pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s."

Transkript

1 pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově.

2 O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER VZNIK ZÁKLADNÍ ORGANIZACE A JEJÍ ZÁNIK ČLENSTVÍ V ZOO ČER PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZOO ČER ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZOO ČER FINANČNÍ ZDROJE A HOSPODAŘENÍ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 VOLEBNÍ ŘÁD VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY VÝKONNÝCH FUNKCIONÁŘŮ VOLBY ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA ZOO ČER KANDIDÁTI ZPŮSOB VOLBY KOOPTACE ČLENŮ PZO ODVOLÁNÍ ČLENA PZO VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VOLEB ČLENŮ PZO V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ VOLBY ODBOROVÝCH DŮVĚRNÍKŮ A FUNKCIONÁŘŮ ROD VOLBA REVIZORA HOSPODAŘENÍ ODVOLÁNÍ REVIZORA HOSPODAŘENÍ... 4 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZDROJE FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST PRAVOMOCI FUNKCIONÁŘŮ ZOO ČER ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ROD POVINNOST HOSPODÁŘE ROD ZÁVĚR PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH SOCIÁLNÍCH PŮJČEK PODPORA ČLENŮ ZOO ČER V PŘÍPADĚ NEMOCI PLATOVÝ ŘÁD ZOO ČER... 13

3 S T A N O V Y Základní odborová organizace České rafinerské a.s. Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR) se stává, na základě usnesení a stanov Slučovacího sjezdu Odborového svazu chemie ČR a Odborového svazu energetiků, členem Odborového svazu ECHO (dále jen OS ECHO), v němž je základní organizace sdružena. Dosavadní právní postavení, majetkové poměry, práva a povinnosti se nemění. 1 Základní ustanovení 1.1 Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (dále jen ZOO ČeR) je sdružena v Odborovém svazu ECHO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ Tyto stanovy upravují působnost, organizační strukturu, způsob činnosti a jednání ZOO ČeR v souladu se stanovami svazu. 1.2 ZOO ČeR je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na demokratických zásadách vybudované sdružení občanů, které sdružuje bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví zaměstnance v podnicích, kteří o členství v organizaci projeví zájem. 1.3 Posláním a cílem ZOO ČeR je formulovat, prosazovat, uspokojovat a obhajovat profesní, ekonomické, sociální, vzdělávací, kulturní a jiné zájmy, potřeby, názory a práva svých členů. K tomu využívá především odborové solidarity a kolektivního vyjednávání. 2 Název a sídlo Základní odborové organizace 2.1 Úplný název zní: Základní odborová organizace České rafinerské a.s. (zkratka: ZOO ČeR). 2.2 Sídlem je Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ ZOO ČeR je stejně jako společnost Česká rafinérská, a.s. dělena na dvě části, litvínovskou a kralupskou. 2.3 Organizační (evidenční číslo) v OS ECHO: IČ: Stanovy 1

4 3 Právní postavení ZOO ČeR 3.1 ZOO ČeR je členem svazu jako samostatně evidovaná odborová organizace na Ministerstvu vnitra ČR. Jménem ZOO ČeR jedná Předsednictvo (dále jen PZO), jeho jménem pak předseda nebo místopředseda jako statutární zástupci, případně písemně pověřený člen PZO. Je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet. Za porušení svých závazků odpovídá ZOO ČeR celým svým majetkem. 3.2 K plnění svých úkolů si ZOO ČeR může vytvářet odborné komise, případně svůj odborný a administrativní aparát. K řízení této činnosti si schvaluje organizační strukturu. 4 Vznik základní organizace a její zánik 4.1 Základní organizace (dále jen ZO) vzniká sdružením nejméně tří občanů, při splnění a dodržení příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 4.2 O příslušnosti ZO ke svazu rozhodují členové přijetím programu a stanov svazu. Na základě jejich rozhodnutí požádá ZO písemně o přijetí za člena svazu nebo o vystoupení ze svazu. O přijetí ZO do svazu rozhoduje předsednictvo svazu. 4.3 Pokud předsednictvo svazu odmítne ZO do svazu přijmout, může se tato odvolat ke konferenci svazu. 4.4 ZO do jednoho měsíce ode dne evidování ve svazu požádá o přidělení identifikačního čísla organizace (IČ) a oznámí je obratem na svaz. 4.5 V případě zániku zaměstnavatelského subjektu, ve kterém působí ZO svazu, rozhodne o její další činnosti konference. 4.6 ZO zaniká rozhodnutím konference příslušné ZO o rozdělení, sloučení, či zrušení a dále pak snížením členské základny na méně než tři členy. Zánik bez právního nástupnictví zrušením s likvidací: ZO zaniká rozhodnutím konference dnem uvedeným v písemném zápisu v usnesení konference. Zároveň v zápisu usnesení uvede rozhodnutí o svém majetkovém vypořádání. Rozdělení likvidačního zůstatku se přiměřeně řídí úpravou obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností, především ustanovením 75 obchodního zákoníku. Stanovy 2

5 Zánik s právním nástupnictvím bez likvidace na základě rozhodnutí konference: a) rozdělením: práva a povinnosti zaniklé ZO přecházejí na nově vzniklé odborové organizace v poměru k počtu členů, kteří ze zaniklé organizace přecházejí ke dni jejího zániku do nově vzniklých odborových organizací; b) sloučením: práva a povinnosti přecházejí na nově vzniklou ZO. 4.7 Rozhodnutí o zániku ZO, rozdělení nebo sloučení ZO, spolu s ostatními doklady o majetkovém vypořádání, ZO neprodleně zašle svazu a ohlásí zánik ZO na příslušný Statistický úřad (odhlášení IČ) a Ministerstvu vnitra ČR. 5 Členství v ZOO ČeR Vznik členství 5.1 Členství jednotlivce v ZOO ČeR vzniká přijetím uchazeče za člena ZOO ČeR. 5.2 Členem ZOO ČeR může být každá osoba starší 15 let, která o členství projeví zájem písemnou přihláškou a ztotožňuje se s programem a stanovami ZOO ČeR. 5.3 Doklad o členství vydává v případě potřeby člena ZOO ČeR. 5.4 V případě přestupu člena odborů z jedné do jiné ZO v rámci svazu (s event. doplacením částky za mezidobí přestupu, o kterém rozhoduje PZO) se členství posuzuje jako nepřerušené. Ukončení členství 5.5 Členství v ZOO ČeR ukončuje člen na základě vlastního písemného oznámení podaného u ZOO ČeR. Členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení. 5.6 Členství v ZOO ČeR zaniká na základě vědomého neplacení členských příspěvků, a to po dobu tří měsíců. 5.7 Členství v ZOO ČeR zaniká vyloučením člena na základě usnesení konference nebo členské schůze. Důvodem vyloučení je skutečnost, že člen závažným způsobem či opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo usnesením svazu či ZOO ČeR, které je členem. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a den jeho doručení je dnem zániku členství. 5.8 Členství v ZOO ČeR zaniká úmrtím člena. Stanovy 3

6 6 Práva a povinnosti člena ZOO ČeR Práva člena 6.1 Člen má právo: a) volit a být volen do orgánů ZOO ČeR a dalších odborových orgánů, dle postupu stanoveného volebním řádem pro volbu příslušného orgánu; b) aktivně se podílet na činnosti všech orgánů ZOO ČeR. Za tímto účelem může podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány svazu, které jsou povinny jeho návrhy projednat a řešit; c) účastnit se jednání všech odborových orgánů, pokud se jedná o jeho osobu nebo pokud se jedná o jím podané náměty a nahlédnout do všech materiálů, které se týkají jeho osoby. Pozvání musí být provedeno písemnou formou; d) na obhajobu svých názorů a činů. Stejně tak má právo na orgánech ZOO ČeR požadovat obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů a členství ve svazu; e) na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce za podmínek stanovených Řádem právní pomoci svazu; f) na informace o činnosti všech orgánů svazu a opatřeních, která byla přijata orgány svazu; g) na odborové vzdělávání; h) odvolat se k předsednictvu svazu proti rozhodnutí o jeho vyloučení. Odvolání má odkladný účinek; i) na poskytnutí finanční pomoci z Podpůrného fondu svazu za podmínek stanovených Statutem Podpůrného fondu svazu; j) na finanční podporu při stávce organizované v rámci svazu podle Zásad pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky a Statutu Stávkového fondu svazu; k) požádat o kontrolu hospodaření ZOO ČeR prostřednictvím Revizora hospodaření, případně požádat o pomoc předsednictvo svazu; l) podílet se na přímých výhodách členů svazu při využívání společných prostředků a prostředků a zařízení ZOO ČeR; m) v mimořádných případech požádat ZOO ČeR na základě písemné žádosti o pozastavení jeho členství ve svazu. Při pozastavení Stanovy 4

7 členství pozbývá dotyčný člen veškerých práv, povinností a výhod člena svazu vyplývajících ze stanov a ostatních základních dokumentů ZOO ČeR a svazu. Doba pozastavení členství se nezapočítává do celkové doby členství. Povinnosti člena 6.2 Povinností člena je řídit se stanovami svazu a stanovami ZOO ČeR, které je členem a plnit povinnosti vyplývající z usnesení orgánů svazu. 6.3 Povinností člena je platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši. 6.4 Povinností člena je řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost. 6.5 Povinností člena je řádně pečovat o majetek ZOO ČeR a majetek svazu. 7 Organizační struktura ZOO ČeR 7.1 Organizační strukturu ZOO ČeR tvoří: - Konference - Předsednictvo základní organizace (PZO) - Odborový důvěrník (OD) - Rada odborových důvěrníků (ROD) - Revizor hospodaření (RH) 7.2 Nejvyšším orgánem ZOO ČeR je konference, do jejíž výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace, a to zejména: a) o přijetí a změně stanov ZOO ČeR a činnosti ZOO ČeR b) rozhoduje o organizačním uspořádání ZOO ČeR, ve kterém uvede jednotlivé orgány spolurozhodující se zaměstnavatelem ve všech příslušných záležitostech dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy c) schvaluje Volební řád pro volbu předsedy ZOO ČeR, PZO a RH d) rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů e) rozhoduje o odvolání člena PZO, revizora hospodaření f) rozhoduje o pravomocích orgánů ZOO ČeR g) schvaluje Zásady hospodaření a rozpočet ZOO ČeR h) bere na vědomí zprávu RH o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky ZOO ČeR i) rozhoduje o vyloučení člena ze ZOO ČeR j) rozhoduje o tom, že se ZOO ČeR stane členem sdružení ZO k) dodržuje zásadu, že menšina má právo formulovat svá stanoviska a požadovat jejich projednání l) rozhoduje o vstoupení a vystoupení ZOO ČeR z OS ECHO Stanovy 5

8 m) schvaluje způsob voleb členů PZO, RH a předsedy a místopředsedy ZOO ČeR n) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li zákon, stanovy nebo statut o) rozhoduje o dalších zásadních otázkách, které si vyhradí 7.3 Předsednictvo základní organizace (dále jen PZO) je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost ZO mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje jejím jménem vyjadřuje se jménem členů ZOO ČeR. PZO je čtyřčlenné přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci, (jedním uvolněným a jedním neuvolněným členem PZO). Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla ČeR a místopředsedou je funkcionář z druhé části, který současně vykonává funkci uvolněného Závodního inspektora bezpečnosti práce (dále jen ZIBP). Jménem předsednictva jedná předseda a v rámci delegovaných pravomocí místopředseda. Je příslušným odborovým orgánem ve smyslu zákoníku práce ve vztahu k zaměstnavateli,vůči němu uplatňuje právo spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává kontrolní činnost v případech stanovených právními předpisy, a to především zákoníkem práce a je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. Předsednictvo základní organizace rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, a ve své činnosti především: a) důsledně uplatňuje pravomoci dané mu pracovněprávními a jinými předpisy, zejména vůči zaměstnavateli. Podle potřeb, minimálně však jedenkrát v roce, svolává konferenci a na základě svého rozhodnutí umožňuje účast pověřeného zástupce předsednictva OS ECHO b) prosazuje zlepšování a zkvalitňování mzdových, sociálních a pracovních podmínek svých členů c) poskytuje pomoc členům ZOO ČeR v pracovněprávní a sociální oblasti a vyjadřuje se k jejich žádostem o poskytnutí právní pomoci dle Řádu právní pomoci OS ECHO d) na konferencích předkládá zprávu o činnosti e) navrhuje, a po schválení konferencí realizuje, delegování pravomocí na jiné odborové orgány f) zpracuje vlastní jednací řád, který řeší otázky usnášení se a rozhodování PZO v souladu se stanovami OS ECHO Stanovy 6

9 g) navrhuje kandidaturu členů do orgánů OS ECHO a orgánů, jichž je OS ECHO a ZOO ČeR členem h) hlásí na OS ECHO vznik smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu, který si vyžádá hospitalizaci delší než pět kalendářních dnů, pokud tak neučiní zaměstnavatel i) přijímá uchazeče za člena ZOO ČeR 7.4 Odborový důvěrník je voleným zástupcem odborů na jednotlivých pracovištích. 7.5 Rada odborových důvěrníků je tvořena z odborových důvěrníků více pracovišť místně a organizačně souvisejících. Je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k hospodářskému vedení na úrovni provozu, oddělení popř. sekce a uplatňuje vůči němu delegovaná práva vyplývající ze zákonů a Kolektivní smlouvy (právo být informována, spolurozhodovat, projednávat a kontrolovat). Jejím jménem jedná její předseda. 7.6 Revizor hospodaření (dále RH) je voleným funkcionářem ZOO ČeR, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem ZOO ČeR. Ze své činnosti je odpovědný konferenci nebo členské schůzi. RH je nezávislým kontrolním funkcionářem ZOO ČeR. Kontroluje čerpání rozpočtu a dodržování Zásad hospodaření orgánů ZOO ČeR. Výsledky kontrol předkládá revizor hospodaření PZO a konferenci ZOO ČeR. Revizor hospodaření má právo účastnit se zasedání orgánů ZOO ČeR. Revizor hospodaření spolupracuje s finančním a daňovým poradcem OS ECHO. 8 Finanční zdroje a hospodaření ZOO ČeR Výše členských příspěvků a výše odvodu na činnost svazu 8.3 Výše měsíčního členského příspěvku činí 1% z čistého měsíčního výdělku. 8.4 Výši měsíčního členského příspěvku ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,-Kč. 8.5 Výše odvodů ZOO ČeR svazu činí 30% z vybraných členských příspěvků měsíčně (25% na činnost svazu a 5% na Podpůrný a Stávkový fond svazu). 8.6 Dalšími zdroji mohou být: - výnosy z nemovitého a movitého majetku; - výnosy z podnikatelské činnosti; - příspěvky ze sociálního fondu (dotace, dary); - z jiných příjmů. Stanovy 7

10 8.7 Hospodaření ZOO ČeR se řídí pravidly a zásadami schválenými konferencí. ZOO ČeR hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhoduje o jeho využívání, převodech nebo likvidaci, a to včetně movitého majetku pořízeného výlučně z prostředků ZOO ČeR. U movitého a nemovitého majetku pořízeného zcela nebo z části vnesením finančních prostředků bývalé ÚRO, či její organizační složky, je jakákoliv manipulace s tímto majetkem možná pouze po schválení předsednictvem OS ECHO. 9 Závěrečná ustanovení 9.1 Volby do všech funkcí ZOO ČeR se konají veřejným nebo tajným hlasováním podle předem schváleného volebního řádu. Orgány jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů nebo členů. 9.2 Funkční období volených funkcionářů ZOO ČeR je pětileté. 9.3 Tyto Stanovy ruší a nahrazují dosud platné Stanovy ZOO ČeR. Nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. dubna 2009, po schválení konferencí Stanovy 8

11 VOLEBNÍ ŘÁD Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Volební řád pro volby výkonných funkcionářů Tento volební řád upravuje způsob voleb členů předsednictva (dále jen PZO a ZOO ČeR), se sídlem Litvínov 7, Záluží 2, Doručovací středisko 264, PSČ Dále upravuje volby Revizora hospodaření (dále jen RH), funkcionářů Rad odborových důvěrníků (dále jen ROD) a odborových důvěrníků (dále jen OD). 1.1 Právo volit a být volen má každý člen ZOO ČeR. 2. Volby členů předsednictva ZOO ČeR 2.1 Předsednictvo ZOO ČeR (PZO) je čtyřčlenné, přičemž každá část ZOO ČeR je zastoupena dvěma zástupci. Předsedou ZOO ČeR je uvolněný funkcionář z místa sídla České rafinérské, a.s. a místopředsedou je funkcionář z druhé části České rafinérské, a.s. Volby proběhnou v každé části ZOO ČeR samostatně (členové jsou voleni odděleně pro každou část ZOO ČeR). Předsedou a místopředsedou se stávají zvolení kandidáti z příslušné části ZOO ČeR, podle počtu získaných hlasů, případně na základě dohody mezi zvolenými funkcionáři na první schůzi nově zvoleného PZO První schůzi PZO svolává nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení voleb předseda hlavní volební komise, který ji zároveň řídí. 2.2 Zvoleni budou kandidáti, kteří dostanou nejvyšší počet odevzdaných hlasů. 2.3 V případě změny uvolněných funkcionářů PZO převezmou nově zvolení funkcionáři od odstupujících protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. Volební řád 1

12 3. Kandidáti 3.1 Návrh kandidátů na funkce v předsednictvu ZOO ČeR, které volí celá členská základna v každé části ZOO ČeR samostatně z řad jejich kandidátů, předkládají předsedové ROD na základě projednání a souhlasu rady, nebo předsednictvo ZOO ČeR. Každý člen odborové organizace má právo vyjádřit se k navrhovaným kandidátům a případně ze svého odborového úseku navrhnout jiné kandidáty. 3.2 Z takto navržených kandidátů bude sestavena kandidátka, která bude projednána, případně doplněna a poté schválena na konferenci ZOO ČeR. Každý kandidát je povinen předložit osvědčení o bezúhonnosti (výpis z trestního rejstříku). 3.3 Kandidátky budou zveřejněny nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením voleb spolu s volebním řádem, oznámením o volebních místech na jednotlivých úsecích a časovém průběhu voleb. 4. Způsob volby 4.1 Volby se uskuteční v termínu schváleném konferencí ZOO ČeR, korespondenčním způsobem, s možností volby vhozením obálky s upraveným hlasovacím lístkem do volební urny. Každá ROD si zvolí místní, minimálně tříčlennou, volební komisi. Hlavní volební komise je minimálně tříčlenná a skládá se ze zástupců místních volebních komisí. Členové místních volebních komisí zabezpečí, ve spolupráci s hlavní volební komisí, řádný průběh voleb v souladu s platným volebním řádem, podle seznamu oprávněných voličů příslušné části ZOO ČeR. Členem volební komise nesmí být kandidát. 4.2 Každý volič obdrží proti podpisu jeden hlasovací lístek s obálkou. Na hlasovacím lístku budou kandidáti pro volbu členů PZO. Vlastní volbu provede volič tak, že označí křížkem do čtverečku vytištěného před jménem, nejvýše dva kandidáty, kterým dává svůj hlas. Na hlasovací lístek není možné doplňovat další jména. Upravený volební lístek vložený do obálky volič odešle poštou, nebo vhodí do volební urny. 4.3 Za platný se považuje hlasovací lístek na němž je označen jeden nebo dva kandidáti, není jinak upravován a je doručen nebo odevzdán v době trvání voleb. Hlavní volební komisi volí konference ZOO ČeR. Komise provede po skončení voleb sečtení hlasů a výsledky voleb oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů. 4.4 Odstoupení z funkce člena PZO dává odstupující člen na vědomí PZO. Volební řád 2

13 5. Kooptace členů PZO 5.1 Kooptaci člena PZO v průběhu volebního období schvaluje, po předchozím projednání s příslušnou ROD předsednictvo ZOO ČeR. O změně informuje členskou základnu a následně ji schvaluje konference. V průběhu volebního období je možné kooptovat nejvýše jednoho člena PZO z každé části ZOO ČeR a to s přihlédnutím k výsledku řádných voleb. Při odstoupení dalšího funkcionáře je nutné v příslušné části ZOO ČeR vyhlásit nové volby členů PZO. 6. Odvolání člena PZO 6.1 Člena PZO může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference ZOO ČeR. 6.2 Návrh na odvolání z funkce člena PZO může předložit ROD, PZO nebo konference. 6.3 Člen PZO je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny přítomných delegátů konference. 7. Vyhlášení nových voleb členů PZO v průběhu volebního období 7.1 Nové volby v některé z částí ZOO ČeR je nutné vyhlásit tehdy, požádá-li o to nejméně 50% členů členské základny v příslušné části ZOO ČeR. 8. Volby odborových důvěrníků a funkcionářů ROD OD volí členové příslušného odborového úseku (podle schválené organizační struktury ZOO ČeR). Volba je obvykle veřejná a voliči svou volbu vyjadřují na volební listině a potvrzují podpisem. 8.1 Zvolení odboroví důvěrníci si na svém jednání zvolí předsedu rady odborových důvěrníků, případně další odborové funkcionáře pro činnost odborů (místopředsedu ROD, hospodáře ROD). 8.2 V případě, že nedojde ke zvolení předsedy rady odborových důvěrníků oznámí rada odborových důvěrníků tuto skutečnost PZO. PZO může řízením ROD s hlasem poradním pověřit příslušného uvolněného funkcionáře ZOO ČeR, a to až do doby, než dojde k jeho zvolení. 8.3 Nově zvolené orgány převezmou od odstupujících orgánů do jednoho měsíce protokolárně všechny náležitosti dle příslušných dokladů. 8.4 Případné odstoupení z funkce OD se dává na vědomí příslušné ROD, která o odstoupení informuje PZO a zajistí provedení nové volby OD. Volební řád 3

14 9. Volba Revizora hospodaření 9.1 Revizora hospodaření volí konference ZOO ČeR z kandidátů navržených ROD. Kandidátka musí být uzavřena 3 dny před termínem konání konference ZOO ČeR. Pokud je více než jeden kandidát, proběhnou volby na konferenci ZOO ČeR tajnou volbou. V případě, že je navržen jeden kandidát proběhne volba veřejným hlasováním delegátů konference. 9.2 Revizorem hospodaření je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů. 10. Odvolání revizora hospodaření 10.1 Revizora hospodaření může z funkce v průběhu volebního období odvolat konference Návrh na odvolání Revizora hospodaření z funkce předkládá konference ZOO ČeR Revizor hospodaření je z funkce odvolán, jestliže pro jeho odvolání hlasují minimálně dvě třetiny z přítomných delegátů konference. Volební řád 4

15 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Základní odborová organizace České rafinerské a.s. 1. Hlavní zásady hospodaření 1.1 Základem hospodaření a hlavní směrnicí pro hospodaření finančními prostředky je rozpočet. Návrh ročního rozpočtu sestavuje předsednictvo ZOO ČeR a schvaluje jej konference. Součástí návrhu rozpočtu je důvodová zpráva. Změny v rozpočtu v průběhu roku schvaluje předsednictvo ZOO ČeR. 1.2 Kontrolu hospodaření s finančními prostředky provádí každý funkcionář v rámci své pravomoci a odpovědnosti. Průběžnou kontrolu hospodaření včetně vedení účetnictví zajišťuje předsednictvo ZOO ČeR. Závěrečná kontrola hospodaření se provádí jednou ročně prostřednictvím revizora hospodaření, v případě potřeby ve spolupráci s finančním a daňovým poradcem OS ECHO, nebo formou nezávislého auditu. Za hospodaření ZOO ČeR odpovídá předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) a konferencí pověřená další osoba. 1.3 Prostřednictvím svých zástupců má každý člen právo být informován o hospodaření odborové organizace. 1.4 Vlastní hospodaření probíhá v oblastech zdrojů finančního zabezpečení, použití těchto zdrojů a stanovení míry pravomoci a odpovědnosti. 2. Zdroje finančního zabezpečení Zdroji finančního zabezpečení jsou: příjmy z členských příspěvků vlastní příjmy zůstatek z minulých let příspěvky a dary vstupy při odloučení Pravidla hospodaření 1

16 2.1 Členské příspěvky se vybírají podle těchto zásad členský příspěvek činí 1% z čistého měsíčního příjmu v hlavním pracovním poměru. Do tohoto příjmu se počítají: a) mzdy a platy všech druhů včetně prémií, odměn, mzdy za práci přesčas, příplatků, jubilejních odměn b) náhrada mzdy při překážkách v práci a za nevyčerpanou dovolenou do základu pro výpočet členských příspěvků se nezahrnují: a) odměny za záchranu života, odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život b) příjmy nahrazující výdělek v důsledku nemoci, ošetřování člena rodiny, placená mateřská dovolená c) odměny za vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy d) odměny vyplácené v souvislosti s ukončením pracovního poměru včetně odměn při odchodu do důchodu udržovací členský příspěvek ostatních členů (důchodců a nezaměstnaných) činí 20,- Kč měsíčně studenti, učni, ženy po dobu další mateřské dovolené a ženy, které přeruší pracovní poměr z důvodu péče o dítě, členský příspěvek neplatí 2.2 Vlastní příjmy tvoří úroky z vkladů u peněžních ústavů výnosy z kapitálu Příspěvky a dary sponzorů jsou dalšími zdroji finančního zabezpečení 3. Použití finančních prostředků výdaje poskytované přímo ve prospěch členů hospodářsko-správní výdaje organizační a účelové výdaje tvorbu účelové rezervy Pravidla hospodaření 2

17 3.1 Do výdajů finančních prostředků poskytovaných přímo členům patří například: a) oblast sociální sociální půjčky sociální podpora a výpomoc podpora členů v nemoci sociální podpora v době stávky podpora při úmrtí člena nebo jeho rodinného příslušníka b) oblast kulturní úhrada kulturních akcí úhrada kulturních akcí pro důchodce c) oblast kulturně vzdělávací činnosti výdaje na školení členů výdaje spojené s lektorskou činností d) oblast sportu úhrada nákladů na sportovní akce kolektivů vstupenky na sportovní akce včetně permanentek úhrada nájmu za tělovýchovná zařízení 3.2 Hospodářsko-správní výdaje zahrnují výdaje na: a. odbornou literaturu a tisk b. schůze a konference c. školení a aktivy d. cestovné e. paušální náhrady funkcionářů ZOO ČeR f. poštovné, kancelářské potřeby, pojistné atd. 3.3 Organizačními a účelovými výdaji jsou náklady spojené s delegacemi a návštěvami. 3.4 Účelová rezerva její tvorba a použití vychází z rozpočtu. Pravidla hospodaření 3

18 4. Pravomoc a odpovědnost 4.1 Konference je nejvyšším orgánem s rozhodovací pravomocí projednává a schvaluje rozpočet projednává a schvaluje vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků rozhoduje o výši, placení a použití členských příspěvků projednává zprávy předsednictva ZOO ČeR o výsledcích hospodaření a výsledku auditu (revizní zprávy) 4.2 Předsednictvo ZOO ČeR odpovídá za včasnou tvorbu zdrojů, správu finančních prostředků a za jejich účelné využívání. Proto zejména: připravuje a projednává návrh rozpočtu a předkládá jej spolu s důvodovou zprávou ke schválení zpracovává a projednává vnitřní směrnice pro používání finančních prostředků a předkládá je ke schválení zajišťuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků schvaluje poskytování sociálních výpomocí a půjček zajišťuje vedení účetnictví a řádnou evidenci členů pro Konferenci připravuje zprávu o výsledcích hospodaření a o výsledku auditu (revizní zprávy) 4.3 Předseda ZOO ČeR, místopředseda ZOO ČeR odpovídá za řádné projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření ZOO ČeR spolu s členy předsednictva ZOO ČeR (ROD) má v rámci Pravidel hospodaření dispoziční oprávnění nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů schvaluje výdaje do částky stanovené vnitřní směrnicí, pokud tyto výdaje nejsou konkretizovány v rozpočtu dbá o řádné vedení hospodářské a finanční agendy a ověřuje si její stav a úroveň zajišťuje pravidelnou kontrolu placení členských příspěvků Pravidla hospodaření 4

19 4.3.5 zajišťuje kontrolu pokladní hotovosti, zůstatku na běžném účtu a správného vedení účetnictví zajišťuje řádné předání hospodářsko - finanční agendy při změně funkce 4.4 Hospodář ZOO ČeR spolu s předsedou a místopředsedou ZOO ČeR odpovídá za správu finančních prostředků a ostatního majetku spolu s dalšími funkcionáři určenými PZO připravuje návrh rozpočtu a předkládá jej k projednání, připravuje zprávy o výsledku hospodaření a zajišťuje jejich projednávání dbá o to, aby všechny výdaje a další operace byly prováděny v souladu s rozpočtem a příslušnými daňovými zákony, prosazuje účelné vynakládání finančních prostředků odpovídá za řádné vedení účetnictví, pokladní evidenci a evidenci členů 5. Pravomoci funkcionářů ZOO ČeR Základní pravomoc v otázkách hospodaření přísluší PZO na základě schváleného rozpočtu. Pro operativní zabezpečení hospodářské činnosti se zmocňují předseda, místopředseda, hospodář (ekonom) ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.1 Objednávky, hospodářské smlouvy Při objednávání zboží, prací a služeb či uzavírání hospodářských smluv při obvyklém hospodářství má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář ZOO ČeR a další člen pověřený konferencí. 5.2 Uzavírání dohod o práci Při zadávání prací a služeb uzavřením dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr do Kč ročně u jednoho pracovníka, má právo podpisu předseda, místopředseda a hospodář ZOO ČeR. 5.3 Cestovní příkazy Na schvalování cestovních výdajů a rozhodnutí o použití dopravních prostředků, včetně osobního automobilu má právo podpisu předseda, místopředseda, hospodář a člen pověřený konferencí. Pravidla hospodaření 5

20 5.4 Pokladní dispozice a manipulace s běžným účtem Schválit provedení výdaje z pokladny má právo (včetně podpisu) předseda, místopředseda, další člen pověřený konferencí ZO a hospodář. Právo disponovat s finančními prostředky v peněžních ústavech mají pouze dvě osoby společně. V odůvodněných případech může předsednictvo pověřit pouze jednu odpovědnou osobu. 6. Závěrečná ustanovení 6.1 Změna funkcionářů Při změnách funkcionářů, kteří odpovídají za hospodaření nebo spravují majetek ZOO ČeR se postupuje tak, že předání agendy a majetku se provede protokolárně s uvedením stavu hospodaření a majetku. Předání se zúčastní funkcionáři pověření PZO a RH. 7. Pravidla hospodaření ROD 7.1 Prostředky přímé a nepřímé. ROD mohou využívat pro své členy finanční prostředky ZOO ČeR: přímé (centralizované) - tyto prostředky hradí ZOO ČeR z centrálních prostředků přímo členům a jsou uvedeny v rozpočtu ZOO ČeR nepřímé (decentralizované) - to jsou prostředky přidělené radám odborových důvěrníků, se kterými ROD hospodaří samostatně. 7.2 Prostředky přímé (centralizované). Z těchto prostředků lze čerpat: a) podpora v případě nemoci b) u příležitosti narození dítěte na věcný dar (nárok lze uplatnit do půl roku věku dítěte) max. do výše 3.000,-Kč c) podporu při úmrtí člena 4.000,-Kč d) při úmrtí člena na účast na pohřbu (věnec, doprava) max. do výše 2.000,-Kč e) podporu při úmrtí rodinného příslušníka, člena 2.000,-Kč (dítě ve vlastní péči, manželka, manžel bez příjmu, úředně vedená družka, druh) Při výplatě těchto podpor je nutné v odborové pokladně předložit úmrtní list zemřelého, nebo parte. O podporu obvykle žádá pozůstalý rodinný příslušník. Nejsou-li ujasněny rodinné poměry Pravidla hospodaření 6

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 28. listopadu 2014 v Litvínově - Záluží. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU HC Dvůr Králové nad Labem

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU HC Dvůr Králové nad Labem Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, POSTAVENÍ 1. Hokejový klub (dále jen HC) je občanským sdružením dle zákona 83/90 Sb., vytvořeném na demokratických spolkových zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více