Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU"

Transkript

1 Podmínky užívání směnárny virtuálních měn LOCKMORE.CZ, LOCKMORE.EU 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem směnárny Lockmore.com je společnost VIJAK Solution s.r.o., IČ , se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 59965, založená podle práva České republiky Tyto podmínky užívání směnárny virtuálních měn Lockmore.com upravují práva a povinnosti uživatelů směnárny a provozovatele při provádění transakcí Činnost směnárny virtuálních měn dle těchto podmínek není regulovanou činností dle předpisů o platebním styku nebo směnárenské činnosti, a provozovatel směnárny není subjektem podléhajícím dozoru národního regulátora platebního styku nebo orgánu dohledu nad praním špinavých peněz a financováním terorismu. Z důvodu předcházení trestné činnosti prostřednictvím virtuálních měn provozovatel zavedl některá opatření dle právních předpisů o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Výklad pojmů 2.1. Burza služba zprostředkování prodeje a nákupu Virtuální měny mezi Uživateli, poskytovaná Provozovatelem jako jedna ze služeb Směnárny Peněženka elektronická peněženka v rámci systému konkrétní Virtuální měny, v níž tento systém jednotky Virtuální měny pro daného uživatele ukládá, automaticky vytvořená Provozovatelem Uživateli na základě registrace Uživatele, dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny Peněžní hodnota, Peněžní prostředky hodnota ve standardní měně, přijímané Provozovatelem, určená Uživatelem ke směně za Virtuální měnu prostřednictvím Směnárny Podmínky tyto podmínky užívání Směnárny, dostupné na stránkách Provozovatel provozovatel Směnárny, společnost VIJAK Solution s.r.o., IČ , se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce Směnárna internetový portál Lockmore.com umožňující provádění směny Virtuálních měn za Peněžní prostředky a naopak, a ke zprostředkování směny Virtuálních měn mezi samotnými Uživateli.

2 2.7. Smlouva smlouva o užívání Směnárny v rozsahu dle těchto Podmínek, uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem na základě registrace Uživatele Transakce směna Peněžních prostředků na Virtuální měnu nebo naopak, případně směna dvou Virtuálních měn, provedené prostřednictvím Směnárny způsobem dle těchto Podmínek Uživatel fyzická nebo právnická osoba, která provedla registraci do Směnárny a přistoupila na tyto Podmínky Virtuální měna digitální měna založená na šifrované výměnné počítačové síti, generovaná za účelem využití jako přímého platidla nebo za účelem směny na Peněžní prostředky Virtuální účet virtuální platební účet, vedený Provozovatelem pro Uživatele v rámci systému Směnárny, na němž Provozovatel eviduje výši Peněžních prostředků určených k vyplacení Uživateli nebo ke směně za některou z Virtuálních měn v nabídce. 3. Registrace a uzavření Smlouvy 3.1. Uživatelem se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům dle právního řádu země, jíž je občanem, nebo právnická osoba Osoba, která má zájem o uzavření Smlouvy a splňuje podmínky členství dle čl. 3.1., vyplní v registračním rozhraní Směnárny registrační údaje požadované Provozovatelem k vytvoření uživatelského účtu a k provedení registrace, a tyto údaje odešle. K registraci je vyžadováno sdělení alespoň následujících údajů: jméno a příjmení, název země občanství nebo registrace funkční ová adresa telefonní číslo identifikace bankovního účtu prostřednictvím IBAN a SWIFT Smlouva je uzavřena odesláním potvrzení o registraci ze strany Provozovatele Uživateli na jeho e- mailovou adresu, zadanou v rámci registrace. Nad rámec údajů uvedených ve Smlouvě (v rozsahu údajů zadaných Uživatelem při registraci) se Smlouva řídí těmito Podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, a právními předpisy České republiky. S aktuálním zněním Podmínek je kdokoli oprávněn se seznámit na stránkách Směnárny, na nichž je poskytnuta možnost stažení a archivace. Postup při provádění změn Podmínek se řídí čl Registraci je oprávněn provést pouze samotný Uživatel. Uživatelé nejsou oprávněni zadávat údaje o třetích osobách a vytvářet uživatelské účty pro třetí osoby. V případě právnické osoby je registraci oprávněna provést pouze osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, podle právních předpisů země, jejímž právním řádem se právnická osoba řídí Provozovatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání Smlouvy ověřovat zadané údaje Uživatele a jejich pravdivost a aktuálnost. Uživatel je povinen Provozovateli na jeho výzvu poskytnout součinnost nezbytnou k ověření údajů.

3 3.6. Směnárna slouží výhradně k provádění směny mezi Peněžními prostředky a Virtuální měnou. Směnárna neslouží k provádění platebních transakcí mezi Uživateli nebo jinými osobami, s výjimkou služby Burza za podmínek dle čl Ověření Uživatele V případě, že celkový objem Transakcí provedených Uživatelem prostřednictvím Směnárny dosáhne výše ,- EUR (nebo její ekvivalent v jiné měně podporované Provozovatelem), nebo výše Transakce provedené prostřednictvím Burzy překročí částku 1000,- EUR (nebo její ekvivalent v jiné měně podporované Provozovatelem), je Provozovatel oprávněn provést identifikaci Uživatele. Po dobu od dosažení uvedeného objemu Transakcí a provedení identifikace je Provozovatel oprávněn odmítnout provedení dalších Transakcí pro daného Uživatele Uživatel je povinen za účelem identifikace poskytnout Provozovateli kopii identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu, karty pojištěnce apod.) z níž jednoznačně vyplývá identifikace Uživatele a jeho podoba. Uživatel právnická osoba Provozovateli poskytne výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, v níž je podle právního řádu, jímž se řídí zapsán, a z něhož vyplývají údaje o jeho právní formě, statutárních orgánech a vlastnické struktuře. Není-li předložený výpis pro Provozovatele srozumitelný, je za tímto účelem oprávněn požadovat předložení výpisu v anglickém jazyce. Osoba jednající vůči Provozovateli za Uživatele - právnickou osobu poskytne Provozovateli údaje ve stejném rozsahu, jako Uživatel fyzická osoba dle první věty tohoto článku Vedle poskytnutí údajů dle čl je za účelem identifikace Uživatel povinen zaslat Provozovateli ověřovací platbu ve výši 1 EUR, USD, CZK nebo jiné měny přijímané Provozovatelem, z bankovního účtu používaného pro účely odesílání Peněžních prostředků na Virtuální účet a pro přijímání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu. Předpokladem úspěšné identifikace Uživatele je shodný údaj o odesílateli platby (vlastníkovi bankovního účtu) v bankovním výpisu k dané platební transakci, s údaji vyplývajícími z dokladů poskytnutých Provozovateli dle čl V případě, že se údaj o vlastníkovi účtu použitého k ověřovací platbě neshoduje s údaji o Uživateli vyplývajícími z dokladů poskytnutých Provozovateli dle čl , je Uživatel povinen poskytnout Provozovateli další informace k jeho identifikaci a k prokázání oprávnění v nakládání s bankovním účtem. Bez uvedení informací postačujících k dostatečné identifikaci Uživatele není Provozovatel povinen provádět pro Uživatele jakékoli Transakce Ověření plátce DPH se sídlem v EU Uživatel se sídlem mimo Českou republiku, v jiné zemi EU, který je plátcem DPH a chce využít režimu reverse charge na úhradu provizí dle čl. 7., je povinen Provozovateli prokázat, že je platně registrovaným plátcem DPH v zemi svého sídla, zejména uvedením příslušného daňového identifikátoru (VAT EU), zasláním osvědčení o registraci k DPH vystaveným příslušným orgánem dané země, a provedením identifikační platby dle čl Provozovatel uplatní režim reverse charge na účtované provize pouze v případě, že mu Uživatel prokáže, že je registrovaným plátcem DPH v zemi svého sídla a že se shodují údaje o odesílateli identifikační platby v bankovním výpisu k dané platební transakci s údaji o Uživateli vyplývajícími z předložených dokladů Smlouvu lze ukončit následujícími způsoby: výpovědí ve formě zrušení uživatelského účtu na základě požadavku Uživatele zadaného prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny s výpovědní dobou 30 dní odstoupení od Smlouvy ve formě zrušení registrace Provozovatelem v případě porušení povinností Uživatele dle těchto Podmínek, zejména v případě neprovedení identifikace dle čl zánikem nebo smrtí Uživatele.

4 okamžikem právní moci rozhodnutí o úpadku Uživatele dle příslušných právních předpisů země, jíž je Uživatel občanem nebo podle jejíhož práva byl založen ukončením provozování Směnárny Provozovatelem. 4. Transakce a užívání Směnárny 4.1. Na základě uzavření Smlouvy je Provozovatel povinen umožnit Uživateli po dobu jejího trvání provádění následujících činností: přístup do uživatelského rozhraní Směnárny a jeho správu vytvoření peněženky pro každou z podporovaných Virtuálních měn a jejich obsluhu zasílání Peněžních prostředků na Virtuální účet z bankovního účtu Uživatele, uchování těchto prostředků na Virtuálním účtu a evidenci jejich výše možnost využít bankomat pro účely vložení Peněžních prostředků na Virtuální účet a provedení jejich směny za Virtuální měnu provádění Transakcí spočívajících ve výměně Peněžních prostředků nacházejících se na Virtuálním účtu za Virtuální měnu dle nabídky Provozovatele provádění Transakcí spočívajících ve výměně Virtuální měny zaslané Uživatelem Provozovateli za Peněžní prostředky provádění Transakcí spočívajících ve výměně Virtuální měny zaslané Uživatelem Provozovateli za prostředky v jiné Virtuální měně zaslání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu na bankovní účet Uživatele zasílání Virtuální měny z Peněženky vedené pro Uživatele Provozovatelem v rámci systému Směnárny na vlastní peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny nabízení a poptávání nákupu a prodeje Virtuálních měn jiným Uživatelům v rámci služby Burza provádění Transakcí v rámci služby Burza ukončení Smlouvy dle čl Směnárna umožňuje následující způsoby úhrady Peněžních prostředků na Virtuální účet (platební metody): bezhotovostním převodem v některé z měn podporovaných Provozovatelem prostřednictvím platebního systému PayPal v hotovosti prostřednictvím bankomatu podporovaného Provozovatelem Provozovatel neodpovídá za rychlost připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet v rámci systému Směnárny, když tato rychlost závisí na zvoleném způsobu zaslání Peněžních prostředků dle čl Uživatel bere na vědomí, že zejména přeshraniční bezhotovostní převody Peněžních prostředků nemohou být provedeny v rámci jednoho bankovního dne Transakce je Provozovatel oprávněn provést pouze na základě požadavku Uživatele zaslaného prostřednictvím uživatelského rozhraní Směnárny. Uživatel odpovídá za důsledky veškerých požadavků, zaslaných prostřednictvím uživatelského rozhraní. Provozovatel není schopen ani oprávněn posuzovat oprávněnost těchto požadavků a jejich soulad s právními předpisy. Provozovatel Transakci provede v případě splnění následujících podmínek: Uživatel je platně registrovaným uživatelem Směnárny a ze žádného důvodu s ním nebyla ukončena Smlouva nebo nebyl pozastaven jeho uživatelský účet v případě Transakcí dle čl se na jeho Virtuálním účtu nachází dostatek Peněžních prostředků.

5 v případě požadavku na zaslání Virtuální měny z Peněženky vedené v rámci Směnárny na vlastní peněženku Uživatele uvedl Uživatel platnou adresu vlastní peněženky Uživatel se podrobil ověření ve smyslu čl. 3.7., byly-li pro toto ověření splněny podmínky nejsou dány okolnosti zakládající podezření, že provedením Transakce dojde ke spáchání trestného činu nebo jiné protiprávní činnosti Provozovatel je oprávněn odmítnout požadavek na provedení Transakce i bez udání důvodu. O důvodech odmítnutí provedení Transakce není Provozovatel povinen Uživatele informovat Provozovatel stanoví k jednotlivým Virtuálním měnám jejich směnný kurz vůči jednotlivým měnám Peněžních prostředků, podporovaných Směnárnou. Kurz je stanoven v závislosti na kurzu světových směnáren Virtuálních měn a není žádným způsobem regulován národními orgány dohledu nad měnovou politikou Uzavřením Smlouvy Uživatel bere na vědomí, že kurzy Virtuálních měn mohou být vysoce nestabilní a může docházet k jejich rychlým změnám. Provozovatel nezaručuje, že v době od zadání požadavku k provedení Transakce do okamžiku jejího provedení nedojde ke změně kurzu ve prospěch nebo v neprospěch Uživatele. O změnách kurzu do 2 % není Provozovatel povinen Uživatele předem informovat, riziko změny kurzu nese Uživatel. V případě změny kurzu vyšší než 2 % informuje Provozovatel o této skutečnosti Uživatele a umožní mu Transakci před jejím dokončením zrušit Veškeré Peněžní prostředky z Transakcí Provozovatel vyplácí Uživateli z Virtuálního účtu výhradně na bankovní účet, zadaný v rámci registrace. Za bankovní účet Uživatele se pro účely těchto Podmínek považuje rovněž účet Uživatele v rámci systému PayPal, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Účet, u něhož nebyly splněny podmínky pro provedení ověření Uživatele dle čl. 3.7., může Uživatel změnit v uživatelském rozhraní. Účet, u něhož byly splněny podmínky ověření Uživatele dle čl. 3.7., může být změněn pouze po provedení nového ověření majitele účtu. V případě, že dojde ke zrušení bankovního účtu Uživatele, přičemž na Virtuálním účtu se nacházejí Peněžní prostředky určené k vyplacení Uživateli, kontaktuje Provozovatel em Uživatele s výzvou ke sdělení jiného bankovního účtu k přijetí Peněžních prostředků Provozovatel nestanoví časový limit k provedení Transakce, přičemž doba trvání Transakce závisí na rychlosti zpracování Virtuální měny výpočetním systémem dané Virtuální měny. Provozovatel je oprávněn stanovit minimální a maximální limit pro výši Transakce a pro výši částky zaslané mezi bankovním účtem Uživatele a Virtuálním účtem Provozovatel vydá Uživateli ke každé Transakci potvrzení o jejím provedení prostřednictvím uživatelského rozhraní s možností stažení Transakce v rámci služby Burza V rámci služby Burza je Uživatel oprávněn zadat prostřednictvím uživatelského rozhraní neurčitému okruhu jiných Uživatelů poptávku nákupu Virtuální měny za Peněžních prostředky ve stanovené výši (dále jen Poptávka ), nebo nabídku prodeje vlastní Virtuální měny za Peněžní prostředky ve stanovené výši (dále jen Nabídka ). Ostatním Uživatelům služba Burza umožňuje na Poptávky a Nabídky Uživatele reagovat a akceptovat je Podmínkou zadání Nabídky a Poptávky je, aby byly kryty prostředky Uživatele uloženými v systému Směnárny. Nabídka musí být kryta prostředky ve Virtuální měně uloženými ve výši odpovídající Nabídce v Peněžence vedené pro Uživatele Provozovatelem v rámci Směnárny. Poptávka musí být kryta Peněžními prostředky uloženými ve výši odpovídající Poptávce na Platebním účtu Uživatele.

6 Po dobu trvání Nabídky či Poptávky jsou prostředky, které ji kryjí blokovány a nelze je použít pro jiné Transakce. Nabídku ani Poptávku nelze zadat ve výši přesahující krytí Peněžními prostředky či Virtuální měnou v odpovídající výši k okamžiku zadání Nabídky či Poptávky Na základě přijetí Nabídky jiným Uživatelem (kupujícím) Provozovatel provede: - převod Virtuální měny ve výši odpovídající Nabídce z Peněženky nabízejícího Uživatele na Peněženku kupujícího Uživatele. - převod Peněžních prostředků ve výši odpovídající Nabídce z Virtuálního účtu kupujícího Uživatele na Virtuální účet nabízejícího Uživatele Na základě přijetí Poptávky jiným Uživatelem (prodávajícím) Provozovatel provede: - převod Peněžních prostředků ve výši odpovídající Poptávce z Virtuálního účtu poptávajícího Uživatele na Platební účet prodávajícího Uživatele. - převod Virtuální měny ve výši odpovídající Poptávce z Peněženky prodávajícího Uživatele na Peněženku poptávajícího Uživatele Provozovatel má vůči oběma stranám Transakce v rámci služby Burza nárok na provizi ve smyslu čl. 7. těchto Podmínek. 5. Odpovědnost Provozovatele 5.1. Provozovatel odpovídá za: evidenci a uchování Peněžních prostředků Uživatelů na Virtuálním účtu do doby jejich vyplacení Uživateli nebo použití v rámci Transakcí vyplacení Peněžních prostředků Uživateli na základě přijetí jeho požadavku prostřednictvím uživatelského rozhraní, za podmínky dodržení minimálního limitu pro vyplacení (je-li stanoven), dostatečné výše Peněžních prostředků na Virtuálním účtu, odpovídající požadavku Uživatele, a funkčnosti bankovního účtu Uživatele provedení Transakce v rozsahu dle požadavku Uživatele, jsou-li splněny podmínky k provedení Transakce dle těchto Podmínek, a neodmítl-li Provozovatel provést Transakci ve smyslu čl. 4.5., s výhradou změny kurzu dle čl provedení převodu Virtuálních měny a Peněžních prostředků mezi Uživateli v rámci služby Burza dokončení Transakce v případě výpadku systému Směnárny v jejím průběhu za podmínek, za nichž byla Transakce zahájena, s výjimkou změny kurzu ve smyslu čl ochranu přístupových a osobních údajů Uživatelů před jejich únikem k třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis nebo kdy je tak oprávněn učinit se souhlasem Uživatelů Provozovatel neodpovídá zejména za: permanentní dostupnost systému Směnárny prostředky používané Uživateli k přístupu ke Směnárně a k obsluze jejich uživatelského účtu, zejm. za hardware, software a rychlost a kvalitu internetového připojení Uživatele funkčnost platebních metod sloužících k zasílání Peněžních prostředků na Virtuální účet, s výjimkou bankomatu provozovaného Provozovatelem dostupnost Virtuálních měn a softwarových systémů, v rámci nichž jsou provozovány, včetně dostupnosti peněženek v rámci těchto systémů poskytnutí správné adresy elektronické peněženky dané Virtuální měny Provozovateli za účelem převodu Virtuální měny z Peněženky vedené Provozovatelem v rámci systému Směnárny na vlastní peněženku Uživatele.

7 kurzovní změny jednotlivých Virtuálních měn vůči měnám Peněžních prostředků, podporovaných Provozovatelem nakládání s přístupovými údaji k uživatelskému rozhraní a za zpřístupnění těchto přístupových údajů třetím osobám ze strany Uživatele Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Směnárny, s výjimkou případů, kdy ke škodě dojde v přímé souvislosti s porušením případů odpovědnosti Provozovatele dle čl Provozovatel neodpovídá za škodu, způsobenou třetími osobami, zejména systémy Virtuálních měn, a poskytovateli platebních metod užívaných pro zasílání Peněžních prostředků z a na Virtuální účet V případě, že ve lhůtě 2 hodin nebude Transakce provedena, je Uživatel oprávněn Transakci u Provozovatele reklamovat. Za provedení Transakce se považuje: u Transakce dle čl připsání prostředků ve Virtuální měně na peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny ve výši dle kurzové nabídky Provozovatele platné v okamžiku zadání požadavku na provedení Transakce, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Transakce dle čl připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele, zjistitelné z uživatelského rozhraní, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Transakce dle čl připsání prostředků v cílové Virtuální měně na peněženku Uživatele v systému dané Virtuální měny, s přihlédnutím k možné změně kurzu dle čl u Nabídky v rámci služby Burza dle čl odepsání Virtuální měny z Peněženky Uživatele a připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele u Poptávky dle čl připsání Virtuální měny na Peněženku Uživatele a odepsání Peněžních prostředků z Virtuálního účtu Uživatele Uživatel je rovněž oprávněn zaslat Provozovateli reklamaci v případě, že v době odpovídající vybrané platební metodě nebudou připsány Peněžní prostředky na jeho Virtuální účet (při zaslání Peněžních prostředků na Virtuální účet), nebo na jeho bankovní účet (při vyplacení Peněžních prostředků z Virtuálního účtu). Pro zaslání reklamace je stanovena propadná lhůta v délce 5 dní od vzniku důvodů k reklamaci, po jejímž uplynutí právo na reklamaci zaniká Reklamaci je Uživatel oprávněn Provozovateli zaslat em na adresu přičemž je v ní povinen uvést důvody reklamace a tyto důvody dostupnými prostředky doložit (zejména zasláním identifikátoru Transakce a ového potvrzení o přijetí příkazu k provedení Transakce, přijatého v rámci systému Směnárny). Při reklamaci nepřijetí Peněžních prostředků na Virtuální účet při jejich zaslání z bankovního účtu Uživatele je Uživatel povinen doložit v rámci reklamace rovněž výpisy z příslušného bankovního účtu, z něhož byly Peněžní prostředky na Virtuální účet odeslány. Provozovatel je oprávněn si k reklamaci vyžádat doplňující informace a důkazy. Provozovatel neodpovídá za případná prodlení související s nedostatky reklamace O řádně přijaté a odůvodněné reklamaci Provozovatel rozhodne ve lhůtě 7 dní od jejího přijetí, případně od přijetí dodatečných informací. V případě, že Provozovatel nezjistí skutečnosti nasvědčující oprávněnosti reklamace, tuto zamítne s uvedením důvodů zamítnutí. V případě, že důvody reklamace spočívají na straně poskytovatele platebních služeb Uživatele, odkáže Provozovatel Uživatele s důvody reklamace na tohoto poskytovatele. V případě, že Provozovatel na základě reklamace zjistí, že odpovídá za důvody reklamace, této vyhoví a dle povahy důvodů reklamace zjedná nápravu, případně nahradí Uživateli škodu, pokud za ni dle těchto Podmínek odpovídá. O tomto postupu informuje Uživatele. Veškerou komunikaci týkající se reklamace Provozovatel Uživateli adresuje na ovou adresu uvedenou v rámci registrace.

8 6. Odpovědnost Uživatele, bezpečnostní požadavky 6.1. Uživatel odpovídá za užití platebních metod i systému Směnárny v souladu s právními předpisy, včetně důsledků jakéhokoli trestněprávního jednání, jehož se dopustí nebo o něž se pokusí s použitím systému Směnárny, nebo za použití Virtuálních měn získaných prostřednictvím Směnárny. Uživatel odpovídá za jakékoli právní vztahy s třetími osobami a za transakce, k nimž použije Virtuální měnu nebo Peněžní prostředky získané prostřednictvím Směnárny Uživatel odpovídá za identifikaci jeho vlastní peněženky v rámci dané Virtuální měny i za identifikaci svého bankovního účtu pro účely užití v rámci Směnárny Uživatel nese riziko změny kurzu Virtuálních měn ve smyslu čl Uživatel odpovídá za utajení přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu v rámci Směnárny vůči třetím osobám, a za jakékoli užití uživatelského účtu třetí osobou, s výjimkou případů, kdy k úniku přístupových údajů nebo jiných údajů zadaných v rámci registrace dojde v důsledku porušení povinnosti Provozovatele dle čl Provize za užití Směnárny 7.1. Provozovatel má vůči Uživateli nárok na úhradu provize za použití Směnárny. Provize je stanovena v procentní výši z každé Transakce dle sazebníku provizí zveřejněného na stránkách Směnárny, přičemž jsou hrazeny formou stržení z Virtuálního účtu Uživatele (započtením nároku Provozovatele na zaplacení provize na pohledávku Uživatele z titulu uložení Peněžních prostředků na Virtuálním účtu). Na Transakci se uplatní výše provizí zveřejněná k okamžiku zadání požadavku na provedení Transakce Nárok na vyplacení provizí vzniká Provozovateli okamžikem připsání Virtuální měny na peněženku Uživatele, nebo okamžikem připsání Peněžních prostředků na Virtuální účet Uživatele. Zápočet poplatků a jejich stržení z Virtuálního účtu provede Provozovatel k okamžiku vzniku nároku na provizi V případě, že se na Virtuálním účtu nenachází dostatečné množství Peněžních prostředků postačujících k úhradě provizí za Transakce Uživatele, je Provozovatel oprávněn snížit částku Virtuální měny připsanou v rámci Transakce na příslušnou Peněženku Uživatele o částku, odpovídající výši provize dle aktuálního kurzu dané Virtuální měny Provize z Transakcí v rámci služby Burza platí obě strany Transakce Provozovateli formou stržení z prostředků zasílaných mezi oběma stranami. Provozovatel strhne částku odpovídající provizi z Peněžních prostředků i z Virtuální měny ve výši dle sazebníku provizí, přičemž stranám Transakce převede prostředky již snížené o strženou provizi K úhradě Provizí vydá Provozovatel Uživateli daňový doklad, který mu poskytne ke stažení v příslušné sekci uživatelského rozhraní. K účtovaným provizím Provozovatel účtuje DPH ve výši dle platných právních předpisů, přičemž na DPH účtované zahraničním Uživatelům se sídlem v členské zemi EU se uplatní režim reverse chargé v případě, že Provozovateli prokázali, že jsou platnými plátci DPH v zemi svého sídla ve smyslu čl. 3.8.

9 8. Ochrana soukromí a osobních údajů 8.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel Provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, předaných v rámci registrace, za účelem plnění povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Podmínek, zejména za účelem vedení uživatelského účtu Uživatele a provádění Transakcí Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán údaji předanými Provozovateli v rámci registrace, přičemž Provozovatel stanoví minimální rozsah údajů, které jsou zapotřebí k uzavření Smlouvy. Předání údajů Provozovateli je dobrovolné, Uživatel však bere na vědomí, že bez předání údajů v minimálním rozsahu požadovaném Provozovatelem nedojde k uzavření Smlouvy. V případě nepředání některých údajů nad minimální požadovaný rozsah nemusí být Uživatel schopen užívat Směnárnu v celém rozsahu, nebo může být toto užívání ztíženo Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je udělen na dobu trvání Smlouvy, případně na dobu nejvýše 3 měsíců po dokončení všech Transakcí Uživatele, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později Předané osobní údaje budou zpracovávány automatizovanými a manuálními technickými prostředky ve vlastnictví správce, uloženy výhradně na území České republiky, a chráněny prostřednictvím standardních technických, organizačních a softwarových prostředků ochrany (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nachází úložiště s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol) Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky pod č Osobní údaje Provozovatel nepředává třetím osobám v pozici správce s výjimkou případů, kdy k tomuto předání obdrží souhlas Uživatele, nebo kdy tak Provozovateli ukládá právní předpis Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím u, odeslaného ze své ové adresy registrované v rámci systému Směnárny požádat o sdělení informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných dalších příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Provozovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. 9. Zasílání obchodních sdělení a cookies 9.1. Provozovatel shromažďuje a spravuje ové adresy Uživatelů, získané v rámci registrace a vedení uživatelského účtu Uživatele. Takto získané ové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel i Obchodník berou na vědomí, že na tyto ové adresy je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních

10 služeb, zejména je Provozovatel oprávněn zasílat Uživatelům newslettery (obchodní sdělení) s nabídkou aktuálních kurzů a služeb Směnárny Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jeho ovou adresu, a to při uzavření Smlouvy, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Směnárny Uživatelům, k účelu přihlašování k uživatelskému účtu a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživateli. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu nebo nemožnost užívání stránek Portálu. 10. Závěrečná ustanovení Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změny právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli, vývoje systému Směnárny a rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto Transakce se řídí předchozím zněním Podmínek Zamýšlenou změnu Podmínek Provozovatel oznámí Uživatelům alespoň 30 dní přede dnem nabytí účinnosti jejich nové verze, ve formě u zaslaného na jejich registrované ové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Obchodních podmínek ve formátu.pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to em zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Obchodních podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí jejich účinnosti. To platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Obchodních podmínek včas zaslána V případě, že Uživatel Provozovateli sdělí způsobem dle čl , že se změnou Podmínek nesouhlasí, končí Smlouva automaticky nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Provozovatel dokončí veškeré Transakce, zahájené Uživatelem před ukončením Smlouvy Uživatelé jsou oprávněni kontaktovat Provozovatele na kontaktních údajích uvedených v čl. 1. těchto Podmínek Vztah mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. K rozhodování sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem týkajících se užívání Směnárny jsou příslušné obecné soudy České republiky V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek Tyto Podmínky jsou Uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese

11 Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení.pdf ze stránek Směnárny nebo pořízením printscreenů Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana 1. - 3. Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana 4. - 6. Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka Obchodní podmínky vyhlášené podnikající fyzickou osobou, kterou je Olga Bajková, IČ: 75959844, se sídlem Teličkova 6/6, 751 24, Přerov Předmostí (dále Prodávající) I. Úvodní ustanovení a) Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI Bižu, s.r.o. se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou identifikační číslo: 273 004 04 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line tržiště umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line tržiště umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti ISP Consulting, s.r.o. Galandova 1232/1, 163 00 PRAHA 618 vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 224429 IČ: 02852365, DIČ: CZ02852365 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více