíte se další informace o akcích na VUT (viz str. 18) 3

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní info Rektor: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prorektor pro: studium a záležitosti studentů: informační a komunikační technologie: vnější vztahy: tvůrčí rozvoj: strategický rozvoj: Předseda Akademického senátu VUT doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. prof. Ing. Pavel Jura, CSc. prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. doc. RNDr. Josef Dalík, CSc. Předsedkyně Studentské komory AS VUT FP Bc. Veronika Donthová Členové SKAS VUT: Ing. Daniela Čechová FSI Petr Donth FAST Petr Dub, DiS. FAVU Ing. arch. Martin Kareš FA Bc. Jakub Mahdal FIT Jan Myšulka FCH * zástupce FEKT musí být zvolen v doplňovacích volbách 4

5 STUDIUM Studijní předpisy Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád, Stipendijní řád, Zákon o VŠ, rozhodnutí rektora, děkana (www.vutbr.cz) Studium Doklady studenta index (výkaz o studiu), potvrzení o studiu, studentský průkaz Průkaz studenta Jednou z věcí, kterou je třeba zařídit co nejdříve po zápisu, je nechat si vyrobit průkaz studenta VUT, bez kterého se nenajíš v menze nebo tě nepustí do počítačové učebny. Máš možnost rozhodnout se mezi průkazem studenta s designem VUT (pro studenta, který průkaz ještě neměl je zdarma) a průkazem studenta s licencí ISIC (pro studenta, který průkaz ještě neměl je za 150 Kč). Průkaz s designem VUT se každoročně při postoupení do vyššího ročníku prodlužuje zdarma, zatímco průkaz s licencí ISIC se každoročně prodlužuje za 150 Kč (běžná prodejní cena samostatné karty ISIC je 250 Kč). Jak ho získat? Každá fakulta má vydávání průkazů trochu odlišné, proto se o vyzvednutí více dozvíte v části fakulta. Všude je ale stejné, že k vyzvednutí potřebujete tyto doklady: občanský průkaz, příp. pas index nebo potvrzení o studiu Použití průkazu studenta vstup do prostor VUT identifikace studenta v učebnách a knihovnách VUT v menzách, bufetech pro vstup na sportoviště a na koleje k identifikaci mimo VUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta spolu s kupónem MHD jako jízdní doklad na slevy do muzeí, kin, divadel, v případě mezinárodního průkazu studenta s licencí ISIC slevy na lyžování, hudební festivaly, v restauracích... celkem na cca 1200 místech po celé ČR a dále ve 116 zemích světa. Aktuální seznam obdržíte v informační brožuře ISIC při výdeji průkazu, nebo na v případě mezinárodního průkazu studenta s licencí ISIC slevy na cestování, jazykové kurzy a pracovní programy po celém světě. Informace najdete na Jak uložím peníze na studentský průkaz? V kterékoliv menze při placení. 5

6 STUDIUM VUT login a heslo vs. fakultní login a heslo VUT login a heslo, které slouží pro vstup do intranetu VUT (www.vutbr.cz), obdržíš na své fakultě proti podpisu. Bez těchto indicií se také mnohdy neobejdeš. Zde najdeš účet, kde si kontroluješ a podáváš žádosti o stipendium, kontroluješ si stav konta na studentské kartě atd. Součástí intranetu je také elektronické ubytování na kolejích (objednávka pokoje, žádost o pokoj, atd.). Studium Fakultní login a heslo budeš potřebovat pro vstup do fakultního intranetu, dále pro přihlášení ve fakultních počítačových učebnách. Ve fakultním intranetu máš založen svůj účet. Zde získáváš materiály ke studiu a další informace. Bez toho nelze studovat! Školní Součástí tvého školního účtu bude také tvůj školní , který ti bude přidělen. Školní musíš používat při komunikaci s pedagogy a ostatními pracovníky školy (jde o nařízení rektora VUT pro zabezpečení bezpečnější komunikace a určení osob). Základní pojmy Předměty jsou povinné, povinně volitelné (ty musíš úspěšně absolvovat) a nepovinné. Přednáška bývá většinou nepovinná, ale účast na ní je doporučena. Garant předmětu je pedagog, který zodpovídá za celý předmět (přednášky i cvičení). Cvičící je pedagog (většinou student doktorského studia doktorand), který vede cvičení a uděluje zápočet. Zápis zapsání předmětů, které budeš studovat další rok. Vyhlašuje ho děkan fakulty. Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Každá fakulta má stanovený určitý počet kreditů, které musíš získat za semestr/ročník, abys mohl postoupit do dalšího studia. Zápočet uděluje cvičící na základě podmínek, které ti oznámí v první hodině. Pokud předmět končí zkouškou nemůžeš ji bez zápočtu konat. Nezískáš-li zápočet, musíš si zapsat předmět znovu. Zkouška je způsob zakončení předmětu, zkouška může být písemná, ústní, kombinovaná, test, příklady atd. Nesložíš-li jí na poprvé, máš možnost ji ještě dvakrát opakovat. Poté si musíš zapsat daný předmět znovu. Známku ze zkoušky můžeš odmítnout, ale budeš klasifikován nevyhověl. Nepokládáš-li zkoušku za objektivní, můžeš požádat o komisionální přezkoušení. Nezapomeň, že v takových problémech se můžeš obrátit na Studentskou komoru AS, která ti poradí a bude nápomocná! Něco pozitivního na závěr: pokud úspěšně absolvuješ zkoušku, tak po předložení indexu můžeš v klubu Terč dostat panáka. Způsoby zakončení předmětu zkouška, klasifikovaný zápočet, kolokvium, zápočet. Klasifikace Číselná ECTS hodnota Hodnocení studia A 1 excellent výborně výborně (1) B 1,5 very good velmi dobře C 2 good dobře velmi dobře (2) D 2,5 satisfactory uspokojivě E 3 sufficient dostatečně dobře (3) F 4 failed nevyhovující nevyhovující (4) 6

7 STUDIUM Cizí jazyky a studium v zahraničí Studenti mohou vyjíždět do zahraničí především v rámci 3 programů. 1. Socrates/Erasmus - nejrozsáhlejší podpora studia na zahraničních univerzitách. Existuje cca 280 bilaterálních smluv (pro cca 460 studentů) mezi naší univerzitou a zahraničními školami. Jedná se o studijní pobyty v délce 3-12 měsíců. Finanční podpora na: 2. V rámci rozvojových programů MŠMT existuje projekt na podporu mobility studentů. V rámci tohoto projektu mohou studenti získat podporu v průměrné výši Kč/měs. na studijní pobyty v zahraničí. 3. Leonardo da Vinci - tento program je určen na podporu odborných stáží v zahraničních firmách v rámci EU. Jedná se o stáže v délce 3-12 měsíců. Podpora je diferencována dle státu, ve kterém stáž probíhá a také je odvislá od délky pobytu. Kromě podpory pobytových nákladů tento program umožňuje financovat náklady na pojištění, cestu do místa stáže a zpět, popř. přispět i na jazykovou přípravu před zahájením stáže. Studium CVP Centrum vzdělávání a poradenství (CVP) jako celoškolský útvar zajišťuje: - kurzy celoživotního vzdělávání - kurzy interního vzdělávání - projektové poradenství k ESF projektům - studijně profesní poradenství - Univerzitu třetího věku Více informací naleznete na 7

8 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Vedení fakulty Děkan: doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Proděkan pro: zahraničí styky strategický rozvoj: prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. tel: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. tel: vědu, výzkum a doktorské studium: doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA tel: studijní záležitosti: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. tel: Fakulta Studijní oddělení Na studijním oddělení vyřizuj veškeré studijní záležitosti, můžeš si sem zajít pro informaci, radu nebo třeba pro potvrzení o studiu atd. Referentka pro první ročník: Iva Křížová tel: místnost: P376 Úřední hodiny: Po: 14:00-17:00 St: 8:00-11:00, 13:00-14:30 Pá: 8:00-11:00 o prázdninách: středa 8:00 11:00, 13:00 14:30 Harmonogram Zápis (Náhradní termín) DP ( ) Zápis (Náhradní termín) MI ( ) Imatrikulace DP/MI / Zápis do II. ročníku DP/MI / Zápis po přerušení studia (Náhradní termín) Zimní semestr Výuka Zkouškové období Kontrola studia (I. ročník) k Letní semestr Výuka Předběžný zápis do dalšího roku studia Zkouškové období Hlavní prázdniny Děkanský den = volno pro všechny studenty na FP (zpravidla druhý den po plesu FP) Rektorský den = volno pro všechny studenty na VUT (zpravidla v den Majálesu VUT) 8

9 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Studentská komora Akademického senátu FP Studentskou komoru AS FP tvoří 9 studentů. Ti jsou voleni z řad studentů FP. zastupuje studenty FP VUT akademické obce FP, ale i VUT jmenuje zástupce za FP do prac. skupin pro Koleje a menzy, Volnočasové aktivity pořádá ples Fakulty podnikatelské setkání s vedením Fakulty podnikatelské VUT a další studentské akce účastní se i pořádá konference a sněmy studentských organizací Dále vykonává všechny činnosti vyplývající pro AS ze zákona o Vysokých školách. Fakulta předsedkyně SK AS FP: Bc. Lucie Vaculová ICQ: ročník PFO Členové SK AS FP: Bc. Veronika Donthová ICQ: ročník PFO Ing. Martin Holoubek ICQ: ročník Ph.D. Martin Mokrý ICQ: ročník DP Ing. František Motl 1. ročník Ph.D. Jiří Prokeš 3. ročník DP Renáta Sýkorová 3. ročník DP Ing. Tereza Večeřová 2. ročník Ph.D. Devátý studentský zástupce bude jeden z náhradníků. Pokud budeš mít jakýkoliv problém, obrať se na SKAS FP. Rádi ti pomůžeme. 9

10 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Studium Podmínky pro postup do dalšího studia Pravidelně po skončení zkouškového období probíhá tzv. kontrola studia. Na studijním oddělení kontrolují, zda máš všechny zápočty (ty musíš mít do konce zkouškového hotové!) a dále pak jaké zkoušky máš hotové a zda ti kreditový součet stačí na postup do dalšího semestru. V současné době je potřeba v 1. ročníku po zimním semestru mít alespoň 14 kreditů. Za celý ročník musíš posbírat min. 45 kreditů. Fakulta Rady pro první dny V prvním týdnu proběhne během některé přednášky seznámení s tvými senátory, kteří ti všechno vysvětlí, poradí ti a upozorní tě na co se zaměřit a co nepodcenit. Takže určitě přijď. :-) Přihlášení na zkoušku Přihlášení na zkoušky se provádí elektronicky na přihlásíš se VUT loginem. Pak dáš záložku STUDENT a vybereš si v aktuálních předmětech, na jakou zkoušku se chceš přihlásit. POZOR: když se přihlásíš a nepůjdeš na zkoušku ani se neomluvíš, máš automaticky NEVYHOVĚL! Rozvrh hodin Na naší fakultě se rozvrh hodin dozvíš těsně před začátkem akademického roku. Všichni jsme rozděleni do skupin ( kruhů ), pro které je již stanoven celý rozvrh. To znamená, že si ho sami nesestavujeme, tak jak by se nám hodil. Je zde ale možnost, domluvit se s cvičícím, aby si mohl navštěvovat cvičení s jinou skupinou. Když budeš zařazen ve skupině např. 1/111 znamená to, že: 1/1... studuješ daňové poradenství, první stupeň x1x ročník xx1... kruh 1 Skriptárna Akademické nakladatelství CERM sídlo: Kolejní 4, suterén budovy Po, St: 8:00 17:00 Út, Čt: 8:00 15:00 Pá: 8:00 13:00 Tel.: Počítačové učebny Na fakultě máme několik učeben pro volný přístup. Potřebuješ pouze kartičku studenta a znát své fakultní heslo a login. Dále přístup na internet je i v knihovně. Před přednáškovými místnostmi jsou stojany se zabudovanými PC, kde můžeš zabrousit pouze na fakultní stránky a intranet. Druhé a třetí patro je zasíťované bezdrátovou sítí wifi (potřebuješ pouze svůj notebook, PDA,..., a své fakultní heslo a login). 10

11 FAKULTA PODNIKATELSKÁ Akce na fakultě Studentský ples Fakulty podnikatelské - koná se na začátku letního semestru, včas budou plakáty Euroweek Jde o mezinárodní studentskou konferenci. Možnost zapojit se má každý student. Podmínkou je vytvořit tým se zahraničními studenty partnerských univerzit a vypracovat projekt na zadané téma. To vše se poté prezentuje na konferenci, která se bude konat v Norsku. Účast bývá většinou i oceněna fakultou. Fakulta Konference Na fakultě se koná velké množství konferencí, stačí sledovat aktuality z FP. Bohužel většinou bývají až pro studenty doktorského studia. Mapa objektu 11

12 FAKULTY VUT Seznam fakult Fakulta architektury Poříčí 5, Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačních zařízení Údolní 244/53, Brno Fakulty VUT Fakulta chemická Purkyňova 118, Brno Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, Brno Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4, Brno Fakulta stavební Veveří 331/95, Brno Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Brno Fakulta výtvarných umění Rybářská 125/13/15, Brno Telefon na VUT: ústředna: provolba: [klapka] 12

13 KNIHOVNY VUT má celkem 9 knihoven. Dělí se na areálové, fakultní a ústřední knihovnu. Ty jako student VUT můžeš navštívit kteroukoliv z nich, stačí ti pouze průkaz studenta VUT. Za vypůjčení knih se nic neplatí. Pokud ale nevrátíš knihu včas (nebo si neprodloužíš datum vrácení), budeš platit pokutu. Vybrat knížku, skripta nebo časopis si můžeš elektronicky v katalogu všech VUT knihoven: Seznam knihoven VUT Ústřední knihovna VUT Po Čt: 9:00 20:00 sídlo: Antonínská 1 (rektorát) Pá: 9:00 15:00 Fakultní knihovna FA Po, St: 9:00 20:00 sídlo: Poříčí 5 Út, Čt: 9:00 17:00 Pá: 9:00 14:00 Knihovny KIC FAST Po Pá 8:00 20:00 sídlo: Veveří 95 So 9:00 15:00 Fakultní knihovna FAVU Po: 13:00 15:00 sídlo: Rybářská 13/15 Út, Čt: 9:00-11:00, 13:00-15:00 St: 13:00-17:00 Areálová knihovna FSI Po Čt: 9:00 18:00 sídlo: Technická 2 Pá: 9:00 13:00 Areálová knihovna VUT Po, St: 9:00 18:00 sídlo: Purkyňova 464/118 Út, Čt: 8:00 19:00 Pá: 8:00 14:00 Fakultní knihovna FP Po Čt: 9:00 17:30 sídlo: IO Kolejní 4 Pá: 9:00 13:00 Areálová knihovna FEKT Po Čt: 9:00 17:00 sídlo: IO Kolejní 4 Pá: 9:00 13:00 Fakultní knihovna FIT Po Čt: 8:00 17:00 sídlo: Božetěchova 2 Pá: 8:00 15:00 Další knihovny v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně Kounicova 65a, Brno Kobližná 4, Brno tel tel

14 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT CESA Technická 2896/2, Brno tel.: fax: Co je tělesná výchova na VUT v Brně? nepovinný předmět v rozsahu 2,0 hodiny týdně v zimním a letním semestru, rozvrh výukových hodin na ZS 06/07 od 1.září 2006 na internetových stránkách. Co CESA zajišťuje? výuku tělesné výchovy a sportu v různých výkonnostních skupinách a úrovních pro studenty všech fakult VUT ve více než 40 sportovních specializacích - v každé sportovní specializaci nabídka 5 výkonnostních úrovní (začátečníci, pokročilí, výběr, kondiční a rekreační): AEROBIK, AIKIBUDO, AIKIDO, AMERICKÝ FOTBAL, ATLETIKA, BADMINTON, BASKETBAL, BOULDERING, BOWLING, BŘIŠNÍ TANEC, CYKLISTIKA, FLORBAL, FOTBAL, FUTSAL, HÁZENÁ, HOROLEZECTVÍ, HORSKÁ KOLA, INDOORCYCLING, KANOISTIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ S MÍČI, KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ, KONDIČNÍ TRÉNINK, LEDNÍ HOKEJ, LYŽOVÁNÍ, MODERNÍ SPORTOVNÍ KARATE, NOHEJBAL, PLAVÁNÍ, PLÁŽOVÝ VOLEJBAL, SÁLOVÁ KOPANÁ, SNOWBOARD, SOFTBAL, SQUASH, STOLNÍ TENIS, STREČINK, STŘELBA, TAEKWONDO W.T.F., TANEC, TENIS, VOLEJBAL, ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA, VESLAŘSKÝ TRENAŽÉR, CARDIO FITNESS PROGRAM, WINDSURFING, POWER JOGA, PARAGLIDING, SKIALPINISMUS, KARATE DO, KOBUDO, SEBEOBRANA, Sport kurzy ČR i zahraničí - kurzy v rozsahu 30,0 hodin jsou nepovinné, - kalendář termínů a náplň kurzů od 1. září 2006 na internetových stránkách CESA včetně pokynů pro zápis, - elektronické přihlášky od 26.září zimní: letní: - Lyžařské sjezd - Aerobik - Lyžařské kombinované - Cykloturistika - Lyžařské carving - Lezení - Snowboarding - Kanoistika - Skialpinismus - Outdoorové sporty - Paragliding - Rekondiční a zdravotní cvičení - Windsurfing celoroční sportovní činnost pro studenty a zaměstnance VUT i širokou veřejnost, speciální lekce pro studenty se zdravotním omezením, aktivní celoroční činnost ve Vysokoškolském sportovním klubu VUT v Brně: rekreační a výkonnostní sport ve volném čase turnaje a sportovní akce pro studenty VUT a brněnských VŠ reprezentace - celoročně speciální tréninky reprezentačních výběrů (v rozvrhu označeno V), - náborové tréninky pro všechny zájemce o reprezentaci v týdnu , 14

15 CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT CESA - sportovci kontaktujte garanty svých sportů a registrujte se stránkách CESA - informace o pořádání oblastních přeborů, akademických mistrovství, Českých akademických hrách včetně výsledků a fotogalerie jsou na internetových stránkách CESA a nebo České asociace univerzitního sportu (ČAUS). Co CESA nabízí? cvičitelé, lektoři, instruktoři, rozhodčí vzdělávací kurzy, semináře, školení s akreditací MŠMT další vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT - Aqua diplom - Aerobní aktivity ve výuce tělesné výchovy - Body styling diplom - Dětský aerobik - Fit ball diplom - Kickbox aerobik diplom - Kondiční posilování v tělesné výchově - Plavání - Bouldering, školení, semináře, workshopy Školení základní stupeň: - Body styling diplom - Concept crew class instruktor - Cvičitel kondičního posilování - Fit ball diplom - Instruktor na veslařských trenažérech - Instruktor indoorcyclingu základního stupně - Kickbox aerobik diplom - Aqua diplom Semináře a workshopy: - Strečink v kondičním posilování - ŠKOLA ZAD Sport ZÁPISY: Zápisy do tělesné výchovy a sportu probíhají výhradně elektronicky - přes webové rozhraní : zapis.cesa.vutbr.cz ZIMNÍ SEMESTR: od 26. září 2006 LETNÍ SEMESTR : od 6. února 2007 Pokyny k průběhu a organizování elektronických zápisů na : 15

16 KOLEJE A MENZY KaM Koleje Listovy koleje (LISTOVKY) Kounicova 46/48, Brno Provozní kolejí: Listovky se nacházejí v blízkosti centra města. Celková lůžková kapacita činí 1030 lůžek. Kuchyňka a sociální zařízení je společné vždy pro několik pokojů na každém poschodí. Všechny pokoje jsou připojeny k počítačové síti s přístupem na Internet. Je možné si zde zahrát stolní tenis a kulečník. K dispozici jsou dvě rýsovny, studovna, klavír, tělocvična, hřiště, fotografická komora, TV místnosti a klubovny. V budově kolejí je provozována posilovna. Purkyňovy koleje (PURKYŇKY) Purkyňova 93, Brno Provozní kolejí: tel Purkyňky jsou v městské čtvrti Brna Královo Pole. Ubytovací kapacita sestává ze čtyř budov a činí 2248 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové, vybavené standardním nábytkem se společným sociálním zařízením na jednotlivých patrech. Převážná část pokojů je připojena k počítačové síti s přístupem na Internet. Součástí areálu je menza, počítačová studovna, rýsovna, hudební místnost, možnost zahrát si kulečník (nic moc kvalita) nebo stolní tenis, navštívit posilovnu. Je zde také několik TV místností, na bloku B04 fotokomora a na bloku B03 možnost kopírovacích služeb. Praktický lékař blok B04, samostatný vchod ze zadní části bloku (tel.: ); zubař blok B04. Koleje Koleje Pod Palackého vrchem (Palačák) Kolejní 2, Brno Provozní kolejí: Palačák je součástí ubytovacího, stravovacího, společensko-zábavního a sportovního komplexu VUT. Ubytovací prostory areálu tvoří čtyři budovy, jejichž celková kapacita dosahuje 3147 lůžek dvoulůžkových pokojů buňkového typu a z třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Většina pokojů má přístup na Internet. Posilovna, gymnastický sál, BOULDER CENTRUM - horolezecká stěna, možnost masáží a "indoor cycling" jsou k dispozici ke sportovním činnostem, z velké části za odborného vedení pracovníků CESA. Na jednotlivých blocích jsou rýsovny, TV místnosti, ping-pong, prádelny, telefonní automaty, úschovny jízdních kol. Na bloku A02 je k dispozici fax. Součástí areálu je menza a pizzerie, obchod s potravinami, papírem a drogerií, kadeřnictví, klub "Terč" a kino MAGNET. Praktický lékař blok A03. Mánesovy koleje (MÁNESKY) Mánesova 12, Brno Provozní kolejí: tel Mánesky jsou v městské části Královo Pole. Ubytovací prostor tvoří dvě budovy, jejichž celková kapacita 16

17 KOLEJE A MENZY KaM dosahuje 262 lůžka, jde o standardně vybavené pokoje. Tyto pokoje jsou uspořádány v tzv. buňkovém systému - vždy jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj má společné sociální zařízení. Většina pokojů má přípojku na Internet. K dispozici je sauna, klavír, fotografická komora, TV místnost a možnost zahrát si stolní tenis. V létě lze přímo v areálu využít víceúčelové hřiště a zahrát si kuželky. Menzy Menza Kolejní Kolejní 2 blok A02 přízemí. Menza má kapacitu 112 míst. Po Čt: 11:00 14:30, 17:00 20:00 Pá: 11:00 14:00 Pizzerie Mozzarella Kolejní 2 blok A06 1. patro Pizzerka plní spíše funkci samoobslužné restaurace (133 míst). Restaurace nabízí až 25 druhů teplých jídel (ryby, steaky, těstoviny, bezmasá jídla, rizota), zeleninové saláty. Specialitou je zde pizza v mnoha provedeních. Mimo teplých jídel tu naleznete moučníky, studené předkrmy, studené obložené talíře, nápoje atd. Po Čt: 10:00 21:00 Pá: 10:00 14:00 Koleje Menza Purkyňova Purkyňova 93, 312 míst Podává se zde k obědu až 10 teplých jídel. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, moučníky, ovoce, nápoje, pečivo, tatarská omáčka, hořčice, apod. K večeři si strávník může vybrat z až šesti jídel. Po Čt: 11:00 14:30, 17:00 20:00 Pá: 11:00 14:30 Restaurace Q Technická 2, FSI, 113 míst Qčko nabízí výběr až z deseti druhů jídel, a to výběrové jídlo i minutky, dále polévku, moučník, ovoce, saláty, nealko a alko nápoje, kávu nebo čaj a doplňkový sortiment. Po Čt: 9:00 16:00 Pá: 9:30 14:00 Restaurace V Veveří 95, FAST, 104 míst Výběr ze čtyř jídel a minutek (smažený sýr, řízek, rybí prsty, krůtí kapsu, apod.) Alespoň jedno jídlo je bezmasé. Nabízený sortiment též obsahuje cukrářské výrobky a různé druhy salátů. Po Čt: 9:30 17:00 Pá: 9:30 13:00 Toto jsou základní menzy na VUT. Dále pak se můžeš stravovat v bufetech: Caffe Piccolo (Palačák), Kavárna Antonínská (rektorát), Bufet Purkyňova. Ve všech stravovacích zařízeních VUT nakupuješ na studentskou kartu (můžeš i za hotové). Ukládání peněz na kartu viz. studentský průkaz str

18 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT Studentský portál Prostřednictvím tohoto webu chceme zprostředkovávat oficiální informace tak trochu neoficiálně - z řad studentů. Můžeš zde nalézt mnoho užitečných informací, fórum, diskuse, ankety. Sleduj pravidelně studentský portál, protože přes tento web se budeš moci registrovat do soutěží pořádaných Studentskou komorou AS VUT. Dále se dozvíš spoustu zajímavých informací. Studentská unie FEKT (SU FEKT) Kdo jsme? US je dobrovolnou organizací budovanou na demokratických principech, je sdružením studentů usilujících o rozvoj fakulty i vysokého školství obecně. V tomto směru aktivně spolupracuje zejména s Akademickým senátem FEKT a Akademickým senátem VUT na řešení jak okamžitých problémů, tak i dlouhodobějších úkolů. US je partnerem vedení fakulty při zprostředkování užší komunikace se studenty a zvýšení vzájemné informovanosti. Co děláme? US se mimo jiné podílí na organizaci uvítacích informačních přednášek pro studenty 1. ročníků a prezentace studijních oborů. Tradičně se zapojuje do přípravy soutěže Studentské tvůrčí aktivity EEICT, do které jmenuje i studenty - porotce. Výrazně pomáhá při pořádání fakultního plesu. Podílí se také na propagaci fakulty na veletrhu Gaudeamus a dnech otevřených dveří. US organizuje celouniverzitní burzu skript. Studentské organizace Studentská unie FCH (SU FCH) Co jsme zač: Jsme studentská organizace registrovaná jako občanské sdružení. Naším cílem je být připraveni podat pomocnou ruku všem studentům, zejména těm na FCH. Naše činnost: Pomáháme při organizacích školních akcí, ale také pořádáme akce vlastní ať už jsou to výlety, nebo víkendy na chatách. Snažíme se dobrou radou, nebo jiným vhodným způsobem pomáhat všem kdo to potřebují. Přes akademický senát FCH, nebo přímo tlumočíme Vaše názory a připomínky vedení fakulty. Kontakt Nejlépe je zaslat na adresu v případě pořádání akcí jsou kontaktní telefonní čísla uvedena na letáku. Informační nástěnka visí v přízemí vedle automatů na kávu, sem můžete i Vy umisťovat informace pro studenty. Máš li chuť se zapojit do života fakulty přidej se k nám!!! 18

19 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT Studentská unie FIT (SU FIT) Kdo jsme? SU FIT je studentská organizace, která hájí zájmy a práva studentů na FITu. Činnost a cíle Posláním SU FIT je hájit zájmy vysokoškolských studentů FIT VUT v Brně, napomáhat studentům při jednání s vedením fakulty a školy, s jinými organizacemi, jednotlivci a státními orgány, usilovat o rozvoj fakulty a vysokého školství obecně. Jak nás kontaktovat? Přímo některého z našich zastupitelů a to buď osobně nebo elektronicky. Můžete poslat všem zastupitelům na adresu Přijít na zasedání zastupitelstva. Mimochodem, nemusíte být zastupitelem, abyste mohli něco udělat pro studenty. International student club (ISC) ISC pomáhá především incoming studentům, tj. studentům, kteří přijíždějí na VUT v rámci mezinárodního programu Sokrates/Erasmus. Naše organizace pomáhá těmto studentům zabydlet se v ČR. Pořádáme různé výlety, večírky a další akce. Kancelář máme na FP. Pokud se chceš i ty zapojit, rádi tě přivítáme. ACSA Kdo jsme? ACSA pracuje pro všechny aktivní studenty na území České republiky. Působí již od roku 2002 jako projekt Vysokého učení technického v Brně. Studentské organizace Jaká je naše cílová skupina? Reprezentanti vysokoškolských studentů v akademické samosprávě. Zájemci z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě. Aktivní členové studentských organizací a spolků. Co děláme? Každý rok na podzim pořádáme celostátní studentskou konferenci. Vzděláváme studenty ve vysokoškolské legislativě, v projektovém řízení, v umění komunikace a argumentace apod. Provádíme výzkum v oblasti fungování akademických senátů a v oblasti studentského hodnocení kvality výuky. Účastníme se celostátních a mezinárodních konferencí a získáváme tak nejnovější informace. Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, zakládání a činnosti studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných orgánech vysokých škol. Zaštiťujeme činnost Skupiny mladých projektových manažerů. Vytváříme elektronickou databázi studentských organizací a nabízíme jim náš informační systém pro usnadnění jejich fungování. Zajímáme se o Boloňský proces a jeho implementaci. 19

20 STUDENTSKÉ ORGANIZACE na VUT BEST Co je to BEST? BEST je mezinárodní studentská organizace plně řízena studenty, jejíž náplní je poskytovat studentům technických univerzit více příležitostí k vzdělávání, cestování a poznávání Evropy. Tato organizace je nezisková, nepolitická, oficiálním jazykem je angličtina. Hlavní filozofií BESTu v každé jeho aktivitě je Propagovat Evropu mezi Evropany. Tuto organizaci tvoří aktivních členů z 64 technických univerzit ve 25 evropských státech. V čem je BEST prospěšný? V rámci Evropy prohlubuje odborné znalosti studentů technických univerzit. Zahrnuje všechny směry technického vzdělání. Podporuje dobrovolné poznávání způsobů výuky v ostatních zemích. Zrovnoprávňuje studenty EU se zeměmi bývalého východního bloku. Eventuální zájemci z řad studentů musí nejdříve projevit zájem o účast na tomto kurzu; zaslat motivační dopis organizátorům daného kurzu. Celý dialog probíhá výhradně v elektronické podobě. Každý student VUT bude mít možnost zapojit se do projektů, které po celé Evropě BEST pořádá. Co je cílem BESTu? 1. Shromažďovat a šířit informace o výukových, kulturních a organizačních záležitostech důležitých pro studenty. 2. Rozšiřovat vědomosti studentů členských technických univerzit. 3. Sledovat a reagovat na studentskou politiku a profesionální práva inženýrů. 4. Podporovat kulturní výměnu a sociální vzájemnost. Studentské organizace Studenti pro studenty (SPS) a časopis E-fekt Spolek si klade za cil zlepšovat orientaci studentů v záplavě informací, které mohou využít ke zkvalitnění svého života během doby studia na FEKT ve všech oblastech (zejména sociální, kulturní a legislativní). Časopis E-fekt vychází jako měsíčník v nákladu 1000 ks, je distribuován zdarma a naleznete ho vždy koncem měsíce na všech frekventovaných místech v budovách FEKT. Příklady témat článků: Rozhovory s...(zaměstnanci školy, studenty,...), Zajímavosti ze školy/výuky Hodnocení studia (historie, výsledky, má to smysl?, kdy, kde, jak) Studentské aktivity, o kterých možná nevíte aneb jak se zapojit Terč Co jsme? Studentský klub organizující zábavu (pro ostatní nejen studenty na kolejích) a provozující bar. Co u nás najdete? příjemné prostředí, uvnitř klubu (zákaz kouření), nebo na zahrádce (kouření povoleno) báječné lidi, skvělé pivo, možnost zahrát si stolní fotbálek (2 stoly), kulečník, billiard, dále také společenské hry jako šachy, karty, člobrdo, pexeso, atd. 20

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rozhodli jste se studovat České vysoké učení technické v Praze a jsem pevně přesvědčen, že toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitivně, že Vám přinese

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

OU 2014. Prvákovská příručka

OU 2014. Prvákovská příručka OU 2014 Prvákovská příručka 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

jak přežít vysokou školu

jak přežít vysokou školu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jak přežít vysokou školu aneb bible pro prváky Ekonomická fakulta Účelová reklamní publikace pro studenty 1. ročníků VŠB-TU Ostrava Ostrava 2007 Vážený

Více

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU Prvákovská příručka OU 2012 Studentská komora Akademického senátu OU Milí prváci! Obsah Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA

VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA VŠB-TUO 2013 PRVÁKOVSKÁ PŘÍRUČKA 3 4 4 10 12 13 15 17 21 23 27 32 34 37 42 46 49 54 58 62 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, ve městě, které již zdaleka

Více

průvodce prváka po UP

průvodce prváka po UP průvodce prváka po UP KDO JE KDO NA UP... s. 4 STUDIJNÍ MANUÁL PRO PŘEŽITÍ PRVNÍHO ROČNÍKU Studijní oddělení... s. 10 ISIC karta a jak ji využít... s. 13 Hlavní univerzitní webové zdroje informací...

Více

1 Úvod První dny na FITu

1 Úvod První dny na FITu 1 Úvod První dny na FITu Vítám tě u nás na fakultě. Doufám, že ti následující informace pomohou v prvních dnech tvého studia na vysoké škole. 1.1 Průkaz studenta První věc co potřebuješ, je průkaz studenta.

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně

PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně PEF GUIDE Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně obsah / 2 Obsah Studentský život 7 Příležitosti na PEF 11 Brno 13 Důležité dokumenty 17 Praxe, jazyky, tělocvik

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Informace pro studenty. Obsah: strana

Informace pro studenty. Obsah: strana Obsah: strana 1. Životní náklady 2 1.1 Městská hromadná doprava 2 1.2 Poplatek za registraci v knihovně 2 1.3 Stravování 3 1.4 Studijní průkaz 3 1.5 Ubytování 3 2. Možnosti ubytování 3 2.1 Ústí nad Labem

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

PŘÍRUČKA PRVÁKA PŘIPRAVILI PRO VÁS STUDENTI PRO STUDENTY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PŘÍRUČKA PRVÁKA PŘIPRAVILI PRO VÁS STUDENTI PRO STUDENTY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍRUČKA PRVÁKA PŘIPRAVILI PRO VÁS STUDENTI PRO STUDENTY 2015 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Poznámky: 2 Studenti pro studenty Vítejte na FEKTu Ahoj studente!

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky Ostrava 2011 ISBN 978-80-248-2477-2 Autoři Ing. Pavlína Pužová Vysoká škola

Více

KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11

KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11 Obsah KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11 ISIC a jak jej využít s. 11 Portál up a informační systém s. 13 STAG - tvůj virtuální index s.

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více