Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví"

Transkript

1 Plán konzultace Úvod do ekonomie letní semestr konzultace, Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její monetární politika 4. Základní principy fiskální politiky státu (MAE) 5. Magický čtyřúhelník (MAE) 6. Hospodářský cyklus (MAE) Definice účetnictví Účetnictví lze charakterizovat jako obor lidské činnosti, jehož úkolem je zachovávat informace o hospodářských jevech nebo Základní principy účetnictví uspořádanou soustavu účetních záznamů (účetních dokladů, knih a dalších písemností) směřující k zachycení předmětu účetnictví (viz dále) Historie účetnictví 1/2 Historie účetnictví 2/2 snaha zaznamenávat hospodářské skutečnosti není nijak nová mezi nejstarší důkazy o existenci účetnictví patří záznamy psané klínovým písmem ze starověké Metopotámie cca 3000 let před naším letopočtem paralelně se zaznamenávání hospodářských událostí vyvíjelo v Číně či v Indii z Metopotámie se potřeba zaznamenávat hospodářské jevy přenesla i do starověkého Egypta, Řecka, Říma za otce účetnictví (tzv. podvojného účetnictví) je považován františkánský mnich Luca Pacioli ( či 1517), který ve svém spisu Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (1494) popsal praxi zaznamenávání hospodářských údajů, která se používala v severní Itálii Zdroj: WIKIPEDIA.ORG Zdroj: WIKIPEDIA.ORG

2 Předmět účetnictví Účetní jednotka Předmětem účetnictví je tzv. účetní jednotka a její majetek (též aktiva) zdroje krytí majetku (též pasíva) náklady výnosy a hospodářský výsledek Dle 1 odst. 2 Zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění (Zákon o účetnictví) jsou účetními jednotkami: právnické osoby se sídlem na území České republiky zahraniční osoby podnikající na území České republiky fyzické osoby zapsaní jako podnikatelé v obchodním rejstříku fyzické osoby, jejichž obrat (dle zákona o DPH) převýší za předcházející kal. rok 25 mil. Kč ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dle svého rozhodnutí ostatní fyzické osoby, jsou-li účastníky sdružení (bez právní subjektivity) a některý z účastníků sdružení vede účetnictví O předmětu účetnictví se účtuje = provádějí se o něm záznamy v účetních dokladech a v účetních knihách. ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví stanovuje zvláštní právní předpis Rozvaha 1/3 Rozvaha 2/3 Základním účetním výkazem (podvojného) účetnictví je tzv. rozvaha (též bilance): rozvaha obsahuje údaje k určitému okamžiku, obvykle ke konci účetního období účetním obdobím je kalendářní rok či hospodářský rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců začínajících jiným měsícem než je leden) rozvaha obsahuje údaje o majetku podniku (aktivech) a o zdrojích krytí tohoto majetku (pasívech) aktiva jsou tedy majetek podniku seřazený dle jednotlivých druhů oceněný v peněžních jednotkách (české měny) alternativní definice: aktiva jsou v penězích ocenitelný majetek a v penězích ocenitelná práva, kterými podnik na základě minulých transakcí plně disponuje a v budoucnu od nich očekává zvýšení ekonomického prospěchu 10 Rozvaha 3/3 Aktiva 1/3 pasíva jsou zdroje krytí (financování) majetku oceněné v penězích alternativní definice: pasíva jsou v penězích ocenitelná břemena, která je podnik na základě minulých transakcí nucen nést a v budoucnu od nich očekává snížení ekonomického prospěchu rozvaha tedy podává dvojí pohled na jednu a tu samou skutečnost účetní jednotku aktiva informují, jaký majetek podnik má, pasíva informují, čím je tento majetek kryt neboli financován (alternativně: komu tento majetek patří) Vždy proto musí platit tzv. základní bilanční rovnice: ÚHRN AKTIV = ÚHRN PASÍV aktiva (tj majetek účetní jednotky) se primárně rozděluje na dlouhodobý majetek a oběžný (též krátkodobý) majetek dlouhodobý majetek má ekonomickou využitelnost delší než 1 rok (tj. 12 měsíců od okamžiku pořízení) se postupně opotřebovává, což vyjadřují tzv. odpisy (nákladový druh, viz dále) u některých položek dlouhodobého majetku je stanoveno i kritérium ceny pro zařazení položky mezi DM oběžný (krátkodobý) majetek má ekonomickou využitelnost kratší než 1 rok spotřebovává se jednorázově 12

3 Aktiva 2/3 Aktiva 3/3 Dlouhodobý majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) položky nehmotného charakteru v ocenění od Kč ,00/položka (hranici lze rozhodnutím úč. jednotky snížit) patenty, licence, průmyslová práva, software, zřizovací výdaje,... Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) položky hmotného charakteru, bez ohledu na cenu budovy, stavby, pozemky, umělecká díla,... V ocenění od (obvykle) Kč ,00/ks (hranici lze snížit) také samostatné movité věci a soubory movitých věcí, základní stádo a tažná zvířata, pěstitelské celky trvalých porostů,... Dlouhodobý finanční majetek (DFM) bez ohledu na cenu, položky k uložení volných peněžních prostředků cenné papíry, podíly v jiných účetních jedntokách, Oběžný (krátkodobý) majetek: zásoby všeho druhu bez ohledu na cenu zásoby spotřebovávané při činnosti podniku (materiál), zásoby vznikající činností podniku (výrobky, nedokončená výroba, zvířata - i nakupovaná), zásoby pořízené za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu (zboží) pohledávky právo podniku na zaplacení, nejčastěji pohledávky z obchodních vztahů (za odběrateli/zákazníky z titulu dodané, ale dosud nezaplacené dodávky výrobků, zboží či služeb) Krátkodobý finanční majetek peněžní prostředky v hotovosti, na bankovních účtech, ceniny, krátkodobé cenné papíry,...) Přechodné účty aktiv: potenciální pohledávky, příjmy a náklady, tzv. aktivní časové rozlišení, souvisí s jinými úč. obdobími 14 Pasíva 1/3 Pasíva 2/3 pasíva (tj. zdroje krytí majetku účetní jednotky) se primárně člení na vlastní kapitál (zdroje) a cizí kapitál (zdroje). Vlastní kapitál (zdroje) jde o zdroje, které podnik (účetní jednotka) získává při svém vzniku nebo o zdroje, které dále generuje svou činností za běžných podmínek se vlastní kapitál nevrací (není splatný) a ani se tradičním způsobem neúročí Cizí kapitál (zdroje) jde o všechny formy závazků (dluhů) tyto závazky (dlouhodobé/krátkodobé) jsou splatné některé závazky (např. bank. úvěry) se také úročí Vlastní kapitál: základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad, u některých právních forem je jeho výše dána např. ObchZ, zapisuje se do obchodního rejstříku, lze jej navyšovat (teoreticky i snižovat) během života podniku kapitálové fondy vklady do podniku jinak než formou ZK (např. vložené dary dlouhodobý majetek) fondy ze zisku tvoří se z čistého zisku (po zdanění), např. rezervní fond ke krytí budoucích ztrát, sociální fond, FKSP,... hospodářský výsledek (+/-) - vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady (viz dále), jde o HV běžného (aktuálního) účetního období, ale také o nevypořádaný HV minulých let Pozn.: Vlastní kapitál může nabývat záporných hodnot Pasíva 3/3 Rozvaha příklad 1 Cizí kapitál (zdroje): jde o všechny formy závazků (dluhů) dle doby splatnosti se dělí na krátkodobé závazky (splatné do roka od vzniku) a dlouhodobé závazky (splatné nad rok) nejčastěji závazky z obchodních vztahů (vůči dodavatelům za dodané, ale dosud neuhrazené dodávky služeb či nakoupeného majetku) dále vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy), státu (daně, sociální, potažmo zdravotní pojištění, clo,...) dále vůči bankám (poskytnuté úvěry,...) samostná existence dluhu neznamená nic špatného, budeli dluh řádně splacen Přechodné účty pasív: potenciální závazky, výdaje a výnosy, tzv. pasívní časové rozlišení, souvisí s jinými účetními obdobími Cizí kapitál (zdroje): jde o všechny formy závazků (dluhů) dle doby splatnosti se dělí na krátkodobé závazky (splatné do roka od vzniku) a dlouhodobé závazky (splatné nad rok) nejčastěji závazky z obchodních vztahů (vůči dodavatelům za dodané, ale dosud neuhrazené dodávky služeb či nakoupeného majetku) dále vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy), státu (daně, sociální, potažmo zdravotní pojištění, clo,...) dále vůči bankám (poskytnuté úvěry,...) samostná existence dluhu neznamená nic špatného, budeli dluh řádně splacen Přechodné účty pasív: potenciální závazky, výdaje a výnosy, tzv. pasívní časové rozlišení, souvisí s jinými účetními obdobími

4 Rozvaha příklad 2 Rozvaha příklad 2 řešení K dispozici jsou následující údaje, sestavte z nich rozvahu: Peníze v pokladně Základní kapitál Peníze na účtu u banky Závazky k zaměstnancům Pohledávky za odběratelem Rozvaha příklad 3 Rozvaha příklad 3 řešení Jak by se předchozí rozvaha změnila, pokud by došlo k situaci (hospodářské operaci), při níž by byly závazky vůči zaměstnancům ve výši Kč40.000,00 uhrazeny převodem zbankovního účtu? Tedy: došlo by ke sníže stavu závazků vůči zaměstnancům a zároveň by se snížil stav bankovního účtu v obou případech o stejnou částku Kč , Rozvaha příklad 4 Rozvaha příklad 4 řešení Jak by se předchozí rozvaha změnila, pokud by došlo k situaci (hospodářské operaci), při níž by odběratel poslal na bankovní účet částku Kč30.000,00 jako úhradu za předchozí v rozvaze už zachycenou dodávku? Tedy: došlo by ke snížení stavu pohledávek vůči odběratelům a zároveň by se zvýšil stav bankovního účtu v obou případech o stejnou částku Kč ,

5 Rozvaha příklad 5 Rozvaha příklad 5 řešení Jak by se předchozí rozvaha změnila, pokud by došlo k situaci (hospodářské operaci), při níž dodavatel dodal zásilku materiálu v ceně Kč70.000,00 (která zatím nebude použita azůstane na skladě) s tím, že za tuto zásilku požaduje úhradu až za 14 dní? Tedy: došlo by ke zvýšení (resp. vzniku z nuly ) stavu závazků vůči dodavateli a zároveň by se zvýšil stav zásob materiálu na skladě (také z nuly ) v obou případech o stejnou částku Kč , Náklady a výnosy Náklady pro svou činnost (výrobu, poskytování služeb, prodej zboží atd.) podnik spotřebovává různé vstupy (materiál, nakoupené služby, práci pracovníků,...) výsledkem činnosti podniku jsou jeho určité výstupy (vyrobené nebo prodané výrobky, prodané služby, zboží,...) tyto vstupy se obvykle označují jako náklady tyto výstupy se obvykle označují jako výnosy náklady jsou spotřeba práce a prostředků vpeněžním vyjádření se vznikem nákladu je obvykle spojen buď úbytek majetku (aktiva) nebo vznik závazku (pasíva) mezi tradiční nákladové druhy patří především spotřeba materiálu a energie spotřeba (externích) nakupovaných služeb mzdové a osobní náklady ( spotřeba práce pracovníků ) odpisy dlouhodbého majetku daně a poplatky ( spotřeba služeb státu ) finanční náklady mimořádné náklady atd Výnosy Hospodářský výsledek 1/2 výnosy jsou v penězích oceněné výkony, výkonem je výstup z podnikové činnosti se vznikem výnosu je spojen přírůstek majetku (aktiva) nebo v některých (ojedinělých) případech úbytek závazku (pasíva) tradičními výnosy jsou zejména tržby za prodej výrobků, zboží nebo služeb tzv. změna stavu zásob vlastní výroby (převod hotových výrobků na sklad nebo tzv. vyskladnění výrobků) tzv. aktivace (situace, kdy si podnik sám pro sebe vyrobí nějaký majetek aktivum) finanční výnosy atd náklady nemusí souvisej s úbytkem (výdajem) peněžních prostředků (např. výdej materiálu do spotřeby je úbytek aktiva i náklad, ale nejde o úbytek peněz) výnosy nemusí souviset s přírůstkem (příjmem) peněžních prostředků (např. prodej zboží odběrateli se 14tidenní splatností je přírůstek pohledávky a tržba, ale nejde ještě o příjem peněz) hospodářský výsledek se v (podvojném) účetnictví (na rozdíl od tzv. daňové evidence) zjišťuje ze vztahu ÚHRNVÝNOSŮ ÚHRN NÁKLADŮ hospodářským výsledkem může být zisk, když úhrn výnosů > úhrn nákladů ztráta, když úhrn výnosů < úhrn nákladů nula, když úhrn výnosů = úhrn nákladů

6 Hospodářský výsledek 2/2 Hosp. výsledek - příklad hospodářský výsledek (+/-) je součástí pasív, konkrétně vlastního kapitálu struktura hospodářského výsledku se zjišťuje podle jednotlivých kategorií nákladů a výnosů v tzv. výkazu zisku a ztráty (též výsledovka ) hospodářský výsledek se v rozvaze uvádí v čistém vyjádření (tj. po odečtení vypočtené daní z příjmů) skutečnost, že firma vykazuje ztrátu, nemusí ještě znamenat, že nebude platit žádnou daň z příjmů některé náklady z účetního hlediska jsou totiž tzv. daňově neuznatelné (např. sankce od státních orgánů, reprezentace,...) Předpokládejme rozvahu s jedinou položkou bank. účtem na straně aktiv a jedinou položkou zákl. kapitálem na straně pasív, obojí v částce 200. U následujících operací uveďme, jak se promítnou do rozvahy: (1) Dodavatel fakturuje materiál, který je přijat na sklad, 80 Kč aktiva: materiál +70, pasíva: závazky k dodav. +70 (2) Výdej materiálu do spotřeby, 50 Kč aktiva: materiál -50, pasíva: HV (spotř. mat.) -50 (3) Banka si strhává poplatek za vedení bank. Účtu, 2 Kč aktiva: bank. účet -2, pasíva: HV (fin. nákl.) -2 (4) Z běžného účtu uhrazena faktura za materiál, 70 Kč aktiva: bank. účet -70, pasíva: dodavatelé -70 (5) Tržby za služby v hotovosti, 110 Kč aktiva: pokladna + 110, pasíva: HV (tržby za sl.) +110 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = = Využití údajů z účetnictví kromě tzv. absolutních ukazatelů, tj. konkrétních čísel z účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty), které mají určitou vypovídací schopnost, lze z údajů získat i řadu poměrových, rozdílových či procentních ukazatelů jednoduché a snadno zjistitelné ukazatele jsou např.: Vlastní kapitál výše VK by neměla být záporná, jeli, znamená to, že podnik negeneruje žádné zdroje, naopak prodělává i to, co do něj bylo vloženo Zadluženost = (cizí zdroje/aktiva celkem)*100, vychází podíl cizích zdrojů na celkovém majetku v % Rentabilita ZK = (HV/základní kapitál)*100, vychází procentní výnosnost podniku, možno srovnat s alternativními možnostmi uložení kapitálu (peněz) Základní principy komerčního bankovnictví Finanční trh a banky Banka téměř každý ekonomický subjekt disponuje určitou částkou volných peněžních prostředků, pro které hledá co nejlepší využití část těchto prostředků si však ponechává jako tzv. platební rezervu místo, kde se setkává nabídka volných peněžních prostředků (od tzv. věřitelů neboli investorů) s poptávkou po peněžních prostředcích (od tzv. dlužníků neboli vypůjčovatelů), se nazývá finanční trh peněžní prostředky se tak stávají předmětem obchodu, kde věřitelé peněžní prostředky nabízí a požadují za jejich využití úrok, zatímco dlužníci jsou ochotni si za určitý úrok tyto peněžní prostředky vypůjčit Na finančním trhu působí celá řada zprostředkovatelů, z nichž dominantní postavení mají právě banky banka je ekonomický subjekt (podnik), která se zabývá nákupem peněžních prostředků od veřejnosti (obyvatelstva, firem, jiných bank) a jejich následným investováním, obvykle formou poskytování úvěrů v ČR může být banka založena pouze jako akciová společnost s minimální výší základního kapitálu 0,5 mld. Kč bankovní služby v ČR mohou poskytovat také úvěrová družstva (ZK = 500 tis. Kč, před podáním žádosti je nutno formou ZK a rezervního a rizikového fondu min. 35 mil. Kč) povolení k bankovní činnosti ( bankovní licenci ) vydává v ČR Česká národní banka k žádost o vydání bankovní licence je třeba doložit řadu skutečností (ZK, bezúhonnost zakladatelů, odborná kvalifikace členů orgánů banky, technické a org. předpoklady, ekonomickou potřebnost banky, )

7 Bankovní soustava Bankovní obchody v každé zemi obvykle působí více bank, které tvoří národní bankovní soustavu tato národní bankovní soustava je obvykle tvořena centrální bankou (u nás ČNB) a řadou tzv. obchodních bank dále existuje řada mezinárodních bankovních institucí, např. Mezinárodní měnový fond či Světová banka národní bankovní soustavu tvoří (kromě centrální banky) obvykle tyto druhy bank: obchodní banky spořitelny úvěrová družstva hypotekární banky splátkové banky investiční banky banky se speciálními funkcemi Z hlediska postavení banky vůči svým klientům a také z pohledu tzv. bankovní rozvahy (které se však v mnohém velmi liší od rozvahy jiných účetních jednotek) se rozlišují tyto typy bankovních obchodů: aktivní bankovní obchody, kde banka vystupuje jako věřitel, má pohledávky vůči svým klientům jde především o poskytování úvěrů pasívní bankovní obchody, kde banka vystupuje jako dlužník, má závazky vůči svým klientům jde především o přijímání vkladů neutrální bankovní obchody, kde banka nefiguruje ani jako dlužník, ani jako věřitel, obvykle pouze zprostředkovává určité činnosti (platební styk, depotní obchody, poradenská činnost, ) Aktivní bank. obchody 1/2 Aktivní bank. obchody 2/2 V aktivních bankovních obchodech banka vystupuje jako věřitel, jde především o poskytování úvěrů: krátkodobé úvěry (splatnost do 1 3 let) kontokorentní úvěry (možno čerpat běžný bankovní účet do záporného zůstatku v rámci povoleného úvěrového rámce) směnečné úvěry (úvěry zajištěné směnkou) lombardní úvěry (úvěry proti zástavě movité věci, např. cenných papírů, uměleckých děl, ) spotřebitelské úvěry, provozní úvěry (obvykle menší částky, často bez zajištění) střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry (3 5, resp. více než 5 let; zpravidla vyšší částky) tzv. emisní půjčka (banka odkupuje balík obligací vystavených dlužníkem) úvěrový úpis (oproti poskytnutému úvěru dlužník podepisuje dlužní úpis pro lepší vymahatelnost dluhu) hypotekární úvěr (úvěr zajištěný zástavou nemovitostí jak již existující, tak té, která bude z úvěru financována) + též možnost dlouhodobých kontokorentních a směnečných úvěrů viz výše Pasívní bank. obchody Cíle bank. podnikání V pasívních bankovních obchodech banka vystupuje jako Hlavními cíli bankovního podnikání jsou dlužník, jde především o přijímání vkladů od klientů rentabilita (ziskovost) řada vkladových produktů je vázána na existenci běžného hlavním zdrojem zisku banky by měla být tzv. bankovního účtu úroková marže (rozdíl mezi úroky z úvěrů vklady na požádání (vistavklady, klient je může kdykoliv a z vkladů) vybrat, nízké úročení) často je zisk tvořen též poplatky za (běžné) bank. termínované vklady, vklady s výpovědní lhůtou (klient Služby se zavazuje k časovému omezení dispozice s vkladem, solventnost vyšší úročení) schopnost banky dostát svým běžným závazkům depozitní certifikáty (vklad stvrzen poukázkou, která je i (vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu, ) převoditelná) likvidita úsporné vklady (např. vkladní knížky, omezená schopnost banky běžně vyplácet vklady svých možnost dispozice klienta s vkladem, možná vinkulace klientů vkladu) Tyto cíle jsou často značně protichůdné, poskytování stavební spoření (u nás poskytují specializované rizikových úvěrů s vyšším úročením může bance přivodit instituce stavební spořitelny) nedostatečnou likviditu, 42

8 Pojištění vkladů u bank vklady fyzických a právnických osob v tuzemských bankách jsou dle Zákona o bankách pojištěny u Fondu pojištění vkladů se sídlem v Praze pojištění je uzavřeno už ve chvíli uzavření příslušné smlouvy na daný vklad s příslušnou bankou vklady v pobočkách zahraničních bank jsou pojištěny v zemi, kde má sídlo mateřská banka (jde-li o zemi EU, je vklad pojištěn stejně jako v ČR) pojištěny jsou vklady na běžných účtech, spořící účty (též stavebního spoření), vkladní knížky vše u bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen vklady jsou pojištěny 100% bez spoluúčasti, maximálně však do výše EUR na jednoho klienta u jedné banky fond vyplácí pojištěné vklady do 20 prac. dnů od data vydání oznámení o platební neschopnosti 43 banky Česká národní banka ajejí monetární politika Charakteristika ČNB Funkce ČNB ČNB je ústřední bankou České republiky, vznikla 1. ledna 1993 (po rozdělení SBČS) Postavení ČNB je dáno především Ústavou České republiky a Zákonem o ČNB ČNB je veřejnoprávní subjekt se sídlem v Praze a sedmi regionálními pobočkami (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava) v čele ČNB stojí guvernér Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada (vč. guvernéra 7členná) Základním cílem ČNB je zabezpečení cenové stability a není-li tím dotčen základní cíl, také obecná hospodářská politika ČR Emisní funkce jediná instituce v ČR, která má právo emitovat hotovostní peníze spravuje zásoby oběživa, organizuje dodávky peněz od výrobců, uschovává a likviduje neplatná/vyřazená platidla zajišťuje výměnu poškozených bankovek a mincí,... Banka bank vede účty obchodních bank, na nichž jsou dobrovolné i povinné vklady těchto bank (tzv. povinné min. rezervy) poskytuje jiným bankám úvěry ( věřitel poslední instance ) Stanovuje podmínky a pravidla činnosti obchod. bank Banka státu vede účty vlády a státních institucí spravuje státní dluh a devizové rezervy46 Monetární politika ČNB Režimy měnové politiky 1/3 hlavním cílem ČNB je zabezpeční cenové stability (dříve se uvádělo zabezpečení měnové stability, po vstupu do EU je hlavní cíl = cenová stabilita směřován dovnitř ČR) cenová stabilita je jeden z nejdůležitějších prorůstových faktorů ekonomiky, cenová nestabilita (vysoká/nestabilní inflace) má negativní vliv na hospodářský růst monetární politika je potom souhrn záměrů a opatření při řízení úvěrových depozitních devizových a dalších peněžních činností bankovních i nebankovních ekonomických subjektů Cílování měnového kurzu vhodné pro malé otevřené ekonomiky typu ČR jde o udržování stabilního kurzu Kč vůči zvolené zahraniční měně dosahuje se změnou úrokových sazeb ČNB či přímými intervencemi ve prospěch/neprospěch české měny na finančních trzích kurz může být na zahr. měnu pevně fixován, mohou být uplatňována tzv. fluktuační pásma, aplikován režim řízeného nebo tzv. dirty floatingu v posledních dvou případech by nechávala ČNB kurz Kč volně plynout s případnými občasnými zásahy (intervencemi)

9 Režimy měnové politiky 2/3 Režimy měnové politiky 3/3 Cílování peněžních agregátů jde o režim ovlivňování množství peněžních prostředků v oběhu Důvodem je existence vztahu množství peněz v ekonomice a inflace Peněžní agregáty jsou: M1 = oběživo + vklady na viděnou M2 = M1 + termínované vklady + vklady v cizích měnách L = M2 + krátkodobé cenné papíry Za nejdůležitější se považuje agregát M2, neboť jeho vývoj má nejblíže k obecnému ekonomickému vývoji Cílování inflace nejnovější způsob zajišťování cenové stability používá se od 90. let minulého století spočívá ve vyhlášení inflačního cíle, který chce ČNB dosáhnout už tento samotný fakt může působit na inflační očekávání ekonomických subjektů od ledna 2010 je stanoven inflační cíl ve výši 2 % Kromě tří výše uvedených režimů realizuje ČNB ještě tzv. režim s implicitní nominální kotvou, který spočívá v plnění určité veličiny interně přijaté v rámci ČNB. Sledování této veličiny nemusí být známé veřejnosti Nástroje měnové politiky Úrokové sazby ČNB Jde o opatření, která ovlivňují zejména množství peněz v oběhu: operace na volném trhu, kterými ČNB usměrňuje vývoj úrokových sazeb v ekonomice, nejčastěji formou tzv. repo operací (zajištění peněžité pohledávky ČNB převodem cenných papírů). Prodává-li ČNB cenné papíry (jiným bankám), snižuje se měnová báze a naopak. automatické facility umožňují bankám, aby si přes noc u ČNB uložily nebo naopak vypůjčili přebytečnou likviditu povinné minimální rezervy je určité procento z vkladů klientů obchodních bank, které musí tyto banky udržovat na účtech ČNB správa devizových rezerv není přímo nástrojem měn. politiky, umožňuje státu platit své závazky v devizách Při naplňování cílů monetární politiky využívá ČNB tyto své úrokové sazby (stav k ): 2T Repo sazba (0,75 %) se používá při repo operacích, tj. banka převezme od obchodních bank přebytečnou likviditu, předá jim cenné papíry a po 14 dnech (2Týdny) vrátí peněžní prostředky + úrok Diskontní sazba (0,25 %) někdy označovaná jako základní úrok. sazba v ekonomice, je to obvykle dolní mez pro úročení automatických facilit Lombardní sazba (1,75 %) je naopak horní mez úročení automatických facilit Fiskální politika - definice Základní principy fiskální politiky státu fiskální politika je součástí hospodářské politiky státu narozdíl od od monetární politiky, které pečuje o cenovou stabilitu, je fiskální politika zaměřena na strukturu veřejných výdajů příjmy státního rozpočtu (zejm. daňové) stejně jako monetární politika má fiskální politika za účel ovlivnit vývoj ekonomiky dané země ekonomický směr výrazně akcentující fiskální politiku jako možnost státu ovlivňovat ekonomiku země, se stalo keynesiánství (John Maynard Keynes, , britský ekonom) keynesiánství jako ekonomický směr fungovalo proti hospodářským krizím, od 60. let 20. století naráželo na kritiku monetaristů

10 Druhy fiskální politiky Nástroje fiskální politiky Dle poměru příjmů a výdajů státního rozpočtu se rozlišují tři hlavní druhy fiskální politiky státu: expanzivní fiskální politika, kdy veřejné výdaje jsou vyšší než vybrané daně; vzniká tak schodkový státní rozpočet a roste veřejný dluh; obhájci tohoto druhu fiskální politiky argumentují stimulací výkonu ekonomiky neutrální fiskální politika, kdy se veřejné výdaje rovnají vybraným daním, jde prakticky o nerealizovatelný ideál restriktivní fiskální politika, kdy veřejné výdaje jsou nižší než vybrané daně a klesá tím veřejný dluh Vláda může k ovlivňování své fiskální politiky používat zejména tyto nástroje daně (+ parafiskální fondy) jde o příjmovou stránku rozpočtu, daně jsou povinné nenávratné neekvivalentní platby do SR, parafiskálními fondy se obvykle rozumí platby na sociální (důchodové) a zdravotní pojištění vládní výdaje součást výdajové stránky rozpočtu, jde o nákup zboží a služeb vládou např. pro účely provozu státu transfery výdajová stránka rozpočtu, platby od státu směrem k soukromým subjektům (dotace podnikům, podpora v nezaměstnanosti, státní dávky,...) automatické stabilizátory působí automaticky na příjmové straně rozpočtu, např. progresivní daň z příjmů záměrná opatření krátkodobá či jednorázová opatření, např. změny daňových sazeb, změna struktury výdajů, Fiskál. vs. monetár. politika Z výše uvedených základních informací o fiskální amonetární politice plyne: monetární politika má za cíl péči o cenovou stabilitu monetární politiku provádí v ČR Česká národní banka, která je oficiálně nezávislá na aktuální politické reprezentaci (vládě) země to je mimo jiné zajišťováno též jiným funkčním obdobím členů bankovní rady ČNB a jiným intervalem voleb do PS PČR fiskální politika má za cíl ovlivňovat ekonomiku zásahy vlády do příjmů a výdajů veřejných rozpočtů provádí ji vláda ČR může být v rozporu s monetární politikou Magický čtyřúhelník Magický čtyřúhelník 1/2 Magický čtyřúhelník 2/2 Tzv. magický čtyřúhelník se používá při hodnocení úspěšnosti vývoje hospodářské politiky vlády. Má tyto vrcholy : velikost a tempo růstu celkového produktu (měří se ukazatelem hrubý domácí produkt) stabilita cen (měří se ukazatelem míra inflace) vyrovnanost dovozů a vývojů (měří se ukazatelem bilance zahraničního obchodu) velikost a struktura nezaměstnanosti (měří se ukazatelem míra nezaměstnanosti) Graficky se magický čtyřúhelník (či víceúhelník ) znázorňuje např. takto: Magický čtyřúhelník vyjadřuje nejen vývoj a stav hospodářské politky vlády, ale také skutečnost, že sledovaní jednoho cíle hospodářské politky obvykle vede k zhoršení stavu jiného cíle Zdroj: Jílková, E.: Ekonomie vědy a výzkumu. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s., Olomouc,

11 Ekonomický růst (HDP) 1/2 Ekonomický růst (HDP) 2/2 Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobená za dané období na daném území. Existují různé metody výpočtu HDP (značně zjednodušeno): produkční metoda zjištěná součtem tzv. přidané hodnoty jednotlivých odvětví a tzv. čistých daní na produkty výdajová metoda vychází z úvahy, že výdaj za zboží cena tohoto zboží, zjišťují se tedy tzv. agregátní výdaje (Agregátní výdaje = spotřeba + investice + vládní výdaje + čistý vývoz) důchodová metoda vychází z úvahy, že každý výdaj v ekonomice je zároveň něčí příjem, sčítají se tedy celkové příjmy Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobená za dané období na daném území. Existují různé metody výpočtu HDP (značně zjednodušeno): produkční metoda zjištěná součtem tzv. přidané hodnoty jednotlivých odvětví a tzv. čistých daní na produkty výdajová metoda vychází z úvahy, že výdaj za zboží cena tohoto zboží, zjišťují se tedy tzv. agregátní výdaje (Agregátní výdaje = spotřeba + investice + vládní výdaje + čistý vývoz) důchodová metoda vychází z úvahy, že každý výdaj v ekonomice je zároveň něčí příjem, sčítají se tedy celkové příjmy Za 4. čtvrtletí 2011 byl růst HDP 0,6 % (údaj z 3/2012) Za 4. čtvrtletí 2011 byl růst HDP 0,6 % (údaj z 3/2012) Predikce vývoje HDP (údaje z 2-3/2012): 2012: 0,2 % (MFČR), 0,0 % (ČNB) : 1,3 % (MFČR), 1,9 % (ČNB) Platební bilance 1/2 Platební bilance 2/2 Platební bilance zahraničního obchodu se obvykle charakterizuje jako peněžní vyjádření vzájemných transakcí mezi danou zemí (např. ČR) a jejími zahraničními partnery Sleduje se obvykle za účetní rok, sestavuje ji ČNB Zjednodušeně zahrnuje především Obchodní bilanci, tj. dovoz a vývoz zboží Bilanci služeb, tj. jejich dovoz a vývoz Příchozí a odchozí zahraniční investice Další finanční přesuny mezi zeměmi Saldo platební bilance je obvykle chápáno jako rozdíl příjmů a výdajů příslušné části platební bilance Aktivní saldo znamená, že příjmy byly vyšší než výdaje ( více se vyvezlo než dovezlo ) Pasivní saldo znamená situaci obrácenou Ideální stav je vyrovnaná platební bilance Stát může tento stav podporovat cly, kvótami, subvencemi Inflace 1/2 Inflace 2/2 Inflací se obecně rozumí růst všeobecné cenové hladiny v čase (opakem inflace je tzv. deflace, tj. pokles cenové hladiny) Pro měření inflace se používá např. tzv. index spotřebitelských cen (CPI Consumer Price Index) CPI vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru výrobků a služeb, tzv. spotřebního koše Spotřební koš je dán několika stovkami produktů a služeb, každá položka má jinou váhu (cca 700 položek) Spotřební koš zahrnuje potraviny, nepotravinářské zboží, zboží a služby pro dopravu a volný čas, vzdělávání, ubytování, stravování, osobní služby,... extrémní případy inflace (tzv. pádivá inflace či hyperinflace) způsobují rozpad peněžního systému a zhrocení základních ekonomických vazeb, peníze jsou nahrazovány naturální směnou Inflace v ČR dosahuje dlouhodobě výše v řádech jednotek procent Průměrný roční index spotřebitelských cen (zdroj: ČSÚ):

12 Nezaměstnanost 1/3 Nezaměstnanost 2/3 Nezaměstnanost je obecně situace, kdy daná osoba Přirozená míra nezaměstnanosti je dlouhodobě (skupina osob), která je schopná a ochotná pracovat, nemůže nejnižší udržitelná míra nezaměstnanosti, nezahrnuje najít placené zaměstnání cyklickou nezaměstnanost Měří se pomocí míry nezaměstnanosti ze vztahu Tradiční důvody nezaměstnanosti míra nezaměstnanosti (v %) = nedokonalosti na trhu práce = počet lidí bez práce/celkový počet pracovních míst (sil) nedostatečná informovanost o prac. místech mzdová rigidita (strnulost) Nezaměstnanost má obvykle některé složky, a to podpory v nezaměstnanosti a jiné vládní transfery dobrovolná nezaměstnanost osoba setrvává bez tlak odborových organizací (zejm. na zvýšení mzdy) práce dobrovolně, není ochotna přijmout práci za Aktuální míra nezaměstnanosti v ČR se pohybuje (2009 nabízenou mzdu 2011) kolem 7 % Frikční nezaměstnanost osoba je bez práce jen na krátkou dobu, než si najde novou práci Strukturální nezaměstnanost např. v daném oboru, regionu cyklická nezaměstnanost souvisí s hosp. cyklem, v recesi větší, v konjunktuře menší Nezaměstnanost 3/3 Hospodářský cyklus Hospodářský cyklus 1/2 Hospodářský cyklus 2/2 Hospodářským cyklem se obvykle rozumí kolísání vývoje ekonomiky kolem určitého dlouhodobého trendu Toto kolísání je často měřeno pomocí HDP cyklus je obvykle chápán jako (pravidelné) střídání období relativního růstu a relativního poklesu Fáze hospodářského cyklu se tradičně označují: expanze (konjunktura) růst HDP, tj. produkce vrchol růst se zpomaluje a následně zastavuje recese pokles ekonomiky, menší firmy odcházejí z trhu (též krachují) deprese, krize během ní se zvyšuje podíl na trhu v podnicích, které přežily recesi, tyto podniky zvyšují produkci a proces se opakuje

13 Konec témat 2. konzultace

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; Zbýšov 23, 286 01 Zbýšov Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více