Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016"

Transkript

1 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník soutěže dospělých v kategoriích krajský přebor I. třídy žen a mužů a krajský přebor II. třídy žen a mužů. Licenční poplatky družstev (vklady do soutěží) jsou stanoveny takto: a) krajský přebor první třídy (ženy - HK-Z-1 i muži - HK-M-1) 500Kč, b) krajský přebor II. třídy (ženy - HK-Z-2 i muži -HK-M-2) 400Kč. Termín pro podávání přihlášek je B. Družstva, která krajské soutěže loni hrála a nechtějí se dále přihlašovat nechť o tom laskavě podají zprávu na adresu C. Zásady povinné péče o mládež jsou dle čl. 4 odst. 2 b) SŘV stanoveny takto: 1. KVS stanovuje péči o mládež v následujícím rozsahu - KP I. a II třídy - jedno družstvo juniorek /juniorů, nebo kadetek /kadetů, nebo žactva, nebo dvě družstva minižactva. Povinnost je splněna, jestliže družstvo/družstva je/jsou zařazeno/zařazena do mistrovských republikových, krajských nebo okresních soutěží aktuálního ročníku a soutěž řádně dokončí. Musí se jednat o soutěže řádně vyhlášené a řízené, družstva v nich musí startovat na soupisky, výsledky musí být uvedeny ve VISu, nebo nejpozději jeden týden po každém kole zasílány Komisi mládeže KVS. Výjimečně může povinnost plnit družstvo přípravky - barevného minivolejbalu - viz bod C Družstvo/družstva mládeže může/mohou plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých, pro družstvo mužů musí plnit povinnost chlapci a pro družstvo žen dívky. 3. Povinnost může být plněna: a) družstvy mládeže vlastního oddílu, b) družstvy mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy. 4. Splnění povinnosti potvrzuje oddíl v přihlášce družstva dospělých do soutěže. V případě plnění povinnosti podle odst. C.3 b) předkládá oddíl písemnou smlouvu na KVS do aktuálního soutěžního ročníku. 5. Družstva, která v přihlášce neuvedou způsob plnění péče o mládež, zaplatí spolu s přihláškou do soutěže dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež. Způsob placení a výše poplatku jsou popsány v bodu C Družstva, která v přihlášce uvedou plnění péče o mládež družstvem jiného oddílu na základě smlouvy a smlouvu do aktuálního soutěžního ročníku nepředloží vedoucímu soutěže, zaplatí dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež. Způsob placení a výše poplatku jsou popsány v bodu C.9. Pokud nebude platba na účet KVS připsána do 20.9., bude uložena pokuta ve výši dodatečného licenčního poplatku družstva. 7. Družstva, která v přihlášce uvedou plnění péče o mládež družstvem přípravky - barevného minivolejbalu, zaplatí spolu s přihláškou dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež, který bude po splnění všech podmínek, uvedených v bodu 9, vrácen. Způsob placení a výše poplatku jsou popsány v bodu C Pokud je povinnost plněna družstvem přípravky - barevného minivolejbalu, musí se jednat o družstvo vlastního oddílu, nelze řešit smluvně. Platí následující pravidla: a) Družstvo musí mít minimálně šest dětí (dva týmy) za každé družstvo dospělých, kterému plní povinnou péči o mládež. b) Žádné z dětí nesmí být na soupisce žádného jiného družstva, které plní povinnou péči o mládež družstvu dospělých. c) Pokud družstvo plní povinnou péči o mládež družstvu žen, musí v něm být alespoň tři dívky, pokud plní povinnou péči o mládež družstvu mužů, musí v něm být alespoň tři chlapci. d) Družstvo musí mít určeného trenéra staršího osmnácti let, musí být vytvořen seznam členů s daty narození a určeny dny a časy tréninků, aby bylo možné 1 / 5

2 provést případnou kontrolu. Seznam spolu s informací o trenérovi a časech tréninků musí být předán předsedovi Komise mládeže do aktuálního soutěžního ročníku a může být společný pro více družstev. Doplnění seznamu je možné provádět kdykoliv. Přeřazení do družstev jiných soutěží je možné kdykoliv, tito hráči(ky) v družstvech barevného minivolejbalu plnících povinnou péči o mládež již nemohou nastoupit. Veškeré změny musí být před prvním startem doplňovaného hráče zaslány předsedovi Komise mládeže KVS. Všichni hráči(ky) uvedení na posledním předaném seznamu musí být v době, kdy družstvo dospělých dodává zprávu podle bodu C.9 f), registrováni. e) Družstvo se musí zúčastnit tří turnajů barevného minivolejbalu, a to buď turnajů uvedených v tomto rozpisu, tj. festivalových a dalších oficiálních turnajů KVS, a to vždy po dvou týmech za každé družstvo dospělých, pro které plní povinnou péči o mládež. Alespoň jeden z turnajů se musí uskutečnit v jarní části sezóny. Pokud týmy na turnaji používají názvy neodpovídající názvu oddílu či klubu, v závěrečných výsledcích turnaje musí být název oddílu či klubu uveden. f) Družstvo dospělých musí nejpozději dva týdny před ukončením své soutěže dodat předsedovi Komise mládeže KVS zprávu o tom, kterých turnajů a v jakém rozsahu se družstvo přípravky - barevného minivolejbalu zúčastnilo. g) Kontrolu plnění povinnosti provádí Komise mládeže KVS kdykoliv během soutěžního období a v případě neplnění povinnosti předá záležitost Disciplinární komisi KVS. h) Pokud Komise mládeže potvrdí správnost údajů, bude družstvu vrácen dodatečný licenční poplatek družstva za neplnění péče o mládež zaplacený podle bodu C Neplnění povinné péče o mládež znamená zvýšení licenčního poplatku družstva podle čl. 18 tohoto Rozpisu, tj. u KP I. třídy M, Ž o 3000,- Kč a KP II. třídy M, Ž o 1000,- Kč. Výběr poplatku je prováděn ve VISu formou převodu na účet KVS číslo 52. Možný je převod přímo ve VISu, modul Banka, vybrat příslušný účet a volbu Převod. Zde se vyplní číslo účtu, na který má být částka převedena, tj. 52, částka v Kč, tj. 3000, nebo 1000 a do popisu platby se uvede "xxxxx- Dodatečný LPD, péče o mládež", kde xxxxx je označení družstva. Druhou možností je převod peněz z bankovního účtu na bankovní účet /0300, ve variabilním symbolu musí být číslu krajského účtu ve VISu, tj. 52 a ve zprávě pro příjemce text "xxxxx- Dodatečný LPD, péče o mládež", kde xxxxx je označení družstva. 10. Předsednictvo KVS má právo posoudit zdůvodněnou žádost družstva o zmírnění podmínek plnění povinné péče o mládež. Tato žádost musí být předložena do aktuálního soutěžního ročníku. D. Pro přihlašování do soutěží, placení licenčních příspěvků s výjimkou družstev z jiného než Královéhradeckého kraje, placení pokut, vytváření soupisek a změn termínů utkání bude využit systém VIS. Postup přihlašování do soutěží je popsán v následující kapitole, popis postupu placení licenčních příspěvků, změn termínů utkání a pokut budou uvedeny v Rozpisu soutěží. E. Na starých registračních průkazech musí být uveden název oddílu, který jednoznačně koresponduje s názvem, pod jakým je tento registrován v systému VIS. Průkazy s jiným názvem budou rozhodčími považovány za neplatné. U průkazů nových, kde příslušnost k oddílu není uvedena, je rozhodující informace ve VISu. F. Pro jarní část II. tříd musí být předkládány soupisky s datem duben, květen nebo červen 2016, nikoliv dřívějším. Výjimkou jsou oddíly, které mají v soutěžích víc družstev a ve II. třídě startuje družstvo B a nižší, v tomto případě platí soupiska z podzimní části soutěže. G. P-KVS bude striktně kontrolovat plnění zásad povinné péče o mládež a správnost a včasnost placení uložených pokut (STK i DCK). V souvislosti s tím: 1. Družstva jsou povinna hlásit jakoukoliv změnu proti rozpisu adresy či jména organizačního pracovníka. 2 / 5

3 2. Korespondence zaslaná na adresu, poštovní i ovou, organizačního pracovníka dle rozpisu, resp. opravenou dle předchozího bodu, bude považována za doručenou po uplynutí 10 dnů ode dne odeslání. 3. Uložená pokuta musí být uhrazena do 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí odesláno a ve stejné době musí být o zaplacení vyrozuměn orgán, který pokutu uložil. Nebude-li tato lhůta dodržena přijme disciplinární orgán další rozhodnutí. H. Sportovně technická komise jako vyhlašovatel soutěží má právo dle svého uvážení a v zájmu regulérnosti soutěží vyslat na kterýkoliv zápas technického delegáta. Delegát se hlásí rozhodčímu, který tuto skutečnost poznamená do zápisu. I. Organizace soutěží druhé třídy žen bude obdobná, jako v letošním roce. U soutěže mužů bude záležet na počtu přihlášených družstev. J. Do pole Doplňující informace uveďte, zda byste akceptovali, kdyby rozpis soutěží existoval pouze v elektronické podobě na webových stránkách KVS. Zásady schválil KVS dne Václav Nidrle v.r. předseda KVS Miroslav Charvát v.r. předseda STK 3 / 5

4 Přihlašování do soutěží prostřednictvím systému VIS 1. Přihlásit se do VIS (vis.cvf.cz). Pokud někdo, kdo chce přihlášku vytvářet, přístup do VISu nemá, ale je v databázi VISu uveden a má tam zadané správné telefonní číslo, nebo mail, přihlásí se na stránky ČVS (www.cvf.cz) a zvolí VIS-> Přístup do VISu. Do nabídnutého pole vyplní telefonní číslo nebo mail a pokud je vše správně, zobrazí se mu dotaz, zda má být přístup do VISu zřízen, nebo obnoven. Odpovíme kladně, budeme požádáni o potvrzení a nakonec je nám zasláno přihlašovací jméno a heslo. Stejným způsobem je možné postupovat v případě zapomenutého hesla. V případě nejasností je možné kontaktovat vedoucího soutěží (M. Charvát, ( ), nebo sekretáře KVS (J. Vik, ). 2. Z hlavní nabídky systému VIS vybrat modul Podatelna. V levé části obrazovky jsou jednotlivé nabídky modulu (Moje žádosti, Vytvořit žádost, Práva, Nápověda), v části pravé jsou vidět všechny nabídky, ke kterým má přihlášená osoba přístup. Vybrat volbu Vytvořit žádost. 3. V pravé části obrazovky se místo seznamu nabídek zobrazí nabídky pro tvorbu nové žádosti, první je Zvolte typ žádosti. Vybrat možnost Přihláška do krajské soutěže KVS. 4. Zobrazí se druhá část formuláře, je třeba zadat Soutěž a IČ oddílu. Do pole soutěž uvést identifikátor soutěže, do které chceme družstvo přihlásit, možnosti jsou: - I. třídy dospělých - HK-Z-1 ženy, resp. HK-M-1 muži, - II. třídy dospělých - HK-Z-2 ženy, resp. HK-M-2 muži. Do pole IČ oddílu zapíšeme alespoň část názvu přihlašovaného oddílu a klikneme na Vyhledat, bude nabídnut jeden nebo více oddílů (pokud jsme nezadali jednoznačné určení). Vybrat ten správný. 5. Následně je zobrazen vlastní formulář přihlášky. Do pole Registrační číslo organizačního pracovníka uvedeme jeho jméno a stejným způsobem jako v případě IČ oddílu vybrat toho pravého. Následně vyplnit položky Sportovní hala hřiště, PSČ haly, spojení MHD, pokud je to relevantní a případně adresu náhradní haly. Počty vnějších kurtů je třeba uvádět u II.třídy, pro soutěže hrané v halách uveďte žádost a udělení výjimky z předepsaných rozměrů. Případně můžete také uvést vetovaného rozhodčího. Do kolonky Doplňující informace napište, které družstvo mládeže a v jaké soutěži plní povinnou péči o mládež. Pokud tato informace uvedena nebude, je třeba spolu s přihláškou do soutěže zaplatit dodatečný licenční poplatek družstva - viz bod C Když jsou všechny údaje vyplněny, kliknout na Pokračovat. Pro kontrolu je vypsána vyplněná žádost s žádostí o potvrzení. Pokud je vše v pořádku, kliknout na Potvrdit. 7. V tomto okamžiku je žádost vložena do systému což je mj. avizováno mailem odpovědné osobě oddílu - viz dále - a na obrazovce vidíme totéž, jako kdybychom ve volbě Moje žádosti kliknuli na právě tuto žádost. K dokončení procesu přihlašování je třeba provést dvě akce, a to: - Potvrdit přihlášku, tedy kliknout na Ano v řádku Souhlasíme s účastí našeho družstva v soutěži... - to musí udělat odpovědná osoba oddílu, která byla do Prahy nahlášena a která např. potvrzuje ve VISu elektronické přestupy. Pokud je odlišná od toho, kdo přihlášku vyplňuje, je třeba se přihlásit do VISu, zvolit modul Podatelna a ve volbě Moje žádosti vybrat přihlášku a potvrdit ji - vytvoření přihlášky je dotyčnému, jak již bylo uvedeno výše, avizováno mailem. - Zaplatit poplatek, to je možné udělat dvěma způsoby podle toho, zda oddíl má v modulu Banka zřízený účet, nebo ne: - Pokud oddíl účet zřízený má (popsáno v nápovědě systému VIS), je třeba kliknout na Zaplatit poplatek a je nabídnut seznam účtů, ke kterým má dotyčná osoba přístup. Osoba s přístupem k účtu či účtům (pokladník) může být samozřejmě jiná než je ten, kdo vyplňuje přihlášku. V tom případě je třeba tomuto pokladníkovi žádost zpřístupnit, k tomu slouží políčko Zobrazit žádost jiné osobě, napíšeme jméno a postup stejný jako při výběru IČ oddílu nebo organizačního pracovníka. Dotyčný se přihlásí do VISu, v modulu Podatelna vybere zpřístupněnou žádost a provede zaplacení. 4 / 5

5 - Pokud oddíl účet zřízený nemá, poslat příslušnou částku "jednorázově" na účet ČVS číslo /0300 a do variabilního symbolu uvést číslo žádosti, tedy přihlášky do soutěže, které je při zobrazení si přihlášky uváděno hned na prvním řádku (Číslo žádosti). Bez správného vyplnění tohoto čísla platba a přihláška spárovány nebudou, k vypořádání platby nedojde a peníze bude třeba dohledávat!!! Pozn. : Doporučujeme účet ve VISu zřídit, protože i výběr licenčních příspěvků, placení za změnu termínu zápasu a placení pokut budou prováděny přes VIS a pokud se neplatí z účtu ve VISu, je třeba počítat s prodlením mezi zaplacením a zaevidováním příspěvku až tři dny, kromě toho peníze lze na svůj účet ve VISu převést jedním převodním příkazem a převody uvnitř VIS jsou potom zdarma - to je obdoba možnosti platit licenční poplatky družstva za více družstev najednou v minulých Rozpisech. Více viz nápověda modulu Banka ve VISu. Po spárování platby a přihlášky, pokud je placeno z účtu ve VISu (na kterém jsou předem připraveny peníze) okamžitě, pokud je placeno "jednorázově", potom po provedení platby, tedy do tří dnů, je přihláška realizována. 8. V případě problémů se obracejte na vedoucího soutěže, nebo na sekretáře KVS. 5 / 5

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS http://plzen.cvf.cz,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Obsah: 1. Jednací řád 2. Rozvaha 3. Výkaz zisků a ztrát 4. Přehled hospodaření 5. Čerpání rozpočtu za rok 2014 6. Rozpočet

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13)

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) ZÁKONÍK BLMF Oficiální znak soutěže Oficiální logo soutěže (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) (začátek platnosti 23. 8. 2007) (poslední platná aktualizace 15. 9. 2012) Zákoník

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán ) HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA (dále jen Herní plán ) I. Obecná část 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje kurzové sázky pod obchodním názvem SAZKA TIP (dále jen kurzové sázky ) ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava. Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM v sezóně 2013/2014 1 OBSAH: Rozpis soutěží řízených STK ČBF-OSM.. 3 13 Postupový

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více