PŘÍLOHA II. COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA II. COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007"

Transkript

1 PŘÍLOHA II COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro partnerství schválená v roce 2007 (grantová smlouva pro období nebo ) Zašlete prosím tuto řádně vyplněnou a podepsanou zprávu Národní agentuře (NAEP) nejpozději do 30. září 2008 (pro 1-leté prodloužení) nebo do 30. září 2009 (2-leté prodloužení a nová partnerství). Tato zpráva je považována za vaši žádost o proplacení doplatku grantu. Podrobné vysvětlení výpočtu výše grantu naleznete v příloze III vaší grantové smlouvy. Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce poštou a elektronicky (na pracovníka pověřeného aktivitou Projekty partnerství Comenius). Otázky v části A se týkají partnerství jako celku a doporučuje se, aby se na obsahu této části dohodly zúčastněné instituce. Část B se týká jednotlivých zúčastněných institucí. Všeobecné informace: Grantová smlouva č.: COM-MP Název partnerství: WITH SPORT FOR EUROPE WITHOUT DRUGS AND VIOLENCE Partnerské země: Základní škola, Považská 12, Košice, Slovenská republika Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Mővészeti Iskola, Miskolci út 9, 3800 Szikszó, Hungary Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu, ul. Rzeszowska 33, Czudec Poland Vaše partnerství je Vaše instituce je: x Nové / multilaterální (2 roky) Nové / bilaterální (2 roky) Koordinátor x Partner Prodloužení (1-leté) Prodloužení (2-leté) Název vaší instituce: Základní a mateřská škola 1/20

2 Adresa: Šeříková 33, Ostrava-Výškovice Telefon: Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Skřínská Telefon: /20

3 ČÁST A (týká se partnerství jako celku) 1. Obsah partnerství: Shrnutí partnerství: uveďte prosím stručný popis realizovaného partnerství (max. 250 slov). Nezapomeňte, že tento popis může být publikován. Projekt měl sportovní zaměření. Cílem bylo prostřednictvím sportovních aktivit upevňovat u žáků zdravé návyky, vést je k smysluplnému trávení volného času jako prevenci před drogovou závislostí a násilím. Záměrem projektu bylo probudit v žácích sportovního ducha a zdravou soutěživost. Očekávaným cílem bylo i navázání mezinárodních vztahů a přátelství, poznání jiných kultur, tradicí, životních podmínek v partnerských zemích, vedení vzájemného dialogu prostřednictvím sportovních aktivit. Úkolem projektu bylo podpořit motivaci žáků k učení cizích jazyků a zdokonalování se v komunikaci. Součástí projektových aktivit byla tvorba powerpointových prezentací a videozáznamů o sobě, své škole, svém městě. Také záznamů o absolvování minimaraton v rámci Mezinárodního maratonu míru v Košicích, o setkání s osobností sportovního života města nebo sportovcem-absolventem školy. Záznam ze soutěže v hodu papírových vlaštovek, cyklistické soutěže a lehkoatletické soutěže. Výsledkem mezinárodní spolupráce bylo sestavení šestijazyčné anglicko německo slovensko česko maďarsko polské encyklopedie slavných sportovců partnerských zemí, slovníku sportovní terminologie a natočení dokumentárního filmu o dvouleté sportovní spolupráci mezi partnerskými zeměmi během projektových setkání a během Světových dní zdraví. Partnership summary: (please give a brief description (max 250 words) of the Partnership carried out; please note that this description may be used for publication) The project had a sports intention. Its goal was to confirm healthy habits in pupils through sports activities, lead them to utilize their free time as a prevention of drug addiction and violence. The purpose of this project was to wake sports activities in pupils and also a healthy emulation. The expected purpose was even to establish international relationships, to meet new cultures, traditions, to discover similarities and differences in their lives and respect the diversity, intercultural dialogue through sports activities. The biggest goal of this project was to support pupils in learning languages, to improve themselves in communication. A part of activities of this project was making powerpoint s presentations/ video about yourself, your school, your town, taking part in minimarathon during the International Peace Marathon in Košice, meeting with personality from sport s life from your town or school, competition in throwing paper swallows, cycling tour, athletic and ball competitions. The result of the international teamwork was: making the six languages encyclopedia about famous sportsmen of partnership countries with the vocabulary of sports terminology and also making the documentary film about two- year sports life in partner schools connected with celebration of various holidays mentioned in the project calendar such as The World Day of Health and events that took place during the project meetings 2. Cíle a výsledky partnerství: 2.1 Cíle partnerství Shrňte prosím hlavní cíle vašeho partnerství: Jedním ze základních cílů bylo seznámení se zvyky, tradicemi, kulturou a sporty partnerské země. Žáci poznávali slavné sportovce partnerských zemí. Sbírali informace, materiály o slavných sportovcích své země. Z těchto materiálů vytvořili část společné encyklopedie. Výsledky svých prací si žáci průběžně navzájem zasílali. Na druhém projektovém setkání v Ostravě vytvořili 3/20

4 společnou Encyklopedii slavných sportovců. Cílem bylo vzbudit zájem o sportování jako součást zdravého životního stylu bez drog a násilí. Během čtyř Světových dní zdraví v rámci své země a během společných setkání se žáci seznámili se slavnými sportovci a různými druhy sportů, do kterých se také aktivně zapojili. Důležitým cílem partnerství bylo zdokonalení v komunikaci v anglickém jazyce a poznání základů jazyka partnerské země. Žáci doplnili Encyklopedii slavných sportovců o šestijazyčný terminologický slovník v německém, anglickém, polském, českém, slovenském a maďarském jazyce. Během vánočních, velikonočních svátků a na Valentýna si žáci navzájem popsali národní tradice, zvyky.vlastnoručně vyrobené pozdravy si navzájem posílali. Ze zaslaných prací vytvořili ve škole mezinárodní výstavu. Tvořivost projevili při výtvarných návrzích loga sportovní spolupráce.výsledky návrhů si navzájem poslali a vystavili na mezinárodní výstavě ve škole. Nejzajímavější logo každé partnerské země je na titulní straně Encyklopedie slavných sportovců. Dalším cílem bylo zapojit žáky do nácviku lidového tance své země. Videozáznam bude součást dokumentárního filmu. V jakém rozsahu bylo cílů partnerství uvedených v žádosti dosaženo? (Označte odpovídající stupeň : 1= velmi malém; 2= malém; 3= vysokém; 4= velmi vysokém; 5= zcela dosaženo) Pokud zaškrtnete 1 nebo 2, vysvětlete prosím, kterých cílů nebylo dosaženo a proč: 2.2 Výsledky partnerství Kterých z následujících produktů bylo dosaženo? (Zaškrtněte podle skutečnosti) x Kniha/leták x Webová stránka uveďte adresu: x CD-ROM x Video Umělecké předměty Představení (divadelní, hudební, sportovní) Jiné předměty nebo nástroje Pedagogické materiály Strategické/metodické dokumenty Jiné, prosím uveďte jaké: Bylo dosaženo všech výsledků a produktů plánovaných při podání žádosti (porovnejte s tabulkou Očekávané výsledky v žádosti)? x Ano 4/20

5 Ne Pokud se vaše výsledky liší od výsledků uváděných v žádosti, vysvětlete prosím důvody těchto změn: - 3. Komunikace a spolupráce Který/é pracovní jazyk/y jste používali na úrovni partnerství? Během spolupráce bylo komunikováno v anglickém jazyce. Jak byste popsali spolupráci mezi zúčastněnými institucemi? Zapojily se všechny instituce stejnou měrou? Každá partnerská země plnila stejné úkoly podle projektového kalendáře a podle svých technických možností a schopností a tvořivosti žáků.všechny aktivity na oba roky byly splněny. Spolupráce koordinátorů partnerských zemí byla velmi dobrá, nadstandardní a neformální. Navzájem jsme si pomáhali, radili se, konzultovali, komunikace probíhala téměř každý den. Týmová práce žáků byla velmi dobrá. Spolupráci koordinovala a monitorovala na svých webových stránkách Základní škola Povážská z Košic. Projektové setkání se uskutečnila v každé partnerské zemi. Výsledkem úspěšné spolupráce prvního roku je Encyklopedie slavných sportovců partnerských zemí. Za její konečnou úpravu a tisk převzala zodpovědnost Základní škola z Czudce, Polská republika. Dalším produktem vytvořeným v druhém roce spolupráce je dokumentární film, který do závěrečné podoby upravila Základní škola z Sziksó, Maďarská republika. Fotodokumentace mezinárodní spolupráce byla průběžně vystavena na společném picaso webu, za který byla zodpovědná Základní škola v Ostravě 4. Hodnocení a monitorování Uveďte prosím, jak jste monitorovali a hodnotili postup a dopad partnerství (např. pravidelná hodnotící setkání, dotazníky pro zúčastněné, atd.). Výměnou ů mezi učiteli a žáky. Formou chatování koordinátorů učitelů SKYP ( ČR, SL, HU) a telefonicky s maďarskou koordinátorkou. Chat konference žáků všech partnerských zemí. Na projektových setkáních formou anket pro žáky a učitele v Ostravě, na křtu Encyklopedie slavných sportovců v Košicích, v Sziksó, v Czudci. Na setkání Comenius týmů pod vedením žákovských koordinátorů. Anketou ve škole mezi rodiči a žáky v rámci mezinárodních výstav výstupů aktivit partnerství a prostřednictvím školního časopisu Smajlík a Školáček ( ČR, SL). Jaké byly hlavní závěry a důsledky monitorování a hodnocení? Závěry z písemných anket umožnily malé změny oproti plánovaným aktivitám.tyto změny se 5/20

6 týkaly především žáků maďarské školy, jejichž úroveň v anglickém jazyce byla nejlepší a věkové složení v porovnání s nejmladšími polskými žáky největší. Výtvarné práce v rámci Vánoc a Velikonoc je oslovily méně. Proto požádali o možnost místo této aktivity udělat vědomostní kvíz o partnerských zemí, aby je lépe poznali. 1. projektové setkání v Košicích v Slovenské republice Potvrdili jsme si cíle, obsah a formu realizace projektu - Rozdělili jsme si úlohy na první rok spolupráce a dohodli se, že každá země bude plnit úlohy podle projektového kalendáře podle svých možností, představ a tvořivosti žáků. - Dohodli jsme se, že si práce budeme navzájem posílat, porovnávat a vystavovat na mezinárodních výstavách. Základní škola v Košicích bude projekt koordinovat a monitorovat na svých webových stránkách. - Žáci se branstormingem dohodli, že encyklopedie bude mít 20 stran, z toho 5 stran bude patřit sportovcům každé země. Žáci vybrali 13 sportů (football, ice hockey, tennis, skiing, kick boxing, cycling, volleyball, basketball, waterpolo, fencing, motor bike racing, swimming, kayak/canoe) z kterých bude obsah vytvořen podle technických možností každé země. - Součástí encyklopedie bude graf, který žáci vytvoří na základě ankety mezi 50 spolužáky.žáci určili pro anketu tyto otázky: Jaké jsou tvé oblíbené sporty? Kterým sportům se věnuješ? Které sporty sleduješ v televizi? Graf bude zvlášť pro chlapce a dívky. - Součástí encyklopedie bude šestijazyčný slovník těchto názvů ball, player, goal, coach, ice, water, score, match, winner, stadium), které se žáci naučí vyslovovat ve všech jazycích na 2. projektovém setkání v Ostravě. Video nahrávka bude součástí filmu v druhém roce spolupráce. - Komunikace bude probíhat formou ů koordinátorů, výměnou CD a DVD a výtvarné práce budou zaslány poštou. 2. Projektové setkání v Ostravě v České republice Potvrdili jsme si a doplnili výsledný vzhled Encyklopedie slavných sportovců. - Všechny plánované aktivity v prvním roce spolupráce byly splněny. Na základě ankety žáků došlo k těmto změnám v projektovém kalendáři. - Z ankety žáků vyplynula žádost o častější setkání a komunikaci. Dohodli jsme se na vytvoření Comenius účtů pro vzájemné chat konference žákův v počtu 5 účtů pro každou zemi a komunikaci jednou za měsíc v rámci dětských koordinátorů. Účty vytvoří koordinátorka z Ostravy. - Aktivita Vánoce byla na žádost dětí změněna na popis průběhu vánočních svátků doma v jednotlivých rodinách. Žáci si popíší rodinné zvyky a tradice. - Žáci z Ostravy navrhli změnit aktivitu Velikonoce a vytvořit sbírky kraslic a jejich zdobení typických pro každou partnerskou zemi. Tito žáci si vzali na starost vytvoření mezinárodní výstavy v Ostravě a zaslání fotografii všem partnerským zemím. Křest společné Encyklopedie slavných sportovců v Košicích Koordinátorka z Maďarska požádala přivezení typického koláče každé země na výstavu tradic v rámci 3. projektového setkání. Tato aktivita nebyla ve společném projektovém 6/20

7 kalendáři a pro malý časový limit a cestování vlakem se 3 přestupy souhlasí česká delegace pouze se symbolickou výstavou své země. 3. projektové setkání v Sziksó v Maďarské republice Žáci se dohodli na konečné podobě dokumentárního filmu. Na žádost maďarských spolužáků vytvořili sportovní postavičky k možné animaci filmu. - Dohodli se, že každá země zašle na CD píseň ve svém jazyce, která podbarví celý společný film. Téma písně bude souviset s projektem. - Žáci se dohodli, že v Polsku natočí hudební nahrávku šestijazyčné terminologie Encyklopedie slavných sportovců a vloží do společného filmu. Také se dohodli, že do filmu vloží besedu se slavným sportovcem každé země. - Maďarské děti požádaly o změnu aktivity Vánoce a Velikonoce, kterou budou zpracovávat formou vědomostních kvízů v rámci Comenius dní své školy. - Žádost paní ředitelky Lily Stachury na setkání v Czudci přivézt DVD s typickým tancem každé země pro zařazení do kulturního programu školy v rámci 4. mobility. 5. Specifické aktivity (pokud byly): Pokud se vaše partnerství plánovalo v žádosti zabývat tématem interkulturního dialogu, uveďte prosím konkrétní uskutečněné aktivity na místní úrovni a na úrovni partnerství: Žáci se naučili typický lidový tanec, natočili jej na video a stal se součástí společného dokumentárního filmu. Navzájem si vyměnili popis vánočních a velikonočních svátků a tradic své země. Tyto tradice prezentovali na mezinárodních výstavách v rámci školy a na výstavách v Obvodních knihovnách v Czudci, Ostravě a Košicích. V rámci práce na společné encyklopedii se naučili sportovní terminologii a na společných setkáních poznali i jazyk partnerských zemí. V rámci projektových setkání v Košicích (SL) pracovali v místnosti vyzdobené typickými lidovými kroji, vyšívanými ubrusy, výrobky z keramiky a dřeva- fujara, valaška, píšťala. Žáci školy předvedli program sestavený z lidových písní a tanců a zařadili i písně partnerských států. V rámci 2. projektového setkání v Ostravě (ČR) žáci navštívili výstavu Miniuni věnovanou zmenšeninám nejznámějších kulturních památek včetně památek partnerských zemí. Žáci v rámci kulturního programu zazpívali hymnu EU a lidové písně v jazyku anglickém, maďarské, polském a slovenském. V rámci třetího projektového setkání v Sziksó ( HU) se žáci naučili typický maďarský lidový tanec a ochutnali maďarské jídlo guláš. Každá partnerská země připravila národní stůl s typickými kroji, ubrusy, výrobky a koláčem. V rámci 4. projektového setkání se každá partnerská škola zapojila krátkým kulturním programem do oslav czudecké školy. Poznali jsme také skauty v typických uniformách. 7/20

8 Pokud se vaše partnerství plánovalo v žádosti zabývat jednou z priorit programu Comenius pro rok 2007 stanovených ve Výzvě k předkládání návrhů (viz seznam na konci tohoto formuláře), uveďte prosím provedená konkrétní uskutečněné aktivity na místní úrovni a na úrovni partnerství: Zabezpečit možnost stejného přístupu děvčat/žen a chlapců/mužů k partnerství. Všichni učitelé i žáci, v případě svého zájmu, měli stejnou možnost se zapojit do projektu.v rámci aktivit, mobilit a dílčích pracích na výstupech projektu. Práce jednotlivých žáků byla průběžně monitorována a nejaktivnější žáci se účastnili mobilit v partnerských zemích. Při výběru byl brán zřetel na schopnost komunikace v anglickém jazyce a kladný vztah ke sportu. 8/20

9 ČÁST B (o vaší vlastní instituci) 6. Kvantitativní údaje Uveďte prosím v následující tabulce celkový počet učitelů a žáků z vaší instituce a také počet zástupců asociovaných partnerů (a doprovázejících osob v případě mobilit) vaší instituce zapojených do aktivit a mobilit partnerství: Účast na místních aktivitách Ženy / dívky Muži / chlapci Celkový počet učitelů 23 3 Celkový počet žáků Učitelé se speciálními potřebami 0 0 Žáci se speciálními potřebami 5 15 Celkem: 391 Účast na zahraničních mobilitách Ženy / dívky Muži / chlapci Celkový počet učitelů 2 3 Z toho učitelé se speciálními potřebami 0 0 Celkový počet žáků 8 5 Z toho žáci se speciálními i potřebami 0 0 Zástupci asociovaných partnerů 0 0 Doprovázející osoby (v případě mobilit osob se speciálními potřebami) 0 0 Celkem: 18 9/20

10 7. Aktivity partnerství Jaké konkrétní aktivity realizovala vaše instituce (na místní úrovni a v průběhu zahraničních mobilit 1 )? Datum Popis činnosti Zapojené osoby Navázaní kontaktu s partnery formou e -mailové konference žáků. 10 žáků 3 učitelé mobilita - Projektové setkání v Košice, Slovenská republika Účast na závodu 84. minimaratónu míru v Košicích 1. mezinárodní aktivita Evropský týden proti drogám 2007 Výtvarné práce a plakáty s protidrogovou tématikou. Etické dílny Drogy, Přátelé. Sportovní utkání žáků Mezinárodní výstava 1. aktivity Evropského dne proti drogám ze zaslaných výstupů partnerských škol ve vestibulu školy Odeslání doplněného slovníků sportovní terminologie do Maďarska. Vánoční pozdravy, pohlednice všem partnerským žáků 2 učitelé 5 žáků 2 učitelé Všichni žáci školy Konzultant projektu a školitel Etických dílen p. Neuwirt 5 žáků 2 učitelé 6 žáků zemím, píseń Tichá noc zazpívána v jazyce partnerů Všichni žáci školy Odeslání přání a výrobků v rámci svátku svatého Valentýna Žáci 2. stupně, žáci 4.A Mezinárodní výstava Valentýn - výstava zaslaných přání a valentýnských výrobků všech partnerů. 5 žáků Časopis Smajlík s popisem Dne řemesel na naší škole Redakce časopisu 10 žáků Zaslání popisu tradic Velikonoc a výrobků na Všichni žáci školy mezinárodní výstavu všem partnerským zemím. Chat konference o výsledcích soutěže Logo a 6 žáků přípravě konkrétní podoby stránek Encyklopedie Výstava soutěže Logo sportovní spolupráce 2.A, 6.A, 9.A, 9.B, 45 žáků Anketa o sportu pro vytvoření grafů v české části Encyklopedie o slavných sportovcích. 50 žáků 7 učitelů Organizace chat konference žáků všech partnerských zemí. 5 žáků, 25 dívek, 25 chlapců 3 učitelé Instalace výstava v Obvodní knihovně ve Výškovicích 1. rok společné spolupráce 3 žáci 2 učitelé projektové setkání v Ostravě žáci a učitelé celé školy Společná návštěva Obvodní knihovny se zástupci Ova-Jih a vedení naší školy - slavnostní zahájení 6 žáků 4 učitelé projektu Kulturní program žáků školy v anglickém jazyce. Ve Žáci 2. stupně a žáci 4.A společenském sále školy Sportovní Ostrava- návštěva ČEZ arény s prohlídkou, Bazaly s besedou s trenérem.návštěva Ostravské radnice a přijetí u p. Pospíšila. Návštěva muzea v Kopřivnici a expozice Emila Zátopka. 12 žáků 6 učitelů Soutěž v házení papírových vlaštovek. Všichni žáci školy. 1 Podrobnější informace o mobilitách jsou požadovány v části 12 tohoto formuláře 10/20

11 Projektové jednání žáků Výstava návrhů Encyklopedie slavných sportovců Všichni žáci školy Kulturní Ostrava Miniuni, Ostravské muzeum, historická část města 12 žáků 4 učitelé Lanové centrum Ostrava sportovní aktivita 6 žáků 6 učitelů mezinárodní aktivita - Mezinárodní den bez tabáku Plakáty s protikuřáckou tématikou, anketa o kouření sportovní aktivity. Všichni žáci školy Rodiče žáků Mezinárodní výstava výstupů Mezinárodního dne bez tabáku. 6 žáků 2 učitelé mobilita - Slavnostní křest Encyklopedie slavných sportovců v Košicích 4 žáci 2 učitelé Účast na 85. minimaratónu míru v Košicích 4 žáci 2 učitelé ová konference žáků pořádaná žáky naší školy. 6 žáků 5 učitelů mobilita Projektové setkání v Sziksó, Maďarsko 4 žáci 2 učitelé mezinárodní aktivita Den běhu Všichni žáci školy Čtenářský maratón se sportovní a protidrogovou Źáci 1. stupně tématikou v obvodní knihovně ve Výškovicích Maratón pro pana Pavla Kantorka v Bělském lese spojený s účastí p. Táni Netoličkové (Kocembové) Všichni žáci 2. stupně 10 učitelů p. Netoličková/Kocembová Křest publikace o projektu Comenius v společenském sále školy. 20 žáků 5 učitelů Vánoční dílna školy. Žáci a rodiče školy ové přání k Vánocům a popis tradic oslav 35 žáků vánočních svátků v rodinách žáků Návštěva domova důchodců a předání vánočních výrobků zahraničních partnerů 8 žáků 2 učitelé, předsedkyně SRPŠ Den otevřených dveří naší školy - prezentace projektu formou výstavy a anketa k monitorování projektu. Všichni žáci školy Rodiče žáků a budoucích žáků školy Beseda se slavným sportovcem p. Táńa Netoličková/Kocembová a účastnice OH Romana Dubnová. 50 žáků 3 učitelé Časopis Smajlík Beseda se slavným sportovcem českém a anglickém jazyce. 5 žáků 1 učitel Mezinárodní výstava Dne běhu v partnerských zemích ve vestibulu školy. 5 žáků 1 učitel Odeslání digitálních Valentýnek žáků školy do všech partnerských zemí. Žáci 9.A a 9.B 1 učitel Odeslání výtvarných prací Valentýn Žáci 2. stupně a 4.A Mezinárodní výstava Valentýn z prací zaslaných žáky partnerských škol. 4 žáci 2 učitelé Žáci a rodiče školy Velikonoční dílna Mezinárodní výstava Sbírka kraslic Všichni žáci školy Všichni žáci školy 4. mezinárodní aktivita Den zdraví 23 učitelů Comenius week zaslání elektronické pohlednice J. A. Komenskému. Aktivita naep Praha. 6 žáků 1 učitel ová konference žáků k účasti na 4 mobilitě mobilita projektové setkání v Czudci, Polsko 6 žáků 3 učitelé Výstava projektu Comenius v Obvodní knihovně v Ostravě - Výškovicích Čtenáři knihovny Ostrava - Výškovice 11/20

12 V případě potřeby přidejte řádky Byly provedeny všechny plánované aktivity? x Ano Ne Pokud ne, vysvětlete prosím, které aktivity nebyly provedeny a proč. Vysvětlete také do jaké míry to ovlivnilo vývoj partnerství: - Pokud se některé realizované činnosti liší od těch plánovaných v žádosti, vysvětlete prosím proč: Všechny aktivity uvedené v přihlášce byly realizovány v souladu s projektovým kalendářem. V průběhu vývoje našeho partnerství se vyskytla příležitost doplnit o další mobilitu a aktivity, které jsme neplánovali a sloužili k prezentaci a šíření výsledků projektu. 2. mobilita v Košicích Během prvního projektového setkání a návštěvy Českého centra na Rázusovej ulici v Košicích v SR nám jeho ředitelka JUDr. Kateřina Novotná, kterou projekt zaujal, nabídla prostory na prezentaci hotové společné knihy V rámci křtu knihy jsme se symbolicky zúčastnili 85. minimarotonu míru a besedy s jeho patronem československým olympionikem Mudr. Pavlem Kantorkem. Jeho osobnost a zaujetí pro sport nás přivedl myšlence k uspořádání maratónu běhu našich žáků v Bělském lese v rámci projektového Dne běhu a se souhlasem pana Mudr. Pavla Kantorka jsme jej nazvali jeho jménem. Projektové setkání v Ostravě (plán 6/2008) proběhlo na žádost maďarské koordinátora Ildiko Nemes v náhradním termínu. Důvodem byly maturitní zkoušky žáků a státní závěrečné zkoušky koordinátorky. Projektové setkání v Polsku ( plán 6/2009) bylo na žádost ředitelky školy paní Lily Stachury přesunuto z důvodů oslav školy. Škola slavila 5. výročí získání patrona a jeho jména do názvu školy a 80. výročí udělení standarty škole.vedení polské školy si přálo účast partnerských škol na těchto významných oslavách školy a účast v kulturním programu školy s prezentací společné práce na projektu Comenius před veřejností a hosty školy a obce. Pouze pro bilaterální partnerství: Jakou jazykovou přípravu (pokud byla) jste poskytli žákům vaší školy v jazyce vaší partnerské instituce? Uveďte prosím podrobnosti o 1) počtu hodin, 2) tom, kdo poskytoval přípravu, 3) použitých metodách, 4) dosaženém stupni znalostí a 5) možných plánech na zavedení tohoto jazyka do kurikula. Netýká se našeho partnerství. 8. Dopad partnerství 12/20

13 Jaký dopad mělo partnerství na zúčastněné osoby ve vaší instituci a v místním společenství? Dopad na žáky x zvýšení jazykových dovedností x zvýšení dovedností v informačních technologiích x zvýšení sociálních dovedností x zvýšení motivace x zvýšení sebedůvěry x zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách x jiný dopad, uveďte jaký: žáci navázali osobní přátelství se žáky partnerských zemí Prosím okomentujte: Je předpoklad, že žáci budou pokračovat v písemné komunikaci i v osobních setkání po skončení projektu - v rámci sportovních aktivit našich škol. Žáci se stali komunikativnějšími, zručněji ovládají IKT. Naučili se posílat větší soubory pomocí úschovny, formátovat fotografie, pracovat s digtální kamerou. Žáci projevili zájem pokračovat na dalších společných projektech e- twinningových bilaterárních projektů a výměnou článků do školních časopisů Smajlík a Školáčik. x zvýšení jazykových dovedností Dopad na učitele x zvýšení dovedností v informačních technologiích x zvýšení pedagogických dovedností zvýšení motivace X zvýšení dovedností v projektovém řízení x zvýšení znalostí o partnerských zemích a kulturách x jiný dopad, uveďte jaký: Pokračování spolupráce i po ukončení projektu na bilaterální úrovni české a slovenské školy. Prosím okomentujte: Vedení škol ČR a SR se dohodli na pokračování a prohlubování spolupráce, na výměně zkušeností z realizace výchovně vzdělávacího procesu a školních vzdělávacích programů. Na realizaci společných sportovních aktivit žáků a učitelů i po ukončení projektu. změny v kurikulu Dopad na školu 13/20

14 x změny v organizačním uspořádání x zvýšená podpora vedení školy změny ve výuce jazyků x zvýšená spolupráce mezi učiteli/zaměstnanci x jiný dopad, uveďte jaký: Realizace společných aktivit i mimo projekt.prezentace školy v zahraničí. Prosím okomentujte: Vzájemná výměna zkušeností z realizace ŠVP v České republice a ve Slovenské republice se uskutečnila během společného setkání učitelů a vedení obou škol v Slovenském raji Výměna metodických poznatků a zkušeností z fungování školního vzdělávacího programu ( ŠVP) v ČR a SR navštívili představitelé školského úřadu Ostrava-Jih z Česke republiky Mestský úrad miestnej časti Košice Západ a Základní školu Povážská. Infomovali se o spolupráci v rámci projektu. Dopad na místní společenství x zvýšená účast rodičů x zvýšení spolupráce s jinými místními školami zvýšení spolupráce s místními podniky x zvýšení podpory a účast jiných místních/regionálních aktérů jiný dopad, uveďte jaký: Prosím okomentujte: S projektem jsme seznámili představitele sportovních odvětví v Ostravě a v Praze, ti nám pomohli s tvorbou Encyklopedie slavných sportovců. Předseda Všesportovního kolegia Moravskoslezského kraje a předseda MŠ KS ČSTV pan Karel Kafka nám zajistil vstupy do ČEZ arény, na Bazaly. Výkonný ředitel a místopředseda ČAS pan Oldřich Zvolánek nám věnoval s materiály na sportovní výzdobu školy. Popište prosím jiné dopady, které jste zaznamenali: Prostřednictvím realizace našeho projektu Mestská časť Košice - Západ a její starosta, PhDr. Pavol Mutafov, navázal spolupráci s MČ Ostrava - Jih a podepsal smlouvu o vzájemné spolupráci. 9. Šíření a využití výsledků (diseminace) Uveďte prosím, jak jste informovali vaši školu / jiné instituce / místní společenství o výsledcích vašeho partnerství? Informace o projektu byla formou mezinárodních projektových nástěnek ve vestibulu školy. Veřejnost se mohla s projektem seznámit v rámci Dne otevřených dveří a při návštěvě školy. Prostřednictví časopisu Smajlík a projektové publikace Comenius o spolupráci, aktivitách, mobilitách a výstupech, který byl vydán v nákladu 50 ks. Křest knihy a informace o projektu byly publikovány v Jižních listech a záznam vysílala regionální 14/20

15 televize TV OVA Přijetím učitelů a žáků v rámci projektového setkání v Ostravě na Magistrátě města Ostravy u pana L. Pospíšila. Výstavy projektu v obvodní knihovně ve Výškovicích a slovenské obvodní knihovny Nezábudka. Prostřednictvím webových stránek projektu. Jak myslíte, že mohou výsledky a produkty vašeho partnerství využít jiní? Výsledky a výsledné produkty našeho partnerství mohou sloužit jako motivace jiným školám k zapojení do mezinárodního projektu. Encyklopedie slavných sportovců bude sloužit jako učební pomůcka v hodinách AJ, OV,EV, M, TV. Dokumentární film může sloužit jako metodický materiál na organizaci podobných aktivit, k propagaci školy ve Dnech otevřených dveří a při zápisu žáků do 1. tříd. 10. Zjištěné problémy/překážky S jakými problémy/překážkami jste se setkali na úrovni partnerství a na místní úrovni během práce na projektu a jak byly tyto překážky řešeny? Zpožděná grantová smlouva / platba x Vysoké administrativní zatížení Problémy v komunikaci Nedostatek podpory v zúčastněných školách x Nedostatek času na projektovou práci Problémy v organizaci školy Jazykové problémy Nedostatek finančních prostředků Organizační problémy s partnerskými školami Jiné problémy, uveďte jaké: Prosím okomentujte: Práce na projektu byla velmi časově náročná. Na zvážení je návrh zkrátit koordinátorům pracovní úvazek a doplnit jej o hodinu práce na projektu. 11. Návrhy/doporučení Uveďte prosím případné další poznámky a návrhy na zlepšení partnerství škol Comenius: - 15/20

16 12. Zahraniční mobility Typ přiděleného grantu: 2 mobility 6 mobilit 25 mobilit 4 mobility x 12 mobilit Snížený počet mobilit: Vyplňte prosím následující tabulku pro každou vykonanou cestu (jednu tabulku za všechny osoby, které se zúčastnily stejné cesty): Zkopírujte tabulku v potřebném počtu, tj. jednu tabulku pro každou cestu. Hostitelská organizace (partnerská škola nebo organizátor akce) Přijímající země a místo Datum zahájení (dd/mm/rr) Trvání (dny) Počet žáků Počet pracovníků 2 Počet osob od asociovaných partnerů Celkový počet osob Z toho osob se speciálními potřebami Základná škola, Povážská 12, Slovenská republika, Košice Popis mobility (cíle, činnosti a výsledky mobility): Cíle: Potvrdit společné cíle, obsah a formu spolupráce. Rozdělení úlohy jednotlivých zemí podle projektového kalendáře.forma a četnost komunikace učitelů a žáků. Společná prezentace projektu v Košicích. Účast na Minimaratonu míru Činnosti: Žáci se představili a seznámili ostatní partnery se svou školou, městem. V rámci projektové práce se žáci dohodli se na podobě 1. společného výstupu-encyklopedie slavných sportovců. Prezentovali jsme společný projekt v Českém centru v Košicích u paní ředitelky JUDr. Kateřiny Novotné a na Magistrátu města Košice u náměstka primátora zodpovědného za oblast školství a sportu pana MUDr. Marka Vagovčáka. Účastnili jsme se besedy s bývalými československými fotbalisty panem A. Švajlenom, Urbanem, Popluhárem. Navštívili jsme letecké muzeum. Výsledek mobility. Aktivní účast na 84. minimaratónu míru v Košicích. Dohoda o podobě 4. výstupu spolupráce Encyklopedie o slavných sportovcích. (Počet stran formát, forma ankety ve školách. Grafické vyjádření výsledků ankety. Jména jednotlivých účastníků: Funkce / pozice: Věk (pouze u žáků) Mgr. Jarmila Skřínská Koordinátora projektu Mgr. Jana Žídková učitelka Katka Floryková žákyně 15 let Leona Klečková žákyně 15 let Veronika Rusková žákyně 15 let Pavla Prchalová žákyně 14 let Soňa Fajkusová žákyně 13 let 2 V případě mobility, které se zúčastnily osoby se speciálními potřebami, uveďte v tomto sloupci doprovázející osoby, jako jsou rodiče, opatrovníci nebo pečovatelé 16/20

17 Hostitelská organizace (partnerská škola nebo organizátor akce) Základná škola, Povážská 12, Přijímající země a místo Datum zahájení (dd/mm/rr) Trvání (dny) Počet žáků Počet pracovníků 3 Počet osob od asociovaných partnerů Celkový počet osob Slovenská republika, Košice Z toho osob se speciálními potřebami Popis mobility (cíle, činnosti a výsledky mobility): Cíle: Slavnostní křest společného výstupu za 1. rok spolupráce - Encyklopedie slavných sportovců v Českém centru v Košicích na pozvání paní JUDr. Kateřiny Novotné. Účast na 85. minimaratonu míru v Košicích. Beseda s trojnásobným vítězem MMM panem MUDr. Pavlem Kantorkem Činnosti: Křest Encyklopedie slavných sportovců a prezentace projektu s hodnocením 1. roku spolupráce. Kmotrem knihy se stal bývalý československý fotbalista pan A. Švajlen. Beseda s panem A. Švajlenem a p. MUDr. Pavlem Kantorkem. Účast na 85. minimaratonu míru v Košicích. Výsledky mobility: Slavnostní křest Encyklopedie slavných sportovců, hodnocení průběhu projektu a společná prezentace projektu v Košicích. Společná účast všech partnerských zemí na 85. minimaratonu míru a besedy se slavnými osobnostmi sportovního života. Jména jednotlivých účastníků: Funkce / pozice: Věk (pouze u žáků) Mgr. Jarmila Skřínská koordinátorka projektu Mgr. Jana Žídková učitelka Soňa Fajkusová žákyně 14 let Helena Urbánková žákyně 13 let Pavel Neužil žák 13 let Ladislav Dzik žák 13 let 17/20

18 Hostitelská organizace (partnerská škola nebo organizátor akce) Přijímající země a místo Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Miskolci út 9 Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 3800 Szikszó Mővészeti Iskola Hungary Popis mobility (cíle, činnosti a výsledky mobility): Datum zahájení (dd/mm/rr) Trvání (dny) Počet žáků Počet pracovníků 4 Počet osob od asociovaných partnerů Celkový počet osob Z toho osob se speciálními potřebami Cíle: Plán společných aktivit na 2. rok spolupráce, rozdělení zodpovědnosti jednotlivých zemí za společný dokumentární film. Nové nápady, návrhy do projektového kalendáře. Moriczův pohár- soutěže v lehké atletice. Seznámení s kulturou a historii partnerské země. Činnosti: Projektová práce na 2. výstupu tj. dokumentární film, hodnocení spolupráce, komunikace mezi žáky. Návštěva ZOO v Miskolci, Lillafüred, hrad v Diósgyıri. Společné sportovní akce plavání v jeskyních koupelích v Miskolci, bruslení, Výsledky mobility: Maďarský mezinárodní večer s výstavou typických jídel partnerských zemí. Popis tradičních jídel jednotlivých zemí s ochutnávkou. Nácvik typického lidového tance. Sportovní soutěž v lehké atletice Moriczuv pohár. Anketa s hodnocením projektu žáky a učiteli a doplnění projektového kalendáře. Stanovení termínů k zaslání video nahrávek, písně, komentářů k video nahrávkám partnerům v Sziksó. Jména jednotlivých účastníků: Funkce / pozice: Věk (pouze u žáků) Mgr. Dan Nedzelský učitel Mgr. Roman Minarik učitel Lucie Hrubá žákyně 13 let Jana Stříbná žákyně 13 let Tomáš Dunděra žák 14 let Denis Vlček žák 14 let 18/20

19 Hostitelská organizace (partnerská škola nebo organizátor akce) Přijímající země a místo Datum zahájení (dd/mm/rr) Trvání (dny) Počet žáků Počet pracovníků 5 Počet osob od asociovaných partnerů Celkový počet osob Z toho osob se speciálními potřebami Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu ul. Rzeszowska Czudec Poland Popis mobility (cíle, činnosti a výsledky mobility): Cíle: Seznámení s tradicemi školy a účast na oslavách výročí školy. Poznání historie a tradic obce. Projektová práce na dokončení dokumentárního filmu, nahrávání terminologie slovníku z Encyklopedii slavných sportovců v šesti jazycích. Hodnocení společné práce a vyplnění společné části A závěrečné hodnotící zprávy. Mezinárodní cyklistická soutěž. Seznámení s polskými sportovci a aktivní sportovní soutěže. Činnosti: Setkání s členy Kick boxingu v ZŠ v obci Pstragova a beseda s jejich členy a trenérem. Návštěva motocyklistického klubu Stal Rzeszoww, jízda na koních. Návštěva muzea v Rzeszově a zámku Łańcut. Mezinárodní cyklistická soutěž hlavní sportovní aktivita setkání. Anketa učitelů a žáků. Výsledky mobility: Účast na společné cyklistické soutěži. Dokončení společného dokumentárního filmu a jeho ozvučení mluveným slovem a písní v rodném jazyce partnerů. Jména jednotlivých účastníků: Funkce / pozice: Věk (pouze u žáků) Mgr. Jarmila Skřínská koordinátora projektu Mgr. Jana Žídková učitelka Mgr. Jiří Bakončík ředitel školy Helena Urbánková žákyně 14 Soňa Fajkusová žákyně 15 Denis Vlček žák 15 Ladislav Dzik žák 14 Jan Jasinský žák 15 19/20

20 13. Prohlášení příjemce grantu, které podepíše osoba ze zákona oprávněná podepisovat jménem vaší instituce (= ředitel/ka) a kontaktní osoba pro partnerství ve vaší instituci: My, níže podepsaní, potvrzujeme, že informace obsažené v této závěrečné zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné, a žádáme tímto o proplacení doplatku poskytnutého grantu. Datum: Místo: Ostrava Výškovice, Česká republika Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jarmila Skřínská Podpis kontaktní osoby: Datum: Místo: Ostrava Výškovice, Česká republika Jméno ředitele/ředitelky instituce: Mgr. Jiří Bakončík Podpis ředitele/ředitelky instituce: Razítko instituce: Evropské priority pro partnerství Comenius v roce 2007: podporovat jazykové vzdělávání dětí v raném věku, mnohojazyčné pochopení a/nebo integrované učení obsahu a jazyku (CLIL) pomáhat osobám postiženým nebo s jinými speciálními potřebami zúčastnit se partnerství pomáhat žákům a organizacím znevýhodněných ze sociálně-ekonomických, geografických nebo jiných důvodů zapojit se do partnerství zajistit, aby dívky/ženy a chlapci/muži měli rovný přístup k partnerství naplňovat potřeby dětí pracovních migrantů a mobilních pracovníků 20/20

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011 COMENIUS/LEONARDO DA VINCI/GRUNDTVIG PARTNERSTVÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011 (období platnosti grantové smlouvy 1. 8. 2011 31. 7. 2013) Zašlete tuto řádně

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. OBECNÉ INFORMACE Tento jednoduchý kontaktní formulář slouží pro zapojení projektů do 700. výročí narození Karla IV. V elektronické podobě je ke stažení na www.otecvlasti.eu/zapojtese Všechny projekty budou

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Europaschule am Fließ - Deutschland ZŠ německo-českého porozumění -

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PROJEKT POZNEJ SVŮJ KRAJ registrační číslo projektu: CZ.1.01/1.1.13/04.0009

PROJEKT POZNEJ SVŮJ KRAJ registrační číslo projektu: CZ.1.01/1.1.13/04.0009 PROJEKT POZNEJ SVŮJ KRAJ registrační číslo projektu: CZ.1.01/1.1.13/04.0009 SOUTĚŽ KRAJÁNEK Smyslem soutěže Krajánek, pořádané v rámci projektu Poznej svůj kraj, je zaměření žáků 4. a 5. tříd na svůj region,

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky.

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky. Dobrovolnictví mění svět! Dobrovolnictví má mnoho podob, ale všechny spojuje jedno: pomáháš-li lidem, je to prospěšné nejen jim, ale i tobě jako dobrovolníkovi samotnému. Při dobrovolnické činnosti se

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice

Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice IEE Projekt BiogasIN Průzkum týkající se schvalovacích řízení pro rozvoj bioplynu v České republice Dotazník Q1 D.4.3., WP4 Česká bioplynová asociace 2010 This Project (Contract No. EIE/07/214) is supported

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do 15. 6. 2014 Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více