Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice"

Transkript

1 BOLZANOVA 1, BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice Bytová komise RMČ Úřad MČ Brno-Černovice Odbor finanční a vnitřních věcí ÚMČ Bytový odbor ÚMČ Odbor sociální a všeobecný ÚMČ Vymezení pojmů Obecní byt byt nacházející se v domě ve vlastnictví statutárního města Brna svěřeném MČ Brno- Černovice Seznam žadatelů o přidělení obecního bytu seznam všech žadatelů o přidělení obecního bytu, kteří splňují podmínky pro zapsání do tohoto seznamu Pořadník na přidělení obecního bytu pořadník schvalovaný každoročně RMČ, který se sestavuje ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu pouze podle stupně naléhavosti bytové potřeby, přičemž tento stupeň naléhavosti je určen bodovým ohodnocením Pohledávka MČ souhrn dluhu na nájmu, penále a příslušenství; pohledávku co do výše a obsahu zdokladuje BO ÚMČ Závazek MČ neumořená část půjčky, kterou poskytl nájemce bytu (jako věřitel) MČ (jako dlužníkovi) pro účel dokončení stavby bytu v domě (byt s předplaceným nájemným) Předplacené nájemné částka, kterou nájemce uhradil jednorázově za vybudování bytu vlastním nákladem a která se mu umořuje formou nájemného do úplného umoření vynaložené částky 1. Obecná ustanovení 1.1 Seznam žadatelů o přidělení obecního bytu vede OFVV ÚMČ. 1.2 Do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu bude zapsán žadatel, který splňuje tyto předpoklady: 1

2 a) je zletilý, b) žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo c) je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění, d) jiný státní příslušník, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců. 1.3 Do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu nebude zapsán žadatel: a) který protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení; o protiprávní užívání bytu nejde, užívá-li byt dosavadní nájemce a členové jeho domácnosti na základě práva na bydlení, tzn. od skončení nájemního poměru do zajištění bytové náhrady, b) který v dosud užívaném bytě neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy nebo který se uvedených skutků dopustil v uplynulých pěti letech předcházejících podání žádosti o byt nebo po dobu evidence této žádosti s výjimkou žadatele, který dluh na nájemném a za služby spojené s nájmem bytu včetně úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle potvrzení pronajímatele dobrovolně uhradil před podáním žádosti o byt, žadateli nebyl nájem bytu z tohoto důvodu vypovězen a dluh netrval po dobu delší než 6 měsíců, c) který v průběhu 5 let před podáním žádosti o byt: - jako nájemce obecního bytu na dobu neurčitou byt směnil za jiný byt než obecní a jeho nájem ukončil nebo - jako nájemce bytu neplatil nájemné, hrubě porušoval dobré mravy či jinak závažně porušoval nájemní smlouvu a nájem bytu mu proto zanikl výpovědí. 1.4 Žadatel podává žádost o přidělení obecního bytu písemně na předepsaném formuláři spolu s předepsanými přílohami prostřednictvím podatelny ÚMČ. Formulář je k dispozici na podatelně ÚMČ a v elektronické podobě také na webových stránkách MČ. Za den podání žádosti se považuje den, kdy byla žádost doručena podatelně ÚMČ. 1.5 Žadatel ve formuláři pravdivě vyplní všechny požadované údaje. Jejich změnu žadatel písemně oznamuje prostřednictvím podatelny ÚMČ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 1.6 Žadatel každoročně nejpozději do 30. listopadu písemně oznamuje prostřednictvím podatelny ÚMČ, zda na žádosti o přidělení obecního bytu trvá. Připadá-li konec lhůty na sobotu nebo neděli, je lhůta zachována, je-li podání učiněno nejblíže následující pracovní den. V případě podání učiněného poštou je rozhodující den předání zásilky k poštovní přepravě. Zmeškání lhůty nelze prominout. 1.7 OFVV ÚMČ oznámí žadateli do 30 dnů od obdržení žádosti, zda byl do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu zapsán, případně z jakého důvodu se tak nestalo. 1.8 Uvede-li žadatel v žádosti nepravdivé údaje, neoznámí-li změnu údajů dle čl. 1.5, neoznámí-li ve lhůtě dle čl. 1.6, že na žádosti trvá nebo nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 1.3, nebo jeli žadateli pronajat byt, bude ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu bez zbytečného odkladu vyřazen. 1.9 Stejně tak bude žadatel ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu bez zbytečného odkladu vyřazen, nepřijme-li bez vážných důvodů nabízený byt O vyřazení ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu písemně vyrozumí žadatele OFVV ÚMČ s uvedením důvodu vyřazení. 2

3 2. Pravidla pro přidělování obecních bytů bez pohledávky a bez závazku 2.1 Každý žadatel zapsaný do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu se ohodnotí počtem bodů dle níže stanovených kritérií: a) za každé dítě do 18 let žijící s žadatelem ve společné domácnosti 2 body (maximálně však 6 bodů) b) doba trvání žádosti v roce podání žádosti 0 bodů za každý další kalendářní rok 1 bod c) žadatelé jsou manželé (příp. registrovaní partneři), kteří spolu žijí ve společné domácnosti 1 bod d) trvalý pobyt žadatele mimo Brno 0 bodů v Brně 1 bod e) žádost kromě MČ Brno-Černovice současně podána i v jiné MČ města Brna mínus 1 bod za každou žádost podanou v jiné MČ města Brna (body lze maximálně odečíst tak, aby celkový počet bodů daného žadatele neklesl pod 0) 2.2 Doba trvání žádosti se počítá vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku. 2.3 V případě rovnosti bodů rozhoduje součet bodů dle kritérií uvedených v čl. 2.1 písm. a) a b). Je-li i tento součet stejný, rozhoduje den podání žádosti. 2.4 Podle dosaženého počtu bodů sestaví BK RMČ ve spolupráci s OFVV ÚMČ (příp. též s BO ÚMČ) ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu návrh pořadníku na přidělení obecního bytu ke schválení RMČ. 2.5 Pořadník na přidělení obecního bytu tvoří pro každý kalendářní rok 30 žadatelů. 2.6 Při sestavování pořadníku na přidělení obecního bytu budou v případě velké naléhavosti zohledňovány požadavky OSV ÚMČ ve spolupráci s Komisí sociální RMČ na řešení bytové otázky jeho klientů tak, aby v daném kalendářním roce byly na tento účel vyčleněny maximálně tři byty. 2.7 Pořadník na přidělení obecního bytu se sestavuje znovu na každý kalendářní rok vždy v průběhu měsíce ledna a předkládá se ke schválení RMČ vždy nejpozději do 31. ledna. 2.8 BK RMČ pak v průběhu příslušného kalendářního roku v rámci pořadníku doporučuje RMČ přidělení bytu konkrétnímu žadateli (vždy s uvedením jednoho náhradníka). Kromě počtu získaných bodů přitom BK RMČ přihlédne též k dalším relevantním skutečnostem (současná bytová či sociální situace žadatele, požadovaná velikost bytu apod.). Při této činnosti může BK RMČ kromě písemných podkladů vycházet též z osobních pohovorů se žadateli, příp. též z místních šetření. 2.9 O přidělení bytu konkrétnímu žadateli (vždy s uvedením jednoho náhradníka) rozhoduje RMČ s přihlédnutím k doporučení BK RMČ Žadatelé z pořadníku na přidělení obecního bytu, kterým nebyl v daném kalendářním roce byt přidělen, budou do tohoto pořadníku zařazeni i pro kalendářní rok následující, pokud opět splní podmínky dle čl. 2.4 a RMČ má v případě mimořádných nebo havarijních situací právo na základě doporučení BK RMČ přidělit byt i žadateli ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu, který není v pořadníku na přidělení obecního bytu RMČ též může na základě doporučení BK RMČ přidělit byt žadateli ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu, který není v pořadníku na přidělení obecního bytu, pokud je tento žadatel nájemcem bytu svěřeného MČ Brno-Černovice, tento byt je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a žadatel nabídne MČ Brno-Černovice jeho uvolnění. 3

4 3. Pravidla pro přidělování obecních bytů zatížených pohledávkou nebo závazkem 3.1 V případě možnosti přidělení obecního bytu zatíženého pohledávkou nebo závazkem MČ bude přidělení tohoto bytu nabídnuto formou zveřejnění záměru na úřední desce ÚMČ. 3.2 Žadatel musí prokázat, že je schopen celou pohledávku před uzavřením nájemní smlouvy uhradit (např. výpisem z vlastního účtu, písemným příslibem rodinného příslušníka apod.). 3.3 Nájemní smlouvy budou uzavírány s těmi žadateli, kteří budou zároveň smluvní stranou smlouvy o postoupení pohledávky. Uzavření nájemní smlouvy s jinou osobou (např. rodinný příslušník) než s žadatelem podle předchozí věty je vyloučeno. 3.4 Žádosti (nabídky) se v souladu se zveřejněným záměrem podávají písemně prostřednictvím podatelny ÚMČ a jsou evidovány BO ÚMČ. 3.5 V případě podání více žádostí (nabídek) provede jejich vyhodnocení BK RMČ takto: a) Budou upřednostněni žadatelé z pořadníku na přidělení obecního bytu. b) Nejsou-li, budou následovat žadatelé ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu (dle stavu ke dni předcházejícímu zveřejnění záměru na úřední desce ÚMČ). c) Nejsou-li, přicházejí na řadu ostatní zájemci. 3.6 Je-li v kategoriích dle čl. 3.5 písm. a), b) a c) více žadatelů, použije se při postupu BK RMČ přiměřeně čl BK RMČ doporučí přidělení bytu konkrétnímu žadateli (je-li to možné, pak s uvedením jednoho náhradníka). 3.8 O přidělení bytu konkrétnímu žadateli (je-li to možné, pak s uvedením jednoho náhradníka) rozhoduje RMČ s přihlédnutím k doporučení BK RMČ. 4. Pravidla pro přidělování obecních bytů s předplaceným nájemným 4.1 V případě, že bude s dosavadním nájemcem obecního bytu zatíženého předplaceným nájemným uzavřena dohoda o ukončení nájmu, bude mu uhrazen zbytek neumořeného nájemného. Přidělení tohoto bytu bude následně nabídnuto formou zveřejnění záměru na úřední desce ÚMČ s podmínkou uhrazení neumořeného nájemného. 4.2 Žadatel musí prokázat, že je schopen celou výši neumořeného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy uhradit (např. výpisem z vlastního účtu, písemným příslibem rodinného příslušníka apod.). 4.3 Nájemní smlouvy budou uzavírány pouze s těmi žadateli, kteří si o byt písemně zažádají. Uzavření nájemní smlouvy s jinou osobou (např. rodinný příslušník) než s žadatelem podle předchozí věty je vyloučeno. 4.4 Žádosti (nabídky) se v souladu se zveřejněným záměrem podávají písemně prostřednictvím podatelny ÚMČ a jsou evidovány BO ÚMČ. 4.5 V případě podání více žádostí (nabídek) provede jejich vyhodnocení BK RMČ takto: a) Budou upřednostněni žadatelé z pořadníku na přidělení obecního bytu. b) Nejsou-li, budou následovat žadatelé ze seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu (dle stavu ke dni předcházejícímu zveřejnění záměru na úřední desce ÚMČ). c) Nejsou-li, přicházejí na řadu ostatní zájemci. 4.6 Je-li v kategoriích dle čl. 3.5 písm. a), b) a c) více žadatelů, použije se při postupu BK RMČ přiměřeně čl BK RMČ doporučí přidělení bytu konkrétnímu žadateli (je-li to možné, pak s uvedením jednoho náhradníka). 4.8 O přidělení bytu konkrétnímu žadateli (je-li to možné, pak s uvedením jednoho náhradníka) rozhoduje RMČ s přihlédnutím k doporučení BK RMČ. 4

5 5. Přechodné ustanovení 5.1 V roce 2015 proběhne sestavení návrhu pořadníku a jeho předložení RMČ dle čl. 2.7 do 30 dnů ode dne účinnosti těchto pravidel. 6. Závěrečná ustanovení 6.1 Záležitosti těmito pravidly výslovně neupravené se řídí dokumentem Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady, příp. jinými vnitřními předpisy či obecně závaznými právními předpisy. 6.2 Zrušuje se dokument Kritéria pro výběr žadatelů o byt pro MČ Brno-Černovice dle ust. čl. 2, odst. 1, Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady schválený na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne Tato pravidla byla schválena na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne Tato pravidla nabývají účinnosti dne Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice 5

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více