pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s."

Transkript

1 pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově.

2 O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER VZNIK ZÁKLADNÍ ORGANIZACE A JEJÍ ZÁNIK ČLENSTVÍ V ZOO ČER PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZOO ČER ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOO ČER FINANČNÍ ZDROJE A HOSPODAŘENÍ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 VOLEBNÍ ŘÁD VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY VÝKONNÝCH FUNKCIONÁŘŮ VOLBY ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA ZOO ČER KANDIDÁTI ZPŮSOB VOLBY KOOPTACE ČLENŮ PZO ODVOLÁNÍ ČLENA PZO VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VOLEB ČLENŮ PZO V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ VOLBY ODBOROVÝCH DŮVĚRNÍKŮ A FUNKCIONÁŘŮ ROD VOLBA REVIZORA HOSPODAŘENÍ ODVOLÁNÍ REVIZORA HOSPODAŘENÍ... 4 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZDROJE FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST PRAVOMOCI FUNKCIONÁŘŮ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ROD POVINNOST HOSPODÁŘE ROD ZÁVĚR PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH SOCIÁLNÍCH PŮJČEK PODPORA ČLENŮ ZOO ČER V PŘÍPADĚ NEMOCI PLATOVÝ ŘÁD ZOO ČER... 13

3 S T A N O V Y Základní odborová organizace České rafinerské a.s. Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR) se stává, na základě usnesení a stanov Slučovacího sjezdu Odborového svazu chemie ČR a Odborového svazu energetiků, členem Odborového svazu ECHO (dále jen OS ECHO), v němž je základní organizace sdružena. Dosavadní právní postavení, majetkové poměry, práva a povinnosti se nemění. 1 Základní ustanovení 1.1 Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (dále jen ZOO ČeR) je sdružena v Odborovém svazu ECHO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ Tyto stanovy upravují působnost, organizační strukturu, způsob činnosti a jednání ZOO ČeR v souladu se stanovami svazu. 1.2 ZOO ČeR je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na demokratických zásadách vybudované sdružení občanů, které sdružuje bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví zaměstnance v podnicích, kteří o členství v organizaci projeví zájem. 1.3 Posláním a cílem ZOO ČeR je formulovat, prosazovat, uspokojovat a obhajovat profesní, ekonomické, sociální, vzdělávací, kulturní a jiné zájmy, potřeby, názory a práva svých členů. K tomu využívá především odborové solidarity a kolektivního vyjednávání. 2 Název a sídlo Základní odborové organizace 2.1 Úplný název zní: Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR). 2.2 Sídlem je Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ ZOO ČeR je stejně jako společnost Česká rafinérská, a.s. dělena na dvě části, litvínovskou a kralupskou. 2.3 Organizační (evidenční číslo) v OS ECHO: IČ: Stanovy 1

4 3 Právní postavení ZOO ČeR 3.1 ZOO ČeR je členem svazu jako samostatně evidovaná odborová organizace na Ministerstvu vnitra ČR. Jménem ZOO ČeR jedná Předsednictvo (dále jen PZO), jeho jménem pak předseda nebo místopředseda jako statutární zástupci, případně písemně pověřený člen PZO. Je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet. Za porušení svých závazků odpovídá ZOO ČeR celým svým majetkem. 3.2 K plnění svých úkolů si ZOO ČeR může vytvářet odborné komise, případně svůj odborný a administrativní aparát. K řízení této činnosti si schvaluje organizační strukturu. 4 Vznik základní organizace a její zánik 4.1 Základní organizace (dále jen ZO) vzniká sdružením nejméně tří občanů, při splnění a dodržení příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 4.2 O příslušnosti ZO ke svazu rozhodují členové přijetím programu a stanov svazu. Na základě jejich rozhodnutí požádá ZO písemně o přijetí za člena svazu nebo o vystoupení ze svazu. O přijetí ZO do svazu rozhoduje předsednictvo svazu. 4.3 Pokud předsednictvo svazu odmítne ZO do svazu přijmout, může se tato odvolat ke konferenci svazu. 4.4 ZO do jednoho měsíce ode dne evidování ve svazu požádá o přidělení identifikačního čísla organizace (IČ) a oznámí je obratem na svaz. 4.5 V případě zániku zaměstnavatelského subjektu, ve kterém působí ZO svazu, rozhodne o její další činnosti konference. 4.6 ZO zaniká rozhodnutím konference příslušné ZO o rozdělení, sloučení, či zrušení a dále pak snížením členské základny na méně než tři členy. Zánik bez právního nástupnictví zrušením s likvidací: ZO zaniká rozhodnutím konference dnem uvedeným v písemném zápisu v usnesení konference. Zároveň v zápisu usnesení uvede rozhodnutí o svém majetkovém vypořádání. Rozdělení likvidačního zůstatku se přiměřeně řídí úpravou obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností, především ustanovením 75 obchodního zákoníku. Stanovy 2

5 Zánik s právním nástupnictvím bez likvidace na základě rozhodnutí konference: a) rozdělením: práva a povinnosti zaniklé ZO přecházejí na nově vzniklé odborové organizace v poměru k počtu členů, kteří ze zaniklé organizace přecházejí ke dni jejího zániku do nově vzniklých odborových organizací; b) sloučením: práva a povinnosti přecházejí na nově vzniklou ZO. 4.7 Rozhodnutí o zániku ZO, rozdělení nebo sloučení ZO, spolu s ostatními doklady o majetkovém vypořádání, ZO neprodleně zašle svazu a ohlásí zánik ZO na příslušný Statistický úřad (odhlášení IČ) a Ministerstvu vnitra ČR. 5 Členství v ZOO ČeR Vznik členství 5.1 Členství jednotlivce v ZOO ČeR vzniká přijetím uchazeče za člena ZOO ČeR. 5.2 Členem ZOO ČeR může být každá osoba starší 15 let, která o členství projeví zájem písemnou přihláškou a ztotožňuje se s programem a stanovami ZOO ČeR. 5.3 Doklad o členství vydává v případě potřeby člena ZOO ČeR. 5.4 V případě přestupu člena odborů z jedné do jiné ZO v rámci svazu (s event. doplacením částky za mezidobí přestupu, o kterém rozhoduje PZO) se členství posuzuje jako nepřerušené. Ukončení členství 5.5 Členství v ZOO ČeR ukončuje člen na základě vlastního písemného oznámení podaného u ZOO ČeR. Členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. 5.6 Členství v ZOO ČeR zaniká na základě vědomého neplacení členských příspěvků, a to po dobu tří měsíců. 5.7 Členství v ZOO ČeR zaniká vyloučením člena na základě usnesení konference nebo členské schůze. Důvodem vyloučení je skutečnost, že člen závažným způsobem či opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo usnesením svazu či ZOO ČeR, které je členem. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a den jeho doručení je dnem zániku členství. 5.8 Členství v ZOO ČeR zaniká úmrtím člena. Stanovy 3

6 6 Práva a povinnosti člena ZOO ČeR Práva člena 6.1 Člen má právo: a) volit a být volen do orgánů ZOO ČeR a dalších odborových orgánů, dle postupu stanoveného volebním řádem pro volbu příslušného orgánu; b) aktivně se podílet na činnosti všech orgánů ZOO ČeR. Za tímto účelem může podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány svazu, které jsou povinny jeho návrhy projednat a řešit; c) účastnit se jednání všech odborových orgánů, pokud se jedná o jeho osobu nebo pokud se jedná o jím podané náměty a nahlédnout do všech materiálů, které se týkají jeho osoby. Pozvání musí být provedeno písemnou formou; d) na obhajobu svých názorů a činů. Stejně tak má právo na orgánech ZOO ČeR požadovat obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů a členství ve svazu; e) na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce za podmínek stanovených Řádem právní pomoci svazu; f) na informace o činnosti všech orgánů svazu a opatřeních, která byla přijata orgány svazu; g) na odborové vzdělávání; h) odvolat se k předsednictvu svazu proti rozhodnutí o jeho vyloučení. Odvolání má odkladný účinek; i) na poskytnutí finanční pomoci z Podpůrného fondu svazu za podmínek stanovených Statutem Podpůrného fondu svazu; j) na finanční podporu při stávce organizované v rámci svazu podle Zásad pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky a Statutu Stávkového fondu svazu; k) požádat o kontrolu hospodaření ZOO ČeR prostřednictvím Revizora hospodaření, případně požádat o pomoc předsednictvo svazu; l) podílet se na přímých výhodách členů svazu při využívání společných prostředků a prostředků a zařízení ZOO ČeR; m) v mimořádných případech požádat ZOO ČeR na základě písemné žádosti o pozastavení jeho členství ve svazu. Při pozastavení Stanovy 4

7 členství pozbývá dotyčný člen veškerých práv, povinností a výhod člena svazu vyplývajících ze stanov a ostatních základních dokumentů ZOO ČeR a svazu. Doba pozastavení členství se nezapočítává do celkové doby členství. Povinnosti člena 6.2 Povinností člena je řídit se stanovami svazu a stanovami ZOO ČeR, které je členem a plnit povinnosti vyplývající z usnesení orgánů svazu. 6.3 Povinností člena je platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši. 6.4 Povinností člena je řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost. 6.5 Povinností člena je řádně pečovat o majetek ZOO ČeR a majetek svazu. 7 Organizační struktura ZOO ČeR 7.1 Organizační strukturu ZOO ČeR tvoří: - Konference - Předsednictvo základní organizace (PZO) - Odborový důvěrník (OD) - Rada odborových důvěrníků (ROD) - Revizor hospodaření (RH) 7.2 Nejvyšším orgánem ZOO ČeR je konference, do jejíž výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace, a to zejména: a) o přijetí a změně stanov ZOO ČeR a činnosti ZOO ČeR b) rozhoduje o organizačním uspořádání ZOO ČeR, ve kterém uvede jednotlivé orgány spolurozhodující se zaměstnavatelem ve všech příslušných záležitostech dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy c) schvaluje Volební řád pro volbu předsedy ZOO ČeR, PZO a RH d) rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů e) rozhoduje o odvolání člena PZO, revizora hospodaření f) rozhoduje o pravomocích orgánů ZOO ČeR g) schvaluje Zásady hospodaření a rozpočet ZOO ČeR h) bere na vědomí zprávu RH o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky ZOO ČeR i) rozhoduje o vyloučení člena ze ZOO ČeR j) rozhoduje o tom, že se ZOO ČeR stane členem sdružení ZO k) dodržuje zásadu, že menšina má právo formulovat svá stanoviska a požadovat jejich projednání l) rozhoduje o vstoupení a vystoupení ZOO ČeR z OS ECHO Stanovy 5

8 m) schvaluje způsob voleb členů PZO, RH a předsedy a místopředsedy ZOO ČeR n) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li zákon, stanovy nebo statut o) rozhoduje o dalších zásadních otázkách, které si vyhradí 7.3 Předsednictvo základní organizace (dále jen PZO) je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost ZO mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje jejím jménem vyjadřuje se jménem členů ZOO ČeR. PZO je čtyřčlenné přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci, (jedním uvolněným a jedním neuvolněným členem PZO). Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla ČeR a místopředsedou je funkcionář z druhé části, který současně vykonává funkci uvolněného Závodního inspektora bezpečnosti práce (dále jen ZIBP). Jménem předsednictva jedná předseda a v rámci delegovaných pravomocí místopředseda. Je příslušným odborovým orgánem ve smyslu zákoníku práce ve vztahu k zaměstnavateli,vůči němu uplatňuje právo spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává kontrolní činnost v případech stanovených právními předpisy, a to především zákoníkem práce a je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Předsednictvo základní organizace rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, a ve své činnosti především: a) důsledně uplatňuje pravomoci dané mu pracovněprávními a jinými předpisy, zejména vůči zaměstnavateli. Podle potřeb, minimálně však jedenkrát v roce, svolává konferenci a na základě svého rozhodnutí umožňuje účast pověřeného zástupce předsednictva OS ECHO b) prosazuje zlepšování a zkvalitňování mzdových, sociálních a pracovních podmínek svých členů c) poskytuje pomoc členům ZOO ČeR v pracovněprávní a sociální oblasti a vyjadřuje se k jejich žádostem o poskytnutí právní pomoci dle Řádu právní pomoci OS ECHO d) na konferencích předkládá zprávu o činnosti e) navrhuje, a po schválení konferencí realizuje, delegování pravomocí na jiné odborové orgány f) zpracuje vlastní jednací řád, který řeší otázky usnášení se a rozhodování PZO v souladu se stanovami OS ECHO Stanovy 6

9 g) navrhuje kandidaturu členů do orgánů OS ECHO a orgánů, jichž je OS ECHO a ZOO ČeR členem h) hlásí na OS ECHO vznik smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu, který si vyžádá hospitalizaci delší než pět kalendářních dnů, pokud tak neučiní zaměstnavatel i) přijímá uchazeče za člena ZOO ČeR 7.4 Odborový důvěrník je voleným zástupcem odborů na jednotlivých pracovištích. 7.5 Rada odborových důvěrníků je tvořena z odborových důvěrníků více pracovišť místně a organizačně souvisejících. Je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k hospodářskému vedení na úrovni provozu, oddělení popř. sekce a uplatňuje vůči němu delegovaná práva vyplývající ze zákonů a Kolektivní smlouvy (právo být informována, spolurozhodovat, projednávat a kontrolovat). Jejím jménem jedná její předseda. 7.6 Revizor hospodaření (dále RH) je voleným funkcionářem ZOO ČeR, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem ZOO ČeR. Ze své činnosti je odpovědný konferenci nebo členské schůzi. RH je nezávislým kontrolním funkcionářem ZOO ČeR. Kontroluje čerpání rozpočtu a dodržování Zásad hospodaření orgánů ZOO ČeR. Výsledky kontrol předkládá revizor hospodaření PZO a konferenci ZOO ČeR. Revizor hospodaření má právo účastnit se zasedání orgánů ZOO ČeR. Revizor hospodaření spolupracuje s finančním a daňovým poradcem OS ECHO. 8 Finanční zdroje a hospodaření ZOO ČeR Výše členských příspěvků a výše odvodu na činnost svazu 8.3 Výše měsíčního členského příspěvku činí 1% z čistého měsíčního výdělku. 8.4 Výši měsíčního členského příspěvku ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,-Kč. 8.5 Výše odvodů ZOO ČeR svazu činí 30% z vybraných členských příspěvků měsíčně (25% na činnost svazu a 5% na Podpůrný a Stávkový fond svazu). 8.6 Dalšími zdroji mohou být: - výnosy z nemovitého a movitého majetku; - výnosy z podnikatelské činnosti; - příspěvky ze sociálního fondu (dotace, dary); - z jiných příjmů. Stanovy 7

10 8.7 Hospodaření ZOO ČeR se řídí pravidly a zásadami schválenými konferencí. ZOO ČeR hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhoduje o jeho využívání, převodech nebo likvidaci, a to včetně movitého majetku pořízeného výlučně z prostředků ZOO ČeR. U movitého a nemovitého majetku pořízeného zcela nebo z části vnesením finančních prostředků bývalé ÚRO, či její organizační složky, je jakákoliv manipulace s tímto majetkem možná pouze po schválení předsednictvem OS ECHO. 9 Závěrečná ustanovení 9.1 Volby do všech funkcí ZOO ČeR se konají veřejným nebo tajným hlasováním podle předem schváleného volebního řádu. Orgány jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů nebo členů. 9.2 Funkční období volených funkcionářů ZOO ČeR je pětileté. 9.3 Tyto Stanovy ruší a nahrazují dosud platné Stanovy ZOO ČeR. Nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. dubna 2009, po schválení konferencí Stanovy 8

11 VOLEBNÍ ŘÁD Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Volební řád pro volby výkonných funkcionářů Tento volební řád upravuje způsob voleb členů předsednictva (dále jen PZO a ZOO ČeR), se sídlem Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ Dále upravuje volby Revizora hospodaření (dále jen RH), funkcionářů Rad odborových důvěrníků (dále jen ROD) a odborových důvěrníků (dále jen OD). 1.1 Právo volit a být volen má každý člen ZOO ČeR. 2. Volby členů předsednictva ZOO ČeR 2.1 Předsednictvo ZOO ČeR (PZO) je čtyřčlenné, přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci. Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla České rafinérské, a.s. a místopředsedou je funkcionář z druhé části České rafinérské, a.s. Volby proběhnou v každé části ZOO ČeR samostatně (členové jsou voleni odděleně pro každou část ZOO ČeR). Předsedou a místopředsedou se stávají zvolení kandidáti z příslušné části ZOO ČeR, podle počtu získaných hlasů, případně na základě dohody mezi zvolenými funkcionáři na první schůzi nově zvoleného PZO První schůzi PZO svolává nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení voleb předseda hlavní volební komise, který ji zároveň řídí. 2.2 Zvoleni budou kandidáti, kteří dostanou nejvyšší počet odevzdaných hlasů. 2.3 V případě změny uvolněných funkcionářů PZO převezmou nově zvolení funkcionáři od odstupujících protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. Volební řád 1

12 3. Kandidáti 3.1 Návrh kandidátů na funkce v předsednictvu ZOO ČeR, které volí celá členská základna v každé části ZOO ČeR samostatně z řad jejich kandidátů, předkládají předsedové ROD na základě projednání a souhlasu rady, nebo předsednictvo ZOO ČeR. Každý člen odborové organizace má právo vyjádřit se k navrhovaným kandidátům a případně ze svého odborového úseku navrhnout jiné kandidáty. 3.2 Z takto navržených kandidátů bude sestavena kandidátka, která bude projednána, případně doplněna a poté schválena na konferenci ZOO ČeR. Každý kandidát je povinen předložit osvědčení o bezúhonnosti (výpis z trestního rejstříku). 3.3 Kandidátky budou zveřejněny nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením voleb spolu s volebním řádem, oznámením o volebních místech na jednotlivých úsecích a časovém průběhu voleb. 4. Způsob volby 4.1 Volby se uskuteční v termínu schváleném konferencí ZOO ČeR, korespondenčním způsobem, s možností volby vhozením obálky s upraveným hlasovacím lístkem do volební urny. Každá ROD si zvolí místní, minimálně tříčlennou, volební komisi. Hlavní volební komise je minimálně tříčlenná a skládá se ze zástupců místních volebních komisí. Členové místních volebních komisí zabezpečí, ve spolupráci s hlavní volební komisí, řádný průběh voleb v souladu s platným volebním řádem, podle seznamu oprávněných voličů příslušné části ZOO ČeR. Členem volební komise nesmí být kandidát. 4.2 Každý volič obdrží proti podpisu jeden hlasovací lístek s obálkou. Na hlasovacím lístku budou kandidáti pro volbu členů PZO. Vlastní volbu provede volič tak, že označí křížkem do čtverečku vytištěného před jménem, nejvýše dva kandidáty, kterým dává svůj hlas. Na hlasovací lístek není možné doplňovat další jména. Upravený volební lístek vložený do obálky volič odešle poštou, nebo vhodí do volební urny. 4.3 Za platný se považuje hlasovací lístek na němž je označen jeden nebo dva kandidáti, není jinak upravován a je doručen nebo odevzdán v době trvání voleb. Hlavní volební komisi volí konference ZOO ČeR. Komise provede po skončení voleb sečtení hlasů a výsledky voleb oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů. 4.4 Odstoupení z funkce člena PZO dává odstupující člen na vědomí PZO. Volební řád 2

13 5. Kooptace členů PZO 5.1 Kooptaci člena PZO v průběhu volebního období schvaluje, po předchozím projednání s příslušnou ROD předsednictvo ZOO ČeR. O změně informuje členskou základnu a následně ji schvaluje konference. V průběhu volebního období je možné kooptovat nejvýše jednoho člena PZO z každé části ZOO ČeR a to s přihlédnutím k výsledku řádných voleb. Při odstoupení dalšího funkcionáře je nutné v příslušné části ZOO ČeR vyhlásit nové volby členů PZO. 6. Odvolání člena PZO 6.1 Člena PZO může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference ZOO ČeR. 6.2 Návrh na odvolání z funkce člena PZO může předložit ROD, PZO nebo konference. 6.3 Člen PZO je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny přítomných delegátů konference. 7. Vyhlášení nových voleb členů PZO v průběhu volebního období 7.1 Nové volby v některé z částí ZOO ČeR je nutné vyhlásit tehdy, požádá-li o to nejméně 50% členů členské základny v příslušné části ZOO ČeR. 8. Volby odborových důvěrníků a funkcionářů ROD OD volí členové příslušného odborového úseku (podle schválené organizační struktury ZOO ČeR). Volba je obvykle veřejná a voliči svou volbu vyjadřují na volební listině a potvrzují podpisem. 8.1 Zvolení odboroví důvěrníci si na svém jednání zvolí předsedu rady odborových důvěrníků, případně další odborové funkcionáře pro činnost odborů (místopředsedu ROD, hospodáře ROD). 8.2 V případě, že nedojde ke zvolení předsedy rady odborových důvěrníků oznámí rada odborových důvěrníků tuto skutečnost PZO. PZO může řízením ROD s hlasem poradním pověřit příslušného uvolněného funkcionáře ZOO ČeR, a to až do doby, než dojde k jeho zvolení. 8.3 Nově zvolené orgány převezmou od odstupujících orgánů do jednoho měsíce protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. 8.4 Případné odstoupení z funkce OD se dává na vědomí příslušné ROD, která o odstoupení informuje PZO a zajistí provedení nové volby OD. Volební řád 3

14 9. Volba Revizora hospodaření 9.1 Revizora hospodaření volí konference ZOO ČeR z kandidátů navržených ROD. Kandidátka musí být uzavřena 3 dny před termínem konání konference ZOO ČeR. Pokud je více než jeden kandidát, proběhnou volby na konferenci ZOO ČeR tajnou volbou. V případě, že je navržen jeden kandidát proběhne volba veřejným hlasováním delegátů konference. 9.2 Revizorem hospodaření je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů. 10. Odvolání revizora hospodaření 10.1 Revizora hospodaření může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference Návrh na odvolání Revizora hospodaření z funkce předkládá konference ZOO ČeR Revizor hospodaření je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny z přítomných delegátů konference. Volební řád 4

15 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Hlavní zásady hospodaření 1.1 Základem hospodaření a hlavní směrnicí pro hospodaření finančními prostředky je rozpočet. Návrh ročního rozpočtu sestavuje předsednictvo ZOO ČeR a schvaluje jej konference. Součástí návrhu rozpočtu je důvodová zpráva. Změny v rozpočtu v průběhu roku schvaluje předsednictvo ZOO ČeR. 1.2 Kontrolu hospodaření s finančními prostředky provádí každý funkcionář v rámci své pravomoci a odpovědnosti. Průběžnou kontrolu hospodaření včetně vedení účetnictví zajišťuje předsednictvo ZOO ČeR. Závěrečná kontrola hospodaření se provádí jednou ročně prostřednictvím revizora hospodaření, v případě potřeby ve spolupráci s finančním a daňovým poradcem OS ECHO, nebo formou nezávislého auditu. Za hospodaření ZOO ČeR odpovídá předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) a konferencí pověřená další osoba. 1.3 Prostřednictvím svých zástupců má každý člen právo být informován o hospodaření odborové organizace. 1.4 Vlastní hospodaření probíhá v oblastech zdrojů finančního zabezpečení, použití těchto zdrojů a stanovení míry pravomoci a odpovědnosti. 2. Zdroje finančního zabezpečení Zdroji finančního zabezpečení jsou: příjmy z členských příspěvků vlastní příjmy zůstatek z minulých let příspěvky a dary vstupy při odloučení Pravidla hospodaření 1

16 2.1 Členské příspěvky se vybírají podle těchto zásad členský příspěvek činí 1% z čistého měsíčního příjmu v hlavním pracovním poměru. Do tohoto příjmu se počítají: a) mzdy a platy všech druhů včetně prémií, odměn, mzdy za práci přesčas, příplatků, jubilejních odměn b) náhrada mzdy při překážkách v práci a za nevyčerpanou dovolenou do základu pro výpočet členských příspěvků se nezahrnují: a) odměny za záchranu života, odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život b) příjmy nahrazující výdělek v důsledku nemoci, ošetřování člena rodiny, placená mateřská dovolená c) odměny za vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy d) odměny vyplácené v souvislosti s ukončením pracovního poměru včetně odměn při odchodu do důchodu udržovací členský příspěvek ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,- Kč měsíčně studenti, učni, ženy po dobu další mateřské dovolené a ženy, které přeruší pracovní poměr z důvodu péče o dítě, členský příspěvek neplatí 2.2 Vlastní příjmy tvoří úroky z vkladů u peněžních ústavů výnosy z kapitálu Příspěvky a dary sponzorů jsou dalšími zdroji finančního zabezpečení 3. Použití finančních prostředků výdaje poskytované přímo ve prospěch členů hospodářsko-správní výdaje organizační a účelové výdaje tvorbu účelové rezervy Pravidla hospodaření 2

17 3.1 Do výdajů finančních prostředků poskytovaných přímo členům patří například: a) oblast sociální sociální půjčky sociální podpora a výpomoc podpora členů v nemoci sociální podpora v době stávky podpora při úmrtí člena nebo jeho rodinného příslušníka b) oblast kulturní úhrada kulturních akcí úhrada kulturních akcí pro důchodce c) oblast kulturně vzdělávací činnosti výdaje na školení členů výdaje spojené s lektorskou činností d) oblast sportu úhrada nákladů na sportovní akce kolektivů vstupenky na sportovní akce včetně permanentek úhrada nájmu za tělovýchovná zařízení 3.2 Hospodářsko-správní výdaje zahrnují výdaje na: a. odbornou literaturu a tisk b. schůze a konference c. školení a aktivy d. cestovné e. paušální náhrady funkcionářů ZOO ČeR f. poštovné, kancelářské potřeby, pojistné atd. 3.3 Organizačními a účelovými výdaji jsou náklady spojené s delegacemi a návštěvami. 3.4 Účelová rezerva její tvorba a použití vychází z rozpočtu. Pravidla hospodaření 3

18 4. Pravomoc a odpovědnost 4.1 Konference je nejvyšším orgánem s rozhodovací pravomocí projednává a schvaluje rozpočet projednává a schvaluje vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků rozhoduje o výši, placení a použití členských příspěvků projednává zprávy předsednictva ZOO ČeR o výsledcích hospodaření a výsledku auditu (revizní zprávy) 4.2 Předsednictvo ZOO ČeR odpovídá za včasnou tvorbu zdrojů, správu finančních prostředků a za jejich účelné využívání. Proto zejména: připravuje a projednává návrh rozpočtu a předkládá jej spolu s důvodovou zprávou ke schválení zpracovává a projednává vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků a předkládá je ke schválení zajišťuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků schvaluje poskytování sociálních výpomocí a půjček zajišťuje vedení účetnictví a řádnou evidenci členů pro Konferenci připravuje zprávu o výsledcích hospodaření a o výsledku auditu (revizní zprávy) 4.3 Předseda ZOO ČeR, místopředseda ZOO ČeR odpovídá za řádné projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření ZOO ČeR spolu s členy předsednictva ZOO ČeR (ROD) má v rámci Pravidel hospodaření dispoziční oprávnění nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů schvaluje výdaje do částky stanovené vnitřní směrnicí, pokud tyto výdaje nejsou konkretizovány v rozpočtu dbá o řádné vedení hospodářské a finanční agendy a ověřuje si její stav a úroveň zajišťuje pravidelnou kontrolu placení členských příspěvků Pravidla hospodaření 4

19 4.3.5 zajišťuje kontrolu pokladní hotovosti, zůstatku na běžném účtu a správného vedení účetnictví zajišťuje řádné předání hospodářsko - finanční agendy při změně funkce 4.4 Hospodář ZOO ČeR spolu s předsedou a místopředsedou ZOO ČeR odpovídá za správu finančních prostředků a ostatního majetku spolu s dalšími funkcionáři určenými PZO připravuje návrh rozpočtu a předkládá jej k projednání, připravuje zprávy o výsledku hospodaření a zajišťuje jejich projednávání dbá o to, aby všechny výdaje a další operace byly prováděny v souladu s rozpočtem a příslušnými daňovými zákony, prosazuje účelné vynakládání finančních prostředků odpovídá za řádné vedení účetnictví, pokladní evidenci a evidenci členů 5. Pravomoci funkcionářů ZOO ČeR Základní pravomoc v otázkách hospodaření přísluší PZO na základě schváleného rozpočtu. Pro operativní zabezpečení hospodářské činnosti se zmocňují předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.1 Objednávky, hospodářské smlouvy Při objednávání zboží, prací a služeb či uzavírání hospodářských smluv při obvyklém hospodářství má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.2 Uzavírání dohod o práci Při zadávání prací a služeb uzavřením dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr do Kč ročně u jednoho pracovníka, má právo podpisu předseda, místopředseda a hospodář ZOO ČeR. 5.3 Cestovní příkazy Na schvalování cestovních výdajů a rozhodnutí o použití dopravních prostředků, včetně osobního automobilu má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář a člen pověřený konferencí. Pravidla hospodaření 5

20 5.4 Pokladní dispozice a manipulace s běžným účtem Schválit provedení výdaje z pokladny má právo (včetně podpisu) předseda, místopředseda, další člen pověřený konferencí ZO a hospodář. Právo disponovat s finančními prostředky v peněžních ústavech mají pouze dvě osoby společně. V odůvodněných případech může předsednictvo pověřit pouze jednu odpovědnou osobu. 6. Závěrečná ustanovení 6.1 Změna funkcionářů Při změnách funkcionářů, kteří odpovídají za hospodaření nebo spravují majetek ZOO ČeR se postupuje tak, že předání agendy a majetku se provede protokolárně s uvedením stavu hospodaření a majetku. Předání se zúčastní funkcionáři pověření PZO a RH. 7. Pravidla hospodaření ROD 7.1 Prostředky přímé a nepřímé. ROD mohou využívat pro své členy finanční prostředky ZOO ČeR: přímé (centralizované) - tyto prostředky hradí ZOO ČeR z centrálních prostředků přímo členům a jsou uvedeny v rozpočtu ZOO ČeR nepřímé (decentralizované) - to jsou prostředky přidělené radám odborových důvěrníků, se kterými ROD hospodaří samostatně. 7.2 Prostředky přímé (centralizované). Z těchto prostředků lze čerpat: a) podpora v případě nemoci b) u příležitosti narození dítěte na věcný dar (nárok lze uplatnit do půl roku věku dítěte) max. do výše 3.000,-Kč c) podporu při úmrtí člena 4.000,-Kč d) při úmrtí člena na účast na pohřbu (věnec, doprava) max. do výše 2.000,-Kč e) podporu při úmrtí rodinného příslušníka, člena 2.000,-Kč (dítě ve vlastní péči, manželka, manžel bez příjmu, úředně vedená družka, druh) Při výplatě těchto podpor je nutné v odborové pokladně předložit úmrtní list zemřelého, nebo parte. O podporu obvykle žádá pozůstalý rodinný příslušník. Nejsou-li ujasněny rodinné poměry Pravidla hospodaření 6

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE 1. Zdroje finančních prostředků 2 2. Zásady používání finančních prostředků 2 3. Způsoby čerpání finančních prostředků

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více