pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s."

Transkript

1 pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově.

2 O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER VZNIK ZÁKLADNÍ ORGANIZACE A JEJÍ ZÁNIK ČLENSTVÍ V ZOO ČER PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZOO ČER ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOO ČER FINANČNÍ ZDROJE A HOSPODAŘENÍ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 VOLEBNÍ ŘÁD VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY VÝKONNÝCH FUNKCIONÁŘŮ VOLBY ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA ZOO ČER KANDIDÁTI ZPŮSOB VOLBY KOOPTACE ČLENŮ PZO ODVOLÁNÍ ČLENA PZO VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VOLEB ČLENŮ PZO V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ VOLBY ODBOROVÝCH DŮVĚRNÍKŮ A FUNKCIONÁŘŮ ROD VOLBA REVIZORA HOSPODAŘENÍ ODVOLÁNÍ REVIZORA HOSPODAŘENÍ... 4 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZDROJE FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST PRAVOMOCI FUNKCIONÁŘŮ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ROD POVINNOST HOSPODÁŘE ROD ZÁVĚR PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH SOCIÁLNÍCH PŮJČEK PODPORA ČLENŮ ZOO ČER V PŘÍPADĚ NEMOCI PLATOVÝ ŘÁD ZOO ČER... 13

3 S T A N O V Y Základní odborová organizace České rafinerské a.s. Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR) se stává, na základě usnesení a stanov Slučovacího sjezdu Odborového svazu chemie ČR a Odborového svazu energetiků, členem Odborového svazu ECHO (dále jen OS ECHO), v němž je základní organizace sdružena. Dosavadní právní postavení, majetkové poměry, práva a povinnosti se nemění. 1 Základní ustanovení 1.1 Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (dále jen ZOO ČeR) je sdružena v Odborovém svazu ECHO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ Tyto stanovy upravují působnost, organizační strukturu, způsob činnosti a jednání ZOO ČeR v souladu se stanovami svazu. 1.2 ZOO ČeR je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na demokratických zásadách vybudované sdružení občanů, které sdružuje bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví zaměstnance v podnicích, kteří o členství v organizaci projeví zájem. 1.3 Posláním a cílem ZOO ČeR je formulovat, prosazovat, uspokojovat a obhajovat profesní, ekonomické, sociální, vzdělávací, kulturní a jiné zájmy, potřeby, názory a práva svých členů. K tomu využívá především odborové solidarity a kolektivního vyjednávání. 2 Název a sídlo Základní odborové organizace 2.1 Úplný název zní: Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR). 2.2 Sídlem je Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ ZOO ČeR je stejně jako společnost Česká rafinérská, a.s. dělena na dvě části, litvínovskou a kralupskou. 2.3 Organizační (evidenční číslo) v OS ECHO: IČ: Stanovy 1

4 3 Právní postavení ZOO ČeR 3.1 ZOO ČeR je členem svazu jako samostatně evidovaná odborová organizace na Ministerstvu vnitra ČR. Jménem ZOO ČeR jedná Předsednictvo (dále jen PZO), jeho jménem pak předseda nebo místopředseda jako statutární zástupci, případně písemně pověřený člen PZO. Je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet. Za porušení svých závazků odpovídá ZOO ČeR celým svým majetkem. 3.2 K plnění svých úkolů si ZOO ČeR může vytvářet odborné komise, případně svůj odborný a administrativní aparát. K řízení této činnosti si schvaluje organizační strukturu. 4 Vznik základní organizace a její zánik 4.1 Základní organizace (dále jen ZO) vzniká sdružením nejméně tří občanů, při splnění a dodržení příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 4.2 O příslušnosti ZO ke svazu rozhodují členové přijetím programu a stanov svazu. Na základě jejich rozhodnutí požádá ZO písemně o přijetí za člena svazu nebo o vystoupení ze svazu. O přijetí ZO do svazu rozhoduje předsednictvo svazu. 4.3 Pokud předsednictvo svazu odmítne ZO do svazu přijmout, může se tato odvolat ke konferenci svazu. 4.4 ZO do jednoho měsíce ode dne evidování ve svazu požádá o přidělení identifikačního čísla organizace (IČ) a oznámí je obratem na svaz. 4.5 V případě zániku zaměstnavatelského subjektu, ve kterém působí ZO svazu, rozhodne o její další činnosti konference. 4.6 ZO zaniká rozhodnutím konference příslušné ZO o rozdělení, sloučení, či zrušení a dále pak snížením členské základny na méně než tři členy. Zánik bez právního nástupnictví zrušením s likvidací: ZO zaniká rozhodnutím konference dnem uvedeným v písemném zápisu v usnesení konference. Zároveň v zápisu usnesení uvede rozhodnutí o svém majetkovém vypořádání. Rozdělení likvidačního zůstatku se přiměřeně řídí úpravou obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností, především ustanovením 75 obchodního zákoníku. Stanovy 2

5 Zánik s právním nástupnictvím bez likvidace na základě rozhodnutí konference: a) rozdělením: práva a povinnosti zaniklé ZO přecházejí na nově vzniklé odborové organizace v poměru k počtu členů, kteří ze zaniklé organizace přecházejí ke dni jejího zániku do nově vzniklých odborových organizací; b) sloučením: práva a povinnosti přecházejí na nově vzniklou ZO. 4.7 Rozhodnutí o zániku ZO, rozdělení nebo sloučení ZO, spolu s ostatními doklady o majetkovém vypořádání, ZO neprodleně zašle svazu a ohlásí zánik ZO na příslušný Statistický úřad (odhlášení IČ) a Ministerstvu vnitra ČR. 5 Členství v ZOO ČeR Vznik členství 5.1 Členství jednotlivce v ZOO ČeR vzniká přijetím uchazeče za člena ZOO ČeR. 5.2 Členem ZOO ČeR může být každá osoba starší 15 let, která o členství projeví zájem písemnou přihláškou a ztotožňuje se s programem a stanovami ZOO ČeR. 5.3 Doklad o členství vydává v případě potřeby člena ZOO ČeR. 5.4 V případě přestupu člena odborů z jedné do jiné ZO v rámci svazu (s event. doplacením částky za mezidobí přestupu, o kterém rozhoduje PZO) se členství posuzuje jako nepřerušené. Ukončení členství 5.5 Členství v ZOO ČeR ukončuje člen na základě vlastního písemného oznámení podaného u ZOO ČeR. Členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. 5.6 Členství v ZOO ČeR zaniká na základě vědomého neplacení členských příspěvků, a to po dobu tří měsíců. 5.7 Členství v ZOO ČeR zaniká vyloučením člena na základě usnesení konference nebo členské schůze. Důvodem vyloučení je skutečnost, že člen závažným způsobem či opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo usnesením svazu či ZOO ČeR, které je členem. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a den jeho doručení je dnem zániku členství. 5.8 Členství v ZOO ČeR zaniká úmrtím člena. Stanovy 3

6 6 Práva a povinnosti člena ZOO ČeR Práva člena 6.1 Člen má právo: a) volit a být volen do orgánů ZOO ČeR a dalších odborových orgánů, dle postupu stanoveného volebním řádem pro volbu příslušného orgánu; b) aktivně se podílet na činnosti všech orgánů ZOO ČeR. Za tímto účelem může podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány svazu, které jsou povinny jeho návrhy projednat a řešit; c) účastnit se jednání všech odborových orgánů, pokud se jedná o jeho osobu nebo pokud se jedná o jím podané náměty a nahlédnout do všech materiálů, které se týkají jeho osoby. Pozvání musí být provedeno písemnou formou; d) na obhajobu svých názorů a činů. Stejně tak má právo na orgánech ZOO ČeR požadovat obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů a členství ve svazu; e) na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce za podmínek stanovených Řádem právní pomoci svazu; f) na informace o činnosti všech orgánů svazu a opatřeních, která byla přijata orgány svazu; g) na odborové vzdělávání; h) odvolat se k předsednictvu svazu proti rozhodnutí o jeho vyloučení. Odvolání má odkladný účinek; i) na poskytnutí finanční pomoci z Podpůrného fondu svazu za podmínek stanovených Statutem Podpůrného fondu svazu; j) na finanční podporu při stávce organizované v rámci svazu podle Zásad pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky a Statutu Stávkového fondu svazu; k) požádat o kontrolu hospodaření ZOO ČeR prostřednictvím Revizora hospodaření, případně požádat o pomoc předsednictvo svazu; l) podílet se na přímých výhodách členů svazu při využívání společných prostředků a prostředků a zařízení ZOO ČeR; m) v mimořádných případech požádat ZOO ČeR na základě písemné žádosti o pozastavení jeho členství ve svazu. Při pozastavení Stanovy 4

7 členství pozbývá dotyčný člen veškerých práv, povinností a výhod člena svazu vyplývajících ze stanov a ostatních základních dokumentů ZOO ČeR a svazu. Doba pozastavení členství se nezapočítává do celkové doby členství. Povinnosti člena 6.2 Povinností člena je řídit se stanovami svazu a stanovami ZOO ČeR, které je členem a plnit povinnosti vyplývající z usnesení orgánů svazu. 6.3 Povinností člena je platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši. 6.4 Povinností člena je řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost. 6.5 Povinností člena je řádně pečovat o majetek ZOO ČeR a majetek svazu. 7 Organizační struktura ZOO ČeR 7.1 Organizační strukturu ZOO ČeR tvoří: - Konference - Předsednictvo základní organizace (PZO) - Odborový důvěrník (OD) - Rada odborových důvěrníků (ROD) - Revizor hospodaření (RH) 7.2 Nejvyšším orgánem ZOO ČeR je konference, do jejíž výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace, a to zejména: a) o přijetí a změně stanov ZOO ČeR a činnosti ZOO ČeR b) rozhoduje o organizačním uspořádání ZOO ČeR, ve kterém uvede jednotlivé orgány spolurozhodující se zaměstnavatelem ve všech příslušných záležitostech dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy c) schvaluje Volební řád pro volbu předsedy ZOO ČeR, PZO a RH d) rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů e) rozhoduje o odvolání člena PZO, revizora hospodaření f) rozhoduje o pravomocích orgánů ZOO ČeR g) schvaluje Zásady hospodaření a rozpočet ZOO ČeR h) bere na vědomí zprávu RH o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky ZOO ČeR i) rozhoduje o vyloučení člena ze ZOO ČeR j) rozhoduje o tom, že se ZOO ČeR stane členem sdružení ZO k) dodržuje zásadu, že menšina má právo formulovat svá stanoviska a požadovat jejich projednání l) rozhoduje o vstoupení a vystoupení ZOO ČeR z OS ECHO Stanovy 5

8 m) schvaluje způsob voleb členů PZO, RH a předsedy a místopředsedy ZOO ČeR n) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li zákon, stanovy nebo statut o) rozhoduje o dalších zásadních otázkách, které si vyhradí 7.3 Předsednictvo základní organizace (dále jen PZO) je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost ZO mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje jejím jménem vyjadřuje se jménem členů ZOO ČeR. PZO je čtyřčlenné přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci, (jedním uvolněným a jedním neuvolněným členem PZO). Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla ČeR a místopředsedou je funkcionář z druhé části, který současně vykonává funkci uvolněného Závodního inspektora bezpečnosti práce (dále jen ZIBP). Jménem předsednictva jedná předseda a v rámci delegovaných pravomocí místopředseda. Je příslušným odborovým orgánem ve smyslu zákoníku práce ve vztahu k zaměstnavateli,vůči němu uplatňuje právo spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává kontrolní činnost v případech stanovených právními předpisy, a to především zákoníkem práce a je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Předsednictvo základní organizace rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, a ve své činnosti především: a) důsledně uplatňuje pravomoci dané mu pracovněprávními a jinými předpisy, zejména vůči zaměstnavateli. Podle potřeb, minimálně však jedenkrát v roce, svolává konferenci a na základě svého rozhodnutí umožňuje účast pověřeného zástupce předsednictva OS ECHO b) prosazuje zlepšování a zkvalitňování mzdových, sociálních a pracovních podmínek svých členů c) poskytuje pomoc členům ZOO ČeR v pracovněprávní a sociální oblasti a vyjadřuje se k jejich žádostem o poskytnutí právní pomoci dle Řádu právní pomoci OS ECHO d) na konferencích předkládá zprávu o činnosti e) navrhuje, a po schválení konferencí realizuje, delegování pravomocí na jiné odborové orgány f) zpracuje vlastní jednací řád, který řeší otázky usnášení se a rozhodování PZO v souladu se stanovami OS ECHO Stanovy 6

9 g) navrhuje kandidaturu členů do orgánů OS ECHO a orgánů, jichž je OS ECHO a ZOO ČeR členem h) hlásí na OS ECHO vznik smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu, který si vyžádá hospitalizaci delší než pět kalendářních dnů, pokud tak neučiní zaměstnavatel i) přijímá uchazeče za člena ZOO ČeR 7.4 Odborový důvěrník je voleným zástupcem odborů na jednotlivých pracovištích. 7.5 Rada odborových důvěrníků je tvořena z odborových důvěrníků více pracovišť místně a organizačně souvisejících. Je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k hospodářskému vedení na úrovni provozu, oddělení popř. sekce a uplatňuje vůči němu delegovaná práva vyplývající ze zákonů a Kolektivní smlouvy (právo být informována, spolurozhodovat, projednávat a kontrolovat). Jejím jménem jedná její předseda. 7.6 Revizor hospodaření (dále RH) je voleným funkcionářem ZOO ČeR, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem ZOO ČeR. Ze své činnosti je odpovědný konferenci nebo členské schůzi. RH je nezávislým kontrolním funkcionářem ZOO ČeR. Kontroluje čerpání rozpočtu a dodržování Zásad hospodaření orgánů ZOO ČeR. Výsledky kontrol předkládá revizor hospodaření PZO a konferenci ZOO ČeR. Revizor hospodaření má právo účastnit se zasedání orgánů ZOO ČeR. Revizor hospodaření spolupracuje s finančním a daňovým poradcem OS ECHO. 8 Finanční zdroje a hospodaření ZOO ČeR Výše členských příspěvků a výše odvodu na činnost svazu 8.3 Výše měsíčního členského příspěvku činí 1% z čistého měsíčního výdělku. 8.4 Výši měsíčního členského příspěvku ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,-Kč. 8.5 Výše odvodů ZOO ČeR svazu činí 30% z vybraných členských příspěvků měsíčně (25% na činnost svazu a 5% na Podpůrný a Stávkový fond svazu). 8.6 Dalšími zdroji mohou být: - výnosy z nemovitého a movitého majetku; - výnosy z podnikatelské činnosti; - příspěvky ze sociálního fondu (dotace, dary); - z jiných příjmů. Stanovy 7

10 8.7 Hospodaření ZOO ČeR se řídí pravidly a zásadami schválenými konferencí. ZOO ČeR hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhoduje o jeho využívání, převodech nebo likvidaci, a to včetně movitého majetku pořízeného výlučně z prostředků ZOO ČeR. U movitého a nemovitého majetku pořízeného zcela nebo z části vnesením finančních prostředků bývalé ÚRO, či její organizační složky, je jakákoliv manipulace s tímto majetkem možná pouze po schválení předsednictvem OS ECHO. 9 Závěrečná ustanovení 9.1 Volby do všech funkcí ZOO ČeR se konají veřejným nebo tajným hlasováním podle předem schváleného volebního řádu. Orgány jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů nebo členů. 9.2 Funkční období volených funkcionářů ZOO ČeR je pětileté. 9.3 Tyto Stanovy ruší a nahrazují dosud platné Stanovy ZOO ČeR. Nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. dubna 2009, po schválení konferencí Stanovy 8

11 VOLEBNÍ ŘÁD Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Volební řád pro volby výkonných funkcionářů Tento volební řád upravuje způsob voleb členů předsednictva (dále jen PZO a ZOO ČeR), se sídlem Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ Dále upravuje volby Revizora hospodaření (dále jen RH), funkcionářů Rad odborových důvěrníků (dále jen ROD) a odborových důvěrníků (dále jen OD). 1.1 Právo volit a být volen má každý člen ZOO ČeR. 2. Volby členů předsednictva ZOO ČeR 2.1 Předsednictvo ZOO ČeR (PZO) je čtyřčlenné, přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci. Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla České rafinérské, a.s. a místopředsedou je funkcionář z druhé části České rafinérské, a.s. Volby proběhnou v každé části ZOO ČeR samostatně (členové jsou voleni odděleně pro každou část ZOO ČeR). Předsedou a místopředsedou se stávají zvolení kandidáti z příslušné části ZOO ČeR, podle počtu získaných hlasů, případně na základě dohody mezi zvolenými funkcionáři na první schůzi nově zvoleného PZO První schůzi PZO svolává nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení voleb předseda hlavní volební komise, který ji zároveň řídí. 2.2 Zvoleni budou kandidáti, kteří dostanou nejvyšší počet odevzdaných hlasů. 2.3 V případě změny uvolněných funkcionářů PZO převezmou nově zvolení funkcionáři od odstupujících protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. Volební řád 1

12 3. Kandidáti 3.1 Návrh kandidátů na funkce v předsednictvu ZOO ČeR, které volí celá členská základna v každé části ZOO ČeR samostatně z řad jejich kandidátů, předkládají předsedové ROD na základě projednání a souhlasu rady, nebo předsednictvo ZOO ČeR. Každý člen odborové organizace má právo vyjádřit se k navrhovaným kandidátům a případně ze svého odborového úseku navrhnout jiné kandidáty. 3.2 Z takto navržených kandidátů bude sestavena kandidátka, která bude projednána, případně doplněna a poté schválena na konferenci ZOO ČeR. Každý kandidát je povinen předložit osvědčení o bezúhonnosti (výpis z trestního rejstříku). 3.3 Kandidátky budou zveřejněny nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením voleb spolu s volebním řádem, oznámením o volebních místech na jednotlivých úsecích a časovém průběhu voleb. 4. Způsob volby 4.1 Volby se uskuteční v termínu schváleném konferencí ZOO ČeR, korespondenčním způsobem, s možností volby vhozením obálky s upraveným hlasovacím lístkem do volební urny. Každá ROD si zvolí místní, minimálně tříčlennou, volební komisi. Hlavní volební komise je minimálně tříčlenná a skládá se ze zástupců místních volebních komisí. Členové místních volebních komisí zabezpečí, ve spolupráci s hlavní volební komisí, řádný průběh voleb v souladu s platným volebním řádem, podle seznamu oprávněných voličů příslušné části ZOO ČeR. Členem volební komise nesmí být kandidát. 4.2 Každý volič obdrží proti podpisu jeden hlasovací lístek s obálkou. Na hlasovacím lístku budou kandidáti pro volbu členů PZO. Vlastní volbu provede volič tak, že označí křížkem do čtverečku vytištěného před jménem, nejvýše dva kandidáty, kterým dává svůj hlas. Na hlasovací lístek není možné doplňovat další jména. Upravený volební lístek vložený do obálky volič odešle poštou, nebo vhodí do volební urny. 4.3 Za platný se považuje hlasovací lístek na němž je označen jeden nebo dva kandidáti, není jinak upravován a je doručen nebo odevzdán v době trvání voleb. Hlavní volební komisi volí konference ZOO ČeR. Komise provede po skončení voleb sečtení hlasů a výsledky voleb oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů. 4.4 Odstoupení z funkce člena PZO dává odstupující člen na vědomí PZO. Volební řád 2

13 5. Kooptace členů PZO 5.1 Kooptaci člena PZO v průběhu volebního období schvaluje, po předchozím projednání s příslušnou ROD předsednictvo ZOO ČeR. O změně informuje členskou základnu a následně ji schvaluje konference. V průběhu volebního období je možné kooptovat nejvýše jednoho člena PZO z každé části ZOO ČeR a to s přihlédnutím k výsledku řádných voleb. Při odstoupení dalšího funkcionáře je nutné v příslušné části ZOO ČeR vyhlásit nové volby členů PZO. 6. Odvolání člena PZO 6.1 Člena PZO může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference ZOO ČeR. 6.2 Návrh na odvolání z funkce člena PZO může předložit ROD, PZO nebo konference. 6.3 Člen PZO je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny přítomných delegátů konference. 7. Vyhlášení nových voleb členů PZO v průběhu volebního období 7.1 Nové volby v některé z částí ZOO ČeR je nutné vyhlásit tehdy, požádá-li o to nejméně 50% členů členské základny v příslušné části ZOO ČeR. 8. Volby odborových důvěrníků a funkcionářů ROD OD volí členové příslušného odborového úseku (podle schválené organizační struktury ZOO ČeR). Volba je obvykle veřejná a voliči svou volbu vyjadřují na volební listině a potvrzují podpisem. 8.1 Zvolení odboroví důvěrníci si na svém jednání zvolí předsedu rady odborových důvěrníků, případně další odborové funkcionáře pro činnost odborů (místopředsedu ROD, hospodáře ROD). 8.2 V případě, že nedojde ke zvolení předsedy rady odborových důvěrníků oznámí rada odborových důvěrníků tuto skutečnost PZO. PZO může řízením ROD s hlasem poradním pověřit příslušného uvolněného funkcionáře ZOO ČeR, a to až do doby, než dojde k jeho zvolení. 8.3 Nově zvolené orgány převezmou od odstupujících orgánů do jednoho měsíce protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. 8.4 Případné odstoupení z funkce OD se dává na vědomí příslušné ROD, která o odstoupení informuje PZO a zajistí provedení nové volby OD. Volební řád 3

14 9. Volba Revizora hospodaření 9.1 Revizora hospodaření volí konference ZOO ČeR z kandidátů navržených ROD. Kandidátka musí být uzavřena 3 dny před termínem konání konference ZOO ČeR. Pokud je více než jeden kandidát, proběhnou volby na konferenci ZOO ČeR tajnou volbou. V případě, že je navržen jeden kandidát proběhne volba veřejným hlasováním delegátů konference. 9.2 Revizorem hospodaření je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů. 10. Odvolání revizora hospodaření 10.1 Revizora hospodaření může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference Návrh na odvolání Revizora hospodaření z funkce předkládá konference ZOO ČeR Revizor hospodaření je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny z přítomných delegátů konference. Volební řád 4

15 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Hlavní zásady hospodaření 1.1 Základem hospodaření a hlavní směrnicí pro hospodaření finančními prostředky je rozpočet. Návrh ročního rozpočtu sestavuje předsednictvo ZOO ČeR a schvaluje jej konference. Součástí návrhu rozpočtu je důvodová zpráva. Změny v rozpočtu v průběhu roku schvaluje předsednictvo ZOO ČeR. 1.2 Kontrolu hospodaření s finančními prostředky provádí každý funkcionář v rámci své pravomoci a odpovědnosti. Průběžnou kontrolu hospodaření včetně vedení účetnictví zajišťuje předsednictvo ZOO ČeR. Závěrečná kontrola hospodaření se provádí jednou ročně prostřednictvím revizora hospodaření, v případě potřeby ve spolupráci s finančním a daňovým poradcem OS ECHO, nebo formou nezávislého auditu. Za hospodaření ZOO ČeR odpovídá předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) a konferencí pověřená další osoba. 1.3 Prostřednictvím svých zástupců má každý člen právo být informován o hospodaření odborové organizace. 1.4 Vlastní hospodaření probíhá v oblastech zdrojů finančního zabezpečení, použití těchto zdrojů a stanovení míry pravomoci a odpovědnosti. 2. Zdroje finančního zabezpečení Zdroji finančního zabezpečení jsou: příjmy z členských příspěvků vlastní příjmy zůstatek z minulých let příspěvky a dary vstupy při odloučení Pravidla hospodaření 1

16 2.1 Členské příspěvky se vybírají podle těchto zásad členský příspěvek činí 1% z čistého měsíčního příjmu v hlavním pracovním poměru. Do tohoto příjmu se počítají: a) mzdy a platy všech druhů včetně prémií, odměn, mzdy za práci přesčas, příplatků, jubilejních odměn b) náhrada mzdy při překážkách v práci a za nevyčerpanou dovolenou do základu pro výpočet členských příspěvků se nezahrnují: a) odměny za záchranu života, odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život b) příjmy nahrazující výdělek v důsledku nemoci, ošetřování člena rodiny, placená mateřská dovolená c) odměny za vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy d) odměny vyplácené v souvislosti s ukončením pracovního poměru včetně odměn při odchodu do důchodu udržovací členský příspěvek ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,- Kč měsíčně studenti, učni, ženy po dobu další mateřské dovolené a ženy, které přeruší pracovní poměr z důvodu péče o dítě, členský příspěvek neplatí 2.2 Vlastní příjmy tvoří úroky z vkladů u peněžních ústavů výnosy z kapitálu Příspěvky a dary sponzorů jsou dalšími zdroji finančního zabezpečení 3. Použití finančních prostředků výdaje poskytované přímo ve prospěch členů hospodářsko-správní výdaje organizační a účelové výdaje tvorbu účelové rezervy Pravidla hospodaření 2

17 3.1 Do výdajů finančních prostředků poskytovaných přímo členům patří například: a) oblast sociální sociální půjčky sociální podpora a výpomoc podpora členů v nemoci sociální podpora v době stávky podpora při úmrtí člena nebo jeho rodinného příslušníka b) oblast kulturní úhrada kulturních akcí úhrada kulturních akcí pro důchodce c) oblast kulturně vzdělávací činnosti výdaje na školení členů výdaje spojené s lektorskou činností d) oblast sportu úhrada nákladů na sportovní akce kolektivů vstupenky na sportovní akce včetně permanentek úhrada nájmu za tělovýchovná zařízení 3.2 Hospodářsko-správní výdaje zahrnují výdaje na: a. odbornou literaturu a tisk b. schůze a konference c. školení a aktivy d. cestovné e. paušální náhrady funkcionářů ZOO ČeR f. poštovné, kancelářské potřeby, pojistné atd. 3.3 Organizačními a účelovými výdaji jsou náklady spojené s delegacemi a návštěvami. 3.4 Účelová rezerva její tvorba a použití vychází z rozpočtu. Pravidla hospodaření 3

18 4. Pravomoc a odpovědnost 4.1 Konference je nejvyšším orgánem s rozhodovací pravomocí projednává a schvaluje rozpočet projednává a schvaluje vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků rozhoduje o výši, placení a použití členských příspěvků projednává zprávy předsednictva ZOO ČeR o výsledcích hospodaření a výsledku auditu (revizní zprávy) 4.2 Předsednictvo ZOO ČeR odpovídá za včasnou tvorbu zdrojů, správu finančních prostředků a za jejich účelné využívání. Proto zejména: připravuje a projednává návrh rozpočtu a předkládá jej spolu s důvodovou zprávou ke schválení zpracovává a projednává vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků a předkládá je ke schválení zajišťuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků schvaluje poskytování sociálních výpomocí a půjček zajišťuje vedení účetnictví a řádnou evidenci členů pro Konferenci připravuje zprávu o výsledcích hospodaření a o výsledku auditu (revizní zprávy) 4.3 Předseda ZOO ČeR, místopředseda ZOO ČeR odpovídá za řádné projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření ZOO ČeR spolu s členy předsednictva ZOO ČeR (ROD) má v rámci Pravidel hospodaření dispoziční oprávnění nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů schvaluje výdaje do částky stanovené vnitřní směrnicí, pokud tyto výdaje nejsou konkretizovány v rozpočtu dbá o řádné vedení hospodářské a finanční agendy a ověřuje si její stav a úroveň zajišťuje pravidelnou kontrolu placení členských příspěvků Pravidla hospodaření 4

19 4.3.5 zajišťuje kontrolu pokladní hotovosti, zůstatku na běžném účtu a správného vedení účetnictví zajišťuje řádné předání hospodářsko - finanční agendy při změně funkce 4.4 Hospodář ZOO ČeR spolu s předsedou a místopředsedou ZOO ČeR odpovídá za správu finančních prostředků a ostatního majetku spolu s dalšími funkcionáři určenými PZO připravuje návrh rozpočtu a předkládá jej k projednání, připravuje zprávy o výsledku hospodaření a zajišťuje jejich projednávání dbá o to, aby všechny výdaje a další operace byly prováděny v souladu s rozpočtem a příslušnými daňovými zákony, prosazuje účelné vynakládání finančních prostředků odpovídá za řádné vedení účetnictví, pokladní evidenci a evidenci členů 5. Pravomoci funkcionářů ZOO ČeR Základní pravomoc v otázkách hospodaření přísluší PZO na základě schváleného rozpočtu. Pro operativní zabezpečení hospodářské činnosti se zmocňují předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.1 Objednávky, hospodářské smlouvy Při objednávání zboží, prací a služeb či uzavírání hospodářských smluv při obvyklém hospodářství má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.2 Uzavírání dohod o práci Při zadávání prací a služeb uzavřením dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr do Kč ročně u jednoho pracovníka, má právo podpisu předseda, místopředseda a hospodář ZOO ČeR. 5.3 Cestovní příkazy Na schvalování cestovních výdajů a rozhodnutí o použití dopravních prostředků, včetně osobního automobilu má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář a člen pověřený konferencí. Pravidla hospodaření 5

20 5.4 Pokladní dispozice a manipulace s běžným účtem Schválit provedení výdaje z pokladny má právo (včetně podpisu) předseda, místopředseda, další člen pověřený konferencí ZO a hospodář. Právo disponovat s finančními prostředky v peněžních ústavech mají pouze dvě osoby společně. V odůvodněných případech může předsednictvo pověřit pouze jednu odpovědnou osobu. 6. Závěrečná ustanovení 6.1 Změna funkcionářů Při změnách funkcionářů, kteří odpovídají za hospodaření nebo spravují majetek ZOO ČeR se postupuje tak, že předání agendy a majetku se provede protokolárně s uvedením stavu hospodaření a majetku. Předání se zúčastní funkcionáři pověření PZO a RH. 7. Pravidla hospodaření ROD 7.1 Prostředky přímé a nepřímé. ROD mohou využívat pro své členy finanční prostředky ZOO ČeR: přímé (centralizované) - tyto prostředky hradí ZOO ČeR z centrálních prostředků přímo členům a jsou uvedeny v rozpočtu ZOO ČeR nepřímé (decentralizované) - to jsou prostředky přidělené radám odborových důvěrníků, se kterými ROD hospodaří samostatně. 7.2 Prostředky přímé (centralizované). Z těchto prostředků lze čerpat: a) podpora v případě nemoci b) u příležitosti narození dítěte na věcný dar (nárok lze uplatnit do půl roku věku dítěte) max. do výše 3.000,-Kč c) podporu při úmrtí člena 4.000,-Kč d) při úmrtí člena na účast na pohřbu (věnec, doprava) max. do výše 2.000,-Kč e) podporu při úmrtí rodinného příslušníka, člena 2.000,-Kč (dítě ve vlastní péči, manželka, manžel bez příjmu, úředně vedená družka, druh) Při výplatě těchto podpor je nutné v odborové pokladně předložit úmrtní list zemřelého, nebo parte. O podporu obvykle žádá pozůstalý rodinný příslušník. Nejsou-li ujasněny rodinné poměry Pravidla hospodaření 6

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2008 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více