Tř.8 - financování , , ,14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14"

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Tř.1 daňové příjmy , , ,45 Tř.2 nedaňové příjmy , , ,86 Tř.3 kapitálové příjmy , , ,00 Tř.4 přijaté transfery , , Příjmy celkem , , ,16 Tř.5 běžné výdaje , , ,07 Tř.6 - kapitálové výdaje , , ,95 Výdaje celkem , , ,02 Tř.8 - financování , , ,14 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu Fin 2-12M k , který je součástí závěrečného účtu. 2) Hospodářská činnost obce Dle Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví č.2011/4 platné od , průběžně aktualizované Dodatky, jsou rozděleny činnosti na hlavní, ekonomickou v hlavní a hospodářskou. Hospodářská činnost, která je provozována na základě platných povolení, vydaných MÚ Čáslav, odborem Obecní živnostenský úřad, je provozována soustavně a za účelem zisku : Mechanizované zemní a demoliční práce práce DH 112 Provozování vodovodu a kanalizace včetně čistírny odpadních vod Hospodářská činnost je vedena na samostatném účtu a pokladně, u účtů výnosových a nákladových s analytikou Rozdělení analytik je dle činností: Režie pouze náklady 5xx 80 Práce s DH související náklady 5xx 81 Vodné související náklady 5xx 82 Stočné související náklady 5xx 83 Výsledek hospodaření bězného účetního období u hlavní činnosti ,27 Kč. Výsledek hospodaření k u hospodářské činnosti ,23 Kč. 3) Stavy na bankovních účtech k KB č.ú /0100 účet ,80 KB č.ú /0100 účet ,34 KB č.ú /0100 účet ,77 ČSOB č.ú /0300 účet ,48 ČSOB účet / ,00 ČSOB Municip.konto / ,55 ČNB /0710 účet ,27

2 4)Zůstatky pokladní hotovosti k Pokladna OÚ 0,00 Pokladna H.č ,00 Sociální fond Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem na aktuální rok a směrnicí sociálního fondu platnou od , schválenou zastupitelstvem obce dne a jejími Dodatky č.1, č.2, č.3 a č.4 schválenými usnesenými Zastupitelstvem obce Chotusice. Jednotný příděl do fondu činí pro rok % ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zúčtovaných v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k obecnímu úřadu v pracovním vztahu a z odměn vyplacených dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení se řídí směrnicí FRB, schválenou zastupitelstvem obce Příjmy fondu tvoří splátky z poskytnutých půjček, úroky z půjček a úroky z BÚ. Splátky všech stavebníků k byly pravidelné. Půjčka č.52, kterou splácel ručitel dle smluvně dohodnutých splátek, byla k včetně náhrady soudních výloh ve výši 3.080,-Kč. Závazek obce ve výši ,-Kč návratná počáteční půjčka Fondu rozvoje bydlení byla poskytovateli - Ministerstvu pro místní rozvoj, vrácena dle smluvních podmínek dvěmi splátkami po ,- Kč dne č.d.81/1 a č.d.82/2. 5) Stav účelových fondů k Sociální fond Stav účtu ,34 Pohledávky za zaměstnanci Stav účtů ,00 Fond rozvoje bydlení Stav účtu ,77 Pohledávky k FRB Úroky z půjček pro rok ,00 Splátky půjček celkem ,00 V roce 2013 byla poskytnuta půjčka č.60 Bc.Ludmile Lehetové ve výši ,-Kč a půjčka č. 61 Petře Hospodkové ve výši ,-Kč. 6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí ZŠ a MŠ Chotusice Výsledek hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 2.219,91 Kč a po schválení účetní závěrky dne zřizovatel odsouhlasil převod celého zisku do rezervního fondu příspěvkové organizace. Hospodaření příspěvkové organizace je průběžně kontrolováno pověřenými osobami v rámci činnosti finančního výboru a systému veřejnosprávních kontrol. ZŠ a MŠ Chotusice Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek Odvod zřizovateli hospodaření , , ,91 0,- Počáteční stav Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Rezervní fond , , , ,80 ( ) Investiční fond (416) , , ,00 FKSP (412) , , , ,50 Rezervní fond z ostatních titulů účet 414 byl přechodně tvořen pouze pro nedočerpanou zálohu neinvestiční dotace Peníze EU školám projekt č.rozhodnutí 2892/21/7.1.4/2011.Tento projekt byl v srpnu 2013 ukončen a vyčerpány všechny poskytnuté finanční prostředky tj ,-kč Investiční fond účet 416 byl použit pouze k proúčtování odpisů DHM zavlažovací zařízení.

3 7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel Účel ÚZ Položka Poskytnuto Čerpání Zbývá KÚ Stř.kraje Výkon státní správy , ,00 0,00 KU Stř.kraje Volby , , ,00 vráceno KÚ Stř.kraje Volby , , ,00 vráceno Mze Rekonstrukce ČOV ,96 úroková dotace Rekonstrukce ČOV byla dokončena a uvedena do trvalého provozu na základě Kolaudačního souhlasu čj. ZP/15992/13/Tr. ze dne vydaného MÚ Čáslav,Odbor životního prostředí. Dne byla Středočeskému kraji,odboru životního prostředí zasláno vyúčtování poskytnutých prostředků na základě Smlouvy č.2137/ožp/2011- výše ,00Kč. 8) Transfery obcím Příjemce Účel Paragraf Položka Poskytnuto Doklad BÚ Obec Toušice Likvidce následků , Darovací povodně smlouva 9) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků zřízeným organizacím Příjemce Účel Paragraf Položka Poskytnuto Čerpáno Odvod ZŠ a MŠ Chotusice Provozní dotace , ,00 0,00 10) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků ostatním organizacím Příjemce Účel Paragraf Položka Poskytnuto v 2013 TJ Sokol Chotusice Údržba - střecha sokolovny Přiznáno splněny podmínky K vyúčtování nebo vrátit , , ,00 vyúčtovat v roce 2014 TJ Sokol Chotusice Údržba hřiště , ,00 0,00 Český svaz žen Na činnost , ,00 0,00 Střelecký kroužek Na činnost , ,00 0,00 SHD Chotusice Na činnost , ,00 0,00 Diakonie Čáslav Dar na činnost ,00 Smlouva 0,00 Nemocnice Čáslav Dar na provoz ,00 Smlouva 0,00 Babybox Dar na zřízení ,00 Smlouva 0,00 11) Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 V roce 2013 nebyl pořízen. 12) Finanční jistina a kauce Na základě Smlouvy č.s/100295/ /001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu podepsané dne obec Chotusice přijala od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, Praha 2, finanční jistinu ve výši ,-Kč, která dle smluvních podmínek se splácí vždy v lednu daného roku částkou ,-Kč, poprvé v roce Jistina je vedena na účtu se zůstatkem k ,-Kč. Dne byla uzavřena Smlouva o kauci na byt a zaplacena kauce ve výši 9.000,00 Kč. Tato částka je vedena na účtu 325 v plné výši, neboť k jsou závazky plynoucí z nájemní smlouvy nájemcem plněny.

4 13) Stavy majetku a nedokončených investic dle inventarizace k Účet Název Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Programové vybavení ZŠ , ,00 0, , NDM ,50 0,00 0,00 616,144, Stavby , ,44 0, , Movité věci a soubory , , , , DDHM , , , , Pozemky , ,25 443, , Nedokončená investice , , , , Materiál na skladě , ,06 invetarizece způsob B 0132 Mapy obce, pytle TKO,knihy 6.410, , , ,35 14) Pohledávky a závazky obce SU AU Druh pohledávky - závazky Stav k Odběratelé obec hlavní činnost 6.454, Odběratelé nájemné antény, kadeřnictví a masáže 6.787, Odběratelé hospodářská činnost vodné, stočné , Zaplacené zálohy na plyn RWE , Zaplacené zálohy na plyn byt čp , Zaplacené zálohy na elektřinu , Zaplacené zálohy na plyn byt čp , Zaplacené zálohy poplatek za vypoučtění ČOV a elektřinu , Dodavatelé , Přijaté zálohy na přeprodej elektřiny , Složená kauce na byt Chotusice čp , Mzdy 12/2013 v hotovosti , Mzdy 12/2013 spoření , Splátky půjček za 12/2013 z SF 5.000, xx Zůstatky nesplacených půjček zaměstnanců ze SF , xx Sociální a zdravotní pojištění 12/ , ,20 Daň ze mzdy 12/ , DPH , Krátkodobé zálohy na transfery , xx Ostatní krátkodobé pohledávky mylné platby, přeplatek na ZP , xx Zákonné pojištění za zaměstnance a tvorba fondu, dar od občanů ,00 nevyčerpané účelové prostředky Úvěr na rekonstrukci ČOV , Přijatý investiční příspěvek na komunikaci k RD - nečerpaný , Půjčka manželům Kombercovým , Zůstatky půjček stavebníkům z FRB , Dlouhodobý transfer(dotace MZE) na rekonstrukci ČOV- před závěrečným vyúčtováním ,00 15)Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a přijatá nápravná opatření Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků firmou Audit obce, s.r.o. Klatovská 371, Příbram dne Závěr přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu.

5 Za obec Chotusice: Bc Ludmila Lehetová starostka Přílohy, které jsou součástí závěrečného účtu obce za rok 2013 Tyto níže uvedené výkazy jsou zveřejněny i v písemné formě a vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO Fin 2-12M k Rozvaha k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sňato dne:

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více