PŘÍLOHA II. COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA II. COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007"

Transkript

1 PŘÍLOHA II COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007 (grantová smlouva pro období nebo ) Zašlete prosím tuto řádně vyplněnou a podepsanou zprávu Národní agentuře (NAEP) nejpozději do 30. září 2008 (pro 1-leté prodloužení) nebo do 30. září 2009 (2-leté prodloužení a nová partnerství). Tato zpráva je považována za vaši žádost o proplacení doplatku grantu. Podrobné vysvětlení výpočtu výše grantu naleznete v příloze III vaší grantové smlouvy. Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce poštou a elektronicky (na pracovníka pověřeného aktivitou Projekty partnerství Comenius). Otázky v části A se týkají partnerství jako celku a doporučuje se, aby se na obsahu této části dohodly zúčastněné instituce. Část B se týká jednotlivých zúčastněných institucí. Všeobecné informace: Grantová smlouva č.: COM-MP Název partnerství: WITH SPORT FOR EUROPE WITHOUT DRUGS AND VIOLENCE Partnerské země: Základní škola, Považská 12, Košice, Slovenská republika Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Mővészeti Iskola, Miskolci út 9, 3800 Szikszó, Hungary Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu, ul. Rzeszowska 33, Czudec Poland Vaše partnerství je Vaše instituce je: x Nové / multilaterální (2 roky) Nové / bilaterální (2 roky) Koordinátor x Partner Prodloužení (1-leté) Prodloužení (2-leté) Název vaší instituce: Základní a mateřská škola 1/20

2 Adresa: Šeříková 33, Ostrava-Výškovice Telefon: Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Skřínská Telefon: /20

3 ČÁST A (týká se partnerství jako celku) 1. Obsah partnerství: Shrnutí partnerství: uveďte prosím stručný popis realizovaného partnerství (max. 250 slov). Nezapomeňte, že tento popis může být publikován. Projekt měl sportovní zaměření. Cílem bylo prostřednictvím sportovních aktivit upevňovat u žáků zdravé návyky, vést je k smysluplnému trávení volného času jako prevenci před drogovou závislostí a násilím. Záměrem projektu bylo probudit v žácích sportovního ducha a zdravou soutěživost. Očekávaným cílem bylo i navázání mezinárodních vztahů a přátelství, poznání jiných kultur, tradicí, životních podmínek v partnerských zemích, vedení vzájemného dialogu prostřednictvím sportovních aktivit. Úkolem projektu bylo podpořit motivaci žáků k učení cizích jazyků a zdokonalování se v komunikaci. Součástí projektových aktivit byla tvorba powerpointových prezentací a videozáznamů o sobě, své škole, svém městě. Také záznamů o absolvování minimaraton v rámci Mezinárodního maratonu míru v Košicích, o setkání s osobností sportovního života města nebo sportovcem-absolventem školy. Záznam ze soutěže v hodu papírových vlaštovek, cyklistické soutěže a lehkoatletické soutěže. Výsledkem mezinárodní spolupráce bylo sestavení šestijazyčné anglicko německo slovensko česko maďarsko polské encyklopedie slavných sportovců partnerských zemí, slovníku sportovní terminologie a natočení dokumentárního filmu o dvouleté sportovní spolupráci mezi partnerskými zeměmi během projektových setkání a během Světových dní zdraví. Partnership summary: (please give a brief description (max 250 words) of the Partnership carried out; please note that this description may be used for publication) The project had a sports intention. Its goal was to confirm healthy habits in pupils through sports activities, lead them to utilize their free time as a prevention of drug addiction and violence. The purpose of this project was to wake sports activities in pupils and also a healthy emulation. The expected purpose was even to establish international relationships, to meet new cultures, traditions, to discover similarities and differences in their lives and respect the diversity, intercultural dialogue through sports activities. The biggest goal of this project was to support pupils in learning languages, to improve themselves in communication. A part of activities of this project was making powerpoint s presentations/ video about yourself, your school, your town, taking part in minimarathon during the International Peace Marathon in Košice, meeting with personality from sport s life from your town or school, competition in throwing paper swallows, cycling tour, athletic and ball competitions. The result of the international teamwork was: making the six languages encyclopedia about famous sportsmen of partnership countries with the vocabulary of sports terminology and also making the documentary film about two- year sports life in partner schools connected with celebration of various holidays mentioned in the project calendar such as The World Day of Health and events that took place during the project meetings 2. Cíle a výsledky partnerství: 2.1 Cíle partnerství Shrňte prosím hlavní cíle vašeho partnerství: Jedním ze základních cílů bylo seznámení se zvyky, tradicemi, kulturou a sporty partnerské země. Žáci poznávali slavné sportovce partnerských zemí. Sbírali informace, materiály o slavných sportovcích své země. Z těchto materiálů vytvořili část společné encyklopedie. Výsledky svých prací si žáci průběžně navzájem zasílali. Na druhém projektovém setkání v Ostravě vytvořili 3/20

4 společnou Encyklopedii slavných sportovců. Cílem bylo vzbudit zájem o sportování jako součást zdravého životního stylu bez drog a násilí. Během čtyř Světových dní zdraví v rámci své země a během společných setkání se žáci seznámili se slavnými sportovci a různými druhy sportů, do kterých se také aktivně zapojili. Důležitým cílem partnerství bylo zdokonalení v komunikaci v anglickém jazyce a poznání základů jazyka partnerské země. Žáci doplnili Encyklopedii slavných sportovců o šestijazyčný terminologický slovník v německém, anglickém, polském, českém, slovenském a maďarském jazyce. Během vánočních, velikonočních svátků a na Valentýna si žáci navzájem popsali národní tradice, zvyky.vlastnoručně vyrobené pozdravy si navzájem posílali. Ze zaslaných prací vytvořili ve škole mezinárodní výstavu. Tvořivost projevili při výtvarných návrzích loga sportovní spolupráce.výsledky návrhů si navzájem poslali a vystavili na mezinárodní výstavě ve škole. Nejzajímavější logo každé partnerské země je na titulní straně Encyklopedie slavných sportovců. Dalším cílem bylo zapojit žáky do nácviku lidového tance své země. Videozáznam bude součást dokumentárního filmu. V jakém rozsahu bylo cílů partnerství uvedených v žádosti dosaženo? (Označte odpovídající stupeň : 1= velmi malém; 2= malém; 3= vysokém; 4= velmi vysokém; 5= zcela dosaženo) Pokud zaškrtnete 1 nebo 2, vysvětlete prosím, kterých cílů nebylo dosaženo a proč: 2.2 Výsledky partnerství Kterých z následujících produktů bylo dosaženo? (Zaškrtněte podle skutečnosti) x Kniha/leták x Webová stránka uveďte adresu: x CD-ROM x Video Umělecké předměty Představení (divadelní, hudební, sportovní) Jiné předměty nebo nástroje Pedagogické materiály Strategické/metodické dokumenty Jiné, prosím uveďte jaké: Bylo dosaženo všech výsledků a produktů plánovaných při podání žádosti (porovnejte s tabulkou Očekávané výsledky v žádosti)? x Ano 4/20

5 Ne Pokud se vaše výsledky liší od výsledků uváděných v žádosti, vysvětlete prosím důvody těchto změn: - 3. Komunikace a spolupráce Který/é pracovní jazyk/y jste používali na úrovni partnerství? Během spolupráce bylo komunikováno v anglickém jazyce. Jak byste popsali spolupráci mezi zúčastněnými institucemi? Zapojily se všechny instituce stejnou měrou? Každá partnerská země plnila stejné úkoly podle projektového kalendáře a podle svých technických možností a schopností a tvořivosti žáků.všechny aktivity na oba roky byly splněny. Spolupráce koordinátorů partnerských zemí byla velmi dobrá, nadstandardní a neformální. Navzájem jsme si pomáhali, radili se, konzultovali, komunikace probíhala téměř každý den. Týmová práce žáků byla velmi dobrá. Spolupráci koordinovala a monitorovala na svých webových stránkách Základní škola Povážská z Košic. Projektové setkání se uskutečnila v každé partnerské zemi. Výsledkem úspěšné spolupráce prvního roku je Encyklopedie slavných sportovců partnerských zemí. Za její konečnou úpravu a tisk převzala zodpovědnost Základní škola z Czudce, Polská republika. Dalším produktem vytvořeným v druhém roce spolupráce je dokumentární film, který do závěrečné podoby upravila Základní škola z Sziksó, Maďarská republika. Fotodokumentace mezinárodní spolupráce byla průběžně vystavena na společném picaso webu, za který byla zodpovědná Základní škola v Ostravě 4. Hodnocení a monitorování Uveďte prosím, jak jste monitorovali a hodnotili postup a dopad partnerství (např. pravidelná hodnotící setkání, dotazníky pro zúčastněné, atd.). Výměnou ů mezi učiteli a žáky. Formou chatování koordinátorů učitelů SKYP ( ČR, SL, HU) a telefonicky s maďarskou koordinátorkou. Chat konference žáků všech partnerských zemí. Na projektových setkáních formou anket pro žáky a učitele v Ostravě, na křtu Encyklopedie slavných sportovců v Košicích, v Sziksó, v Czudci. Na setkání Comenius týmů pod vedením žákovských koordinátorů. Anketou ve škole mezi rodiči a žáky v rámci mezinárodních výstav výstupů aktivit partnerství a prostřednictvím školního časopisu Smajlík a Školáček ( ČR, SL). Jaké byly hlavní závěry a důsledky monitorování a hodnocení? Závěry z písemných anket umožnily malé změny oproti plánovaným aktivitám.tyto změny se 5/20

6 týkaly především žáků maďarské školy, jejichž úroveň v anglickém jazyce byla nejlepší a věkové složení v porovnání s nejmladšími polskými žáky největší. Výtvarné práce v rámci Vánoc a Velikonoc je oslovily méně. Proto požádali o možnost místo této aktivity udělat vědomostní kvíz o partnerských zemí, aby je lépe poznali. 1. projektové setkání v Košicích v Slovenské republice Potvrdili jsme si cíle, obsah a formu realizace projektu - Rozdělili jsme si úlohy na první rok spolupráce a dohodli se, že každá země bude plnit úlohy podle projektového kalendáře podle svých možností, představ a tvořivosti žáků. - Dohodli jsme se, že si práce budeme navzájem posílat, porovnávat a vystavovat na mezinárodních výstavách. Základní škola v Košicích bude projekt koordinovat a monitorovat na svých webových stránkách. - Žáci se branstormingem dohodli, že encyklopedie bude mít 20 stran, z toho 5 stran bude patřit sportovcům každé země. Žáci vybrali 13 sportů (football, ice hockey, tennis, skiing, kick boxing, cycling, volleyball, basketball, waterpolo, fencing, motor bike racing, swimming, kayak/canoe) z kterých bude obsah vytvořen podle technických možností každé země. - Součástí encyklopedie bude graf, který žáci vytvoří na základě ankety mezi 50 spolužáky.žáci určili pro anketu tyto otázky: Jaké jsou tvé oblíbené sporty? Kterým sportům se věnuješ? Které sporty sleduješ v televizi? Graf bude zvlášť pro chlapce a dívky. - Součástí encyklopedie bude šestijazyčný slovník těchto názvů ball, player, goal, coach, ice, water, score, match, winner, stadium), které se žáci naučí vyslovovat ve všech jazycích na 2. projektovém setkání v Ostravě. Video nahrávka bude součástí filmu v druhém roce spolupráce. - Komunikace bude probíhat formou ů koordinátorů, výměnou CD a DVD a výtvarné práce budou zaslány poštou. 2. Projektové setkání v Ostravě v České republice Potvrdili jsme si a doplnili výsledný vzhled Encyklopedie slavných sportovců. - Všechny plánované aktivity v prvním roce spolupráce byly splněny. Na základě ankety žáků došlo k těmto změnám v projektovém kalendáři. - Z ankety žáků vyplynula žádost o častější setkání a komunikaci. Dohodli jsme se na vytvoření Comenius účtů pro vzájemné chat konference žákův v počtu 5 účtů pro každou zemi a komunikaci jednou za měsíc v rámci dětských koordinátorů. Účty vytvoří koordinátorka z Ostravy. - Aktivita Vánoce byla na žádost dětí změněna na popis průběhu vánočních svátků doma v jednotlivých rodinách. Žáci si popíší rodinné zvyky a tradice. - Žáci z Ostravy navrhli změnit aktivitu Velikonoce a vytvořit sbírky kraslic a jejich zdobení typických pro každou partnerskou zemi. Tito žáci si vzali na starost vytvoření mezinárodní výstavy v Ostravě a zaslání fotografii všem partnerským zemím. Křest společné Encyklopedie slavných sportovců v Košicích Koordinátorka z Maďarska požádala přivezení typického koláče každé země na výstavu tradic v rámci 3. projektového setkání. Tato aktivita nebyla ve společném projektovém 6/20

7 kalendáři a pro malý časový limit a cestování vlakem se 3 přestupy souhlasí česká delegace pouze se symbolickou výstavou své země. 3. projektové setkání v Sziksó v Maďarské republice Žáci se dohodli na konečné podobě dokumentárního filmu. Na žádost maďarských spolužáků vytvořili sportovní postavičky k možné animaci filmu. - Dohodli se, že každá země zašle na CD píseň ve svém jazyce, která podbarví celý společný film. Téma písně bude souviset s projektem. - Žáci se dohodli, že v Polsku natočí hudební nahrávku šestijazyčné terminologie Encyklopedie slavných sportovců a vloží do společného filmu. Také se dohodli, že do filmu vloží besedu se slavným sportovcem každé země. - Maďarské děti požádaly o změnu aktivity Vánoce a Velikonoce, kterou budou zpracovávat formou vědomostních kvízů v rámci Comenius dní své školy. - Žádost paní ředitelky Lily Stachury na setkání v Czudci přivézt DVD s typickým tancem každé země pro zařazení do kulturního programu školy v rámci 4. mobility. 5. Specifické aktivity (pokud byly): Pokud se vaše partnerství plánovalo v žádosti zabývat tématem interkulturního dialogu, uveďte prosím konkrétní uskutečněné aktivity na místní úrovni a na úrovni partnerství: Žáci se naučili typický lidový tanec, natočili jej na video a stal se součástí společného dokumentárního filmu. Navzájem si vyměnili popis vánočních a velikonočních svátků a tradic své země. Tyto tradice prezentovali na mezinárodních výstavách v rámci školy a na výstavách v Obvodních knihovnách v Czudci, Ostravě a Košicích. V rámci práce na společné encyklopedii se naučili sportovní terminologii a na společných setkáních poznali i jazyk partnerských zemí. V rámci projektových setkání v Košicích (SL) pracovali v místnosti vyzdobené typickými lidovými kroji, vyšívanými ubrusy, výrobky z keramiky a dřeva- fujara, valaška, píšťala. Žáci školy předvedli program sestavený z lidových písní a tanců a zařadili i písně partnerských států. V rámci 2. projektového setkání v Ostravě (ČR) žáci navštívili výstavu Miniuni věnovanou zmenšeninám nejznámějších kulturních památek včetně památek partnerských zemí. Žáci v rámci kulturního programu zazpívali hymnu EU a lidové písně v jazyku anglickém, maďarské, polském a slovenském. V rámci třetího projektového setkání v Sziksó ( HU) se žáci naučili typický maďarský lidový tanec a ochutnali maďarské jídlo guláš. Každá partnerská země připravila národní stůl s typickými kroji, ubrusy, výrobky a koláčem. V rámci 4. projektového setkání se každá partnerská škola zapojila krátkým kulturním programem do oslav czudecké školy. Poznali jsme také skauty v typických uniformách. 7/20

8 Pokud se vaše partnerství plánovalo v žádosti zabývat jednou z priorit programu Comenius pro rok 2007 stanovených ve Výzvě k předkládání návrhů (viz seznam na konci tohoto formuláře), uveďte prosím provedená konkrétní uskutečněné aktivity na místní úrovni a na úrovni partnerství: Zabezpečit možnost stejného přístupu děvčat/žen a chlapců/mužů k partnerství. Všichni učitelé i žáci, v případě svého zájmu, měli stejnou možnost se zapojit do projektu.v rámci aktivit, mobilit a dílčích pracích na výstupech projektu. Práce jednotlivých žáků byla průběžně monitorována a nejaktivnější žáci se účastnili mobilit v partnerských zemích. Při výběru byl brán zřetel na schopnost komunikace v anglickém jazyce a kladný vztah ke sportu. 8/20

9 ČÁST B (o vaší vlastní instituci) 6. Kvantitativní údaje Uveďte prosím v následující tabulce celkový počet učitelů a žáků z vaší instituce a také počet zástupců asociovaných partnerů (a doprovázejících osob v případě mobilit) vaší instituce zapojených do aktivit a mobilit partnerství: Účast na místních aktivitách Ženy / dívky Muži / chlapci Celkový počet učitelů 23 3 Celkový počet žáků Učitelé se speciálními potřebami 0 0 Žáci se speciálními potřebami 5 15 Celkem: 391 Účast na zahraničních mobilitách Ženy / dívky Muži / chlapci Celkový počet učitelů 2 3 Z toho učitelé se speciálními potřebami 0 0 Celkový počet žáků 8 5 Z toho žáci se speciálními i potřebami 0 0 Zástupci asociovaných partnerů 0 0 Doprovázející osoby (v případě mobilit osob se speciálními potřebami) 0 0 Celkem: 18 9/20

10 7. Aktivity partnerství Jaké konkrétní aktivity realizovala vaše instituce (na místní úrovni a v průběhu zahraničních mobilit 1 )? Datum Popis činnosti Zapojené osoby Navázaní kontaktu s partnery formou e -mailové konference žáků. 10 žáků 3 učitelé mobilita - Projektové setkání v Košice, Slovenská republika Účast na závodu 84. minimaratónu míru v Košicích 1. mezinárodní aktivita Evropský týden proti drogám 2007 Výtvarné práce a plakáty s protidrogovou tématikou. Etické dílny Drogy, Přátelé. Sportovní utkání žáků Mezinárodní výstava 1. aktivity Evropského dne proti drogám ze zaslaných výstupů partnerských škol ve vestibulu školy Odeslání doplněného slovníků sportovní terminologie do Maďarska. Vánoční pozdravy, pohlednice všem partnerským žáků 2 učitelé 5 žáků 2 učitelé Všichni žáci školy Konzultant projektu a školitel Etických dílen p. Neuwirt 5 žáků 2 učitelé 6 žáků zemím, píseń Tichá noc zazpívána v jazyce partnerů Všichni žáci školy Odeslání přání a výrobků v rámci svátku svatého Valentýna Žáci 2. stupně, žáci 4.A Mezinárodní výstava Valentýn - výstava zaslaných přání a valentýnských výrobků všech partnerů. 5 žáků Časopis Smajlík s popisem Dne řemesel na naší škole Redakce časopisu 10 žáků Zaslání popisu tradic Velikonoc a výrobků na Všichni žáci školy mezinárodní výstavu všem partnerským zemím. Chat konference o výsledcích soutěže Logo a 6 žáků přípravě konkrétní podoby stránek Encyklopedie Výstava soutěže Logo sportovní spolupráce 2.A, 6.A, 9.A, 9.B, 45 žáků Anketa o sportu pro vytvoření grafů v české části Encyklopedie o slavných sportovcích. 50 žáků 7 učitelů Organizace chat konference žáků všech partnerských zemí. 5 žáků, 25 dívek, 25 chlapců 3 učitelé Instalace výstava v Obvodní knihovně ve Výškovicích 1. rok společné spolupráce 3 žáci 2 učitelé projektové setkání v Ostravě žáci a učitelé celé školy Společná návštěva Obvodní knihovny se zástupci Ova-Jih a vedení naší školy - slavnostní zahájení 6 žáků 4 učitelé projektu Kulturní program žáků školy v anglickém jazyce. Ve Žáci 2. stupně a žáci 4.A společenském sále školy Sportovní Ostrava- návštěva ČEZ arény s prohlídkou, Bazaly s besedou s trenérem.návštěva Ostravské radnice a přijetí u p. Pospíšila. Návštěva muzea v Kopřivnici a expozice Emila Zátopka. 12 žáků 6 učitelů Soutěž v házení papírových vlaštovek. Všichni žáci školy. 1 Podrobnější informace o mobilitách jsou požadovány v části 12 tohoto formuláře 10/20

11 Projektové jednání žáků Výstava návrhů Encyklopedie slavných sportovců Všichni žáci školy Kulturní Ostrava Miniuni, Ostravské muzeum, historická část města 12 žáků 4 učitelé Lanové centrum Ostrava sportovní aktivita 6 žáků 6 učitelů mezinárodní aktivita - Mezinárodní den bez tabáku Plakáty s protikuřáckou tématikou, anketa o kouření sportovní aktivity. Všichni žáci školy Rodiče žáků Mezinárodní výstava výstupů Mezinárodního dne bez tabáku. 6 žáků 2 učitelé mobilita - Slavnostní křest Encyklopedie slavných sportovců v Košicích 4 žáci 2 učitelé Účast na 85. minimaratónu míru v Košicích 4 žáci 2 učitelé ová konference žáků pořádaná žáky naší školy. 6 žáků 5 učitelů mobilita Projektové setkání v Sziksó, Maďarsko 4 žáci 2 učitelé mezinárodní aktivita Den běhu Všichni žáci školy Čtenářský maratón se sportovní a protidrogovou Źáci 1. stupně tématikou v obvodní knihovně ve Výškovicích Maratón pro pana Pavla Kantorka v Bělském lese spojený s účastí p. Táni Netoličkové (Kocembové) Všichni žáci 2. stupně 10 učitelů p. Netoličková/Kocembová Křest publikace o projektu Comenius v společenském sále školy. 20 žáků 5 učitelů Vánoční dílna školy. Žáci a rodiče školy ové přání k Vánocům a popis tradic oslav 35 žáků vánočních svátků v rodinách žáků Návštěva domova důchodců a předání vánočních výrobků zahraničních partnerů 8 žáků 2 učitelé, předsedkyně SRPŠ Den otevřených dveří naší školy - prezentace projektu formou výstavy a anketa k monitorování projektu. Všichni žáci školy Rodiče žáků a budoucích žáků školy Beseda se slavným sportovcem p. Táńa Netoličková/Kocembová a účastnice OH Romana Dubnová. 50 žáků 3 učitelé Časopis Smajlík Beseda se slavným sportovcem českém a anglickém jazyce. 5 žáků 1 učitel Mezinárodní výstava Dne běhu v partnerských zemích ve vestibulu školy. 5 žáků 1 učitel Odeslání digitálních Valentýnek žáků školy do všech partnerských zemí. Žáci 9.A a 9.B 1 učitel Odeslání výtvarných prací Valentýn Žáci 2. stupně a 4.A Mezinárodní výstava Valentýn z prací zaslaných žáky partnerských škol. 4 žáci 2 učitelé Žáci a rodiče školy Velikonoční dílna Mezinárodní výstava Sbírka kraslic Všichni žáci školy Všichni žáci školy 4. mezinárodní aktivita Den zdraví 23 učitelů Comenius week zaslání elektronické pohlednice J. A. Komenskému. Aktivita naep Praha. 6 žáků 1 učitel ová konference žáků k účasti na 4 mobilitě mobilita projektové setkání v Czudci, Polsko 6 žáků 3 učitelé Výstava projektu Comenius v Obvodní knihovně v Ostravě - Výškovicích Čtenáři knihovny Ostrava - Výškovice 11/20

12 V případě potřeby přidejte řádky Byly provedeny všechny plánované aktivity? x Ano Ne Pokud ne, vysvětlete prosím, které aktivity nebyly provedeny a proč. Vysvětlete také do jaké míry to ovlivnilo vývoj partnerství: - Pokud se některé realizované činnosti liší od těch plánovaných v žádosti, vysvětlete prosím proč: Všechny aktivity uvedené v přihlášce byly realizovány v souladu s projektovým kalendářem. V průběhu vývoje našeho partnerství se vyskytla příležitost doplnit o další mobilitu a aktivity, které jsme neplánovali a sloužili k prezentaci a šíření výsledků projektu. 2. mobilita v Košicích Během prvního projektového setkání a návštěvy Českého centra na Rázusovej ulici v Košicích v SR nám jeho ředitelka JUDr. Kateřina Novotná, kterou projekt zaujal, nabídla prostory na prezentaci hotové společné knihy V rámci křtu knihy jsme se symbolicky zúčastnili 85. minimarotonu míru a besedy s jeho patronem československým olympionikem Mudr. Pavlem Kantorkem. Jeho osobnost a zaujetí pro sport nás přivedl myšlence k uspořádání maratónu běhu našich žáků v Bělském lese v rámci projektového Dne běhu a se souhlasem pana Mudr. Pavla Kantorka jsme jej nazvali jeho jménem. Projektové setkání v Ostravě (plán 6/2008) proběhlo na žádost maďarské koordinátora Ildiko Nemes v náhradním termínu. Důvodem byly maturitní zkoušky žáků a státní závěrečné zkoušky koordinátorky. Projektové setkání v Polsku ( plán 6/2009) bylo na žádost ředitelky školy paní Lily Stachury přesunuto z důvodů oslav školy. Škola slavila 5. výročí získání patrona a jeho jména do názvu školy a 80. výročí udělení standarty škole.vedení polské školy si přálo účast partnerských škol na těchto významných oslavách školy a účast v kulturním programu školy s prezentací společné práce na projektu Comenius před veřejností a hosty školy a obce. Pouze pro bilaterální partnerství: Jakou jazykovou přípravu (pokud byla) jste poskytli žákům vaší školy v jazyce vaší partnerské instituce? Uveďte prosím podrobnosti o 1) počtu hodin, 2) tom, kdo poskytoval přípravu, 3) použitých metodách, 4) dosaženém stupni znalostí a 5) možných plánech na zavedení tohoto jazyka do kurikula. Netýká se našeho partnerství. 8. Dopad partnerství 12/20

13 Jaký dopad mělo partnerství na zúčastněné osoby ve vaší instituci a v místním společenství? Dopad na žáky x zvýšení jazykových dovedností x zvýšení dovedností v informačních technologiích x zvýšení sociálních dovedností x zvýšení motivace x zvýšení sebedůvěry x zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách x jiný dopad, uveďte jaký: žáci navázali osobní přátelství se žáky partnerských zemí Prosím okomentujte: Je předpoklad, že žáci budou pokračovat v písemné komunikaci i v osobních setkání po skončení projektu - v rámci sportovních aktivit našich škol. Žáci se stali komunikativnějšími, zručněji ovládají IKT. Naučili se posílat větší soubory pomocí úschovny, formátovat fotografie, pracovat s digtální kamerou. Žáci projevili zájem pokračovat na dalších společných projektech e- twinningových bilaterárních projektů a výměnou článků do školních časopisů Smajlík a Školáčik. x zvýšení jazykových dovedností Dopad na učitele x zvýšení dovedností v informačních technologiích x zvýšení pedagogických dovedností zvýšení motivace X zvýšení dovedností v projektovém řízení x zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách x jiný dopad, uveďte jaký: Pokračování spolupráce i po ukončení projektu na bilaterální úrovni české a slovenské školy. Prosím okomentujte: Vedení škol ČR a SR se dohodli na pokračování a prohlubování spolupráce, na výměně zkušeností z realizace výchovně vzdělávacího procesu a školních vzdělávacích programů. Na realizaci společných sportovních aktivit žáků a učitelů i po ukončení projektu. změny v kurikulu Dopad na školu 13/20

14 x změny v organizačním uspořádání x zvýšená podpora vedení školy změny ve výuce jazyků x zvýšená spolupráce mezi učiteli/zaměstnanci x jiný dopad, uveďte jaký: Realizace společných aktivit i mimo projekt.prezentace školy v zahraničí. Prosím okomentujte: Vzájemná výměna zkušeností z realizace ŠVP v České republice a ve Slovenské republice se uskutečnila během společného setkání učitelů a vedení obou škol v Slovenském raji Výměna metodických poznatků a zkušeností z fungování školního vzdělávacího programu ( ŠVP) v ČR a SR navštívili představitelé školského úřadu Ostrava-Jih z Česke republiky Mestský úrad miestnej časti Košice Západ a Základní školu Povážská. Infomovali se o spolupráci v rámci projektu. Dopad na místní společenství x zvýšená účast rodičů x zvýšení spolupráce s jinými místními školami zvýšení spolupráce s místními podniky x zvýšení podpory a účast jiných místních/regionálních aktérů jiný dopad, uveďte jaký: Prosím okomentujte: S projektem jsme seznámili představitele sportovních odvětví v Ostravě a v Praze, ti nám pomohli s tvorbou Encyklopedie slavných sportovců. Předseda Všesportovního kolegia Moravskoslezského kraje a předseda MŠ KS ČSTV pan Karel Kafka nám zajistil vstupy do ČEZ arény, na Bazaly. Výkonný ředitel a místopředseda ČAS pan Oldřich Zvolánek nám věnoval s materiály na sportovní výzdobu školy. Popište prosím jiné dopady, které jste zaznamenali: Prostřednictvím realizace našeho projektu Mestská časť Košice - Západ a její starosta, PhDr. Pavol Mutafov, navázal spolupráci s MČ Ostrava - Jih a podepsal smlouvu o vzájemné spolupráci. 9. Šíření a využití výsledků (diseminace) Uveďte prosím, jak jste informovali vaši školu / jiné instituce / místní společenství o výsledcích vašeho partnerství? Informace o projektu byla formou mezinárodních projektových nástěnek ve vestibulu školy. Veřejnost se mohla s projektem seznámit v rámci Dne otevřených dveří a při návštěvě školy. Prostřednictví časopisu Smajlík a projektové publikace Comenius o spolupráci, aktivitách, mobilitách a výstupech, který byl vydán v nákladu 50 ks. Křest knihy a informace o projektu byly publikovány v Jižních listech a záznam vysílala regionální 14/20

15 televize TV OVA Přijetím učitelů a žáků v rámci projektového setkání v Ostravě na Magistrátě města Ostravy u pana L. Pospíšila. Výstavy projektu v obvodní knihovně ve Výškovicích a slovenské obvodní knihovny Nezábudka. Prostřednictvím webových stránek projektu. Jak myslíte, že mohou výsledky a produkty vašeho partnerství využít jiní? Výsledky a výsledné produkty našeho partnerství mohou sloužit jako motivace jiným školám k zapojení do mezinárodního projektu. Encyklopedie slavných sportovců bude sloužit jako učební pomůcka v hodinách AJ, OV,EV, M, TV. Dokumentární film může sloužit jako metodický materiál na organizaci podobných aktivit, k propagaci školy ve Dnech otevřených dveří a při zápisu žáků do 1. tříd. 10. Zjištěné problémy/překážky S jakými problémy/překážkami jste se setkali na úrovni partnerství a na místní úrovni během práce na projektu a jak byly tyto překážky řešeny? Zpožděná grantová smlouva / platba x Vysoké administrativní zatížení Problémy v komunikaci Nedostatek podpory v zúčastněných školách x Nedostatek času na projektovou práci Problémy v organizaci školy Jazykové problémy Nedostatek finančních prostředků Organizační problémy s partnerskými školami Jiné problémy, uveďte jaké: Prosím okomentujte: Práce na projektu byla velmi časově náročná. Na zvážení je návrh zkrátit koordinátorům pracovní úvazek a doplnit jej o hodinu práce na projektu. 11. Návrhy/doporučení Uveďte prosím případné další poznámky a návrhy na zlepšení partnerství škol Comenius: - 15/20

16 12. Zahraniční mobility Typ přiděleného grantu: 2 mobility 6 mobilit 25 mobilit 4 mobility x 12 mobilit Snížený počet mobilit: Vyplňte prosím následující tabulku pro každou vykonanou cestu (jednu tabulku za všechny osoby, které se zúčastnily stejné cesty): Zkopírujte tabulku v potřebném počtu, tj. jednu tabulku pro každou cestu. Hostitelská organizace (partnerská škola nebo organizátor akce) Přijímající země a místo Datum zahájení (dd/mm/rr) Trvání (dny) Počet žáků Počet pracovníků 2 Počet osob od asociovaných partnerů Celkový počet osob Z toho osob se speciálními potřebami Základná škola, Povážská 12, Slovenská republika, Košice Popis mobility (cíle, činnosti a výsledky mobility): Cíle: Potvrdit společné cíle, obsah a formu spolupráce. Rozdělení úlohy jednotlivých zemí podle projektového kalendáře.forma a četnost komunikace učitelů a žáků. Společná prezentace projektu v Košicích. Účast na Minimaratonu míru Činnosti: Žáci se představili a seznámili ostatní partnery se svou školou, městem. V rámci projektové práce se žáci dohodli se na podobě 1. společného výstupu-encyklopedie slavných sportovců. Prezentovali jsme společný projekt v Českém centru v Košicích u paní ředitelky JUDr. Kateřiny Novotné a na Magistrátu města Košice u náměstka primátora zodpovědného za oblast školství a sportu pana MUDr. Marka Vagovčáka. Účastnili jsme se besedy s bývalými československými fotbalisty panem A. Švajlenom, Urbanem, Popluhárem. Navštívili jsme letecké muzeum. Výsledek mobility. Aktivní účast na 84. minimaratónu míru v Košicích. Dohoda o podobě 4. výstupu spolupráce Encyklopedie o slavných sportovcích. (Počet stran formát, forma ankety ve školách. Grafické vyjádření výsledků ankety. Jména jednotlivých účastníků: Funkce / pozice: Věk (pouze u žáků) Mgr. Jarmila Skřínská Koordinátora projektu Mgr. Jana Žídková učitelka Katka Floryková žákyně 15 let Leona Klečková žákyně 15 let Veronika Rusková žákyně 15 let Pavla Prchalová žákyně 14 let Soňa Fajkusová žákyně 13 let 2 V případě mobility, které se zúčastnily osoby se speciálními potřebami, uveďte v tomto sloupci doprovázející osoby, jako jsou rodiče, opatrovníci nebo pečovatelé 16/20

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 Zpracovala Mgr. Blanka Reindlová Projednala pedagogická rada dne 25.září 2013 Schválila Školská rada dne 20.září 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Výroční zpráva. Školní rok 2009-2010

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Výroční zpráva. Školní rok 2009-2010 Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr.Alexandra Gabrielová V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.8.2010 Základní údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label 20 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20... 3 Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více