Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1

2 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Sídlo: Drozdov 106, Cerhovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy : Údaje o vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Peksová zástupkyně ředitelky školy: p. Marcela Štichová Adresa pro dálkový přístup: Telefon: Zřizovatel: Název: Obec Drozdov Adresa: Drozdov 104, Cerhovice Kontakt: Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Drozdov funguje od jako samostatný právní subjekt. Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola v Drozdově je neúplná dvojtřídní vesnická škola, do které chodilo ve školním roce 2012/ žáků ročníku. V I. třídě byli vyučováni žáci 1., 2. a 3. roč. /celkem 20 /, ve II. třídě 4.a 5. roč. / celkem 17/. Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto šk. roce bylo zapsáno 28 žáků. Školní družina zajišťovala pro žáky provoz před i po vyučování. Přihlášeno bylo 25 dětí. Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky. Součásti školy: Kapacita: Základní škola 45 Školní družina 25 Mateřská škola 28 Školní jídelna 200 2

3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Mateřská škola stupeň ZŠ 2 37 Školní družina 1 25 Školní jídelna X 65 Údaje o školské radě: Členové:. Irena Němečková - předsedkyně Marcela Homolková Jitka Humlová Kontakt: p. Irena Němečková, tel.: Materiálně technické podmínky školy: Učebny, herny Knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním náčiním. Vybavení učebnicemi a učebními texty. Výuka probíhá ve 2 kmenových třídách, v případě potřeby také v herně školní družiny. MŠ má k dispozici 2 třídy. Pro potřeby žákovské knihovny slouží menší místnost na chodbě v 1. poschodí budovy. Půjčovní doba - kdykoli po domluvě s knihovnicí. V areálu školy se nachází školní zahrada, která slouží k relaxaci a odpočinku dětí ZŠ, MŠ i ŠD. Je vybavena dřevěnými herními prvky: kládovou houpačkou, dvěma pružinovými houpačkami, závěsnou houpací sestavou se skluzavkou, prolézačkou a pískovištěm. K relaxaci dětí slouží také školní dvůr. ZŠ nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, využívá proto tělocvičnu v budově OÚ v Drozdově, školní zahradu a školní dvůr, hřiště TJ Drozdov, přírodní prostory v areálu koupaliště, případně sportovní areál při ZŠ a MŠ Cerhovice. Třídy jsou vybaveny lavicemi a židlemi s nastavitelnou výškou, počítačovými stoly a otočnými židlemi, novými skříňkami na ukládání knih a sešitů a regálem na kufříky. Škola je vybavena základními moderními učebními pomůckami /zpětný projektor, promítací přístroj, nástěnné obrazy a přehledy učiva, didaktické hry a soubory, škola vlastní řadu výukových programů na PC a další učeb. pomůcky dle povahy jednotlivých vyučovacích předmětů/. Ve školním roce 2011/2012 byla z prostředků EU pořízena nová interaktivní tabule.nákup dalších učebních pomůcek je závislý na finančních prostředcích školy. Hračky ve ŠD a v MŠ jsou dle potřeby doplňovány a obměňovány. Škola má k dispozici základní sportovní nářadí a náčiní. Žáci používají moderní učebnice a učební texty opatřené doložkou MŠMT. Fond učebnic škola dle finančních možností postupně obměňuje. 3

4 Vybavení kabinetů Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou. Hygienické zázemí Stravování Školní družina Bezpečnost žáků K ukládání učebních pomůcek a materiálu slouží kabinet na chodbě v 1. poschodí, některé učební pomůcky jsou uloženy také ve třídách. Učitelé se scházejí v ředitelně školy, která slouží zároveň jako sborovna. Je vybavena výpočetní a kopírovací technikou. Všechna zařízení slouží pedagogům pro jejich práci. Základní škola je vybavena 1 televizorem a 1 DVD přehrávačem, technikou na přehrávání mg. kazet a CD, kopírovací technikou, 13 kusy počítačů pro potřeby dětí a žáků, z toho 7 počítačů s trvalým připojením k internetu,, laserovou tiskárnou a scannerem. Dalších 5 počítačů se 3 tiskárnami slouží zaměstnancům školy pro administrativní účely a učitelům na přípravu a tvorbu digitálních učebních materiálů. Škola disponuje moderním sociálním zařízením / umývárny, toalety/ v souladu s hygienickými normami. V červnu 2012 byla škola vybavena novými dřevěnými šatními skříňkami. Žáci i zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně, která se nachází v přízemí školní budovy. Školní jídelna nabízí žákům dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu /pro děti ze ŠD/. Je vybavena novým nábytkem. Školní jídelna zajišťuje také stravování pro děti z MŠ, zaměstnance školy a mimoškolní strávníky. ŠD má pro své činnosti samostatnou místnost, zajišťuje pro děti provoz před i po vyučování. K činnosti využívá také prostory mateřské školy. ŠD je vybavena moderními stolky a židlemi, počítačovým koutkem pro žáky, skříňkami na ukládání materiálu a pomůcek. Podlahovou krytinu ve všech třídách tvoří linoleum. Do odpočinkové zóny ve třídách a hernách byly pořízeny koberce. Nebezpečná místa (první a poslední schod na schodišti) jsou označena žlutou barvou. Přehled pracovníků školy: Základní údaje o pracovnících školy: Fyzické osoby: Počet pracovníků celkem 9 Přehled o pedagogických pracovnících: Pracovník Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace Eva Peksová Ředitelka 1,000 VŠ - PF Učitelství pro1.st. ZŠ Irena Němečková Učitelka ZŠ 1,000 VŠ - PF Učitelství pro1.st. ZŠ Marcela Štichová Učitelka ZŠ 0,455 SŠ - SpgŠ Vychovatelství Irena Volfová Učitelka ZŠ 0,182 SŠ SpgŠ Pedagogické Státní zkouška z pedagogiky a 4

5 lyceum Studentka VŠ psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky volného času Irena Volfová Učitelka MŠ 0,419 SŠ SpgŠ Pedagogické lyceum Studentka VŠ Státní zkouška z pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky volného času Irena Volfová Asistentka pedagoga v ZŠ 0,125 (od 2. pololetí) SŠ SpgŠ Pedagogické lyceum Studentka VŠ Státní zkouška z pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky volného času Alena Štochlová Učitelka MŠ 1,000 SŠ - SpgŠ Učitelka MŠ Soňa Matějková Asistentka pedagoga MŠ Soňa Matějková Asistentka pedagoga ZŠ 0,75 Studium pro asistenty pedagoga 0,25 Studium pro asistenty pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Marcela Štichová Vychovatelka ŠD 0,679 SŠ- SpgŠ Vychovatelství Jaroslava Mottlová 0,207 SOU - Asistentka pedagoga MŠ / provoz před vyučováním / Pozn. V tomto šk. roce získala škola souhlas OŠMS Krajského úřadu Středočeského kraje ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídách, ve kterých se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Údaje o nepedagogických pracovnících: Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Jaroslava Mottlová Školnice v ZŠ 0,813 pro práci způsobilá Jaroslava Mottlová Topič 0,188 pro práci způsobilá Soňa Matějková Školnice v MŠ 0,375 pro práci způsobilá Miroslava Drsková Kuchařka 1,000 Kvalifikovaná Alena Vaicová Vedoucí ŠJ 0,375 pro práci způsobilá 5

6 Základní škola: Obory vzdělání: Učební plány vycházely v roč. ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 50/2009 ze dne Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Děti jsou do školy přijímány na základě zápisu k povinné školní docházce. Zápis proběhl v souladu se školským zákonem č. 561/2004 (v platném znění). K zápisu se dostavilo celkem 13dětí, z toho dvěma dětem byl povolen odklad školní docházky. Výsledky vzdělávání žáků: Přehled o prospěchu: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem Přehled o chování: Ročník Počet žáků Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ Celkem Snížená známka z chování nebyla udělena žádnému žákovi. Pochvaly: Šesti žákům byla udělena pochvala za zajišťování akce Vítání občánků v obci Drozdov. Jedenácti dětem byly uděleny pochvalné listy za úspěšnou práci v kroužku Tvořivé činnosti při školní družině. Osmnáct dětí obdrželo pochvalný list Putování s lvíčkem Fogem za úspěšnou práci ve Sportovním a turistickém kroužku. Údaje o zameškaných hodinách: Třídy Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Eva Peksová, Mgr. Irena Němečková, Mgr. Marcela Štichová Irena Volfová Název akce Tvorba DUM Setkání výchovných poradců (PPP Hořovice) Tvorba DUM Tvorba DUM Setkání školních metodiků prevence Tvorba DUM Celkem vynaloženo na DVPP: 0,- Kč. (Veškeré kurzy byly zdarma.) Literatura: Řízení málotřídní školy (CD) ,- Kč Výchova dětí v oblasti požární ochrany (CD)... zdarma Komunikace a výchovná práce se znevýhodněnými dětmi (kniha, CD) zdarma Česká společnost v novodobé Evropě (kniha, CD). zdarma První pomoc není věda... zdarma Periodika: Učitelské noviny Informatorium Školství Celkem : 711,- Kč Výsledky inspekce: Ve školním roce 2012/2013 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové kroužky: Sportovní a turistický kroužek Tvořivé činnosti / v rámci ŠD / Vítání občánků / hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností / Kurz německého jazyka zajišťovala jazyková škola SCHOOL TOUR Hra na hudební nástroje zajišťovala soukromá hudební škola Píšťalička 7

8 Soutěže: Školní kola soutěží: Soutěž v recitaci Soutěž ve zpěvu Pythagoriáda matematická soutěž pro žáky 5. roč. Matematická olympiáda Klokan - kategorie Cvrček pro roč. - kategorie Klokánek pro roč. Atletický trojboj Soutěž ve sběru papíru Soutěž ve sběru kaštanů Výtvarná soutěž organizovaná ve spolupráci s MS Holý vrch Zapojení školy do okresních kol soutěží: Soutěž v sólovém zpěvu Králodvorská koruna Soutěž Dětských recitátorů v ZŠ a MŠ Lochovice Pythagoriáda matematická soutěž pro žáky 5. roč. v Berouně Fotbalový turnaj - Mc Donalds Cup ( postup z okrskového do okresního kola) v Hořovicích Výtvarná soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje V průběhu celého školního roku škola spolupracovala škola s nakladatelstvím Fragment a Albatros. Nakladatelství Fragment připravilo pro žáky interaktivní kvíz, na jehož řešení se podíleli i žáci naší školy. Ocenění získaná v okresních kolech soutěží: Králodvorská koruna 3. místo - soutěž v sólovém zpěvu - Michal Papert (1.r.), Anežka Grosmanová (1. r.), Zuzana Papertová (3.r.), Anna Ešková (4.r.).Anežka Fryaufová (4.r.) 2. místo Anna Ešková (4.r.) a Anežka Fryaufová (4.r.) - soutěž v komorním zpěvu Pythagoriáda (matematická olympiáda) 10. místo Sandra Noskyová (5.r.) - úspěšný řešitel (ze 79 účastníků 4. v počtu získaných bodů) Recitační soutěž v ZŠ a MŠ Lochovice Diplom za účast v okresním kole recitační soutěže obdrželi: Marie Čerplová (2.roč.), JaroslavWimmer (2.r.), Zuzana Papertová (3.r.), Eva Wimmerová (4.r), Adéla Křivánková (4.roč.) a Veronika Šottová (5.r.) Výtvarná soutěž vyhlášená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje - 2. místo (3. kategorie) získala Eva Wimmerová 8

9 Významné akce základní školy. Září- slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání žáků 1.ročníku - cvičení v přírodě Říjen zahájení sběru kaštanů pro MS Holý vrch - Čokoládový sen WORK CHOP práce s čokoládou - výlet turistického kroužku na Plešivec -volby do školního parlamentu -výlet Praha návštěva Pražského hradu, exkurze v České televizi -beseda,,proč vztahy mezi dětmi Listopad hudebně naučný pořad,,devatero řemesel -nácvik vánočního vystoupení žáků Betlémské zastavení -výlet turistického kroužku- výstava,,pod hladinou Vltavy, Orloj -vítání občánků Prosinec mikulášská nadílka zajišťovalo SRPŠ a ŠJ -zdobení stromu před školou vlastnoručně vyrobenými ozdobami dětí - výzdoba školy s vánoční tematikou - Betlémské zastavení vystoupení žáků školy u vánočního stromu (spolupráce s OÚ v Drozdově a zájmovými složkami v obci) -Workshop,,Veselá včelička práce s medem, zajímavosti o životě včel - Vánoce v ŠD- Den otevřených dveří ve ŠD tvůrčí dílny -posezení u stromečku rozdávání dárků, vánoční tradice Leden zahájení plaveckého výcviku -soutěže a hry dětí na sněhu -zápis žáků do 1.ročníku téma,,zápis ve Šmoulí školičce -vítání občánků - recitace básní, zpěv písní, hra na flétnu Únor školní kolo pěvecké soutěže -divadlo Příbram představení,,pračlovíček -školní kolo recitační soutěže -IV.ples SRPŠ na podporu ZŠ a MŠ Drozdov -vítání občánků přednes básní,hra na flétny,zpěv písní Březen okresní kolo pěvecké soutěže,,královodvorská koruna - matematická olympiáda kategorie Cvrček a Klokánek - okresní kolo soutěže sólových recitátorů v ZŠ a MŠ Lochovice - zdobení stromu na návsi kraslicemi - velikonoční výzdoba školy - soutěž,,o nejhezčí kraslici - Den otevřených dveří v ŠD velikonoční zvyky a tradice Duben zahájení sběru papíru - výlet turistického kroužku Praha Holešovická tržnice zrcadlové bludiště, výstava,,giganti doby ledové - Den země environmentální výchova, příroda a její ochrana - projekt,,po stopách lesního mužíčka - poznávání stromů, keřů a rostlin, práce s přírodninami - exkurze na skládku Hořovice třídění odpadu - MC DONALDS CUP turnaj škol v kopané ( Hořovice) - projekt,,čarodějný den čarodějné učení,soutěže,čarodějná diskotéka Květen vítání občánků hra na flétny,přednes básní,zpěv písní 9

10 - okresní kolo MC DONAJD CUP turnaj v kopané - beseda s policií ČR - projekt,,mezinárodní Super Star zpěv, taneční vystoupení - beseda,,proč Červen Den dětí ve škole bublinková show - divadlo,,vysmáto pohádka,,o červené Karkulce - nocování ve škole - školní výlet Čechova stodola u Bukové,zámek Dobříš - návštěva učitelky 1.třídy v MŠ - rozloučení se žáky 5. ročníků Spolupráce se SRPŠ Rodiče žáků spolupracují při zajištění některých akcí jako např. Mikulášská nadílka Betlémské zastavení pomoc při výrobě kostýmů Školní ples SRPŠ Čarodějný den materiálové zajištění akce ze strany rodičů Spolupráce se OÚ Drozdov a Sborem pro občanské záležitosti Zajišťování akce Vítání občánků (4x ročně) Vystoupení u vánočního stromu na návsi Výroba dárků pro důchodce ( posezení v Točníku) Školní ples finanční příspěvek obce na pořádání plesu Akce moravští Drozdováci - DOD ve škole, zajištění stravování pro hosty (2 dny) MDD v obci spolupráce s ostatními složkami v obci Spolupráce s mysliveckým sdružením v obci /MS Holý vrch/ Zajištění vánočních stromků a klestu na výzdobu školy o Vánocích Vycházka ke krmelci děti nosí krmivo pro lesní zvěř Beseda se členem MS Pořádání soutěží pro děti /výtvarná soutěž, soutěž ve sběru kaštanů/ Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Drozdov Využívání hřiště pro potřeby Tv ve škole TJ zabezpečuje mimoškolní sportovní vyžití žáků školy Spolupráce při přípravě žáků na fotbalový turnaj Mc Donalds Cup Spolupráce s Klubem leteckých modelářů Beseda se členy KLM, exkurze v dílně leteckých modelářů, prohlídka modelů letadel Společná schůzka zástupců KLM, vedení školy a třídních důvěrníků SRPŠ týkající problematiky získání zájmu dětí a rodičů o činnost v KLM Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - pravidelné besedy Proč? anonymní otázky dětí, rozhovory o problémech, které děti trápí - informování rodičů o aktuálních problémech, předávání informačních materiálů - školní parlament tvorba třídních pravidel, návrhy školních akcí - charitativní akce prodej výrobků pro fond SIDUS, nadace Chrpa, Kapka naděje apod. 10

11 Akce k enviromentální výchově - vycházky do přírody, kartotéky listů 4. a 5. roč. - vycházka ke krmelci pomáháme zvířatům - Den Země příroda a její ochrana - třídění odpadu - ve škole jsou umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty - exkurze na skládku v Hořovicích Projekty: Po celý školní rok probíhaly projekty Zdravé zuby, Ovoce do škol, EU - Peníze školám, Proškoly.cz. Projekt Zdravé zuby je preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Podporuje u žáků správnou péči o chrup. Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol zpravidla 1x za 14 dní. Projekt EU Peníze školám projekt dotovaný EU zaměřený na zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy, vytvoření digitálních učebních materiálů pro použití ve výuce a zkvalitnění výuky díky využití moderních ICT technologií. Projekt Proškoly.cz slouží k průběžnému ověřování schopností dětí formou testů, testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu s okamžitým on-line vyhodnocením. Výsledky 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků (organizované ČŠI) Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku: Český jazyk 89% Anglický jazyk 88% Matematika 73% 11

12 Zpráva o činnosti mateřské školy v Drozdově ve školním roce 2012/2013 Počet zapsaných dětí : 28 ve věku od 3 do 6 let Provoz MŠ: hod Vedoucí učitelka: Alena Štochlová, kvalifikovaná - SPgŠ Prachatice obor učitelství na mateřských školách Učitelka: Irena Volfová, kvalifikovaná - SPgŠ Beroun, na zkrácený pracovní úvazek Asistentka pedagoga: Soňa Matějková, kvalifikovaná, na zkrácený pracovní úvazek. Školnice: Soňa Matějková na zkrácený pracovní úvazek. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Alena Štochlová. Soňa Matějková Název akce Pravidelná příprava preventistů BOZP Studium na SpgŠ Beroun doplňování kvalifikace Výchovně vzdělávací práce Vychází ze školního vzdělávacího programu Dobré ráno, dobrý den, který je rozpracovaného do jednotlivých měsíců a tématických celků. Z důvodu přítomnosti druhé učitelky v době od 9.00 do 12.00hod se výchovná práce dělila na dvě skupiny. Skupina předškolních dětí pod vedením paní učitelky Aleny Štochlové využívala pro svou práci mimo jiné i pracovní sešit Kuliferda. Mladší děti pracovaly pod vedením slečny učitelky Ireny Volfové. Toto rozdělení pro dobu výchovné práce se velmi osvědčilo. Děti pracovaly v menších skupinách a učitelky se jin mohly více věnovat individuelně zcela v souladu s ŠVP. Děti si velmi oblíbily tématické bloky, ve kterých se hravou a trochu netradiční formou seznamují s různými dovednostmi. Novinkou pro letošní rok byly různé workshopy, na kterých se děti dovídaly za pomoci interaktivních programů mnoho zajímavostí např. o čokoládě, včelách a smyslech. Zvláštní oblibě u dětí se již opakovaně těší tzv. Zvířátkový týden- děti si mohou na celý týden donést do školy svá domácí zvířátka, kde si povídáme o konkrétních zvířatech. Děti se učí o ně pečovat ( dát jim potravu, vyměnit vodu ) učíme se rozlišovat rozdíly mezi srstí, peřím apod., velkou pomoc nám poskytují rodiče i 12

13 prarodiče dětí, kteří nám již sami nabízejí návštěvu u nich doma, kde děti mohou vidět různá domácí i hospodářská zvířata. Barevný týden každý den se oblečeme do jiných barev a hrajeme si s barvami. I paní kuchařka nám pomáhala a uvařila na červený den rajskou omáčku, zelený den špenátovou polévku, žlutý den vaječnou pomazánku apod. Týden plný chutí v tomto týdnu si dětí procvičují své chuťové pohárky. Ke slovu přijdou i ostatní smysly při různých hrách. Pohádkový týden který je věnován vytváření různých druhů loutek ( papírových, plošných, prstových, ale i netradiční loutky z vařeček apod.), tak i intenzivnějšímu seznamování dětí s literaturou, ať již ve formě četby, poslechu reprodukované pohádky, sledování DVD. V neposlední řadě i návštěvou divadla, kdy jednotlivé soubory navštíví naši MŠ nebo jezdíme s dětmi do kamenných divadel v Plzni, Příbrami i Praze. Údaje o aktivitách MŠ ZÁŘÍ divadlo v MŠ Cerhovice O LÍNÉ ČIPERCE SOLNÁ JESKYNĚ INDIÁNSKÁ VÝPRAVA na Třenickou horu ŘÍJEN SOLNÁ JESKYNĚ ČOKOLÁDOVÝ SEN TÝDEN PLNÝ CHUTÍ loutková pohádka Divadlo bez hranic O Petříkovi aneb jak se žije v pohádce LISTOPAD výchovný koncert ŘEMESLA Solná jeskyně PROSINEC mikulášská nadílka Vánoční besídka workshop Veselá včelka pohádka v MŠ O nepovedeném čertíkovi Vánoční posezení s housličkami paní Grosmanové 13

14 ÚNOR výukový program NENÍ KRMÍTKO, JAKO KRMÍTKO další workshop SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ BŘEZEN divadlo ALFA Plzeň pohádka Žabákova dobrodružství Liduščino divadlo ve školce Veselé velikonoce o lidových zvycích DUBEN divadlo Vysmáto ve školce Pohádka O lišce fotografování Liduščino divadlo ve školce Kudy cesta do pohádky KVĚTEN hudební pohádka Kouzelné housličky besídka pro maminky v hod. pohádka v MŠ Cerhovice O třech prasátkách celodenní výlet ZOOpark Fištron ČERVEN MDD ve školce Divadelní představení Modré království Bublinová show sportovní hry divadlo v MŠ pohádka O lišce Spolupráce s OÚ Stalo se již tradicí, že úzce spolupracujeme při přípravě vystoupení u rozsvěcení vánočního stromku. Další tradiční akce je oslava MDD, na které se podílejí všechny zájmové složky v obci. Obecní úřad nám také finančně pomáhá při Olympiádě. Za MŠ zpracovala : Alena Štochlová 14

15 Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ a MŠ Drozdov / 2013 Počet oddělení: 1 Počet zapsaných žáků: 25 Počet pedagogických pracovnic: 1 / na částečný úvazek / Charakteristika školní družiny: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole v Drozdově je součástí školy. Nachází se v její budově v prvním patře, kde má svoji samostatnou místnost. Školní družina využívá i další prostory školy - třídy ZŠ a MŠ, školní jídelnu, zahradu a dvůr. Vzdělávání ve školní družině se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání - Svět kolem nás je velký zdroj poznání. Školní družina je zařízení pro volný čas, založený na dobrovolnosti a zájmu účastníků. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Činnost školní družiny je přizpůsobena potřebám žáků / hry, soutěže, přírodovědné, sportovní, výtvarné a pracovní činnosti, práce s počítačem, pobyt venku apod./. Provoz ŠD mohou využívat i žáci v souvislosti s organizací výuky a zájmových kroužků. Školní družina zabezpečovala provoz před vyučováním a po vyučování. Provoz před vyučováním od 6.30 do 7.40 hod. zabezpečovala pomocná vychovatelka / asistentka pedagoga / Jaroslava Mottlová. Činnost se uskutečňovala v prostorách ŠD. Provoz školní družiny po vyučování začínal v a končil v hodin. Každé sudé úterý pracoval při ŠD kroužek Tvořivé činnosti, který mohli navštěvovat i žáci, kteří nebyli přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. Provoz školní družiny po vyučování od do hodin a činnost kroužku Tvořivé činnosti od do hodin zajišťovala vychovatelka Marcela Štichová. Provoz školní družiny od do hodin zabezpečovala pomocná vychovatelka / asistentka pedagoga / Soňa Matějková. Činnost se uskutečňovala v prostorách MŠ. Akce školní družiny, které se uskutečnily ve šk. roce 2012/2013 září - Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 za přítomnosti zástupců obce, rodičů a žáků / ve spolupráci se ZŠ a OÚ Drozdov / 3/ Informační schůzka rodičů žáků navštěvujících ŠD / informace související s organizací ŠD / 6/ říjen - Sběr kaštanů / spolupráce s MS Holý vrch / Podzimní skřítkové - práce s přírodninami - soutěž o nejhezčího panáčka z listí / společně s MŠ / 18/ Naučný výlet Praha - Pražský hrad, exkurse do České televize / ve spolupráci se ZŠ / 24/

16 listopad - Den otevřených dveří ve ŠD Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - příprava akce školní družiny pro rodiče a veřejnost Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů / Vánoční dekorace - květináč, ozdobná koule Výroba vánočních dekorací - hvězdičky z ořechů - ozdoba na vánoční stromek pro návštěvníky akce Betlémské zastavení v Drozdově bukvic, Výroba vánočních dekorací na prodejní charitativní výstavu - zápich hvězdička, slaměné ozdoby, vánoční ozdoby z ořechových skořápek, šišek, vánoční aranžmá v květináči, dekorativní větvička, dekorace - stromeček Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD 22/ prosinec - Výroba vánočních dekorací na prodejní charitativní výstavu - zápich hvězdička, slaměné ozdoby, vánoční ozdoby z ořechových skořápek, bukvic, šišek, vánoční aranžmá v květináči, dekorativní větvička, dekorace - stromeček Výroba pozvánek na vánoční akci školní družiny Příprava vánoční výzdoby ZŠ a ŠD Betlémské zastavení - vystoupení pro veřejnost na návsi / spolupráce s OÚ a zájmovými složkami v obci / 8/ Charitativní akce - nadační fond Kapka naděje - Pomáháme nemocným / prodejní výstava vánočních dekorací - na návsi u vánočního stromu při akci Betlémské zastavení / 8/ Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů Vánoční dekorace - květináč, ozdobná koule Den otevřených dveří ve ŠD Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - vánoční dílny + doprovodný program - básně, písně, kouzlení, sportovní vystoupení, tanec apod. / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost / 18/ leden - Závody na sněhu - sjezd na bobech 16/

17 Výroba dárků pro děti k zápisu do 1. ročníku / krabička na pastelky / únor - V rámci zápisu do1.tř. ZŠ - zjištění zájmu o ŠD / prohlídka třídy ŠD, hry žáků s kamarády, předání dárku - krabička na pastelky 30/ Pomáháme zvířatům - vycházka do lesa ke krmelci / zajištění potravy pro lesní zvěř, pozorování zvířat, určování stop / Příprava na VI. Ples ZŠ a MŠ Drozdov / spolupráce se SRPŠ / VI. Ples ZŠ a MŠ Drozdov 16/ Hry na sněhu - soutěž O nejhezčího sněhuláka 27/ Výroba velikonočních dekorací / pro žáky domů / Velikonoční dekorace - kraslice s peříčkem v misce březen - Sběr papíru Člověče, nezlob se - soutěž ve stolní hře / společně s MŠ / 22/ Příprava velikonoční výzdoby ZŠ a ŠD Výroba velikonočních kraslic pro návštěvníky ŠD / v rámci dne otevřených dveří ve ŠD / Výroba velikonočních dekorací / pro žáky domů / Velikonoční dekorace - kraslice s peříčkem v misce Výroba velikonočních kraslic pro návštěvníky ŠD / v rámci dne otevřených dveří ve ŠD / Příprava akce v rámci dne otevřených dveří ve ŠD Přijďte mezi nás - zvyky a tradice - velikonoční dílny Akce v rámci dne otevřených dveří ve ŠD - Přijďte mezi nás - zvyky a tradice - velikonoční dílny - zdobení kraslic a perníčků, ukázky prací žáků, pletení pomlázek, posezení u čaje a kávy fotodokumentace, videoprojekce apod. 27/ duben - Den matek - výroba dárků pro maminky - Květina se srdíčkem Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD 22/ Výroba dárků pro důchodce - Srdíčko - zápich z korálků 17

18 Čarodějný den - kreslení, malování, hry a soutěže / společně s MŠ / 30/ květen - Výroba dárků pro důchodce - Srdíčko - zápich Den matek - výroba dárků pro maminky - Květina se srdíčkem Co už dovedeme - soutěživé sportovní činnosti 16/ Výroba dárků pro kamarády z MŠ k MDD - Pejsek - zápich z korálků červen - Pozvání dětí z MŠ do ŠD na oslavu MDD - předání dárku - Pejsek - zápich z korálků - společné hry, loutkové divadlo apod. 6/ MDD v obci / spolupráce školy, OÚ a zájmových složek / 8/ Ze života hmyzu Školní výlet - Čechova stodola, zámek Dobříš 24/ Při školní družině pracoval kroužek Tvořivé činnosti, který navštěvovalo 11 žáků. Scházeli jsme se každé sudé úterý v měsíci od do hodin ve ŠD. Náplní práce kroužku - různé výtvarné a tvořivé techniky. Některé výrobky, které žáci vytvořili, byly použity jako dárky k různým příležitostem nebo jako prodejní předměty v rámci charity ŠD. Za práci v kroužku obdrželo všech 11 žáků pochvalné listy. V průběhu školního roku uspořádala ŠD 2 charitativní akce. Na návsi obce 8. prosince 2012 byl v rámci akce Betlémského zastavení, uskutečněn prodej vánočních dekorací, které žáci vyrobili. Od návštěvníků akce bylo vybráno 1278,- Kč. Prodejní akce pokračovala i v dalších dnech v prostorách školy a 18. prosince 2012 v rámci Dne otevřených dveří ve ŠD - Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - vánoční dílny. Při této akci bylo vybráno 181,- Kč. Celkem bylo v rámci charity vybráno 1459,- Kč. Po odečtení všech nákladů na materiál / 349, - Kč / činil čistý výtěžek Kč. Celkový finanční obnos získaný z charitativních akcí školní družiny ve školním roce 2012/ , - Kč byl odeslán na účet nadace Kapka naděje Akce, které byly uskutečněny ve spolupráci s MŠ, připravuje školní družina pro své mladší kamarády. Společnými akcemi jsou utvářeny kamarádské vztahy, které mají velký vliv na pozdější bezproblémový přechod do ZŠ. V průběhu roku byly odesílány výtvarné práce dětí do časopisů Sluníčko a Mateřídouška. 18

19 Ze všech akcí byla průběžně pořizována fotodokumentace, která byla na závěr školního roku zpracována jako prezentační DVD školní družiny. Za ŠD zpracovala: Marcela Štichová 19

20 Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 a) příjmy 1. celkové příjmy, ,01 Kč 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, ,-- Kč 3. příjmy z doplňkové činnosti, ,-- Kč 4. ostatní příjmy; ,01 Kč b) výdaje 1. investiční výdaje celkem, 0,-- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho ,70 Kč - náklady na platy pracovníků školy, ,-- Kč - ostatní osobní náklady, ,-- Kč - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, ,-- Kč - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, ,90 Kč - stipendia, 0,-- Kč - ostatní provozní náklady; ,80 Kč z toho: - výdaje - projekt EU peníze školám ,-- Kč Přílohy: Výkaz zisku a ztráty V Drozdově: Zpracovala: Mgr. Eva Peksová 20

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: 70632090 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok 2007 2008 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více