NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003 Zaje na hlubinu! Nyní je poteba hledt do budoucnosti a v celé šíi uskuteovat: Zaje na hlubinu! Církev oekává od Sekulárního františkánského ádu jedno jediné: velkorysou službu pro Boží království v dnešním svt. Peje si, aby váš ád byl vzorem organické, strukturální a charismatické jednoty na všech úrovních a tak aby se pedstavoval svtu jako "spoleenství lásky". Církev od vás, sekulárních františkán, oekává odvážné svdectví, dsledný kesanský a františkánský život a vytváení více bratrského a evangelijního svta, aby tak mohlo být uskuteováno Boží království. Tmito slovy se Svatý otec obrátil na úastníky generální kapituly SF a jejich prostednictvím i na každého z nás pi audienci (plný text poselství Jana Pavla II. pináší beznové íslo asopisu Poutník). Píležitostí k zamyšlení nad tím, nakolik naplujeme toto oekávání církve, a je pro nás tato postní doba. A ješt o jedno bych se s vámi chtl podlit: se v exerciním dom u bratí kapucín v Praze na Hradanech konal formaní seminá. Do se mla bratrská spoleenství omluvit za neúast nebo do pihlásit svého zástupce. V termínu to udlalo pouze 33 z 54 spoleenství, za což jim patí velký dík. Do jsem ml nahlásit exercinímu domu poet úastník s tím, že jinak budou nuceni náš seminá zrušit. Musím se piznat, že tehdy jsem se na nkteré z vás - své bratry a sestry - zlobil a taky se trochu stydl. Ale pak mi došlo: Vždy ty jsi taky takový a možná ješt horší! Dáváš si naas se zápisy z vizitací, neodpovídáš hned na dopisy, neplníš, co jsi slíbil... Omlouváš to pak zapomntlivostí, nedostatkem asu, tím, že brati a sestry jsou vlastn shovívaví a trpliví - ale to je špatn. Práv proto, že jsou to brati a sestry, tak bych jim ml s láskou a horlivostí sloužit a vrn plnit vše, co mi ukládá ehole, konstituce i stanovy. A tak nás všechny prosím, zanme v této postní dob znovu a opravdov žít své kesanské a františkánské povolání a plnit své závazky, jak je to teba ve svt v njaké firm samozejmostí - tam možná pod hrozbou propuštní, kdežto my bychom to mli konat s radostí z isté bratrské a sesterské lásky. Kéž nám k tomu dá na pímluvu sv. Františka a sv. Kláry sílu náš ukižovaný a zmrtvýchvstalý Pán. br. Petr Alexa Setkání národní rady Národní rada se sešla k jednodennímu setkání v kláštee Kongregace milosrdných sester III. ádu sv. Františka v Brn. Na programu bylo zejména: píprava výroní zprávy za rok 2002, národní volební kapituly (z íma byl potvrzen termín ) a smrnic národní rady k národním stanovám (týkajících se vedení písemností a hospodaení bratrských spoleenství, pidružených len a pátel sv. Františka). Národní rada také schválila vydání nového pekladu Rituálu SF. Pou do Poíí nad Sázavou Pou ke hrobu bratra Františka Noska ( ) v Poíí nad Sáz. se bude konat v sobotu 26.dubna. V 16:15 bude celebrovat v kostele sv. Havla otec biskup Jaroslav Škarvada mši sv. Ped 14 léty byla pou rozšíena o možnost putovat pšky z Benešova (asi 13 km), kde je sraz ve 12:40 u severního východu z nádraží D. Spojení do Benešova vlakem: Praha hl.n. 11:23, Benešov 12:28. Spojení do Poíí vlakem: Praha hl.n. 14:23 - erany 15:17 (pestup), odj. 15:24, Poíí 15:29 nebo Praha hl.n. 14:53 - erany 15:47 (pestup), odj. 15:57, Poíí 16:02. Zpt vlakem z Poíí do Prahy v 18:03 nebo z eran v 18:22, 19:22. Modlitba za zemelé V nedávné dob k sob Pán povolal tyto sestry a bratry: sestru Jarmilu ezáovou ze spoleenství Kromíž (narozena , zemela ), sestru Annu Foltýnovou ze spoleenství Popovice u Uherského Hradišt (narozena , zemela ) a bratra Františka Václava Sedláka ze spoleenství Moravská Tebová II (zemel , msíc po složení trvalé profese, na niž se 2 roky pipravoval). Odpoinutí vné dej jim, Pane. A svtlo vné a jim svítí. A odpoinou v pokoji. Amen. Evropské setkání SF - EUFRA 2003 Uskutení se ve dnech v Bad Felix u msta Oradea v západním Rumunsku. Tématem bude: Se sv. Františkem na cest do nové Evropy - spolené povolání k dialogu a jednot. Pedpokládaná cena je 124 EUR. Po potvrzení pihlášky je teba do zaplatit zálohu 1000 K. Pihlášky zasílejte do na adresu Petr Alexa, K Zeleným domkm 683/24, Praha 4 - Kunratice, Pihlášení obdrží obratem podrobnjší údaje o setkání a dotazník k vyplnní. 1

2 Mariánská pou Prahou 265. roník této pouti se uskutení v sobotu po obvyklé trase ze strahovského kláštera do Týnského kostela na Staromstském nám. Zahájení mší sv. v 10:00 ve strahovské bazilice. Cyrilometodjská pou - roník XXII. (po stopách tch, kdo k nám na Moravu a do ech pinesli kesanskou víru poádá Národní rada SF, farnosti sv. Mikuláše ve Velkém Meziíí a Nanebevzetí P. Marie ve Vranov n. Dyjí) Bože, tys poslal našim pedkm svatého Cyrila a Metodje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, a i my pijímáme s radostí tvé poselství, ídíme se jím ve svém život a na jejich pímluvu a jsme všichni spojeni v jednot víry a lásky. Amen. Tuto modlitbu se budeme i letos modlit v každé z etap pší pouti na Velehrad. V tomto roníku chceme uvažovat o tématech bratrství - minorita - chudoba, které jsou aktuální pro nás i pro tento svt práv te na poátku tetího kesanského tisíciletí. A proto si pipomeneme mnohé myšlenky sv. Františka z Assisi, jeho život a také jeho odkaz nám všem. Krom toho budeme procházet slovanskou Sázavou a budeme si pipomínat 950. výroí úmrtí svatého Prokopa ( ). Hlavní úmysl letošní pouti, to, na co budeme obtovat své modlitby, mše svaté i námahu a obtíže bude plenární snm katolické církve. Krom toho, rok 2003 vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. za rok ržence. Ve svém list vícím vhodn rozšíil tajemství ržence o pt tajemství svtla, tj. pt tajemství z veejného psobení Ježíše Krista, v nichž se zvláštním zpsobem projevila Boží moc a sláva. Budeme se proto na našich denních etapách modlit i tento rženec svtla (mezi radostným a bolestným ržencem). Všechny naše pout byly výrazem vdnosti našim apoštolm na Morav a prvním misionám v echách za víru, kterou nám pinesli. Pinesli nám ji pšky, proto i my putujeme a modlíme se pšky v jejich stopách. Zveme proto vás všechny, abyste se k pouti pipojili: zejména bratry a sestry z míst, kudy budou poutníci procházet. Není nutné se zúastnit všech etap, ale teba jedné nebo dvou. Je vhodné mít dobré boty a dobrou náladu a ochotu sdílet se s ostatními poutníky o vše, co taková cesta pináší. Tuto pou nabízíme i formou modlitební spoluúasti našim sestrám a bratím, kteí se pro nemoc, stáí i jiné úkoly nemohou zúastnit. Denní program pouti: Pi zahájení dopoledne: požehnání na cestu, nkdy i mše svatá (podle možnosti), duchovní slovo na cestu Bhem pouti: radostný rženec na úmysl našich otc biskup, za poteby církve v eské republice, za farnosti, jimiž procházíme, za nová knžská povolání; rženec svtla za pokoj a dobro ve svt, za mír, jednotu kesan a všech lidí dobré vle; bolestný rženec na úmysly všech poutník, za jejich poteby a poteby jejich blízkých a všech, kteí se jakýmkoli zpsobem pouti zúastní. V poledne: Andl Pán Odpoledne: slavný rženec na úmysl Svatého otce Jana Pavla II., za poteby celé univerzální církve. Bhem dne (podle možnosti a píležitosti): mše svatá, návštva Krista ve svatostánku, etba Písma svatého a rozjímání, litanie, diskuse a rozhovory se spolupoutníky i s tmi, s nimiž se setkáme, denní modlitba církve (breviá). Rozpis etap dálkové pší pout: Pou byla zahájena v sobotu mší sv. na Levém Hradci, kterou celebroval P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, I. etapa vedla po trase Levý Hradec - Praha - Chodov (25 km), II. etapa po trase Chodov - íany - Mnichovice (23 km) Sobota 22. bezna - III. etapa: Mnichovice - Ondejov - Sázava - 21 km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do Mnichovic ) Mnichovice - Ondejov - Hradové Stímelice - Stíbrná Skalice - Pyskoely - erné Budy - Sázava (zde prohlídka kostela a mše sv. ve se zpvy z východní liturgie ke svátku sv.prokopa pi píležitosti 950. výroí úmrtí). Po mši sv. se pokrauje ástí píští etapy do nkteré blízké zastávky vlaku do cca 18,00 hod., kde se za msíc naváže) Sobota 26. dubna - IV. etapa: Sázava - Zru n. Sáz km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do eran, odtud pípoj do Sázavy Sázava 8.49) Na zahájení mše sv. na Sázav spolu s poutníky, kteí pijedou z Moravy (cca v 9.00), pak se popojede vlakem na místo, kde jsme ped msícem skonili a pokrauje se na Zru nad Sázavou. Sobota 24. kvtna - V. etapa: Zru n. Sáz. - Svtlá n.sáz km Sobota 14. ervna - VI. etapa: Svtlá n. Sáz. - Pibyslav - 29 km Sobota 12. ervence - VII. etapa: Pibyslav - Žár n. Sáz. - Zelená Hora - 28 km (na Zelené Hoe by po píchodu byla sloužena pro poutníky mše sv. východního obadu) Pondlí 18. srpna - VIII. etapa: Zelená Hora - Žár n. Sáz. - Velké Meziíí - 32 km Úterý 19. srpna - IX. etapa: Velké Meziíí - Tišnov - 33 km (odchod též ze Znojma (6.30) nebo z Víru (6.30) a z jiných míst) Steda 20. srpna - X. etapa: Tišnov - Ktiny - 33 km tvrtek 21. srpna - XI. etapa: Ktiny - Milonice - 33 km Pátek 22. srpna - XII. etapa: Milonice - sv. Klimentek - Buchlovice - 28 km Sobota 23. srpna - XIII. etapa: Buchlovice - Velehrad - 8 km (mše sv. ve hod.) Celkem z Levého Hradce na Velehrad: 339 km Prbžné informace na pípadn u br. Františka Reichela: tel , 2

3 3 KOS (F) se hlásí: a v již plynoucím novém roce v tichosti a skromnosti pipomíná, že v blízké dob oslaví svá výroí tito naši brati a sestry: Výroí narození Herink Jan Krištof Praha Spoilov let Klouková Jiina Marie Hradec Králové let Fiala Josef František Olomouc let Holoubek Luboš Karel Žár nad Sázavou let Fornsková Vra Františka Popovice let Florianová Milada Františka Tebí let Ráczová Marie Kromíž let Slezáková Marie Veronika Uherské Hradišt let Hubálek Jan Brandýs nad Orlicí let Krajíek Josef Jan Maria Vianney Brandýs nad Orlicí let Kryslová Marie Františka Plze let Kapsa František Štpán Maria Nivnice let Polívka Pavel Václav Plze let Szotkowski Josef eský Tšín let Grombiíková Ludmila Pia Brno kapucíni let Kaczynski Stanislav Karviná let Vyvozil Miroslav Šternberk let Pavlovsková Marie Klára Frýdek Místek let Duda Vladislav Vlastislav Ostrava let Škumátová Alena Zdislava Opava let Solaová Gabriela Gabriela Ostrava let Výroí profese Horáková Miroslava Jana Františka Praha Kr let Mejzlíková Božena Šternberk let Škoda Jií Maxmilián Kolbe Hradec Králové únor let Míková Marie Anežka Praha Dejvice let Kuera František Vojtch Brandýs nad Orlicí let Kuerová Jindiška Brandýs nad Orlicí let Niedobová Andla Jablunkov let Somorovská Helga Terezie Plze let Cudráková Bronislava Zdislava Ostrava let Ficová Terezie Zdislava Ostrava let Nelhýbl Jaroslav Jan Ostrava let Ve spoleenství ochotném ke sdílení smíme pát našim bratím a sestrám a tšit se s nimi i viditeln z požehnání našeho Pána a daru života, který nezná hranice prchavého asu. Pokoj a dobro! Marie Magdalena Janáková Upesnní pokyn pro platby na úet NR SF Vzhledem k tomu, že eská spoitelna zavedla od nového roku poplatky pi platbách v hotovosti, složení penz a jejich vložení na úet v kterékoliv poboce S není nejvýhodnjší zpsob, je to ale nadále možný zpsob. Ostatní zpsoby plateb popsané v minulém Zpravodaji jsou nadále možné. Optovn pipomínám, že je nutné u plateb vždy psát variabilní symbol (podle minulého Zpravodaje), jinak nejde platbu identifikovat (rozpoznat, které spoleenství ji zaplatilo). Zárove bych chtl podkovat všem spoleenstvím, která zaslala píspvek za minulý rok a také tm, která již zaslala píspvek za letošní rok. Karel Hasal, pokladník NR Vydává NR SF, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, název útu: Sekulární františkánský ád, íslo útu: /0800 3

4 4 Dopis generální ministryn, sestry Encarnación del Pozo Moji drazí brati a sestry, Madrid 18. února 2003 Národním radám lenm mezinárodní rady Všem bratrm a sestrám SF v tchto kehkých a dramatických chvílích naší mezinárodní situace, kdy stojíme ped hrozbou války, vám všem zasílám s obnoveným pesvdením pozdrav zjevený Františkovi: Pán a ti dá (svj) pokoj! (Záv 23). Pokoj je Boží dar, vložený do rukou lovka, kehký dar, o který se musí peovat, protože prostupuje každou úrove života: osobní, rodinnou, sociální, politickou, ekonomickou, ekologickou. My, sekulární františkáni, jsme povoláni k tomu, abychom byli nositeli pokoje, který je teba neúnavn budovat (ehole 19). Nepestávejme doufat v mír, žijme jej sami a nabízejme jej všem kolem nás jako dílo spravedlnosti a ovoce usmíení a bratrské lásky; propagujme a rozšiujme mírové ideje a postoje vyvíjením vlastní iniciativy, sami jako jednotlivci i jako spoleenství a františkánská rodina; spolupracujme s hnutími a institucemi, které se zasazují o mír (Generální konstituce 23.1); podporujme svými modlitbami a upímným závazkem všechny snahy, které propaguje Svatý Otec, aby zabránil válce. Musíme být také schopni zapojit se do odvážných aktivit v souladu s naším františkánským povoláním k šíení pravého ducha pokoje, s rozlišením a podporou skutenosti, že lidská bytost nemže být zasažena ve své dstojnosti žádným vykoisováním nebo útiskem, okrajováním svých práv, nespravedlností nebo neužiteností. Etika míru má své koeny v etice spravedlnosti, která vyžaduje výrazné zmny v ekonomickém ádu a v oblasti solidárního rozvoje lidstva. Bez spravedlnosti není opravdový mír: Spravedlnost vytvoí pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpeí navky (Iz 32,17). Jako františkánští kesané nemžeme zstávat necitliví a nevnímaví. Jsme voláni k tomu, abychom byli kvasem ve svém okolí svdectvím naší bratrské lásky a jasnou kesanskou motivací (Generální konstituce 19.1), s vdomím, že POKOJ je univerzální, nedlitelný dar a dílem lidí dobré vle. Pokoj se nedá vnutit. Bh nám pokoj nedaroval zpsobem, jakým jej dává svt (Jan 14,27), ale jako ovoce svého pikázání lásky. V souasné situaci mže pomoci i nejmenší gesto spojující nás s mírem: umístní svíky na okn, bílá vlajka nebo vlajka s barvami duhy na balkon nebo ve dveích; msíní setkání bratrského spoleenství otevené dalším lidem k modlitb za mír; modlitba ržence k Pann Marii, Královn míru; modlitba svatého Františka za pokoj. Bume spojeni v modlitb, v prosbách k Bohu života a pokoje, zdroji našeho všeho dobra. Kéž ten, který nás volá od útisku a konflikt ke svobod a spolupráci pro dobro všech, pomže lidem kdekoliv na svt budovat svt míru více založeném na tyech základech, které pojmenoval blahoslavený papež Jan XXIII. ve své historické encyklice: na pravd, spravedlnosti, lásce, svobod. (Poselství Svatého otce ke Svtovému dni míru). Vaše sestra a ministryn, Encarnación del Pozo 4

5 5 Národní rada Sekulárního františkánského ádu ve spolupráci s ádem Minorit v rámci jubilejního roku sv. Kláry vás srden zve na POU DO ASSISI ve dnech kvtna 2003 Pedbžný program steda V poledních hodinách odjezd z Prahy pes Jihlavu a Brno do Mariazell, ubytování tvrtek Mariazell poutní mše svatá ve svátek P. Marie, prostednice všech milostí. Pokraování v cest, veer dojezd do Assisi, ubytování pátek Assisi poutní mše svatá u sv. Kláry a další program v rámci jubilea vetn prohlídky msta a návštvy Porciunkule sobota Assisi mše svatá v bazilice u hrobu sv. Františka. Pokraování v cest na Alvernu (pobožnost k sv. Františku, prohlídka). Dojezd do Padovy, ubytování nedle Padova mše svatá v bazilice u hrobu sv. Antonína. Odjezd smr R pes Brno a Jihlavu, dojezd do Prahy ve veerních hodinách. Pedbžná cena zájezdu: 5.000,- K/osoba POZNÁMKA Zájezd pipravujeme pednostn pro leny SF, eventueln jejich píznivce. Žádáme Vás proto o sdlení potu zájemc z Vašeho místního spoleenství nejpozdji do 31. bezna Místa budeme zajišovat v poadí, ve kterém nám budou zaslány pihlášky. Všem pihlášeným zašleme podrobné informace do Pihlášky na adresu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, 5

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

č. 6 červen 2012 20. ročník

č. 6 červen 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Proste Pána, aby poslal dělníky... Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 PROSINEC 2008 AŽ LEDEN 2009

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 PROSINEC 2008 AŽ LEDEN 2009 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 06-09 ČÍSLO PROSINEC 08 AŽ LEDEN 09 Novoroční pozdrav Vážení přátelé, udělali jsme první kroky v novém roce 09, formulovali jsme možná nová předsevzetí a vyslovili mnohá přání.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012 Poutní zájezd SFŘ do Říma ČÍSLO 11 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2009 2012 LISTOPAD 2011 Uvnitř naleznete: Z jednání NR, o formačním semináři, Slovo muslimům, o pouti na Hostýn, za sv. Františkem na hřebeny

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK Půst neznamená zachmuřenost Ježíš je věrohodný tím, že se ničemu lidskému kromě hříchu nevyhnul. Prožíval úzkosti, vzrušení i vypjaté reakce,

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008 Pro zoufalství nemáme důvod církev vede Pán a jeho Duch Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 10 LEDEN 2006

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 10 LEDEN 2006 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 10 LEDEN 2006 Duchovní zaměření SFŘ na rok 2006 1.10.2005 při Františkánské pouti na Svatý Hostýn vyhlásil národní ministr SFŘ duchovní zaměření sekulárních františkánů

Více