NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003 Zaje na hlubinu! Nyní je poteba hledt do budoucnosti a v celé šíi uskuteovat: Zaje na hlubinu! Církev oekává od Sekulárního františkánského ádu jedno jediné: velkorysou službu pro Boží království v dnešním svt. Peje si, aby váš ád byl vzorem organické, strukturální a charismatické jednoty na všech úrovních a tak aby se pedstavoval svtu jako "spoleenství lásky". Církev od vás, sekulárních františkán, oekává odvážné svdectví, dsledný kesanský a františkánský život a vytváení více bratrského a evangelijního svta, aby tak mohlo být uskuteováno Boží království. Tmito slovy se Svatý otec obrátil na úastníky generální kapituly SF a jejich prostednictvím i na každého z nás pi audienci (plný text poselství Jana Pavla II. pináší beznové íslo asopisu Poutník). Píležitostí k zamyšlení nad tím, nakolik naplujeme toto oekávání církve, a je pro nás tato postní doba. A ješt o jedno bych se s vámi chtl podlit: se v exerciním dom u bratí kapucín v Praze na Hradanech konal formaní seminá. Do se mla bratrská spoleenství omluvit za neúast nebo do pihlásit svého zástupce. V termínu to udlalo pouze 33 z 54 spoleenství, za což jim patí velký dík. Do jsem ml nahlásit exercinímu domu poet úastník s tím, že jinak budou nuceni náš seminá zrušit. Musím se piznat, že tehdy jsem se na nkteré z vás - své bratry a sestry - zlobil a taky se trochu stydl. Ale pak mi došlo: Vždy ty jsi taky takový a možná ješt horší! Dáváš si naas se zápisy z vizitací, neodpovídáš hned na dopisy, neplníš, co jsi slíbil... Omlouváš to pak zapomntlivostí, nedostatkem asu, tím, že brati a sestry jsou vlastn shovívaví a trpliví - ale to je špatn. Práv proto, že jsou to brati a sestry, tak bych jim ml s láskou a horlivostí sloužit a vrn plnit vše, co mi ukládá ehole, konstituce i stanovy. A tak nás všechny prosím, zanme v této postní dob znovu a opravdov žít své kesanské a františkánské povolání a plnit své závazky, jak je to teba ve svt v njaké firm samozejmostí - tam možná pod hrozbou propuštní, kdežto my bychom to mli konat s radostí z isté bratrské a sesterské lásky. Kéž nám k tomu dá na pímluvu sv. Františka a sv. Kláry sílu náš ukižovaný a zmrtvýchvstalý Pán. br. Petr Alexa Setkání národní rady Národní rada se sešla k jednodennímu setkání v kláštee Kongregace milosrdných sester III. ádu sv. Františka v Brn. Na programu bylo zejména: píprava výroní zprávy za rok 2002, národní volební kapituly (z íma byl potvrzen termín ) a smrnic národní rady k národním stanovám (týkajících se vedení písemností a hospodaení bratrských spoleenství, pidružených len a pátel sv. Františka). Národní rada také schválila vydání nového pekladu Rituálu SF. Pou do Poíí nad Sázavou Pou ke hrobu bratra Františka Noska ( ) v Poíí nad Sáz. se bude konat v sobotu 26.dubna. V 16:15 bude celebrovat v kostele sv. Havla otec biskup Jaroslav Škarvada mši sv. Ped 14 léty byla pou rozšíena o možnost putovat pšky z Benešova (asi 13 km), kde je sraz ve 12:40 u severního východu z nádraží D. Spojení do Benešova vlakem: Praha hl.n. 11:23, Benešov 12:28. Spojení do Poíí vlakem: Praha hl.n. 14:23 - erany 15:17 (pestup), odj. 15:24, Poíí 15:29 nebo Praha hl.n. 14:53 - erany 15:47 (pestup), odj. 15:57, Poíí 16:02. Zpt vlakem z Poíí do Prahy v 18:03 nebo z eran v 18:22, 19:22. Modlitba za zemelé V nedávné dob k sob Pán povolal tyto sestry a bratry: sestru Jarmilu ezáovou ze spoleenství Kromíž (narozena , zemela ), sestru Annu Foltýnovou ze spoleenství Popovice u Uherského Hradišt (narozena , zemela ) a bratra Františka Václava Sedláka ze spoleenství Moravská Tebová II (zemel , msíc po složení trvalé profese, na niž se 2 roky pipravoval). Odpoinutí vné dej jim, Pane. A svtlo vné a jim svítí. A odpoinou v pokoji. Amen. Evropské setkání SF - EUFRA 2003 Uskutení se ve dnech v Bad Felix u msta Oradea v západním Rumunsku. Tématem bude: Se sv. Františkem na cest do nové Evropy - spolené povolání k dialogu a jednot. Pedpokládaná cena je 124 EUR. Po potvrzení pihlášky je teba do zaplatit zálohu 1000 K. Pihlášky zasílejte do na adresu Petr Alexa, K Zeleným domkm 683/24, Praha 4 - Kunratice, Pihlášení obdrží obratem podrobnjší údaje o setkání a dotazník k vyplnní. 1

2 Mariánská pou Prahou 265. roník této pouti se uskutení v sobotu po obvyklé trase ze strahovského kláštera do Týnského kostela na Staromstském nám. Zahájení mší sv. v 10:00 ve strahovské bazilice. Cyrilometodjská pou - roník XXII. (po stopách tch, kdo k nám na Moravu a do ech pinesli kesanskou víru poádá Národní rada SF, farnosti sv. Mikuláše ve Velkém Meziíí a Nanebevzetí P. Marie ve Vranov n. Dyjí) Bože, tys poslal našim pedkm svatého Cyrila a Metodje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, a i my pijímáme s radostí tvé poselství, ídíme se jím ve svém život a na jejich pímluvu a jsme všichni spojeni v jednot víry a lásky. Amen. Tuto modlitbu se budeme i letos modlit v každé z etap pší pouti na Velehrad. V tomto roníku chceme uvažovat o tématech bratrství - minorita - chudoba, které jsou aktuální pro nás i pro tento svt práv te na poátku tetího kesanského tisíciletí. A proto si pipomeneme mnohé myšlenky sv. Františka z Assisi, jeho život a také jeho odkaz nám všem. Krom toho budeme procházet slovanskou Sázavou a budeme si pipomínat 950. výroí úmrtí svatého Prokopa ( ). Hlavní úmysl letošní pouti, to, na co budeme obtovat své modlitby, mše svaté i námahu a obtíže bude plenární snm katolické církve. Krom toho, rok 2003 vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. za rok ržence. Ve svém list vícím vhodn rozšíil tajemství ržence o pt tajemství svtla, tj. pt tajemství z veejného psobení Ježíše Krista, v nichž se zvláštním zpsobem projevila Boží moc a sláva. Budeme se proto na našich denních etapách modlit i tento rženec svtla (mezi radostným a bolestným ržencem). Všechny naše pout byly výrazem vdnosti našim apoštolm na Morav a prvním misionám v echách za víru, kterou nám pinesli. Pinesli nám ji pšky, proto i my putujeme a modlíme se pšky v jejich stopách. Zveme proto vás všechny, abyste se k pouti pipojili: zejména bratry a sestry z míst, kudy budou poutníci procházet. Není nutné se zúastnit všech etap, ale teba jedné nebo dvou. Je vhodné mít dobré boty a dobrou náladu a ochotu sdílet se s ostatními poutníky o vše, co taková cesta pináší. Tuto pou nabízíme i formou modlitební spoluúasti našim sestrám a bratím, kteí se pro nemoc, stáí i jiné úkoly nemohou zúastnit. Denní program pouti: Pi zahájení dopoledne: požehnání na cestu, nkdy i mše svatá (podle možnosti), duchovní slovo na cestu Bhem pouti: radostný rženec na úmysl našich otc biskup, za poteby církve v eské republice, za farnosti, jimiž procházíme, za nová knžská povolání; rženec svtla za pokoj a dobro ve svt, za mír, jednotu kesan a všech lidí dobré vle; bolestný rženec na úmysly všech poutník, za jejich poteby a poteby jejich blízkých a všech, kteí se jakýmkoli zpsobem pouti zúastní. V poledne: Andl Pán Odpoledne: slavný rženec na úmysl Svatého otce Jana Pavla II., za poteby celé univerzální církve. Bhem dne (podle možnosti a píležitosti): mše svatá, návštva Krista ve svatostánku, etba Písma svatého a rozjímání, litanie, diskuse a rozhovory se spolupoutníky i s tmi, s nimiž se setkáme, denní modlitba církve (breviá). Rozpis etap dálkové pší pout: Pou byla zahájena v sobotu mší sv. na Levém Hradci, kterou celebroval P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, I. etapa vedla po trase Levý Hradec - Praha - Chodov (25 km), II. etapa po trase Chodov - íany - Mnichovice (23 km) Sobota 22. bezna - III. etapa: Mnichovice - Ondejov - Sázava - 21 km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do Mnichovic ) Mnichovice - Ondejov - Hradové Stímelice - Stíbrná Skalice - Pyskoely - erné Budy - Sázava (zde prohlídka kostela a mše sv. ve se zpvy z východní liturgie ke svátku sv.prokopa pi píležitosti 950. výroí úmrtí). Po mši sv. se pokrauje ástí píští etapy do nkteré blízké zastávky vlaku do cca 18,00 hod., kde se za msíc naváže) Sobota 26. dubna - IV. etapa: Sázava - Zru n. Sáz km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do eran, odtud pípoj do Sázavy Sázava 8.49) Na zahájení mše sv. na Sázav spolu s poutníky, kteí pijedou z Moravy (cca v 9.00), pak se popojede vlakem na místo, kde jsme ped msícem skonili a pokrauje se na Zru nad Sázavou. Sobota 24. kvtna - V. etapa: Zru n. Sáz. - Svtlá n.sáz km Sobota 14. ervna - VI. etapa: Svtlá n. Sáz. - Pibyslav - 29 km Sobota 12. ervence - VII. etapa: Pibyslav - Žár n. Sáz. - Zelená Hora - 28 km (na Zelené Hoe by po píchodu byla sloužena pro poutníky mše sv. východního obadu) Pondlí 18. srpna - VIII. etapa: Zelená Hora - Žár n. Sáz. - Velké Meziíí - 32 km Úterý 19. srpna - IX. etapa: Velké Meziíí - Tišnov - 33 km (odchod též ze Znojma (6.30) nebo z Víru (6.30) a z jiných míst) Steda 20. srpna - X. etapa: Tišnov - Ktiny - 33 km tvrtek 21. srpna - XI. etapa: Ktiny - Milonice - 33 km Pátek 22. srpna - XII. etapa: Milonice - sv. Klimentek - Buchlovice - 28 km Sobota 23. srpna - XIII. etapa: Buchlovice - Velehrad - 8 km (mše sv. ve hod.) Celkem z Levého Hradce na Velehrad: 339 km Prbžné informace na pípadn u br. Františka Reichela: tel , 2

3 3 KOS (F) se hlásí: a v již plynoucím novém roce v tichosti a skromnosti pipomíná, že v blízké dob oslaví svá výroí tito naši brati a sestry: Výroí narození Herink Jan Krištof Praha Spoilov let Klouková Jiina Marie Hradec Králové let Fiala Josef František Olomouc let Holoubek Luboš Karel Žár nad Sázavou let Fornsková Vra Františka Popovice let Florianová Milada Františka Tebí let Ráczová Marie Kromíž let Slezáková Marie Veronika Uherské Hradišt let Hubálek Jan Brandýs nad Orlicí let Krajíek Josef Jan Maria Vianney Brandýs nad Orlicí let Kryslová Marie Františka Plze let Kapsa František Štpán Maria Nivnice let Polívka Pavel Václav Plze let Szotkowski Josef eský Tšín let Grombiíková Ludmila Pia Brno kapucíni let Kaczynski Stanislav Karviná let Vyvozil Miroslav Šternberk let Pavlovsková Marie Klára Frýdek Místek let Duda Vladislav Vlastislav Ostrava let Škumátová Alena Zdislava Opava let Solaová Gabriela Gabriela Ostrava let Výroí profese Horáková Miroslava Jana Františka Praha Kr let Mejzlíková Božena Šternberk let Škoda Jií Maxmilián Kolbe Hradec Králové únor let Míková Marie Anežka Praha Dejvice let Kuera František Vojtch Brandýs nad Orlicí let Kuerová Jindiška Brandýs nad Orlicí let Niedobová Andla Jablunkov let Somorovská Helga Terezie Plze let Cudráková Bronislava Zdislava Ostrava let Ficová Terezie Zdislava Ostrava let Nelhýbl Jaroslav Jan Ostrava let Ve spoleenství ochotném ke sdílení smíme pát našim bratím a sestrám a tšit se s nimi i viditeln z požehnání našeho Pána a daru života, který nezná hranice prchavého asu. Pokoj a dobro! Marie Magdalena Janáková Upesnní pokyn pro platby na úet NR SF Vzhledem k tomu, že eská spoitelna zavedla od nového roku poplatky pi platbách v hotovosti, složení penz a jejich vložení na úet v kterékoliv poboce S není nejvýhodnjší zpsob, je to ale nadále možný zpsob. Ostatní zpsoby plateb popsané v minulém Zpravodaji jsou nadále možné. Optovn pipomínám, že je nutné u plateb vždy psát variabilní symbol (podle minulého Zpravodaje), jinak nejde platbu identifikovat (rozpoznat, které spoleenství ji zaplatilo). Zárove bych chtl podkovat všem spoleenstvím, která zaslala píspvek za minulý rok a také tm, která již zaslala píspvek za letošní rok. Karel Hasal, pokladník NR Vydává NR SF, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, název útu: Sekulární františkánský ád, íslo útu: /0800 3

4 4 Dopis generální ministryn, sestry Encarnación del Pozo Moji drazí brati a sestry, Madrid 18. února 2003 Národním radám lenm mezinárodní rady Všem bratrm a sestrám SF v tchto kehkých a dramatických chvílích naší mezinárodní situace, kdy stojíme ped hrozbou války, vám všem zasílám s obnoveným pesvdením pozdrav zjevený Františkovi: Pán a ti dá (svj) pokoj! (Záv 23). Pokoj je Boží dar, vložený do rukou lovka, kehký dar, o který se musí peovat, protože prostupuje každou úrove života: osobní, rodinnou, sociální, politickou, ekonomickou, ekologickou. My, sekulární františkáni, jsme povoláni k tomu, abychom byli nositeli pokoje, který je teba neúnavn budovat (ehole 19). Nepestávejme doufat v mír, žijme jej sami a nabízejme jej všem kolem nás jako dílo spravedlnosti a ovoce usmíení a bratrské lásky; propagujme a rozšiujme mírové ideje a postoje vyvíjením vlastní iniciativy, sami jako jednotlivci i jako spoleenství a františkánská rodina; spolupracujme s hnutími a institucemi, které se zasazují o mír (Generální konstituce 23.1); podporujme svými modlitbami a upímným závazkem všechny snahy, které propaguje Svatý Otec, aby zabránil válce. Musíme být také schopni zapojit se do odvážných aktivit v souladu s naším františkánským povoláním k šíení pravého ducha pokoje, s rozlišením a podporou skutenosti, že lidská bytost nemže být zasažena ve své dstojnosti žádným vykoisováním nebo útiskem, okrajováním svých práv, nespravedlností nebo neužiteností. Etika míru má své koeny v etice spravedlnosti, která vyžaduje výrazné zmny v ekonomickém ádu a v oblasti solidárního rozvoje lidstva. Bez spravedlnosti není opravdový mír: Spravedlnost vytvoí pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpeí navky (Iz 32,17). Jako františkánští kesané nemžeme zstávat necitliví a nevnímaví. Jsme voláni k tomu, abychom byli kvasem ve svém okolí svdectvím naší bratrské lásky a jasnou kesanskou motivací (Generální konstituce 19.1), s vdomím, že POKOJ je univerzální, nedlitelný dar a dílem lidí dobré vle. Pokoj se nedá vnutit. Bh nám pokoj nedaroval zpsobem, jakým jej dává svt (Jan 14,27), ale jako ovoce svého pikázání lásky. V souasné situaci mže pomoci i nejmenší gesto spojující nás s mírem: umístní svíky na okn, bílá vlajka nebo vlajka s barvami duhy na balkon nebo ve dveích; msíní setkání bratrského spoleenství otevené dalším lidem k modlitb za mír; modlitba ržence k Pann Marii, Královn míru; modlitba svatého Františka za pokoj. Bume spojeni v modlitb, v prosbách k Bohu života a pokoje, zdroji našeho všeho dobra. Kéž ten, který nás volá od útisku a konflikt ke svobod a spolupráci pro dobro všech, pomže lidem kdekoliv na svt budovat svt míru více založeném na tyech základech, které pojmenoval blahoslavený papež Jan XXIII. ve své historické encyklice: na pravd, spravedlnosti, lásce, svobod. (Poselství Svatého otce ke Svtovému dni míru). Vaše sestra a ministryn, Encarnación del Pozo 4

5 5 Národní rada Sekulárního františkánského ádu ve spolupráci s ádem Minorit v rámci jubilejního roku sv. Kláry vás srden zve na POU DO ASSISI ve dnech kvtna 2003 Pedbžný program steda V poledních hodinách odjezd z Prahy pes Jihlavu a Brno do Mariazell, ubytování tvrtek Mariazell poutní mše svatá ve svátek P. Marie, prostednice všech milostí. Pokraování v cest, veer dojezd do Assisi, ubytování pátek Assisi poutní mše svatá u sv. Kláry a další program v rámci jubilea vetn prohlídky msta a návštvy Porciunkule sobota Assisi mše svatá v bazilice u hrobu sv. Františka. Pokraování v cest na Alvernu (pobožnost k sv. Františku, prohlídka). Dojezd do Padovy, ubytování nedle Padova mše svatá v bazilice u hrobu sv. Antonína. Odjezd smr R pes Brno a Jihlavu, dojezd do Prahy ve veerních hodinách. Pedbžná cena zájezdu: 5.000,- K/osoba POZNÁMKA Zájezd pipravujeme pednostn pro leny SF, eventueln jejich píznivce. Žádáme Vás proto o sdlení potu zájemc z Vašeho místního spoleenství nejpozdji do 31. bezna Místa budeme zajišovat v poadí, ve kterém nám budou zaslány pihlášky. Všem pihlášeným zašleme podrobné informace do Pihlášky na adresu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, 5

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR Zápis z jednání NR dne č. zápisu: 04 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 08.12.2012 Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007 Spojení z: * do: Jindichv Hradec 3 hod, 156 km, 184,- K / 129,- K Praha hl.n. Odj. 14:14 R 639 Praha-Vršovice 14:18 14:19 íany 14:35 14:35 Stranice 14:42

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008 Obsah: 1. Stav NBS SFŘ v ČR a) členská základna b) hospodaření za rok 2008 c) volební kapituly a BPV 2. Činnost národní rady a) zasedání NR b) akce pořádané NR či

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY číslo července 1998

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY číslo července 1998 τ SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997-2000 číslo 7 27. července 1998 Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry! Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000 1 Milí brati, milé sestry, ZPRAVO DAJ NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000 dkuji za vás Bohu, když na vás myslím ve svých modlitbách. Pipomínám si setkání s mnohými z vás, pipomínám si i vaši upímnou

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006 Vážení delegáti, milí hosté, sestry a bratři. Jménem svým i nové národní rady děkuji za důvěru, kterou jste nám svou volbou projevili. Zároveň

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003

Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003 Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a příznivci Sekulárního františkánského řádu, jak se již v posledních letech stalo pravidlem

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004

NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004 Žena aneb - ím se povznášejí naše sestry Než Pán Bh vytvoil ženu, dostal se až k šestému dni práce pesas. Andl se zjevil a ekl: Pro se tou jednou zabýváš

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015 Folkový kvítek odvoz účastníků Účinnost od: 07.05. 2015 Platí do: 09.05.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015. Zápis z jednání NR dne 31.05.2013

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015. Zápis z jednání NR dne 31.05.2013 . zápisu: 06 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 31.05.2013 P ítomni: Ji í Šenký OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesa íková OFS, Markéta Strašíková

Více

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Datum konání: 4., 5., 6. 5. 2016 Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve dnech 4.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

JÍZDNÍ ŘÁDY. vlaků S2 + R2 a autobusových linek 234, 235, 240. Platné od do RÁJEC-

JÍZDNÍ ŘÁDY. vlaků S2 + R2 a autobusových linek 234, 235, 240. Platné od do RÁJEC- JÍZDNÍ ŘÁDY vlaků S2 + R2 a autobusových linek 234, 235, 240 Platné od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011 RÁJEC- Tel.: 516 432 191 Komenského 620, 678 02 Rájec- E-mail.:informace@raje - Jízdní řády vlaků a autobusů

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod)

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod) 240 Brno - Jihlava Výlukový jízdní ád IDS JMK S4, R4 Brno - Nám nad Oslavou Jízdní ád obsahuje pouze vlaky dotené výlukou, vlaky v jízdním ádu neuvedené jedou bez omezení. km SŽDC, státní organizace /

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004

NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, nýbrž má s námi trpělivost (2 Pt 3,9) Čekání na příchod Ta moje dnešní úvaha se bude opírat o dvě docela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zpracoval: br. František Reichel OFS, zástupce národního ministra SFŘ v ČR

Zpracoval: br. František Reichel OFS, zástupce národního ministra SFŘ v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SFŘ V ČR ZA ROK 2013 Obsah: 1. Stav NBS SFŘ v ČR 1.1 Místní bratrská společenství a členská základna 1.2 Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace

Více

Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR konané v Brně u kapucínů

Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR konané v Brně u kapucínů Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR konané 3. 12. - 4. 12. 2016 v Brně u kapucínů Zasedání se zúčastnili: za Národní radu všichni členové: ministr Mgr. Hana Brigita Reichsfeld, zástupce ministra Ing. Jaroslav

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 8 ZÁÍ 2001

NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 8 ZÁÍ 2001 1 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 8 ZÁÍ 2001 Obnova profese na Svatém Hostýn Milí brati, milé sestry, již za necelý msíc pi mši sv. v sobotu 6.10. v 10:15 na Svatém Hostýn obnovíme svoji profesi

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval dle Viktora Jelínka Etapy 1. etapa 12.7. eské Budjovice - Jindichv Hradec - Kunžak 104 km 2. etapa 13.7. Kunžak - Slavonice - Daice - Myslibo u Tele 70 km 3. etapa 14.7.

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více