NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF ÍSLO 16 BEZEN 2003 Zaje na hlubinu! Nyní je poteba hledt do budoucnosti a v celé šíi uskuteovat: Zaje na hlubinu! Církev oekává od Sekulárního františkánského ádu jedno jediné: velkorysou službu pro Boží království v dnešním svt. Peje si, aby váš ád byl vzorem organické, strukturální a charismatické jednoty na všech úrovních a tak aby se pedstavoval svtu jako "spoleenství lásky". Církev od vás, sekulárních františkán, oekává odvážné svdectví, dsledný kesanský a františkánský život a vytváení více bratrského a evangelijního svta, aby tak mohlo být uskuteováno Boží království. Tmito slovy se Svatý otec obrátil na úastníky generální kapituly SF a jejich prostednictvím i na každého z nás pi audienci (plný text poselství Jana Pavla II. pináší beznové íslo asopisu Poutník). Píležitostí k zamyšlení nad tím, nakolik naplujeme toto oekávání církve, a je pro nás tato postní doba. A ješt o jedno bych se s vámi chtl podlit: se v exerciním dom u bratí kapucín v Praze na Hradanech konal formaní seminá. Do se mla bratrská spoleenství omluvit za neúast nebo do pihlásit svého zástupce. V termínu to udlalo pouze 33 z 54 spoleenství, za což jim patí velký dík. Do jsem ml nahlásit exercinímu domu poet úastník s tím, že jinak budou nuceni náš seminá zrušit. Musím se piznat, že tehdy jsem se na nkteré z vás - své bratry a sestry - zlobil a taky se trochu stydl. Ale pak mi došlo: Vždy ty jsi taky takový a možná ješt horší! Dáváš si naas se zápisy z vizitací, neodpovídáš hned na dopisy, neplníš, co jsi slíbil... Omlouváš to pak zapomntlivostí, nedostatkem asu, tím, že brati a sestry jsou vlastn shovívaví a trpliví - ale to je špatn. Práv proto, že jsou to brati a sestry, tak bych jim ml s láskou a horlivostí sloužit a vrn plnit vše, co mi ukládá ehole, konstituce i stanovy. A tak nás všechny prosím, zanme v této postní dob znovu a opravdov žít své kesanské a františkánské povolání a plnit své závazky, jak je to teba ve svt v njaké firm samozejmostí - tam možná pod hrozbou propuštní, kdežto my bychom to mli konat s radostí z isté bratrské a sesterské lásky. Kéž nám k tomu dá na pímluvu sv. Františka a sv. Kláry sílu náš ukižovaný a zmrtvýchvstalý Pán. br. Petr Alexa Setkání národní rady Národní rada se sešla k jednodennímu setkání v kláštee Kongregace milosrdných sester III. ádu sv. Františka v Brn. Na programu bylo zejména: píprava výroní zprávy za rok 2002, národní volební kapituly (z íma byl potvrzen termín ) a smrnic národní rady k národním stanovám (týkajících se vedení písemností a hospodaení bratrských spoleenství, pidružených len a pátel sv. Františka). Národní rada také schválila vydání nového pekladu Rituálu SF. Pou do Poíí nad Sázavou Pou ke hrobu bratra Františka Noska ( ) v Poíí nad Sáz. se bude konat v sobotu 26.dubna. V 16:15 bude celebrovat v kostele sv. Havla otec biskup Jaroslav Škarvada mši sv. Ped 14 léty byla pou rozšíena o možnost putovat pšky z Benešova (asi 13 km), kde je sraz ve 12:40 u severního východu z nádraží D. Spojení do Benešova vlakem: Praha hl.n. 11:23, Benešov 12:28. Spojení do Poíí vlakem: Praha hl.n. 14:23 - erany 15:17 (pestup), odj. 15:24, Poíí 15:29 nebo Praha hl.n. 14:53 - erany 15:47 (pestup), odj. 15:57, Poíí 16:02. Zpt vlakem z Poíí do Prahy v 18:03 nebo z eran v 18:22, 19:22. Modlitba za zemelé V nedávné dob k sob Pán povolal tyto sestry a bratry: sestru Jarmilu ezáovou ze spoleenství Kromíž (narozena , zemela ), sestru Annu Foltýnovou ze spoleenství Popovice u Uherského Hradišt (narozena , zemela ) a bratra Františka Václava Sedláka ze spoleenství Moravská Tebová II (zemel , msíc po složení trvalé profese, na niž se 2 roky pipravoval). Odpoinutí vné dej jim, Pane. A svtlo vné a jim svítí. A odpoinou v pokoji. Amen. Evropské setkání SF - EUFRA 2003 Uskutení se ve dnech v Bad Felix u msta Oradea v západním Rumunsku. Tématem bude: Se sv. Františkem na cest do nové Evropy - spolené povolání k dialogu a jednot. Pedpokládaná cena je 124 EUR. Po potvrzení pihlášky je teba do zaplatit zálohu 1000 K. Pihlášky zasílejte do na adresu Petr Alexa, K Zeleným domkm 683/24, Praha 4 - Kunratice, Pihlášení obdrží obratem podrobnjší údaje o setkání a dotazník k vyplnní. 1

2 Mariánská pou Prahou 265. roník této pouti se uskutení v sobotu po obvyklé trase ze strahovského kláštera do Týnského kostela na Staromstském nám. Zahájení mší sv. v 10:00 ve strahovské bazilice. Cyrilometodjská pou - roník XXII. (po stopách tch, kdo k nám na Moravu a do ech pinesli kesanskou víru poádá Národní rada SF, farnosti sv. Mikuláše ve Velkém Meziíí a Nanebevzetí P. Marie ve Vranov n. Dyjí) Bože, tys poslal našim pedkm svatého Cyrila a Metodje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, a i my pijímáme s radostí tvé poselství, ídíme se jím ve svém život a na jejich pímluvu a jsme všichni spojeni v jednot víry a lásky. Amen. Tuto modlitbu se budeme i letos modlit v každé z etap pší pouti na Velehrad. V tomto roníku chceme uvažovat o tématech bratrství - minorita - chudoba, které jsou aktuální pro nás i pro tento svt práv te na poátku tetího kesanského tisíciletí. A proto si pipomeneme mnohé myšlenky sv. Františka z Assisi, jeho život a také jeho odkaz nám všem. Krom toho budeme procházet slovanskou Sázavou a budeme si pipomínat 950. výroí úmrtí svatého Prokopa ( ). Hlavní úmysl letošní pouti, to, na co budeme obtovat své modlitby, mše svaté i námahu a obtíže bude plenární snm katolické církve. Krom toho, rok 2003 vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. za rok ržence. Ve svém list vícím vhodn rozšíil tajemství ržence o pt tajemství svtla, tj. pt tajemství z veejného psobení Ježíše Krista, v nichž se zvláštním zpsobem projevila Boží moc a sláva. Budeme se proto na našich denních etapách modlit i tento rženec svtla (mezi radostným a bolestným ržencem). Všechny naše pout byly výrazem vdnosti našim apoštolm na Morav a prvním misionám v echách za víru, kterou nám pinesli. Pinesli nám ji pšky, proto i my putujeme a modlíme se pšky v jejich stopách. Zveme proto vás všechny, abyste se k pouti pipojili: zejména bratry a sestry z míst, kudy budou poutníci procházet. Není nutné se zúastnit všech etap, ale teba jedné nebo dvou. Je vhodné mít dobré boty a dobrou náladu a ochotu sdílet se s ostatními poutníky o vše, co taková cesta pináší. Tuto pou nabízíme i formou modlitební spoluúasti našim sestrám a bratím, kteí se pro nemoc, stáí i jiné úkoly nemohou zúastnit. Denní program pouti: Pi zahájení dopoledne: požehnání na cestu, nkdy i mše svatá (podle možnosti), duchovní slovo na cestu Bhem pouti: radostný rženec na úmysl našich otc biskup, za poteby církve v eské republice, za farnosti, jimiž procházíme, za nová knžská povolání; rženec svtla za pokoj a dobro ve svt, za mír, jednotu kesan a všech lidí dobré vle; bolestný rženec na úmysly všech poutník, za jejich poteby a poteby jejich blízkých a všech, kteí se jakýmkoli zpsobem pouti zúastní. V poledne: Andl Pán Odpoledne: slavný rženec na úmysl Svatého otce Jana Pavla II., za poteby celé univerzální církve. Bhem dne (podle možnosti a píležitosti): mše svatá, návštva Krista ve svatostánku, etba Písma svatého a rozjímání, litanie, diskuse a rozhovory se spolupoutníky i s tmi, s nimiž se setkáme, denní modlitba církve (breviá). Rozpis etap dálkové pší pout: Pou byla zahájena v sobotu mší sv. na Levém Hradci, kterou celebroval P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, I. etapa vedla po trase Levý Hradec - Praha - Chodov (25 km), II. etapa po trase Chodov - íany - Mnichovice (23 km) Sobota 22. bezna - III. etapa: Mnichovice - Ondejov - Sázava - 21 km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do Mnichovic ) Mnichovice - Ondejov - Hradové Stímelice - Stíbrná Skalice - Pyskoely - erné Budy - Sázava (zde prohlídka kostela a mše sv. ve se zpvy z východní liturgie ke svátku sv.prokopa pi píležitosti 950. výroí úmrtí). Po mši sv. se pokrauje ástí píští etapy do nkteré blízké zastávky vlaku do cca 18,00 hod., kde se za msíc naváže) Sobota 26. dubna - IV. etapa: Sázava - Zru n. Sáz km (odjezd vlakem z Prahy hl.n nebo z Vršovic 7.15 do eran, odtud pípoj do Sázavy Sázava 8.49) Na zahájení mše sv. na Sázav spolu s poutníky, kteí pijedou z Moravy (cca v 9.00), pak se popojede vlakem na místo, kde jsme ped msícem skonili a pokrauje se na Zru nad Sázavou. Sobota 24. kvtna - V. etapa: Zru n. Sáz. - Svtlá n.sáz km Sobota 14. ervna - VI. etapa: Svtlá n. Sáz. - Pibyslav - 29 km Sobota 12. ervence - VII. etapa: Pibyslav - Žár n. Sáz. - Zelená Hora - 28 km (na Zelené Hoe by po píchodu byla sloužena pro poutníky mše sv. východního obadu) Pondlí 18. srpna - VIII. etapa: Zelená Hora - Žár n. Sáz. - Velké Meziíí - 32 km Úterý 19. srpna - IX. etapa: Velké Meziíí - Tišnov - 33 km (odchod též ze Znojma (6.30) nebo z Víru (6.30) a z jiných míst) Steda 20. srpna - X. etapa: Tišnov - Ktiny - 33 km tvrtek 21. srpna - XI. etapa: Ktiny - Milonice - 33 km Pátek 22. srpna - XII. etapa: Milonice - sv. Klimentek - Buchlovice - 28 km Sobota 23. srpna - XIII. etapa: Buchlovice - Velehrad - 8 km (mše sv. ve hod.) Celkem z Levého Hradce na Velehrad: 339 km Prbžné informace na pípadn u br. Františka Reichela: tel , 2

3 3 KOS (F) se hlásí: a v již plynoucím novém roce v tichosti a skromnosti pipomíná, že v blízké dob oslaví svá výroí tito naši brati a sestry: Výroí narození Herink Jan Krištof Praha Spoilov let Klouková Jiina Marie Hradec Králové let Fiala Josef František Olomouc let Holoubek Luboš Karel Žár nad Sázavou let Fornsková Vra Františka Popovice let Florianová Milada Františka Tebí let Ráczová Marie Kromíž let Slezáková Marie Veronika Uherské Hradišt let Hubálek Jan Brandýs nad Orlicí let Krajíek Josef Jan Maria Vianney Brandýs nad Orlicí let Kryslová Marie Františka Plze let Kapsa František Štpán Maria Nivnice let Polívka Pavel Václav Plze let Szotkowski Josef eský Tšín let Grombiíková Ludmila Pia Brno kapucíni let Kaczynski Stanislav Karviná let Vyvozil Miroslav Šternberk let Pavlovsková Marie Klára Frýdek Místek let Duda Vladislav Vlastislav Ostrava let Škumátová Alena Zdislava Opava let Solaová Gabriela Gabriela Ostrava let Výroí profese Horáková Miroslava Jana Františka Praha Kr let Mejzlíková Božena Šternberk let Škoda Jií Maxmilián Kolbe Hradec Králové únor let Míková Marie Anežka Praha Dejvice let Kuera František Vojtch Brandýs nad Orlicí let Kuerová Jindiška Brandýs nad Orlicí let Niedobová Andla Jablunkov let Somorovská Helga Terezie Plze let Cudráková Bronislava Zdislava Ostrava let Ficová Terezie Zdislava Ostrava let Nelhýbl Jaroslav Jan Ostrava let Ve spoleenství ochotném ke sdílení smíme pát našim bratím a sestrám a tšit se s nimi i viditeln z požehnání našeho Pána a daru života, který nezná hranice prchavého asu. Pokoj a dobro! Marie Magdalena Janáková Upesnní pokyn pro platby na úet NR SF Vzhledem k tomu, že eská spoitelna zavedla od nového roku poplatky pi platbách v hotovosti, složení penz a jejich vložení na úet v kterékoliv poboce S není nejvýhodnjší zpsob, je to ale nadále možný zpsob. Ostatní zpsoby plateb popsané v minulém Zpravodaji jsou nadále možné. Optovn pipomínám, že je nutné u plateb vždy psát variabilní symbol (podle minulého Zpravodaje), jinak nejde platbu identifikovat (rozpoznat, které spoleenství ji zaplatilo). Zárove bych chtl podkovat všem spoleenstvím, která zaslala píspvek za minulý rok a také tm, která již zaslala píspvek za letošní rok. Karel Hasal, pokladník NR Vydává NR SF, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, název útu: Sekulární františkánský ád, íslo útu: /0800 3

4 4 Dopis generální ministryn, sestry Encarnación del Pozo Moji drazí brati a sestry, Madrid 18. února 2003 Národním radám lenm mezinárodní rady Všem bratrm a sestrám SF v tchto kehkých a dramatických chvílích naší mezinárodní situace, kdy stojíme ped hrozbou války, vám všem zasílám s obnoveným pesvdením pozdrav zjevený Františkovi: Pán a ti dá (svj) pokoj! (Záv 23). Pokoj je Boží dar, vložený do rukou lovka, kehký dar, o který se musí peovat, protože prostupuje každou úrove života: osobní, rodinnou, sociální, politickou, ekonomickou, ekologickou. My, sekulární františkáni, jsme povoláni k tomu, abychom byli nositeli pokoje, který je teba neúnavn budovat (ehole 19). Nepestávejme doufat v mír, žijme jej sami a nabízejme jej všem kolem nás jako dílo spravedlnosti a ovoce usmíení a bratrské lásky; propagujme a rozšiujme mírové ideje a postoje vyvíjením vlastní iniciativy, sami jako jednotlivci i jako spoleenství a františkánská rodina; spolupracujme s hnutími a institucemi, které se zasazují o mír (Generální konstituce 23.1); podporujme svými modlitbami a upímným závazkem všechny snahy, které propaguje Svatý Otec, aby zabránil válce. Musíme být také schopni zapojit se do odvážných aktivit v souladu s naším františkánským povoláním k šíení pravého ducha pokoje, s rozlišením a podporou skutenosti, že lidská bytost nemže být zasažena ve své dstojnosti žádným vykoisováním nebo útiskem, okrajováním svých práv, nespravedlností nebo neužiteností. Etika míru má své koeny v etice spravedlnosti, která vyžaduje výrazné zmny v ekonomickém ádu a v oblasti solidárního rozvoje lidstva. Bez spravedlnosti není opravdový mír: Spravedlnost vytvoí pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpeí navky (Iz 32,17). Jako františkánští kesané nemžeme zstávat necitliví a nevnímaví. Jsme voláni k tomu, abychom byli kvasem ve svém okolí svdectvím naší bratrské lásky a jasnou kesanskou motivací (Generální konstituce 19.1), s vdomím, že POKOJ je univerzální, nedlitelný dar a dílem lidí dobré vle. Pokoj se nedá vnutit. Bh nám pokoj nedaroval zpsobem, jakým jej dává svt (Jan 14,27), ale jako ovoce svého pikázání lásky. V souasné situaci mže pomoci i nejmenší gesto spojující nás s mírem: umístní svíky na okn, bílá vlajka nebo vlajka s barvami duhy na balkon nebo ve dveích; msíní setkání bratrského spoleenství otevené dalším lidem k modlitb za mír; modlitba ržence k Pann Marii, Královn míru; modlitba svatého Františka za pokoj. Bume spojeni v modlitb, v prosbách k Bohu života a pokoje, zdroji našeho všeho dobra. Kéž ten, který nás volá od útisku a konflikt ke svobod a spolupráci pro dobro všech, pomže lidem kdekoliv na svt budovat svt míru více založeném na tyech základech, které pojmenoval blahoslavený papež Jan XXIII. ve své historické encyklice: na pravd, spravedlnosti, lásce, svobod. (Poselství Svatého otce ke Svtovému dni míru). Vaše sestra a ministryn, Encarnación del Pozo 4

5 5 Národní rada Sekulárního františkánského ádu ve spolupráci s ádem Minorit v rámci jubilejního roku sv. Kláry vás srden zve na POU DO ASSISI ve dnech kvtna 2003 Pedbžný program steda V poledních hodinách odjezd z Prahy pes Jihlavu a Brno do Mariazell, ubytování tvrtek Mariazell poutní mše svatá ve svátek P. Marie, prostednice všech milostí. Pokraování v cest, veer dojezd do Assisi, ubytování pátek Assisi poutní mše svatá u sv. Kláry a další program v rámci jubilea vetn prohlídky msta a návštvy Porciunkule sobota Assisi mše svatá v bazilice u hrobu sv. Františka. Pokraování v cest na Alvernu (pobožnost k sv. Františku, prohlídka). Dojezd do Padovy, ubytování nedle Padova mše svatá v bazilice u hrobu sv. Antonína. Odjezd smr R pes Brno a Jihlavu, dojezd do Prahy ve veerních hodinách. Pedbžná cena zájezdu: 5.000,- K/osoba POZNÁMKA Zájezd pipravujeme pednostn pro leny SF, eventueln jejich píznivce. Žádáme Vás proto o sdlení potu zájemc z Vašeho místního spoleenství nejpozdji do 31. bezna Místa budeme zajišovat v poadí, ve kterém nám budou zaslány pihlášky. Všem pihlášeným zašleme podrobné informace do Pihlášky na adresu: Národní rada Sekulárního františkánského ádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno, 5

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA NR SFŘ V ČR ZA ROK 2008 Obsah: 1. Stav NBS SFŘ v ČR a) členská základna b) hospodaření za rok 2008 c) volební kapituly a BPV 2. Činnost národní rady a) zasedání NR b) akce pořádané NR či

Více

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007 Spojení z: * do: Jindichv Hradec 3 hod, 156 km, 184,- K / 129,- K Praha hl.n. Odj. 14:14 R 639 Praha-Vršovice 14:18 14:19 íany 14:35 14:35 Stranice 14:42

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000 1 Milí brati, milé sestry, ZPRAVO DAJ NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 1 ERVEN 2000 dkuji za vás Bohu, když na vás myslím ve svých modlitbách. Pipomínám si setkání s mnohými z vás, pipomínám si i vaši upímnou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003

Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003 Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu v České republice za rok 2003 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a příznivci Sekulárního františkánského řádu, jak se již v posledních letech stalo pravidlem

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 ČÍSLO 1 ČERVENEC 2006 Vážení delegáti, milí hosté, sestry a bratři. Jménem svým i nové národní rady děkuji za důvěru, kterou jste nám svou volbou projevili. Zároveň

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015. Zápis z jednání NR dne 31.05.2013

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015. Zápis z jednání NR dne 31.05.2013 . zápisu: 06 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SF V R 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 31.05.2013 P ítomni: Ji í Šenký OFS, František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Alexandra Tesa íková OFS, Markéta Strašíková

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004

NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF 2003-2006 ÍSLO 6 ZÁÍ 2004 Žena aneb - ím se povznášejí naše sestry Než Pán Bh vytvoil ženu, dostal se až k šestému dni práce pesas. Andl se zjevil a ekl: Pro se tou jednou zabýváš

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Zpracoval: br. František Reichel OFS, zástupce národního ministra SFŘ v ČR

Zpracoval: br. František Reichel OFS, zástupce národního ministra SFŘ v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SFŘ V ČR ZA ROK 2013 Obsah: 1. Stav NBS SFŘ v ČR 1.1 Místní bratrská společenství a členská základna 1.2 Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004

NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2003-2006 ČÍSLO 7 LISTOPAD/PROSINEC 2004 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, nýbrž má s námi trpělivost (2 Pt 3,9) Čekání na příchod Ta moje dnešní úvaha se bude opírat o dvě docela

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval

IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval IX. EBICYKL 1992 Dolnomoravský Úval dle Viktora Jelínka Etapy 1. etapa 12.7. eské Budjovice - Jindichv Hradec - Kunžak 104 km 2. etapa 13.7. Kunžak - Slavonice - Daice - Myslibo u Tele 70 km 3. etapa 14.7.

Více

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997-2000 číslo 15 13. února 2000

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997-2000 číslo 15 13. února 2000 τ SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997-2000 číslo 15 13. února 2000 Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry! Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Program jednání: 1. projednání zápisu z VNK Velehrad 2012 jednomyslně schváleno

Program jednání: 1. projednání zápisu z VNK Velehrad 2012 jednomyslně schváleno č. zápisu: 02 ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 2015 Zápis z jednání NR dne 23.6. 2012 Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, Luboš Kolafa OFS, Markéta Strašíková OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

PROGRAM VALNÉ HROMADY: ZÁPIS z Valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 12.5. 2012 od 20,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 12.5. 2012 od 20,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda Úast

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXVIII. MEZINÁRODNÍ PODZIMNÍ KOLOKVIUM POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

Více

2. den 30. 7. Brno Slavkov Zda člověk listům podobá se, tvá svěží mysl právě ptá se?... 1. den 29. 7. Brno Svět je až po okraj pln Boží skvělosti

2. den 30. 7. Brno Slavkov Zda člověk listům podobá se, tvá svěží mysl právě ptá se?... 1. den 29. 7. Brno Svět je až po okraj pln Boží skvělosti 2. den 30. 7. Brno Slavkov Zda člověk listům podobá se, tvá svěží mysl právě ptá se?... a bylo pondělí, den druhý 1. den 29. 7. Brno Svět je až po okraj pln Boží skvělosti a byla neděle, den první 3. den

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více