Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský Obor: Výpočetní technika 10. července 2009

2 iv

3 v Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu své bakalářské práce Ing. Jiřímu Havlíkovi za cenné připomínky a rady při tvorbě této práce.

4 vi

5 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 Abstract The aim of this work is to implement an electronic ticketing system for public transport. The system will utilize a mobile phone with NFC technology to buy and store a ticket in such way that a ticket inspection will be easy. There also will be an interface for searching timetables in mobile application. The system should show an application of NFC technology in common life. Abstrakt Předmětem této práce je implementace systému pro nákup elektronických jízdenek hromadné dopravy s využitím mobilního telefonu podporujícího technologii NFC. Telefon bude sloužit k zakoupení a také k uložení jízdenky tak, aby její kontrola revizorem byla jednoduchá. V mobilní aplikaci bude připraveno také rozhraní pro vyhledávání jízdních řádů. Systém by měl sloužit jako ukázka použití technologie NFC v systému s reálným uplatněním. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod Motivace Cíle Úvodní studie Odborný článek Případy užití a jejich scénáře Rešerše existujících implementací Systém Dopravního podniku hlavního města Praha Systém Dopravního podniku města České Budějovice Technologie NFC Základní informace Vize technologie Smart karty a tagy NFC v mobilních telefonech Bezpečnost Analýza a návrh řešení Ukládání jizdenky do telefonu Analýza možných řešení Ukládání jízdenek a NFC Návrh bezpečného uložení Základní třídy v systému Sekvenční diagramy Rozhraní pro jízdní řády Architektura systému Výběr implementačního prostředí a komunikačních protokolů Implementační prostředí Komunikační protokoly Návrh uživatelského rozhraní Mobilní rozhraní Webové rozhraní Desktopové rozhraní xi

10 xii OBSAH 5 Implementace Mobilní aplikace ISO14443ConnectionUtil Třída CekaciObrazovka Autentizace JavaCard applet Formát uložené jízdenky Bussines logika Použití JDBCRealm Optimistické zamykání Webová rozhraní a logika JSF stránky Webová logika XML-RPC rozhraní Desktopová aplikace SmartCardUtil Testování 31 7 Závěr 33 Zdroje 35 A Seznam použitých zkratek 37 B Instalační a uživatelská příručka 39 B.1 Příručka pro zákazníky - webové rozhraní B.1.1 Registrace B.1.2 Přihlášení k účtu B.1.3 Zakoupení jízdenky B.1.4 Editace osobních údajů B.1.5 Odhlášení B.2 Příručka pro zákazníky - mobilní aplikace B.2.1 Instalace B.2.2 Spuštění a zvolení operace B.2.3 Zakoupení jízdenky a její nahrání B.2.4 Zobrazení jízdenek B.3 Příručka pro prodejce B.3.1 Zobrazení účtu zákazníka B.3.2 Vložení peněz na účet zákazníka B.3.3 Prodat jízdenku B.4 Příručka pro administrátora B.5 Instalační příručka C Obsah přiloženého CD 45

11 Seznam obrázků 2.1 Diagram případů užití MIDlet a bezkontaktni komunikační API Diagram tříd Sekvenční diagram pro případ užití Registrovat se Sekvenční diagram pro případ užití Koupit jízdenku Rozhraní pro vyhledávání spojení Architektura systému Mobilní rozhraní - Menu a Přihlašovací formulář Mobilní rozhraní - Výběr typu a začátku platnosti jízdenky Webové uživatelské rozhraní - Historie jízdenek Webové uživatelské rozhraní - Zakoupení jízdenky Uživatelské rozhraní desktopové aplikace xiii

12 xiv SEZNAM OBRÁZKŮ

13 Seznam tabulek 3.1 Bezkontaktní komunikační API pro J2ME xv

14 xvi SEZNAM TABULEK

15 Kapitola 1 Úvod 1.1 Motivace S technologií NFC jsem se setkal při práci ve firmě IMA s.r.o. a nadchla mě natolik, že jsem se s ní chtěl seznámit blíže. Při studiu různých materiálů o této technologii jsem se rozhodl, že v rámci seznamování bych rád vytvořil projekt využívající NFC v systému, který by mohl mít reálné využití. Díky právě probíhajícímu zavádění karet Opencard, které slouží také jako průkazka Pražské integrované dopravy, mě napadlo vytvořit podobný systém, který však využívá technologie NFC v mobilním telefonu. Mnoho společností provozujících hromadnou dopravu totiž začíná kromě klasických papírových jízdenek a kupónů nabízet možnost nákupu jízdenek elektronických. Důvodů vedoucích k tomuto kroku může být několik. Jedním je určitě snaha zpříjemnit služby zákazníkům, kteří mohou jízdenky koupit buď přes internet nebo pomocí mobilního telefonu, čímž se vyhnou frontě u prodejce nebo vůbec cestě k němu. Další motivací může být větší efektivita, a tedy nižší výdaje na pracovníky. Odpadá totiž fyzická distribuce jízdenek, nebo případné zadávání dat do počítače, které může provést sám zákazník. Tyto důvody jsou asi nejdůležitější, ale jistě by se našly i další. Řešení jednotlivých systémů se liší, stejně tak jejich výhody a nevýhody. Myslím si, že použití technologie NFC má několik výhod a snažím se to ukázat touto prací. Úvod do NFC technologie viz. kapitola Cíle Implementovat systém pro nákup elektronických jízdenek hromadné dopravy. Umožnit nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu. Vhodně použít technologii NFC pro kontrolu jízdenek a jejich ukládání do mobilního telefonu. Připravit mobilní telefon pro připojení systému vyhledávání spojů a využít ho při nákupu jízdenek. 1

16 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

17 Kapitola 2 Úvodní studie 2.1 Odborný článek Systém bude umožňovat nákup jízdenek pro hromadnou dopravu. Typy jízdenek budou podle platnosti jednorázové (30 a 60 minut) a časové (30, 90 a 365 dní). Cestující, který bude chtít nakupovat jízdenky se bude muset registrovat pomocí webové aplikace. Jeho účet bude obsahovat unikátní login a heslo pro přihlašování do systému, a dále jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Tyto údaje, kromě loginu, bude možno změnit. Registrovaný cestující si bude moci vložit peníze na svůj účet a z něj nakupovat jízdenky, jak pomocí mobilního telefonu tak webové aplikace. Po zakoupení budou jízdenky uloženy do mobilního telefonu. Cestující si bude moci zobrazit jednak všechny zakoupené jízdenky ve webové aplikaci a také poslední jízdenky uložené v mobilním telefonu. Revizor bude kontrolovat platnost jízdenek, a to bez nutnosti připojení k internetu. Systém budou používat také dvě skupiny pracovníků: prodejci a administrátoři. Prodejci 1 budou prodávat a nahrávat jízdenky do mobilních telefonů a také vkládat peníze na účty cestujících. Administrátor bude vkládat a případně měnit účty pracovníků, ty budou obsahovat pouze přihlašovací údaje, jméno a příjmení. Také budou měnit parametry jízdenek: cenu a maximální počet dní, který může být mezi aktuálním časem a začátkem platnosti požadované jízdenky. Systém také umožní nalezení spoje pomocí mobilního telefonu a doporučí zakoupení vhodné jízdenky. Systém však nebude implementovat samotné vyhledávání, pouze stanoví rozhraní pro externí systém. Systém musí zabezpečit, aby k jednotlivým službám mohl přistupovat pouze oprávněný uživatel (kontrola loginu a hesla). Informace přenášené přes síť musí být šifrované. Také jízdenky ukládané do telefonu musí být zabezpečeny proti padělání nebo duplikaci. Pro ukládání a kontrolu jízdenek bude systém používat technologii NFC. 1 Prodejcem je v tomto případě myšlen zaměstanec pracující na pobočce dopravního podniku. Nikoliv tedy externí pracovník, jako například trafikant. 3

18 4 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE 2.2 Případy užití a jejich scénáře V této sekci jsou rozebrány scenáře případů úžití systému zobrazených na diagramu 2.1. Přihlásit se 1. Případ užití začíná ve chvíli, kdy uživatel chce provést akci, která je povolena jen určité skupině, a není přihlášen. 2. Uživatel zadá jméno a heslo. 3. Systém zkontroluje přihlašovací údaje. 4. Systém vytvoří relaci pro uživatele. Alternativní scénář: Pokud přihlašovací údaje nejsou správné, systém relaci nevytvoří a zobrazí varovnou hlášku. Odhlásit se 1. Uživatel vybere volbu Odhlásit se. 2. Systém zruší uživatelovu relaci. Registrovat se 1. Uživatel vybere volbu Registrovat se. 2. Systém zobrazí registrační formulář. 3. Uživatel vyplní údaje. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém vytvoří uživateli účet patřící do skupiny Cestující. Alternativní scénář: Pokud ve čtvrtém kroku systém zjistí špatně vyplněné údaje, přejde na krok dvě a zobrazí popis chyb. Vyhledat spojení 1. Uživatel vybere volbu Vyhledat spojení. 2. Systém zobrazí formulář s detaily spojení. 3. Uživatel vyplní detaily spojení. 4. Systém vyhledá spojení a zobrazí ho.

19 2.2. PŘÍPADY UŽITÍ A JEJICH SCÉNÁŘE 5 Přihlásit se Uživatel Odhlásit se Registrovat se Neregistrovaný cestující Vyhledat spojení Koupit jízdenku Registrovaný cestující Zobrazit jízdenky Nahrát jízdenky Zobrazit účet cestujícího Prodejce Vložit peníze Prodat jízdenku Vytvořit uživatelský účet Zobrazit uživatelské účty Administrátor Upravit uživatelský účet Upravit parametry jízdenek Obrázek 2.1: Diagram případů užití Koupit jízdenku 1. Uživatel vybere volbu Koupit jízdenku.

20 6 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE 2. Systém zobrazí dostupné jízdenky. 3. Uživatel vybere požadovanou jízdenku a zadá začátek platnosti. 4. Systém zkontroluje jestli je začátek platnosti v povoleném intervalu a zda má uživatel dostatečný zůstatek na účtu. 5. Systém odečte cenu jízdenky ze zůstatku a uloží ji jako připravenou k nahrání. Nahrát jízdenky 1. Tento případ užití začíná v případě, že uživatel vybere volbu Nahrát jízdenky, nebo pokud byl právě ukončen případ užití Koupit jízdenku aktivovaný z mobilního telefonu. 2. Systém nahraje zakoupené jízdenky připravené k nahrání do mobilního telefonu. Zobrazit jízdenky 1. Uživatel vybere volbu Zobrazit jízdenky. 2. Systém zobrazí všechny zakoupené jízdenky uživatele. Alternativní scénář: Pokud je tato volba aktivována z mobilního telefonu, systém zobrazí pouze jízdenky nahrané v telefonu. Zobrazit účet cestujícího 1. Tento případ užití začíná pokud uživatel zadá login nebo příjmení cestujícího, nebo přiloží telefon ke čtečce. 2. Systém zobrazí zakoupené jízdenky uživatele a jeho zůstatek na účtu. Vložit peníze 1. Tento případ užití začíná po případu užití Zobrazit účet cestujícího, pokud uživatel vybere volbu Vložit peníze. 2. Uživatel zadá částku, která se má vložit. 3. Systém přidá částku na účet cestujícího. Prodat jízdenku 1. Tento případ užití začíná po případu užití Zobrazit účet cestujícího, pokud uživatel vybere volbu Prodat jízdenku. 2. Systém zobrazí dostupné jízdenky. 3. Uživatel vybere požadovanou jízdenku, zadá začátek platnosti. 4. Systém uloží jízdenku. Pokud je telefon u čtečky, nahraje ji do telefonu, jinak ji označí jako připravenou k nahrání.

21 2.3. REŠERŠE EXISTUJÍCÍCH IMPLEMENTACÍ 7 Vytvořit uživatelský účet 1. Uživatel vybere volbu Vytvořit uživatelský účet. 2. Systém zobrazí formulář pro uživatelský účet. 3. Uživatel zadá údaje účtu. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém vytvoří uživatelský účet. Alternativní scénář: Pokud ve čtvrtém kroku systém zjistí špatně vyplněné údaje, přejde na krok dvě a zobrazí popis chyb. Zobrazit uživatelské účty 1. Případ užití nastává pokud uživatel přejde na administraci nebo zvolí volbu Zobrazit uživatele. 2. Systém zobrazí seznam uživatelských účtu s jejich příslušnostmi ve skupinách. Upravit uživatelský účet 1. Uživatel vybere uživatelský účet k editaci. 2. Systém zobrazí formulář s uživatelským účtem. 3. Uživatel změní údaje. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém aktualizuje uživatelský účet. Upravit parametry jízdenek 1. Uživatel vybere volbu Upravit parametry jízdenek. 2. Systém zobrazí formulář se seznamem typů jízdenek. 3. Uživatel upraví parametry. 4. Systém aktualizuje typy jízdenek. 2.3 Rešerše existujících implementací Systémů pro elektronické jízdné, které se v České republice i v ostatních zemích zavádějí, je více. Principy se však opakují, vybral jsem proto asi dva nejznámější systémy v České republice.

22 8 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE Systém Dopravního podniku hlavního města Praha Tento systém obsahuje dva oddělené typy elektronických jízdenek. První je SMS-jízdenka, tu je možno zakoupit odesláním SMS zprávy na dané telefonní číslo. Systém poté pošle zpět SMS zprávu (jízdenku), která obsahuje rozsah platnosti a unikátní posloupnost znaků (zřejmě nějaký hash), podle kterého je možné zkontrolovat pravost jízdenky. Zaplacení jízdenky probíhá tím, že odeslání prvotní zprávy je zpoplatněno operátorem podle ceny jízdenky. Tento způsob nákupu jízdenek je podle mého názoru velmi povedený, nevyžaduje totiž instalaci softwaru nebo speciální nastavení mobilního telefonu, dokonce ani nevyužívá připojení k internetu, placení je také velmi pohodlné. Na druhou stranu není vhodný pro jízdenky s delší platností (v Praze je možno zakoupit pouze klasickou jízdenku na 60 minut). Jednak uchovávat SMS zprávu v telefonu týdny nebo měsíce není úplně uživatelsky přívětivé hlavně pro ty, kterým chodí desítky zpráv denně. Navíc zpráva ne vždy dojde, což by bylo nepříjemné v případě jízdenky v řádu stovek korun. A v neposlední řadě, řádná kontrola těchto jízdenek je zdlouhavá, jelikož je zřejmě nutné on-line porovnat dlouhý řetězec znaků s tím uloženým v systému. 2 Druhý typ elektronických jízdenek je určen pro jízdenky s delší platností (tedy nahrazuje tzv. tramvajenku). Jízdenky je možno zakoupit v internetovém obchodě 3 a poté je pomocí tzv. validátorů nahrát na smart kartu Opencard. Kontrola jízdenek pak probíhá přiložením karty ke čtečce revizora, která mu ukáže nahrané jízdenky. Kontrola jízdenek tedy probíhá zřejmě off-line. 4 Asi jediná nevýhoda tohoto systému je nutnost nahrání jízdenky pomocí validátoru, které se nalézají pouze na několika místech Systém Dopravního podniku města České Budějovice Tento systém umožňuje také nákup SMS-jízdenek podobně jako předchozí. Druhým typem jízdenky je Datová jízdenka, ta se také nakupuje pomocí mobilního telefonu. Systém funguje tak, že uživatel si u dopravní společnosti vytvoří účet a na něj vloží peníze. Poté si nahraje do mobilního telefonu aplikaci, která při nákupu komunikuje se serverem přes internet. Jízdenka se nahrává do paměti telefonu a je přístupná z aplikace. Pravost jízdenky se ověřuje opět unikátní posloupností znaků. Výhodami tohoto přístupu oproti SMS-jízdence jsou jednak nižší náklady pro dopravní společnost (neplatí operátorovi za výběr poplatku), a pro uživatele, že jízdenky nejsou uloženy mezi zprávami SMS. Nevýhodou je opět složitější kontrola jízdenek a také nutnost instalace aplikace, atd. 2 Byl jsem osobně několikrát kontrolován s SMS-jízdenkou, ale nikdy revizor pravost jízdenky podle zmíněné posloupnosti znaků nekontroloval. V případě absence této kontroly, jde vcelku jednoduše vytvořit padělek. 3 Samozřejmě je možné zakoupit jízdenky pro Opencard také klasicky u přepážky. 4 Je to pouze můj předpoklad, ale nevidím důvod, proč by tomu mělo být jinak.

23 Kapitola 3 Technologie NFC 3.1 Základní informace NFC technologie umožnující bezdrátový datový přenos na velmi krátkou vzdálenost (do 10 cm) je standardem definovaným konsorciem NFC forum. NFC operuje na frekvenci MHz a podporuje několik již zavedených ISO standardů jako ISO typu A a B nebo Felica. Ty jsou definovány pro bezdotykové Smart karty a tagy používané např jako platební karty (běžné např. v USA nebo Japonsku) nebo přístupové karty. To umožňuje použít NFC i v systémech, které jsou již zavedené. Součástí specifikace jsou také komunikační módy a formát přenášených dat NDEF pro URI, Chytré plakáty (Smart Posters) a další, viz. [8]. Při komunikaci dvou NFC zařízení je většinou jedno zařízení aktivní a druhé pasivní. Aktivní je čtečka, která má vlastní napájení, a pasivní je karta nebo tag, který většinou vlastní napájení nemá a využívá energii z radiových vln vysílaných aktivním zařízením. Přitom aktivní zařízení vysílá požadavky a pasivní odpovědi. V tomto přístupu je velkou výhodou právě to, že pasivní prvek nepotřebuje vlastní zdroj energie. 3.2 Vize technologie Velký potenciál této technologie spočívá v předpokladu, že bude podporována v mobilních zařízeních, přesněji v mobilních telefonech. V tuto chvíli je implementována pouze v pár modelech, ale do budoucna se počítá s rozmachem. NFC forum specifikuje tři komunikační mody: peer-to-peer, čtení/zápis a NFC emulace karet. Z posledního modu vyplývá, že může nahradit a seskupit do jednoho telefonu již existující platební, přístupové a další karty. Druhý mód otevírá plno nových možností, mobilní telefon může sloužit jako čtečka karet např. na kontrolu jízdenek. Současné ceny a velikosti některých karet jako třeba Mifare Ultralight, která může mít podobu nálepky o velikosti několika čtverečních centimetrů, umožnují vytvořit třeba plakáty na koncert, v kterých bude uložen hypertextový odkaz, a pomocí kterého si objednáme lístky pouhým přiložením mobilního telefonu k plakátu. Podobné možnosti má například bluetooth, ale velkou výhodou NFC je, že tagy mohou být pasivní, a navíc je můžeme jednoduše aktivovat právě pouhým přiložením telefonu. Ve světě probíhá řada pilotních programů s touto technologií, od menších, kde telefon slouží jako alternativa k bezkontaktním kartám, až k inteligentním městům, kde je možno telefonem platit v obchodě, 9

24 10 KAPITOLA 3. TECHNOLOGIE NFC dopravních prostředcích, v automatu na kávu nebo třeba získat slevový kupón na zboží přiložením telefonu k reklamě na ulici. 3.3 Smart karty a tagy Smart karty 1 jsou karty s integrovanými obvody, které mohou zpracovávat data. U nás jsou zatím běžnější kontaktní, klasické platební nebo telefonní karty, bezkontaktní se v tuto chvíli používají nejčastěji jako přístupové karty (např. ČVUT - karty Mifare), ale začínají se využívat například i v dopravních prostředcích (Opencard - Desfire). Technologie NFC využívá, jak je zřejmé, ty bezkontaktní. Smart karty se dají také rozdělit na pouze paměťové, které slouží pro ukládání dat maximálně s možností stanovení přístupových práv, a na karty s mikroprocesorem. Ty umožňují tvorbu komplexnějších aplikací a šifrování. Některé mají celou funkcionalitu vytvořenou výrobcem, jako již zmíněné karty Desfire, do jiných je možno ji vložit přesně podle potřeb systému. To je možné například pomocí appletů využívajících Java Card API, jehož specifikace byla vytvořena firmou SUN právě pro tyto karty. Rozhraní používá malou podmnožinu jazyka Java a je zaměřeno na jednoduché výpočty a podporu šifrovacích algoritmů. Paměť na smart kartách vyhrazená pro tyto applety je v řádek desítek KB. Pro komunikaci mezi čtečkou a smart kartou se používá APDU protokol specifikovaný v ISO Čtečka vysílá příkazy, které se skládají z povinné hlavičky (5B) obsahující jako druhý byte číslo instrukce (další parametry nejsou v tuto chvíli podstatné) a nepovinné datové části (0-255B). Karta vrátí odpověď skládající se z povinného statusu úspěšnosti (2B) a nepovinných dat (0-256B). Čísla instrukcí jsou dána jednak specifikací, výrobcem karty, a také tvůrcem appletu. Tagem je v tomto kontextu myšlen nějaký integrovaný obvod, v kterém jsou uložena malá data. Většinou není třeba, aby měl nějaká přístupová práva nebo šifrování, někdy jsou data dokonce zadrátována přímo při výrobě a jsou jen pro čtení. Může to být RFID tag, ale samozřejmě i smart karta, (což je samozřejmě plýtvání prostředky pokud například uchovává pouze hypertextový odkaz). 3.4 NFC v mobilních telefonech Hlavním průkopníkem NFC na poli mobilních telefonů je firma Nokia. Ta implementovala tuto technologii zatím do dvou telefonů, které jsou v prodeji. Tato firma je také vedoucí v tvorbě specifikace pro bezkontaktní komunikační API pro J2ME, které je vytvořeno také pro potřeby NFC. Ta je definována pod Java Community Process jako JSR-257 a v tuto chvíli obsahuje balíčky uvedené v tabulce 3.4. MIDlet běžící v prostředí Java s implementovaným rozhraním JSR-257 může komunikovat s externími nebo interními Secure elementy, což jsou různé typu Smart karet, a to pomocí ISO14443Connection a APDU příkazů nebo jinými externími tagy, které většinou úchovávají informace v NDEF formátu. Naopak externí čtečky můžou komunikovat s interním Secure elementem, jenž emuluje buď Smart kartu nebo tag. Komunikace mezi jednotlivými rozhraními je zobrazena na obrázku Pro smart karty se v češtině používá také výraz čipové karty.

25 3.4. NFC V MOBILNÍCH TELEFONECH 11 Java balíčky Rozhraní Třídy javax.microedition.contactless TagConnection DiscoveryManager Povinný balíček obsahující nástroje pro na- TargetListener TargetType lezení cílových zařízení a nástroje společné TargetProperties pro všechny cíle. TransactionListener javax.microedition.contactless.ndef NDEFRecordListener NDEFMessage Volitelný balíček pro práci s tagy obsahující NDEFTagConnection NDEFRecord data v NDEF formátu. NDEFRecordType javax.microedition.contactless.rf PlainTagConnection Volitelný balíček pro komunikace s RFID tagy, které nemají data v NDEF formátu. javax.microedition.contactless.sc ISO14443Connection Volitelný balíček definovaný pro komunikaci se Smart kartami. javax.microedition.contactless.visual ImageProperties SymbologyManager Volitelný balíček pro čtení a vytváření VisualTagConnection vizuálních tagů. TargetProperties Tabulka 3.1: Bezkontaktní komunikační API pro J2ME MIDlet Externí čtečka JSR 257 APDU SIM karta APDU Smart karta RFID, NFC, Řadič, Anténa Externí Secure element Externí tag Obrázek 3.1: MIDlet a bezkontaktni komunikační API

26 12 KAPITOLA 3. TECHNOLOGIE NFC 3.5 Bezpečnost Členy NFC fóra jsou jak společnosti zabývající se technologiemi platebních karet, tak i banky. Počítají s použitím této technologie na platební transakce, a proto je bezpečnost jednou z priorit. Přesto, že komunikace probíhá na velmi krátké vzdálenosti, pole, v kterém lze odchytit komunikaci (nebo dokonce, v některých případech i změnit znění zprávy), je větší. Tato vzdálenost samozřejmě závisí na mnoha faktorech od parametrů konkrétního zařízení až po vlastnosti prostředí, nicméně pro základní představu je pro aktivní zařízení kolem 10 metrů a pro pasivní 1m. Kódování použitá pro komunikaci (Millerovo nebo Manchesterské) jsou obecně známá, hrozba odposlouchávání a následného rozkódování zpráv na úrovni radiových vln je tudíž reálná a v případě, že jsou posílána citlivá data, je nutno zajistit jejich šifrování na vyšší vrstvě. V případě smart karet je možno použít různé obecně známe šifrovací algoritmy a autentizaci čtecího zařízení. Výhodou NFC je, že není prakticky možné použít útok man in the middle, který je hrozbou u asymetrického šifrování, jak je dokázáno v [1]. Co se týče secure elementu v podobě smart karty v mobilním telefonu, je zde několik bezpečnostních opatření garantovaných výrobcem. Applety do něj může nahrávat pouze důvěryhodná třetí strana, které výrobce telefonu poskytne klíče k secure elementu. Výrobce appletu (potažmo aplikace, která ho využívá,) ho předá třetí straně, která ho po kontrole na požádání distribuuje do mobilních telefonů (pomocí šifrovaného kanálu přes internet). Tím je jednak zaručena nezávadnost appletu a také to, že se applet nedostane do rukou útočníka, který by mohl zjistit jeho funkcionalitu, případně nějaké klíče. Další opatření je, že MIDlet se k internímu secure elementu může připojit jen v případě, že je podepsán certifikátem důvěryhodných certifikačních autorit, jako je např. Verisign nebo Thawte.

27 Kapitola 4 Analýza a návrh řešení 4.1 Ukládání jizdenky do telefonu Analýza možných řešení Systémy uvedené v řešerši 2.3 používají pro uložení jízdenky do mobilního telefonu dva způsoby. Jednak uložení jako SMS nebo uložení v mobilní aplikaci, tedy nejspíš pomocí Record management store. Jízdenky je tedy možné zobrazit pouze v telefonu, kde jsou uložené. Aby nebylo možné tyto jízdenky podvrhnout, vytvořením stejně vypadající SMS nebo mobilní aplikace, jsou jízdenky opatřeny otiskem. Ten je buď možné zkontrolovat dotazem na server, který jízdenky generuje, zda otisk náleží platné jízdence, nebo zadáním parametrů jízdenky do hashovací funkce v nějakém mobilním zařízení, které otisky generuje. Nevím, který z těchto způsobů se opravdu používá, ale oba jsou vcelku náročné a zdlouhavé. Což může způsobit, jak bylo již zmíněno v rešerši, že revizor otisk nebude vůbec kontrolovat. Navíc je tu možnost zakoupit jednu jízdenku a vytvořit podvrhy v jiných telefonech zkopírováním údajů. To by se dalo vyřešit zahrnutím údaje jednoznačně identifikující mobilní telefon do otisku. Tím by mohlo být třeba telefonní číslo, ale sdělovat takovýto údaj revizorovi by bylo pro cestující zřejmě nepříjemné, možná i nezákonné. Systémy však tyto způsoby používají pro prodej jízdenek s platností maximálně na několik hodin. V takovém případě je tento způsob padělání velmi neefektivní, nícméně u jízdenek s platností v řádu měsíců, jako v navrhovaném systému, by mohl být problémem. Systém Opencard využívá k uložení jízdenek čipovou kartu. Tento způsob by měl být bezpečný, jelikož pro přístup k datům jsou potřeba klíče a komunikaci je možné šifrovat. Kontrola jízdenek uložených na kartě je velmi pohodlná, spočívá v pouhém přiložení karty ke čtečce. Nepříjemností však je nahrávání jízdenek na kartu, které je možné jenom pomocí speciálních zařízení. V případě, že by tento systém měl být využit pro jízdenky z krátkou dobou platností, bylo by nutné použít jinou strategii. Například by se uživatel při vstupu a výstupu z dopravního prostředku identifikoval u čtečky. Čtečky by posílaly informace po síti do systému, který by následně vyhodnotil délku cesty a podle ní odečetl jízdné z uživatelova účtu 1. To by však znamenalo nutnou instalaci čtecích zařízení do všech dopravních prostředků. 1 Podobný systém se zavádí pro vlakovou dopravu v Německu. 13

28 14 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Ukládání jízdenek a NFC Systém Opencard byl zmíněn, přestože mobilní telefon nepoužívá. Technologie NFC totiž vkládá do telefonu funkcionalitu čipových karet. Proto její využití bude mít výhody obou předešlých řešení. V telefonech s technologií NFC jsou většinou emulovány různé typy čipových karet, jako například karta Mifare v telefonu Nokia 6131 NFC[7]. Karta Mifare by byla použitelná pro ukládání jízdenek a implentace by byla jednodušší, protože přístup k ní je možný z vyšší úrovně než jen APDU příkazy. Nicméňe standardizované ovládání je pouze pomocí APDU příkazů. Vzhledem k povaze systému, který by měl fungovat na co nejvíce mobilních telefonech, je tedy žádoucí použít standardizované rozhraní. S tím je spojena implementace vlastního appletu pro platformu JavaCard, který bude nainstalován v secure elementu Návrh bezpečného uložení Z principu secure elementu vyplývá, že pokud je spravován důvěryhodnou třetí stranou, data v něm uložená jsou v bezpečí. V případě uložení jízdenek jsou zde dva kritické momenty: nahrávání a kontrola jízdenky. Při nahrávání jízdenek musí applet ověřit, zda byla jízdenka opravdu vygenerována systémem. To je možné vyřešit připojením otisku z dat jízdenky. Klíč, který bude tento otisk vytvářet, bude uložen na serveru a v secure elementu. Aby nebylo možné takto vygenerovanou jízdenku použít pro jiný telefon, klíč bude unikátní pro každý applet resp. telefon. Při žádosti o nahrání jízdenky bude na server odesláno identifikační číslo secure elementu, podle kterého bude vybrán příslušný klíč. Vzhledem k požadavku kontroly jízdenky bez připojení k síti a faktu, že ke kontrole bude používán také mobilní telefon s technologií NFC, není možné použít podobný postup jako v případě nahrávání. Telefon revizora by totiž musel mít přístup k databázi klíčů. To vyžaduje buď přístup k serveru nebo lokální uložení databáze, což vzhledem k omezené kapacitě mobilního telefonu není možné. Nicméně lze využít faktu, že jízdenka uložená v telefonu je pravá, díky postupu popsanému výše. Zbývá tedy ověřit pravost appletu v secure elementu. To proběhne tak, že telefon revizora pošle náhodné číslo. Secure element z něj vytvoří otisk a pošle ho zpátky k ověření. Klíč použitý pro tento otisk bude stejný pro všechny applety. Aby se zamezilo snaze vygenerovat všechny otisky, před touto kontrolou proběhne stejný proces identifikace telefonu revizora. Klíče budou do secure elementu nahrány při instalaci appletu. Klíče v telefonu revizora budou uloženy v aplikaci. Přestože by nemělo být možné dostat se ke kódu, již nainstalované aplikace v mobilním telefonu, není to vždy zaručeno. Proto by bylo lepší klíče v telefonu revizora uložit do secure elementu a zabezpečit je pinem. Toto bude však ponecháno pro budoucí vývoj. 4.2 Základní třídy v systému Analýzou požadavků na systém vzniklo několik tříd, ty jsou zobrazeny na diagramu 4.1. Jsou zde vidět základní vlastnosti tříd a jejich vztahy. Většina vlastností je zřejmá z diagramu, přesto je uveden jednoduchý slovní popis tříd s případným upřesněním atributů, jejichž jména by mohla být zavádějící.

29 4.2. ZÁKLADNÍ TŘÍDY V SYSTÉMU 15 <<controller>> UzivatelController <<controller>> CestujiciController <<controller>> JizdenkyController existujelogin() : boolean vytvorituzivatele() : void smazatuzivatele() : void getuzivatele() : Uzivatel getcolluzivatele() : Collection upravituzivatele() : void vytvorcestujiciho() : void getcestujiciho() : Cestujici getcolljizdenky() : Collection getjizdenkyknahrani() : Collection vlozitjizdenku() : void vlozitpenize() : void upravitcestujiciho() : void vyhledatcestujiciho() : void getdostupnejizdenky() : Collection upravittypyjizdenek() : void gettypyjizdenek() : void <<entity>> Skupina jmeno : String 1..* 0..* <<entity>> Uzivatel login : String password : String jmeno : String prijmeni : String <<entity>> TypJizdenky nazev : String cena : int id : byte pocetdnipredplatnosti : int 1 0..* <<entity>> Adresa ulice : String psc : String mesto : String 1 1 <<entity>> Cestujici stavuctu : long cislokarty : long telefonicislo : String 1 0..* <<entity>> Jizdenka zacatekplatnosti : Date nakupnicena : int nahrana : boolean Obrázek 4.1: Diagram tříd Uzivatel a Skupiny Tyto třídy slouží k uložení dat pro identifikaci uživatele systému a zjištění jeho práv. Skupiny vyplývají z požadavků: administrátoři, prodejci a cestující. Budou tedy zavedeny při instalaci systému a nebude je možné měnit. Cestujici a Adresa Tyto třídy slouží k uložení informací o uživatelích, kteří patří do skupiny cestující. Atribut cislokarty je identifikační číslo appletu v secure elementu mobilního telefonu. Adresa je modelována jako samostatná entita pro případ, že by bylo nutno v budoucnu k cestujícímu přiřadit více adres. TypJizdenky Třída reprezentuje typy jízdenek, které je možno nakupovat. Ty jsou dány zadáním, proto budou zavedeny při instalaci systému, ale bude možno u nich měnit atributy cena a pocetdnipredplatnosti, který reprezentuje povolenou dobu mezi začátkem platnosti jízdenky a časem, kdy je kupována.

30 16 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Jizdenka Tato třída reprezentuje zakoupenou jízdenku. Atribut cena je zde proto, že cena jednotlivých typů jízdenek se může měnit a je tedy třeba zachovat cenu, která byla za konkrétní jízdenky reálně zaplacena. Atribut nahrana slouží k indikaci, zda byla již jízdenka nahrána do telefonu. UzivatelController Tato třída zajišťuje funkcionalitu spojenou se správou uživatelských účtů, bude tedy využívána převážně administrátorem. CestujiciController Třída zajišťuje funkcionalitu spojenou s účty cestujících a nákupem jízdenek. Bude tedy využívána cestujícím a prodejcem. JizdenkyController Tato třída zajišťuje funkcionalitu spojenou s typy jízdenek. Bude tedy využívána především administrátorem, ale také dalšími uživateli při nákupu jízdenek. 4.3 Sekvenční diagramy Sekvenční diagramy byly vytvořeny pro složitější případy užití. Uvedeny jsou pouze dva, aby nebyla snížena čitelnost textu. Obrázek 4.2: Sekvenční diagram pro případ užití Registrovat se

31 4.4. ROZHRANÍ PRO JÍZDNÍ ŘÁDY 17 Obrázek 4.3: Sekvenční diagram pro případ užití Koupit jízdenku 4.4 Rozhraní pro jízdní řády Systém bude používat jízdní řády pouze k doporučení vhodné jízdenky. Není tedy třeba, aby zpracovával ostatní informace o nalezeném spoji, pouze je vypíše v textovém formátu uživateli. Proto vytvoření textového výpisu bude přenecháno externímu systému. Rozhraní je zobrazeno na obrázku 4.4. Toto rozhraní bude v mobilní aplikaci a při jeho implementaci <<interface>> vyhledavacspojeni vyhledatspojen() : boolean vyhledatdalsi() : boolean setpocatecnistanice() : void setcilovastanice() : void setdatumcas() : void getminutyspoje() : int getpopisspoje() : String getpopischyby() : String Obrázek 4.4: Rozhraní pro vyhledávání spojení

32 18 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ bude nutné vložit modul externího systému do instalačního balíčku. Externí systém však, vzhledem k jeho povaze, bude ve většině případů služba dostupná přes internet. Proto bude toto rozhraní implementováno s využitím XML-RPC a pomocí tohoto protokolu vytvořeno další podobné rozhraní. V tomto případě by k externímu systému byla pouze vytvořena webová služba komunikující pomocí stejného protokolu. 4.5 Architektura systému Systém bude mít tři uživatelská rozhraní: webové - pro cestující a administrátora desktopová aplikace - pro prodejce mobilní aplikace - také pro cestující Použití webového rozhraní jednak vyplývá ze zadání a navíc je vhodné, protože uživatel může aplikaci obsluhovat odkudkoli z osobního počítače, který je připojen na internet. Důvodem pro zvolení desktopové aplikace pro prodejce byla potřeba přístupu ke čtečce při nahrávání jízdenek do telefonu. Přístup z webové aplikace k periferiím je sice možný, ale bývá poměrně problematický. Prodejci budou navíc aplikaci používat stále ze stejného místa a nebudou tedy omezováni instalací aplikace na určitém počítači. Pro přístup k systému z mobilního telefonu byla zvolena mobilní aplikace. Přístup k technologii NFC je totiž zatím možný pouze z Java aplikace. Právě použití více uživatelských rozhraní je jedním z důvodů proč systém bude implementován pomocí n-vrstvé architektury, zobrazené na diagramu 4.5. Bussines logika, která bude komunikovat s databází, bude nasazena v samostatném kontejneru. Další komponenty budou volat její funkce a přímo je zobrazovat, jako desktopová aplikace, nebo je dále použijí ve svých funkcích, jako webová logika. Tímto přístupem se zamezí opakování kódu v různých komponentách. Tato architektura má i další výhody, např. zjednodušení dalšího vývoj systému nebo jeho lepší škálovatelnost. 4.6 Výběr implementačního prostředí a komunikačních protokolů Implementační prostředí Pro serverovou část systému je zvolena platforma J2EE viz.[4] a to konkrétně technologie EJB 3.0, JPA a JSF. Důvodem je, že tato platforma má velmi dobrou podporu pro vývoj vícevrstvých aplikací a zjednodušuje vývoj díky podpoře častých úkonů. Těmi jsou např. autentizace a řízení přístupu, řízení transakcí nebo persistence dat. Většinu těchto úkonů je možno řídit deklarativně pomocí anotací. Technologie EJB slouží k tvorbě bussines logiky. JPA obsluhuje entity, tedy perzistenci dat. JSF je nadstavba JSP a slouží k tvorbě webového rozhraní. K JSF existují alternativy, které jsou mnohem pokročilejší. Tato technologie je použita, protože webové rozhraní tohoto systému nepotřebuje žádné speciální funkce a práce

33 4.6. VÝBĚR IMPLEMENTAČNÍHO PROSTŘEDÍ A KOMUNIKAČNÍCH PROTOKOLŮ19 PC Webový prohlížeč <<https>> 0..* 1 Webový kontejner Webová logika <<https>> 0..* 1 Webová služba Mobilní telefon Mobilní aplikace 1 1 PC Desktopová aplikace <<rmi>> 0..* 1 Bussines kontejner Bussines logika Entity 1 <<SQL>> 1 Databáze Tabulky Obrázek 4.5: Architektura systému s JSF je příjemná. K volbě platformy J2EE, také přispěl fakt, že software potřebný k tvorbě a běhu jejích aplikací je dostupný zdarma. Vzhledem k volbě serverové části systému je vhodné k implementaci desktopové aplikace pro prodejce použít opět jazyk Java, konkrétně platformu J2SE viz.[5]. Ta umožňuje jednoduché volání bussines logiky pomocí Java RMI. Navíc v součinosti z J2EE je možné vytvořit tzv. aplikačního klienta, který odsťiňuje prográmátora i od RMI, tím že při nasazení enterprise aplikace je vytvořen lightweight kontjner, který se následně nainstaluje spolu s aplikačním klientem. Pro mobilní aplikaci musí být použita platforma J2ME, jelikož v tuto chvíli není možné používat NFC technologii v mobilním telefonu z jiného prostředí. Nicméně J2ME poskytuje všechny potřebné prostředky jako komunikaci přes https nebo jednoduchou tvorbu GUI. Dalším kladem je jednoduchá přenositelnost MIDletů, která je však zatím limitována nízkým počtem telefonů podporujících NFC. Pro tvorbu uživatelského rozhraní budou použity standardní komponenty, jejichž vzhled není striktně určen normou a závysí na výrobci telefonu. Tento způsob je vhodný z pohledu výkonnosti a přenositelnosti, nicméně rozhraní

34 20 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ bude vypadat na různých telefonech odlišně Komunikační protokoly Komunikaci mezi jednotlivými komponentami systému bude většinou probíhat přes veřejnou síť internet. Je proto nutné, aby informace byly při přenosu šifrovány a nemohly být zneužity nepovolanou osobou. Komunikace bude probíhat přes protokol SSL, který poskytuje bezpečné šifrování. Volba protokolů http (webové rozhraní) a RMI (desktopová aplikace) byla jednoduchá. Http je klasický a rozšířený protokol pro přístup k webovým stránkám a není důvod používat jiný. Použití protokolu RMI je implementačně jednoduché a výkonnostně efektivní. Má pouze nevýhodu, že je spjat s určitou technologií (v tomto případě Java) a že je někdy třeba upravit nastavení firewallů, aby nebyla komunikace blokována. Nicméně desktopová aplikace bude instalována pouze u prodejců, kde je možno prostředí počítačů a sítě upravit. Tím jsou zmíněné problémy nepodstatné. Pro komunikaci mezi mobilní aplikací a serverem bude použit protokol XML-RPC. Další možné varianty by byly: RMI, SOAP, vlastní protokol. První alternativa není vhodná, protože v budoucnu vyrobené telefony podporující NFC nemusí podporovat J2ME. Proto v případě tvorby mobilní aplikace pro jinou platformu by bylo nutné vytvořit další rozhraní na straně serveru. Tento problém by vyřešilo použití dalších dvou zmíněných alternativ. Tvorba vlastního protokolu nad protokolem TCP by bylo zbytečně náročné. SOAP je podobný protokolu XML-RPC a má větší možnosti. Nicméně jeho nároky na přenášená data jsou větší, což je při komunikaci přes mobilní síť podstatný nedostatek. XML-RPC je kompromisem mezi těmito variantami z pohledu přenositelnosti, náročnosti implementace a velikosti přenášených dat.

35 4.7. NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Návrh uživatelského rozhraní Mobilní rozhraní Vzhledem k volbe implementacního prostredí pro uživatelské rozhraní mobilní aplikace, a tedy k faktu, že bude vypadat odlišne na ruzných telefonech, rozhraní neobsahuje specialní grafické prvky a je strukturováno do jednoduchých obrazovek. Náhledy vybraných obrazovek jsou na obrázku 4.6 a 4.7. Obrázek 4.6: Mobilní rozhraní - Menu a Přihlašovací formulář Obrázek 4.7: Mobilní rozhraní - Výběr typu a začátku platnosti jízdenky

36 22 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Webové rozhraní Webové rozhraní má jednoduchý přehledný design podobný běžným webovým stránkám, aby se uživatel mohl rychle zorientovat. V levé části je umístěno menu a vpravo obsah dané stránky. Ukázkové stránky jsou na obrázku 4.8 a 4.9. Obrázek 4.8: Webové uživatelské rozhraní - Historie jízdenek Obrázek 4.9: Webové uživatelské rozhraní - Zakoupení jízdenky

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7

(Enterprise) JavaBeans. Lekce 7 (Enterprise) JavaBeans Lekce 7 JavaBeans vs. Enterprise JavaBeans (EJB) JavaBeans technologie: jedná se o tzv. komponentní architekturu určenou pro JSE platformu určená pro tvorbu JSE GUI programů pomocí

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR OIS vazby: XTC CCL Centrální clearing Centrální úroveň CIS CDIS Centrální dispečink 3 18 20 Kartové systémy PL - Personalizační linka funkce SW

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Inspirace systémem. Princip fungování

Inspirace systémem. Princip fungování Inspirace systémem Inspirací pro princip fungování komunitní měny byly především systémy postavené na využívání multifunkčních čipových karet s možností rozšiřování jejich funkčnosti díky nahrávání dalších

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Technologie Java. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Technologie Java. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Technologie Java Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Trocha historie Java vznikla v roce 1995 jak minimalistický programovací jazyk (211 tříd). Syntaxe vycházela z C/C++. V

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Čipové karty úvod, Ing. Jiří Buček. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

Čipové karty úvod, Ing. Jiří Buček. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Čipové karty úvod, Java Card Ing. Jiří Buček Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze LS 2010/11, Předn. 5. (c) Jiří Buček, 2010. Evropský sociální

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE" 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality Veřejná doprava ON-LINE" 2015 Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Pokladní systémy pro odbavení cestujících a mobilní prodej

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

1. Distribuce Javy. 2. Vlastnosti J2EE aplikace. 3. Fyzická architektura J2EE aplikace. Distribuce Javy se liší podle jejího zamýšleného použití:

1. Distribuce Javy. 2. Vlastnosti J2EE aplikace. 3. Fyzická architektura J2EE aplikace. Distribuce Javy se liší podle jejího zamýšleného použití: Architektura webové aplikace, funkce jednotlivých vrstev, životní cyklus standardizovaných komponent Java EE, Servlety, JSP, frameworky, návrhové vzory 1. Distribuce Javy Distribuce Javy se liší podle

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Zabezpečení proti SQL injection

Zabezpečení proti SQL injection Zabezpečení proti SQL injection ESO9 intranet a.s. Zpracoval: Tomáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 19.9.2012 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Urych Tomáš www.eso9.cz

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě Certifikát První kroky s certifikátem na čipové kartě Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu. Co je to osobní certifikát Certifikát uložený

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více