Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU"

Transkript

1 Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem směnárny Lockmore.com je společnost VIJAK Solution s.r.o., IČ , se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 59965, založená podle práva České republiky Tyto podmínky užívání směnárny virtuálních měn Lockmore.com upravují práva a povinnosti uživatelů směnárny a provozovatele při provádění transakcí Činnost směnárny virtuálních měn dle těchto podmínek není regulovanou činností dle předpisů o platebním styku nebo směnárenské činnosti, a provozovatel směnárny není subjektem podléhajícím dozoru národního regulátora platebního styku nebo orgánu dohledu nad praním špinavých peněz a financováním terorismu. Z důvodu předcházení trestné činnosti prostřednictvím virtuálních měn provozovatel zavedl některá opatření dle právních předpisů o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Výklad pojmů 2.1. Burza služba zprostředkování prodeje a nákupu Virtuální měny mezi Uživateli, poskytovaná Provozovatelem jako jedna ze služeb Směnárny Peněženka elektronická peněženka v rámci systému konkrétní Virtuální měny, v níž tento systém jednotky Virtuální měny pro daného uživatele ukládá, automaticky vytvořená Provozovatelem Uživateli na základě registrace Uživatele, dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny Peněžní hodnota, Peněžní prostředky hodnota ve standardní měně, přijímané Provozovatelem, určená Uživatelem ke směně za Virtuální měnu prostřednictvím Směnárny Podmínky tyto podmínky užívání Směnárny, dostupné na stránkách Provozovatel provozovatel Směnárny, společnost VIJAK Solution s.r.o., IČ , se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce Směnárna internetový portál Lockmore.com umožňující provádění směny Virtuálních měn za Peněžní prostředky a naopak, a ke zprostředkování směny Virtuálních měn mezi samotnými Uživateli.

2 2.7. Smlouva smlouva o užívání Směnárny v rozsahu dle těchto Podmínek, uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem na základě registrace Uživatele Transakce směna Peněžních prostředků na Virtuální měnu nebo naopak, případně směna dvou Virtuálních měn, provedené prostřednictvím Směnárny způsobem dle těchto Podmínek Uživatel fyzická nebo právnická osoba, která provedla registraci do Směnárny a přistoupila na tyto Podmínky Virtuální měna digitální měna založená na šifrované výměnné počítačové síti, generovaná za účelem využití jako přímého platidla nebo za účelem směny na Peněžní prostředky Virtuální účet virtuální platební účet, vedený Provozovatelem pro Uživatele v rámci systému Směnárny, na němž Provozovatel eviduje výši Peněžních prostředků určených k vyplacení Uživateli nebo ke směně za některou z Virtuálních měn v nabídce. 3. Registrace a uzavření Smlouvy 3.1. Uživatelem se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům dle právního řádu země, jíž je občanem, nebo právnická osoba Osoba, která má zájem o uzavření Smlouvy a splňuje podmínky členství dle čl. 3.1., vyplní v registračním rozhraní Směnárny registrační údaje požadované Provozovatelem k vytvoření uživatelského účtu a k provedení registrace, a tyto údaje odešle. K registraci je vyžadováno sdělení alespoň následujících údajů: jméno a příjmení, název země občanství nebo registrace funkční ová adresa telefonní číslo identifikace bankovního účtu prostřednictvím IBAN a SWIFT Smlouva je uzavřena odesláním potvrzení o registraci ze strany Provozovatele Uživateli na jeho e- mailovou adresu, zadanou v rámci registrace. Nad rámec údajů uvedených ve Smlouvě (v rozsahu údajů zadaných Uživatelem při registraci) se Smlouva řídí těmito Podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, a právními předpisy České republiky. S aktuálním zněním Podmínek je kdokoli oprávněn se seznámit na stránkách Směnárny, na nichž je poskytnuta možnost stažení a archivace. Postup při provádění změn Podmínek se řídí čl Registraci je oprávněn provést pouze samotný Uživatel. Uživatelé nejsou oprávněni zadávat údaje o třetích osobách a vytvářet uživatelské účty pro třetí osoby. V případě právnické osoby je registraci oprávněna provést pouze osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, podle právních předpisů země, jejímž právním řádem se právnická osoba řídí Provozovatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání Smlouvy ověřovat zadané údaje Uživatele a jejich pravdivost a aktuálnost. Uživatel je povinen Provozovateli na jeho výzvu poskytnout součinnost nezbytnou k ověření údajů.

3 3.6. Směnárna slouží výhradně k provádění směny mezi Peněžními prostředky a Virtuální měnou. Směnárna neslouží k provádění platebních transakcí mezi Uživateli nebo jinými osobami, s výjimkou služby Burza za podmínek dle čl Ověření Uživatele V případě, že celkový objem Transakcí provedených Uživatelem prostřednictvím Směnárny dosáhne výše ,- EUR (nebo její ekvivalent v jiné měně podporované Provozovatelem), nebo výše Transakce provedené prostřednictvím Burzy překročí částku 1000,- EUR (nebo její ekvivalent v jiné měně podporované Provozovatelem), je Provozovatel oprávněn provést identifikaci Uživatele. Po dobu od dosažení uvedeného objemu Transakcí a provedení identifikace je Provozovatel oprávněn odmítnout provedení dalších Transakcí pro daného Uživatele Uživatel je povinen za účelem identifikace poskytnout Provozovateli kopii identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu, karty pojištěnce apod.) z níž jednoznačně vyplývá identifikace Uživatele a jeho podoba. Uživatel právnická osoba Provozovateli poskytne výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, v níž je podle právního řádu, jímž se řídí zapsán, a z něhož vyplývají údaje o jeho právní formě, statutárních orgánech a vlastnické struktuře. Není-li předložený výpis pro Provozovatele srozumitelný, je za tímto účelem oprávněn požadovat předložení výpisu v anglickém jazyce. Osoba jednající vůči Provozovateli za Uživatele - právnickou osobu poskytne Provozovateli údaje ve stejném rozsahu, jako Uživatel fyzická osoba dle první věty tohoto článku Vedle poskytnutí údajů dle čl je za účelem identifikace Uživatel povinen zaslat Provozovateli ověřovací platbu ve výši 1 EUR, USD, CZK nebo jiné měny přijímané Provozovatelem, z bankovního účtu používaného pro účely odesílání Peněžních prostředků na Virtuální účet a pro přijímání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu. Předpokladem úspěšné identifikace Uživatele je shodný údaj o odesílateli platby (vlastníkovi bankovního účtu) v bankovním výpisu k dané platební transakci, s údaji vyplývajícími z dokladů poskytnutých Provozovateli dle čl V případě, že se údaj o vlastníkovi účtu použitého k ověřovací platbě neshoduje s údaji o Uživateli vyplývajícími z dokladů poskytnutých Provozovateli dle čl , je Uživatel povinen poskytnout Provozovateli další informace k jeho identifikaci a k prokázání oprávnění v nakládání s bankovním účtem. Bez uvedení informací postačujících k dostatečné identifikaci Uživatele není Provozovatel povinen provádět pro Uživatele jakékoli Transakce Ověření plátce DPH se sídlem v EU Uživatel se sídlem mimo Českou republiku, v jiné zemi EU, který je plátcem DPH a chce využít režimu reverse charge na úhradu provizí dle čl. 7., je povinen Provozovateli prokázat, že je platně registrovaným plátcem DPH v zemi svého sídla, zejména uvedením příslušného daňového identifikátoru (VAT EU), zasláním osvědčení o registraci k DPH vystaveným příslušným orgánem dané země, a provedením identifikační platby dle čl Provozovatel uplatní režim reverse charge na účtované provize pouze v případě, že mu Uživatel prokáže, že je registrovaným plátcem DPH v zemi svého sídla a že se shodují údaje o odesílateli identifikační platby v bankovním výpisu k dané platební transakci s údaji o Uživateli vyplývajícími z předložených dokladů Smlouvu lze ukončit následujícími způsoby: výpovědí ve formě zrušení uživatelského účtu na základě požadavku Uživatele zadaného prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny s výpovědní dobou 30 dní odstoupení od Smlouvy ve formě zrušení registrace Provozovatelem v případě porušení povinností Uživatele dle těchto Podmínek, zejména v případě neprovedení identifikace dle čl zánikem nebo smrtí Uživatele.

4 okamžikem právní moci rozhodnutí o úpadku Uživatele dle příslušných právních předpisů země, jíž je Uživatel občanem nebo podle jejíhož práva byl založen ukončením provozování Směnárny Provozovatelem. 4. Transakce a užívání Směnárny 4.1. Na základě uzavření Smlouvy je Provozovatel povinen umožnit Uživateli po dobu jejího trvání provádění následujících činností: přístup do uživatelského rozhraní Směnárny a jeho správu vytvoření peněženky pro každou z podporovaných Virtuálních měn a jejich obsluhu zasílání Peněžních prostředků na Virtuální účet z bankovního účtu Uživatele, uchování těchto prostředků na Virtuálním účtu a evidenci jejich výše možnost využít bankomat pro účely vložení Peněžních prostředků na Virtuální účet a provedení jejich směny za Virtuální měnu provádění Transakcí spočívajících ve výměně Peněžních prostředků nacházejících se na Virtuálním účtu za Virtuální měnu dle nabídky Provozovatele provádění Transakcí spočívajících ve výměně Virtuální měny zaslané Uživatelem Provozovateli za Peněžní prostředky provádění Transakcí spočívajících ve výměně Virtuální měny zaslané Uživatelem Provozovateli za prostředky v jiné Virtuální měně zaslání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu na bankovní účet Uživatele zasílání Virtuální měny z Peněženky vedené pro Uživatele Provozovatelem v rámci systému Směnárny na vlastní peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny nabízení a poptávání nákupu a prodeje Virtuálních měn jiným Uživatelům v rámci služby Burza provádění Transakcí v rámci služby Burza ukončení Smlouvy dle čl Směnárna umožňuje následující způsoby úhrady Peněžních prostředků na Virtuální účet (platební metody): bezhotovostním převodem v některé z měn podporovaných Provozovatelem prostřednictvím platebního systému PayPal v hotovosti prostřednictvím bankomatu podporovaného Provozovatelem Provozovatel neodpovídá za rychlost připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet v rámci systému Směnárny, když tato rychlost závisí na zvoleném způsobu zaslání Peněžních prostředků dle čl Uživatel bere na vědomí, že zejména přeshraniční bezhotovostní převody Peněžních prostředků nemohou být provedeny v rámci jednoho bankovního dne Transakce je Provozovatel oprávněn provést pouze na základě požadavku Uživatele zaslaného prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny. Uživatel odpovídá za důsledky veškerých požadavků, zaslaných prostřednictvím uživatelského rozhraní. Provozovatel není schopen ani oprávněn posuzovat oprávněnost těchto požadavků a jejich soulad s právními předpisy. Provozovatel Transakci provede v případě splnění následujících podmínek: Uživatel je platně registrovaným uživatelem Směnárny a ze žádného důvodu s ním nebyla ukončena Smlouva nebo nebyl pozastaven jeho uživatelský účet v případě Transakcí dle čl se na jeho Virtuálním účtu nachází dostatek Peněžních prostředků.

5 v případě požadavku na zaslání Virtuální měny z Peněženky vedené v rámci Směnárny na vlastní peněženku Uživatele uvedl Uživatel platnou adresu vlastní peněženky Uživatel se podrobil ověření ve smyslu čl. 3.7., byly-li pro toto ověření splněny podmínky nejsou dány okolnosti zakládající podezření, že provedením Transakce dojde ke spáchání trestného činu nebo jiné protiprávní činnosti Provozovatel je oprávněn odmítnout požadavek na provedení Transakce i bez udání důvodu. O důvodech odmítnutí provedení Transakce není Provozovatel povinen Uživatele informovat Provozovatel stanoví k jednotlivým Virtuálním měnám jejich směnný kurz vůči jednotlivým měnám Peněžních prostředků, podporovaných Směnárnou. Kurz je stanoven v závislosti na kurzu světových směnáren Virtuálních měn a není žádným způsobem regulován národními orgány dohledu nad měnovou politikou Uzavřením Smlouvy Uživatel bere na vědomí, že kurzy Virtuálních měn mohou být vysoce nestabilní a může docházet k jejich rychlým změnám. Provozovatel nezaručuje, že v době od zadání požadavku k provedení Transakce do okamžiku jejího provedení nedojde ke změně kurzu ve prospěch nebo v neprospěch Uživatele. O změnách kurzu do 2 % není Provozovatel povinen Uživatele předem informovat, riziko změny kurzu nese Uživatel. V případě změny kurzu vyšší než 2 % informuje Provozovatel o této skutečnosti Uživatele a umožní mu Transakci před jejím dokončením zrušit Veškeré Peněžní prostředky z Transakcí Provozovatel vyplácí Uživateli z Virtuálního účtu výhradně na bankovní účet, zadaný v rámci registrace. Za bankovní účet Uživatele se pro účely těchto Podmínek považuje rovněž účet Uživatele v rámci systému PayPal, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Účet, u něhož nebyly splněny podmínky pro provedení ověření Uživatele dle čl. 3.7., může Uživatel změnit v uživatelském rozhraní. Účet, u něhož byly splněny podmínky ověření Uživatele dle čl. 3.7., může být změněn pouze po provedení nového ověření majitele účtu. V případě, že dojde ke zrušení bankovního účtu Uživatele, přičemž na Virtuálním účtu se nacházejí Peněžní prostředky určené k vyplacení Uživateli, kontaktuje Provozovatel em Uživatele s výzvou ke sdělení jiného bankovního účtu k přijetí Peněžních prostředků Provozovatel nestanoví časový limit k provedení Transakce, přičemž doba trvání Transakce závisí na rychlosti zpracování Virtuální měny výpočetním systémem dané Virtuální měny. Provozovatel je oprávněn stanovit minimální a maximální limit pro výši Transakce a pro výši částky zaslané mezi bankovním účtem Uživatele a Virtuálním účtem Provozovatel vydá Uživateli ke každé Transakci potvrzení o jejím provedení prostřednictvím uživatelského rozhraní s možností stažení Transakce v rámci služby Burza V rámci služby Burza je Uživatel oprávněn zadat prostřednictvím uživatelského rozhraní neurčitému okruhu jiných Uživatelů poptávku nákupu Virtuální měny za Peněžních prostředky ve stanovené výši (dále jen Poptávka ), nebo nabídku prodeje vlastní Virtuální měny za Peněžní prostředky ve stanovené výši (dále jen Nabídka ). Ostatním Uživatelům služba Burza umožňuje na Poptávky a Nabídky Uživatele reagovat a akceptovat je Podmínkou zadání Nabídky a Poptávky je, aby byly kryty prostředky Uživatele uloženými v systému Směnárny. Nabídka musí být kryta prostředky ve Virtuální měně uloženými ve výši odpovídající Nabídce v Peněžence vedené pro Uživatele Provozovatelem v rámci Směnárny. Poptávka musí být kryta Peněžními prostředky uloženými ve výši odpovídající Poptávce na Platebním účtu Uživatele.

6 Po dobu trvání Nabídky či Poptávky jsou prostředky, které ji kryjí blokovány a nelze je použít pro jiné Transakce. Nabídku ani Poptávku nelze zadat ve výši přesahující krytí Peněžními prostředky či Virtuální měnou v odpovídající výši k okamžiku zadání Nabídky či Poptávky Na základě přijetí Nabídky jiným Uživatelem (kupujícím) Provozovatel provede: - převod Virtuální měny ve výši odpovídající Nabídce z Peněženky nabízejícího Uživatele na Peněženku kupujícího Uživatele. - převod Peněžních prostředků ve výši odpovídající Nabídce z Virtuálního účtu kupujícího Uživatele na Virtuální účet nabízejícího Uživatele Na základě přijetí Poptávky jiným Uživatelem (prodávajícím) Provozovatel provede: - převod Peněžních prostředků ve výši odpovídající Poptávce z Virtuálního účtu poptávajícího Uživatele na Platební účet prodávajícího Uživatele. - převod Virtuální měny ve výši odpovídající Poptávce z Peněženky prodávajícího Uživatele na Peněženku poptávajícího Uživatele Provozovatel má vůči oběma stranám Transakce v rámci služby Burza nárok na provizi ve smyslu čl. 7. těchto Podmínek. 5. Odpovědnost Provozovatele 5.1. Provozovatel odpovídá za: evidenci a uchování Peněžních prostředků Uživatelů na Virtuálním účtu do doby jejich vyplacení Uživateli nebo použití v rámci Transakcí vyplacení Peněžních prostředků Uživateli na základě přijetí jeho požadavku prostřednictvím uživatelského rozhraní, za podmínky dodržení minimálního limitu pro vyplacení (je-li stanoven), dostatečné výše Peněžních prostředků na Virtuálním účtu, odpovídající požadavku Uživatele, a funkčnosti bankovního účtu Uživatele provedení Transakce v rozsahu dle požadavku Uživatele, jsou-li splněny podmínky k provedení Transakce dle těchto Podmínek, a neodmítl-li Provozovatel provést Transakci ve smyslu čl. 4.5., s výhradou změny kurzu dle čl provedení převodu Virtuálních měny a Peněžních prostředků mezi Uživateli v rámci služby Burza dokončení Transakce v případě výpadku systému Směnárny v jejím průběhu za podmínek, za nichž byla Transakce zahájena, s výjimkou změny kurzu ve smyslu čl ochranu přístupových a osobních údajů Uživatelů před jejich únikem k třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis nebo kdy je tak oprávněn učinit se souhlasem Uživatelů Provozovatel neodpovídá zejména za: permanentní dostupnost systému Směnárny prostředky používané Uživateli k přístupu ke Směnárně a k obsluze jejich uživatelského účtu, zejm. za hardware, software a rychlost a kvalitu internetového připojení Uživatele funkčnost platebních metod sloužících k zasílání Peněžních prostředků na Virtuální účet, s výjimkou bankomatu provozovaného Provozovatelem dostupnost Virtuálních měn a softwarových systémů, v rámci nichž jsou provozovány, včetně dostupnosti peněženek v rámci těchto systémů poskytnutí správné adresy elektronické peněženky dané Virtuální měny Provozovateli za účelem převodu Virtuální měny z Peněženky vedené Provozovatelem v rámci systému Směnárny na vlastní peněženku Uživatele.

7 kurzovní změny jednotlivých Virtuálních měn vůči měnám Peněžních prostředků, podporovaných Provozovatelem nakládání s přístupovými údaji k uživatelskému rozhraní a za zpřístupnění těchto přístupových údajů třetím osobám ze strany Uživatele Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Směnárny, s výjimkou případů, kdy ke škodě dojde v přímé souvislosti s porušením případů odpovědnosti Provozovatele dle čl Provozovatel neodpovídá za škodu, způsobenou třetími osobami, zejména systémy Virtuálních měn, a poskytovateli platebních metod užívaných pro zasílání Peněžních prostředků z a na Virtuální účet V případě, že ve lhůtě 2 hodin nebude Transakce provedena, je Uživatel oprávněn Transakci u Provozovatele reklamovat. Za provedení Transakce se považuje: u Transakce dle čl připsání prostředků ve Virtuální měně na peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny ve výši dle kurzové nabídky Provozovatele platné v okamžiku zadání požadavku na provedení Transakce, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Transakce dle čl připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele, zjistitelné z uživatelského rozhraní, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Transakce dle čl připsání prostředků v cílové Virtuální měně na peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Nabídky v rámci služby Burza dle čl odepsání Virtuální měny z Peněženky Uživatele a připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele u Poptávky dle čl připsání Virtuální měny na Peněženku Uživatele a odepsání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu Uživatele Uživatel je rovněž oprávněn zaslat Provozovateli reklamaci v případě, že v době odpovídající vybrané platební metodě nebudou připsány Peněžní prostředky na jeho Virtuální účet (při zaslání Peněžních prostředků na Virtuální účet), nebo na jeho bankovní účet (při vyplacení Peněžních prostředků z Virtuálního účtu). Pro zaslání reklamace je stanovena propadná lhůta v délce 5 dní od vzniku důvodů k reklamaci, po jejímž uplynutí právo na reklamaci zaniká Reklamaci je Uživatel oprávněn Provozovateli zaslat em na adresu přičemž je v ní povinen uvést důvody reklamace a tyto důvody dostupnými prostředky doložit (zejména zasláním identifikátoru Transakce a ového potvrzení o přijetí příkazu k provedení Transakce, přijatého v rámci systému Směnárny). Při reklamaci nepřijetí Peněžních prostředků na Virtuální účet při jejich zaslání z bankovního účtu Uživatele je Uživatel povinen doložit v rámci reklamace rovněž výpisy z příslušného bankovního účtu, z něhož byly Peněžní prostředky na Virtuální účet odeslány. Provozovatel je oprávněn si k reklamaci vyžádat doplňující informace a důkazy. Provozovatel neodpovídá za případná prodlení související s nedostatky reklamace O řádně přijaté a odůvodněné reklamaci Provozovatel rozhodne ve lhůtě 7 dní od jejího přijetí, případně od přijetí dodatečných informací. V případě, že Provozovatel nezjistí skutečnosti nasvědčující oprávněnosti reklamace, tuto zamítne s uvedením důvodů zamítnutí. V případě, že důvody reklamace spočívají na straně poskytovatele platebních služeb Uživatele, odkáže Provozovatel Uživatele s důvody reklamace na tohoto poskytovatele. V případě, že Provozovatel na základě reklamace zjistí, že odpovídá za důvody reklamace, této vyhoví a dle povahy důvodů reklamace zjedná nápravu, případně nahradí Uživateli škodu, pokud za ni dle těchto Podmínek odpovídá. O tomto postupu informuje Uživatele. Veškerou komunikaci týkající se reklamace Provozovatel Uživateli adresuje na ovou adresu uvedenou v rámci registrace.

8 6. Odpovědnost Uživatele, bezpečnostní požadavky 6.1. Uživatel odpovídá za užití platebních metod i systému Směnárny v souladu s právními předpisy, včetně důsledků jakéhokoli trestněprávního jednání, jehož se dopustí nebo o něž se pokusí s použitím systému Směnárny, nebo za použití Virtuálních měn získaných prostřednictvím Směnárny. Uživatel odpovídá za jakékoli právní vztahy s třetími osobami a za transakce, k nimž použije Virtuální měnu nebo Peněžní prostředky získané prostřednictvím Směnárny Uživatel odpovídá za identifikaci jeho vlastní peněženky v rámci dané Virtuální měny i za identifikaci svého bankovního účtu pro účely užití v rámci Směnárny Uživatel nese riziko změny kurzu Virtuálních měn ve smyslu čl Uživatel odpovídá za utajení přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu v rámci Směnárny vůči třetím osobám, a za jakékoli užití uživatelského účtu třetí osobou, s výjimkou případů, kdy k úniku přístupových údajů nebo jiných údajů zadaných v rámci registrace dojde v důsledku porušení povinnosti Provozovatele dle čl Provize za užití Směnárny 7.1. Provozovatel má vůči Uživateli nárok na úhradu provize za použití Směnárny. Provize je stanovena v procentní výši z každé Transakce dle sazebníku provizí zveřejněného na stránkách Směnárny, přičemž jsou hrazeny formou stržení z Virtuálního účtu Uživatele (započtením nároku Provozovatele na zaplacení provize na pohledávku Uživatele z titulu uložení Peněžních prostředků na Virtuálním účtu). Na Transakci se uplatní výše provizí zveřejněná k okamžiku zadání požadavku na provedení Transakce Nárok na vyplacení provizí vzniká Provozovateli okamžikem připsání Virtuální měny na peněženku Uživatele, nebo okamžikem připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele. Zápočet poplatků a jejich stržení z Virtuálního účtu provede Provozovatel k okamžiku vzniku nároku na provizi V případě, že se na Virtuálním účtu nenachází dostatečné množství Peněžních prostředků postačujících k úhradě provizí za Transakce Uživatele, je Provozovatel oprávněn snížit částku Virtuální měny připsanou v rámci Transakce na příslušnou Peněženku Uživatele o částku, odpovídající výši provize dle aktuálního kurzu dané Virtuální měny Provize z Transakcí v rámci služby Burza platí obě strany Transakce Provozovateli formou stržení z prostředků zasílaných mezi oběma stranami. Provozovatel strhne částku odpovídající provizi z Peněžních prostředků i z Virtuální měny ve výši dle sazebníku provizí, přičemž stranám Transakce převede prostředky již snížené o strženou provizi K úhradě Provizí vydá Provozovatel Uživateli daňový doklad, který mu poskytne ke stažení v příslušné sekci uživatelského rozhraní. K účtovaným provizím Provozovatel účtuje DPH ve výši dle platných právních předpisů, přičemž na DPH účtované zahraničním Uživatelům se sídlem v členské zemi EU se uplatní režim reverse chargé v případě, že Provozovateli prokázali, že jsou platnými plátci DPH v zemi svého sídla ve smyslu čl. 3.8.

9 8. Ochrana soukromí a osobních údajů 8.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel Provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, předaných v rámci registrace, za účelem plnění povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Podmínek, zejména za účelem vedení uživatelského účtu Uživatele a provádění Transakcí Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán údaji předanými Provozovateli v rámci registrace, přičemž Provozovatel stanoví minimální rozsah údajů, které jsou zapotřebí k uzavření Smlouvy. Předání údajů Provozovateli je dobrovolné, Uživatel však bere na vědomí, že bez předání údajů v minimálním rozsahu požadovaném Provozovatelem nedojde k uzavření Smlouvy. V případě nepředání některých údajů nad minimální požadovaný rozsah nemusí být Uživatel schopen užívat Směnárnu v celém rozsahu, nebo může být toto užívání ztíženo Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je udělen na dobu trvání Smlouvy, případně na dobu nejvýše 3 měsíců po dokončení všech Transakcí Uživatele, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později Předané osobní údaje budou zpracovávány automatizovanými a manuálními technickými prostředky ve vlastnictví správce, uloženy výhradně na území České republiky, a chráněny prostřednictvím standardních technických, organizačních a softwarových prostředků ochrany (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nachází úložiště s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol) Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky pod č Osobní údaje Provozovatel nepředává třetím osobám v pozici správce s výjimkou případů, kdy k tomuto předání obdrží souhlas Uživatele, nebo kdy tak Provozovateli ukládá právní předpis Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím u, odeslaného ze své ové adresy registrované v rámci systému Směnárny požádat o sdělení informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných dalších příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Provozovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. 9. Zasílání obchodních sdělení a cookies 9.1. Provozovatel shromažďuje a spravuje ové adresy Uživatelů, získané v rámci registrace a vedení uživatelského účtu Uživatele. Takto získané ové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel i Obchodník berou na vědomí, že na tyto ové adresy je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních

10 služeb, zejména je Provozovatel oprávněn zasílat Uživatelům newslettery (obchodní sdělení) s nabídkou aktuálních kurzů a služeb Směnárny Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jeho ovou adresu, a to při uzavření Smlouvy, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Směnárny Uživatelům, k účelu přihlašování k uživatelskému účtu a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživateli. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu nebo nemožnost užívání stránek Portálu. 10. Závěrečná ustanovení Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změny právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli, vývoje systému Směnárny a rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto Transakce se řídí předchozím zněním Podmínek Zamýšlenou změnu Podmínek Provozovatel oznámí Uživatelům alespoň 30 dní přede dnem nabytí účinnosti jejich nové verze, ve formě u zaslaného na jejich registrované ové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Obchodních podmínek ve formátu.pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to em zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Obchodních podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí jejich účinnosti. To platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Obchodních podmínek včas zaslána V případě, že Uživatel Provozovateli sdělí způsobem dle čl , že se změnou Podmínek nesouhlasí, končí Smlouva automaticky nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Provozovatel dokončí veškeré Transakce, zahájené Uživatelem před ukončením Smlouvy Uživatelé jsou oprávněni kontaktovat Provozovatele na kontaktních údajích uvedených v čl. 1. těchto Podmínek Vztah mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. K rozhodování sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem týkajících se užívání Směnárny jsou příslušné obecné soudy České republiky V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek Tyto Podmínky jsou Uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese

11 Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení.pdf ze stránek Směnárny nebo pořízením printscreenů Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.2. Působnost Podmínek

1. Úvodní ustanovení. 1.2. Působnost Podmínek PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍ GALERIE HEUREKA.CZ provozované společností Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ0238772 1. Úvodní ustanovení 1.1. Heureka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 Platí k datu: 24.04.2014 Obsah 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb nabízených prostřednictvím webového

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více